Fordonsekonomi och intern kontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsekonomi och intern kontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport* Fordonsekonomi och intern kontroll Kalmar kommun 24 september 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och uppdrag Revisionsfrågor Metod och avgränsning Intern kontroll Policydokument Ansvar och organisation Försök med gemensam bilpool Barn- och ungdomsförvaltningens fordon Fastighets- och inköpskontorets fordon Gatu- och park förvaltningens fordon Kultur- och fritidsförvaltningens fordon Omsorgsförvaltningens fordon Samhällsbyggnadsförvaltningens fordon Socialförvaltningens fordon Södermöre kommundelsförvaltnings fordon Arbetsmiljö Fordonsekonomi Fordonspark Transportplanering Upphandling av bilar, service och underhåll samt bränsle Sammanfattande revisionell bedömning Revisionsfrågor...10

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund och uppdrag Kommunen använder sig av en hel del transporter i sin verksamhet och kommunens revisorer har i sin årsplan lagt in en granskning av verksamheten. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers utfört granskningen. 1.2 Revisionsfrågor Revisionsfrågorna är huruvida kommunen har en logistikplanering och en god intern kontroll avseende sitt fordonsinnehav. Kontrollfrågorna som ska besvaras är: Vilka typer av tjänsteresor behöver utföras och till vilka volymer har kommunen beräknat dessa, uppdelat per förvaltning? Vilka typer av fordon behövs? Vilka villkor på fordon ställer kommunen ur arbetsmiljösynpunkt? Hur är ansvar och organisation för verksamheten organiserad? Hur ser nuläget ut avseende fordonsparken? Hur hanteras upphandling av bilar, service och underhåll samt bränsle? Hur hanteras transportplanering? Vilken intern kontroll finns upplagd för verksamheten, ex körjournaler, årskalkyl per bil, bensinförbrukning per bil? Får fordonen användas för privat bruk (hyras)? 1.3 Metod och avgränsning Revisionen har utförts i form av granskning av dokumentation och intervjuer med berörda tjänstemän. Körjournaler från 10 personbilar har matchats mot bränsleförbrukning enligt fakturor. Rapporten är sakgranskad av berörda tjänstemän. 1

4 2 Intern kontroll 2.1 Policydokument Kommunen har en rese- och tranportpolicy som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari Syftet med policyn är att alla resor ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade samtidigt som policyn ska ha jämställdhetsfokus. Policyn innehåller en övergripande beskrivning hur syftet ska uppnås, t ex genom att man får en hög nyttjandegrad av kommunens fordon, att man uppmuntrar användning av cykel för korta resor och att man aktivt uppmuntrar användning av kollektivtrafik. Det finns även specificerat vilka krav som ska gälla vid inköp/leasing av fordon, vid upphandling av resor och transporter, när egna personbilar används i tjänsten, hur föraren av fordonet ska agera samt vilka hänsyn som ska tas vid planering av resa. I första hand bör alternativ till resan övervägas. 2.2 Ansvar och organisation I Kalmar kommun är det transportcentralen som leasar och hyr ut större delen av fordonen inom kommunen. Transportcentralen ingår i fastighets- och inköpskontoret som ligger direkt under kommunstyrelsen. Vid granskningstillfället fanns det 313 interna hyreskontrakt för småbilar, skåpbilar, minibussar, lätta lastbilar, traktorer och andra arbetsredskap. De fördelar sig mellan förvaltningarna enligt följande: Förvaltning Personbilar 1) Skåpbilar 2) Övrigt 3) Totalt Kommunstyrelsen Varav kommunledningskontoret Varav fastighets- och inköpskontoret Samhällsbyggnadskontoret 4 4 Brandkåren 1 1 Gatu- och parkförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Barn- och ungdomsförvaltningen Socialförvaltningen Omsorgsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Totalt ) Personbilar och minibussar. 2) Större och mindre skåpbilar, pick-up och övriga lätta lastbilar. 3) Traktorer, släpvagnar och övriga arbetsredskap. 2

5 Transportcentralen anskaffar merparten av kommunens fordon inom ramen för upphandlade avtal. Respektive förvaltning ansvarar för driften av fordonet, medan kommunens verkstad anlitas för service och reparation Försök med gemensam bilpool De fyra förvaltningarna som har sina kontor vid kvarteret Magistern (fastighetskontoret, gatu- och parkförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret) inledde under hösten år 2008 ett försök med gemensam bilpool. Bilpoolen består av 10 personbilar som kan bokas via kommunens intranät. Nycklar och bensinkort hämtas i Stadshusets reception och återlämnas tillsammans med kvitto från tankningen. Körjournaler finns i bilarna och ska föras vid alla resor. Under försöksperioden har respektive förvaltning ansvarat för bilarnas skötsel. Vid granskningstillfället höll försöksperioden på att utvärderas. Enligt preliminära uppgifter har syftet att öka utnyttjandet av kommunens bilar och samtidigt minska tjänsteresorna med privata bilar uppnåtts. Diskussioner pågår om att permanenta bilpoolen, men ansvarsoch kostnadsfördelningen måste först lösas Stickprov Körjournaler från 2 bilar har granskats och matchats mot bensinförbrukning enligt fakturor under 3 månaders tid. Bensinförbrukningen bedöms som rimlig under den granskade tidsperioden. Körjournalerna är i allt väsentligt ifyllda enligt instruktionerna Barn- och ungdomsförvaltningens fordon Barn- och ungdomsförvaltningen har en personbil, två minibussar, en pick-up och en skåpbil. Fordonen används till verksamhetsbesök på de olika enheterna, elev- och mattransporter, postturer till enheterna samt till externa postkontor. Barn- och ungdomsförvaltningen har en Toyota Yaris Verso som får hyras av personalen inom förvaltningen under vardagskvällar, helger och andra arbetsfria dagar Fastighets- och inköpskontorets fordon Vid fastighets- och inköpskontoret finns tre personbilar varav två ingår i ovan nämnda bilpool. Den tredje används av personalen på inköpsavdelningen. Enheten drift- och service, som ansvarar för drift, skötsel och underhåll av kommunens fastighetsbestånd, har 20 stycken skåpbilar, verkstaden har 2 och centralförrådet har en. Städavdelningen förfogar över en Citroën Jumpy. Det finns inga dokumenterade instruktioner angående hanteringen av fordonen, men ansvaret för dem ligger hos respektive enhetschef. Uppföljning av kostnaderna görs mot 3

6 budget. Fordonen får inte användas för privata körningar. Eventuellt kan det medges att fordonet tas hem på kvällen om man har en tidig avresa inom tjänsten efterföljande dag Gatu- och park förvaltningens fordon Gatu- och parkförvaltningens två personbilar tillhör bilpoolen vid Stadshuset. För övrigt finns inom förvaltningen 27 skåpbilar som främst används inom drift och underhåll. Många är av typen pick-up. Det är enhetscheferna som har huvudansvaret för fordonen, men det finns även en ansvarig utsedd, per fordon, som svarar för tvätt, skötsel och lättare underhåll. Det finns inga dokumenterade riktlinjer för användandet av fordonen. Fordonen kan få tas hem över natten t ex vid jourtjänstgöring vintertid Kultur- och fritidsförvaltningens fordon Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns det en personbil, som bland annat används då personal från huvudbiblioteket besöker skolorna. Fritidsgårdarna har en minibuss som kommer att bli bokningsbar för att utnyttjas bättre. Den används i dagsläget till fritidsgårdarnas aktiviteter samt till sommarlägerverksamhet. För övrigt utgörs fordonsparken av fem skåpbilar som används vid skötsel idrottsanläggningar och fritidsgårdar. Personal vid respektive arbetsställe är ansvariga för skötsel av fordonen. I kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetshandbok finns riktlinjer för användandet av personbilen vid huvudbiblioteket. För övriga leasingbilar anges endast att körjournal ska finnas och fyllas i vid varje körtillfälle. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att se över resandet i förvaltningen inom kort Omsorgsförvaltningens fordon Omsorgsförvaltningens fordon fördelar sig på de olika verksamheterna enligt följande: Verksamhet Antal fordon LSS 45 Hemtjänsten 30 HSL-enheten 23 Kommunrehab 22 Habteamet 6 Myndighetshandläggare 4 Administration 2 Totalt 132 Fordonen utgörs av personbilar, vissa med kombi, minibussar och skåpbilar för transport av mat. Hemtjänstgrupperna hjälper brukarna i centralorten och Smedby att beställa mat från vissa matvaruaffärer via Internet. Kommunens fordon används för att leverera varorna 4

7 till brukarna enligt ett förutbestämt schema. Inom hemtjänsten används fordon av typen Ford Focus och Toyota Corolla. Inom LSS används fordonen främst för att transportera brukarna. En del fordon är stationerade vid särskilda boenden. Så är fallet bl a inom team autism och team psykiskt funktionshindrade. Team daglig verksamhet/sysselsättning har ett antal minibussar och skåpbilar ute i de olika verksamheterna. I verksamhetshandboken anges att verksamhetscheferna tecknar lång- och korttidskontrakt för leasingbilar medan enhetscheferna har möjlighet att teckna korttidskontrakt. Riktlinjerna anger även att det ska föras körjournal samt vilken intern kontroll som ska utföras. Det är enhetscheferna som har ansvaret för fordonen, men det finns även en bilansvarig utsedd per fordon. Den personen har ansvar för den yttre skötseln, tankkort, att boka tider för service, däckbyten mm. Nycklar och bensinkort hålls inlåsta när de inte används. Vissa tankkort finns på bensinstationen Preem på Törnebyvägen i Kalmar. På bensinkvittot ska namn och registreringsnummer antecknas. Då fakturan kommer bockas alla poster av mot inlämnade kvitton. En bedömning görs huruvida den tankade volymen bränsle är rimlig Stickprov Vi har granskat körjournaler från 6 bilar inom hemtjänsten och 2 bilar inom LSS. Bensinförbrukningen har jämförts med körd sträcka enligt körjournalen under perioder av 3 till 6 månader från augusti 2008 till maj Körjournalerna har stämts av mot vägmätarställningen vid senaste besiktning i transportstyrelsens bilregister alternativt mot avläst mätarställning vid senaste servicetillfälle. Körjournalerna är i stort sett ifyllda enligt beskrivningen i förvaltningens riktlinjer, men i flera journaler saknas notering om när tankning har skett. Kvitton från tankningarna saknar ibland notering om namn och registreringsnummer, vilket försvårar uppföljningen. Bensinförbrukningen har jämförts med tillverkarens rekommendationer för blandad körning och bedöms som rimlig i samtliga fall Samhällsbyggnadsförvaltningens fordon Utöver de 4 personbilar som hyrs av transportcentralen och används i den centrala bilpoolen har samhällsbyggnadsförvaltningen 7 specialutrustade minibussar för lantmäteriverksamheten. Bussarna har köpts in av förvaltningen Socialförvaltningens fordon Socialförvaltningen har 34 personbilar inklusive minibussar varav 10 är stationerade vid Riskvarnen i Kalmar. Bilarna vid Riskvarnen används till hembesök, besök vid institutioner, i familjehem och hos myndigheter. Verksamheten karakteriseras av att både korta och 5

8 långa resor behöver utföras. Förvaltningen ska se över rutiner kring bilarna och användandet av dem som ett led i att bli mer kostnadseffektiva. Bland annat har man tittat på alternativkostnaden till användningen av kommunens bilar. För längre resor är det dyrare alternativ, t ex leasing av fordon externt eller taxi, som står till buds. För kortare resor inom Kalmar finns 6 kommuncyklar samt en el-cykel. Intresse finns att samverka med bilpoolen vid Stadshuset. Socialchefen har det övergripande ansvaret och tecknar samtliga hyresavtal med transportcentralen. Sektionschefen ansvarar för fordonen inom respektive verksamhet. En vaktmästare har hand om skötseln d v s tvätt och städ samt tar bilarna till service. En annan vaktmästare gör en månadsvis uppföljning av hur mycket bilarna används baserad på uppgifter från verkstaden. Verksamhetshandboken håller just på att uppdateras med avseende på hanteringen av socialförvaltningens leasingbilar. De uppdaterade riktlinjerna är inte antagna av nämnden ännu, men de omfattar körjournal, kvittohantering, tankkort och intern kontroll. I dagsläget finns körjournaler i alla bilar och de gås igenom en gång per år. En rimlighetsbedömning görs om tankningarna överensstämmer med körda mil. Bilarna får inte användas privat och ska de tas hem över natten måste det godkännas av närmaste chef Södermöre kommundelsförvaltnings fordon Södermöre kommundelsförvaltning har 14 bilar som används inom omsorgen vid Ljungbyhemmet, Möregården och Björkhaga. Det är främst hemtjänsten och sjuksköterskorna som använder fordonen. Utöver personbilarna finns det en buss som används vid mattransporter. En skriftlig instruktion angående rutiner och riktlinjer kring fordonen håller på att utarbetas. Intervjuer som gjorts med enhetscheferna vid de tre boendena visar att rutinerna i stort sett överensstämmer med de rutiner som används inom omsorgsförvaltningen. Fordonen får inte användas för privat bruk. 2.3 Arbetsmiljö Enligt rese- och transporpolicyn ska fordon som köps in eller leasas uppfylla följande krav: ha alkolås, ha förstahjälpenutrustning och reflexväst, vara säkerhetsklassade med minst 4 EuroNcap, ha antisladdsystem (EPS); och 6

9 uppfylla Vägverkets miljöbilsdefinition alternativt miljöklass 5, Euro3 eller motsvarande. Biogasbilar ska prioriteras. Egna bilar (privatbilar) som används i tjänsten bör uppfylla samma säkerhets- och miljökrav som tjänstebilar och förmånsbilar. Som rekommenderad miniminivå gäller att bilen ska ha en tjänstevikt över kg, ha trepunktsbälte som används, ha krockkudde på förarplatsen och uppfylla minst 1989 års avgaskrav. Vid anskaffning av arbetsfordon ska de vara utrustade för ändamålet samt i övrigt följa standarder och rekommendationer. Inom hemtjänsten är önskemålet ibland att fordonet ska ha fyrhjulsdrift. 3 Fordonsekonomi Transportcentralen leasar alla fordon under 3,5 ton. Leasingtiden är 60 månader och restvärdet sätts normalt till 20 %. I det interna hyresavtalet med förvaltningen ingår en månadskostnad som baseras på avskrivningstiden 8 år och 5 % ränta. Kostnaden inkluderar även skatt, försäkring, service, underhåll, däck, besiktning, reparationer som räknas till normalt slitage etc. I normalkalkylen beräknas den årliga körsträckan understiga mil. En gång om året gör transportcentralen en uppföljning av verklig driftskostnad mot budgeterad per fordon. Avvikelser analyseras tillsammans med förvaltningen och beror oftast på att den årliga körsträckan överstiger mil och/eller fler skador på bilen än normalt. Dessa fördyringar kan leda till att hyran höjs. Fordonen används normalt under 8 år vilket leder till att kommunen äger fordonen under de tre sista åren. Därefter säljs de flesta fordonen via Kvarndammens Bilauktioner. Målet är att verksamheten vid transportcentralen ska vara självfinansierad och det har uppnåtts de senaste åren med endast mindre positiva avvikelser till följd av realisationsvinster vid avyttring av fordon. Tabellen visar kommunens kostnader för fordon under 3,5 ton för åren 2003 till 2008: Kostnad (kkr) Bilersättning Leasing fordon, internt enligt avtal Drivmedel Summa Sett över de senaste 6 åren har kostnaderna för bilersättningar minskat i linje med kommunens rese- och transportpolicy. Kostnaderna för drivmedel har ökat totalt sett medan 7

10 bensinkostnaderna legat i stort sett stilla. Ökningen kan istället tillskrivas bränsleslagen biogas, diesel och etanol. Vid varje servicetillfälle noterar verkstaden mätarställningen på fordonen. Baserat på uppgifter om 224 fordon som har varit inne på service vid mer än två tillfällen under de senaste åren har den årliga körsträckan per fordon beräknats. Beräknad genomsnittlig årlig körsträcka Antal fordon Antal mil De framräknade värdena är baserade på perioder sträcker sig från ca 100 dagar till över 600 dagar, men kan ändå ses som en indikation på hur mycket kommunens bilar utnyttjas. 3.1 Fordonspark Av kommunens 194 personbilar är 109 stycken av märket Ford, 32 är från Opel, 30 är från Toyota, 12 är från VW koncernen, 3 från Skoda, ytterligare 3 från Subaru och resterande representeras av bilar från Fiat, Renault, SAAB, Seat och Volvo. Bland fordon som skåpbilar, minibussar och lätta lastbilar med en totalvikt under 3,5 ton, som totalt utgör 71 fordon, är det vanligaste märket VW där 29 stycken kommer ifrån. Andra vanliga märken är Ford och Opel. År 2008 var 114 av ovanstående fordon klassade som miljöbilar. Av dessa fordon drevs 104 stycken med etanol och 8 med biogas. 2 stycken var miljöklassade dieselbilar. Det är en ökning med 34 fordon jämfört med året innan. 8

11 Minibussar har alkolås som standard. I övriga personbilar sätts alkolås in när förvaltningen så önskar. Den genomsnittliga åldern på de fordon som hyrs ut via transportcentralen är ca 4 år. Vissa fordon köps in direkt av förvaltningarna. Det rör sig oftast om specialfordon som t ex brandbilar, bokbussar, utrustade bussar till samhällsbyggnadsförvaltningen, släpvagnar och redskap inom gatu- och parkförvaltningen. 3.2 Transportplanering Inom både omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen finns det ansvariga utsedda som har till uppgift att samordna så att förvaltningens fordon utnyttjas optimalt. I hemtjänsten sker planering utifrån personalens scheman samt diskuteras på morgonmöten. Kommunen har cyklar som används inom tätorterna. Fordon som används av hemtjänsten, utnyttjas även av kvälls- och nattpatrullerna. Socialförvaltningen har 10 fordon som kan bokas elektroniskt. Användningen av dessa ska styras av vissa riktlinjer som håller på att utarbetas. Bland annat vill man fastställa vilka principer som ska gälla vid bokning så att fordonen utnyttjas maximalt. 3.3 Upphandling av bilar, service och underhåll samt bränsle För småbilar finns ramavtal med Råbergs Bil när det gäller Ford, Rydbergs Motor för Skoda och Mats Strömberg Bil AB för Citroën. Dessa ingick in en länsupphandling som gällt sedan februari För hantverksbilar begärs offerter in från 2-3 stycken leverantörer. Transportcentralen arbetar i samarbete med inköpsavdelningen. Bränsle betalas av förvaltningarna, men bensinkort från Preem kan beställas hos Transportcentralen eftersom kommunen har avtal med dem. Om kunden önskar ett annat bensinbolag får de ordna kortet på egen hand. Service och underhåll utförs av kommunens egen verkstad och ingår i månadshyran. Vid skadereparationer köps ibland tjänster från märkesverkstäder. Kommunen har ett storkundsavtal med Länsförsäkringar när det gäller fordonsförsäkringar. Transportcentralens fordon ska täcka kommunens basbehov. Om tillfälliga behov uppstår hyrs fordon genom Hertz, som kommunen har ett prisavtal med. 9

12 4 Sammanfattande revisionell bedömning Med underlag av den granskning vi genomfört bedömer vi att de granskade nämnderna har en god intern kontroll över sina fordon. Det grundar vi på att det finns ett kommunövergripande policydokument som tydligt styr verksamheten. Transportcentralen samordnar anskaffandet av de flesta av kommunens fordon. De tar hänsyn till de krav som ställs på fordonen utifrån trafiksäkerhet och miljöpåverkan vilket stämmer överens med kommunens policydokument. Av de granskade förvaltningarna har flertalet dokumenterade riktlinjer kring hanteringen av fordonen. Baserat på de granskade fordonen anser vi att riktlinjerna följs. Vi rekommenderar samtliga nämnder att genomföra stickprovskontroller avseende antal körda mil i förhållande till förbrukade liter för att bedöma rimligheten i bränsleförbrukningen. Vidare bedömer vi att granskade nämnder har en god uppföljning av sin fordonsekonomi och att de har en relativt ny och ändamålsenlig fordonspark. Enligt rekommendationen från Transportcentralen ska fordonen servas en gång per år. Detta ingår i internhyran och medför inte någon ökad kostnad för förvaltningarna. Vi anser att det är viktigt att denna rekommendation följs för att bilparken ska vårdas optimalt. 4.1 Revisionsfrågor Vilka typer av tjänsteresor behöver utföras och till vilka volymer har kommunen beräknat dessa, uppdelat per förvaltning? Omsorgsförvaltningen använder 61 % av kommunens personbilar och tillsammans med socialförvaltningen når de upp till 80 %. Fordonen används främst av hemtjänsten, men även av sjuksköterskor inom hemsjukvården och kommunrehab. Inom LSS används de flesta fordonen till att transportera brukare som inte kan åka kollektivt. Socialförvaltningen besöker institutioner, familjehem och myndigheter samt gör hembesök. Förvaltningarna identifierar ett behov och kontaktar Transportcentralen som går igenom verksamhetens önskemål enligt en ISO-certifierad mall. Det är förvaltningarnas behov som styr Transportcentralens dimensionering. Enligt deras policy ska de inneha fordon för att klara kommunens basbehov. Vår bedömning är att planeringen av transportbehovet är relevant. Vilka typer av fordon behövs? Transportcentralen hyr ut 194 personbilar och minibussar, 71 fordon av typen skåpbilar, lätta lastbilar etc samt 48 traktorer, släpvagnar och övriga arbetsredskap. Utöver det finns vissa specialfordon som köps in direkt av förvaltningarna t ex räddningsfordon, bokbussar etc. 10

13 Vilka villkor på fordon ställer kommunen ur arbetsmiljösynpunkt? Enligt rese- och transportpolicyn ska fordon som leasas eller köps in ha alkolås, vara säkerhetsklassade med minst 4 EuroNcap, ha antisladdsystem (EPS) samt uppfylla Vägverkets miljöbilsdefinition alternativt miljöklass 5, Euro 3 eller motsvarande. I policyn anges även krav på egna personbilar som används i tjänsten. Vår bedömning är att bilparken anpassas till kraven. När det gäller alkolås sätts det in i alla minibussar samt i övriga personbilar när förvaltningen så önskar. Kostnaden för alkolås är ca kronor per bil i inköp och ca kronor per år i driftskostnader för bland annat kalibrering. Hur är ansvar och organisation för verksamheten organiserad? Transportcentralen leasar merparten av kommunens fordon och hyr i sin tur ut dem till förvaltningarna. Respektive förvaltning ansvarar för driften av fordonet, men internhyran inkluderar service och normala reparationer som utförs av kommunens verkstad. Flera förvaltningar använder sig av MobilCenter för tvätt och bilvård. Hur ser nuläget ut avseende fordonsparken? Fordon med en totalvikt under 3,5 ton används i ca 8 år. I nuläget är genomsnittsåldern på fordonsparken drygt 4 år. Ca 5 % av fordonen är äldre än 8 år. 36,3 % av fordonen är klassade som miljöbilar. Hur hanteras upphandling av bilar, service och underhåll samt bränsle? För leasing av småbilar används en länsupphandling som gällt sedan februari Tre märken och bilfirmor ingår i upphandlingen: Ford, Skoda och Citroën. För hantverksbilar begärs offerter in från 2-3 leverantörer. Kommunen har avtal med bensinbolaget Preem. Hanteringen bedöms som ändamålsenlig. Hur hanteras transportplanering? Inom omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen finns det ansvariga som har till uppgift att på ett övergripande plan samordna utnyttjandet av förvaltningens fordon. Den dagliga planeringen sker ute i verksamheterna av planeringsansvariga inom hemtjänsten, arbetsledare inom gata/park och fastighetsavdelningen. På den administrativa sidan används elektroniska bokningssystem och försök med bilpool för att underlätta samordningen. Vår bedömning är att transportplaneringen håller på att anpassas för att optimera nyttjandet och att man utvecklar samverkan där så kan ske. Vilken intern kontroll finns upplagd för verksamheten, t ex körjournaler, årskalkyl per bil, bensinförbrukning per bil m fl? Transportcentralen gör varje år en uppföljning per fordon där budgeterad driftskostnad jämförs med verkligt utfall. Vid avvikelser kontaktas respektive förvaltning för att diskutera vad som orsakat differensen samt vilka åtgärder som behöver vidtas. 11

14 Riktlinjer som bland annat anger att körjournaler ska användas finns inom de flesta förvaltningar. För de som saknar skriftliga riktlinjer bör sådana upprättas för personbilar. Socialförvaltningen överväger att införa att personalen ska registrera mätarställning och registreringsnummer vid tankning på Preem. Detta kan göras i samband med betalning med kortet och uppgifterna finns sedan med på fakturan. Det kan med fördel användas som ett sätt att stärka den interna kontrollen även inom övriga förvaltningar. Vi bedömer att den interna kontrollen på de granskade nämnderna är tillfredsställande. Får fordonen användas (hyras) för privat bruk? Barn- och ungdomsförvaltningen har en Toyota Yaris Verso som får hyras av personalen inom förvaltningen under vardagskvällar, helger och andra arbetsfria dagar. Skriftliga rutiner finns och uthyrningen strider inte mot den centrala policyn Vid övriga förvaltningar får fordonen inte hyras för privat bruk. Under vissa förutsättningar kan de få tas hem under natten t ex vid jourtjänstgöring eller tidig avresa påföljande dag. 12

15 Bilaga Cyklar Enligt Kalmar kommuns rese- och transportpolicy ska kommunen aktivt uppmuntra användning av cykel för korta resor samt skapa förutsättningar för att använda cykeln som transportmedel i tjänsten. Förvaltningarna har tillfrågats om det finns möjlighet för de anställda att låna cyklar och alla har svarat att så är fallet. Ungefärligt antal cyklar per förvaltning framgår av tabellen nedan. Förvaltning Cyklar Kommunstyrelsen 5 Varav kommunledningskontoret 4 Varav fastighets- och inköpskontoret 1 Samhällsbyggnadskontoret 5 Brandkåren 2 Gatu- och parkförvaltningen 2 Kultur- och fritidsförvaltningen 5 Barn- och ungdomsförvaltningen 2 Socialförvaltningen 11 Omsorgsförvaltningen 100 Södermöre kommundelsförvaltning 2 Totalt 134 Samhällsbyggnadskontoret och socialförvaltningen har båda nyligen anskaffat varsin elcykel, som går ca 6 mil på en laddning. Skulle cykel kunna ersätta bilresor i större utsträckning? Gatu- och parkförvaltningen menar att fler skulle välja cykel om det fanns en cykelpool som var känd och där man visste att cyklarna var hela och fungerande. Fritid- och kulturförvaltningens cyklar utnyttjas flitigt och de uppger att det vanligaste alternativet till cykel inom centrala Kalmar är promenad. Barn- och ungdomsförvaltningens två cyklar används ungefär en gång/vecka så det finns utrymme att nyttja dem mycket mer. Användandet av socialförvaltningens cyklar ökar hela tiden och får de god erfarenhet av el-cykeln bedömer de att antalet bilresor kommer att reduceras ytterligare. Inom omsorgsförvaltningen är det en ambition att ersätta fler bilresor med cykel. Frågan är aktuell inom förvaltningen. Södermöre kommundelsförvaltning är främst verksam på landsbygden och i många fall är cykel inget alternativ. Det finns dock en cykel vid förvaltningskontoret och en i hemtjänstgruppen i Ljungbyholm. 13

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Kiruna kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av kommunens och bolagens bilar Oxelösunds kommun Andreas Gustavsson Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8)

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8) INTERN FÖRESKRIFT Nr D-LFV 2009-017929 Ver. 01.00 Fastställd av Gd Datum 2009-04-01 Ansvarig enhet Koncerninfrastruktur Handläggare Håkan Jonforsen Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun David Boman Februari 2016 Revisorerna Söderhamns kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Granskning av användandet av kommunens fordon

Granskning av användandet av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av användandet av kommunens fordon Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Nils Fredholm 2014-03-21 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3 Iakttagelser

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad 2013-04-03 2 Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt för Vimmerby

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Askersund kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-26 Antal sidor: 12

Askersund kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-26 Antal sidor: 12 Askersund kommun Granskning av den interna kontrollen avseende Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Kumla kommuns revisorer. Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon Granskningsrapport

Kumla kommuns revisorer. Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens fordon Granskningsrapport Granskning av uppföljning av tidigare granskning samt den interna kontrollen avseende kommunens Granskningsrapport KPMG AB 21 november 2014 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattande kommenterar och synpunkter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) IDN 2016-09-20 2016-09-06 Handläggare Bo Andersson Telefon: 08-508 28 374 Till Idrottsnämnden Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad -01-12 Innehållsförteckning Sidan Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Granskning av fordonsutnyttjande

Granskning av fordonsutnyttjande www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Granskning av fordonsutnyttjande Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy """ '~ t1j ~~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 ~A KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 40 (46) 31 Dnr 14/16, 330108, 106/12 Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1./646-2016 Sida 1 (5) 2016-08-29 Handläggare Anna Björklund Telefon: 076-825 08 39 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12 Sida 1/12 Policy för fordon och tillämpningsanvisningar Kungsbacka kommuns fordonspolicy ställer höga krav på de bilar vi använder. Alla bilar kommunen köper eller leasar ska uppfylla strikta miljö- och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad.

Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Riktlinje Dnr 126-1092/2016 Sida 1 (9) Datum Bilaga 2 Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Dessa riktlinjer gäller samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom Stockholms

Läs mer

Mötes- och resepolicy remiss

Mötes- och resepolicy remiss TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2014-10-09 KS 2014/0726 0480-450162 Kommunstyrelsens arbetsutskott Mötes- och resepolicy remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor

Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor YTTRANDE 1 av 7 2015-02-06 Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor 1. Beställning av tjänsteresor av upphandlade leverantörer Tekniska

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial - följsamhet till regler kring fordonsanvändning Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Lars Edgren Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2013-08-26

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Granskning av rutinerna för intern kontroll inom Markentreprenad Servicenämnden

Granskning av rutinerna för intern kontroll inom Markentreprenad Servicenämnden 2006-02-08 Servicenämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av rutinerna för intern kontroll inom Markentreprenad Servicenämnden Revisorerna har granskat intern kontroll avseende

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

Bilaga 2. Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter

Bilaga 2. Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter Bilaga 2 Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter 2009 Innehållsförteckning Sida Riktlinjer för resor och transporter 3 Allmänna tillämpningsanvisningar för resor 4 Lokala resor i tjänsten

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende transporter till och från daglig verksamhet

Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende transporter till och från daglig verksamhet .3 Uppsala OMSORGSFÖRVALTNINGEN ON 2M5 --- Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2015-06-30 OSN-2015-0287 Rev 2015-08-11 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer