Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008"

Transkript

1 Protokoll från samrådsmötet den 6 september Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under samrådsmötet för att ha sitt första möte. Ansa lyfte fram att syftet med samrådsmötet var mycket viktigt - att sätta ut riktlinjer för IKFF:s framtida arbete. I maj nästa år håller IKFF kongress och då ska ett nytt handlingsprogram antas. Ansa påpekade också att det är viktigt för en organisation som IKFF att diskutera aktuella frågor såsom konflikterna i Afghanistan och Georgien för att fundera kring IKFF:s perspektiv på situationerna. 2. Introduktion till dagen av generalsekreterare Petra Tötterman Andorff Mötet genomförde en presentationsrunda för att alla skulle lära känna varandra. Shanna Löfgren presenterade också Latinamerika gruppen som under skulle sammanställa gruppens framtida arbetslinjer. Syftet med gruppen är att fokusera på kvinnors situation och fredspolitiska frågor i Latinamerika. Gruppen ska vara en opinionsbildande grupp som självklart arbetar med de WILPF sektioner som finns i regionen. 3. Medlemsrekryteringskampanjen värva en vän! Pia Johansson och Petra presenterade den rekryteringskampanj som styrelsen och kansliet initierade under våren för att sprida den till kretsarna. Målet är att till WILPFs 100-års födelsedag 2015 vara medlemmar, sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna! Under diskussionen kom det många förslag på hur man kan rekrytera medlemmar. Mötet utryckte en önskan om att det skulle vara bra att kansliet ställer samman en lista med frågor och svar om IKFF, gärna målgruppsinriktad till tex ungdomar, studenter och vuxna. Ofta får man frågan Vad gör IKFF då? Det behövs 5 enkla meningar så man kan svara konkret. Det kom också ett förslag att göra om medlemsrekryteringsmaterialet med en kvinnopyramid till A5 format så den lätt kan delas ut. Kommer bl.a. att behövas till European Social Forum och Bokmässan i Göteborg. Det är viktigt att också tänka på att det är inte bara är nödvändigt att värva nya medlemmar. IKFF måste också fundera kring hur man behåller sina

2 medlemmar. Det är en viktig diskussion att föra, olika målgrupper kan behöva olika saker, vi vill vara en flexibel organisation. Krig och konflikter är något som skrämmer, något långt borta. IKFF behöver bli starkare och bättre på att koppla fredspolitiska frågor till vardagsfrågor. Människor måste känna att det är viktigt för dem och i deras liv i vardagen, koppla det till arbetet med det stora arbetet med fredskonferenser och nedrustning. Staternas budgetar berör alla medborgare, en intressant vinkel är hur statsbudgetar angår alla människor, vad satsas det på? IKFF skulle kunna redogöra för kopplingen mellan hur pengarna används och vad de då inte används till. Statsbudget hushållsbudget. WILPF Genève har tagit fram siffror på hur militära kostnader kan jämföras med civila kostnader. Medlemsavgiften är ständig fråga. Vikten av att värva medlemmar understryktes flera gånger, dels av ekonomiska skäl men och pga vikten av att vara en stor civil organisation med många medlemmar. Någon förde fram idén att man blir medlem för en billig penning och sen betalar man för det man vill ha. Många kan säkert tänka sig att vara med men vill inte vara aktiv, det måste vara tydligt att man kan vara enbart stödjande medlem. Viktigt att tänka på nya sätt kring medlemskap olika medlemskategorier är möjligt: aktiv medlem, som engagera sig, informationsmedlem, som vill ha tidskriften och information och stödjande medlem, som inte får något men som stödjer organisationens nationella och internationella del. Det är också viktigt att lyfta medlemskapet och inte känna ett behov av att var medlem i en krets. Det är emellertid viktigt att nå ut till alla medlemmar, även stödmedlemmar måste ge sina uppgifter så att de går att nå ut till dem med information om vad som sker. Genom medlemskapet försäkrar vi att WILPF och kvinnor finns med i stora internationella säkerhetspolitiska fora, dessutom håller vi ihop och stödjer det globala nätverket som WILPF är och den svenska sektionen som håller ihop den svenska organisationen. 4. Konflikter idag - Samtal kring aktuella situationen i Georgien Jeanette Rigné ledde diskussionen som baserades på det material som skickades ut från kansliet som kommit från WILPF i Genève. Georgien WILPFs uttalande stämmer inte överens med det som rapporteras i media, hur kommer det sig att medias bild av konflikten och den bild som WILPF presenterar skiljer sig åt så mycket? Denna konflikt är en aktuell situation som behöver diskuteras.

3 Kirsti Kolthoff presenterade hur situationen i Georgien har behandlats inom EWL European Women s Lobby. Många organisationer från Östeuropa regerade med oro för att de också skulle bli attackerade. WILPFs uttalande var mycket bra att sprida för att öka förståelsen för hur konflikter uppstår och bakomliggande orsaker till olika konflikter. I uttalandet ville WILPF få fram att militariseringen av konflikter inte fungerar, tex i Georgien och Afghanistan, beväpnade grupper slår alltid tillbaka. WILPF ville få fram ett fredspolitiskt budskap. Det är viktigt att alltid se på konflikter ur alla parters perspektiv och att alla aktörerna Georgien, Ryssland och Nato har en agenda med historisk bakgrund, det är mycket stormaktsspel i regionen. Georgiens energirikedom har gjort att landet är intressant för många externa aktörer, något som lett till en ökad militarisering av landet. Men den sociala uppbyggnaden av landet har inte prioriterats. Flyktingströmmarna efter alla konflikter har ignorerats och inte fått någon hjälp trots att både FN och OSSE funnits i regionen i 18 år. Under European Social Forum i Malmö kommer WILPFs ryska ordföranden och sekreterare att närvara och samtala med de övriga WILPF Europa sektionerna hur vi tillsammans ska bryta väst-öst uppdelningen och bygga säkerhet på mänsklig säkerhet och inte säkerhet för olja. Det är viktigt att WILPF inte bara pratar om konflikter som redan brutit ut, utan att vi uppmärksammar världen på konflikter som är på väg att utvecklas. Hur kan man identifiera och förebygga konflikter? Komponenter som alltid finns med är energirikedomar och tillgång, militärupprustning, olika etniska grupper, och social oro som flyktingar. Utifrån dessa komponenters närvaro kan IKFF arbeta med att identifiera de regioner i världen där dessa faktorer finns för att uppmärksamma på konflikter som ännu inte brutit ut. En ytterligare faktor att beakta är USAs roll att rusta upp i regioner, var i världen byggs det upp nya militära baser? Polen och Tjeckien har tecknat avtal med USA för att bygga nya militära baser. IKFF ska arbeta med att varna och sätta strålkastare på potentiella konflikter, som tex Ukraina, Latinamerika. Egentligen skulle fredsrörelsen redan NU hjälpa till att stötta Ukrainas fredsrörelse. Vi behöver också kolla upp de indikationer som Sverige lämnat att det kommer att finnas pengar för att initiera samarbete med civila samhället i Ryssland. Något för IKFF att undersöka, eventuella samarbete mellan kretsarna i Sverige och ryska WILPF. Kan vi bygga WILPF i regioner där

4 konflikter riskerar bryta ut så får vi sektioner som kan hjälpa oss att vara ute i god tid att varna om konflikter. Det är också viktigt att kretsarna använder sig av WILPF uttalandet för att informera om konflikten och även skicka till lokalpressen Introduktion av WILPFs program Ingen verksamhetsplan antogs i Bolivia men Executive Committéen WlLPFs arbetsutskott, benade ut diskussionerna och kom fram till ett förslag till program med utgångspunkt i vad vill vi visa upp efter 100 år? Kan vi göra ett manifest baserat på våra erfarenheter? Den solidaritetsbyggda fredsrörelsen är minskande i hela världen och detta får resultat för WILPF då alla de nationella sektionerna minskar i medlemsantal. Det finns inga anslag från FN eller andra institutioner, de ekonomiska inkomsterna har hittills bestått av mycket donationer och arv. Det har traditionellt varit viktigt att inte söka pengar från varken öst eller väst utan att vara oberoende. De 4 fokusområden som WILPFs ex com tagit fram är - Bygga WILPF Vi måste bli fler, bli synliga, samla in pengar på olika sätt för organisationen. Bjuda in kommunalråd och kändisar, uppmana folk att bli stödmedlem ge 100 kr i mån, hjälpa kvinnorna i Afghanistan och Korea att starta sektioner i sina länder. - Utmana militarismen och visa på kostnaderna och Investera i fred Något som WILPF valt att fokusera på är att tydliggöra de enorma kostnaderna som används för att bygga säkerhet i världen. Säkerhet för vem? Detta kan mobilisera en ny folkrörelse mot militarismen. Ett exempel är från kvinnorörelsen i Tanzania under den stora fredsresan, som när de fick reda på att kostnaderna för skor till soldaterna var större än kostnaderna till landets skolor, började göra uppror mot militariseringen av landet. WILPF ska göra liknande exempel för land för land. - Stärka FN och multilateralism Det blir allt fler regionala system, som EU, som utmanar FN. WILPF vill göra Fact finding missions till FN för att reda ut vad alla avdelningarna gör. Vi vill även utmana FN att avskaffa krigets gissel och påtala FNs åtagande

5 att verka för nedrustning i världen enligt artikel 26 i FN stadgan, som världsorganisationen hittills intepå allvar tagit tag i. Situationen i Afghanistan. I Bolivia kom det fram ett påpekande om att WILPF inte har en position om Afghanistan. WILPFs resolutionsgrupp fick i uppdrag att skriva ett papper om Afghanistan, men det fanns inget att bygga på, inga tidigare resolutioner. Så det krävdes ett ordentligt bakgrundsmaterial och en utav praktikanterna har arbetat med att ta fram ett material för att kunna diskutera situationen och på det internationella styrelsemötet i november kommer WILPF kanske kunna ta ett beslut på en ställningsposition. Det är viktigt att reda ut skillnaderna mellan alla militära styrkor (ISAF, USAs styrkor etc.) i och med att många WILPF-länder har soldater i Afghanistan. Vad tycker WILPF kan man förhandla med talibanerna? Tills nästa FS ska kretsarna titta på pappret så att IKFF Sverige kan ha en åsikt till IB i nov. 5 Gruppsamtal kring IKFF:s framtida arbete i relation till WILPFs nya program Samrådsmötet tyckte att avskaffa militarismen och investera i fred var konkreta teman som IKFF kan utgå ifrån och bygga vidare på. Vad ställer militarismen till med och hur kan man konkretisera det och vad man skulle kunna använda de pengarna till i WILPF:s anda. Att utmana svensk militarism och investera i fred är det som vi borde fokusera på, nedrustning av tex Europeisk säkerhetspolitik ingår i det. IKFF vill naturligtvis hjälpa till att bygga WILPF, men ser behov av att lära mer om hur kvinnor från hela världen kan samverka kring våra frågor. Ser projektet om kvinnors organisering ur ett multikulturellt perspektiv som en del utav det. Att stärka FN är mer ett perspektiv än ett fokusområde, precis som civila samhällets roll i förebyggande av väpnade konflikter och kvinnor, fred och säkerhet mer är perspektiv än fokus/arbetsområden. I Sverige har vi FN-förbundet, och en tradition med svenskar aktiva inom FN som Dag Hammarskjöld och Inga Thorsson. FN är en självklar institution för oss, men för många sektioner som inte känner till FN, eller tror på FN är det viktigt att arbeta med fråga. Fanns inte FN så skulle alla de små länderna försvinna. FN är den enda garanten för oss små länder som inte tror på imperier och det är en viktig motvikt mot EU.

6 IKFF är delaktiga i Cedaw-nätverket, Operation 1325 och Svenska FNförbundet, som alla arbetar med FN på olika sätt för att stärka organisationen. Det är inget fokusområde för IKFF men vi kommer att betona vikten av ett stärkt FN, nämna det i tal, delta i delegationer. Skillnad mellan kvinnoperspektiv, genusperspektiv och feministiskt perspektiv, behövs redas ut inför strategiplanen och definieras. När vi nu tar fram en ny handlingsplan till nästa kongress i maj 2009 så är det viktigt att vi verkligen utarbetar bra metoder för vårt informations- och lobbyarbete. Det finns ett behov av 5 meningar som konkretiserar vårt arbete som alla kan använda för att beskriva IKFFs verksamhet. Det är viktigt med opinionsbildning i lokalpressen, nationell press och på Internet. Det kom förslag att de lokala kretsarna göra mer med WILPFs uttalanden och IKFFs debattartiklar. Radio finns också. Vad gör kretsarna i dag? Viktigt att inventera och väga in det för att sen bygga de beslut om framtiden på det arbete som görs idag. Vill kretsarna fortsätta med det de gör idag eller arbeta efter ett program. 6 Mötet avslutades Närvarande: Petra Tötterman Andorff AnnaLisa Eneroth Lisa Mathsson Marianne Svensson Jeanette Rigné Ann-Britt Karlsson Christina Hyllner Eva Lennartsson Ingrid Zetterqvist Pia Johansson Inger Bylén Shanna Löfgren Birgitta Sandberg Boel Bruce Anita Wahlberg Elsa Palm Margot Herbertsson Munira Bohari

7 Gunnel Hall Theresia Tylin Alexandra Sundberg Kirsti Kolthoff Maria-Pilar Reyes Inger Ahlström Kerstin Grebäck Bilagor: Medlemsbreven 2 st Medlemsaffischen EWLs uttalande WILPFs uttalande WILPFs Afghanistan papper WILPFs internationella program Gruppdiskussionsfrågorna