Protokoll AU Justerat Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00"

Transkript

1 Protokoll AU Justerat Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl Närvarande: Kirsti Kolthoff, Birgitta Lorentzi, Marianne Laxén, Eva Selin Lindgren, Kerstin Grebäck, Petra Tötterman Andorff, Emma Rosengren och Inger Alström. Arbetsutskotten inledde mötet med en kortare presentationsrunda. 1 Formalia 1.1 Ordförande Kirsti Kolthoff 1.2 Sekreterare Petra Tötterman Andorff 1.3 Justerare Kerstin Grebäck 1.4 Dagordningen godkändes med tillägg 1.5 AU:s roll, ansvar och kompetens AU:s roller, ansvar och kompetens finns uttryckt i de interna reglerna. AU ska gå igenom detta till nästa möte och diskutera vidare hur AU vill arbete och vilka uppgifter som ska fokuseras på, projektansökningar, personalärenden etc. Beslut: Petra fick i uppdrag att göra en mall som styrelsen får fylla i för att tydliggöra styrelseledamöternas kompetens och vad de kan bistå med. AU tillsatte en ekonomi- och personalgrupp som består av Birgitta Lorentzi, Marianne Laxén och Petra Tötterman Andorff. 1.6 Mötestider för AU under hösten och ändring av FS-mötet i oktober 14 augusti, 9 september, 2 oktober, 4 november och under vecka 50. FS flyttas från den 17 till den 18 oktober pga en konferens om NATO den Ekonomi och personalfrågor 2.1 Läget Birgitta Lorentzi redovisade för den ekonomiska situationen. Beslut: Styrelsen ska titta på fondinnehavet under året. Kansliet ska ta fram en sammanställning av projektmedel och annan finansiering som medlemsavgifter för att AU ska få en uppskattning om den ekonomiska uppdelningen.

2 2.2 Budget för 2009 Budgeten för 2009 har i nuläget ett överskott, vilket är positivt. Petra rapporterade att SLMK kommer att hyra kontorsplats vilket kommer att ge ytterligare inkomster och det finns flera poster i budgeten som antagligen inte kommer att användas fullt ut pga omprioriteringar och projektanslag. Beslut: Att presentera budgeten för styrelsen på mötet i augusti. 2.3 Projektanställning av Emma Rosengren Petra redogjorde för grunderna och tiden för Emmas anställning. Hon kommer att arbeta 1 augusti juli % under 2009 och 100 % under Emma meddelade AU att hon utträder ur styrelsen under den tid som hon är projektanställd av IKFF. AU föreslår att Emma adjungeras till styrelsen och konstaterar att hon fortsätter som fullvärdig styrelseledamot i WILPF. Beslut: AU beslutade att anställa Emma Rosengren och Kirsti Kolthoff skriver under kontraktet. 2.4 Personaladministration Konstaterades att en grupp för ekonomi och personalfrågor tillsatts under punkten Riktlinjer för styrelsen omkostnader vid styrelsemöten Beslut: Kansliet och ekonomigruppen ska ta fram riktlinjer för styrelsens omkostnader till nästa styrelsemöte. 2.6 Uppföljning av kongressbeslut att sälja delar av aktieinnehavet Beslut: Ekonomigruppen får i uppdrag att genomföra kongressbeslutet snarast. 3 IKFF 3.1 Uppföljning av kongressbeslut: stadgar, strategisk plan och uttalanden Kansliet har följt upp uttalanden från kongressen och skickat ut dem till beslutade instanser. Justeringarna av den strategiska planen, stadgarna och verksamhetsberättelsen 2008 är klara och kommer att skickas till protokolljusterarna. AU uppmärksammade och tackade gruppen som arbetat med stadgarna. 3.2 Kanslirapport AU tackade för rapporten

3 3.3 Projektöversikt AU gick igenom de översiktspapper som kansliet sammanställt och diskuterade hur AU och FS kan bidra till projektansökningar. Beslut: AU kommer att föreslå SKL att det ska bildas en arbetsgrupp kring Ungdomsstyrelsens bidrag till kvinnoorganisationer. 3.4 Höstens kalendarium AU påpekade några aktiviteter som ska läggas till, bl a budkavlen mot kärnvapen som IKFF är engagerad i. 3.5 Förfrågan om deltagande i konferens kring Nato 17 oktober, Radioaktiva krig november, och Dagen mot mäns våld mot kvinnor 25 november. AU diskuterade förfrågan att delta i dessa olika konferenser. Beslut: AU beslutade att Kirsti tar kontakt med Agneta för mer information om Nato-konferensen och IKFF kan bidra med 2000 kr. Till konferensen om radioaktiva krig kan IKFF inte bidra med finansiella medel och AnnaLisa Eneroth ska tillfrågas om hon vill vara IKFF:s kontaktperson i planeringen. IKFF deltar i manifestationen den 25 november och bidrar med kostnaden på 1200 kr. 3.6 Ansökningar, inlämnade och framtida inför 2010 Informationen fanns i kanslirapporten och AU kommer att återkomma till frågan i framtiden om ansvar för projektansökningar. 3.7 Planering inför styrelsemötet 22 augusti: styrelsens ansvar, vad vill styrelsen göra, ansvar för nätverk och arrangemang etc. Mötet börjar med middag efteråt. Förslag att mötet ska innehålla interaktiva övningar, bl.a. baserat på studiematerial med värderingsövningar som IKFF tagit fram, för att lära känna varandra. AU diskuterade dagordningen och kallelse ska skickas ut före sommaren för möjlighet att boka billiga biljetter. 3.8 Kvinna till Kvinna AU diskuterade frågan om könsfördelningen i Kvinna till Kvinnas styrelse, arbetet inför att utse nästa styrelse och frågan om fyllnadsval till styrelsen. Kirsti kommer som ny ordförande för IKFF att träffa Kvinna till Kvinnas ordförande och generalsekreterare för att föra en dialog om dessa frågor. Rapport till FS den 22/8. 4 Kommande aktiviteter 4.1 Almedalen AU diskuterade IKFF:s deltagande under veckan och koordinerade de seminarier som ska täckas.

4 4.2 Särk-seminarium Eva Selin Lindgren tog upp frågan om IKFF tillsammans med Särk vill arrangera ett seminarium om resolution 1325 och resolution 1820 under hösten. Beslut: AU beslutar att IKFF ska arrangera ett seminarium med Särk den 22 oktober. 4.3 Konferens om Säkerhetssektor Reform och genusperspektiv Birgitta Lorentzi rapporterade att Operation 1325 har fått medel att göra en konferens om SSR och genusfrågor 6-8 oktober. Fokus för konferensen är de fd konfliktområdena, Kosovo och Georgien. Konferensen riktar sig mot kvinnor från civila samhället och tjänstemän från UD och EU som arbetar med frågorna. I anslutning till konferensen kommer det att hållas ett avslutningsseminarium den 8 oktober i ABF-huset. Petra och Josefine Karlsson från IKFF deltar i planeringsgruppen och IKFF kommer att få ekonomisk ersättning för den tid som de lägger ner i planeringsarbetet. 5 WILPF 5.1 Deltagande vid Köpenhamnsmötet 3-6 december, representation, finansiering etc. AU diskuterade IKFF:s medverkan vid mötet i Köpenhamn. IKFF Danmark kommer att arrangera ett kvinnofredstält. Fokus för WILPF:s medverkan är militärens inverkan på miljön och klimatet, oljeanvändande, utarmat uran etc. Beslut: AnnaLisa Eneroth ska tillfrågas om hon kan fortsätta hålla i kontakterna med de andra nordiska sektionerna och IKFF kommer att betala för resan till Köpenhamn, eventuellt inom projektet. Emma fick i uppdrag att kontakta AnnaLisa och även Göteborgskretsen om eventuellt samarbete inom projektet. Kretsarna uppmanades även att söka pengar på lokal nivå. 5.2 IB-mötet i Indien, representation, finansiering etc. Kerstin rapporterade att det kommer att arrangeras ett Gertrud Bear seminarium för nya medlemmar. Ett seminarium om hur man kan använda Cedaw-konventionen i sektionerna och ett seminarium om den ekonomiska krisen, frågor om ekonomisk rättvisa och hur det påverkat Indien. Beslut: IKFF kommer att undersöka möjligheterna att göra en ansökan till UD för att göra det möjligt för andra WILPF sektioner att delta. AU beslutade att Emma och Kirsti Kolthoff representerar IKFF som ledamot och suppleant vid det internationella styrelsemötet i Indien samt att Pia Johansson deltar. De har en maxgräns på 5000 kr per biljett. 5.3 Deltagande vid 8-mars firandet i Genève

5 Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. Kerstin fick i uppdrag att kolla med Genève om något planeras. 6 Rapporter 6.1 Peking + 15 Marianne Laxén rapporterade att UNECE, FN:s Europaregion har ett förberedelsemöte inför Peking + 15 i Genève den 2-3 november. EWL har gått ut till sina medlemsorganisationer med uppmuntran att göra en skuggrapport om vad som skett de senaste fem åren. Marianne gör en redogörelse för vad EU -änderna gjort de senaste åren och föreslog att IKFF ska bidra till den svenska skuggrapporten som SKL ska göra. Medlemsländernas rapportering gällande Women and armed conflict och Women and human rights är generellt dålig och IKFF borde bidra till just de två delarna. Det kommer även att vara en EU-konferens i februari i Spanien och själva konferensen är i New York vid CSW i början av mars. Mariannes föreslog att IKFF ska göra en helhetsansökan för Peking + 15 processen för att kunna delta vid dessa konferenser och kunna bidra till skuggrapporten. Kerstin Grebäck kommer att undersöka möjligheterna att WILPF gör en gemensam rapport. Beslut: AU beslutade att undersöka möjligheterna att göra en ansökan till ungdomsstyrelsen och kansliet ska kontakta SKL för mer information. 6.2 Operation 1335 Birgitta Lorentzi rapporterade att de internationella projekten som Operation 1325 driver med kvinnoorganisationer från Västbanken och Sudan kommer att fortsätta. Operation 1325 kommer att även att påbörja arbete i Irak. 6.3 Möte på UI om resolution 1325-utbildning för civila tjänstemän Kerstin rapporterade från ett möte arrangerat av FBA om hur Sverige kan erbjuda en utbildning om resolution 1325 för alla EU-länder. FBA har fått i uppdrag av regeringen att göra en utbildning i civil krishantering. 6.4 Kärnvapen seminarium i riksdagen Inger Alström rapporterade från ett seminarium om möjligheten till en kärnvapenfri värld där bla Hans Blix och Henrik Salander deltog. 7 Övrigt 7.1 Nominering till Right Liveliehood Awaard Eva Selin Lindgren informerade att hon som riksdagsledamot har möjlighet att nominera till Right Liveliehood Award och att IKFF kan inkomma med förslag till nästa styrelsemöte. 8 Mötet avslutades

6 Kirsti Kolthoff Ordförande Petra Tötterman Andorff Sekreterare Kerstin Grebäck Justerare