LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29"

Transkript

1 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw Åsberg, s, ers Timmy Li, fp, ers Rolf Högberg, fp, ers Lotta Wedman, mp, ers Marianne Gidlund, kommunsekreterare Plats och tid för justering Stadshuset tisdagen den 3 mars 2007, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justeringsman Marianne Gidlund Leif Pettersson Hans Göran Persson Ingvar Henriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 29 mars 2007, är justerat och tillkännagivet genom anslag Underskrift Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på kanslienheten

2 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Beslutande Maria Pettersson, s Britt Marinder, s Håkan Anestedt, s Mona Alqalih, s Jim Gavelin, s Ingrid Holmström, s Ingvar Henriksson, s, ej 66 Lars-Erik Persson, s Inez Knudsen, s Ivan Eriksson, s Anna-Lena Andersson, s Leif Pettersson, s Ulla-Britt Mikaelsson, s Sören Finnström, s Birgitta Hedin, s Roger Stål, s Per Erik Granström, s Ximena Fernandez, s Berndt Ekström, m Bengt Andersson, m, ej 62, 63, 66 Kjell Israelsson, m Hans Göran Persson, m Lena Thurén, fp Carl-David Dahlman, kd Kurt Josefsson, bop Bengt Åkman, bop Rein Helleland, bop Per Ragnar Fredriksson, v, ej 66 Siv Kristensen, v Sten G Johansson, v, ej 66 Jan-Ola Sandström, c Nadja Eriksson, c Warren Willey, mp Lars Bergman, s, tjg ers Maino Wohlfeil, s, tjg ers Birgitta Granström, s, tjg ers Kjell Stenberg, s, tjg ers Britt-Marie Rydberg, s, tjg ers Kurt Lundberg, s, tjg ers Gunnar Åhgren, m, tjg ers, ej 66 Jan Larsson, v, tjg ers Jan-Olof Pettersson, c, tjg ers

3 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) 58 Aktuellt i kommunen Kommunalrådet Maria Pettersson informerar från Sveriges Kommuner och Landstings valkongress i Stockholm den 27 mars. Anders Knape (m) Karlstads kommun, valdes till ordförande för mandatperioden Ann-Catrin Lofvars (mp) Landstinget Dalarna valdes till ordinarie ledamot i styrelsen, som enda representant för Dalarnas län. Akten

4 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) 59 Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs.

5 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) 60 KS 2006/ Avsägelse Irene Gammer ( m) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och riktar ett tack till Irene Gammer för hennes arbete i fullmäktige. 2. Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om sammanräkning för att utse ny ersättare. Irene Gammer Länsstyrelsen Akten

6 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) 61 KS 2007/78 11 Val nämndeman efter Rigmor Andersson (m) t o m 31 december Kjell Israelsson föreslår att Annika Risbridger väljs till ny nämndeman. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige väljer Annika Risbridger, m Bergsgatan 7 B Ludvika Vald Tingsrätten Falun Förtroendemannaregistret Akten

7 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) 62 KS 2005/ Antagande av ändring, genom tillägg, av 30 detaljplaner i Grängesberg, Ludvika kommun (ändrat huvudmannaskap för allmän plats) Miljö- och byggnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 januari att godkänna rubricerade ändringar samt lämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planändringarna är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser i samtliga planer med enskilt huvudmannaskap inom Grängesberg, där det formella ansvaret idag ligger hos Grängesbergs vägförening. Detta görs genom att enbart en administrativ bestämmelse om kommunalt huvudmannaskap införs i planerna. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 19 februari från kommunledningskontoret framgår att förutom i centralorten Ludvika, råder ett splittrat huvudmannaskap i de flesta av kommunens övriga tätorter. Kommunen har ansvaret för vissa gator och grönområden medan vägföreningarna har andra. Kommunfullmäktige antog därför i oktober 2001 ett policybeslut om att kommunen på sikt ska överta väghållningen i vissa tätorter, däribland Grängesberg. Planändringarna har varit föremål för samråd och utställning. Vid utställningstidens utgång den 12 december 2006 hade sammanlagt fyra yttranden inkommit, varvid samtliga var utan erinran. När kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser införts i samtliga detaljplaner som berörs av ändringen är avsikten att formellt avveckla Grängesbergs vägförening. Föreningen förvaltar vägar till största delen inom detaljplanelagda områden. Förvaltningen omfattar till viss del även vägar utanför detaljplaner, s k utanförvägar som dels tillkommit inom ramen för en förrättning enligt enskilda väglagen dels genom ett frivilligt åtagande från föreningens sida. Innan vägföreningen avvecklas rent formellt måste därför de fastigheter som nyttjar utanförvägar som tillkommit inom ramen förrättningen tryggas framtida utfartsrätt genom en ny anläggningsförrättning enligt modern lagstiftning. För att möjliggöra för lantmäteriet att avveckla vägföreningen krävs ett kommunalt beslut om att överta dessa vägar. Denna fråga behandlas dock som ett särskilt ärende i anslutning till detta.

8 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) Kommunledningskontorets uppfattning, enligt det policybeslut om togs av kommunfullmäktige, är att kommunen ska överta samtliga vägar som idag sköts av föreningen, d v s även de frivilliga, varför också denna fråga behandlas i ovan nämnda särskilda ärende. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar ändring genom tillägg av 30 detaljplaner i Grängesberg i Ludvika kommun. Planutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, 2. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 85. Behandling Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige antar ändring, genom tillägg, av 30 detaljplaner i Grängesberg i Ludvika kommun (ändrat huvudmannaskap för allmän plats) P g a jäv deltar inte Bengt Andersson i handläggningen av ärendet. Miljö- och byggnämnden Tekniska nämnden Mark- och planeringsenheten E-akt

9 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) 63 KS 2007/ Kommunalt övertagande av samtliga vägar som sköts av Grängesbergs vägförening Kommunfullmäktige antog i oktober 2001 ett policybeslut om att kommunen på sikt ska överta väghållningen i vissa tätorter med början i Grängesberg. Med anledning av detta har 30 planändringar avseende ändringar från enskilt till kommunalt huvudmannaskap förts fram till kommunfullmäktige för antagande som ett särskilt ärende. När kommunalt huvudmannaskap införts återstår endast att formellt avveckla Grängesbergs vägförening. Grängesbergs vägförening förvaltar vägar till största delen inom planlagda områden. Förvaltningen omfattar dock till viss del även vägar utanför detaljplaner s k utanförvägar som dels tillkommit inom ramen för en förrättning enligt enskilda väglagen dels genom ett frivilligt åtagande från föreningens sida. Innan vägföreningen formellt avvecklas måste de fastigheter som nyttjar utanförvägar som tillkommit inom ramen för en förrättning och som inte ligger på kommunal mark tryggas framtida utfartsrätt genom en anläggningsförrättning enligt modern lagstiftning. Aktuell väg i det här fallet är vägen upp mot Svanskogen. Förrättningen bör dock inte bekostas av de boende utan av kommunen. Denna beräknas till en kostnad om ca kr kr. För att möjliggöra en avveckling av vägföreningen samt ett kommunalt övertagande av utanförvägarna tillkomna genom en förrättning enligt enskilda väglagen erfordrar lantmäterimyndigheten ett kommunalt beslut om att överta även dessa vägar. Kommunledningskontorets uppfattning, enligt det policybeslut som togs av kommunfullmäktige, är att kommunen skall överta samtliga vägar som idag sköts av föreningen vare sig de tillkommit inom ramen för en förrättning eller övertagits frivilligt. Övertagandet omfattar således även vägen upp mot Svanskogen. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2007 från kommunledningskontoret framgår att ett övertagande av Grängesbergs vägförening innebär en merkostnad för kommunens gatudrift. Denna kostnad beror på den standard i väghållningen som erfordras. Om nuvarande standard (vägföreningens) bibehålles blir kostnaden lika stor som de kommunala och statliga varit. Anslaget till enskild väghållning bör därför omfördelas så att anslaget

10 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) till gatudriften tillförs medel från anslaget till enskild väghållning. Kommunens kostnad vid övertagandet ökar således inte. Följande bidrag har beviljats för år 2005 respektive År Kommunalt Statligt Summa Kommunledningskontoret noterar att tekniska kontoret frivilligt övertagit samtliga av vägföreningen skötta vägar fr o m 1 februari Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga vägar som idag sköts av Grängesbergs vägförening ska omfattas av det kommunala övertagandet. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, 30. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 83. Behandling Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga vägar som idag sköts av Grängesbergs vägförening ska omfattas av det kommunala övertagandet. P g a jäv deltar inte Bengt Andersson i handläggningen av ärendet. Miljö- och byggnämnden Tekniska nämnden Mark- och planeringsenheten E-akt

11 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 64 KS 2007/ Godkännande av ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Efter information och diskussion på kommunstyrelsens ordförandeberedning har Ludvika kommun anmält intresse om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Styrelsen har behandlat kommunens intresseanmälan och har i beslut den 14 december 2006 erbjudit Ludvika kommun medlemskap. I nuläget är 190 kommuner och landsting medlemmar och 12 av länets kommuner. Fyra kommuner ansöker nu om medlemskap. Fakta om Kommuninvest: Startade sin verksamhet 1986 i Sverige Syftet med finanssamarbetet är att uppnå långfristiga goda villkor för svenska kommuners och landstings investeringsverksamhet Ägs av kommuner och landsting och lånar bara ut medel till medlemmarna och dess företag Agerar endast på ägaruppdrag och med den kommunala nyttan i centrum Är specialiserad på kommunernas och landstingens behov och har stor erfarenhet av investeringsfinansiering inom den offentliga sektorn Högsta möjliga kreditvärdighet i Sverige för internationell upplåning, AAA från Standard & Poor s och Aaa från Moody s Liknande organisationer finns förutom i Sverige i Danmark, Norge och Finland Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2007 från kommunledningskontoret framgår att om kommunen blir medlem omfattas även bolagen av rätten att göra upplåning via Kommuninvest. För att bli medlem i Kommuninvest måste en medlemsinsats betalas, för Ludvikas del är detta tkr. Insatsen beräknas på befolkningstalet. Denna insats återfås vid eventuellt utträde. För att ansöka om medlemskap måste beslut tas i kommunfullmäktige. Kommunen har fått förslag på dessa beslutspunkter från Kommuninvest. 1. Att Ludvika kommun skall anta erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 2. Att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kr, utgörande Ludvika kommuns medlemsinsats i föreningen.

12 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) 3. Att Ludvika kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. 4. Att Ludvika kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 5. Att bemyndiga Maria Pettersson och Lars Hellsing att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar 6. Att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande med 1:e vice ordförande som ersättare. 7. Att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 8. Att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Ludvika kommuns vapen. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2007 att Ludvika kommun godkänner punkt 1-8 för ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Vidare föreslås att medlemsavgiften finansieras ur eget kapital. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 februari 2007, 21. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 79. Behandling Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige godkänner ovanstående punkter 1-8 för ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 2. Medlemsavgiften finansieras ur eget kapital. Ekonomienheten för handläggning E-akt

13 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) 65 KS 2007/ Antagande av avtal om ägandet m m av ALMI Företagspartner Dalarna AB I oktober 2004 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett avtal för 2005 och 2006 mellan Region Dalarna, länets kommuner och Landstinget Dalarna om ägandet av ALMI Företagspartner Dalarna AB. Avtalet innebar bl a att - Landstinget Dalarna överlät sitt aktieägande i ALMI Företagspartner Dalarna AB till Region Dalarna, - ett årligt aktieägartillskott på sammanlagt 8,2 Mkr, varav årligen 4 Mkr från Dalarna, - aktieägartillskottet för 2005 och 2006 finansieras av landstinget och länets samtliga kommuner, (Ludvika årligen kr) I skrivelse daterad 9 februari 2007 redovisar Region Dalarna att dess direktion rekommenderar kommunerna och Landstinget Dalarna att - anta förslag till nytt avtal för perioden 2007 t o m 2010 om ägandet av ALMI Företagspartner Dalarna AB - finansiera den regionala delen av det årliga aktieägartillskottet som uppgår till kr år I den av Region Dalarna beslutade rekommendationen har det till ALMI Dalarnas basverksamhet adderats två tilläggsuppdrag. Basverksamheten består av finansiering av viss affärsutveckling samt rådgivande verksamhet inom området innovation. Tilläggsuppdragen avser dels ett aktivt arbete med exportkrediter och exportkreditgarantier samt dels att under beteckningen Invest in Dalarna Agency, arbeta med att attrahera utländska direktinvesteringar. Den senare verksamheten ska prövas av Region Dalarna inför de sista två åren av den aktuella avtalsperioden. Aktieägartillskottet för Ludvikas del blir årligen kr. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2007 från kommunledningskontoret framgår att för att förslaget till avtal ska träda i kraft krävs att samtliga Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna beslutar att anta avtalet. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar avtal för perioden om ägandet m m av ALMI Företagspartner Dalarna AB. Vidare föreslås att finansiering av det årliga aktieägartillskottet på kr sker av medel för näringslivsfrågor i kommunstyrelsens budget. Arbetsutskottet informerades om avtalet den 20 februari 2007, 31.

14 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 90. Behandling Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige antar avtal för perioden om ägandet m m av ALMI Företagspartner Dalarna AB. Avtalet är bilagt tjänsteskrivelse daterad den 22 februari Finansiering av det årliga aktieägartillskottet på kr sker av medel för näringslivsfrågor i kommunstyrelsens budget. Region Dalarna Ekonomienheten Näringslivsenheten E-akt

15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) 66 KS2007/ Godkännande av aktieägartillskott till Grängesbergs Gruvor AB (GGAB) Grängesbergs Gruvor Aktiebolag, GGAB, har inkommit med en begäran om ett aktieägartillskott på totalt 5 Mkr fördelat med 2,5 Mkr respektive år 2007 och Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2007 från kommunledningskontoret framgår att diskussioner har förts mellan bolaget och ägaren om fortsättning av pågående projekt. För att kunna färdigställa de beslutade projekten krävs ett aktieägartillskott. Vidare framgår att under arbetet med budget år 2007 för Ludvika kommun avhandlades även de kommunala bolagen. Under extra ordinära kostnader avsattes 12 Mkr, varav 7 Mkr specialdestinerades till bostadsbolaget LudvikaHem AB. Av resterande 5 Mkr avsåg 1 Mkr rivningar medan övriga 4 Mkr inte har specificerats. Kontoret anser att aktieägartillskottet för år 2007 till GGAB bör tas av dessa redan budgeterade medel. Kommunledningskontoret föreslår att GGAB får ett aktieägartillskott på 2,5 Mkr år Vidare föreslås att medlen tas från budgeterade extra ordinära kostnader, samt att resterande 2,5 Mkr budgeteras år 2008 som extra ordinära kostnader. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 februari 2007, 20. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 86. Behandling Warren Willey och Maria Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige godkänner att GGAB får ett aktieägartillskott på 2,5 Mkr år Medlen tas från budgeterade extra ordinära kostnader.

16 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) 3. Resterande 2,5 Mkr budgeteras år 2008 som extra ordinära kostnader. P g a jäv deltar inte Bengt Andersson, Per Ragnar Fredriksson, Gunnar Åhgren, Ingvar Henriksson och Sten G Johansson i handläggningen av ärendet. GGAB Ekonomienheten E-akt

17 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23) 67 02/KS/ Svar på motion om byggande av industrihus och iordningsställande av industrimark Mauritz Bropetters ( c) yrkar i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag att dels starta markberedning av industrimark, dels påbörja projektering av kommunala industrilokaler för att snarast kunna bygga och erbjuda företag att hyra/köpa dem. Tekniska nämnden behandlade ärendet den 12 mars 2003, 33. Nämnden beslutade att hos kommunstyrelsen ansöka om ett tilläggsanslag till Lyviksbergets industriområde på tillsammans kronor. Anslaget skulle användas till byggande av vägar, va-ledningar och vägbelysning. Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2004, 73 bl a att uppdra till tekniska nämnden att bygga ut etapp ett av Lyviksberget inom en kostnadsram om 2,7 Mkr. Tekniska nämnden beslutade den 10 augusti 2005, 75 Nämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till näringslivsenheten att undersöka behovet av nya industrilokaler samt storleken på dessa. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2007, rev 5 februari 2007, från kommunledningskontoret framgår att kontoret anser att det finns behov av relativt billiga lokaler för att underlätta för nystartade verksamheter. Kommunledningskontoret anser vidare att en lösning vore att byggnation av lokaler skedde i offentlig regi vilket skulle bidra till ökad rörelse på marknaden för lokaler, vilket i sin tur skulle vitalisera näringslivsstrukturen i kommunen. Kommunledningskontoret får signaler om att det råder stor brist på lokaler för tillverkning i kommunen och för lokaler avsedda för verksamheter som arbetar med servicetjänster med krav på något så när centralt läge. Tre kategorier av lokaler efterfrågas: 1. Befintliga företag som vill expandera och behöver större lokaler 2. Lokaler i beredskap för potentiell extern etablering (hitflyttad befintlig alt nystartad) 3. Billiga, mindre lokaler för nystartade företag inom lättare tillverkning Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera behovet av industrilokaler genom att genomföra en enkät till ett

18 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) urval av företag, samt att presentera ett förslag till byggnad och utreda kostnaderna för denna. Vidare föreslås att motionen därmed ska anses besvarad. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, 28. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 89. Behandling Warren Willey, Sten G Johansson, Roger Stål, Bengt Andersson och Maria Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera behovet av industrilokaler genom att genomföra en enkät till ett urval av företag. 2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag till byggnad samt utreda kostnaderna för denna. 3. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsen (näringslivsenheten för handläggning - remiss E-akt

19 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) 68 KS 2005/ Svar på motion om mobil återvinningscentral I en motion daterad den 7 mars 2005 föreslår Seibert Fredriksson (v) bl a följande: Att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda om det på de grunder som står att läsa i motionen går att starta upp en mobil återvinningsstation samt någon form av vårstädningstransporter inom Ludvika kommun, och om så är fallet, starta upp denna nya service för de boende i kommunen så fort som så är möjligt. Tekniska nämnden behandlades motionen den 15 februari 2006, 12. Av protokollet framgår bl a att utökning av dagens service med den lastbil som åker omkring och tömmer återvinningsstationerna är svårt av flera anledningar. Vidare framhåller tekniska nämnden att när det gäller grövre sopor och farligt avfall har det sedan 1993 funnits möjlighet att beställa särskild hämtning. Tjänsterna utförs mot ersättning. Tekniska nämnden uttalar även att hämtning av grovavfall som elektronik etc kan utföras enligt en turlista som motionären föreslår, men att nämnden i dagsläget inte har resurser varken i form av personal eller lämpliga fordon. Nämnden uppskattar att detta skulle innebära en ny tjänst och ett anpassat fordon med lämplig lyftanordning. Uppskattad kostnad cirka 2 Mkr beroende på fordonets utformning. Kommunstyrelsens arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 augusti 2006 och beslutade om återremiss för ytterligare utredning avseende följande: - Vad gäller enligt nuvarande regler för hämtning av grovsopor och miljöfarligt avfall hos enskilda? - Vad är avgiftsbelagt och vad är avgiftsfritt? - Ludvikahem har med jämna mellanrum insamling av grovsopor från hyresgäster. Hur samverkar kommunen och Ludvikahem? - Vad gäller i andra kommuner? Tekniska nämnden behandlade ärendet den 15 november 2006, 102, avseende ovanstående frågeställningar. Nämndens svar redovisas i tjänsteskrivelsen. Beredning Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2007 att motionen ska anses besvarad vad gäller uppdraget att utreda möjligheten att starta en mobil återvinningscentral inom Ludvika kommun Vidare föreslås att fullmäktige avslår motionen avseende utökning av tekniska kontorets budget för att starta den föreslagna verksamheten.

20 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 februari 2007, 22. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 91. Behandling Sten G Johansson och Sören Finnström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad vad gäller uppdraget att utreda möjligheten att starta en mobil återvinningscentral inom Ludvika kommun 2. Kommunfullmäktige avslår motionen avseende utökning av tekniska kontorets budget för att starta den föreslagna verksamheten. Tekniska nämnden E-akt

21 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) 69 KS 2006/ Svar på motion om att värna mer om de omhändertagna barnen Lilly Granberg här lämnat in en motion daterad den 10 september Hon yrkar bl a att kommunfullmäktige uttalar som sin mening, att Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ska kompletteras med bestämmelser, syftande till att omhändertagna barn oavsett ålder och alltså även när de är under 15 års ålder ska ha en egen personlig överklaganderätt. Social- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 22 november 2006, 135. Av nämndens yttrande framgår bl a att insatser inom socialtjänsten för barn och ungdomar i första hand ska ges i frivilliga former med stöd av socialtjänstlagen (SoL). Först när detta inte är möjligt kan Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bli tillämplig. LVU är en kompletterande skyddslag för barn och unga och reglerar förutsättningarna för att tvångsvis vårda eller skydda den unge. Vidare framgår att inom individ- och familjomsorgen pågår för närvarande ett intensivt arbete med att utveckla insatser för barn, unga och deras familjer på hemmaplan. Utvecklingsarbetet är inriktat på nätverksarbete med föräldrar, barnpsykiatrin och andra samarbetspartners. Syftet är att på så sätt försöka hitta alternativa vägar i ett tidigt skede och därmed undvika placeringar utanför det egna hemmet. Beredning I tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2007 från kommunledningskontoret föreslås att motionen avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 februari 2007, 23. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 92. Behandling Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige avslår motionen. Social- och utbildningsnämnden E-akt

22 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) 70 KS 2007/ Motion om genomfartstrafiken i Ludvika tätort med omnejd Kurt Josefsson (bop), Kjell Israelsson (m), Carl-David Dahlman (kd), Jan- Ola Sandström (c) och Lena Thurén (fp) lämnar vid dagens sammanträde in en motion om genomfartstrafiken i Ludvika tätort. De yrkar i motionen: Att Ludvika Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att med stöd av övriga förvaltningar snarast genomföra en problemanalys avseende genomfartstrafiken i Ludvika tätort med omnejd. Kurt Josefsson presenterar motionen. 1. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen E-akt

23 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 71 Meddelanden a) KS 2007/352 Beslut från social- och utbildningsnämnden 21 februari 2007, 34, om ej verkställda beslut inom individ- och familjeomsorgen kvartal 4, 2006 b) KS 2006/646 Svar på revisionsrapport om underhåll av VA, gator, broar och gatubelysning. Kommunstyrelsens beslut 6 februari 2007, 55. c) Länsstyrelsens beslut daterat den 12 mars 2007 om att utse Lena Thurén (fp) till ny ledamot efter Kjell Carrander och att utse Timmy Li (fp) och Rolf Högberg (fp) till nya ersättare efter Lena Thurén och Johnny Karlsson. 1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelandena. Akten

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer