Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte , Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro"

Transkript

1 Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte , Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna redogjorde för hur kallelse till årsmötet skett och frågade om mötesdeltagarna godkände denna. Årsmötet godkände kallelsen. 3 Val av mötesfunktionärer a) Till ordförande för årsmötet valdes Karin Heidling Lindahl b) Till sekreterare för årsmötet valdes Hanna Arvidsson c) Till att, jämte årsmötets ordförande, justera protokollet valdes Ulla Ström och Ann-Christin Karlsson d) Till rösträknare valdes Ulla Ström och Ann-Christin Karlsson 4 Godkännande av dagordningen Karin efterhörde om det fanns några övriga frågor men inga ytterligare frågor framkom och årsmötet godkände dagordningen. 5 a) Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2014 Anna informerade kort om verksamhetsberättelsen som redovisats både på hemsidan och i infobladet. Årsmötet hade inga frågor om verksamhetsberättelsen och godkände denna. b) Genomgång av bokslut för 2014 Anna Kellin redogjorde för bokslutet, som tidigare publicerats i Infobladet, samt redogjorde kort för de olika posterna. Anna visade både balansrapport och resultatrapport för 2014 och årets resultat uppvisade en vinst på kr. Årsmötet hade inga frågor på bokslutet och godkände detta. 6 Revisionsberättelse Fatma Alaeb, en av föreningens revisorer, läste upp årets revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker fastställande av bokslut och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet hade inga frågor på revisionsberättelsen och godkände denna.

2 7 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Mötesordförande frågade om årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Inkomna motioner Inga motioner hade inkommit. 9 a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 Anna redogjorde för förslag till verksamhetsplan, följande prioriteringar föreslogs: Fortsatt arbete för etablering av Sveriges Cytodiagnostiker som professionsförening inom Naturvetarna Fortsatt arbete med att försöka påverka den nya cytodiagnostikerutbildningens utformning Arbeta för att anordna kurs i cervixpatologi i Lund i november Arbeta vidare med en ev. urincytologikurs 2016 Planera och förbereda inför cytologimöte 2016 Planera för att försöka få till ett möte med representant från cytodiagnostikernas utbildningsprogram i England Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för b) Styrelsens förslag till budget för 2015 Anna redovisade budgetförslaget och gick igenom de olika posterna, ett minus om kr är budgeterat för verksamhetsåret Frågan om hur styrelsen resonerar kring den stora förlusten uppkom. Anna förklarade att anledningen till det negativa resultatet är att föreningen inte anordnar något vårmöte i år och får således inte heller några intäkter från detta, samtidigt som man får betala full kongressavgift för samtliga styrelsemedlemmar under årets vårmöte i Örebro. Anna poängterade dock att föreningen gjorde ett positivt resultat från 2014 och planerar att hålla eget vårmöte igen 2016 där man förhoppningsvis kan göra en vinst. Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till budget för c) Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2016 Anna redovisade förslaget, som var en mindre höjning av medlemsavgiften till 204 kr/år. Anna informerade även om anledningen till höjningen. Då Sveriges Cytodiagnostiker gick in som professionsförening vid årsskiftet kommer Naturvetarna framöver att fakturera avgiften. Då många medlemmar betalar den fackliga avgiften till Naturvetarna varje månad är det lättare att istället dra 17 kr

3 (17 kr x 12 mån =204 kr/år) varje månad för dessa och för att det ska bli rättvist var förslaget att höja medlemsavgiften till 204 kr för samtliga medlemmar. Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till medlemsavgift för Val av styrelse, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning a) Till vice ordförande valdes Lars Övergaard, Lund b) Till ledamöter valdes Thi-Hanh Luu, Stockholm Anna Kellin, Göteborg c) Till ordinarie revisorer valdes Ingrid Norman, Stockholm Fatma Alaeb, Stockholm d) Till revisorssuppleanter valdes Sonia Islam, Stockholm Vedrana Orlovac, Malmö Nyval 2 år Omval 2 år Nyval 2 år e) Till valberedning valdes Susanna Möller, Halmstad Sammankallande Ulrika Jakobsson, Örebro 11 Utbildning Carina Krisandersson Åkerström informerade att föreningen arbetar med att försöka ordna kurser för sina medlemmar. Man kommer att hålla en reprisering av den populära cervixpatologikursen i Lund i november och vidare hoppas man på en kurs i urincytologi under Här måste man dock jobba vidare på att hitta en kursansvarig. Diskussion kring cytodiagnostiker-utbilningen uppkommer och det informeras om att KI planerar köra igång en ny 1-årig utbildning med 20 platser, hösten Programmets utformning är ännu inte klart men ska vara spikat hösten Det man vet är att det fortfarande kommer att vara fokus på morfologin även om det kommer att bli inslag av molekylärbiologiska tekniker. Genom att kontakta KI och kursansvarig för utbildningen hoppas Sveriges Cytodiagnostiker kunna lämna synpunkter och på så sätt vara med och påverka utbildningens utformning. Sveriges Cytodiagnostiker kommer att informera medlemmarna så fort de får mer information i ärendet.

4 12 Stadgar I och med inträdet som professionsförening inom Naturvetarna har föreningens stadgar varit tvungna att ses över. Lars presenterar förslagen till ändringar i stadgarna. Bland annat måste man framöver vara medlem i naturvetarna för att kunna bli medlem i Sveriges Cytodiagnostiker även om medlemmar sedan tidigare (före 1 jan 2015) befrias man från detta krav om de väljer att fortsätta vara medlemmar i föreningen. Ansökan om nytt medlemskap i föreningen sker i fortsättningen till Naturvetarna. Vidare presenterades en förändring i styrelsens sammansättning där man föreslår att styrelsen framöver kan bestå av, förutom ordföranden, lägst sex och högst åtta ledamöter. Det föreslogs också att i de fall där medlem i Sveriges Cytodiagnostiker ej är medlem i Naturvetarna och där betalning av medlemsavgift uteblir ska tolkas som utträde ur föreningen. En medlem påpekar att hela styrelsen måste väljas om för att stadgeändringarna skall vara giltiga. Samtliga i styrelsen valdes om och stadgarna kommer att skickas till Naturvetarna för godkännande av deras förbundsstyrelse innan de blir giltiga. 13 Hemsidan/Infobladet Karin Heidling Lindahl informerade om att man medvetet avvaktat med större förändringar rörande hemsidan då man velat undersöka vilken hjälp föreningen kan få av Naturvetarna i och med inträdet som professionsförening. Man har dock lagt upp annonser och aktuell information löpande under året som gått. Karin efterfrågar mer hjälp och intresse från medlemmarna för att få en mer aktiv hemsida. En medlem påpekar att den gamla loggan finns kvar på karriärstegen som ligger på hemsidan. Karin tar på sig att se över dokumentet. Det framkommer även önskemål om att få tillgång till lönestatistik på hemsidan. Styrelsen svarar att det varit svårt att få fram korrekta uppgifter sista åren man försökt göra lönestatistik bland medlemmarna. Dock kommer styrelsen att undersöka om Naturvetarna kanske kan hjälpa till med ny lönestatistik. Hanna redogjorde kort för föreningens infoblad som skickats ut till medlemmarna 3 gånger under Hanna tar gärna emot idéer och förslag på innehåll. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

5 14 Utdelning av stipendier för 2015 Lena von Essen delade ut Sveriges Cytodiagnostikers stipendier för 2015 till följande: Jessica Larsson och Ulrika Jakobsson, båda Örebro, får kr vardera för deltagande i 39th European Congress of Cytology i Milano där de samtidigt planerar för att avlägga QUATE examen. 15 Övriga frågor Det framkom önskemål om att uppmärksamma att en cytodiagnostiker nyligen avlagt doktorsexamen inom cytologiområdet. Önskemål om notis i infobladet, naturvetarnas tidning samt på hemsidan framförs. Avtackning Carina Krisandersson Åkerström avtackades då hon lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i föreningen. 16 Mötet avslutas Protokollet har upprättats av Hanna Arvidsson Protokollet har justerats av Karin Heidling Lindahl Ulla Ström Ann-Christin Karlsson

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer