AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan 17.00"

Transkript

1 AU protokoll, IKFF, 9 oktober, 2007 klockan Närvarande AU: Anna Lisa Eneroth (ordförande) Kirsti Kolthoff (kassör) Maria Pilar Reyes (vice ordförande) Adjungerade: Alexandra Sundberg (generalsekreterare) Pia Johansson (informationsansvarig) Karin Björnberg (praktikant) Shanna Löfgren (praktikant) 1. Formalia 1.1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med följande tillägg: 2.2. a) samtal med personalen, 2.2 b) betyg till Lisa, 2.2 c) anställning för KO projektet, 2.2 d) plan för kansliet efter 1 januari (punkt 2.2 behandlas konfidentiellt i slutet möte), möte med Joel FBA 2.8, 7.1 Pilars möte med Malmögruppen, 7.2 Förslag om samarbetsprojekt, Irak. 1.2 Ordförande Ansa Eneroth väljs till mötesordförande 1.3 Sekreterare Alexandra Sundberg väljs till sekreterare 1.4 Justerare Kirsti Kolthoff väljs till protokollsjusterare 1.5 Föregående mötesprotokoll Protokoll från AU 4 september läggs till handlingarna 2. Ekonomi 2.1 Läget

2 Kirsti rapporterar att hon, Birgitta Lorentzi och Alexandra besökt rådgivare Sussan Kinnunen på Swedbank den Förslag från banken på att flytta den värdepappersdepå som idag finns på Nordea till Swedbank, med möjlighet till bra ränta och bättre om vi kan binda pengar på längre tid. Vi hart idag bra räntor på transaktions- och placeringskonton på Swedbank, men bör för framtiden se över våra ränteintäkter för att på bästa sätt kunna använda dessa i verksamheten. Swedbank rekommenderar att inbetalning av medlemsavgifter sker till bankgiro i första hand. Idag inbetalas medlemsavgifter till Plusgirot. Båda alternativen ska finnas. Det diskuterades även att ansluta IKFF till Swedbanks e-bokföringstjänst, 2250 kr/år, vilket blir billigare än den konsulttjänst vi har f n. Petra Tötterman Andorff och Birgitta går på en informationsträff om detta i december och systemet kan provköras redan under hösten. Företagskortet kommer att överskrivas till Petra vid årsskiftet, och Petra hart redan en Swedbankdosa på kansliet för tillgång till kontot. Pensionssparande för personalen i Swedbanks etiska fonder kan bli aktuellt, informationsmöte bokat hos IKFF den 23 november. Beslut: AU beslutar att medlemmar nästa år uppmanas betala till bankgiro med möjlighet att även kunna betala till privatgiroau beslutar att titta närmare på en ny lösning av bokföringen att kunna träda i kraft successivt och helt och hållet från årsskiftet om vi anser den bra 2.2 Kansli + personal a) samtal med personalen Kirsti har på AU uppdrag pratat med Petra, Ansa och Kirsti har pratat med Alexandra. Pilar uppdras att samtala med Pia Johansson om anställningsförslag efter 1 januari 2008 (se 2.2 d). b) betyg till Lisa Ansa skriver betyg och Jeanette Rigné hjälper till med utformningen. c) anställning KO projekt 1 november Besked om att ansökan till Kvinnors Organisering om Europa arbete beviljats hade kommit. Beslut: AU beslutar att erbjuda Saba Nowzari tjänsten på 50 % från 1 november, 2007 till 31 oktober, AU uppdrar åt Alexandra att meddela Saba detta. d) tjänster efter 1 januari

3 Hänsyn tas till att vi ej får besked från FBA förrän i februari och att vi anser oss ha åtagande mot personalen om en månads uppsägningstid. Petra tillträder 1 januari, med tre dagar semester. Administrationsgruppen föreslår att kunna garantera följande personal för början av 2008, tills besked kommer om FBA verksamhetsstöd: Generalsekreterare Petra 3 månader på 80 % kostnad Infoansvarig Pia 2 ½ månad på 100 % kostnad Överlappning Alex 2 veckor kostnad Ekonomiskt klarar vi detta genom att använda från medlemsavgifter, från Margit Thorslunds fond (räknar med att detta ej behöver röras, pga FBA) samt från Friedafonden (som kvarstår pga minskat budgetunderskott). Beslut: AU föreslår att styrelsen tillstyrker ovanstående. 2.3 Ansökningar FBA verksamhetsstöd: FS kommentarer infogas och färdigställs fredag Ansökan går till Ansa för underskrift. FBA projekt: ansökan klar fredag för genomläsning av ESP-policygrupp och AU. IKFF har beviljats kronor från Kvinnors Organisering, inklusive en 50 % anställning under ett år. 2.4 Bidrag till kretsar samt Göteborgskretsens begäran Göteborgskretsen har ansökt om kronor för infoverksamhet (medlemsbrev). Administrationsgruppen har tagit fram ett ekonomiskt scenario (se 2.2 d) och föreslår att AU beviljar kretsen 5000 från Margit Thorslunds fond. Beslut: AU beslutar att bevilja Göteborgskretsen 5000 kronor för informationsverksamhet. 2.5 Offertförslag, datasupport Karin rapporterar om offertförslag för IT support. Kansliet beräknar ett behov av minst 10 timmars support. Kvarstår i budget för för kontorsmaterial och datatjänster. Beslut: AU uppdrar åt kansliet att hitta en IT supporttjänst inom kostnadsramen 8000 kronor.

4 2.6 ITP i Alecta investering i vapenhandel Beslut: AU beslutar att Ansa kontaktar arbetsgivaralliansen för att kolla möjligheten för IKFF att inte ha ITP genom Alecta eftersom dessa investerar i vapenhandel. 2.7 Placering av IKFF: s värdepapper IKFF har idag värdepapper i Nordea, kronor. Swedbank erbjuder bra ränta om vi kan binda dessa pengar: 6 mån 3,70 %, 12 mån 4,23 %. Efter besked från FBA i februari kan vi besluta att låsa dessa kronor på ett år. Värdepappren kan dock flyttas över redan nu. Beslut: AU beslutar att flytta värdepappren till Swedbank och följa upp med låsning av pengarna efter FBA besked. 2.8 Möte med Joel Ahlberg på FBA Ansa och Kirsti träffade Joel Ahlberg på FBA på uppdrag av AU. IKFF: s förslag om att söka verksamhetsstöd för 3 år i rad kan inte tillstyrkas av FBA eftersom detta är en fråga av mer politisk art. Kirsti föreslår att vi bör lobba gentemot politiker gällande detta. Joel ställer sig positiv till att IKFF söker för två heltidstjänster, samt inför en post för internationell ordförande samt för representation vid internationella möten. På mötet diskuterades även om IKFF eventuellt skulle kunna vara samordnande för fredsorganisationerna inför det svenska EU-ordförandeskapet FBA kommer att ha ekonomiska medel att avsätta för detta arbete. På mötet framkom också att FBA är mån om det lokala arbetet som utförs i kretsarna, och att möjlighet för kretsar att söka pengar kommer att finnas till våren. Joel föreslår också att IKFF bör använda eget kapital till verksamheten, samt se över andra alternativ till finansiering. AU uppdrar åt Pia att undersöka Humanfonden och Svenska spel till AU Kirsti meddelar att kontakten med Ekobanken inte är slutförd, där också finansieringsmöjligheter kan finnas. 3. IKFF 3.1 Uppföljning av samrådsmöte och FS Protokollen från samrådsmöte och ordförandemöte är inte färdigjusterade. Gruppdiskussionerna från Samrådsmötet ska sammanfattas och skickas ut till kretsar. Elisabeth Fridh ansvarar för detta.

5 Beslut: AU beslutar att ta upp uppföljning från samrådsmötet på AU Roller och ansvar en plan för detta inför FS 24/11 En sammanställning behöver göras av de dokument som hittills inkommit: problemdiskussion från FS i april, Ansas papper samt Elisabeth Fridh och Boel Bruces papper. Alla behöver fundera över sina roller i FS, kretsstyrelser etc. AU uppdrar åt Alexandra att sammanställa och strukturera tidigare inkomna dokument inför AU varefter styrelsen ombeds lämna in synpunkter. Tid avsätts på FS för diskussion om detta. 3.3 IKFF: s insats i förberedandet för EU ordförandeskapet 2009 Punkten bordläggs till nästa AU möte. 3.4 Vem inbjuder UK sektionen till WE mötet? Saba kontaktar sektionen och ber om ett kort inlägg kring deras medlemsrekryteringsstrategi under WE mötet och gör klart att vi inte kan bjuda på resan. 3.5 Kommunikationsstrategi Pilar har lämnat synpunkter på utskickat strategiutkast. AU uppdrar åt Pia att cirkulera detta ytterligare en runda inom AU för kommentarer senast 20 oktober. Färdigt att antas av FS Synpunkter har inkommit om att IKFF: s hemsida bör läggas över till en betaltjänst samt struktureras om för bättre användarvänlighet. AU har tidigare diskuterat frågan och ansett att det i dagsläget inte finns tid för personalen att genomföra detta. 3.6 Bearbetning av projektstrategi Stryks från dagordningen 3.7 Ny IKFF broschyr Pia rapporterar att den gamla foldern är slut. WILPF har beslutat att allt infomaterial ska se lika ut världen över. Kostnad för planerad folder: 1000 stycken A6: 2900 kronor + moms. Budgetpost för detta finns. AU uppdrar åt Pia att ta fram informationsmaterialet. 3.8 Bekräfta ansvarig utgivare IKFF anmält om byte av ansvarig utgivare till PRV.

6 AU bekräftar att Anna Lisa Eneroth fungerar som ansvarig utgivare. AU uppdrar åt Pia att kontakta PRV för information och eventuell dispens för inlämnande av protokoll. 3.9 Bokmässan framtida strategi Styrelsen bör diskutera hur IKFF ska representeras på bokmässan framöver. Det finns en post i FBA ansökan för deltagande men vi måste avvakta slutgiltigt besked. Det skulle vara bra att ha en IKFF-kampanj under mässan eller annan praktisk aktivitet som uppmuntrar till diskussion. Kirsti informerar också att SKL sökt medel för deltagande i Bokmässan och kanske bjuda in medlemsorganisationer för att ordna ett stort torg. AU uppdrar åt Pia att kontakta FS och be om idéer inför bokmässan 2008 som sammanställs till AU 27 november. Pia kontaktar Göteborgskretsen för att klargöra planeringen. AU uppdrar åt att Pia att preliminärt anmäla intresse för seminarium under bokmässan Kampanj mot klustervapen AU beslutar att Alex skickar ut brev och material till kretsar om lokala kampanjer 5 november Kampanj Nordic Battle Group Planeringen fortsätter 3.12 Fred och Frihet för intern? FS tog upp att Fred och Frihet är för internt fokuserad och skulle behöva mer samhällsanalytisk tappning. Redaktionsgruppen bör få fler medlemmar. FS bör göra en utgivningsplan inför Nästa nummer av Fred och Frihet utkommer 10 december med deadline 10 november. Fokus för numret är kvinnor som tilldelats alternativa nobelpriset för sitt engagemang för fred och säkerhet. AU uppdrar åt Pia att förbereda inför en utgivningsplan för Gerd Latham Johnson till FS 24/11 vad bör tas upp? Gerd önskat samtal med IKFF om Kvinna till Kvinna och hur verksamheten går vidare efter styrelsevalet i maj. Beslut: AU beslutar att inbjuda Gerd till AU 30 oktober kl , samt till ett möte i samband med nästa FS, söndag 25 november kl Ansa kontaktar Gerd.

7 4. WILPF 4.1 IKFF: s kommentarer på WILPF: s program till Susi AU är positiva till strukturen i det nya programmet, men betonar att WILPF inte får tappa fokus på en reform av FN: s säkerhetsråd. IKFF måste också ta upp hur det internationella programmet påverkar oss som sektion. Beslut: AU beslutar att tillstyrka det internationella programmet. Alex meddelar Susi Snyder detta. AU beslutar att be Kerstin kontakta Margareta Wennlund för deltagande i planeringskommitté inför kongressen Omvärldsanalys 5.3 Politiskt läge För att effektivisera omvärldsdiskussionen och komma med konkreta åtgärdsförslag är det bra om detta förbereds av AU ledamöter innan AU möten. IKFF har många projekt på gång just nu kopplat till aktuella frågor. Inför AU funderar AU ledamöter på aktuella frågor som bör tas upp på FS 24 november. 6 Rapporter 6.1 Forum för Fredstjänst Forum för Fredstjänst har dragit igång igen efter 1 ½ års vila. 12 organisationer deltog i mötet den Man diskuterade syftet med Forum för Fredstjänst, och konstaterade att Forum behöver en nystart och eventuellt ett namnbyte. Den aktuella frågan just nu är förberedelser inför det svenska EU-ordförandeskapet Nästa möte hålls den 3 december. 6.2 USA-Indien artikeln Artikel publiceras i Aftonbladet. AU konstaterar att det är bra att underteckna tillsammans med andra organisationer, eftersom detta ökar genomslagskraften. 7. Övrigt 7.1 Pilars möte med Malmögruppen

8 Pilar har träffat Lovisa och en annan tjej i Malmögruppen. Gruppen visade sig okunniga om IKFF, upplever sig sakna information och är mindre än förväntat. Gruppen ser heller ingen direkt koppling mellan Costa Rica-projektet och fredsarbete. Alexandra träffade gruppen i våras för en halvdags informationsmöte, men ärendet måste följas upp ytterligare. 7.2 Irak projekt Pilar informerar om att en kvinnlig journalist kopplad till Irakisk kommitté för kvinnors rättigheter har ett dokumentärfilmsprojekt på gång och söker samarbete. Projektet avser en tredelad dokumentärserie som belyser kvinnors situation i dagens Irak. Kirsti konstaterar att IKFF förr fått förfrågningar om samarbete från andra grupper, bland annat irakiska kvinnogrupper men tackat nej. AU tycker projektet låter intressant och uppdrar Pilar att inkomma med projektbeskrivning samt info om föreningen till Alexandra senast 22 oktober, för fortsatt diskussion på AU AU i januari Au beslutar att mötas den 8 januari för ett AU möte innan FS i januari. 8. Avslutning Ordförande tackar och avslutar mötet kl Protokollet justerat Anna-Lisa Eneroth Alexandra Sundberg Kirsti Kolthoff Ordförande Sekreterare Justerare

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(43) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Handlingar till mote 10 2007-09-25 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer