SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 26 april 2011, kl ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Sonja Lindell (S) ersättare Åsa Bergkvist (S) ersättare Kjell Stenberg (S) ersättare Rolf Högberg (C) ersättare Leif Sköld (BOP) ersättare Seibert Fredriksson (V) ersättare Göran Gullbro (C) ersättare Bengt Andersson, kommunrevisor Lars Hellsing, kommunchef Marianne Gidlund, kommunsekreterare Inga-Britt Kronnäs, Intresseföreningen Bergslaget 153 Gunnar Linzie, Intresseföringen Bergslaget 153 Plats och tid Stadshuset torsdagen den 28 april 2011 kl för justering Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marianne Gidlund Leif Pettersson Ingrid Holmström Annika Söderqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 26 april 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) ande Maria Pettersson (S) Hag Lasse Persson (S) Leif Pettersson (S) Britt Marinder (S) Sören Grandelius (S) Ingrid Holmström (S) Kerstin Frost Erkers (S) Ingvar Henriksson (S) Mohammed Alkazhami Ivan Eriksson (S) Anna-Lena Andersson (S) Sören Finnström (S) Ulla-Britt Mikaelsson (S) Kenneth Andersson (S) Monika Åhlén(S) Brittsiw Åsberg (S) Jim Gavelin (S) Maino Wohlfeil (S) Roger Stål (S) HåGe Persson (M) Mona-Lisa Jansson Gleimar (M) Hans Gleimar (M) Håkan Frank (M) Rigmor Andersson (M) Berndt Ekström (M) Annika Söderqvist (M) Kjell Israelsson (M) Joost van der Maarel (M) Johnny Karlsson (FP) Paula Rabenius (FP) Kurt Josefsson (BOP) Ann-Christin Anderberg (BOP) Jan Larsson (V) Jenny Nodén (V) Lena Högberg (V) Sten G Johansson (V) Jan Willner (C) Lotta Wedman (MP) Agneta Willey (MP) Johan Andersson (SD) Mats Persson (SD) Roger Söderberg (S) tjänstgörande ersättare Helena Bååth (S) tjänstgörande ersättare Seppo Timonen (S) tjänstgörande ersättare Nadja Eriksson (C) tjänstgörande ersättare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 153 Aktuellt i kommunen Inga-Britt Kronnäs och Gunnar Linzie från Intresseföreningen Bergslaget informerar om föreningens verksamhet. Intresseföreningen Bergslaget består av 24 kommuner (däribland Ludvika), Region Värmland, Region Dalarna, Regionförbundet Örebro län och landstinget i Västmanland. Föreningens ändamål är att arbeta för områdets långsiktiga utveckling.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) 154 KS 2011/60 11 Avsägelse - ersättare i social- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige beviljar Lars-Göran Fahlborgs avsägelse. Lars-Göran Fahlborg (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i socialoch utbildningsnämnden. Lars-Göran Fahlborg Social- och utbildningsnämnden Förtroendemannaregistret

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 155 KS 2011/60 Val - ersättare i social- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige väljer på förslag av valberedningen för tiden t.o.m. 31 december 2014 Markus Munkhammar (M) Val av ersättare i social- och utbildningsnämnden efter Lars-Göran Fahlborg (M). Social- och utbildningsnämnden Vald Förtroendemannaregistret

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 156 KS 2008/1029 Val - suppleant i Stiftelsen E Cassels Arbetarefond Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. Val av suppleant i Stiftelsen E Cassels Arbetarefond efter Tomas Gustavsson (S) t.o.m. den 31 december Kommunfullmäktige maj Kommunfullmäktiges valberedning

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 157 KS 2011/ Överföring av investeringsmedel från 2010 till 2011 Kommunfullmäktige beviljar överföring av balanserade investeringsmedel från 2010 till 2011: 1. För tekniska nämnden med 700 tkr 2. För social- och utbildningsnämnden med tkr 3. För kommunstyrelsen med tkr 4. För kultur- och fritidsnämnden med 100 tkr 5. För miljö- och byggnämnden med 100 tkr Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 10 mars 2011 framgår att kommunfullmäktige har beslutat att medel i begränsad omfattning kan överföras från budgetår 2010 till Nämndernas önskemål om överföring av medel från 2010 till 2011 sammanfattas i nedanstående tabell. Belopp i tkr Återstår av anslag dec 2010 Ansökta medel överföring 2011 Förslag överfört belopp till 2011 Tekniska nämnden - skatt Tekniska nämnden - taxa Social o utbildning Vård o omsorg Kommunstyrelsen Kultur o fritid Miljö o Bygg Räddningstjänsten Summa Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beviljar överföring av balanserade investeringsmedel från 2010 till 2011: 1. För tekniska nämnden med 700 tkr 2. För social- och utbildningsnämnden med tkr 3. För kommunstyrelsen med tkr 4. För kultur- och fritidsnämnden med 100 tkr 5. För miljö- och byggnämnden med 100 tkr Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 mars 2011, 46.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 95. Ekonomienheten Tekniska nämnden Social- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnämnden

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 158 KS 2011/ Nytt avtal om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Dalarna AB 1. Kommunfullmäktige antar till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2011 bifogat avtal för perioden om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Dalarna AB. 2. Finansiering av det årliga ägartillskottet på kr sker ur kommunledningskontorets näringslivsenhets budget. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 15 mars 2011 framgår att ALMI Företagspartner Dalarna AB ägs av staten via ALMI moderbolag, Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner via Region Dalarna. Bolagets uppgift är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt att stimulera nyföretagandet i länet. Ett särskilt avtal, som bl.a. reglerar fördelningen av det regionala ägartillskottet, mellan Region Dalarna, Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna, har upprättats under olika avtalsperioder. Den senaste avtalsperioden avslutades 31 december Region Dalarna har kommit in med ett nytt avtalsförslag som gäller perioden Förslaget innebär bl.a. en höjning för de regionala ägarna med totalt kr som fördelar sig enligt tabell sid 3 i avtalet. För Ludvikas del gäller det kr per år, som redan finns budgeterade hos kommunledningskontorets näringslivsenhet för år Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar till tjänsteskrivelsen bifogat avtal för perioden om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Dalarna AB samt att finansiering av det årliga ägartillskottet på kr sker ur näringslivsenhetens budget. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 mars 2011, 48. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 97. Näringslivsenheten

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 159 KS 2011/ Prioritering av samhällsviktig verksamhet vid elbrist 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen prioritering av samhällsviktig verksamhet redovisad i bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 15 februari Kommunstyrelsen får i uppdrag att ompröva prioritering av samhällsviktig verksamhet en gång per mandatperiod. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 15 februari 2011 framgår att om efterfrågan på el är större än tillgången kan elbrist uppstå. Vid en bristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. Dagens system för frånkoppling innebär att delar av elnäten, i form av hela eller delar av lokalnät, kan kopplas från utan hänsyn till vilka användare som är samhällsviktiga. Energimyndigheten har därför fått regeringens uppdrag att utveckla ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist -Styrel. Det nya systemet utgår från att frånkoppling sker på lokalnätsnivå. Styrel ska införas i hela Sverige under Av denna anledning har kommunledningskontoret genomfört en kartläggning av samhällsviktig verksamhet. Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar samhällsviktig verksamhet och planerar för hur samhällsviktiga användare kan prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen initierar och leder arbetet inom länet. Styrels planeringsprocess har testats i flera kommun- och länsförsök under 2008 och 2009 där Ludvika kommun och länsstyrelsen i Dalarna har ingått i dessa tester. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar till tjänsteskrivelsen bifogad plan på prioritering av samhällsviktig verksamhet samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att ompröva planen en gång per mandatperiod. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 33. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 100. Kommunledningskontoret

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) 160 KS 2010/ Svar på motion om värdighetsgaranti för äldreomsorgen Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 25 februari 2011 framgår att det från Carl-David Dahlman (KD) har inkommit en motion daterad den 16 juni Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa en värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Ludvika kommun. Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 17 november 2010, 85. Av protokollet framgår bland annat att kommunala garantier har syftet att tydliggöra verksamheter för såväl de äldre som för personalen. Garantier ger inte den enskilde några rättsliga medel att kräva uppfyllelse eller skadestånd. Vård- och omsorgsnämnden har inte arbetat med att definiera och anta några värdighets- eller tjänstegarantier, men kommer att via målstyrning att arbeta med värdighetsgrund, nöjda brukare och trygg allmänhet. Vård- och omsorgsnämnden föreslog att motionen skulle anses vara besvarad. Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med stöd av vård- och omsorgsnämndens yttrande. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 34. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 104. Vård- och omsorgsnämnden Carl-David Dahlman

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 161 KS 2010/ Svar på motion om införande av hemrehabilitering för äldre Kommunfullmäktige avslår motionen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 februari 2011 framgår att det från Ken Swedenborg (FFS) den 8 juni 2010 har kommit in en motion om hemrehabilitering för äldre. Ken Swedenborg yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till berörd kommunal facknämnd och/eller fackstyrelse att snarast utreda hur en optimal hemrehabilitering enligt intentionerna som motionären beskriver ska genomföras i Ludvika kommun. Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 17 november 2010, 86. Av yttrandet framgår att nämndens ambitioner och mål är en verksamhet med hög kvalitet. Därför pågår just nu ett arbete med att utveckla äldresamverkan mot ett rehabiliterande förhållningssätt på kommunens särskilda boenden. Flera dalakommuner har uppvaktat Landstinget Dalarna med en önskan att börja diskutera en kommunalisering av hemsjukvården. Vård och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska avslås med stöd av vård- och omsorgsnämndens yttrande. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 35. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 105. Ken Swedenborg Vård- och omsorgsnämnden

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) 162 KS 2010/ Svar på motion om att på prov inrätta personligt ombud för unga Kommunfullmäktige avslår motionen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 februari 2011 framgår att Ken Swedenborg (FFS) den 26 oktober 2010 lämnat in en motion om att inrätta personligt ombud för unga. Motionären yrkar att kommunfullmäktige yttrar som sin mening att det är angeläget av rättssäkerhetsskäl att socialstyrelsens personliga ombud ges rätt och möjlighet att hjälpa och bistå unga under 18 års ålder, särskilt de tvångsomhändertagna. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att på prov inrätta personligt ombud för unga under 18 års ålder i Ludvika, med särskild utvärdering. Social- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 27 januari 2011, 18. Av protokollet framgår att i den mån tvångslagstiftningen anses vara nödvändig till skydd för barn alternativt till skydd för den enskilde med missbruk eller beroendeproblematik företräds parterna av juridiska ombud vid förhandlingar och överklagningar i förvaltningsdomstol. Samtliga myndighetsbeslut är överklagningsbara till förvaltningsrätt, varför den enskildes rättsäkerhet därmed är tillgodosedd. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 36. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 106. Ken Swedenborg Social- och utbildningsnämnden

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 163 KS 2010/ Svar på motion om utökat öppethållande av återvinningsstation i Grangärde Kommunfullmäktige avslår motionen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 februari 2011 framgår att Rolf Högberg (FP) den 26 augusti 2010 har kommit in med en motion om utökat öppethållanden av återvinningsstationen i Grangärde. Enligt de signaler som motionären har uppfattat från ortens befolkning anses denna öppethållandet alltför snävt och att önskemål finns om ytterligare öppethållande några timmar en dag i veckan. Rolf Högberg yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utöka öppethållandet av återvinningsstationen med ytterligare en dag. Tekniska nämnden behandlade motionen den 17 november 2010, 90. Nämnden konstaterar i sin genomlysning, av hela renhållningens verksamhetsområde, att Grangärde återvinningscentral genererar cirka 300 tkr i för höga kostnader. Vidare framgår av protokollet att nämnden i såväl budgetförslaget för 2011 som i verksamhetsplanen för avfall beslutat om nedläggning av anläggningen den 31 december Nedläggning har också genomförts. Protokollet avslutas med att tekniska nämnden anger att om fortsatt verksamhet ska ske på återvinningscentralen måste hänsyn tas till följande: - Ombyggnad och renovering för en mer kostnadseffektiv och säkrare hantering för besökare och personal till en skattad kostnad av 500 till 800 tkr. - Taxehöjning för att få budgeten i balans med hänsyn till ovanstående. Tekniska nämnden föreslår att motionen avslås. Kommunledningskontoret konstaterar att återvinningsstationen har lagts ner och föreslår därmed att motionen avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 37. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 107. Tekniska nämnden

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) 164 KS 2010/ Svar på motion om införande av parboendegaranti Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att ännu har ingen nekats att flytta med sin make/maka till ett särskilt boende i Ludvika kommun. Mot beslutet reserverar sig HåGe Persson, Mona-Lisa Jansson Gleimar, Hans Gleimar, Håkan Frank, Rigmor Andersson, Berndt Ekström, Annika Söderqvist, Kjell Israelsson, Joost van der Maarel, Johnny Karlsson, Paula Rabenius, Kurt Josefsson, Ann-Christin Anderberg, Jan Willner, Lotta Wedman, Agneta Willey, Johan Andersson, Mats Persson och Nadja Eriksson. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 februari 2011 framgår att det från Timmy Li (FP) den 19 augusti 2010 inkommit en motion om parboendegaranti. Av motionen kan utläsas att enligt nu gällande regler kan det inträffa att livskamrater kan tvingas leva åtskilda. För att förebygga det och skapa ökad trygghet har många kommuner infört parboendegaranti. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa en parboendegaranti som förhindrar att livskamrater lever sin sista tid åtskilda. Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 15 december 2010, 97. Av protokollet framgår att vård- och omsorgsnämnden i stort ställer sig positiv till motionens innehåll. Vidare framgår av protokollet att individuella önskemål redan idag kan tillgodoses i den mån de uppstår. Ingen har ännu nekats flytta med sin make/maka till särskilt boende i Ludvika kommun. Kommunen kan redan idag tillgodose behoven av parboende utan garanti, en erfarenhet som delas med många andra kommuner. Vård och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås. Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses vara besvarad med motiveringen att ingen ännu har nekats att flytta med sin make/maka till ett särskilt boende i Ludvika kommun. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 38. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 108. Behandling Paula Rabenius, Kurt Josefsson, Lotta Wedman, HåGe Persson, Mats Persson, Jan Willner och Berndt Ekström yrkar att motionen ska bifallas.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (24) Britt Marinder och Sten G Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Paula Rabenius m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Paula Rabenius m.fl. förslag. Med 26 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningslista Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämnden Timmy Li

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 165 KS 2010/ Svar på motion om rätten för den enskilde att själv välja äldreomsorg i Ludvika kommun Kommunfullmäktige avslår motionen. Mot beslutet reserverar sig HåGe Persson, Mona-Lisa Jansson Gleimar, Hans Gleimar, Håkan Frank, Rigmor Andersson, Berndt Ekström, Annika Söderqvist, Kjell Israelsson, Joost van der Maarel, Johnny Karlsson, Paula Rabenius, Kurt Josefsson, Ann-Christin Anderberg, Jan Willner, Johan Andersson, Mats Persson och Nadja Eriksson. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 4 februari 2011 framgår att HåGe Persson (M) den 4 maj 2010 har kommit in med en motion som handlar om att ge den enskilde rätten att själv välja äldreomsorg i Ludvika kommun. Motionären yrkar att kommunen snarast inför valfrihet enligt LOV (lagen om valfrihet) på samtliga tillämpliga områden. Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 12 december Av protokollet framgår att valfrihet är ett administrativt och kulturellt stort steg för all offentlig verksamhet där utbudet styrs genom centrala beslut. Valfriheten ställer nya krav på system och kompetenser hos ansvariga myndigheter. Skolor, vårdcentraler och äldreboenden får ersättning i förhållande till antalet medborgare de förmår attrahera. När medborgaren genom valfrihet får ett större inflytande höjs också förväntningarna på tjänsterna. Nämnden fortsätter med att konstatera att valfrihet inte kan ses som en isolerad fråga, utan som en del av kommunens ledningsfilosofi och att kommunens förutsättningar och behov av förändringar för att gå in i ett valfrihetssystem behöver utredas. Nämnden anser att idag saknas förutsättningar att gå in i ett valfrihetssystem och föreslår därför att motionen avslås. Kommunledningskontoret föreslår med stöd av yttrandet från vård- och omsorgsnämnden att motionen avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 39. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 109. Behandling HåGe Persson, Kurt Josefsson, Rigmor Andersson, Paula Rabenius, Mats Persson, Jan Willner, Berndt Ekström och Ann-Christin Anderberg yrkar att motionen ska bifallas. Lena Högberg, Britt Marinder, Anna-Lena Andersson och Lotta Wedman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lena Högbergs m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Vård- och omsorgsnämnden

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 166 KS 2011/ Svar på interpellation om introduktion av elbil för kommunens lokala transporter Hans Gleimar (M) har ställt en interpellation till kommunalrådet och frågar: - Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 29 april 2010, 72 vill jag veta hur det har gått med införandet av elbil samt om det nu finns någon utvärdering av detsamma. Interpellationen är inkommen den 21 mars Kommunfullmäktige beslöt den 28 mars 2011, 149 att interpellationen skulle få ställas. Kommunalrådet besvarar skriftligt interpellationen.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 167 KS 2011/ Svar på interpellation om riksvägs förbifart Johnny Karlsson (FP) och Jan Willner (C) har ställt en interpellation till kommunalrådet och frågar: - Vilka regeringsbeslut syftar kommunalrådet på när hon säger att två regeringar har fattat beslut i frågan om riksvägs förbifarten? Interpellationen är inkommen den 22 mars Kommunfullmäktige beslöt den 28 mars 2011, 150 att interpellationen skulle få ställas. Kommunalrådet besvarar skriftligt interpellationen.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24) 168 KS 2011/ Svar på interpellation om värdering av Ludvika kommuns fastighetsinnehav Kjell Israelsson (M) har ställt en interpellation till kommunalrådet och frågar: - Är sittande majoritet beredd att ta initiativ till att få en objektiv värdering av Ludvika kommuns fastighetsinnehav? - Är majoriteten, om en sådan värdering visar ett undervärde jämfört med det bokförda värdet, beredd att upprätta en åtgärdsplan för att rätta till problematiken? Interpellationen är inkommen den 28 mars Kommunfullmäktige beslöt den 28 mars 2011, 151 att interpellationen skulle få ställas. Kommunalrådet besvarar skriftligt interpellationen.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) 169 KS 2011/ Interpellation om bl.a. motion som inte tagits upp till behandling Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas. Svar lämnas vid nästkommande sammanträde. Berndt Ekström (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och frågar: - Vilken strategi ligger bakom det faktum att motionen ännu efter två år inte tagits upp till behandling? - Föreligger det några hinder för ledamöter i styrelser och nämnder att underteckna sina partiers motioner. Kommunfullmäktige maj Kommunstyrelsens ordförande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) 170 Interpellation om affärsplan för Räfsnäsområdet Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas. Svar lämnas vid nästkommande sammanträde. Hans Gleimar (M) har ställt följande interpellation till kommunalrådet: Den 12 december 2010 besvarade Kommunalrådet en fråga avseende intäkter och kostnader för fastigheten Räfsnäs. I samband med detta nämnde Kommunalrådet att en affärsplan höll på att utarbetas för Räfsnäsområdet och att denna skulle vara klar i april Mot bakgrund av detta, vill jag bli informerad om denna affärsplan och hur den skall genomföras. Kommunfullmäktige maj Kommunstyrelsens ordförande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (24) 171 Redovisning av meddelanden Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. a) KS 2011/265 Statistik från vård- och omsorgsnämnden över beviljade bistånd som inte kunnat verkställas p.g.a. platsbrist avseende februari b) KS 2011/373 Motion, inkommen den 29 mars 2011 från Mats Persson (SD) och Johan Andersson (SD) om betygsättning av lärare genom elever. c) KS 2005/ Redovisning av uppdrag som getts i samband med motionssvar om att skydda och uppmärksamma de fem byggnaderna av Cyrillus Johansson i Ludvika. d) Verksamhetsberättelse för Falun Borlänge regionen 2010 e) KS 2020/ från länsstyrelsen daterat den 12 april 2011 om att Hanna Lindgren (S) utsetts till ny ledamot efter Ximena Fernandez Oviedo (S) och att Göran Andersson (S) utsetts till ny ersättare efter Hanna Lindgren t.o.m. den 31 oktober Akterna

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl:19.00 21.05 Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer