SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 26 april 2011, kl ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Sonja Lindell (S) ersättare Åsa Bergkvist (S) ersättare Kjell Stenberg (S) ersättare Rolf Högberg (C) ersättare Leif Sköld (BOP) ersättare Seibert Fredriksson (V) ersättare Göran Gullbro (C) ersättare Bengt Andersson, kommunrevisor Lars Hellsing, kommunchef Marianne Gidlund, kommunsekreterare Inga-Britt Kronnäs, Intresseföreningen Bergslaget 153 Gunnar Linzie, Intresseföringen Bergslaget 153 Plats och tid Stadshuset torsdagen den 28 april 2011 kl för justering Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marianne Gidlund Leif Pettersson Ingrid Holmström Annika Söderqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 26 april 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) ande Maria Pettersson (S) Hag Lasse Persson (S) Leif Pettersson (S) Britt Marinder (S) Sören Grandelius (S) Ingrid Holmström (S) Kerstin Frost Erkers (S) Ingvar Henriksson (S) Mohammed Alkazhami Ivan Eriksson (S) Anna-Lena Andersson (S) Sören Finnström (S) Ulla-Britt Mikaelsson (S) Kenneth Andersson (S) Monika Åhlén(S) Brittsiw Åsberg (S) Jim Gavelin (S) Maino Wohlfeil (S) Roger Stål (S) HåGe Persson (M) Mona-Lisa Jansson Gleimar (M) Hans Gleimar (M) Håkan Frank (M) Rigmor Andersson (M) Berndt Ekström (M) Annika Söderqvist (M) Kjell Israelsson (M) Joost van der Maarel (M) Johnny Karlsson (FP) Paula Rabenius (FP) Kurt Josefsson (BOP) Ann-Christin Anderberg (BOP) Jan Larsson (V) Jenny Nodén (V) Lena Högberg (V) Sten G Johansson (V) Jan Willner (C) Lotta Wedman (MP) Agneta Willey (MP) Johan Andersson (SD) Mats Persson (SD) Roger Söderberg (S) tjänstgörande ersättare Helena Bååth (S) tjänstgörande ersättare Seppo Timonen (S) tjänstgörande ersättare Nadja Eriksson (C) tjänstgörande ersättare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 153 Aktuellt i kommunen Inga-Britt Kronnäs och Gunnar Linzie från Intresseföreningen Bergslaget informerar om föreningens verksamhet. Intresseföreningen Bergslaget består av 24 kommuner (däribland Ludvika), Region Värmland, Region Dalarna, Regionförbundet Örebro län och landstinget i Västmanland. Föreningens ändamål är att arbeta för områdets långsiktiga utveckling.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) 154 KS 2011/60 11 Avsägelse - ersättare i social- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige beviljar Lars-Göran Fahlborgs avsägelse. Lars-Göran Fahlborg (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i socialoch utbildningsnämnden. Lars-Göran Fahlborg Social- och utbildningsnämnden Förtroendemannaregistret

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 155 KS 2011/60 Val - ersättare i social- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige väljer på förslag av valberedningen för tiden t.o.m. 31 december 2014 Markus Munkhammar (M) Val av ersättare i social- och utbildningsnämnden efter Lars-Göran Fahlborg (M). Social- och utbildningsnämnden Vald Förtroendemannaregistret

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 156 KS 2008/1029 Val - suppleant i Stiftelsen E Cassels Arbetarefond Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. Val av suppleant i Stiftelsen E Cassels Arbetarefond efter Tomas Gustavsson (S) t.o.m. den 31 december Kommunfullmäktige maj Kommunfullmäktiges valberedning

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 157 KS 2011/ Överföring av investeringsmedel från 2010 till 2011 Kommunfullmäktige beviljar överföring av balanserade investeringsmedel från 2010 till 2011: 1. För tekniska nämnden med 700 tkr 2. För social- och utbildningsnämnden med tkr 3. För kommunstyrelsen med tkr 4. För kultur- och fritidsnämnden med 100 tkr 5. För miljö- och byggnämnden med 100 tkr Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 10 mars 2011 framgår att kommunfullmäktige har beslutat att medel i begränsad omfattning kan överföras från budgetår 2010 till Nämndernas önskemål om överföring av medel från 2010 till 2011 sammanfattas i nedanstående tabell. Belopp i tkr Återstår av anslag dec 2010 Ansökta medel överföring 2011 Förslag överfört belopp till 2011 Tekniska nämnden - skatt Tekniska nämnden - taxa Social o utbildning Vård o omsorg Kommunstyrelsen Kultur o fritid Miljö o Bygg Räddningstjänsten Summa Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beviljar överföring av balanserade investeringsmedel från 2010 till 2011: 1. För tekniska nämnden med 700 tkr 2. För social- och utbildningsnämnden med tkr 3. För kommunstyrelsen med tkr 4. För kultur- och fritidsnämnden med 100 tkr 5. För miljö- och byggnämnden med 100 tkr Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 mars 2011, 46.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 95. Ekonomienheten Tekniska nämnden Social- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnämnden

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 158 KS 2011/ Nytt avtal om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Dalarna AB 1. Kommunfullmäktige antar till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2011 bifogat avtal för perioden om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Dalarna AB. 2. Finansiering av det årliga ägartillskottet på kr sker ur kommunledningskontorets näringslivsenhets budget. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 15 mars 2011 framgår att ALMI Företagspartner Dalarna AB ägs av staten via ALMI moderbolag, Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner via Region Dalarna. Bolagets uppgift är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt att stimulera nyföretagandet i länet. Ett särskilt avtal, som bl.a. reglerar fördelningen av det regionala ägartillskottet, mellan Region Dalarna, Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna, har upprättats under olika avtalsperioder. Den senaste avtalsperioden avslutades 31 december Region Dalarna har kommit in med ett nytt avtalsförslag som gäller perioden Förslaget innebär bl.a. en höjning för de regionala ägarna med totalt kr som fördelar sig enligt tabell sid 3 i avtalet. För Ludvikas del gäller det kr per år, som redan finns budgeterade hos kommunledningskontorets näringslivsenhet för år Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar till tjänsteskrivelsen bifogat avtal för perioden om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Dalarna AB samt att finansiering av det årliga ägartillskottet på kr sker ur näringslivsenhetens budget. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 mars 2011, 48. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 97. Näringslivsenheten

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 159 KS 2011/ Prioritering av samhällsviktig verksamhet vid elbrist 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen prioritering av samhällsviktig verksamhet redovisad i bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 15 februari Kommunstyrelsen får i uppdrag att ompröva prioritering av samhällsviktig verksamhet en gång per mandatperiod. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 15 februari 2011 framgår att om efterfrågan på el är större än tillgången kan elbrist uppstå. Vid en bristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. Dagens system för frånkoppling innebär att delar av elnäten, i form av hela eller delar av lokalnät, kan kopplas från utan hänsyn till vilka användare som är samhällsviktiga. Energimyndigheten har därför fått regeringens uppdrag att utveckla ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist -Styrel. Det nya systemet utgår från att frånkoppling sker på lokalnätsnivå. Styrel ska införas i hela Sverige under Av denna anledning har kommunledningskontoret genomfört en kartläggning av samhällsviktig verksamhet. Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar samhällsviktig verksamhet och planerar för hur samhällsviktiga användare kan prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen initierar och leder arbetet inom länet. Styrels planeringsprocess har testats i flera kommun- och länsförsök under 2008 och 2009 där Ludvika kommun och länsstyrelsen i Dalarna har ingått i dessa tester. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar till tjänsteskrivelsen bifogad plan på prioritering av samhällsviktig verksamhet samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att ompröva planen en gång per mandatperiod. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 33. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 100. Kommunledningskontoret

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) 160 KS 2010/ Svar på motion om värdighetsgaranti för äldreomsorgen Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 25 februari 2011 framgår att det från Carl-David Dahlman (KD) har inkommit en motion daterad den 16 juni Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa en värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Ludvika kommun. Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 17 november 2010, 85. Av protokollet framgår bland annat att kommunala garantier har syftet att tydliggöra verksamheter för såväl de äldre som för personalen. Garantier ger inte den enskilde några rättsliga medel att kräva uppfyllelse eller skadestånd. Vård- och omsorgsnämnden har inte arbetat med att definiera och anta några värdighets- eller tjänstegarantier, men kommer att via målstyrning att arbeta med värdighetsgrund, nöjda brukare och trygg allmänhet. Vård- och omsorgsnämnden föreslog att motionen skulle anses vara besvarad. Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med stöd av vård- och omsorgsnämndens yttrande. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 34. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 104. Vård- och omsorgsnämnden Carl-David Dahlman

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 161 KS 2010/ Svar på motion om införande av hemrehabilitering för äldre Kommunfullmäktige avslår motionen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 februari 2011 framgår att det från Ken Swedenborg (FFS) den 8 juni 2010 har kommit in en motion om hemrehabilitering för äldre. Ken Swedenborg yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till berörd kommunal facknämnd och/eller fackstyrelse att snarast utreda hur en optimal hemrehabilitering enligt intentionerna som motionären beskriver ska genomföras i Ludvika kommun. Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 17 november 2010, 86. Av yttrandet framgår att nämndens ambitioner och mål är en verksamhet med hög kvalitet. Därför pågår just nu ett arbete med att utveckla äldresamverkan mot ett rehabiliterande förhållningssätt på kommunens särskilda boenden. Flera dalakommuner har uppvaktat Landstinget Dalarna med en önskan att börja diskutera en kommunalisering av hemsjukvården. Vård och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska avslås med stöd av vård- och omsorgsnämndens yttrande. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 35. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 105. Ken Swedenborg Vård- och omsorgsnämnden

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) 162 KS 2010/ Svar på motion om att på prov inrätta personligt ombud för unga Kommunfullmäktige avslår motionen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 februari 2011 framgår att Ken Swedenborg (FFS) den 26 oktober 2010 lämnat in en motion om att inrätta personligt ombud för unga. Motionären yrkar att kommunfullmäktige yttrar som sin mening att det är angeläget av rättssäkerhetsskäl att socialstyrelsens personliga ombud ges rätt och möjlighet att hjälpa och bistå unga under 18 års ålder, särskilt de tvångsomhändertagna. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att på prov inrätta personligt ombud för unga under 18 års ålder i Ludvika, med särskild utvärdering. Social- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 27 januari 2011, 18. Av protokollet framgår att i den mån tvångslagstiftningen anses vara nödvändig till skydd för barn alternativt till skydd för den enskilde med missbruk eller beroendeproblematik företräds parterna av juridiska ombud vid förhandlingar och överklagningar i förvaltningsdomstol. Samtliga myndighetsbeslut är överklagningsbara till förvaltningsrätt, varför den enskildes rättsäkerhet därmed är tillgodosedd. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 36. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 106. Ken Swedenborg Social- och utbildningsnämnden

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) 163 KS 2010/ Svar på motion om utökat öppethållande av återvinningsstation i Grangärde Kommunfullmäktige avslår motionen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 februari 2011 framgår att Rolf Högberg (FP) den 26 augusti 2010 har kommit in med en motion om utökat öppethållanden av återvinningsstationen i Grangärde. Enligt de signaler som motionären har uppfattat från ortens befolkning anses denna öppethållandet alltför snävt och att önskemål finns om ytterligare öppethållande några timmar en dag i veckan. Rolf Högberg yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utöka öppethållandet av återvinningsstationen med ytterligare en dag. Tekniska nämnden behandlade motionen den 17 november 2010, 90. Nämnden konstaterar i sin genomlysning, av hela renhållningens verksamhetsområde, att Grangärde återvinningscentral genererar cirka 300 tkr i för höga kostnader. Vidare framgår av protokollet att nämnden i såväl budgetförslaget för 2011 som i verksamhetsplanen för avfall beslutat om nedläggning av anläggningen den 31 december Nedläggning har också genomförts. Protokollet avslutas med att tekniska nämnden anger att om fortsatt verksamhet ska ske på återvinningscentralen måste hänsyn tas till följande: - Ombyggnad och renovering för en mer kostnadseffektiv och säkrare hantering för besökare och personal till en skattad kostnad av 500 till 800 tkr. - Taxehöjning för att få budgeten i balans med hänsyn till ovanstående. Tekniska nämnden föreslår att motionen avslås. Kommunledningskontoret konstaterar att återvinningsstationen har lagts ner och föreslår därmed att motionen avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 37. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 107. Tekniska nämnden

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) 164 KS 2010/ Svar på motion om införande av parboendegaranti Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att ännu har ingen nekats att flytta med sin make/maka till ett särskilt boende i Ludvika kommun. Mot beslutet reserverar sig HåGe Persson, Mona-Lisa Jansson Gleimar, Hans Gleimar, Håkan Frank, Rigmor Andersson, Berndt Ekström, Annika Söderqvist, Kjell Israelsson, Joost van der Maarel, Johnny Karlsson, Paula Rabenius, Kurt Josefsson, Ann-Christin Anderberg, Jan Willner, Lotta Wedman, Agneta Willey, Johan Andersson, Mats Persson och Nadja Eriksson. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 februari 2011 framgår att det från Timmy Li (FP) den 19 augusti 2010 inkommit en motion om parboendegaranti. Av motionen kan utläsas att enligt nu gällande regler kan det inträffa att livskamrater kan tvingas leva åtskilda. För att förebygga det och skapa ökad trygghet har många kommuner infört parboendegaranti. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa en parboendegaranti som förhindrar att livskamrater lever sin sista tid åtskilda. Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 15 december 2010, 97. Av protokollet framgår att vård- och omsorgsnämnden i stort ställer sig positiv till motionens innehåll. Vidare framgår av protokollet att individuella önskemål redan idag kan tillgodoses i den mån de uppstår. Ingen har ännu nekats flytta med sin make/maka till särskilt boende i Ludvika kommun. Kommunen kan redan idag tillgodose behoven av parboende utan garanti, en erfarenhet som delas med många andra kommuner. Vård och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås. Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses vara besvarad med motiveringen att ingen ännu har nekats att flytta med sin make/maka till ett särskilt boende i Ludvika kommun. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 38. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 108. Behandling Paula Rabenius, Kurt Josefsson, Lotta Wedman, HåGe Persson, Mats Persson, Jan Willner och Berndt Ekström yrkar att motionen ska bifallas.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (24) Britt Marinder och Sten G Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Paula Rabenius m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Paula Rabenius m.fl. förslag. Med 26 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningslista Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämnden Timmy Li

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) 165 KS 2010/ Svar på motion om rätten för den enskilde att själv välja äldreomsorg i Ludvika kommun Kommunfullmäktige avslår motionen. Mot beslutet reserverar sig HåGe Persson, Mona-Lisa Jansson Gleimar, Hans Gleimar, Håkan Frank, Rigmor Andersson, Berndt Ekström, Annika Söderqvist, Kjell Israelsson, Joost van der Maarel, Johnny Karlsson, Paula Rabenius, Kurt Josefsson, Ann-Christin Anderberg, Jan Willner, Johan Andersson, Mats Persson och Nadja Eriksson. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 4 februari 2011 framgår att HåGe Persson (M) den 4 maj 2010 har kommit in med en motion som handlar om att ge den enskilde rätten att själv välja äldreomsorg i Ludvika kommun. Motionären yrkar att kommunen snarast inför valfrihet enligt LOV (lagen om valfrihet) på samtliga tillämpliga områden. Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 12 december Av protokollet framgår att valfrihet är ett administrativt och kulturellt stort steg för all offentlig verksamhet där utbudet styrs genom centrala beslut. Valfriheten ställer nya krav på system och kompetenser hos ansvariga myndigheter. Skolor, vårdcentraler och äldreboenden får ersättning i förhållande till antalet medborgare de förmår attrahera. När medborgaren genom valfrihet får ett större inflytande höjs också förväntningarna på tjänsterna. Nämnden fortsätter med att konstatera att valfrihet inte kan ses som en isolerad fråga, utan som en del av kommunens ledningsfilosofi och att kommunens förutsättningar och behov av förändringar för att gå in i ett valfrihetssystem behöver utredas. Nämnden anser att idag saknas förutsättningar att gå in i ett valfrihetssystem och föreslår därför att motionen avslås. Kommunledningskontoret föreslår med stöd av yttrandet från vård- och omsorgsnämnden att motionen avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 mars 2011, 39. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 april 2011, 109. Behandling HåGe Persson, Kurt Josefsson, Rigmor Andersson, Paula Rabenius, Mats Persson, Jan Willner, Berndt Ekström och Ann-Christin Anderberg yrkar att motionen ska bifallas. Lena Högberg, Britt Marinder, Anna-Lena Andersson och Lotta Wedman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lena Högbergs m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Vård- och omsorgsnämnden

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 166 KS 2011/ Svar på interpellation om introduktion av elbil för kommunens lokala transporter Hans Gleimar (M) har ställt en interpellation till kommunalrådet och frågar: - Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 29 april 2010, 72 vill jag veta hur det har gått med införandet av elbil samt om det nu finns någon utvärdering av detsamma. Interpellationen är inkommen den 21 mars Kommunfullmäktige beslöt den 28 mars 2011, 149 att interpellationen skulle få ställas. Kommunalrådet besvarar skriftligt interpellationen.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) 167 KS 2011/ Svar på interpellation om riksvägs förbifart Johnny Karlsson (FP) och Jan Willner (C) har ställt en interpellation till kommunalrådet och frågar: - Vilka regeringsbeslut syftar kommunalrådet på när hon säger att två regeringar har fattat beslut i frågan om riksvägs förbifarten? Interpellationen är inkommen den 22 mars Kommunfullmäktige beslöt den 28 mars 2011, 150 att interpellationen skulle få ställas. Kommunalrådet besvarar skriftligt interpellationen.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24) 168 KS 2011/ Svar på interpellation om värdering av Ludvika kommuns fastighetsinnehav Kjell Israelsson (M) har ställt en interpellation till kommunalrådet och frågar: - Är sittande majoritet beredd att ta initiativ till att få en objektiv värdering av Ludvika kommuns fastighetsinnehav? - Är majoriteten, om en sådan värdering visar ett undervärde jämfört med det bokförda värdet, beredd att upprätta en åtgärdsplan för att rätta till problematiken? Interpellationen är inkommen den 28 mars Kommunfullmäktige beslöt den 28 mars 2011, 151 att interpellationen skulle få ställas. Kommunalrådet besvarar skriftligt interpellationen.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) 169 KS 2011/ Interpellation om bl.a. motion som inte tagits upp till behandling Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas. Svar lämnas vid nästkommande sammanträde. Berndt Ekström (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och frågar: - Vilken strategi ligger bakom det faktum att motionen ännu efter två år inte tagits upp till behandling? - Föreligger det några hinder för ledamöter i styrelser och nämnder att underteckna sina partiers motioner. Kommunfullmäktige maj Kommunstyrelsens ordförande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) 170 Interpellation om affärsplan för Räfsnäsområdet Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas. Svar lämnas vid nästkommande sammanträde. Hans Gleimar (M) har ställt följande interpellation till kommunalrådet: Den 12 december 2010 besvarade Kommunalrådet en fråga avseende intäkter och kostnader för fastigheten Räfsnäs. I samband med detta nämnde Kommunalrådet att en affärsplan höll på att utarbetas för Räfsnäsområdet och att denna skulle vara klar i april Mot bakgrund av detta, vill jag bli informerad om denna affärsplan och hur den skall genomföras. Kommunfullmäktige maj Kommunstyrelsens ordförande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (24) 171 Redovisning av meddelanden Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. a) KS 2011/265 Statistik från vård- och omsorgsnämnden över beviljade bistånd som inte kunnat verkställas p.g.a. platsbrist avseende februari b) KS 2011/373 Motion, inkommen den 29 mars 2011 från Mats Persson (SD) och Johan Andersson (SD) om betygsättning av lärare genom elever. c) KS 2005/ Redovisning av uppdrag som getts i samband med motionssvar om att skydda och uppmärksamma de fem byggnaderna av Cyrillus Johansson i Ludvika. d) Verksamhetsberättelse för Falun Borlänge regionen 2010 e) KS 2020/ från länsstyrelsen daterat den 12 april 2011 om att Hanna Lindgren (S) utsetts till ny ledamot efter Ximena Fernandez Oviedo (S) och att Göran Andersson (S) utsetts till ny ersättare efter Hanna Lindgren t.o.m. den 31 oktober Akterna

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt, bop Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Kerstin Sunnerby (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14) Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, klockan 10.00 11.45 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes Brandén (MP) Rickard Lindh

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 mars 2015 kl 14.00-16.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 22 april 2032, kl. 13.30 16.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15 Paragrafer 8-14 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Britt Marinder Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:25

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:25 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:25 Paragrafer 9-18 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Britt Marinder Justerare

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-30

Kommunstyrelsen 2011-06-30 1 Plats och tid Stala församlingshem 2011-06-30 17:30-18:20 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Anders Fröjdö Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Christian

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer