Protokoll AU den 4 september 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll AU den 4 september 2007"

Transkript

1 AU protokoll 4 september Internationella Kvinnoförbundet Alexandra Sundberg E-post: Protokoll AU den 4 september 2007 Närvarande: AU Anna Lisa Eneroth Maria Pilar Reyes Kirsti Kolthoff Adjungerade Kerstin Grebäck, styrelseledamot Alexandra Sundberg, vik. generalsekreterare Pia Johansson, informationssekreterare Birgitta Lorentzi, ekonomiansvarig (punkt 1-4) Saba Nowzari, projektledare (punkt 1-4) Petra Tötterman Andorff, föräldraledig generalsekreterare (punkt ) Sofie Mååg, praktikant (punkt 1-2) 1 Formalia 1.1 Anna Lisa Eneroth väljs till mötesordförande 1.2 Alexandra Sundberg väljs till mötessekreterare 1.3 Maria Pilar Reyes väljs till protokolljusterare 1.4 Dagordningen godkänns med följande tillägg: 4.5 Sveriges nya biståndspolitik, 9.1 övriga frågor: 9.1 Inbjudan från OSSE nätverket, 9.2 Inbjudan från Anna Linds fond, 9.3 Birgitta Hambraeus debattinlägg i SvD, 9.4 Förslag från FBA, 9.5 Brevsvar från Henrik Salander. 2 IKFF som remissinstans IKFF: s sommarpraktikant Sofie Mååg presenterar det förslag hon under sommaren har tagit fram om att IKFF skulle kunna ansöka om att bli en remissinstans (bifogas). Sofie har skrivit stöddokument, mallar för hur remisser ska se ut samt en allmän guide för hur och varför man svarar på

2 remisser. I förslaget ingår att IKFF anmäler sig att automatiskt få kännedom om de utredningar som ges ut av utrikes, socialt samt integrations- och jämställdhetsdepartementen. Det innebär att även om IKFF inte bli officiell remissinstans så kan vi ändå skriva ett remissvar eller kommentar till de utredningar som berör våra frågor. AU konstaterar att initiativet är bra och att integrations- och jämställdhets-, försvars- samt utrikesdepartementen är relevanta för IKFF. Maria Pilar Reyes kan bevaka remisser från socialdepartementet och meddela IKFF i relevanta fall. IKFF kan även genom medlemskap i Sveriges Kvinnolobby ta del av och bevaka remisser. Remissförfarandet kan vara tidskrävande och IKFF bör ta ställning i varje enskilt fall om man kan svara. Styrelsen blir ansvarig för arbetet, med AU som får besluta om vem som hanterar enskilda ärenden inom AU, FS och kansli. AU föreslår till FS att IKFF ska anmäla intresse till integrations- och jämställdhets-, försvars- samt utrikesdepartementen för att bli en remissinstans samt att anmäla sig till automatiskt bevakning av nya utredningar som berör vårt verksamhetsområde. 3 Ekonomi 3.1 Läget Birgitta Lorentzi rapporterar: Organisationen har för närvarande kronor i likvida medel samt i aktieportföljen ett marknadsvärde av kronor. 20 Astra Zeneca och 200 SEB aktier såldes av i somras, med en reavinst på kronor. Gällande medlemsavgifter finns anledning att vara nöjd: hittills har inkommit kronor (att jämföra med budgeterade ). Projekten ESP och Peace yes Please pågår enligt budget. Årsavgiften till WILPF har inbetalats, kronor (att jämföra med budgeterade ). Bidrag från delegationen för kvinnors organisering för delegater till WILPF: s kongress i Bolivia är slutredovisat med ett överdrag på 2050 kronor. Ungdomsfonden (resor för två unga deltagare till kongressen) slutar med ett överdrag på 1641 kronor, och FBA samarbetsprojekt med sektionen i Costa Rica har ett överdrag på 180 kronor. Ekonomigruppen föreslår till AU att WILPF: s nya ordförande Kerstin

3 Grebäck ska ha ett resekonto med stöd av IKFF. Kerstin meddelar att exekutivkommittén antagit en ekonomisk ersättningsplan för resekostnader med billigaste färdmedel samt viss ersättning för höjda levnadsomkostnader. Detta ingår i WILPF: s internationella budget, men sektioner uppmuntras stötta enligt förmåga. AU beslutar att Kerstin lämnar in skriftligt förslag till kassören om hur sektionen kan ersätta henne för det internationella arbetet. Detta presenteras på FS 30/9. Birgitta har gjort en ekonomisk prognos för resten av året. Enligt denna kommer vi att avsluta budgetåret med ett underskott på kronor, vilket innebär en rejäl minskning från budgeterat underskott på Vi kan därför ge ut Fred och Frihet nummer 4 trots att detta saknades i ursprunglig budget. AU godkänner ekonomigruppens rapport och prognos. Balans- och resultatrapporter samt den ekonomiska rapporten tas upp på FS den 30 september. Ekonomigruppen föreslår att IKFF ska köpa biljetter till MR dagarna i Stockholm i november för en studerande (350 kronor) samt en ordinarie (850 kronor). AU godkänner detta, kansliet ges i uppdrag att köpa biljetterna. SENSUS arrangerar den oktober en kurs i att leda ideella. Kursen kostar ca 3000 kronor per person. Vid förfrågan svarar Joel Ahlberg på FBA att IKFF kan ersättas retroaktivt för detta genom att inkludera posten i 2008 års verksamhetsstödsansökan. AU godkänner att Alexandra Sundberg och Petra Tötterman Andorff får delta i kursen. Kirsti informerar om besked från Alecta att före detta medlemmen Marie Louise Feitelson avlidit. Ingen utbetalning från Alecta sker, och pensionen från Alecta upphör härmed. 3.2 Kansli och personal Pia Johansson rapporterar att sommaren på kansliet har varit bra, men att den första tiden kändes tuff i och med att övrig personal var på semester när hon började. Praktikanterna har lämnat IKFF i slutet av augusti efter en bra insats. Två nya datorer är inköpta efter omfattande datorhaverier.

4 AU har ambitionen att ge personalen besked om hur läget blir efter årsskiftet så snart som möjligt, helst med 3 månaders varsel dock minst 4 veckor innan anställningen upphör. AU beslutar att avsätta en tid för ett möte med personalen under september månad, och att ha ett möte med Petra under hösten för att planera för hennes återgång i arbete under kommande vår. Vidare att försöka ge personalen besked så snart som möjligt. 3.3 Ansökan om verksamhetsstöd från FBA 2008 Alexandra skickade ut ett utkast i mitten av juli, och understryker vikten av att få in kommentarer på detta. AU beslutar att kommentarer skickas till Alexandra senast den 13 september. På AU den 19 juni 2007 beslutades att ordförande, kassör samt generalsekreterare skulle göra en uppvaktning av Joel Ahlberg på FBA. AU uppdrar åt Ansa att kontakta Joel för att bestämma tid för en uppvaktning inom kort. 3.4 Praktik 2008 AU understöder att IKFF fortsätter som vanligt med praktikprogrammen eftersom dessa fungerat bra för alla inblandade parter. 4 Kongressen, efterarbete Kerstin rapporterar från det första fyra dagar långa exekutivkommittémötet (nya benämningen för Officers Team) i Genève förra veckan. Alla i den nya gruppen är motiverade att jobba hårt och strukturerat med siktet på vårt 100-års jubileum Fokus ska ligga på en översyn av Rainbow rapporten, medlemsrekrytering, att vända en generellt negativ trend inom organisationen till en positiv, att arbeta med ett manifest samt 100-årsjubiléet. Man vill också se en seriös WILPF Fact Finding Mission per år, med årets Colombia delegation som modell års internationella styrelsemöte (IB, fd. IEC) skall hållas i Indien i november. Sektionerna uppmanas att arbeta redan nu för att få dit många

5 deltagare. Allt WILPF: s arbete ska handla om det militära vansinnets olika kostnader ur ett genusperspektiv. Kerstin tar också upp de internationella projekten Peace Women och Reaching Critical Will, där försök till fundraising bör göras även på hemmaplan. Närvarande kongressdelegater ger Kerstin medhåll i att kongressen i Bolivia saknade många aspekter av en riktig kongress, som resultat av en bristande planering. Den svenska delegationen deltog dock aktivt i flera olika arbetsgrupper, workshops och kommittéer. Alexandra presenterar sin skriftliga rapport till FS i slutet av september. Delges även Samrådsmötet. 5 Samrådsmöte och FS 5.1 Program för samrådsmöte Samrådsmötet ska ha kongressen i Bolivia som utgångspunkt, med målsättningen att få alla närvarande att känna sig som en del av en internationell organisation och sedan föra med sig den känslan till kretsarna. Förhoppningsvis kan kretsarna koppla till detta i sitt arbete och även börja fundera på eventuellt deltagande i nästa IB möte i Indien i november Preliminärt program för samrådsmöte: 9.00 Mötet öppnas Kongressombuden berättar om Bolivia och kongressen (allmänt om Bolivia, politiskt läge, antagna resolutioner, stadgeändringar, WILPF: s ekonomi, valet av ordförandeteam, rapport från Colombiadelegationen etc.). Kerstin som ny ordförande berättar om hur man tänker och planerar internationellt, samt om IB mötet i Indien Paus Kretsarna om sin verksamhet Aktuella projekt: ESP och PyP Lunch Diskussion i mindre grupper om framtiden, kopplat till projekten och arbetsgrupper Sammanfattning och avslutning Ordförandemöte för att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2006.

6 Alla intresserade åker till bokmässan och lyssnar på Göteborgskretsen om deras resa till Bolivia. Kvällen avslutas för dem som vill med fest på Röda Sten till självkostnadspris. Ordförande för samrådsmötet: Kirsti Ordförande för ordförandemötet: Ansa Ingela Mårtensson har erbjudit sig att prata om terrorism under samrådsmötet. AU uppdrar åt Pia att kontakta Ingela med förslag att hon istället pratar om detta som en punkt på FS. Alexandra får i uppdrag att skicka ut kallelse till samrådsmötet snarast. Kansliet får i uppdrag att kolla upp detaljerna kring Röda Sten samt catering från Hagabion till Samrådsmötet. 5.2 Dagordning för FS AU diskuterar att följande punkter bör finnas på dagordningen: - IKFF ekonomi - FBA ansökan om verksamhetsstöd Samarbete WILPF Europa, nya projekt - Kongressrapport samt beslut att implementera - Alexandra tar upp beslutsunderlag i rapporten - Kampanj mot klustervapen - Kampanj Nordic Battle Group - Relevanta aktuella politiska frågor 1) Nya regerings biståndspolitik och dess betydelse for fred - Intern kommunikationsstrategi förslag finns - Extern kommunikationsstrategi - förslag finns - Projektstrategi förslag finns - Rapport från gruppen om arbetsfördelning FS-AU-kansli - Connect day strategi - Gemensamma internationella aktioner - Aktivitetsplan, alla händelser och vem gör - Fler punkter att ta upp insänds till Ansa om punkter senast 13.9 Alex kollar förra FS protokollet samt AU protokoll för frågor att följa upp Dagordningen samt bilagor sänds ut den 17.9

7 Ordförande för FS: Pilar 5.3 Bokmässan Pia rapporterar att sektionen som vanligt delar bord med Göteborgskretsen som kommer att arrangera en tombola och försäljning. Sektionen ställer ut skrifter och annat material samt har Fred och Frihet till försäljning. Alexandra försöker ordna en snygg ställning för att exponera materialet. AU uppdrar åt Pia att fortsätta planeringen, bland annat ta fram en lockande folder om våra praktikprogram samt fundera på medlemsvärvningsstrategi. 5.4 Den nya biståndspolitiken Pilar tar upp att vi bör diskutera hur den nya svenska biståndspolitiken som antagits av riksdagen, påverkar våra frågor. AU uppdrar åt Pilar att förbereda diskussionsunderlag inför FS. 6 Projekt 6.1 Redovisade Alexandra rapporterar att bidraget för resor till kongressen i Bolivia från delegationen för kvinnors organisering är slutrapporterad. Pia informerar om att en tidigare FBA redovisning faxats till FBA på begäran. Verksamhetsstödet för 2006 ska redovisas den 15 september. Alexandra färdigställer detta, tillsammans med Birgitta och Christina Gotting (revisor) för den ekonomiska biten. 6.2 Pågående Projektet kring europeisk säkerhetspolitik samt Peace yes Please har genomgått planering under sommaren och fortsätter under hösten. 6.3 Kommande

8 Ansökningar har skickats in till Fonden för kvinnors organisering och jämställdhets projekt samt under arbete till FBA, båda på temat europeisk säkerhetspolitik. IKFF bör ha ett uppföljningsmöte med Henrik Salander på UD gällande det svenska ordförandeskapet i nedrustningskonferensen samt eventuella bidrag både till RCW samt IKFF. Alexandra uppdras kontakta Salander. Ett möte bör även hållas med UD för att lobba för Peace Women projektet samt söka ekonomiskt stöd för detta. Detta kunde ske under vecka 38 när Felicity Hill är i Stockholm. Kerstin uppdras att kontakta relevanta personer på UD för detta (Carola Tham, Prudence Woodford-Berger, Gerd Latham). Informationspunkt: Pilar kan inte stå som firmatecknare vid ansökningar på grund av sin yrkesroll, men kvarstår i andra frågor. 7 Aktioner 7.1 Kampanj om klustervapen Theresa Höghammar har deltagit i nätverkets möte. Planerna på eventuellt stort samarbete över hela landet på FN-dagen kvarstår. Theresa och Alexandra följer utvecklingen. 7.2 Kampanj om Nordic Battle Group Kansliet har lagt fram ett förslag till manifestation kring bristen på debatt om det svenska ansvaret för NBG från januari Aktioner kan göras över hela landet, samt vid riksdagshuset i Stockholm den 10 januari när den första truppen ska kunna vara på plats var som helst i världen. AU konstaterar att den typen av dramatiska effekter (militära symboler, body bags etc) som föreslås användas bör nyttjas försiktigt för att inte få motsatt effekt. AU beslutar att arbetsgrupp bestående av kansliet, Kerstin och Åsa jobbar vidare med kampanjen. IKFF bör genomföra kampanjen under eget namn för att inte hamna i skuggan av andra organisationer. Ärendet tas upp igen på FS i november. 7.3 ABF - två kvällar om freden

9 Pia informerar om en möjlighet för IKFF att delta och synas under ett seminarium i ABF huset den 7 november på temat fred som politiskt projekt. AU uppdrar åt Pia att följa upp detta och meddela IKFF: s intresse att delta. 7.4 MR dagarna AU beslutar att betala för två biljetter, student + vuxen. Vi försöker även få plats vid Operation 1325: s bokbord. 7.5 Politiskt läge Pilar informerar om en stor manifestation mot USA: s agerande runtom i världen den 11 september på Sergels torg, arrangerad av olika organisationer som motsätter sig den amerikanska militära inblandningen i världen. Pilar mejlar mer information. Pilar anser att inför årsdagen av den 11 september borde IKFF synas med ett uttalande eller liknande. AU tar upp Carl Bildts besök i Irak och det faktum att han i sitt uttalande efter detta inte riktade någon som helst kritik mot ockupationen. AU uppdrar åt Pilar att göra utkast till uttalande med deadline 9 september. Kerstin tittar på detta varpå det sänds till AU för godkännande. 8 Rapporter 8.1 European Social Forum Ansa informerar om att ett förberedande möte för European Social Forum kommer att hållas i Stockholm september. Forumet hålls i Malmö och Köpenhamn AU beslutar att Ansa deltar i mötet som representant för European WILPF. IKFF står för kostnaderna, 500 kr/organisation + resor ur budgeten för ordförandes resor.

10 8.2 EWL Issue Groups Kirsti informerar att beslut fattas denna vecka vilka insända förslag som blir workshops på EWL: s generalförsamling WILPF har lämnat in förslag om en workshop kring Kommunikationsstrategi Pia redogör för det utkast hon gjort för en extern kommunikationsplan för IKFF. Syftet med strategin är att vi på ett effektivare sätt ska kunna kommunicera en bild av organisationen utåt, och att denna ska överensstämma med WILPF: s profil internationellt. AU beslutar att kommentarer om kommunikationsstrategin skickas till Pia senast den 2 oktober, diskuteras vidare på AU den 9 oktober samt presenteras för beslut på FS november. Förslag har kommit från Göteborgskretsen att administrera IKFF: s hemsida via en betaltjänst istället för det gratissystem vi använder idag. Pia informerar att priset för att använda Webforum är 780 kronor per timme för att lägga upp sidan samt därefter 300 kronor per månad. AU beslutar att IKFF fortsätter att använda gratistjänsten enligt det system vi har idag.. Pia informerar om att Ingrid Segerstedt-Wiberg är registrerad som ansvarig utgivare för IKFF: s publikationer. Detta bör bytas till Ansa, som enligt FS beslut är ansvarig utgivare. Namnbytet kostar 600 kronor. AU uppdrar åt Pia att ordna med namnbytet. 8.4 Gruppförslag om FS diskussion På FS april 2008 tillsattes en grupp bestående av Boel Bruce samt Elisabeth Fridh för att göra en plan för ansvarsfördelning mellan FS, AU och kansliet. Kerstin skulle tillfrågas att ingå i denna grupp, men har ej meddelats om detta. Frågan bör följas upp på inkommande FS. AU uppdrar åt Ansa att följa upp med gruppen. Ett skriftligt utkast bör vara inlämnat senast den 14 september för att kunna tas upp på FS 30

11 september. 8.5 SENSUS Pia rapporterar om att SENSUS kontaktat IKFF på grund av dålig uppslutning på föreläsningsserien Kvinnor bygger broar som IKFF: s Stockholmskrets medverkar i. SENSUS vill diskutera idéer för att förbättra detta. AU anser att ärendet gäller Stockholmskretsen och därmed bör tas upp där. 9 Övrigt 9.1 OSSE OSSE-nätverket har hört av sig till IKFF och erbjudit medlemsorganisationer att anmäla en representant som med hjälp av UD pengar får åka till Human Dimension Implementation Meeting i Warszawa AU beslutar att om Pia i första hand eller Pilar vill och har möjlighet att åka kan vi anmäla dem senast den 5 september. 9.2 Inbjudan till Anna Linds minnesfond IKFF har fått inbjudan till ett samtal om Människovärde på flykt den 11 september. Ingen från IKFF har möjlighet att delta. 9.3 Birgitta Hambraeus debattinlägg Birgitta Hambraeus har den 3 september fått ett debattinlägg publicerat i SvD Brännpunkt. Inlägget undertecknas med namn samt IKFF: s representant i OSSE-nätverket. Enligt FS beslut ska samtliga inlägg i rikstäckande medier undertecknas av ordförande och generalsekreterare för att stärka vår profil utåt. AU uppdrar åt Ansa att meddela Birgitta angående FS beslutet om våra regler för publicering. 9.4 Förslag från FBA Joel Ahlberg har inkommit med en inbjudan till IKFF bland andra

12 organisationer att påbörja ett förberedelsearbete för att driva våra frågor under den period Sverige har ordförandeskap för EU AU uppdrar Saba i första hand att delta i planeringsprocess. 9.5 Henrik Salanders brev IKFF skickade under det svenska ordförandeskapet för nedrustningskonferensen i Genève i somras ut ett brev angående detta till Carl Bildt, Henrik Salander och Elisabeth Borsiin Bonnier. Salander har nu inkommit med ett svar på detta, där han redogör för Sveriges position i nedrustningsfrågan och den svenska delegationens insats som ordförande, samt även uppmuntrar vårt fortsatta engagemang i frågan. 10 Avslutning Mötesordförande tackar och avslutar mötet klockan Nästa AU hålls den 9 oktober klockan Ansa Eneroth Maria Pilar Reyes Alexandra Sundberg Ordförande justerare sekreterare

Protokoll från AU den 17 april 2007

Protokoll från AU den 17 april 2007 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU den 17 april 2007 Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Kerstin Grebäck Birgitta

Läs mer

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 Närvarande AU: Anna Lisa Eneroth (ordförande) Kirsti Kolthoff (kassör) Maria Pilar Reyes (vice ordförande) Adjungerade: Alexandra Sundberg (generalsekreterare)

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Datum: 30-31 maj 2009 Plats: Årsta Folkets Hus, 1. Kongressens öppnande Kongressen öppnades med ett hoppfullt tillbaka-

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30 Närvarande: Nilsson, Ingegerd Höglund, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Fridh, Lotte Gjörup, Heléne

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Förslag till dagordning fastställs enligt följande:

Förslag till dagordning fastställs enligt följande: STYRELSEN PROTOKOLL Styrelsemöte Datum: 26 maj 2015 Tid: 18.00 20:15 Plats: Paviljongen Öster I Närvarande: Conny Olsson ordförande Marko Dimovski Emmy Lindskog Lars-Erik Nilsson Jeanette Nilsson vice

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro Närvarande: Torbjörn Wester, Anders S. Lindbäck (från punkt 2c), Anton Nordenfur, Nils Agnesson (från punkt 2c till punkt 12), Mattias

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, Vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Eddie

Läs mer

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna.

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna. Protokoll från styrelsemöte Datum: 150521-150522 Plats: Göteborg Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese Sterner,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer