ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 7 februari 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 7 februari 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 februari 2012, kl. 14: Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Ingvar Henriksson (S) Kurt Josefsson (BOP) Hanna Lindgren (S) Britt Marinder (S) Rigmor Andersson (M) Sören Grandelius (S) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) Nadja Eriksson (C) tjänstgörande ersättare Carina Länk (S) tjänstgörande ersättare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marianne Gidlund Maria Strömkvist Sören Finnström ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 7 februari 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag Underskrift Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) Övriga Anna-Lena Andersson (S) ersättare Jim Gavelin (S) ersättare Håkan Frank (M) ersättare Ingrid Holmström (S) Leif Lagerquist (S) ersättare Kjell Stenberg (S) ersättare Agneta Willey (MP) ersättare Lars Hellsing, kommunchef Rune Wikström, ekonomichef Jan-Erik Eriksson, planeringschef Marianne Gidlund, kommunsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) 18 Ändringar i föredragningslistan Beslut Kommunstyrelsen godkänner ändringarna. Följande ärende läggs till: - Bokslutskommuniké 2011 för Ludvika kommun. Följande ärende utgår: - Rapport från Falun Borlänge-regionen.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) 19 KS 2012/20 21 Samrådsyttrande för detaljplan över del av fastigheten Säfsen 2:78 m.fl. Solberget/Råberget i Säfsnäs- Fredriksberg Beslut Kommunstyrelsen överlämnar yttrande över detaljplan för del av fastigheten Säfsen 2:78 m.fl. Solberget/Råberget i Säfsnäs-Fredriksberg till miljö och byggnämnden enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad den 11 januari Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 11 januari 2012 framgår att detaljplanen tas fram för att underlätta en expansion och byggnation av fler nerfarter och stugor på Solberget och Råberget. Det är Säfsen Resort AB som är beställare av projektet och det utförs av en sammansatt grupp bestående av Sigtunaarkitekter AB, Ramböll Sverige och Ludvika kommun. Kommunledningskontoret har ingen erinran mot planförslaget utöver att byggnation i stark lutning kräver extra uppmärksamhet vid plangenomförandet. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnar detta yttrande enligt tjänsteskrivelsen över detaljplan för del av fastigheten Säfsen 2:78 m.fl. Solberget/Råberget i Säfsnäs-Fredriksberg till miljö och byggnämnden. Planutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 2. Miljö- och byggnämnden, inkl tjänsteskrivelse Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) 20 KS 2012/11 04 Äskande om budgetmedel från kultur- och fritidsnämnden Beslut Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens äskande om återföring av 6,5 mnkr till kultur- och fritidsnämndens budget för Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 januari 2012 framgår att på kommunstyrelsens budgetsammanträde den 10 november 2010 fattades beslut om utökning av social- och utbildningsnämndens ram med 6,5 mnkr. Detta blev kommunfullmäktiges beslut. Vid beslutstidpunkten bedömdes att överskottsmedel från integrationsenheten för så kallad introduktionsersättning från Migrationsverket med marginal skulle täcka och finansiera denna ramutökning under I protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 24 november 2011, 95 äskar nämnden att ovan nämnda 6,5 mnkr återförs till kultur- och fritidsnämndens ekonomi under I prognos 5 meddelar förvaltningen att ett underskott uppkommit i verksamheten inom integrations- och etableringscenter p.g.a. att antalet flyktingar minskat på årsbasis från 100 till 40 personer. Underskotten för 2012 beräknas bli 2,3 mnkr respektive 3,8 mnkr för Förvaltningen lyfter därför frågan om möjlighet att återföra de medel på 6,5 mnkr som inför budget 2011 överflyttades till social- och utbildningsnämnden. Kommunledningskontoret anser att återföring av medel som nu förbrukats inom social- och utbildningsnämnden innebär endast att underskott flyttas från en nämnd till annan. Årets första budgetuppföljning avrapporteras vid kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av februari. De budgetavvikelser som kultur- och fritidsnämnden då bedömer för 2012 bör lyftas fram vid detta rapporteringstillfälle. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens äskande om återföring av 6,5 mnkr till kultur- och fritidsnämndens budget för Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 3. Kultur- och fritidsnämnden Ekonomienheten Akten

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 21 KS 2011/ Uppföljning av åtgärdsplaner för anmärkningar vid intern kontroll för 2010 Beslut 1. Kommunstyrelsen noterar åtgärdsplanerna. 2. Social- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att omgående komma in med en åtgärdsplan för anmärkningar som redovisades i den interna kontrollen inom social- och utbildningsnämndens och kulturskolenämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen behandlade den 9 augusti 2011, 189 nämndernas uppföljning av den interna kontrollen för Kommunstyrelsen beslöt att det skulle göras en komplettering av redovisningen utifrån de anmärkningar som fanns i uppföljningen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 december 2011 framgår att vård- och omsorgsförvaltningen, räddningstjänsten, miljöoch byggkontoret samt tekniska kontoret har inkommit med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits. Samtliga anmärkningar kommer att vara genomförda under innevarande år. Någon redovisning har ännu inte kommit från social- och utbildningsförvaltningen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen noterar åtgärdsplanerna. Vidare föreslås att social- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att omgående komma in med en åtgärdsplan för anmärkningar som redovisades i den interna kontrollen inom social- och utbildningsnämndens och kulturskolenämndens verksamhetsområde. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 4. Remiss social- och utbildningsnämnden Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 22 KS 2011/ Företagsråd, ändrade mötesrutiner Beslut Kommunstyrelsen beslutar om ändrade rutiner för Företagsrådet enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad den 21 december Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 21 december 2011 framgår att företagsrådet har funnits som mötesplats i Ludvika mellan kommunstyrelsens presidium, näringslivschefen samt kommunchefen och representanter för Teknikföretagen, Företagarna och Köpmannaföreningen. Syftet har varit att bereda näringslivets representanter möjlighet att diskutera olika frågor som är av ömsesidigt intresse. Mötena har skett vid fyra tillfällen per år och varit förlagda till kvällstid. Från näringslivets representanter har det föreslagits att det finns ett behov av att träffa kommunens chefer och att man ändrar mötestiden från kväll till frukost. Det ska ses mot bakgrund av att frukostmöten anses skapa större möjlighet för alla representanter att delta samt att vid de näringslivsfrukostar som numera genomförs finns begränsade möjligheter till dialog mellan näringslivets representanter samt kommunens chefer. Kommunens förvaltningschefer, dotterbolagschefer samt näringslivschef, kommunchef och kommunstyrelsens presidium vid sidan av representanter för Teknikföretagen, Företagarna, Köpmannaföreningen samt Unika Ludvika bjuds in att närvara vid mötena. Vidare bör representanter för kommunens största företag ingå. Mötena avses fortsättningsvis ske fyra gånger per år förlagda till kl 7:30 inklusive frukost, eller oftare om forumet finner det angeläget. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ändrade rutiner för Företagsrådet enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad den 21 december Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 8. Näringslivschefen Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 23 KS 2011/ Kommunledningskontoret byter namn till stöd och styrning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens förvaltning ska heta stöd och styrning. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 20 januari 2012 framgår att kommunstyrelsen den 8 juni 2011, 154 beslutade om principer för ny organisation inom kommunledningskontoret. Arbetsnamnet för den nya förvaltningen var stöd och service. Kommunstyrelsen fattade dock inget beslut om nytt namn för förvaltningen. Kommunledningskontoret föreslår att den nya förvaltningen ska heta stöd och styrning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 9. Kommunledningskontorets enheter Informatören Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 24 KS 2011/ Antagande av detaljplan över kvarteret Freja i Ludvika kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för kvarteret Freja i Ludvika kommun. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 januari 2012 framgår att detaljplanen över kvarteret Freja är framtagen för att möjliggöra byggnation av nya hyresbostäder i Ludvika centrum. Kommunen är ensam markägare inom planen och avsikten med inköp av marken är att den ska användas för att förtäta centrum med bostäder. Den tänkta exploatören är Ludvikahem och utföraren är Skanska AB. Båda parterna har varit med i projektet från start och planen är anpassad för den tänkta bebyggelsen. Uppförandet av bebyggelse är tänkt i två etapper. Första etappen ska påbörjas våren I etapp ett ingår ett punkthus på sju våningar och ett lamellhus på fem våningar. Sammanlagt innebär det 52 lägenheter i etappen. I etapp två blir det ytterligare ett lamellhus med 28 lägenheter. Kommunens kostnader uppgår till cirka 2 miljoner och innefattar bland annat rivningar av hus, flytt av företag, ombyggnad av vändplan, nya parkeringar, plankostnader och fastighetsbildningskostnader. Kostnader för tidigare genomförda markförvärv ingår ej. Intäkterna till projektet består av VA-avgifter och försäljning av mark till exploatören. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för kvarteret Freja i Ludvika kommun. Planutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 1. Kommunfullmäktige

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) /28 04 Driftbudgetbesparingar år 2012 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramarna år 2012 till: Revisionen tkr Tekniska nämnden tkr Miljö- och byggnadsnämnden tkr Vård- och omsorgsnämnden tkr Räddningsnämnden tkr Social- och utbildningsnämnden tkr Kommunstyrelsen tkr Kultur- och fritidsnämnden tkr Västerbergslagens kulturskolenämnd tkr Västerbergslagens utbildningscentrum (VBU) tkr Totalt: tkr 2. Kommunchefens uppdrag är därmed slutfört. Jan Willner, Kurt Josefsson, HåGe Persson, Rigmor Andersson, Nadja Eriksson och Lotta Wedman deltar inte i beslutet med hänvisning till alliansens inlämnade budgetförslag till budgetfullmäktige den 30 november Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 11 januari 2012 framgår att kommunfullmäktige den 30 november 2011 uppdrog till kommunchefen att inför kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2012 redovisa besparingar på 10 mnkr. Förslaget på besparingar på 10 mnkr har framlagts via kommunchefen efter diskussioner inom förvaltningschefsgruppen. Förslaget innebär besparingar enligt följande: Kommunledningskontoret tkr, tekniska kontoret -650 tkr, VBU -400 tkr, social- och utbildningsförvaltningen tkr, räddningstjänsten -200 tkr, kultur- och fritidförvaltningen -650 tkr och generellt tkr vilket medför 10 mnkr totalt. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramarna år 2012 till: revisionen tkr, tekniska nämnden tkr, miljö- och byggnadsnämnden tkr, vård- och omsorgsnämnden tkr, räddningsnämnden tkr, social- och utbildningsnämnden tkr, kommunstyrelsen tkr, kultur- och fritidsnämnden tkr, Västerbergslagens kulturskolenämnd tkr och Västerbergslagens utbildningscentrum (VBU) tkr, totalt tkr.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) Arbetsutskottet behandlad ärendet den 24 januari 2012, 5. Kommunfullmäktige

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) 26 KS 2009/ Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter att använda solpaneler för uppvärmning av tappvatten vid Ludvika Sporthall Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner rapporten samt beslutar att anse uppdraget fullgjort. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 december 2012 framgår att tekniska nämnden i samband med kommunfullmäktiges behandling av en motion den 29 september 2009, 153, fick i uppdrag att utreda möjligheten att använda solfångare för vattenuppvärmning vid Ludvika Sporthall. Parallellt med detta uppdrag har tekniska nämnden via beslut i kultur- och fritidsnämnden den 26 januari 2010, 2, fått i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa fler aktivitetslokaler i Ludvika sporthall. Av tekniska nämndens protokoll från den 15 juni 2011 framgår att nämnden har utrett olika alternativa placeringar av en tillkommande aktivitetslokal. Den 19 oktober 2011 behandlades ärendet åter av tekniska nämnden. Av protokollet kan utläsas att en ny utredning avseende installation av solvärmeanläggning har genomförts i samband med analysen om eventuell fortsättning av EPC-projektet. Ett antal besparingsåtgärder har redan genomförts, vilket har bidragit till stora energibesparingar. Under vissa perioder finns redan ett överskott på värme. Med anledning av ovanstående finner tekniska nämnden att det inte föreligger något behov av ytterligare tillskott på varmvatten. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att inte genomföra någon ytterligare utredning beträffande solfångare vid Sporthallen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten samt att uppdraget anses som fullgjort. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 6. Kommunfullmäktige

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) 27 KS 2010/ Svar på motion om trafiksignaler vid utfarten vid bussterminalen i Ludvika Förslag till beslut Kommunfullmäktige anser motionen besvarad samt ger tekniska nämnden i uppdrag att aktualisera frågan i samarbete med Trafikverket. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 13 december 2011 framgår att Ken Swedenborg (FFS) i en motion från den 29 september 2010 föreslagit kommunfullmäktige att det sätts upp trafiksignaler vid bussterminalens utfart på riksväg 50 vid resecentrum. Motionären beskriver i motionen att bussarna har svårt att ta sig ut på Bergslagsgatan, främst vid rusningstrafik. De får förlita sig på att bilister stannar. Tekniska kontoret behandlade motionen den 19 oktober 2011, 75. Av protokollet framgår att Trafikverket är väghållare och ska därmed bekosta och besluta om uppsättning. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige översänder motionens förslag till Trafikverket för prövning. Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad och att tekniska nämnden får i uppdrag att ta kontakt med Trafikverket för att undersöka möjligheterna att sätta upp trafiksignaler vid bussterminalen i Ludvika. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 7. Kommunfullmäktige

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) 28 KS 2012/128 Bokslutskommuniké 2011 för Ludvika kommun Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Det ekonomiska resultatet för förvaltningsorganisationen för Ludvika kommun har tagits fram och redovisas översiktligt i bilagd kommuniké. Bokslutskommuniké Bilaga 1 Akten

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) 29 Redovisning av delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Kommunstyrelsens utskott a) KS 2012/ , Samordningsutskottet Förvaltningschef kommunledningskontoret b) KS 2012/37 00 Beslutsattestanter på IT-enheten. Beslut daterat 2 januari Ekonomichef c) KS 2012/10 04 Utökande av handkassa till 1500 kronor på Grängesbergsbadet. Beslut daterat 5 januari d) KS 2011/ Alexandra Jansson anställs som vikarierande ekonom under tiden 8 december 2011 till 31 oktober Beslut daterat 10 januari e) KS 2011/ Mariana Hasselström anställs som tf inköpschef under tiden 16 januari till 31 december Beslut daterat 16 januari f) KS 2012/30 02 Susanna Ronkainens vikariat som förvaltningsekonom förlängs under tiden 1 januari till och med 29 februari Beslut daterat 12 januari Planeringschef g) KS 2012/6 21 Yttrande över samråd om planförslag för kvarteren Bävern, Flora och Venus. Beslut daterat 5 januari h) KS 2010/ Servitutavtal berörande fastigheterna Saxhyttan 1:5, Stenbo 1:16, Sun-

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) nansjö 117:1 och Stensbo 1:37 i Ludvika kommun. Besluten daterade 9 och 10 januari Akterna

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) 30 Redovisning av meddelanden Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. Protokoll a) KS 2011/ IUC Dalarna. Protokoll fört vid årsstämma den 12 maj b) KS 2011/ LudvikaHem AB. Protokoll fört vid årsstämma den 3 maj c) KS 2011/ Riksbyggen brf Kolbotten. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 31 maj d) KS 2010/ Coompanion Kooperativ Utveckling. Protokoll fört vid föreningsstämma den 3 december e) KS 2011/ Coompanion Kooperativ Utveckling. Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 april Övrigt f) KS 2011/ Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Björnberget nr 10. Beslut från Bergsstaten daterat 29 december g) KS 2011/ Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Grängesberg nr 5. Beslut från Bergsstaten daterat 29 december h) KS 2011/ Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting daterat den 16 december Kallelser i) KS 2012/81 10 Dala Måltidsservice. Kallelse till ordinarie bolagsstämma 9 februari Cirkulär j) Kommunal fastighetsavgift Cirkulär 11:62 från Sveriges Kommuner och Landsting

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18) Rapport k) Nyckeltal energi och klimat byggnader, transportet och utsläpp i kommuner och landsting. Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting daterad 21 december 2011.

Stadshuset måndagen den 27 februari 2012, kl 16.00

Stadshuset måndagen den 27 februari 2012, kl 16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndagen den 20 februari 2012, kl. 17.00 19.10 ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Sonja Lindell (S) ersättare

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 februari 2012, kl. 13.15 13.50 Beslutande Maria Strömkvist (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 28 maj 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 28 maj 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag Plats Gillesalen, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 28 maj 2012, kl. 16:00.Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström (S) Jan Willner

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 18 oktober 2011, kl. 13.15 14.30 Beslutande Maria Strömkvist (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP)

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 24 april 2012, kl. 13.20 14.15 Beslutande Maria Strömkvist (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Rune Wikström, ekonomichef Maria Östgren, kommunsekreterare

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Rune Wikström, ekonomichef Maria Östgren, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, Ludvika, tisdag den 14 februari 2017, kl 13.15-14.45 ajournering 13.40-13.55 Beslutande ledamöter Ej beslutande ersättare Leif Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt, bop Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 21 februari 2008, kl 17.00-19.30 ande se sidan 2 Övriga Kerstin Sunnerby, m, ersättare, 21-33 Lars-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 21 november 2012 kl. 14.10 14.55 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Kurt Josefsson (BOP) Susanne

Läs mer

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Sten G Johansson (V) Rigmor Andersson (M) tjänstgörande ersättare

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Sten G Johansson (V) Rigmor Andersson (M) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl. 13.15 14.45 Beslutande Maria Strömkvist (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP)

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 mars 2011, kl. 13.20-14.30 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 8 november 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 8 november 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga Se sidan 2 Ivan Eriksson (S) Sören Finnström (S) Jan Willner

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 3 november, kl 14:

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 3 november, kl 14: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 3 november, kl 14:00-14.45 Beslutande Pettersson Maria, S Eriksson Ivan, S Israelsson Kjell, M Granström Birgitta,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl 16.00-17.00 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Gunilla Andersson, samordnare/projektledare Maria Östgren, kommunsekreterare

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Gunilla Andersson, samordnare/projektledare Maria Östgren, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Sessionssalen, stadshuset, tisdag den 7 februari 2017, kl 16.20-17.00 Beslutande ledamöter Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Lotta Wedman (MP) Sten G Johansson

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 13 april, kl 14:00-15.35 Beslutande Maria Pettersson, S Ivan Eriksson, S Kjell Israelsson, M Birgitta Granström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 november 2011, kl. 13.25 14.10, 14.40 14.50 Beslutande Maria Strömkvist (S), ej 184 HåGe Persson (M), ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november kl. 14:40 16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november kl. 14:40 16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november kl. 14:40 16:00 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdag den 7 juni 2012 kl. 15.00 15.55 Beslutande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare

Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 12 augusti 2013, kl 14.00-15.10 ande Sören Grandelius (S) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe

Läs mer

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Måndag den 2 juli 2012 kl. 14.00 15.25 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg

Läs mer

Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndagen den 20 oktober 2014, kl , ajournering Beslutande Se sidan 2

Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndagen den 20 oktober 2014, kl , ajournering Beslutande Se sidan 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndagen den 20 oktober 2014, kl. 17.00 17.25, ajournering 17.15 17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga Plats och tid för justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 19 januari 2011 kl. 14:00-14:50 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2009, kl

Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2009, kl 16.00-17.15 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP)

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 15 mars, kl. 13.15-14.10 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 maj 2008, kl 17.00-18.45 ande se sidan 2 Övriga Kurt Lundberg, s, ersättare 70-78 Tommie Hildman, chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Pärlby ridanläggning, Grangärde Dag och tid Måndagen den 26 maj 2008, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Pärlby ridanläggning, Grangärde Dag och tid Måndagen den 26 maj 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Pärlby ridanläggning, Grangärde Dag och tid Måndagen den 26 maj 2008, kl 15.30-17.20 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson Skoglund,

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl 16.00-16.40 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl 14.00-15.25 ande Sören Grandelius (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 maj 2010, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 maj 2010, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 maj 2010, kl. 14.00-16.15 ande Övriga Se sidan 2 Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) Birgitta Granström

Läs mer

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Tomas Berntsson (SD), tjänstgörande ersättare

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Tomas Berntsson (SD), tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 13 april 2015, kl 14.00-16.00 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40 Beslutande Maria Pettersson (S) HåGe Persson (M)ej 117 Sören Finnström (S) Sten

Läs mer

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M)

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 18 augusti 2014, kl 14.00 15.50 Beslutande Sören Grandelius (S) Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl. 13.15-14.30 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sten G Johansson

Läs mer

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Kjell Stenberg (S) tjänstgörande ersättare

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Kjell Stenberg (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 8 juni 2015, kl 14.00-16.30 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart

Läs mer

Caj Gunnarson, bop, ej tjänstgörande ersättare Stina Stenberg, förvaltningschef Anki Ullberg, sekreterare

Caj Gunnarson, bop, ej tjänstgörande ersättare Stina Stenberg, förvaltningschef Anki Ullberg, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 april 2008, kl 8.00-9.00 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Maino Wohlfeil,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 14 november kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 14 november kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 14 november kl 14.30-15.25 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP)

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14:

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14:00-15.15 ande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, S Eriksson Ivan, S Israelsson Kjell,

Läs mer

Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 27 oktober 2008, kl

Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 27 oktober 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 27 oktober 2008, kl 18.30-20.55 ande Grandelius Sören, s Hagfall Lillemor, s Karlsson Tore, v 46-54 Fahlborg Lars-Göran,

Läs mer

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 januari 2015 kl 14.30-17.10 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare.

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2015, kl. 13.30 16.20 ande Leif Pettersson (S), Ludvika kommun Mari Jonsson (S), Borlänge

Läs mer

Rolf Hellberg tf räddningschef Göran Haag tf förvaltningschef Peter Pyykkinen, tf skorstensfejarmästare Inga-Lill Backström, förvaltningssekreterare

Rolf Hellberg tf räddningschef Göran Haag tf förvaltningschef Peter Pyykkinen, tf skorstensfejarmästare Inga-Lill Backström, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg, kl 14.00 16.00 ande ledamöter Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupuuka

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 23 oktober 2008, kl 17.00-20.55 ande se sidan 2 Övriga Lars Engström, kd, ersättare Margareta Gard, representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 10 juni 2015 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 10 juni 2015 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 10 juni 2015 kl 14.15-16.00 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Gunnar Grahn (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 31 januari 2008, kl 17.00-18.45 ande se sidan 2 Övriga Lars-Göran Fahlborg, m ersättare Seibert Fredriksson,

Läs mer

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP)

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 februari 2011, kl. 13.25-16.00 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 januari 2010 kl. 14:00-15:00 ande Sören Finnström, S, ordförande Sören Grandelius, S Kurt Josefsson, Bop Birgitta Granström,

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl 14.00-14.45 ande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt,

Läs mer

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M)

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 9 juni 2014, kl 14.00 15.45 ande Sören Grandelius (S) Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 10 juni 2013, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 10 juni 2013, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 10 juni 2013, kl 14.00-15.05 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson

Läs mer

Justerande Hanna Lindgren Staffan Bruzelius

Justerande Hanna Lindgren Staffan Bruzelius SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndagen den 22 oktober 2012, kl. 17.00 18.35 ande Se sidan 2 Övriga Bülent Kerpeter (S) ersättare Åsa Bergkvist (S) ersättare

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 14.15 15. 00 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Grahn Gunnar (S) Långström Rolf (L) Monika Utter(MP) Svensson

Läs mer

, ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 6 december 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag

, ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 6 december 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 december 2011, kl. 14.00 15.40 Beslutande Maria Strömkvist (S) ej 271 HåGe Persson (M) ej 271 Ivan Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 juni 2011 kl. 14:00-15:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) 42-50 Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00 ande Övriga Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson,

Läs mer

ej 1-2 1-2 ej 8 8 Mauritz Bropetters

ej 1-2 1-2 ej 8 8 Mauritz Bropetters SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 13 januari 2009, kl. 14.00-15.45 Beslutande Pettersson Maria, s ej 8 Eriksson Ivan, s ej 8 Israelsson Kjell,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 24 oktober 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 24 oktober 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 24 oktober 2011, kl. 17.00 19.50 (Ajournering kl 18.00 19.00 för medverkan av utdelande av kommunens integrationspris)

Läs mer

Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S) Irene Andersson (M), tjänstgörande ersättare för Håkan Frank (M)

Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S) Irene Andersson (M), tjänstgörande ersättare för Håkan Frank (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Lilla Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika, måndagen den 19 november 2018, kl. 9.00-10.40 Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V) Susanne

Läs mer

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 4 november 2013 kl 14.00 15.00 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Gillesalen Dag och tid Onsdag den 14 mars 2012 kl. 14.00 15.20 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 17 november 2010 kl. 14:00 14:30 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 9 februari, kl 14.00-15.25 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Pettersson, S Kjell Israelsson, M Birgitta Granström,

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 3 maj 2011, kl. 14.15-15.55 Beslutande Maria Pettersson (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(4) Plats och tid Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika måndag den 15 oktober 2018 kl. 17:00 17:30 Ajournering 17:15-17:25 ande ledamöter Se närvarolista sidan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 5 juni 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 5 juni 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 juni 2012, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 29 april 2010, kl 17.00-18.45 ande Se sidan 2 Övriga Kent Fundberg (S) ersättare 52-74 Brittsiw Åsberg (S)

Läs mer

Stadshuset onsdagen den 24 augusti 2011 kl 16.00

Stadshuset onsdagen den 24 augusti 2011 kl 16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 22 augusti 2011, kl. 17.00-20.00 ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Bülent Kerpeten (S) ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) Pirkko Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 13 april 2011 kl 14:30 16:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 13 april 2011 kl 14:30 16:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 13 april 2011 kl 14:30 16:50 ande Övriga Sidan 2 Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Rolf Högberg (FP) Kenneth Dafgård

Läs mer

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 januari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Kitty Strandberg, S Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran Fahlborg, M Wiveca Stopp, S Nadja Eriksson, C

Kitty Strandberg, S Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran Fahlborg, M Wiveca Stopp, S Nadja Eriksson, C SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen, Kopparberg Dag och tid Måndagen den 12 april 2010, kl 14.00-15.00 ande Sören Grandelius, S Kitty Strandberg, S Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran

Läs mer

Kitty Strandberg, s Lillemor Hagfall, s Tore Karlsson, v Lars-Göran Fahlborg, m Wiveca Stopp, s Sivert Bäck, c

Kitty Strandberg, s Lillemor Hagfall, s Tore Karlsson, v Lars-Göran Fahlborg, m Wiveca Stopp, s Sivert Bäck, c SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Brandstationen, Kopparberg Dag och tid Måndagen den 17 augusti 2009, kl 14.00-16.00 ande Sören Grandelius, s Kitty Strandberg, s Lillemor Hagfall, s Tore Karlsson, v

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl 14.00-15.30 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11).Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl 15.00-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Rolf Högberg (FP) Torbjörn Tomtlund

Läs mer

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Jonny Åhlström (SD)

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Jonny Åhlström (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 2 februari 2015, kl 14.00 16.25 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart

Läs mer

Hagge golfrestaurang Dag och tid Onsdag den 12 december 2008, kl

Hagge golfrestaurang Dag och tid Onsdag den 12 december 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Hagge golfrestaurang Dag och tid Onsdag den 12 december 2008, kl. 14.00-15.00 ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop Birgitta Granström, s Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Dag och tid Beslutande Folkets Hus, Gillesalen Tisdag den 25 november kl.14.00 Ingvar Fäldt (S) tjänstgörande ersättare Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil

Läs mer

Per Ragnar Fredriksson

Per Ragnar Fredriksson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 9 mars 2011 kl. 14:00-15:30 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 november 2008, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 november 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 november 2008, kl 14.00-14.45 ande Pettersson Maria, s Josefsson Kurt, bop,ej 204 Finnström Sören, s, ej

Läs mer

Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 17 juni 2010, kl Beslutande Se sidan 2 Övriga Se sidan 3

Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 17 juni 2010, kl Beslutande Se sidan 2 Övriga Se sidan 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 17 juni 2010, kl. 17.00-21.20 ande Se sidan 2 Övriga Se sidan 3 Plats och tid Stadshuset, tisdagen den 22

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45 ande Sören Grandelius (S) Wiveca Stopp (S) Lars-Göran Fahlborg (M) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 10 februari 2011 kl 14:00 16:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 10 februari 2011 kl 14:00 16:30 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 10 februari 2011 kl 14:00 16:30 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 22 april 2032, kl. 13.30 16.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Carina Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Carina Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Brandstationen Ludvika, 14.00-16.20 ande ledamöter Björn Flinth (S) Susanne Hall (S) tjänstgörande ersättare för Antti Tsupukka (S) Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) 28-35 Kjell

Läs mer

Maria Strömkvist Ingvar Henriksson HåGe Persson , ,

Maria Strömkvist Ingvar Henriksson HåGe Persson , , SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 9 augusti 2011, kl. 14.00-16.50 ande Maria Strömkvist (S) 179-180, 182-190, 196-200 HåGe Persson (M) ej 181

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 4 november 2009, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 4 november 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 4 november 2009, kl 13.15-14.20 Beslutande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, s Eriksson Ivan, s Israelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 25 februari 2010, kl 17.00-20.00 ande Se sidan 2 Övriga Lars Hellsing, kommunchef Marianne Gidlund, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 27 november 2008, kl 17.00-19.30 ande se sidan 2 Övriga Marlene Otterborn, s, ersättare 166-167 Lars Engström,

Läs mer

Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran Fahlborg, M Wiveca Stopp, S Sivert Bäck, C Conny Larsson, S, tjänstgörande ersättare

Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran Fahlborg, M Wiveca Stopp, S Sivert Bäck, C Conny Larsson, S, tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndagen den 14 december 2009, kl 13.50-15.00 ande Sören Grandelius, S Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran Fahlborg, M

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 27 maj 2013, kl 13.30 15.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun Sofia

Läs mer

Brandstationen, Kopparberg Dag och tid Måndag den 24 november 2008, kl

Brandstationen, Kopparberg Dag och tid Måndag den 24 november 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen, Kopparberg Dag och tid Måndag den 24 november 2008, kl 18.30-20.20 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Hagfall Lillemor, s Karlsson Tore,

Läs mer