LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29"

Transkript

1 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw Åsberg, s, ers Timmy Li, fp, ers Rolf Högberg, fp, ers Lotta Wedman, mp, ers Marianne Gidlund, kommunsekreterare Plats och tid för justering Stadshuset tisdagen den 3 mars 2007, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justeringsman Marianne Gidlund Leif Pettersson Hans Göran Persson Ingvar Henriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 29 mars 2007, är justerat och tillkännagivet genom anslag Underskrift Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på kanslienheten

2 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Beslutande Maria Pettersson, s Britt Marinder, s Håkan Anestedt, s Mona Alqalih, s Jim Gavelin, s Ingrid Holmström, s Ingvar Henriksson, s, ej 66 Lars-Erik Persson, s Inez Knudsen, s Ivan Eriksson, s Anna-Lena Andersson, s Leif Pettersson, s Ulla-Britt Mikaelsson, s Sören Finnström, s Birgitta Hedin, s Roger Stål, s Per Erik Granström, s Ximena Fernandez, s Berndt Ekström, m Bengt Andersson, m, ej 62, 63, 66 Kjell Israelsson, m Hans Göran Persson, m Lena Thurén, fp Carl-David Dahlman, kd Kurt Josefsson, bop Bengt Åkman, bop Rein Helleland, bop Per Ragnar Fredriksson, v, ej 66 Siv Kristensen, v Sten G Johansson, v, ej 66 Jan-Ola Sandström, c Nadja Eriksson, c Warren Willey, mp Lars Bergman, s, tjg ers Maino Wohlfeil, s, tjg ers Birgitta Granström, s, tjg ers Kjell Stenberg, s, tjg ers Britt-Marie Rydberg, s, tjg ers Kurt Lundberg, s, tjg ers Gunnar Åhgren, m, tjg ers, ej 66 Jan Larsson, v, tjg ers Jan-Olof Pettersson, c, tjg ers

3 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) 58 Aktuellt i kommunen Kommunalrådet Maria Pettersson informerar från Sveriges Kommuner och Landstings valkongress i Stockholm den 27 mars. Anders Knape (m) Karlstads kommun, valdes till ordförande för mandatperioden Ann-Catrin Lofvars (mp) Landstinget Dalarna valdes till ordinarie ledamot i styrelsen, som enda representant för Dalarnas län. Akten

4 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) 59 Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs.

5 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) 60 KS 2006/ Avsägelse Irene Gammer ( m) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och riktar ett tack till Irene Gammer för hennes arbete i fullmäktige. 2. Kommunfullmäktige anhåller hos länsstyrelsen om sammanräkning för att utse ny ersättare. Irene Gammer Länsstyrelsen Akten

6 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) 61 KS 2007/78 11 Val nämndeman efter Rigmor Andersson (m) t o m 31 december Kjell Israelsson föreslår att Annika Risbridger väljs till ny nämndeman. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige väljer Annika Risbridger, m Bergsgatan 7 B Ludvika Vald Tingsrätten Falun Förtroendemannaregistret Akten

7 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) 62 KS 2005/ Antagande av ändring, genom tillägg, av 30 detaljplaner i Grängesberg, Ludvika kommun (ändrat huvudmannaskap för allmän plats) Miljö- och byggnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 januari att godkänna rubricerade ändringar samt lämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planändringarna är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser i samtliga planer med enskilt huvudmannaskap inom Grängesberg, där det formella ansvaret idag ligger hos Grängesbergs vägförening. Detta görs genom att enbart en administrativ bestämmelse om kommunalt huvudmannaskap införs i planerna. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 19 februari från kommunledningskontoret framgår att förutom i centralorten Ludvika, råder ett splittrat huvudmannaskap i de flesta av kommunens övriga tätorter. Kommunen har ansvaret för vissa gator och grönområden medan vägföreningarna har andra. Kommunfullmäktige antog därför i oktober 2001 ett policybeslut om att kommunen på sikt ska överta väghållningen i vissa tätorter, däribland Grängesberg. Planändringarna har varit föremål för samråd och utställning. Vid utställningstidens utgång den 12 december 2006 hade sammanlagt fyra yttranden inkommit, varvid samtliga var utan erinran. När kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser införts i samtliga detaljplaner som berörs av ändringen är avsikten att formellt avveckla Grängesbergs vägförening. Föreningen förvaltar vägar till största delen inom detaljplanelagda områden. Förvaltningen omfattar till viss del även vägar utanför detaljplaner, s k utanförvägar som dels tillkommit inom ramen för en förrättning enligt enskilda väglagen dels genom ett frivilligt åtagande från föreningens sida. Innan vägföreningen avvecklas rent formellt måste därför de fastigheter som nyttjar utanförvägar som tillkommit inom ramen förrättningen tryggas framtida utfartsrätt genom en ny anläggningsförrättning enligt modern lagstiftning. För att möjliggöra för lantmäteriet att avveckla vägföreningen krävs ett kommunalt beslut om att överta dessa vägar. Denna fråga behandlas dock som ett särskilt ärende i anslutning till detta.

8 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) Kommunledningskontorets uppfattning, enligt det policybeslut om togs av kommunfullmäktige, är att kommunen ska överta samtliga vägar som idag sköts av föreningen, d v s även de frivilliga, varför också denna fråga behandlas i ovan nämnda särskilda ärende. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar ändring genom tillägg av 30 detaljplaner i Grängesberg i Ludvika kommun. Planutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, 2. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 85. Behandling Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige antar ändring, genom tillägg, av 30 detaljplaner i Grängesberg i Ludvika kommun (ändrat huvudmannaskap för allmän plats) P g a jäv deltar inte Bengt Andersson i handläggningen av ärendet. Miljö- och byggnämnden Tekniska nämnden Mark- och planeringsenheten E-akt

9 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) 63 KS 2007/ Kommunalt övertagande av samtliga vägar som sköts av Grängesbergs vägförening Kommunfullmäktige antog i oktober 2001 ett policybeslut om att kommunen på sikt ska överta väghållningen i vissa tätorter med början i Grängesberg. Med anledning av detta har 30 planändringar avseende ändringar från enskilt till kommunalt huvudmannaskap förts fram till kommunfullmäktige för antagande som ett särskilt ärende. När kommunalt huvudmannaskap införts återstår endast att formellt avveckla Grängesbergs vägförening. Grängesbergs vägförening förvaltar vägar till största delen inom planlagda områden. Förvaltningen omfattar dock till viss del även vägar utanför detaljplaner s k utanförvägar som dels tillkommit inom ramen för en förrättning enligt enskilda väglagen dels genom ett frivilligt åtagande från föreningens sida. Innan vägföreningen formellt avvecklas måste de fastigheter som nyttjar utanförvägar som tillkommit inom ramen för en förrättning och som inte ligger på kommunal mark tryggas framtida utfartsrätt genom en anläggningsförrättning enligt modern lagstiftning. Aktuell väg i det här fallet är vägen upp mot Svanskogen. Förrättningen bör dock inte bekostas av de boende utan av kommunen. Denna beräknas till en kostnad om ca kr kr. För att möjliggöra en avveckling av vägföreningen samt ett kommunalt övertagande av utanförvägarna tillkomna genom en förrättning enligt enskilda väglagen erfordrar lantmäterimyndigheten ett kommunalt beslut om att överta även dessa vägar. Kommunledningskontorets uppfattning, enligt det policybeslut som togs av kommunfullmäktige, är att kommunen skall överta samtliga vägar som idag sköts av föreningen vare sig de tillkommit inom ramen för en förrättning eller övertagits frivilligt. Övertagandet omfattar således även vägen upp mot Svanskogen. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2007 från kommunledningskontoret framgår att ett övertagande av Grängesbergs vägförening innebär en merkostnad för kommunens gatudrift. Denna kostnad beror på den standard i väghållningen som erfordras. Om nuvarande standard (vägföreningens) bibehålles blir kostnaden lika stor som de kommunala och statliga varit. Anslaget till enskild väghållning bör därför omfördelas så att anslaget

10 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) till gatudriften tillförs medel från anslaget till enskild väghållning. Kommunens kostnad vid övertagandet ökar således inte. Följande bidrag har beviljats för år 2005 respektive År Kommunalt Statligt Summa Kommunledningskontoret noterar att tekniska kontoret frivilligt övertagit samtliga av vägföreningen skötta vägar fr o m 1 februari Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga vägar som idag sköts av Grängesbergs vägförening ska omfattas av det kommunala övertagandet. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, 30. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 83. Behandling Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga vägar som idag sköts av Grängesbergs vägförening ska omfattas av det kommunala övertagandet. P g a jäv deltar inte Bengt Andersson i handläggningen av ärendet. Miljö- och byggnämnden Tekniska nämnden Mark- och planeringsenheten E-akt

11 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 64 KS 2007/ Godkännande av ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Efter information och diskussion på kommunstyrelsens ordförandeberedning har Ludvika kommun anmält intresse om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Styrelsen har behandlat kommunens intresseanmälan och har i beslut den 14 december 2006 erbjudit Ludvika kommun medlemskap. I nuläget är 190 kommuner och landsting medlemmar och 12 av länets kommuner. Fyra kommuner ansöker nu om medlemskap. Fakta om Kommuninvest: Startade sin verksamhet 1986 i Sverige Syftet med finanssamarbetet är att uppnå långfristiga goda villkor för svenska kommuners och landstings investeringsverksamhet Ägs av kommuner och landsting och lånar bara ut medel till medlemmarna och dess företag Agerar endast på ägaruppdrag och med den kommunala nyttan i centrum Är specialiserad på kommunernas och landstingens behov och har stor erfarenhet av investeringsfinansiering inom den offentliga sektorn Högsta möjliga kreditvärdighet i Sverige för internationell upplåning, AAA från Standard & Poor s och Aaa från Moody s Liknande organisationer finns förutom i Sverige i Danmark, Norge och Finland Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2007 från kommunledningskontoret framgår att om kommunen blir medlem omfattas även bolagen av rätten att göra upplåning via Kommuninvest. För att bli medlem i Kommuninvest måste en medlemsinsats betalas, för Ludvikas del är detta tkr. Insatsen beräknas på befolkningstalet. Denna insats återfås vid eventuellt utträde. För att ansöka om medlemskap måste beslut tas i kommunfullmäktige. Kommunen har fått förslag på dessa beslutspunkter från Kommuninvest. 1. Att Ludvika kommun skall anta erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 2. Att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kr, utgörande Ludvika kommuns medlemsinsats i föreningen.

12 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) 3. Att Ludvika kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. 4. Att Ludvika kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 5. Att bemyndiga Maria Pettersson och Lars Hellsing att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar 6. Att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande med 1:e vice ordförande som ersättare. 7. Att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 8. Att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Ludvika kommuns vapen. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2007 att Ludvika kommun godkänner punkt 1-8 för ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Vidare föreslås att medlemsavgiften finansieras ur eget kapital. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 februari 2007, 21. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 79. Behandling Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige godkänner ovanstående punkter 1-8 för ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 2. Medlemsavgiften finansieras ur eget kapital. Ekonomienheten för handläggning E-akt

13 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) 65 KS 2007/ Antagande av avtal om ägandet m m av ALMI Företagspartner Dalarna AB I oktober 2004 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett avtal för 2005 och 2006 mellan Region Dalarna, länets kommuner och Landstinget Dalarna om ägandet av ALMI Företagspartner Dalarna AB. Avtalet innebar bl a att - Landstinget Dalarna överlät sitt aktieägande i ALMI Företagspartner Dalarna AB till Region Dalarna, - ett årligt aktieägartillskott på sammanlagt 8,2 Mkr, varav årligen 4 Mkr från Dalarna, - aktieägartillskottet för 2005 och 2006 finansieras av landstinget och länets samtliga kommuner, (Ludvika årligen kr) I skrivelse daterad 9 februari 2007 redovisar Region Dalarna att dess direktion rekommenderar kommunerna och Landstinget Dalarna att - anta förslag till nytt avtal för perioden 2007 t o m 2010 om ägandet av ALMI Företagspartner Dalarna AB - finansiera den regionala delen av det årliga aktieägartillskottet som uppgår till kr år I den av Region Dalarna beslutade rekommendationen har det till ALMI Dalarnas basverksamhet adderats två tilläggsuppdrag. Basverksamheten består av finansiering av viss affärsutveckling samt rådgivande verksamhet inom området innovation. Tilläggsuppdragen avser dels ett aktivt arbete med exportkrediter och exportkreditgarantier samt dels att under beteckningen Invest in Dalarna Agency, arbeta med att attrahera utländska direktinvesteringar. Den senare verksamheten ska prövas av Region Dalarna inför de sista två åren av den aktuella avtalsperioden. Aktieägartillskottet för Ludvikas del blir årligen kr. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2007 från kommunledningskontoret framgår att för att förslaget till avtal ska träda i kraft krävs att samtliga Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna beslutar att anta avtalet. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar avtal för perioden om ägandet m m av ALMI Företagspartner Dalarna AB. Vidare föreslås att finansiering av det årliga aktieägartillskottet på kr sker av medel för näringslivsfrågor i kommunstyrelsens budget. Arbetsutskottet informerades om avtalet den 20 februari 2007, 31.

14 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 90. Behandling Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige antar avtal för perioden om ägandet m m av ALMI Företagspartner Dalarna AB. Avtalet är bilagt tjänsteskrivelse daterad den 22 februari Finansiering av det årliga aktieägartillskottet på kr sker av medel för näringslivsfrågor i kommunstyrelsens budget. Region Dalarna Ekonomienheten Näringslivsenheten E-akt

15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) 66 KS2007/ Godkännande av aktieägartillskott till Grängesbergs Gruvor AB (GGAB) Grängesbergs Gruvor Aktiebolag, GGAB, har inkommit med en begäran om ett aktieägartillskott på totalt 5 Mkr fördelat med 2,5 Mkr respektive år 2007 och Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2007 från kommunledningskontoret framgår att diskussioner har förts mellan bolaget och ägaren om fortsättning av pågående projekt. För att kunna färdigställa de beslutade projekten krävs ett aktieägartillskott. Vidare framgår att under arbetet med budget år 2007 för Ludvika kommun avhandlades även de kommunala bolagen. Under extra ordinära kostnader avsattes 12 Mkr, varav 7 Mkr specialdestinerades till bostadsbolaget LudvikaHem AB. Av resterande 5 Mkr avsåg 1 Mkr rivningar medan övriga 4 Mkr inte har specificerats. Kontoret anser att aktieägartillskottet för år 2007 till GGAB bör tas av dessa redan budgeterade medel. Kommunledningskontoret föreslår att GGAB får ett aktieägartillskott på 2,5 Mkr år Vidare föreslås att medlen tas från budgeterade extra ordinära kostnader, samt att resterande 2,5 Mkr budgeteras år 2008 som extra ordinära kostnader. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 februari 2007, 20. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 86. Behandling Warren Willey och Maria Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige godkänner att GGAB får ett aktieägartillskott på 2,5 Mkr år Medlen tas från budgeterade extra ordinära kostnader.

16 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) 3. Resterande 2,5 Mkr budgeteras år 2008 som extra ordinära kostnader. P g a jäv deltar inte Bengt Andersson, Per Ragnar Fredriksson, Gunnar Åhgren, Ingvar Henriksson och Sten G Johansson i handläggningen av ärendet. GGAB Ekonomienheten E-akt

17 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23) 67 02/KS/ Svar på motion om byggande av industrihus och iordningsställande av industrimark Mauritz Bropetters ( c) yrkar i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag att dels starta markberedning av industrimark, dels påbörja projektering av kommunala industrilokaler för att snarast kunna bygga och erbjuda företag att hyra/köpa dem. Tekniska nämnden behandlade ärendet den 12 mars 2003, 33. Nämnden beslutade att hos kommunstyrelsen ansöka om ett tilläggsanslag till Lyviksbergets industriområde på tillsammans kronor. Anslaget skulle användas till byggande av vägar, va-ledningar och vägbelysning. Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2004, 73 bl a att uppdra till tekniska nämnden att bygga ut etapp ett av Lyviksberget inom en kostnadsram om 2,7 Mkr. Tekniska nämnden beslutade den 10 augusti 2005, 75 Nämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till näringslivsenheten att undersöka behovet av nya industrilokaler samt storleken på dessa. Beredning Av en tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2007, rev 5 februari 2007, från kommunledningskontoret framgår att kontoret anser att det finns behov av relativt billiga lokaler för att underlätta för nystartade verksamheter. Kommunledningskontoret anser vidare att en lösning vore att byggnation av lokaler skedde i offentlig regi vilket skulle bidra till ökad rörelse på marknaden för lokaler, vilket i sin tur skulle vitalisera näringslivsstrukturen i kommunen. Kommunledningskontoret får signaler om att det råder stor brist på lokaler för tillverkning i kommunen och för lokaler avsedda för verksamheter som arbetar med servicetjänster med krav på något så när centralt läge. Tre kategorier av lokaler efterfrågas: 1. Befintliga företag som vill expandera och behöver större lokaler 2. Lokaler i beredskap för potentiell extern etablering (hitflyttad befintlig alt nystartad) 3. Billiga, mindre lokaler för nystartade företag inom lättare tillverkning Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera behovet av industrilokaler genom att genomföra en enkät till ett

18 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) urval av företag, samt att presentera ett förslag till byggnad och utreda kostnaderna för denna. Vidare föreslås att motionen därmed ska anses besvarad. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, 28. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 89. Behandling Warren Willey, Sten G Johansson, Roger Stål, Bengt Andersson och Maria Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera behovet av industrilokaler genom att genomföra en enkät till ett urval av företag. 2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag till byggnad samt utreda kostnaderna för denna. 3. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsen (näringslivsenheten för handläggning - remiss E-akt

19 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) 68 KS 2005/ Svar på motion om mobil återvinningscentral I en motion daterad den 7 mars 2005 föreslår Seibert Fredriksson (v) bl a följande: Att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda om det på de grunder som står att läsa i motionen går att starta upp en mobil återvinningsstation samt någon form av vårstädningstransporter inom Ludvika kommun, och om så är fallet, starta upp denna nya service för de boende i kommunen så fort som så är möjligt. Tekniska nämnden behandlades motionen den 15 februari 2006, 12. Av protokollet framgår bl a att utökning av dagens service med den lastbil som åker omkring och tömmer återvinningsstationerna är svårt av flera anledningar. Vidare framhåller tekniska nämnden att när det gäller grövre sopor och farligt avfall har det sedan 1993 funnits möjlighet att beställa särskild hämtning. Tjänsterna utförs mot ersättning. Tekniska nämnden uttalar även att hämtning av grovavfall som elektronik etc kan utföras enligt en turlista som motionären föreslår, men att nämnden i dagsläget inte har resurser varken i form av personal eller lämpliga fordon. Nämnden uppskattar att detta skulle innebära en ny tjänst och ett anpassat fordon med lämplig lyftanordning. Uppskattad kostnad cirka 2 Mkr beroende på fordonets utformning. Kommunstyrelsens arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 augusti 2006 och beslutade om återremiss för ytterligare utredning avseende följande: - Vad gäller enligt nuvarande regler för hämtning av grovsopor och miljöfarligt avfall hos enskilda? - Vad är avgiftsbelagt och vad är avgiftsfritt? - Ludvikahem har med jämna mellanrum insamling av grovsopor från hyresgäster. Hur samverkar kommunen och Ludvikahem? - Vad gäller i andra kommuner? Tekniska nämnden behandlade ärendet den 15 november 2006, 102, avseende ovanstående frågeställningar. Nämndens svar redovisas i tjänsteskrivelsen. Beredning Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2007 att motionen ska anses besvarad vad gäller uppdraget att utreda möjligheten att starta en mobil återvinningscentral inom Ludvika kommun Vidare föreslås att fullmäktige avslår motionen avseende utökning av tekniska kontorets budget för att starta den föreslagna verksamheten.

20 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 februari 2007, 22. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 91. Behandling Sten G Johansson och Sören Finnström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad vad gäller uppdraget att utreda möjligheten att starta en mobil återvinningscentral inom Ludvika kommun 2. Kommunfullmäktige avslår motionen avseende utökning av tekniska kontorets budget för att starta den föreslagna verksamheten. Tekniska nämnden E-akt

21 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) 69 KS 2006/ Svar på motion om att värna mer om de omhändertagna barnen Lilly Granberg här lämnat in en motion daterad den 10 september Hon yrkar bl a att kommunfullmäktige uttalar som sin mening, att Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ska kompletteras med bestämmelser, syftande till att omhändertagna barn oavsett ålder och alltså även när de är under 15 års ålder ska ha en egen personlig överklaganderätt. Social- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 22 november 2006, 135. Av nämndens yttrande framgår bl a att insatser inom socialtjänsten för barn och ungdomar i första hand ska ges i frivilliga former med stöd av socialtjänstlagen (SoL). Först när detta inte är möjligt kan Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bli tillämplig. LVU är en kompletterande skyddslag för barn och unga och reglerar förutsättningarna för att tvångsvis vårda eller skydda den unge. Vidare framgår att inom individ- och familjomsorgen pågår för närvarande ett intensivt arbete med att utveckla insatser för barn, unga och deras familjer på hemmaplan. Utvecklingsarbetet är inriktat på nätverksarbete med föräldrar, barnpsykiatrin och andra samarbetspartners. Syftet är att på så sätt försöka hitta alternativa vägar i ett tidigt skede och därmed undvika placeringar utanför det egna hemmet. Beredning I tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2007 från kommunledningskontoret föreslås att motionen avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 februari 2007, 23. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 mars 2007, 92. Behandling Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta. 1. Kommunfullmäktige avslår motionen. Social- och utbildningsnämnden E-akt

22 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) 70 KS 2007/ Motion om genomfartstrafiken i Ludvika tätort med omnejd Kurt Josefsson (bop), Kjell Israelsson (m), Carl-David Dahlman (kd), Jan- Ola Sandström (c) och Lena Thurén (fp) lämnar vid dagens sammanträde in en motion om genomfartstrafiken i Ludvika tätort. De yrkar i motionen: Att Ludvika Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att med stöd av övriga förvaltningar snarast genomföra en problemanalys avseende genomfartstrafiken i Ludvika tätort med omnejd. Kurt Josefsson presenterar motionen. 1. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen E-akt

23 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 71 Meddelanden a) KS 2007/352 Beslut från social- och utbildningsnämnden 21 februari 2007, 34, om ej verkställda beslut inom individ- och familjeomsorgen kvartal 4, 2006 b) KS 2006/646 Svar på revisionsrapport om underhåll av VA, gator, broar och gatubelysning. Kommunstyrelsens beslut 6 februari 2007, 55. c) Länsstyrelsens beslut daterat den 12 mars 2007 om att utse Lena Thurén (fp) till ny ledamot efter Kjell Carrander och att utse Timmy Li (fp) och Rolf Högberg (fp) till nya ersättare efter Lena Thurén och Johnny Karlsson. 1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelandena. Akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt, bop Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 26 april 2011, kl. 17.00-19.45 ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Sonja Lindell (S) ersättare

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 16 januari 2008, kl 14.00-17.00 Beslutande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer