RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12"

Transkript

1 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark Analys & Strategi

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark WSP Sverige AB Besöksadress: Rullagergatan 4 Box Göteborg Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Analys & Strategi

3 Förord WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Kalmar kommun genomfört en kartläggning och analys av fordonsparkens sammansättning och användning. Kontaktperson hos beställaren har varit Jane Wågsäter. Från WSP:s sida har Martina Bohlin, Ann Karlsson och Fredrik Orwén deltagit i projektet. WSP vill rikta ett stort tack till samtliga medarbetare på Kalmar kommun för deras engagemang och snabba hjälp med att besvara frågor. Ett särskilt tack till Camilla Svensson på Transportcentralen för all hjälp med underlag och Jane Wågsäter på Kommunledningskontoret som initierade och ansvarade för projektet.

4

5 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Uppdraget Omfattning Genomförande Kalmar kommuns resepolicy DAGENS FORDONSPARK Antal fordon Leasade fordon Ägda fordon Miljöbilar Drivmedel Körsträckor Årsmodell Koldioxidutsläpp Kostnader Geografisk lokalisering FORDONSPARKENS FÖRÄNDRING ÖVER TID BESPARINGSPOTENTIAL Beskrivning av scenarier Besparingspotential koldioxid Besparingspotential förbrukad mängd drivmedel Besparingspotential drivmedelskostnader PRIVAT BIL I TJÄNSTEN BILPOOL Vad är en bilpool Olika typer av bilpooler Körsträcka Kostnader Miljöpåverkan Erfarenheter av bilpooler TJÄNSTECYKLAR...45 Analys & Strategi

6 7.1 Antal tjänstecyklar Behov av nya tjänstecyklar Geografisk fördelning av cyklar Bokningssystem, service och underhåll FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER Fordonspark Bilpool Tjänstecyklar Koldioxidutsläpp...52 BILAGA 1 FRÅGOR ANGÅENDE TJÄNSTECYKLAR...53 REFERENSER...54 Analys & Strategi

7

8

9 Sammanfattning Kalmar kommun har satt upp ett budgetmål på att minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor med minst 15 % under genom att effektivisera resandet inom den kommunala organisationen. För att kunna göra det så krävs det bland annat att man har en god styrning på de fordon som används och se till att de används på rätt sätt för att minska miljöpåverkan samt undvika onödiga kostnader. Detta uppdrag innehåller i huvudsak tre delar: En genomlysning och översyn av hela kommunens befintliga fordonspark genom att analysera nyttjandegrad, körsträckor, bränsleförbrukning, kostnader och miljöpåverkan. Utifrån översynen ta fram förslag på hur fordonsparken kan utnyttjas effektivare utifrån ett koncernperspektiv. En utredning om en kommersiell bilpool till en del av de bilar som idag leasas är ett alternativ. Utredningen omfattar fordon som används inom förvaltningarna i Kalmar kommun, det vill säga; kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning samt barn- och ungdomsförvaltningen. I den mån information funnits tillgänglig har fordon på de kommunala bolagen också inkluderats. Med fordon avses i det här arbetet kommunens personbilar, minibussar samt övriga fordon såsom tjänstecyklar, elcyklar etc. Kartläggningen av fordon har genomförts med hjälp av statistik och underlag från Transportcentralen och förvaltningarna samt Transportstyrelsens fordonsregister. Det finns ett antal förslag till förbättringar avseende fordonsparken som kan sammanfattas av följande figur: Analys & Strategi 1

10 Rätt krav Ta fram en ny fordonspolicy med relevanta krav. Ta bort bör krav såsom Biogasbilar prioriteras och Miljöfordon bör tankas med rekommenderat bränsle. Ange endast krav i fordonspolicyn som är skall-krav. En annan viktig aspekt är att sätta mätbara mål i förhållande till policyn. Grundläggande för alla policys är att kraven följs upp och kommunicera med verksamheterna. Rätt antal Anpassa fordonsparken efter de behov som verkligen finns. En stor del av fordonen körs lite. Det finns fordon som endast körs några hundra mil per år. En detaljerad översyn av dessa fordon rekommenderas för att undersöka möjligheten att samordna nyttjandet av bilar bättre. I samband med översynen av rätt antal fordon bör användningen av de äldsta fordonen i fordonsparken studeras mer i detalj. Det finns ett fåtal fordon som är nästan 20 år gamla och användningen bör utredas vidare då dessa både har en hög bränsleförbrukning och höga utsläppsnivåer av både koldioxid och andra luftförorenande emissioner. Rätt sort Det står i dagens fordonspolicy att biogasbilar prioriteras. Ändå är andelen gasbilar låg, endast 5 % av fordonsparken. Det tyder på att det krävs en tydligare styrning vid inköp av fordon, t.ex. genom att sätta skall-krav i fordonspolicyn som sedan följs upp. Rätt drivmedel Hybridfordon tankas idag i hög grad med bensin, vilket innebär onödigt stora koldioxidutsläpp. Hybridfordon bör tankas med det förnyelsebara drivmedlet. Detta bör tydligare styras upp i en ny fordonspolicy. Bilpool Det torde finnas en stor potential att samordna nyttjandet av fordonen i Kalmar kommun bättre. Många fordon körs korta sträckor och kostar mycket i förhållande till hur de används. En bilpool hjälper till att jämna ut nyttjandet per bil så att körsträckan fördelas jämnare över de fordon som finns. Det är viktigt att bilpoolen som inrättas används över förvaltningsgränserna och inte låses till särskilda förvaltningar. För att få bäst effekt av en bilpool skall så många förvaltningar som möjligt anslutas till den. 2

11 Tjänstecyklar Den kartläggning av tjänstecyklar som genomfördes inom ramen för studien var inte en heltäckande. Det krävs en fördjupad kartläggning av tjänstecyklarna för att få en djupare bild av cyklandet inom tjänsten i Kalmar kommun. Koldioxidutsläpp För att beräkna de verkliga utsläppen av koldioxid krävs att förbrukad mängd drivmedel per fordonstyp redovisas. I dagsläget redovisas exempelvis personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon tillsammans vilket medför problem när koldioxidutsläppen för framförallt dieselfordonen skall beräknas.

12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Kalmar kommun har satt upp ett budgetmål på att minska CO2-utsläppen från tjänsteresor med minst 15 % under genom att effektivisera resandet inom den kommunala organisationen. För att kunna göra det så krävs det bland annat att man har en god styrning på de fordon som används och se till att de används på rätt sätt för att minska miljöpåverkan samt undvika onödiga kostnader. 1.2 Uppdraget Uppdraget innehåller tre delar: En genomlysning och översyn av hela kommunens befintliga fordonspark genom att analysera nyttjandegrad, körsträckor, bränsleförbrukning, kostnader och miljöpåverkan. Utifrån översynen ta fram förslag på hur fordonsparken kan utnyttjas effektivare utifrån ett koncernperspektiv. En utredning om en kommersiell bilpool till en del av de bilar som idag leasas är ett alternativ. 1.3 Omfattning Utredningen omfattar fordon som används inom förvaltningarna i Kalmar kommun, det vill säga; kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning samt barn- och ungdomsförvaltningen. I den mån information funnits tillgänglig har fordon på de kommunala bolagen också inkluderats. Med fordon avses i det här arbetet kommunens personbilar, minibussar samt övriga fordon såsom tjänstecyklar, elcyklar etc. Tyngre fordon såsom arbetsfordon och lastbilar ingår ej i utredningen. Utöver det har resor med privat bil i tjänsten kartlagt. Resor med taxi eller hyrbil har inte studerats inom ramen för projektet. 1.4 Genomförande Kartläggningen av fordon har till stor del genomförts med hjälp av Transportcentralens administrationssystem KomMa som omfattar samtliga leasade fordon inom Kalmar kommun. Där har uppgifter om fordonens registreringsnummer, tillhörande förvaltning, fast kostnad samt körsträcka hämtats. De leasade fordonens mätarställning avläses minst en gång per år i samband med fordonens service eller däckbyte, Analys & Strategi 4

13 vilket ger ett tillförlitligt underlag. Om fordonen inte körts under ett helt år har ett genomsnitt för innevarande period beräknats och skalats upp till ett år. För de fordon som förvaltningarna äger själva har intervjuer genomförts för att samla in motsvarande uppgifter. Det bör nämnas att körsträcka inte har kunnat uppges för samtliga av dessa fordon och de uppgifter som har lämnats har haft varierande kvalitet. Tekniska specifikationer över respektive fordon såsom bränsleförbrukning, drivmedel mm har köpts av Transportstyrelsens fordonsregister och matchats med insamlade uppgifter om fordon från Kalmar kommun. För att kartlägga tjänstecyklarna har en enkät skickats ut till samtliga förvaltningars miljösamordnare. Frågorna som ställdes i enkäten finns i bilaga 1. En litteraturinventering har genomförts för att sammanställa information om bilpool. 1.5 Kalmar kommuns resepolicy Kalmar kommun har en rese- och transportpolicy som antogs 2007 och som gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Kalmar kommun och dess bolag. Syftet med policyn är att alla resor skall vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade samtidigt som policyn skall ha jämställdhetsfokus. Detta skall uppnås bland annat genom att: Planera resorna så att de sker så trafiksäkert, kostnadseffektivt och miljöanpassat som möjligt och får en hög nyttjandegrad av kommunens fordon. Aktivt uppmuntrar användning av cykel för korta resor, samt skapar förutsättningar för att använda cykeln som transportmedel i tjänsten Aktivt uppmuntrar användning av kollektivtrafik Fortlöpande skärper trafiksäkerhetskraven och miljökraven på fordon som används i tjänsten Det är chefen för respektive förvaltning eller bolag som ansvarar för att genomföra handlings- och uppföljningsplan för sin verksamhet. För fordon gäller följande kravspecifikation enligt rese- och transportpolicyn: Alla fordon som köps in från och med 2008 skall vara utrustade med alkolås Bilarna skall vara säkerhetsklassade med minst 4 EuroNcap och vara utrustade med antisladdsystem (EPS) samt innehålla förstahjälpenutrustning och reflexväst.

14 Fordon enligt Vägverkets miljöbilsdefinition skall väljas i första hand och för övriga fordon välj miljöklass 2005, Euro 3 eller motsvarande. Biogasbilar prioriteras. Miljöfordon bör tankas med rekommenderat bränsle. För resor med privat bil i tjänsten gäller följande miniminivå: Ha en tjänstevikt över 1000 kg Ha trepunktsbälte på de platser som används Ha krockkudde på förarplatsen Uppfylla minst 1989 års avgaskrav Samtliga förare som använder bil i tjänsten bör ha genomgått en utbildning i ECOdrivning. 6

15 2 Dagens fordonspark 2.1 Antal fordon Kalmar kommun har idag 431 personbilar och lätta lastbilar i sin fordonsflotta. 377 fordon är leasade fordon som förvaltningarna hyr av Transportcentralen. Resterande 54 fordon ägs av förvaltningarna själva. Sett till andel fordon så är 87 % leasade fordon och 13 % egenägda, se Figur 1. 54; 13% Leasad Ägd 377; 87% Figur 1: Fördelning mellan leasade och ägda fordon

16 Antal leasade respektive ägda fordon fördelat på personbilar och lätta lastbilar framgår av Figur 2. Antalet personbilar uppgår till ca 300 st och lätta lastbilar till ca 130 st. Antal fordon Ägd Leasad Lätt lastbil Personbil Figur 2: Fördelning av lätta lastbilar och personbilar Flest fordon används av Serviceförvaltningen, därefter kommer Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen, se Figur 3. För en fullständig lista över fordon per förvaltning, se Tabell 1. Två fordon ägs av Kalmar kommunen men leasas ut till Mönsterås kommun. Antal fordon Figur 3: Antal fordon per förvaltning/bolag 8

17 Tabell 1: Antal fordon per förvaltning/bolag Förvaltning/Bolag Antal fordon Service 114 Omsorg 113 Social 98 Kalmar vatten 32 Kommunledning 23 Södermöre 16 Barn och ungdom 14 Samhällsbyggnad 8 Kalmar Airport 6 Kultur och fritid 3 Mönsterås kommun 2 Kalmar Energi 1 Totalt Leasade fordon Transportcentralen ansvarar för kommunens leasade fordon. Leasingfordon omfattas av både personbilar och lätta lastbilar som hyrs ut till förvaltningarna. Transportcentralen hanterar samtliga kostander för fordonen såsom försäkringar, reparationer, fordonsskatt mm. Det enda som förvaltningarna själva står för är drivmedel. Utöver det betalar de en fast månadskostnad för respektive fordon under den tid förvaltningen använder fordonet. Alla leasade fordon används i 8 år. Den finansiella leasingen hos Nordea sträcker sig över 5 år och därefter löser Transportcentralen bilen från Nordeaa. Transportcentralen skriver leasingkontrakt på 8 år med förvaltningar och bolag. Lätta lastbilar och personbilar till de kommunala bolagen leasas inte av Nordea utan köps in direkt av Transportcentralen eftersom hela momsen är avdragsgill. Transportcentralen står för inköp av fordon och det görs hos avtalade leverantörer. Förvaltningarna kommer med önskemål om vilken typ av bil de vill ha och enligt en nyligen framtagen policy skall beslutet godkännas av förvaltningschef innan köp genomförs. I policyn styr kommunen inköpen av fordon till fordon som drivs på alternativa drivmedel. Skall ett fossilt drivet fordon köpas in måste det motiveras. I Södermöre kommundelsförvaltning, som är ett landsbygdsområde, är det långt till tankställen för alternativa drivmedel och där anses det motiverat att köpa dieseldrivna fordon istället. Efter 8 år avvecklas de flesta fordon med hjälp av Kvarndammen. Kvarndammen lämnar ett reservationspris till Transportcentralen och i vissa fall får kommunen ut mer än reservationspriset, medan det i andra fall blir mindre. Om Transportcen-

18 tralen efter 8 år får tillbaka en bil i extra bra skick sparar Transportcentralen i vissa fall dessa fordon som reservbilar och använder dessa som reservbilar, t.ex. då ordinarie fordon är inne på reparation eller service. Kommunens fordonsflotta förändras ständigt då nya fordon införskaffas och gamla avvecklas. För att hantera administration kring fordonen används ett system som heter KomMa där samtliga uppgifter om alla fordon samlas. 2.3 Ägda fordon De fordon som förvaltningarna själva äger tillhör framförallt Brandkåren, Samhällsbyggnadsförvaltningen och verkstaden som har reservbilar. Brandkåren har 18 fordon, varav 16 personbilar och 2 lätta lastbilar. Bland personbilarna finns fyra riktigt gamla bilar, med årsmodell mellan Tre av dem är bensindrivna och en drivs på diesel. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 8 lätta lastbilar där den äldsta bilen har en årsmodell 2003 och de två nyaste har årsmodell fordon drivs på bensin och två på diesel. Transportcentralen äger 20 fordon som används som reservbilar, varav 16 personbilar och 4 lätta lastbilar. 7 fordon drivs på bensin, 7 st på diesel och 6 är bensin/etanolhybrider och är miljöbilsklassade. De äldsta fordonen har årsmodell 2002 och de nyaste Aktiva, som är en del av Arbetsmarknadsenheten på kommunledningskontoret, har 5 fordon varav 4 lätta lastbilar och 1 personbil. 3 st går på bensin och 2 är hybrider metangas/bensin. Två av de bensindrivna fordonen är riktigt gamla och har årsmodell 1996 respektive Utöver dessa fordon har Sjöängsskolan en bensindriven personbil med årsmodell 1998 och Kultur- och fritid en dieseldriven lätt lastbil från

19 2.4 Miljöbilar Totalt sett finns 200 miljöbilar i Kalmar kommun enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, vilket motsvarar 46 % av fordonen, se Figur av dessa fordon är hybrider med ett förnyelsebart drivmedel (etanol eller metangas), 21 st är miljöbilsklassade dieselbilar och en bil drivs på el. 46% 54% Ej miljöbil Miljöbil Figur 4: Andel miljöbilar av den totala fordonsflottan Andelen miljöbilar skiljer sig åt om man separerar de leasade fordonen från de egenägda. 51 % av de leasade fordonen är miljöbilar och 17 % bland de egenägda, se Figur 5. Antal bilar Miljöbil Ej miljöbil Leasad Ägd Figur 5: Andel miljöbilar fördelat på leasade och egenägda fordon

20 Den nya miljöbilsdefinitionen som gäller från 2013 baseras på fordonens tjänstevikt. Tyngre fordon får släppa ut mer. Fordon som drivs på alternativa bränslen får släppa ut mer koldioxid än fordon som drivs på fossila bränslen. Ett normalstort fordon som drivs på fossila bränslen får max släppa ut 95 g koldioxid per km och ett fordon som drivs på etanol eller gas får släppa ut 150 g koldioxid per km. Utsläppen beräknas enligt formlerna: 95+0,0457*(tjänstevikt-1372) *(tjänstevikt-1372) Då fordonens tjänstevikt saknas i underlaget kan inga exakta uppgifter om andelen fordon som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen anges, men görs en översiktlig bedömning utifrån att fordonen är att anse som normalstora innebär det att det endast är ett fåtal etanol och gasdrivna fordon som uppfyller de nya kraven om max 150 g koldioxid per km. 2.5 Drivmedel Av kommunens 431 fordon drivs 186 st på diesel, det motsvarar 43 %, (se Tabell 2 och Figur 6). 170 fordon drivs på en kombination av bensin och etanol. Något anmärkningsvärt är att 52 fordon (12 %) drivs på bensin. 22 fordon (5 %) utgörs av fordon som drivs på en kombination av bensin/gas. Som nämndes tidigare finns en elbil. Tabell 2: Antal fordon per drivmedel Typ av drivmedel Antal fordon Bensin 52 Bensin/etanol 170 Bensin/gas 22 Diesel 186 El 1 Totalsumma

21 0% 12% Bensin 43% Bensin/etanol Bensin/gas Diesel 40% El 5% Figur 6: Fördelning av fordon per typ av drivmedel

22 Bensin Det finns ett 50-tal fordon som enbart drivs på bensin och de finns fördelade på samtliga förvaltningar förutom Kultur- och fritidsförvaltningen dock ingen på de kommunala bolagen, se Figur 7. Störst innehav har Serviceförvaltningen, där Brandkåren har en stor del av dessa fordon. Hälften av fordonen leasas ut till förvaltningarna av Transportcentralen och hälften äger förvaltningarna själva. Årsmodellerna på dessa fordon varierar från 1994 till Barn och ungdom Kommunledningskontoret 5 Omsorgsförvaltning Samhällsbyggnadskontoret Serviceförvaltingen 18 6 Socialförvaltning Södermöre Figur 7: Antal bilar som drivs på bensin fördelat på förvaltning/bolag El Det finns en elbil i Kalmar kommun som ägs av Transportcentralen och tillhör Serviceförvaltningen. Det är en Citroen 1 med årsmodell 2011, se figur 8.. Figur 8: Kalmar kommuns elbil 14

23 Etanol Det finns 170 fordon som drivs på en hybrid av bensin/etanol, se Figur 9. En majoritet av dessa finns på Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen. 95 % av etanolfordonen ägs av Transportcentralen och leasas ut till förvaltningarna. Årsmodellerna varierar från 2001 till Omsorgsförvaltning Social Service Kommunledning Barn- och ungdom Kalmar Energi Kalmar vatten Kultur och fritid Södermöre Figur 9: Antal bilar som drivs på bensin/etanol fördelat på förvaltning/bolag

24 Diesel Det finns ca 186 dieseldrivna fordon, se Figur 10. Flest fordon finns på Serviceförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen. 90 % av dessa fordon är leasingfordon som ägs av Transportcentralen. Den äldsta bilen har årsmodell 1995 och de nyaste är från Service 4 Omsorg Social 69 Kalmar vatten 18 Södermöre Barn och ungdom Kalmar Airport Kommunledning Kultur och fritid Samhällsbyggnad Figur 10: Antal bilar som drivs på diesel fördelat på förvaltning/bolag 16

25 Fordonsgas Gasbilarna finns i huvudsak hos Kalmar Vatten, se Figur 11. Två gasfordon finns på Kommunledningskontoret och 5 st på Serviceförvaltningen. Samtliga gasfordon leasas ut till förvaltningarna och det kommunala bolaget Kalmar Vatten av Transportcentralen. Kalmarsundsregionens renhållningsförbund leasar även 2 bilar från Transportcentralen. De äldsta gasfordonen har årsmodell 2006 och de nyaste har årsmodell Kalmar Vatten Kalmarsundsregionens Renhållare Kommunledningskontoret Serviceförvaltningen Figur 11: Antal bilar som drivs på gas fördelat på förvaltning/kommunala bolag

26 Sammanfattningsvis drivmedel Sammantaget så finns flest fordon på Omsorgsförvaltningen, Serviceförvaltningen och Socialförvaltningen, se Figur 12. Etanolfordon är störst på Omsorgs- och Socialförvaltningen medan Serviceförvaltningen har flest dieselfordon. Fordon som drivs på gas eller en hybrid av bensin/gas finns endast på Serviceförvaltningen, Kommunledningskontoret och Kalmar Vatten, där Kalmar Vatten står för närmare 70 % av innehavet Antal fordon Gas Bensin Diesel Etanol Figur 12: Bilar per drivmedel fördelat på förvaltning 2.6 Körsträckor Utifrån det underlag som finns tillgängligt beräknas den totala körsträckan för samtliga fordon i Kalmars kommun till ca drygt mil per år inklusive de kommunala bolagen. All fordonseffektivisering utgår ifrån att optimera driften, som i realiteten handlar om att åstadkomma fler mil per bil och färre mil totalt sett. För att få en sund fordonsekonomi är den rekommenderade årliga körsträckan 1500 till 3000 mil. Generellt sett är det bättre att bilen rullar mer än 3000 mil än mindre än 1500 mil per år. 1 I Kalmar kommun rullar mer än 60 % av fordonen mindre än 1500 mil per år, se Figur % av fordonen kör mellan mil per år vilket är den rekommenderade årliga körsträckan. Ett antal fordon kör mer än 3000 mil per år. 1 Vägverket (2006): Handbok för bättre kommunala tjänsteresor Bättre miljö, trafiksäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö 18

27 Antal bilar < >3000 Figur 13: Antal fordon fördelat på årlig körsträcka Sett till förvaltning kör Omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen och Serviceförvaltning mest totalt sett, se Figur 14. Totalt står dessa tre förvaltningar för 75 % av kommunens totala körsträcka. Mil/år Figur 14: Total körsträcka per förvaltning/bolag

28 Studeras den genomsnittliga körsträckan per bil på respektive förvaltning/bolag har Södermöre kommundelsförvaltning högst genomsnittlig årlig körsträcka på sina fordon med knappt 2500 mil per år, se Figur 15. Lägst genomsnittlig körsträcka har fordonen inom det kommunala bolaget Kalmar Airport och Samhällsbyggnadskontoret, där den sträckan uppgår till drygt 500 mil per år. Det bör i sammanhanget nämnas att det även kan finnas stora variationer mellan fordon inom samma förvaltning/bolag och att det som visas i Figur 15 är det beräknade medelvärdet av samtliga fordon inom respektive förvaltning. Mil/år Figur 15: Körsträcka per bil fördelat per förvaltning/bolag 20

29 2.7 Årsmodell Den genomsnittliga medelåldern på samtliga fordon i kommunens fordonspark är av årsmodell 2008, vilket innebär att bilarna i genomsnitt är 5 år gamla. Antal bilar per årsmodell visas i Figur 16. Flest bilar har årsmodell 2011 och därefter 2010, 2007 och Det finns ett fåtal bilar som är av betydligt äldre årsmodell, där den äldsta bilen är av årsmodell 1994 och användandet av dessa fordon bör utredas mer i detalj. Det har i tidigare utredningar kunnat konstateras att den här typen av gamla fordon ibland kan användas inom gymnasiets fordonsprogram i undervisningssyfte och att de inte använts alls ute på vägarna. Det skulle kunna finnas liknande förklaringar här. Antal bilar Figur 16: Antal bilar per årsmodell

30 Sett till total körsträcka per årsmodell finns en tyngdpunkt bland de nyare fordonen. Längst kör fordon med årsmodell 2011 och därefter årsmodell 2007, se Figur 17. Mil Figur 17: Total körsträcka per årsmodell (mil per år) De riktigt gamla fordonen äger förvaltningarna själva och majoriteten av de nya fordonen leasas av Transportcentralen, se Figur 18. Antal bilar Leasad Ägd 10 0 Figur 18: Fordonens årsmodell fördelat på leasade och ägda fordon Generellt sett finns ett samband mellan fordonens bränsleförbrukning och årsmodell. Det varierar naturligtvis beroende på vilket drivmedel som bilen körs på och det kan i vissa fall slå igenom, se t.ex årsmodell 1995 i Figur 19 som är en diesel- 22

31 bil. Uppgifter på förbrukning är inte faktiskt förbrukning utan fordonstillverkarens angivna förbrukning, detta för att kunna jämföra olika fordon. 1,2 l/mil 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 - Figur 19: Genomsnittlig bränsleförbrukning per årsmodell 2.8 Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläppen har beräknats utifrån verkliga körsträckor med dagens fordonspark samt tillverkarens angivna värden för bränsleförbrukning. Den verkliga bränsleförbrukningen är beroende av hur/var/när man kör och är normalt sett högre än tillverkarens angivna värde. Totalt utsläpp per år har beräknats för två scenarion eftersom kunskap om hur stor andel av hybriderna som tankas med det förnyelsebara alternativet är okänt. Nuläge 1 avser ett läge där samtliga hybrider tankas med bensin och nuläge 2 avser ett läge där samtliga hybrider tankas med etanol eller fordonsgas, se Figur 20. Observera att detta endast gäller förvaltningarnas bilar, inte de kommunala bolagen. Koldioxidutsläppen från personbilar och lätta lastbilar beräknas i nuläge 1 till ca 940 ton per år och i nuläge 2 till ca 670 ton per år, se Figur 20. Verkligheten bör ligga någonstans emellan dessa två lägen. För att ge en indikation på besparingspotentialen medför nuläge 2 29 % lägre koldioxidutsläpp än nuläge 1.

32 Figur 20: Totalt koldioxidutsläpp per år För att vidare utreda de verkliga koldioxidutsläppen har den verkliga förbrukningen i antal liter drivmedel per år analyserats för bensin, etanol och fordonsgas. Datan baseras på kommunens totala kostnader för drivmedel. Då detta underlag inte var uppdelat på typ av fordon görs ett antagande om att bensin, etanol och fordonsgas i huvudsak tankas av personbilar och lätta lastbilar medan diesel även tankas av tunga lastbilar och entreprenadmaskiner. Därför har diesel exkluderats ur denna beräkning, se Figur 21. Koldioxidutsläppen från dessa tre drivmedel beräknas till strax under 400 ton per år. Det innebär 15 % mindre än om samtliga hybridfordon skulle tankas med bensin (nuläge 1) och 55 % mer än om samtliga hybridfordon skulle tankas med etanol eller fordonsgas. Dessa siffror tyder på att en stor del av kommunens hybridfordon inte tankas med avsett förnyelsebart bränsle. 24

33 kg CO Nuläge 1 Verklighet Nuläge 2 Gas Etanol Bensin Figur 21: Beräknat utsläpp av koldioxid per år för fordon som drivs på fordonsgas, etanol och bensin. Utsläppen avser endast bilarna inom kommunen, ej kommunala bolag 2.9 Kostnader Fasta kostnader När det gäller kostnader så har dessa studerats för de leasade fordonen som utgör en majoritet av fordonsflottan (både fordon inom förvaltningarna och de kommunala bolagen). Förvaltningarna betalar en fast månadskostnad till Transportcentralen för respektive fordon där samtliga kostnader förutom drivmedel ingår, även administration. Totalt kostar de leasade fordonen ca 19 miljoner kr per år i fasta kostnader. Divideras kostnaden med fordonens totala körsträcka erhålls en kostnad på i genomsnitt 34 kr per mil. Det bör dock nämnas att det finns en stor variation mellan olika fordon eftersom vissa fordon används mycket och andra lite, se Figur 22. Denna kvot speglar nyttjandegraden av fordonet i förhållande till den fasta kostnaden. Vissa bilar är oerhört dyra i förhållande till vad de används. Ett exempel är en bil som tillhör Södermöre kommundelsförvaltning vars kostnad blir 137 kr per mil, på grund av dess låga årliga körsträcka. Det är en för kommunen sett dyr bil. Sedan finns motsatt förhållande för andra bilar, t.ex. en bil som används inom Socialförvaltningen som kostar i genomsnitt 6 kr per mil eftersom den har en hög nyttjandegrad, d.v.s. en hög årlig körsträcka i förhållande till den fasta kostnaden.

34 Kr/mil Figur 22: Kvoten kr per mil för samtliga leasade fordon Kostnader för drivmedel Liksom för koldioxidutsläppen saknas information om hur många liter drivmedel som personbilar och lätta lastbilar tankar årligen. Därför har kostnaderna för drivmedel beräknats på samma sätt som koldioxidutsläppen, d.v.s. beräkningarna baseras på dagens fordonspark, verklig körsträcka samt tillverkarens uppgifter om bränsleförbrukning. Enligt dessa beräkningar ligger kostnaden för drivmedel för personbilar och lätta lastbilar på mellan 5,7 och 5,2 miljoner kr beroende på hur mycket hybridfordonen tankas med bensin respektive etanol/fordonsgas (Nuläge 1 och nuläge 2), se Figur 23. Det tyder på att det är billigare att tanka med avsett förnyelsebart bränsle än med bensin. Observera att dessa beräkningar endast avser de fordon som ägs/leasas av förvaltningarna, de kommunala bolagen ingår inte. Studeras kostnader för drivmedel i kommunen totalt sett ligger kostnaden på 7,6 miljoner kr per år. 26

35 Kr/år Gas Etanol Diesel Bensin Nuläge 1 Nuläge 2 Figur 23: Beräknade kostnader för drivmedel

36 2.10 Geografisk lokalisering Fordonsparken är koncentrerad till centrala Kalmar, se Figur 24. Det bör nämnas att kartläggningen av adresser inte är fullständig. Det saknas ett fåtal adresser för Socialförvaltningen och uppgifterna från Omsorgsförvaltningen baseras på uppskattningar att antalet fordon per hemtjänstlokal är 7-8 st. Figur 24: Antal bilar inom Kalmar kommun En inzoomad karta över centrala Kalmar, se figur 25. Den visar att det det finns en koncentration av fordon till området kring stadshuset. Det finns även fordon i de centrumnära industriområdena Berga Industriområde och Hagbygärde industriområde. Sett utifrån ett geografiskt perspektiv finns ett antal fordon inom olika förvaltningar samlade relativt nära varandra. En eventuell samordning av dessa bör utredas vidare. 28

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12 Sida 1/12 Policy för fordon och tillämpningsanvisningar Kungsbacka kommuns fordonspolicy ställer höga krav på de bilar vi använder. Alla bilar kommunen köper eller leasar ska uppfylla strikta miljö- och

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Fordonsekonomi och intern kontroll

Fordonsekonomi och intern kontroll Revisionsrapport* Fordonsekonomi och intern kontroll Kalmar kommun 24 september 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2013 December 2014 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

Växjö Miljöfordonsdiagnos 2011

Växjö Miljöfordonsdiagnos 2011 Miljöfordonsdiagnos 2011 1 Syfte och mål Miljöfordonsdiagnos 2011 är en fortsättning på projektet Miljö- och säkerhetsgranskning av 290 kommuners personbilsflottor som genomfördes 2009/2010. Det nuläge

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08

PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08 PROMEMORIA Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser - för åtgärdsplaneringen 2009 Version 2009-05-08 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad stockholm.se Maj 2016 Dnr:Dnr 2015-17308 IUtgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen i Stockholm Kontaktperson: Johan Seuffert

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) IDN 2016-09-20 2016-09-06 Handläggare Bo Andersson Telefon: 08-508 28 374 Till Idrottsnämnden Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

Energikartläggning av transporter och resor

Energikartläggning av transporter och resor Datum 1 (15) 2017-08-11 Energikartläggning av transporter och resor EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (15) Innehåll 1 Inledning 3 2 Kartläggning av transporter och resor 4 2.1 Olika typer av kartläggningar...

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Klimatkompenseringen sker genom så kallad klimatväxling. Detta innebär att aktiviteter som leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift

Läs mer

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN Studie av biogasefterfrågan i Strängnäs kommun 2013-11-20 Sverige AB Linda Aldebert-Karlsson Sammanfattning har, på uppdrag av Strängnäs Biogas AB, genomfört en studie

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Inköpta transporter inom kommunal verksamhet. En betydande del av transportarbetet

Inköpta transporter inom kommunal verksamhet. En betydande del av transportarbetet Inköpta transporter inom kommunal verksamhet En betydande del av transportarbetet Vad styr volymen beställningstrafik Geografisk storlek och befolkningsunderlag Grad av centralisering Befolkningstäthet/spridning

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Mötes- och resepolicy remiss

Mötes- och resepolicy remiss TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2014-10-09 KS 2014/0726 0480-450162 Kommunstyrelsens arbetsutskott Mötes- och resepolicy remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2011 December 2012 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Inköpspolicy för fordon

Inköpspolicy för fordon Inköpspolicy för fordon Projektets mål: Bilar som köps in ska vara miljöbilar eller dra i genomsnitt 1 dl mindre drivmedel per mil (med undantag för bilar med specialtillstånd) Minst 10 av de 33 skånska

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

tfn ( (vxl))

tfn ( (vxl)) e-mail helena.andersson@gotland.se tfn 0498-26 92 12 (-90 00 (vxl)) Varför just biogas - på Gotland? üboendestrukturen på Gotland ger stort transportberoende ütransporternas klimatutsläpp har inte minskat.

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer