1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1"

Transkript

1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner, Carolyn Hannan, Linn Ehde, Malin Nilsson, Tove Ivergård, Gunnel Johansson. Personal: Josefine Karlsson och Rebecca Paulsson 1 FORMALIA 1.1 Ordförande Emma Bjertén valdes till ordförande 1.2 Sekreterare Josefine Karlsson valdes till sekreterare 1.3 Justerare Annalena Vidlund valdes till justerare 1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och Protokoll från FS 22 oktober, AU den 20 november Protokollen godkändes med tillägg av närvarande ledamöter till protokollet från AU 20 november. 2 EKONOMI OCH PERSONAL 2.1 Uppdatering från AU Kirsti Kolthoff rapporterade från möte med Birgitta Lorentzi kring hur informationssansvariges arbetsuppgifter kan kompletteras med uppgifter från andra projekt då projektansökan från Forum Syd blev avslagen. De rapporterade även att de gärna ser att aktiviteterna i projektet ändå genomförs i kontakt med kansliet. Kirsti Kolthoff upplyste styrelsen om att Petra Tötterman Andorff nu är anställd på halvtid till sista mars med möjlighet till förlängning vid tillgängliga projektmedel till slutet av Kirsti Kolthoff rapporterade angående genomförda utvecklingssamtal med personalen. Hon betonade att hon framfört styrelsens uppskattning av personalen samt påpekade även att samtalen nu ska följas upp med frågor rörande utbildning. Styrelsen diskuterade föreningens försäkringar. Beslut: Birgitta Lorentzi har rätt att byta försäkring för föreningen för att tillse att delar kring ansvarsfrihet för styrelsen är inkluderat. Informationsansvariges tjänst garanteras och täcks vid behov med fonderade medel. 2.2 Budget 2011 och 2012 Birgitta Lorentzi och Josefine Karlsson redogjorde för 2011 års budget

2 Sida 2 av 5 med utfall. FS noterade att budgeten följer utfallet väl. Birgitta Lorentzi och Josefine Karlsson redogjorde även för en positiv budgetprognos för 2012 som trots avslag från Forum Syd. 3 IKFF 3.1 Kanslirapport Josefine Karlsson redogjorde för kanslirapporten inklusive rekryteringsprocessen för vikarien för Josefine Karlssons tjänst som projektledare. FS tackade för rapporten. 3.2 Ordförandebriefing Kirsti Kolthoff lyfte några högaktuella politiska frågor såsom situationen i Sudan och Palestina. I övrigt redogjorde hon för ordförandebriefingen inklusive en inbjudan till ett seminarium om civil fredstjänst. Intresserade ledamöter kan kontakta Kirsti Kolthoff för mer information. FS tackade för rapporten. 3.3 Uppföljning av den strategiska planen Josefine Karlsson presenterade en genomgång kansliets kontinuerliga arbete med strategiplanen. FS tackade för uppföljningen. Kirsti Kolthoff påtalade hur exempelvis det europeiska samarbetet kan inkluderas i arbetet. Inför nästa FS bör en diskussion föras om specifika frågor som bör inkluderas i verksamheten samt som förtydliganden av tolkning av politikområden inom planen. Denna process bör ligga till grund för nästa kongress. 3.4 Projektansökningsplan Planen diskuterades av FS. Beslut: FS godkände projektansökningsplanen utan ändringar. 3.5 Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen samt IB suppleant Styrelsen avvaktar beslut om ordinarie ledamot i FS samt suppleant till IB till FS i mars Malin Nilsson anmälde intresse för att tillträda som IB suppleant. Gunnel Johansson noterade att hon föredrar att stå kvar som suppleant för FS. 3.6 Faddersystem och kretskontakt FS diskuterade systemets syfte samt behovet av kontakt och information med kretsarna inklusive info till och från styrelsen kring det egna arbetet och kretsarnas arbete. Beslut: FS beslutade att ta upp faddersystemet. 3.7 Nordiskt möte Föreslaget tema är militariseringen av Norden. Annalena Vidlund lyfte behovet av att diskutera firandet av IKFF Kirsti Kolthoff lyfte behovet av att diskutera det nordiska 1325-samarbetet.

3 Sida 3 av 5 Beslut: Nordiskt möte förläggs med start på kvällen den 16 mars med möte 17 mars. Mötet följs av FS 18 mars. 3.8 Verksamhetsplanen FS diskuterade och gick igenom planen. Ledamöter uppmanades att boka biljetter till inplanerade möten i god tid. Beslut: FS godkände verksamhetsplanen med tillägget att mötet 1 september 2012 förläggs i Malmö. 3.9 Sveriges Kvinnolobbys årsmöte Deadlines: Nominering till SKL:s styrelse 20 december. Motioner 11 februari. FS-ledamöter uppmanas att anmäla intresse för att vara IKFF:s representant till SKL:s årsmöte lördagen den 24 mars 2012 kl Intresseanmälan görs till kansliet. Ledamöter uppmanas att undersöka om det finns annan medlem med intresse av att representera IKFF på årsmötet LUNCH Beslut: FS meddelar ordförande och generalsekreterare ev. nomineringar senast 15 december. Intresse av att delta som representant vid årsmötet anmäls senast 1 mars Operation 1325 Birgitta Lorentzi inledde med en skildring av bakgrunden till Operation 1325 som inleddes som ett nätverk Syftet var att förverkliga resolution Initiativet till arbetet togs av Margareta Ingelstam som arbetade för SEK. En central del av Operation 1325 var att arbeta med utbildning. För att ha finansiella medel för att arbeta med frågorna sökte UNIFEM pengar å nätverkets vägnar för att genomföra ett seminarium i Sudan. Senare genomfördes bl a ett konsultativt möte med organisationer i Khartoum samt utbildningar i Härnösand. Senare bildades en paraplyorganisation med fem medlemmar: IKFF, Kvinnor för Fred, RIFFI, UNIFEM (nu UN WOMEN), Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd samt Sveriges Kvinnolobby som i sig självt är en paraplyorganisation och därför inte är medlemmar men kopplade till Operation De medel som tidigare fanns för utbildning fanns dock inte tillgängliga längre. Därmed skedde en förändring av verksamheten. Organisationen har bland annat arrangerat två större konferenser om säkerhetssektorreform, SSR kopplat till resolution En större konferens i samband med resolutionens 10 årsjubileum har även arrangerats. Operation 1325 har även genomfört analyser och granskningar av EU:s utlandsmissioner och kvinnors representation. Kirsti Kolthoff betonade vikten av Operation 1325:s strategiplan som

4 IKFF motionerade om inför Operation 1325:s senaste årsmöte. Hon nämnde även behovet av att nu följa upp planen såsom den är formulerad. Sida 4 av 5 Carolyn Hannan redogjorde för sina senaste kontakter med Operation 1325 bland annat som paneldeltagare i ett seminarium arrangerat 3 oktober i Lund. Beslut: IKFF:s representanter i Operation 1325:s styrelse cirkulerar styrelseprotokollen från deras möten. 4 AKTUELLA POLITISKA FRÅGOR 4.1 UN Women och utvecklingen inom FN IKFF genomförde tillsammans med GRUL och med stöd av Levande Historia FN-spel med fokus på frågor om resolution Carolyn Hannan som medverkade som talare påpekade formens potential samt sin personliga uppskattning av att medverka. Ev. skulle det kunna fokuseras ytterligare på freds- och säkerhetsfrågor samt säkerhetsrådets arbete. Carolyn Hannan gav en fakta- och bakgrundsuppdatering om UN Women. Hon poängterade behovet av att denna nya enhet får starkt politiskt stöd men också tillräckliga finansiella medel eftersom det är avgörande för att UN Women ska svara upp mot förväntningar och uppgifter. IKFF som organisation bör stödja organisationen och kräva av regering och politiska makthavare att göra detsamma. UN Women har kvinnor, fred och säkerhetsagendan som ett av sina sex fokusområden. Carolyn Hannan påpekade dock att ansvaret för implementeringen av resolution 1325 fortfarande är säkerhetsrådets. FS diskuterade vidare Carolyn Hannans redogörelses koppling till svenska villkor och följder samt tackade för presentationen. 4.2 Militariseringen av Sverige Kirsti Kolthoff inledde med att göra en kort redogörelse för bakgrunden till punkten med utifrån bland annat ett riksdagsbeslut som innebar utökade övningsmöjligheter för Försvarsmakten med andra inbjudna aktörer såsom NATO och andra stater. En utredning kallad Snö, mörker, kyla låg till grund för beslutet och IKFF bidrog vid den tiden med ett remissvar till utredningen. Hon kopplade även dessa utökade övningsmöjligheter till den vid styrelsemötet högaktuella försäljningen av Jas Gripen till Schweiz. I sin inledning lyfte hon även behovet av att IKFF förhåller sig till förarlösa plan också kallade drönare. Annalena Vidlund redogjorde för Göteborgskretsens arbete mot militarisering av västkusten. De har bland annat arrangerat ett välbesökt seminarium på Bok- och biblioteksmässan. Hon redogjorde även för idéer kring möjliga samarbeten och idéer kring lokala konsekvenser av militariseringen. FS tackade för uppdateringen. 4.3 Klustervapen

5 Josefine Karlsson gjorde en muntlig redogörelse för den politiska uppdateringen i kanslirapporten om klustervapen. FS tackade för rapporten. Sida 5 av 5 5 RAPPORTER 5.1 Nordiskt forum Ett förmöte inför det eventuella anordnandet av en nordisk kvinnokonferens har genomförts. Annalena Vidlund och Kirsti Kolthoff deltog från IKFF. I mars beslutas om konferensen ska äga rum Nationella grupper ska arbeta vidare med frågan. Svenska representanter är två personer från Sveriges Kvinnolobbys styrelse. Kirsti Kolthoff deltar även i gruppen. FS tackade för rapporten. 5.2 Europeiskt möte Ett europeiskt WILPF möte har ägt rum i Rom där Ingela Mårtensson representerade IKFF. FS tackade för Ingela Mårtenssons rapporter som bifogats till kallelsen till styrelsen. FS tackade för redogörelsen. 5.3 CIWI klustergrupp gränsöverskridande vatten Annalena Vidlund redogjorde för sitt arbete i denna klustergrupp som fungerar främst för informationsutbyte. 6 ÖVRIGT 6.1 Mediadagarna Mässan äger rum 8-9 mars i Göteborg. Annalena Vidlund redogjorde för sitt planerade arbete i samband med mässan för att sprida information om medlemstidningen Fred och Frihet samt IKFF:s frågor. Beslut: IKFF deltar inte som utställare men betalar Annalena Vidlunds inträde. 7 Mötet avslutades Ordförande Sekreterare Justerare Emma Bjertén Josefine Karlsson Annalena Vidlund

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-11-16 Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Paragrafer: 10:1-10:10 Bilagor: 10:1-1:33

Paragrafer: 10:1-10:10 Bilagor: 10:1-1:33 PROTOKOLL fört vid möte med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 5-7 september 2014 sida 1 av 16 Plats: UNF:s kansli, Stockholm Datum: den 5-7 september 2014 Närvarande ledamöter: Närvarande

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Lokalföreningspärm 2011

Lokalföreningspärm 2011 Lokalföreningspärm 2011 Innehåll Program UN Women Sveriges lokalföreningshelg... 3 UN Women Sveriges Lokalföreningshelg 4-5 februari 2011 Praktisk information... 5 Deltagarlista... 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer