ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 7 februari 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 7 februari 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 februari 2012, kl. 14: Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Ingvar Henriksson (S) Kurt Josefsson (BOP) Hanna Lindgren (S) Britt Marinder (S) Rigmor Andersson (M) Sören Grandelius (S) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) Nadja Eriksson (C) tjänstgörande ersättare Carina Länk (S) tjänstgörande ersättare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marianne Gidlund Maria Strömkvist Sören Finnström ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 7 februari 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag Underskrift Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) Övriga Anna-Lena Andersson (S) ersättare Jim Gavelin (S) ersättare Håkan Frank (M) ersättare Ingrid Holmström (S) Leif Lagerquist (S) ersättare Kjell Stenberg (S) ersättare Agneta Willey (MP) ersättare Lars Hellsing, kommunchef Rune Wikström, ekonomichef Jan-Erik Eriksson, planeringschef Marianne Gidlund, kommunsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) 18 Ändringar i föredragningslistan Beslut Kommunstyrelsen godkänner ändringarna. Följande ärende läggs till: - Bokslutskommuniké 2011 för Ludvika kommun. Följande ärende utgår: - Rapport från Falun Borlänge-regionen.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) 19 KS 2012/20 21 Samrådsyttrande för detaljplan över del av fastigheten Säfsen 2:78 m.fl. Solberget/Råberget i Säfsnäs- Fredriksberg Beslut Kommunstyrelsen överlämnar yttrande över detaljplan för del av fastigheten Säfsen 2:78 m.fl. Solberget/Råberget i Säfsnäs-Fredriksberg till miljö och byggnämnden enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad den 11 januari Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 11 januari 2012 framgår att detaljplanen tas fram för att underlätta en expansion och byggnation av fler nerfarter och stugor på Solberget och Råberget. Det är Säfsen Resort AB som är beställare av projektet och det utförs av en sammansatt grupp bestående av Sigtunaarkitekter AB, Ramböll Sverige och Ludvika kommun. Kommunledningskontoret har ingen erinran mot planförslaget utöver att byggnation i stark lutning kräver extra uppmärksamhet vid plangenomförandet. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnar detta yttrande enligt tjänsteskrivelsen över detaljplan för del av fastigheten Säfsen 2:78 m.fl. Solberget/Råberget i Säfsnäs-Fredriksberg till miljö och byggnämnden. Planutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 2. Miljö- och byggnämnden, inkl tjänsteskrivelse Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) 20 KS 2012/11 04 Äskande om budgetmedel från kultur- och fritidsnämnden Beslut Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens äskande om återföring av 6,5 mnkr till kultur- och fritidsnämndens budget för Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 januari 2012 framgår att på kommunstyrelsens budgetsammanträde den 10 november 2010 fattades beslut om utökning av social- och utbildningsnämndens ram med 6,5 mnkr. Detta blev kommunfullmäktiges beslut. Vid beslutstidpunkten bedömdes att överskottsmedel från integrationsenheten för så kallad introduktionsersättning från Migrationsverket med marginal skulle täcka och finansiera denna ramutökning under I protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 24 november 2011, 95 äskar nämnden att ovan nämnda 6,5 mnkr återförs till kultur- och fritidsnämndens ekonomi under I prognos 5 meddelar förvaltningen att ett underskott uppkommit i verksamheten inom integrations- och etableringscenter p.g.a. att antalet flyktingar minskat på årsbasis från 100 till 40 personer. Underskotten för 2012 beräknas bli 2,3 mnkr respektive 3,8 mnkr för Förvaltningen lyfter därför frågan om möjlighet att återföra de medel på 6,5 mnkr som inför budget 2011 överflyttades till social- och utbildningsnämnden. Kommunledningskontoret anser att återföring av medel som nu förbrukats inom social- och utbildningsnämnden innebär endast att underskott flyttas från en nämnd till annan. Årets första budgetuppföljning avrapporteras vid kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av februari. De budgetavvikelser som kultur- och fritidsnämnden då bedömer för 2012 bör lyftas fram vid detta rapporteringstillfälle. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens äskande om återföring av 6,5 mnkr till kultur- och fritidsnämndens budget för Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 3. Kultur- och fritidsnämnden Ekonomienheten Akten

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 21 KS 2011/ Uppföljning av åtgärdsplaner för anmärkningar vid intern kontroll för 2010 Beslut 1. Kommunstyrelsen noterar åtgärdsplanerna. 2. Social- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att omgående komma in med en åtgärdsplan för anmärkningar som redovisades i den interna kontrollen inom social- och utbildningsnämndens och kulturskolenämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen behandlade den 9 augusti 2011, 189 nämndernas uppföljning av den interna kontrollen för Kommunstyrelsen beslöt att det skulle göras en komplettering av redovisningen utifrån de anmärkningar som fanns i uppföljningen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 december 2011 framgår att vård- och omsorgsförvaltningen, räddningstjänsten, miljöoch byggkontoret samt tekniska kontoret har inkommit med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits. Samtliga anmärkningar kommer att vara genomförda under innevarande år. Någon redovisning har ännu inte kommit från social- och utbildningsförvaltningen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen noterar åtgärdsplanerna. Vidare föreslås att social- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att omgående komma in med en åtgärdsplan för anmärkningar som redovisades i den interna kontrollen inom social- och utbildningsnämndens och kulturskolenämndens verksamhetsområde. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 4. Remiss social- och utbildningsnämnden Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 22 KS 2011/ Företagsråd, ändrade mötesrutiner Beslut Kommunstyrelsen beslutar om ändrade rutiner för Företagsrådet enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad den 21 december Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 21 december 2011 framgår att företagsrådet har funnits som mötesplats i Ludvika mellan kommunstyrelsens presidium, näringslivschefen samt kommunchefen och representanter för Teknikföretagen, Företagarna och Köpmannaföreningen. Syftet har varit att bereda näringslivets representanter möjlighet att diskutera olika frågor som är av ömsesidigt intresse. Mötena har skett vid fyra tillfällen per år och varit förlagda till kvällstid. Från näringslivets representanter har det föreslagits att det finns ett behov av att träffa kommunens chefer och att man ändrar mötestiden från kväll till frukost. Det ska ses mot bakgrund av att frukostmöten anses skapa större möjlighet för alla representanter att delta samt att vid de näringslivsfrukostar som numera genomförs finns begränsade möjligheter till dialog mellan näringslivets representanter samt kommunens chefer. Kommunens förvaltningschefer, dotterbolagschefer samt näringslivschef, kommunchef och kommunstyrelsens presidium vid sidan av representanter för Teknikföretagen, Företagarna, Köpmannaföreningen samt Unika Ludvika bjuds in att närvara vid mötena. Vidare bör representanter för kommunens största företag ingå. Mötena avses fortsättningsvis ske fyra gånger per år förlagda till kl 7:30 inklusive frukost, eller oftare om forumet finner det angeläget. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ändrade rutiner för Företagsrådet enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad den 21 december Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 8. Näringslivschefen Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 23 KS 2011/ Kommunledningskontoret byter namn till stöd och styrning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens förvaltning ska heta stöd och styrning. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 20 januari 2012 framgår att kommunstyrelsen den 8 juni 2011, 154 beslutade om principer för ny organisation inom kommunledningskontoret. Arbetsnamnet för den nya förvaltningen var stöd och service. Kommunstyrelsen fattade dock inget beslut om nytt namn för förvaltningen. Kommunledningskontoret föreslår att den nya förvaltningen ska heta stöd och styrning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 9. Kommunledningskontorets enheter Informatören Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 24 KS 2011/ Antagande av detaljplan över kvarteret Freja i Ludvika kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för kvarteret Freja i Ludvika kommun. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 januari 2012 framgår att detaljplanen över kvarteret Freja är framtagen för att möjliggöra byggnation av nya hyresbostäder i Ludvika centrum. Kommunen är ensam markägare inom planen och avsikten med inköp av marken är att den ska användas för att förtäta centrum med bostäder. Den tänkta exploatören är Ludvikahem och utföraren är Skanska AB. Båda parterna har varit med i projektet från start och planen är anpassad för den tänkta bebyggelsen. Uppförandet av bebyggelse är tänkt i två etapper. Första etappen ska påbörjas våren I etapp ett ingår ett punkthus på sju våningar och ett lamellhus på fem våningar. Sammanlagt innebär det 52 lägenheter i etappen. I etapp två blir det ytterligare ett lamellhus med 28 lägenheter. Kommunens kostnader uppgår till cirka 2 miljoner och innefattar bland annat rivningar av hus, flytt av företag, ombyggnad av vändplan, nya parkeringar, plankostnader och fastighetsbildningskostnader. Kostnader för tidigare genomförda markförvärv ingår ej. Intäkterna till projektet består av VA-avgifter och försäljning av mark till exploatören. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för kvarteret Freja i Ludvika kommun. Planutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 1. Kommunfullmäktige

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) /28 04 Driftbudgetbesparingar år 2012 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramarna år 2012 till: Revisionen tkr Tekniska nämnden tkr Miljö- och byggnadsnämnden tkr Vård- och omsorgsnämnden tkr Räddningsnämnden tkr Social- och utbildningsnämnden tkr Kommunstyrelsen tkr Kultur- och fritidsnämnden tkr Västerbergslagens kulturskolenämnd tkr Västerbergslagens utbildningscentrum (VBU) tkr Totalt: tkr 2. Kommunchefens uppdrag är därmed slutfört. Jan Willner, Kurt Josefsson, HåGe Persson, Rigmor Andersson, Nadja Eriksson och Lotta Wedman deltar inte i beslutet med hänvisning till alliansens inlämnade budgetförslag till budgetfullmäktige den 30 november Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 11 januari 2012 framgår att kommunfullmäktige den 30 november 2011 uppdrog till kommunchefen att inför kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2012 redovisa besparingar på 10 mnkr. Förslaget på besparingar på 10 mnkr har framlagts via kommunchefen efter diskussioner inom förvaltningschefsgruppen. Förslaget innebär besparingar enligt följande: Kommunledningskontoret tkr, tekniska kontoret -650 tkr, VBU -400 tkr, social- och utbildningsförvaltningen tkr, räddningstjänsten -200 tkr, kultur- och fritidförvaltningen -650 tkr och generellt tkr vilket medför 10 mnkr totalt. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramarna år 2012 till: revisionen tkr, tekniska nämnden tkr, miljö- och byggnadsnämnden tkr, vård- och omsorgsnämnden tkr, räddningsnämnden tkr, social- och utbildningsnämnden tkr, kommunstyrelsen tkr, kultur- och fritidsnämnden tkr, Västerbergslagens kulturskolenämnd tkr och Västerbergslagens utbildningscentrum (VBU) tkr, totalt tkr.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) Arbetsutskottet behandlad ärendet den 24 januari 2012, 5. Kommunfullmäktige

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) 26 KS 2009/ Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter att använda solpaneler för uppvärmning av tappvatten vid Ludvika Sporthall Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner rapporten samt beslutar att anse uppdraget fullgjort. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 december 2012 framgår att tekniska nämnden i samband med kommunfullmäktiges behandling av en motion den 29 september 2009, 153, fick i uppdrag att utreda möjligheten att använda solfångare för vattenuppvärmning vid Ludvika Sporthall. Parallellt med detta uppdrag har tekniska nämnden via beslut i kultur- och fritidsnämnden den 26 januari 2010, 2, fått i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa fler aktivitetslokaler i Ludvika sporthall. Av tekniska nämndens protokoll från den 15 juni 2011 framgår att nämnden har utrett olika alternativa placeringar av en tillkommande aktivitetslokal. Den 19 oktober 2011 behandlades ärendet åter av tekniska nämnden. Av protokollet kan utläsas att en ny utredning avseende installation av solvärmeanläggning har genomförts i samband med analysen om eventuell fortsättning av EPC-projektet. Ett antal besparingsåtgärder har redan genomförts, vilket har bidragit till stora energibesparingar. Under vissa perioder finns redan ett överskott på värme. Med anledning av ovanstående finner tekniska nämnden att det inte föreligger något behov av ytterligare tillskott på varmvatten. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att inte genomföra någon ytterligare utredning beträffande solfångare vid Sporthallen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten samt att uppdraget anses som fullgjort. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 6. Kommunfullmäktige

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) 27 KS 2010/ Svar på motion om trafiksignaler vid utfarten vid bussterminalen i Ludvika Förslag till beslut Kommunfullmäktige anser motionen besvarad samt ger tekniska nämnden i uppdrag att aktualisera frågan i samarbete med Trafikverket. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 13 december 2011 framgår att Ken Swedenborg (FFS) i en motion från den 29 september 2010 föreslagit kommunfullmäktige att det sätts upp trafiksignaler vid bussterminalens utfart på riksväg 50 vid resecentrum. Motionären beskriver i motionen att bussarna har svårt att ta sig ut på Bergslagsgatan, främst vid rusningstrafik. De får förlita sig på att bilister stannar. Tekniska kontoret behandlade motionen den 19 oktober 2011, 75. Av protokollet framgår att Trafikverket är väghållare och ska därmed bekosta och besluta om uppsättning. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige översänder motionens förslag till Trafikverket för prövning. Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad och att tekniska nämnden får i uppdrag att ta kontakt med Trafikverket för att undersöka möjligheterna att sätta upp trafiksignaler vid bussterminalen i Ludvika. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 januari 2012, 7. Kommunfullmäktige

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) 28 KS 2012/128 Bokslutskommuniké 2011 för Ludvika kommun Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Det ekonomiska resultatet för förvaltningsorganisationen för Ludvika kommun har tagits fram och redovisas översiktligt i bilagd kommuniké. Bokslutskommuniké Bilaga 1 Akten

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) 29 Redovisning av delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Kommunstyrelsens utskott a) KS 2012/ , Samordningsutskottet Förvaltningschef kommunledningskontoret b) KS 2012/37 00 Beslutsattestanter på IT-enheten. Beslut daterat 2 januari Ekonomichef c) KS 2012/10 04 Utökande av handkassa till 1500 kronor på Grängesbergsbadet. Beslut daterat 5 januari d) KS 2011/ Alexandra Jansson anställs som vikarierande ekonom under tiden 8 december 2011 till 31 oktober Beslut daterat 10 januari e) KS 2011/ Mariana Hasselström anställs som tf inköpschef under tiden 16 januari till 31 december Beslut daterat 16 januari f) KS 2012/30 02 Susanna Ronkainens vikariat som förvaltningsekonom förlängs under tiden 1 januari till och med 29 februari Beslut daterat 12 januari Planeringschef g) KS 2012/6 21 Yttrande över samråd om planförslag för kvarteren Bävern, Flora och Venus. Beslut daterat 5 januari h) KS 2010/ Servitutavtal berörande fastigheterna Saxhyttan 1:5, Stenbo 1:16, Sun-

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) nansjö 117:1 och Stensbo 1:37 i Ludvika kommun. Besluten daterade 9 och 10 januari Akterna

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) 30 Redovisning av meddelanden Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. Protokoll a) KS 2011/ IUC Dalarna. Protokoll fört vid årsstämma den 12 maj b) KS 2011/ LudvikaHem AB. Protokoll fört vid årsstämma den 3 maj c) KS 2011/ Riksbyggen brf Kolbotten. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 31 maj d) KS 2010/ Coompanion Kooperativ Utveckling. Protokoll fört vid föreningsstämma den 3 december e) KS 2011/ Coompanion Kooperativ Utveckling. Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 april Övrigt f) KS 2011/ Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Björnberget nr 10. Beslut från Bergsstaten daterat 29 december g) KS 2011/ Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Grängesberg nr 5. Beslut från Bergsstaten daterat 29 december h) KS 2011/ Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting daterat den 16 december Kallelser i) KS 2012/81 10 Dala Måltidsservice. Kallelse till ordinarie bolagsstämma 9 februari Cirkulär j) Kommunal fastighetsavgift Cirkulär 11:62 från Sveriges Kommuner och Landsting

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18) Rapport k) Nyckeltal energi och klimat byggnader, transportet och utsläpp i kommuner och landsting. Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting daterad 21 december 2011.