Styrelse Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå"

Transkript

1 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg Karlsson Anita Lundqvist Peter Marksén Karin Paulsson Frånvarande: Roger Lidman Gunilla Stenberg Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech, (ej 110) Kristoffer Hedman, df Inledning Val av protokollsekreterare Val av protokolljusterare Godkännande av dagordningen Föregående protokoll 92 Ordföranden hälsar alla välkomna och läser en hälsning från Gunilla Stenberg som hon skickat till styrelsen. Ett särskilt välkommen riktas till Peter Marksén som är på sitt första sammanträde. En kort presentationsrunda görs. Cathrine Eiderhäll inleder sammanträdet med en andakt och bön. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 93 Styrelsen beslutar att välja Monica Andersson till dagens sekreterare. 94 Styrelsen beslutar att välja Rune Hedman och Åke Hägglund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 95 Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: - utvärdering av årsmötet 96 Styrelsen beslutar att lägga protokollet från och till handlingarna.

2 BESLUTSPUNKTER Arbetsordning för distriktsstyrelsen AU 66/13 Inbjudan till rådslag med EFS riks och distrikten AU 76/13 97 Styrelsen får del av en så kallad Arbetsordning för distriktsstyrelsen. Styrelsen beslutar att återremittera Arbetsordningen till AU för ytterliggare beredning. 98 Från EFS riks föreligger en inbjudan till ett rådslag lördag 14 september där riks och distrikten får rådslå om det gemensamma missionsuppdraget. Två huvudområden kommer att beröras: * Organisation och struktur som främjar missionsuppdraget * Ekonomi och insamlingstänkande som främjar missionsuppdraget Styrelsen beslutar att utse Marianne Berglund, Hans Jakobsson och Astrid Sjöström att representera EFS Västerbotten att distriktsstyrelsen träffas under Nära Jesus-konferensen för samtal utifrån ovan nämnda huvudområden att ordföranden kallar till denna träff Bibelfjälls styrgrupp Bibelfjälls styrgrupp Bibelfjälls styrgrupp består av representanter från huvudmännen, regionala intressenter, nationella intressenter och lokala intressenter. Bibelfjälls styrgrupp har beslutat - att säga ja till att Härnösands folkhögskola blir kursanordnare för 2013/14 - att fortsatta samtal om ansvar på sikt förs både med Härnösands och Solviks folkhögskolor - att säga ett stort tack till Lidingö folkhögskola och Torbjörn Bådagård för samarbetet så här långt - att Härnösand övertar Lidingös plats i styrgruppen och Lidingö erbjuds en plats som intressent - att även erbjuda Solvik en plats i styrgruppen EFS Västerbotten är en av huvudmännen och har att bekräfta beslut om plats i styrgruppen. Styrelsen beslutar att bejaka Bibelfjälls styrgrupps beslut att Härnösands folkhögskola ingår i styrgruppen att Solviks folkhögskola erbjuds en plats i styrgruppen att Lidingö folkhögskola erbjuds en plats som intressent i styrgruppen Redovisning och utvärdering av handlingsplan 2012/2013 AU 68/ Ordföranden redovisar styrelsens del i handlingsplanen 2012/2013. Df redovisar Kommunikationsrådets och ledningsgruppens handlingsplaner. Styrelsen uppdrar till AU att göra en sammanställning av alla gruppers del i handlingsplanen och att resultat/utvärdering förs in i

3 sammanställningen. Ny handlingsplan, styrelsens del, 2013/2014 AU 69/ Styrelsen samtalar om styrelsens del i handlingsplan för kommande verksamhetsår 2013/2014 med utgångspunkt från innevarande års plan. Vad ska bort Vad ska läggas till? Några kommentarer noteras: - Fadderkontakt/samtal med föreningarna hur ska den/de ske? - Storsamlingarna i framtiden hur? - Hur implementerar vi PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation i vårt arbete? - Hur använder vi Henrik Näslunds material gällande utveckling av EFS Västerbottens arbete? Styrelsen konstaterar att alla berörda grupper ska lämna in förslag på innehåll i ny handlingsplan för 2013/2014. Df ansvarar för detta. Styrelsen uppdrar till AU att utarbeta ett förslag till handlingsplan för EFS Västerbotten för 2013/2014 för fastställande i styrelsen i september. Konferenskommitté 2014 AU 70/13 Årsmöte 2014 AU 72/13 Styrelsens sammanträdestider vt 2014 AU 71/13 Bemanningsplan 2014 AU 74/ Styrelsen beslutar att utse Marianne Berglund till representant i kommittén för EFS Västerbottens konferens, Nära Jesus, Styrelsen beslutar att utlysa EFS Västerbottens årsmöte 2014 till lördag 26 april. 104 Styrelsen beslutar om följande datum, plats och värdar för styrelsens sammanträden vt 2014: 15 februari Bureå Rune Hedman 22 mars Stöcke Eva Lundeborg Karlsson 26 april Konstituerande Ledningsgruppen 3 juni (video) Stiftsgården Skellefteå Cathrine Eiderhäll Församlingsgården Umeå Ledningsgruppen 105 Eva S Bäckström presenterar en bemanningsplan med beräknad nettokostnad för 2013 och 2014 samt ett utfall för 2012 på nettokostnader och gåvor. AU har konstaterat att inga uppsägningar behöver göras inför Den besparing som görs är att inte tillsätta personalchefstjänsten 100%. Antal nettotjänster 2012 blev 19,95 och beräknas 2013 bli 19,95 och ,40 då hänsyn tagits till beräknade bidrag.

4 Styrelsen beslutar att anta presenterad bemanningsplan för Inteckna kompetens i förväg AU 75/ Df presenterar tankar om att inteckna kompetens i förväg. AU föreslår att styrelsen tillskjuter 25% extra resurs under vt14 för att möjliggöra en anställning av en utvecklingskonsulent 50% under ht13- vt14. Henrik Näslund är idag anställd som vik pastor 50% och utvecklingskonsulent 25% t o m I bemanningsplanen finns 25% utvecklingskonsulenttjänst som ej är bemannad fr o m ht13 och under ht13 finns inom bemanningsplan utrymme för 25% utökad tjänst eftersom Monica Andersson slutar i samband med semestern. Df föreslår att Henrik Näslund får förlängd anställning som utvecklingskonsulent 50% under förutsättning att styrelsen tillskjuter 25% extra resurs under vt14. Styrelsen beslutar att tillskjuta 25% extra resurs under vt14 för att möjliggöra en anställning av Henrik Näslund på 50%. PM för årsmötesrutiner Utvärdering av årsmötet 107 Ordföranden presenterar ett förslag till PM för årsmötesrutiner. Vissa justeringar görs. Styrelsen beslutar att anta PM för årsmötesrutiner. 108 Styrelsen samtalar om upplägg av årsmötet 27 april 2013 i Robertsfors kyrka. Lokalerna upplevs som mycket lämpliga. Inledning av årsmötet med en kortare gudstjänst känns också bra likaså möjligheten att välja ämnesgrupp för en timmes samtal/delgivning. RAPPORTER OCH MEDDELANDEN Val av ledamot/- representant till sjukhuskyrkan ST 77/13 Arbetsbeskrivningar på kansliet AU 67/ EFS Västerbotten ger ett bidrag till sjukhuskyrkan och är alltså ingen huvudman som förväntas ha en ledamot i styrelsen för sjukhuspastorsrådet. Styrelsen beslutar att upphäva beslutet i styrelsen , på grund av ändrade förutsättningar. 110 I samband med att Monica Andersson slutar sin tjänst i sommar görs en besparing motsvarande 100% tjänst på kansliet och arbetsuppgifterna omfördelas bland kvarvarande personal. Df presenterar i stora drag ett förslag på nya arbetsbeskrivningar för anställda på EFS Västerbottens kansli. Flera av de anställda kommer att få nya titlar. Arbetsbeskrivningarna fastställs av df efter samråd i ledningsgruppen.

5 111 Nedlagda föreningar Df meddelar att nio föreningar har lagts ner sedan februari 2012, nämligen Brattfors, Flurkmark, Klockarberget, Mjödvattnet, Nedre Bäck, Torrböle, Övre bäck och två föreningar hittills under 2013, Brån och Hummelholm. Ordningen är att df skickar ett brev till berörda och uppmanar dem att söka medlemskap i en närliggande förening eller till EFS Västerbotten. Gåvomedelsrapport Bibelfjäll Ledningsgruppen EFS Västerbotten Nära Jesus Ledningsgruppen EFS riks EFS riks årsmöte 112 Ech presenterar en gåvomedelsrapport för årets fyra första månader och påminner också om att en uppdaterad rapport för varje månad finns att läsa på EFS Västerbottens webbplats. 113 Df meddelar att han deltagit i Bibelfjälls avslutningsgudstjänst. För läsåret 2012/2013 har 11 elever slutfört kursen. Inför kommande läsår ska en ny föreståndare rekryteras eftersom PO Sveder Renklint slutar. Rekryteringsarbetet har påbörjats. Till kommande läsår har 14 personer hittills tackat ja till att börja, av de 23 personer som har sökt till de 16 platserna. 114 Df rapporterar från ledningsgruppen. 115 Anita Lundqvist rapporterar från förberedelsearbetet med EFS Västerbotten och Salt Västerbottens konferens Nära Jesus. 116 Df rapporterar från riks ledningsgrupp. 117 Karin Paulsson och Marianne Berglund rapporterar från EFS riks årsmöte/konferens. 118 Utsända protokoll Datum Kommentar ST , AU IR KR Salt VUR-n Bibelfjälls styrgrupp Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

6 Tack Avslutning 119 Marianne Berglund och Karin Paulsson framför styrelsens tack och överlämnar en fin blomma, Bägarranka, samt en trädgårdsbok till Monica Andersson som slutar sin anställning i sommar i samband med pensionering, efter drygt 20 anställningsår. Monica tackar för gott samarbete och många givande samtal och önskar styrelsen allt gott i uppdraget framöver. 120 Sammanträdet avslutas med bön. Dag som ovan Monica Andersson Sekreterare Astrid Sjöström Rune Hedman Åke Hägglund ordförande justerare justerare

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-11-16 Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 www.metodistkyrkan.se Årskonferensprogram Onsdag 16 maj LOKAL: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 Kl. 12.00-17.00 Konferensbyrå GF Konferensbyrå MK Kl.

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda dagar Nära Jesus EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013

6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda dagar Nära Jesus EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013 Kristoffer Hedman predikar om Kristi kropp under högmässan på EFS -konferens Nära Jesus. 6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik. Protokoll nr 10 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 maj 2006, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer