Protokoll AU den 4 september 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll AU den 4 september 2007"

Transkript

1 AU protokoll 4 september Internationella Kvinnoförbundet Alexandra Sundberg E-post: Protokoll AU den 4 september 2007 Närvarande: AU Anna Lisa Eneroth Maria Pilar Reyes Kirsti Kolthoff Adjungerade Kerstin Grebäck, styrelseledamot Alexandra Sundberg, vik. generalsekreterare Pia Johansson, informationssekreterare Birgitta Lorentzi, ekonomiansvarig (punkt 1-4) Saba Nowzari, projektledare (punkt 1-4) Petra Tötterman Andorff, föräldraledig generalsekreterare (punkt ) Sofie Mååg, praktikant (punkt 1-2) 1 Formalia 1.1 Anna Lisa Eneroth väljs till mötesordförande 1.2 Alexandra Sundberg väljs till mötessekreterare 1.3 Maria Pilar Reyes väljs till protokolljusterare 1.4 Dagordningen godkänns med följande tillägg: 4.5 Sveriges nya biståndspolitik, 9.1 övriga frågor: 9.1 Inbjudan från OSSE nätverket, 9.2 Inbjudan från Anna Linds fond, 9.3 Birgitta Hambraeus debattinlägg i SvD, 9.4 Förslag från FBA, 9.5 Brevsvar från Henrik Salander. 2 IKFF som remissinstans IKFF: s sommarpraktikant Sofie Mååg presenterar det förslag hon under sommaren har tagit fram om att IKFF skulle kunna ansöka om att bli en remissinstans (bifogas). Sofie har skrivit stöddokument, mallar för hur remisser ska se ut samt en allmän guide för hur och varför man svarar på

2 remisser. I förslaget ingår att IKFF anmäler sig att automatiskt få kännedom om de utredningar som ges ut av utrikes, socialt samt integrations- och jämställdhetsdepartementen. Det innebär att även om IKFF inte bli officiell remissinstans så kan vi ändå skriva ett remissvar eller kommentar till de utredningar som berör våra frågor. AU konstaterar att initiativet är bra och att integrations- och jämställdhets-, försvars- samt utrikesdepartementen är relevanta för IKFF. Maria Pilar Reyes kan bevaka remisser från socialdepartementet och meddela IKFF i relevanta fall. IKFF kan även genom medlemskap i Sveriges Kvinnolobby ta del av och bevaka remisser. Remissförfarandet kan vara tidskrävande och IKFF bör ta ställning i varje enskilt fall om man kan svara. Styrelsen blir ansvarig för arbetet, med AU som får besluta om vem som hanterar enskilda ärenden inom AU, FS och kansli. AU föreslår till FS att IKFF ska anmäla intresse till integrations- och jämställdhets-, försvars- samt utrikesdepartementen för att bli en remissinstans samt att anmäla sig till automatiskt bevakning av nya utredningar som berör vårt verksamhetsområde. 3 Ekonomi 3.1 Läget Birgitta Lorentzi rapporterar: Organisationen har för närvarande kronor i likvida medel samt i aktieportföljen ett marknadsvärde av kronor. 20 Astra Zeneca och 200 SEB aktier såldes av i somras, med en reavinst på kronor. Gällande medlemsavgifter finns anledning att vara nöjd: hittills har inkommit kronor (att jämföra med budgeterade ). Projekten ESP och Peace yes Please pågår enligt budget. Årsavgiften till WILPF har inbetalats, kronor (att jämföra med budgeterade ). Bidrag från delegationen för kvinnors organisering för delegater till WILPF: s kongress i Bolivia är slutredovisat med ett överdrag på 2050 kronor. Ungdomsfonden (resor för två unga deltagare till kongressen) slutar med ett överdrag på 1641 kronor, och FBA samarbetsprojekt med sektionen i Costa Rica har ett överdrag på 180 kronor. Ekonomigruppen föreslår till AU att WILPF: s nya ordförande Kerstin

3 Grebäck ska ha ett resekonto med stöd av IKFF. Kerstin meddelar att exekutivkommittén antagit en ekonomisk ersättningsplan för resekostnader med billigaste färdmedel samt viss ersättning för höjda levnadsomkostnader. Detta ingår i WILPF: s internationella budget, men sektioner uppmuntras stötta enligt förmåga. AU beslutar att Kerstin lämnar in skriftligt förslag till kassören om hur sektionen kan ersätta henne för det internationella arbetet. Detta presenteras på FS 30/9. Birgitta har gjort en ekonomisk prognos för resten av året. Enligt denna kommer vi att avsluta budgetåret med ett underskott på kronor, vilket innebär en rejäl minskning från budgeterat underskott på Vi kan därför ge ut Fred och Frihet nummer 4 trots att detta saknades i ursprunglig budget. AU godkänner ekonomigruppens rapport och prognos. Balans- och resultatrapporter samt den ekonomiska rapporten tas upp på FS den 30 september. Ekonomigruppen föreslår att IKFF ska köpa biljetter till MR dagarna i Stockholm i november för en studerande (350 kronor) samt en ordinarie (850 kronor). AU godkänner detta, kansliet ges i uppdrag att köpa biljetterna. SENSUS arrangerar den oktober en kurs i att leda ideella. Kursen kostar ca 3000 kronor per person. Vid förfrågan svarar Joel Ahlberg på FBA att IKFF kan ersättas retroaktivt för detta genom att inkludera posten i 2008 års verksamhetsstödsansökan. AU godkänner att Alexandra Sundberg och Petra Tötterman Andorff får delta i kursen. Kirsti informerar om besked från Alecta att före detta medlemmen Marie Louise Feitelson avlidit. Ingen utbetalning från Alecta sker, och pensionen från Alecta upphör härmed. 3.2 Kansli och personal Pia Johansson rapporterar att sommaren på kansliet har varit bra, men att den första tiden kändes tuff i och med att övrig personal var på semester när hon började. Praktikanterna har lämnat IKFF i slutet av augusti efter en bra insats. Två nya datorer är inköpta efter omfattande datorhaverier.

4 AU har ambitionen att ge personalen besked om hur läget blir efter årsskiftet så snart som möjligt, helst med 3 månaders varsel dock minst 4 veckor innan anställningen upphör. AU beslutar att avsätta en tid för ett möte med personalen under september månad, och att ha ett möte med Petra under hösten för att planera för hennes återgång i arbete under kommande vår. Vidare att försöka ge personalen besked så snart som möjligt. 3.3 Ansökan om verksamhetsstöd från FBA 2008 Alexandra skickade ut ett utkast i mitten av juli, och understryker vikten av att få in kommentarer på detta. AU beslutar att kommentarer skickas till Alexandra senast den 13 september. På AU den 19 juni 2007 beslutades att ordförande, kassör samt generalsekreterare skulle göra en uppvaktning av Joel Ahlberg på FBA. AU uppdrar åt Ansa att kontakta Joel för att bestämma tid för en uppvaktning inom kort. 3.4 Praktik 2008 AU understöder att IKFF fortsätter som vanligt med praktikprogrammen eftersom dessa fungerat bra för alla inblandade parter. 4 Kongressen, efterarbete Kerstin rapporterar från det första fyra dagar långa exekutivkommittémötet (nya benämningen för Officers Team) i Genève förra veckan. Alla i den nya gruppen är motiverade att jobba hårt och strukturerat med siktet på vårt 100-års jubileum Fokus ska ligga på en översyn av Rainbow rapporten, medlemsrekrytering, att vända en generellt negativ trend inom organisationen till en positiv, att arbeta med ett manifest samt 100-årsjubiléet. Man vill också se en seriös WILPF Fact Finding Mission per år, med årets Colombia delegation som modell års internationella styrelsemöte (IB, fd. IEC) skall hållas i Indien i november. Sektionerna uppmanas att arbeta redan nu för att få dit många

5 deltagare. Allt WILPF: s arbete ska handla om det militära vansinnets olika kostnader ur ett genusperspektiv. Kerstin tar också upp de internationella projekten Peace Women och Reaching Critical Will, där försök till fundraising bör göras även på hemmaplan. Närvarande kongressdelegater ger Kerstin medhåll i att kongressen i Bolivia saknade många aspekter av en riktig kongress, som resultat av en bristande planering. Den svenska delegationen deltog dock aktivt i flera olika arbetsgrupper, workshops och kommittéer. Alexandra presenterar sin skriftliga rapport till FS i slutet av september. Delges även Samrådsmötet. 5 Samrådsmöte och FS 5.1 Program för samrådsmöte Samrådsmötet ska ha kongressen i Bolivia som utgångspunkt, med målsättningen att få alla närvarande att känna sig som en del av en internationell organisation och sedan föra med sig den känslan till kretsarna. Förhoppningsvis kan kretsarna koppla till detta i sitt arbete och även börja fundera på eventuellt deltagande i nästa IB möte i Indien i november Preliminärt program för samrådsmöte: 9.00 Mötet öppnas Kongressombuden berättar om Bolivia och kongressen (allmänt om Bolivia, politiskt läge, antagna resolutioner, stadgeändringar, WILPF: s ekonomi, valet av ordförandeteam, rapport från Colombiadelegationen etc.). Kerstin som ny ordförande berättar om hur man tänker och planerar internationellt, samt om IB mötet i Indien Paus Kretsarna om sin verksamhet Aktuella projekt: ESP och PyP Lunch Diskussion i mindre grupper om framtiden, kopplat till projekten och arbetsgrupper Sammanfattning och avslutning Ordförandemöte för att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2006.

6 Alla intresserade åker till bokmässan och lyssnar på Göteborgskretsen om deras resa till Bolivia. Kvällen avslutas för dem som vill med fest på Röda Sten till självkostnadspris. Ordförande för samrådsmötet: Kirsti Ordförande för ordförandemötet: Ansa Ingela Mårtensson har erbjudit sig att prata om terrorism under samrådsmötet. AU uppdrar åt Pia att kontakta Ingela med förslag att hon istället pratar om detta som en punkt på FS. Alexandra får i uppdrag att skicka ut kallelse till samrådsmötet snarast. Kansliet får i uppdrag att kolla upp detaljerna kring Röda Sten samt catering från Hagabion till Samrådsmötet. 5.2 Dagordning för FS AU diskuterar att följande punkter bör finnas på dagordningen: - IKFF ekonomi - FBA ansökan om verksamhetsstöd Samarbete WILPF Europa, nya projekt - Kongressrapport samt beslut att implementera - Alexandra tar upp beslutsunderlag i rapporten - Kampanj mot klustervapen - Kampanj Nordic Battle Group - Relevanta aktuella politiska frågor 1) Nya regerings biståndspolitik och dess betydelse for fred - Intern kommunikationsstrategi förslag finns - Extern kommunikationsstrategi - förslag finns - Projektstrategi förslag finns - Rapport från gruppen om arbetsfördelning FS-AU-kansli - Connect day strategi - Gemensamma internationella aktioner - Aktivitetsplan, alla händelser och vem gör - Fler punkter att ta upp insänds till Ansa om punkter senast 13.9 Alex kollar förra FS protokollet samt AU protokoll för frågor att följa upp Dagordningen samt bilagor sänds ut den 17.9

7 Ordförande för FS: Pilar 5.3 Bokmässan Pia rapporterar att sektionen som vanligt delar bord med Göteborgskretsen som kommer att arrangera en tombola och försäljning. Sektionen ställer ut skrifter och annat material samt har Fred och Frihet till försäljning. Alexandra försöker ordna en snygg ställning för att exponera materialet. AU uppdrar åt Pia att fortsätta planeringen, bland annat ta fram en lockande folder om våra praktikprogram samt fundera på medlemsvärvningsstrategi. 5.4 Den nya biståndspolitiken Pilar tar upp att vi bör diskutera hur den nya svenska biståndspolitiken som antagits av riksdagen, påverkar våra frågor. AU uppdrar åt Pilar att förbereda diskussionsunderlag inför FS. 6 Projekt 6.1 Redovisade Alexandra rapporterar att bidraget för resor till kongressen i Bolivia från delegationen för kvinnors organisering är slutrapporterad. Pia informerar om att en tidigare FBA redovisning faxats till FBA på begäran. Verksamhetsstödet för 2006 ska redovisas den 15 september. Alexandra färdigställer detta, tillsammans med Birgitta och Christina Gotting (revisor) för den ekonomiska biten. 6.2 Pågående Projektet kring europeisk säkerhetspolitik samt Peace yes Please har genomgått planering under sommaren och fortsätter under hösten. 6.3 Kommande

8 Ansökningar har skickats in till Fonden för kvinnors organisering och jämställdhets projekt samt under arbete till FBA, båda på temat europeisk säkerhetspolitik. IKFF bör ha ett uppföljningsmöte med Henrik Salander på UD gällande det svenska ordförandeskapet i nedrustningskonferensen samt eventuella bidrag både till RCW samt IKFF. Alexandra uppdras kontakta Salander. Ett möte bör även hållas med UD för att lobba för Peace Women projektet samt söka ekonomiskt stöd för detta. Detta kunde ske under vecka 38 när Felicity Hill är i Stockholm. Kerstin uppdras att kontakta relevanta personer på UD för detta (Carola Tham, Prudence Woodford-Berger, Gerd Latham). Informationspunkt: Pilar kan inte stå som firmatecknare vid ansökningar på grund av sin yrkesroll, men kvarstår i andra frågor. 7 Aktioner 7.1 Kampanj om klustervapen Theresa Höghammar har deltagit i nätverkets möte. Planerna på eventuellt stort samarbete över hela landet på FN-dagen kvarstår. Theresa och Alexandra följer utvecklingen. 7.2 Kampanj om Nordic Battle Group Kansliet har lagt fram ett förslag till manifestation kring bristen på debatt om det svenska ansvaret för NBG från januari Aktioner kan göras över hela landet, samt vid riksdagshuset i Stockholm den 10 januari när den första truppen ska kunna vara på plats var som helst i världen. AU konstaterar att den typen av dramatiska effekter (militära symboler, body bags etc) som föreslås användas bör nyttjas försiktigt för att inte få motsatt effekt. AU beslutar att arbetsgrupp bestående av kansliet, Kerstin och Åsa jobbar vidare med kampanjen. IKFF bör genomföra kampanjen under eget namn för att inte hamna i skuggan av andra organisationer. Ärendet tas upp igen på FS i november. 7.3 ABF - två kvällar om freden

9 Pia informerar om en möjlighet för IKFF att delta och synas under ett seminarium i ABF huset den 7 november på temat fred som politiskt projekt. AU uppdrar åt Pia att följa upp detta och meddela IKFF: s intresse att delta. 7.4 MR dagarna AU beslutar att betala för två biljetter, student + vuxen. Vi försöker även få plats vid Operation 1325: s bokbord. 7.5 Politiskt läge Pilar informerar om en stor manifestation mot USA: s agerande runtom i världen den 11 september på Sergels torg, arrangerad av olika organisationer som motsätter sig den amerikanska militära inblandningen i världen. Pilar mejlar mer information. Pilar anser att inför årsdagen av den 11 september borde IKFF synas med ett uttalande eller liknande. AU tar upp Carl Bildts besök i Irak och det faktum att han i sitt uttalande efter detta inte riktade någon som helst kritik mot ockupationen. AU uppdrar åt Pilar att göra utkast till uttalande med deadline 9 september. Kerstin tittar på detta varpå det sänds till AU för godkännande. 8 Rapporter 8.1 European Social Forum Ansa informerar om att ett förberedande möte för European Social Forum kommer att hållas i Stockholm september. Forumet hålls i Malmö och Köpenhamn AU beslutar att Ansa deltar i mötet som representant för European WILPF. IKFF står för kostnaderna, 500 kr/organisation + resor ur budgeten för ordförandes resor.

10 8.2 EWL Issue Groups Kirsti informerar att beslut fattas denna vecka vilka insända förslag som blir workshops på EWL: s generalförsamling WILPF har lämnat in förslag om en workshop kring Kommunikationsstrategi Pia redogör för det utkast hon gjort för en extern kommunikationsplan för IKFF. Syftet med strategin är att vi på ett effektivare sätt ska kunna kommunicera en bild av organisationen utåt, och att denna ska överensstämma med WILPF: s profil internationellt. AU beslutar att kommentarer om kommunikationsstrategin skickas till Pia senast den 2 oktober, diskuteras vidare på AU den 9 oktober samt presenteras för beslut på FS november. Förslag har kommit från Göteborgskretsen att administrera IKFF: s hemsida via en betaltjänst istället för det gratissystem vi använder idag. Pia informerar att priset för att använda Webforum är 780 kronor per timme för att lägga upp sidan samt därefter 300 kronor per månad. AU beslutar att IKFF fortsätter att använda gratistjänsten enligt det system vi har idag.. Pia informerar om att Ingrid Segerstedt-Wiberg är registrerad som ansvarig utgivare för IKFF: s publikationer. Detta bör bytas till Ansa, som enligt FS beslut är ansvarig utgivare. Namnbytet kostar 600 kronor. AU uppdrar åt Pia att ordna med namnbytet. 8.4 Gruppförslag om FS diskussion På FS april 2008 tillsattes en grupp bestående av Boel Bruce samt Elisabeth Fridh för att göra en plan för ansvarsfördelning mellan FS, AU och kansliet. Kerstin skulle tillfrågas att ingå i denna grupp, men har ej meddelats om detta. Frågan bör följas upp på inkommande FS. AU uppdrar åt Ansa att följa upp med gruppen. Ett skriftligt utkast bör vara inlämnat senast den 14 september för att kunna tas upp på FS 30

11 september. 8.5 SENSUS Pia rapporterar om att SENSUS kontaktat IKFF på grund av dålig uppslutning på föreläsningsserien Kvinnor bygger broar som IKFF: s Stockholmskrets medverkar i. SENSUS vill diskutera idéer för att förbättra detta. AU anser att ärendet gäller Stockholmskretsen och därmed bör tas upp där. 9 Övrigt 9.1 OSSE OSSE-nätverket har hört av sig till IKFF och erbjudit medlemsorganisationer att anmäla en representant som med hjälp av UD pengar får åka till Human Dimension Implementation Meeting i Warszawa AU beslutar att om Pia i första hand eller Pilar vill och har möjlighet att åka kan vi anmäla dem senast den 5 september. 9.2 Inbjudan till Anna Linds minnesfond IKFF har fått inbjudan till ett samtal om Människovärde på flykt den 11 september. Ingen från IKFF har möjlighet att delta. 9.3 Birgitta Hambraeus debattinlägg Birgitta Hambraeus har den 3 september fått ett debattinlägg publicerat i SvD Brännpunkt. Inlägget undertecknas med namn samt IKFF: s representant i OSSE-nätverket. Enligt FS beslut ska samtliga inlägg i rikstäckande medier undertecknas av ordförande och generalsekreterare för att stärka vår profil utåt. AU uppdrar åt Ansa att meddela Birgitta angående FS beslutet om våra regler för publicering. 9.4 Förslag från FBA Joel Ahlberg har inkommit med en inbjudan till IKFF bland andra

12 organisationer att påbörja ett förberedelsearbete för att driva våra frågor under den period Sverige har ordförandeskap för EU AU uppdrar Saba i första hand att delta i planeringsprocess. 9.5 Henrik Salanders brev IKFF skickade under det svenska ordförandeskapet för nedrustningskonferensen i Genève i somras ut ett brev angående detta till Carl Bildt, Henrik Salander och Elisabeth Borsiin Bonnier. Salander har nu inkommit med ett svar på detta, där han redogör för Sveriges position i nedrustningsfrågan och den svenska delegationens insats som ordförande, samt även uppmuntrar vårt fortsatta engagemang i frågan. 10 Avslutning Mötesordförande tackar och avslutar mötet klockan Nästa AU hålls den 9 oktober klockan Ansa Eneroth Maria Pilar Reyes Alexandra Sundberg Ordförande justerare sekreterare

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00

AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00 Närvarande AU: Anna Lisa Eneroth (ordförande) Kirsti Kolthoff (kassör) Maria Pilar Reyes (vice ordförande) Adjungerade: Alexandra Sundberg (generalsekreterare)

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-12-07

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-12-07 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-12-07 (Föregående möte var 2003-11-08--09) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-05-06--07 Föregående möte: 2006-03-26 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

Paragrafer: 10:1-10:10 Bilagor: 10:1-1:33

Paragrafer: 10:1-10:10 Bilagor: 10:1-1:33 PROTOKOLL fört vid möte med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 5-7 september 2014 sida 1 av 16 Plats: UNF:s kansli, Stockholm Datum: den 5-7 september 2014 Närvarande ledamöter: Närvarande

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Samhällets Styvbarns kunskapsbank

Samhällets Styvbarns kunskapsbank Samhällets Styvbarns kunskapsbank Planen för ett riksförbund, 2008 (I mars 2008 lade Benny Jacobsson i styrelsen fram en plan för att omvandla Samhällets Styvbarn från en liten förening till ett stort

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(43) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-10-03--05 (Föregående möte var 2003-07-18--20) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer