RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12"

Transkript

1 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark Analys & Strategi

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark WSP Sverige AB Besöksadress: Rullagergatan 4 Box Göteborg Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Analys & Strategi

3 Förord WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Kalmar kommun genomfört en kartläggning och analys av fordonsparkens sammansättning och användning. Kontaktperson hos beställaren har varit Jane Wågsäter. Från WSP:s sida har Martina Bohlin, Ann Karlsson och Fredrik Orwén deltagit i projektet. WSP vill rikta ett stort tack till samtliga medarbetare på Kalmar kommun för deras engagemang och snabba hjälp med att besvara frågor. Ett särskilt tack till Camilla Svensson på Transportcentralen för all hjälp med underlag och Jane Wågsäter på Kommunledningskontoret som initierade och ansvarade för projektet.

4

5 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Uppdraget Omfattning Genomförande Kalmar kommuns resepolicy DAGENS FORDONSPARK Antal fordon Leasade fordon Ägda fordon Miljöbilar Drivmedel Körsträckor Årsmodell Koldioxidutsläpp Kostnader Geografisk lokalisering FORDONSPARKENS FÖRÄNDRING ÖVER TID BESPARINGSPOTENTIAL Beskrivning av scenarier Besparingspotential koldioxid Besparingspotential förbrukad mängd drivmedel Besparingspotential drivmedelskostnader PRIVAT BIL I TJÄNSTEN BILPOOL Vad är en bilpool Olika typer av bilpooler Körsträcka Kostnader Miljöpåverkan Erfarenheter av bilpooler TJÄNSTECYKLAR...45 Analys & Strategi

6 7.1 Antal tjänstecyklar Behov av nya tjänstecyklar Geografisk fördelning av cyklar Bokningssystem, service och underhåll FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER Fordonspark Bilpool Tjänstecyklar Koldioxidutsläpp...52 BILAGA 1 FRÅGOR ANGÅENDE TJÄNSTECYKLAR...53 REFERENSER...54 Analys & Strategi

7

8

9 Sammanfattning Kalmar kommun har satt upp ett budgetmål på att minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor med minst 15 % under genom att effektivisera resandet inom den kommunala organisationen. För att kunna göra det så krävs det bland annat att man har en god styrning på de fordon som används och se till att de används på rätt sätt för att minska miljöpåverkan samt undvika onödiga kostnader. Detta uppdrag innehåller i huvudsak tre delar: En genomlysning och översyn av hela kommunens befintliga fordonspark genom att analysera nyttjandegrad, körsträckor, bränsleförbrukning, kostnader och miljöpåverkan. Utifrån översynen ta fram förslag på hur fordonsparken kan utnyttjas effektivare utifrån ett koncernperspektiv. En utredning om en kommersiell bilpool till en del av de bilar som idag leasas är ett alternativ. Utredningen omfattar fordon som används inom förvaltningarna i Kalmar kommun, det vill säga; kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning samt barn- och ungdomsförvaltningen. I den mån information funnits tillgänglig har fordon på de kommunala bolagen också inkluderats. Med fordon avses i det här arbetet kommunens personbilar, minibussar samt övriga fordon såsom tjänstecyklar, elcyklar etc. Kartläggningen av fordon har genomförts med hjälp av statistik och underlag från Transportcentralen och förvaltningarna samt Transportstyrelsens fordonsregister. Det finns ett antal förslag till förbättringar avseende fordonsparken som kan sammanfattas av följande figur: Analys & Strategi 1

10 Rätt krav Ta fram en ny fordonspolicy med relevanta krav. Ta bort bör krav såsom Biogasbilar prioriteras och Miljöfordon bör tankas med rekommenderat bränsle. Ange endast krav i fordonspolicyn som är skall-krav. En annan viktig aspekt är att sätta mätbara mål i förhållande till policyn. Grundläggande för alla policys är att kraven följs upp och kommunicera med verksamheterna. Rätt antal Anpassa fordonsparken efter de behov som verkligen finns. En stor del av fordonen körs lite. Det finns fordon som endast körs några hundra mil per år. En detaljerad översyn av dessa fordon rekommenderas för att undersöka möjligheten att samordna nyttjandet av bilar bättre. I samband med översynen av rätt antal fordon bör användningen av de äldsta fordonen i fordonsparken studeras mer i detalj. Det finns ett fåtal fordon som är nästan 20 år gamla och användningen bör utredas vidare då dessa både har en hög bränsleförbrukning och höga utsläppsnivåer av både koldioxid och andra luftförorenande emissioner. Rätt sort Det står i dagens fordonspolicy att biogasbilar prioriteras. Ändå är andelen gasbilar låg, endast 5 % av fordonsparken. Det tyder på att det krävs en tydligare styrning vid inköp av fordon, t.ex. genom att sätta skall-krav i fordonspolicyn som sedan följs upp. Rätt drivmedel Hybridfordon tankas idag i hög grad med bensin, vilket innebär onödigt stora koldioxidutsläpp. Hybridfordon bör tankas med det förnyelsebara drivmedlet. Detta bör tydligare styras upp i en ny fordonspolicy. Bilpool Det torde finnas en stor potential att samordna nyttjandet av fordonen i Kalmar kommun bättre. Många fordon körs korta sträckor och kostar mycket i förhållande till hur de används. En bilpool hjälper till att jämna ut nyttjandet per bil så att körsträckan fördelas jämnare över de fordon som finns. Det är viktigt att bilpoolen som inrättas används över förvaltningsgränserna och inte låses till särskilda förvaltningar. För att få bäst effekt av en bilpool skall så många förvaltningar som möjligt anslutas till den. 2

11 Tjänstecyklar Den kartläggning av tjänstecyklar som genomfördes inom ramen för studien var inte en heltäckande. Det krävs en fördjupad kartläggning av tjänstecyklarna för att få en djupare bild av cyklandet inom tjänsten i Kalmar kommun. Koldioxidutsläpp För att beräkna de verkliga utsläppen av koldioxid krävs att förbrukad mängd drivmedel per fordonstyp redovisas. I dagsläget redovisas exempelvis personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon tillsammans vilket medför problem när koldioxidutsläppen för framförallt dieselfordonen skall beräknas.

12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Kalmar kommun har satt upp ett budgetmål på att minska CO2-utsläppen från tjänsteresor med minst 15 % under genom att effektivisera resandet inom den kommunala organisationen. För att kunna göra det så krävs det bland annat att man har en god styrning på de fordon som används och se till att de används på rätt sätt för att minska miljöpåverkan samt undvika onödiga kostnader. 1.2 Uppdraget Uppdraget innehåller tre delar: En genomlysning och översyn av hela kommunens befintliga fordonspark genom att analysera nyttjandegrad, körsträckor, bränsleförbrukning, kostnader och miljöpåverkan. Utifrån översynen ta fram förslag på hur fordonsparken kan utnyttjas effektivare utifrån ett koncernperspektiv. En utredning om en kommersiell bilpool till en del av de bilar som idag leasas är ett alternativ. 1.3 Omfattning Utredningen omfattar fordon som används inom förvaltningarna i Kalmar kommun, det vill säga; kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning samt barn- och ungdomsförvaltningen. I den mån information funnits tillgänglig har fordon på de kommunala bolagen också inkluderats. Med fordon avses i det här arbetet kommunens personbilar, minibussar samt övriga fordon såsom tjänstecyklar, elcyklar etc. Tyngre fordon såsom arbetsfordon och lastbilar ingår ej i utredningen. Utöver det har resor med privat bil i tjänsten kartlagt. Resor med taxi eller hyrbil har inte studerats inom ramen för projektet. 1.4 Genomförande Kartläggningen av fordon har till stor del genomförts med hjälp av Transportcentralens administrationssystem KomMa som omfattar samtliga leasade fordon inom Kalmar kommun. Där har uppgifter om fordonens registreringsnummer, tillhörande förvaltning, fast kostnad samt körsträcka hämtats. De leasade fordonens mätarställning avläses minst en gång per år i samband med fordonens service eller däckbyte, Analys & Strategi 4

13 vilket ger ett tillförlitligt underlag. Om fordonen inte körts under ett helt år har ett genomsnitt för innevarande period beräknats och skalats upp till ett år. För de fordon som förvaltningarna äger själva har intervjuer genomförts för att samla in motsvarande uppgifter. Det bör nämnas att körsträcka inte har kunnat uppges för samtliga av dessa fordon och de uppgifter som har lämnats har haft varierande kvalitet. Tekniska specifikationer över respektive fordon såsom bränsleförbrukning, drivmedel mm har köpts av Transportstyrelsens fordonsregister och matchats med insamlade uppgifter om fordon från Kalmar kommun. För att kartlägga tjänstecyklarna har en enkät skickats ut till samtliga förvaltningars miljösamordnare. Frågorna som ställdes i enkäten finns i bilaga 1. En litteraturinventering har genomförts för att sammanställa information om bilpool. 1.5 Kalmar kommuns resepolicy Kalmar kommun har en rese- och transportpolicy som antogs 2007 och som gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Kalmar kommun och dess bolag. Syftet med policyn är att alla resor skall vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade samtidigt som policyn skall ha jämställdhetsfokus. Detta skall uppnås bland annat genom att: Planera resorna så att de sker så trafiksäkert, kostnadseffektivt och miljöanpassat som möjligt och får en hög nyttjandegrad av kommunens fordon. Aktivt uppmuntrar användning av cykel för korta resor, samt skapar förutsättningar för att använda cykeln som transportmedel i tjänsten Aktivt uppmuntrar användning av kollektivtrafik Fortlöpande skärper trafiksäkerhetskraven och miljökraven på fordon som används i tjänsten Det är chefen för respektive förvaltning eller bolag som ansvarar för att genomföra handlings- och uppföljningsplan för sin verksamhet. För fordon gäller följande kravspecifikation enligt rese- och transportpolicyn: Alla fordon som köps in från och med 2008 skall vara utrustade med alkolås Bilarna skall vara säkerhetsklassade med minst 4 EuroNcap och vara utrustade med antisladdsystem (EPS) samt innehålla förstahjälpenutrustning och reflexväst.

14 Fordon enligt Vägverkets miljöbilsdefinition skall väljas i första hand och för övriga fordon välj miljöklass 2005, Euro 3 eller motsvarande. Biogasbilar prioriteras. Miljöfordon bör tankas med rekommenderat bränsle. För resor med privat bil i tjänsten gäller följande miniminivå: Ha en tjänstevikt över 1000 kg Ha trepunktsbälte på de platser som används Ha krockkudde på förarplatsen Uppfylla minst 1989 års avgaskrav Samtliga förare som använder bil i tjänsten bör ha genomgått en utbildning i ECOdrivning. 6

15 2 Dagens fordonspark 2.1 Antal fordon Kalmar kommun har idag 431 personbilar och lätta lastbilar i sin fordonsflotta. 377 fordon är leasade fordon som förvaltningarna hyr av Transportcentralen. Resterande 54 fordon ägs av förvaltningarna själva. Sett till andel fordon så är 87 % leasade fordon och 13 % egenägda, se Figur 1. 54; 13% Leasad Ägd 377; 87% Figur 1: Fördelning mellan leasade och ägda fordon

16 Antal leasade respektive ägda fordon fördelat på personbilar och lätta lastbilar framgår av Figur 2. Antalet personbilar uppgår till ca 300 st och lätta lastbilar till ca 130 st. Antal fordon Ägd Leasad Lätt lastbil Personbil Figur 2: Fördelning av lätta lastbilar och personbilar Flest fordon används av Serviceförvaltningen, därefter kommer Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen, se Figur 3. För en fullständig lista över fordon per förvaltning, se Tabell 1. Två fordon ägs av Kalmar kommunen men leasas ut till Mönsterås kommun. Antal fordon Figur 3: Antal fordon per förvaltning/bolag 8

17 Tabell 1: Antal fordon per förvaltning/bolag Förvaltning/Bolag Antal fordon Service 114 Omsorg 113 Social 98 Kalmar vatten 32 Kommunledning 23 Södermöre 16 Barn och ungdom 14 Samhällsbyggnad 8 Kalmar Airport 6 Kultur och fritid 3 Mönsterås kommun 2 Kalmar Energi 1 Totalt Leasade fordon Transportcentralen ansvarar för kommunens leasade fordon. Leasingfordon omfattas av både personbilar och lätta lastbilar som hyrs ut till förvaltningarna. Transportcentralen hanterar samtliga kostander för fordonen såsom försäkringar, reparationer, fordonsskatt mm. Det enda som förvaltningarna själva står för är drivmedel. Utöver det betalar de en fast månadskostnad för respektive fordon under den tid förvaltningen använder fordonet. Alla leasade fordon används i 8 år. Den finansiella leasingen hos Nordea sträcker sig över 5 år och därefter löser Transportcentralen bilen från Nordeaa. Transportcentralen skriver leasingkontrakt på 8 år med förvaltningar och bolag. Lätta lastbilar och personbilar till de kommunala bolagen leasas inte av Nordea utan köps in direkt av Transportcentralen eftersom hela momsen är avdragsgill. Transportcentralen står för inköp av fordon och det görs hos avtalade leverantörer. Förvaltningarna kommer med önskemål om vilken typ av bil de vill ha och enligt en nyligen framtagen policy skall beslutet godkännas av förvaltningschef innan köp genomförs. I policyn styr kommunen inköpen av fordon till fordon som drivs på alternativa drivmedel. Skall ett fossilt drivet fordon köpas in måste det motiveras. I Södermöre kommundelsförvaltning, som är ett landsbygdsområde, är det långt till tankställen för alternativa drivmedel och där anses det motiverat att köpa dieseldrivna fordon istället. Efter 8 år avvecklas de flesta fordon med hjälp av Kvarndammen. Kvarndammen lämnar ett reservationspris till Transportcentralen och i vissa fall får kommunen ut mer än reservationspriset, medan det i andra fall blir mindre. Om Transportcen-

18 tralen efter 8 år får tillbaka en bil i extra bra skick sparar Transportcentralen i vissa fall dessa fordon som reservbilar och använder dessa som reservbilar, t.ex. då ordinarie fordon är inne på reparation eller service. Kommunens fordonsflotta förändras ständigt då nya fordon införskaffas och gamla avvecklas. För att hantera administration kring fordonen används ett system som heter KomMa där samtliga uppgifter om alla fordon samlas. 2.3 Ägda fordon De fordon som förvaltningarna själva äger tillhör framförallt Brandkåren, Samhällsbyggnadsförvaltningen och verkstaden som har reservbilar. Brandkåren har 18 fordon, varav 16 personbilar och 2 lätta lastbilar. Bland personbilarna finns fyra riktigt gamla bilar, med årsmodell mellan Tre av dem är bensindrivna och en drivs på diesel. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 8 lätta lastbilar där den äldsta bilen har en årsmodell 2003 och de två nyaste har årsmodell fordon drivs på bensin och två på diesel. Transportcentralen äger 20 fordon som används som reservbilar, varav 16 personbilar och 4 lätta lastbilar. 7 fordon drivs på bensin, 7 st på diesel och 6 är bensin/etanolhybrider och är miljöbilsklassade. De äldsta fordonen har årsmodell 2002 och de nyaste Aktiva, som är en del av Arbetsmarknadsenheten på kommunledningskontoret, har 5 fordon varav 4 lätta lastbilar och 1 personbil. 3 st går på bensin och 2 är hybrider metangas/bensin. Två av de bensindrivna fordonen är riktigt gamla och har årsmodell 1996 respektive Utöver dessa fordon har Sjöängsskolan en bensindriven personbil med årsmodell 1998 och Kultur- och fritid en dieseldriven lätt lastbil från

19 2.4 Miljöbilar Totalt sett finns 200 miljöbilar i Kalmar kommun enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, vilket motsvarar 46 % av fordonen, se Figur av dessa fordon är hybrider med ett förnyelsebart drivmedel (etanol eller metangas), 21 st är miljöbilsklassade dieselbilar och en bil drivs på el. 46% 54% Ej miljöbil Miljöbil Figur 4: Andel miljöbilar av den totala fordonsflottan Andelen miljöbilar skiljer sig åt om man separerar de leasade fordonen från de egenägda. 51 % av de leasade fordonen är miljöbilar och 17 % bland de egenägda, se Figur 5. Antal bilar Miljöbil Ej miljöbil Leasad Ägd Figur 5: Andel miljöbilar fördelat på leasade och egenägda fordon

20 Den nya miljöbilsdefinitionen som gäller från 2013 baseras på fordonens tjänstevikt. Tyngre fordon får släppa ut mer. Fordon som drivs på alternativa bränslen får släppa ut mer koldioxid än fordon som drivs på fossila bränslen. Ett normalstort fordon som drivs på fossila bränslen får max släppa ut 95 g koldioxid per km och ett fordon som drivs på etanol eller gas får släppa ut 150 g koldioxid per km. Utsläppen beräknas enligt formlerna: 95+0,0457*(tjänstevikt-1372) *(tjänstevikt-1372) Då fordonens tjänstevikt saknas i underlaget kan inga exakta uppgifter om andelen fordon som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen anges, men görs en översiktlig bedömning utifrån att fordonen är att anse som normalstora innebär det att det endast är ett fåtal etanol och gasdrivna fordon som uppfyller de nya kraven om max 150 g koldioxid per km. 2.5 Drivmedel Av kommunens 431 fordon drivs 186 st på diesel, det motsvarar 43 %, (se Tabell 2 och Figur 6). 170 fordon drivs på en kombination av bensin och etanol. Något anmärkningsvärt är att 52 fordon (12 %) drivs på bensin. 22 fordon (5 %) utgörs av fordon som drivs på en kombination av bensin/gas. Som nämndes tidigare finns en elbil. Tabell 2: Antal fordon per drivmedel Typ av drivmedel Antal fordon Bensin 52 Bensin/etanol 170 Bensin/gas 22 Diesel 186 El 1 Totalsumma

21 0% 12% Bensin 43% Bensin/etanol Bensin/gas Diesel 40% El 5% Figur 6: Fördelning av fordon per typ av drivmedel

22 Bensin Det finns ett 50-tal fordon som enbart drivs på bensin och de finns fördelade på samtliga förvaltningar förutom Kultur- och fritidsförvaltningen dock ingen på de kommunala bolagen, se Figur 7. Störst innehav har Serviceförvaltningen, där Brandkåren har en stor del av dessa fordon. Hälften av fordonen leasas ut till förvaltningarna av Transportcentralen och hälften äger förvaltningarna själva. Årsmodellerna på dessa fordon varierar från 1994 till Barn och ungdom Kommunledningskontoret 5 Omsorgsförvaltning Samhällsbyggnadskontoret Serviceförvaltingen 18 6 Socialförvaltning Södermöre Figur 7: Antal bilar som drivs på bensin fördelat på förvaltning/bolag El Det finns en elbil i Kalmar kommun som ägs av Transportcentralen och tillhör Serviceförvaltningen. Det är en Citroen 1 med årsmodell 2011, se figur 8.. Figur 8: Kalmar kommuns elbil 14

23 Etanol Det finns 170 fordon som drivs på en hybrid av bensin/etanol, se Figur 9. En majoritet av dessa finns på Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen. 95 % av etanolfordonen ägs av Transportcentralen och leasas ut till förvaltningarna. Årsmodellerna varierar från 2001 till Omsorgsförvaltning Social Service Kommunledning Barn- och ungdom Kalmar Energi Kalmar vatten Kultur och fritid Södermöre Figur 9: Antal bilar som drivs på bensin/etanol fördelat på förvaltning/bolag

24 Diesel Det finns ca 186 dieseldrivna fordon, se Figur 10. Flest fordon finns på Serviceförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen. 90 % av dessa fordon är leasingfordon som ägs av Transportcentralen. Den äldsta bilen har årsmodell 1995 och de nyaste är från Service 4 Omsorg Social 69 Kalmar vatten 18 Södermöre Barn och ungdom Kalmar Airport Kommunledning Kultur och fritid Samhällsbyggnad Figur 10: Antal bilar som drivs på diesel fördelat på förvaltning/bolag 16

25 Fordonsgas Gasbilarna finns i huvudsak hos Kalmar Vatten, se Figur 11. Två gasfordon finns på Kommunledningskontoret och 5 st på Serviceförvaltningen. Samtliga gasfordon leasas ut till förvaltningarna och det kommunala bolaget Kalmar Vatten av Transportcentralen. Kalmarsundsregionens renhållningsförbund leasar även 2 bilar från Transportcentralen. De äldsta gasfordonen har årsmodell 2006 och de nyaste har årsmodell Kalmar Vatten Kalmarsundsregionens Renhållare Kommunledningskontoret Serviceförvaltningen Figur 11: Antal bilar som drivs på gas fördelat på förvaltning/kommunala bolag

26 Sammanfattningsvis drivmedel Sammantaget så finns flest fordon på Omsorgsförvaltningen, Serviceförvaltningen och Socialförvaltningen, se Figur 12. Etanolfordon är störst på Omsorgs- och Socialförvaltningen medan Serviceförvaltningen har flest dieselfordon. Fordon som drivs på gas eller en hybrid av bensin/gas finns endast på Serviceförvaltningen, Kommunledningskontoret och Kalmar Vatten, där Kalmar Vatten står för närmare 70 % av innehavet Antal fordon Gas Bensin Diesel Etanol Figur 12: Bilar per drivmedel fördelat på förvaltning 2.6 Körsträckor Utifrån det underlag som finns tillgängligt beräknas den totala körsträckan för samtliga fordon i Kalmars kommun till ca drygt mil per år inklusive de kommunala bolagen. All fordonseffektivisering utgår ifrån att optimera driften, som i realiteten handlar om att åstadkomma fler mil per bil och färre mil totalt sett. För att få en sund fordonsekonomi är den rekommenderade årliga körsträckan 1500 till 3000 mil. Generellt sett är det bättre att bilen rullar mer än 3000 mil än mindre än 1500 mil per år. 1 I Kalmar kommun rullar mer än 60 % av fordonen mindre än 1500 mil per år, se Figur % av fordonen kör mellan mil per år vilket är den rekommenderade årliga körsträckan. Ett antal fordon kör mer än 3000 mil per år. 1 Vägverket (2006): Handbok för bättre kommunala tjänsteresor Bättre miljö, trafiksäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö 18

27 Antal bilar < >3000 Figur 13: Antal fordon fördelat på årlig körsträcka Sett till förvaltning kör Omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen och Serviceförvaltning mest totalt sett, se Figur 14. Totalt står dessa tre förvaltningar för 75 % av kommunens totala körsträcka. Mil/år Figur 14: Total körsträcka per förvaltning/bolag

28 Studeras den genomsnittliga körsträckan per bil på respektive förvaltning/bolag har Södermöre kommundelsförvaltning högst genomsnittlig årlig körsträcka på sina fordon med knappt 2500 mil per år, se Figur 15. Lägst genomsnittlig körsträcka har fordonen inom det kommunala bolaget Kalmar Airport och Samhällsbyggnadskontoret, där den sträckan uppgår till drygt 500 mil per år. Det bör i sammanhanget nämnas att det även kan finnas stora variationer mellan fordon inom samma förvaltning/bolag och att det som visas i Figur 15 är det beräknade medelvärdet av samtliga fordon inom respektive förvaltning. Mil/år Figur 15: Körsträcka per bil fördelat per förvaltning/bolag 20

29 2.7 Årsmodell Den genomsnittliga medelåldern på samtliga fordon i kommunens fordonspark är av årsmodell 2008, vilket innebär att bilarna i genomsnitt är 5 år gamla. Antal bilar per årsmodell visas i Figur 16. Flest bilar har årsmodell 2011 och därefter 2010, 2007 och Det finns ett fåtal bilar som är av betydligt äldre årsmodell, där den äldsta bilen är av årsmodell 1994 och användandet av dessa fordon bör utredas mer i detalj. Det har i tidigare utredningar kunnat konstateras att den här typen av gamla fordon ibland kan användas inom gymnasiets fordonsprogram i undervisningssyfte och att de inte använts alls ute på vägarna. Det skulle kunna finnas liknande förklaringar här. Antal bilar Figur 16: Antal bilar per årsmodell

30 Sett till total körsträcka per årsmodell finns en tyngdpunkt bland de nyare fordonen. Längst kör fordon med årsmodell 2011 och därefter årsmodell 2007, se Figur 17. Mil Figur 17: Total körsträcka per årsmodell (mil per år) De riktigt gamla fordonen äger förvaltningarna själva och majoriteten av de nya fordonen leasas av Transportcentralen, se Figur 18. Antal bilar Leasad Ägd 10 0 Figur 18: Fordonens årsmodell fördelat på leasade och ägda fordon Generellt sett finns ett samband mellan fordonens bränsleförbrukning och årsmodell. Det varierar naturligtvis beroende på vilket drivmedel som bilen körs på och det kan i vissa fall slå igenom, se t.ex årsmodell 1995 i Figur 19 som är en diesel- 22

31 bil. Uppgifter på förbrukning är inte faktiskt förbrukning utan fordonstillverkarens angivna förbrukning, detta för att kunna jämföra olika fordon. 1,2 l/mil 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 - Figur 19: Genomsnittlig bränsleförbrukning per årsmodell 2.8 Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläppen har beräknats utifrån verkliga körsträckor med dagens fordonspark samt tillverkarens angivna värden för bränsleförbrukning. Den verkliga bränsleförbrukningen är beroende av hur/var/när man kör och är normalt sett högre än tillverkarens angivna värde. Totalt utsläpp per år har beräknats för två scenarion eftersom kunskap om hur stor andel av hybriderna som tankas med det förnyelsebara alternativet är okänt. Nuläge 1 avser ett läge där samtliga hybrider tankas med bensin och nuläge 2 avser ett läge där samtliga hybrider tankas med etanol eller fordonsgas, se Figur 20. Observera att detta endast gäller förvaltningarnas bilar, inte de kommunala bolagen. Koldioxidutsläppen från personbilar och lätta lastbilar beräknas i nuläge 1 till ca 940 ton per år och i nuläge 2 till ca 670 ton per år, se Figur 20. Verkligheten bör ligga någonstans emellan dessa två lägen. För att ge en indikation på besparingspotentialen medför nuläge 2 29 % lägre koldioxidutsläpp än nuläge 1.

32 Figur 20: Totalt koldioxidutsläpp per år För att vidare utreda de verkliga koldioxidutsläppen har den verkliga förbrukningen i antal liter drivmedel per år analyserats för bensin, etanol och fordonsgas. Datan baseras på kommunens totala kostnader för drivmedel. Då detta underlag inte var uppdelat på typ av fordon görs ett antagande om att bensin, etanol och fordonsgas i huvudsak tankas av personbilar och lätta lastbilar medan diesel även tankas av tunga lastbilar och entreprenadmaskiner. Därför har diesel exkluderats ur denna beräkning, se Figur 21. Koldioxidutsläppen från dessa tre drivmedel beräknas till strax under 400 ton per år. Det innebär 15 % mindre än om samtliga hybridfordon skulle tankas med bensin (nuläge 1) och 55 % mer än om samtliga hybridfordon skulle tankas med etanol eller fordonsgas. Dessa siffror tyder på att en stor del av kommunens hybridfordon inte tankas med avsett förnyelsebart bränsle. 24

33 kg CO Nuläge 1 Verklighet Nuläge 2 Gas Etanol Bensin Figur 21: Beräknat utsläpp av koldioxid per år för fordon som drivs på fordonsgas, etanol och bensin. Utsläppen avser endast bilarna inom kommunen, ej kommunala bolag 2.9 Kostnader Fasta kostnader När det gäller kostnader så har dessa studerats för de leasade fordonen som utgör en majoritet av fordonsflottan (både fordon inom förvaltningarna och de kommunala bolagen). Förvaltningarna betalar en fast månadskostnad till Transportcentralen för respektive fordon där samtliga kostnader förutom drivmedel ingår, även administration. Totalt kostar de leasade fordonen ca 19 miljoner kr per år i fasta kostnader. Divideras kostnaden med fordonens totala körsträcka erhålls en kostnad på i genomsnitt 34 kr per mil. Det bör dock nämnas att det finns en stor variation mellan olika fordon eftersom vissa fordon används mycket och andra lite, se Figur 22. Denna kvot speglar nyttjandegraden av fordonet i förhållande till den fasta kostnaden. Vissa bilar är oerhört dyra i förhållande till vad de används. Ett exempel är en bil som tillhör Södermöre kommundelsförvaltning vars kostnad blir 137 kr per mil, på grund av dess låga årliga körsträcka. Det är en för kommunen sett dyr bil. Sedan finns motsatt förhållande för andra bilar, t.ex. en bil som används inom Socialförvaltningen som kostar i genomsnitt 6 kr per mil eftersom den har en hög nyttjandegrad, d.v.s. en hög årlig körsträcka i förhållande till den fasta kostnaden.

34 Kr/mil Figur 22: Kvoten kr per mil för samtliga leasade fordon Kostnader för drivmedel Liksom för koldioxidutsläppen saknas information om hur många liter drivmedel som personbilar och lätta lastbilar tankar årligen. Därför har kostnaderna för drivmedel beräknats på samma sätt som koldioxidutsläppen, d.v.s. beräkningarna baseras på dagens fordonspark, verklig körsträcka samt tillverkarens uppgifter om bränsleförbrukning. Enligt dessa beräkningar ligger kostnaden för drivmedel för personbilar och lätta lastbilar på mellan 5,7 och 5,2 miljoner kr beroende på hur mycket hybridfordonen tankas med bensin respektive etanol/fordonsgas (Nuläge 1 och nuläge 2), se Figur 23. Det tyder på att det är billigare att tanka med avsett förnyelsebart bränsle än med bensin. Observera att dessa beräkningar endast avser de fordon som ägs/leasas av förvaltningarna, de kommunala bolagen ingår inte. Studeras kostnader för drivmedel i kommunen totalt sett ligger kostnaden på 7,6 miljoner kr per år. 26

35 Kr/år Gas Etanol Diesel Bensin Nuläge 1 Nuläge 2 Figur 23: Beräknade kostnader för drivmedel

36 2.10 Geografisk lokalisering Fordonsparken är koncentrerad till centrala Kalmar, se Figur 24. Det bör nämnas att kartläggningen av adresser inte är fullständig. Det saknas ett fåtal adresser för Socialförvaltningen och uppgifterna från Omsorgsförvaltningen baseras på uppskattningar att antalet fordon per hemtjänstlokal är 7-8 st. Figur 24: Antal bilar inom Kalmar kommun En inzoomad karta över centrala Kalmar, se figur 25. Den visar att det det finns en koncentration av fordon till området kring stadshuset. Det finns även fordon i de centrumnära industriområdena Berga Industriområde och Hagbygärde industriområde. Sett utifrån ett geografiskt perspektiv finns ett antal fordon inom olika förvaltningar samlade relativt nära varandra. En eventuell samordning av dessa bör utredas vidare. 28

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Intelligenta transporter

Intelligenta transporter Intelligenta transporter Falköping Version 1.0 Göteborg 2005-08-10 Christoffer Widegren CW Logistikutveckling Sammanfattning Projektet drivs för att effektivisera och samordna transporterna inom offentliga

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Förstudie - Samordnad varudistribution i Östhammars kommun 2014-08-29. Analys & Strategi

Förstudie - Samordnad varudistribution i Östhammars kommun 2014-08-29. Analys & Strategi Förstudie - Samordnad varudistribution i Östhammars kommun 2014-08-29 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 2 gröna bilar av 10 möjliga (19 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 December 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320 220

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Regional resepool i Gävleborg

Regional resepool i Gävleborg Rapport 2014:58, Version 1.0 Regional resepool i Gävleborg - en förstudie Dokumentinformation Titel: Regional resepool i Gävleborg en förstudie Serienr: 2014:58 Projektnr: 14079 Författare: Nina Hvitlock

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

S we c o En vi r on me n t AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o En vi r on me n t AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm repo03.docx 2012-03-29 LEKEBERGS KOMMUN Uppföljningssystem transporter Uppdragsnummer 1553884000 Sweco Environment AB Örebro Vatten och Miljö Pontus Halldin, Martyna Mikusinska 1 (26) S w e co Grubbensgatan

Läs mer

RAPPORT. Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga. Analys & Strategi 2011-11-24

RAPPORT. Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga. Analys & Strategi 2011-11-24 RAPPORT Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga 2011-11-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11. Analys & Strategi

RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11. Analys & Strategi RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer