Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/ Gäller från:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01"

Transkript

1 Diarienummer: KS2010/ Policy för resor Gäller från: Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras senast: Version: 1 Dokumentansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.

2 Omfattning Resepolicyn gäller för resor som görs i tjänsten av förtroendevalda och anställda i Ljungby kommun. Syfte och målsättning Resepolicyn syfte är att skapa förutsättningar för att våra tjänsteresor genomförs lagenligt och är kostnadseffektiva, säkra och miljöanpassade. Den ska också bidra till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för kommunanställda som reser i tjänsten och minimera risken för att medtrafikanter skadas under våra tjänsteresor. Ansvar Verksamheternas chefer ska säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn och följa upp att den efterlevs. Varje medarbetare ansvarar för att det egna resandet sker i enlighet med policyn. Kommunchefen ansvarar för att en årlig uppföljning görs och att policyn revideras vid behov. Riktlinjer Val av transportmedel Antalet transportkilometer ska minskas genom att verksamheten planeras så att transporter kan samordnas eller undvikas med hjälp av videokonferenser, telefonkonferenser, IT-teknik etc där det är lämpligt. Vid val av transportmedel ska en sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, tidsåtgång och säkerhet göras. För tjänsteresor ska kollektivtrafik (tåg eller buss) väljas i första hand och bilar från kommunens bilpool i andra hand. Privatbilar används endast i undantagsfall. Bilar som tillhör Ljungby kommun får inte användas för privat bruk. Cykel ska användas inom Ljungby tätort när så är möjligt. Krav på förare och fordon Medarbetare som kör ett fordon på uppdrag av kommunen ska följa gällande lagstiftning och vara ett gott föredöme i trafiken. Mobiltelefon bör inte användas av förare under körning. Om mobiltelefon måste användas bör handsfree, bluetooth eller liknande användas. Utbildning i miljöanpassat körsätt och trafiksäkerhet bör erbjudas de medarbetare som regelbundet kör bil i tjänsten. Uppföljning I körjournalen registreras uppgifter som möjliggör uppföljning. Körjournal är obligatorisk och de efterfrågade uppgifterna ska antecknas av fordonets förare. Uppföljning av policyn görs med nyckeltal i den årliga redovisningen av Hållbar utveckling. Den ansvarige för bilpoolen gör en årlig uppföljning av kostnader och koldioxidutsläpp som uppkommit genom verksamheternas tjänsteresor och transporter. 2 av 10

3 Bilagor Till resepolicyn hör följande dokument: 1. Riktlinjer för tjänsteresor i Ljungby kommun 2. Krav på bilar som används i tjänsten 3. Regler för transporter av barn/elever eller omsorgstagare 3 av 10

4 Bilaga 1 Regler för tjänsteresor i Ljungby kommun 4 av 10

5 Begränsning Reglerna i denna bilaga omfattar tjänsteresor i samband med möten, konferenser, utbildningar e t c. Beställning av resor Beställning Bokning av biljetter, hotellrum, flyg, tåg etc. görs direkt till resebyrån. Blankett för beställning finns på Intranätet under fliken Personalfrågor. Bokningar, ändringar eller avbokningar ska göras med god framförhållning. Bil I första hand ska bilpoolsbil användas vid bilresor. Flyg Flygresor ska kunna motiveras med betydande tids- och/eller kostnadsvinster, Taxi Allmänna kommunikationer ska alltid övervägas som alternativ till taxi. Tåg Varje resa bör prövas och väljas utifrån resans förutsättningar och pris, samtidigt som hänsyn ska tas till verksamhetens krav och medarbetarnas förutsättningar och behov. Buss Mellan många större orter finns reguljära bussförbindelser. På sådana sträckor kan buss vara ett alternativ. Egna konferenser Konferenser ska i första hand förläggas till Ljungby kommun i syfte att minimera resandet. Goda kollektivtrafikmöjligheter ska tas med i bedömningen. Planering och övriga villkor för resor Planering Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till alla delar: transport, logi, traktamente, tjänsteresetillägg, arbetstid och restid. Avgörande för hur resan genomförs är den totala kostnaden, hänsyn till trafiksäkerhet och miljö samt medarbetarens förutsättningar och behov. Vid planering av konferenser och möten bör värdet av att minimera deltagarnas sammantagna resande beaktas. Deltagarna ska också kunna ta sig till mötet på ett säkert och miljövänligt sätt. Beslut om resa Varje ansvarig chef beslutar om resan ska göras. Varje chef ska säkerställa att kostnaderna för resor står i proportion till nyttan. Samåkning Samåk när det är möjligt. Buss eller minibuss kan ibland vara lämpliga alternativ när många ska till samma resmål. Tänk på riskerna med att flera nyckelpersoner samåker. Fribiljetter, bonus, rabatter Fribiljetter, bonus, rabatter, ersättningar o dyl. som lämnas i samband med tjänsteresan från t ex flygbolag och hotell i form av kundtrohet ska användas vid andra tjänsteresor och tillfaller alltså arbetsgivaren. 5 av 10

6 Sparsam körning med minskad miljöpåverkan Körsättet har stor betydelse för bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Genom ett miljöanpassat körsätt kan man spara 8-15 procent bränsle. Vid tjänsteresor med cykel rekommenderas cykelhjälm och reflexväst. 6 av 10

7 Bilaga 2 Krav på bilar som används i tjänsten 7 av 10

8 Inköp/leasing av fordon Vid upphandling ska följande krav ställas på fordon som köps eller leasas av Ljungby kommun. Undantag kan utgöras av specialfordon om kraven inte är möjliga att tillämpa. Begränsning Bilarna ska ha minst 4 stjärnor i EuroNcap, dessutom ska de vara utrustade med: Krockkudde och bältessträckare på förar- och passagerarplatsen. Bältespåminnare Alkolås ABS-bromsar Antisladd och antispinnsystem Luftkonditionering Lastförankringsskydd i kombifordon Miljö Personbilar ska vara miljöbilar som tillhör miljöklass 2005, miljöklass El eller miljöklass Hybrid. Bilar som drivs av förnybara bränslen ska prioriteras i kommunens upphandlingar. Egen bil i tjänsten Som anställd ansvarar du för att ditt fordon är lagenligt och i kördugligt skick samt har gällande trafikförsäkring. Skador Ljungby kommun ersätter inga skador som uppstår på privata fordon. Skadan regleras och ersätts genom fordonets försäkring. Kommunen ersätter inte heller person- eller sakskada, som uppstår för tredje man vid t ex trafikolycka. Skadan regleras och ersätts genom fordonets försäkring. Försäkringsfrågor kan komma att prövas via de försäkringar Ljungby kommun tecknat, Ljungby kommun ersätter ingen självrisk. Böter Ljungby kommun ersätter inga böter. 8 av 10

9 Bilaga 3 Regler för transport av barn/elever eller omsorgstagare 9 av 10

10 Transport av barn/elever Transporter av barn/elever ska i första hand göras enligt Ljungby kommuns skolskjutsavtal. I andra hand kan transporter i andra fordon göras. Om barn/elever ska skjutsas av kommunens personal eller av annan än vårdnadshavaren ska ett skriftlig samtycke med barnets/elevens vårdnadshavare finnas. Vårdnadshavaren bör också informeras muntligt inför varje sådant körtillfälle. Rektor eller motsvarande bedömer hur ofta samtycket ska förnyas. Samtycket kan när som helst kan återkallas av vårdnadshavaren. Kommunens personal kan inte beordras att skjutsa barn/elever i privatbil såvida det inte särskilt ingår i tjänsten Transport av omsorgstagare Transporter av omsorgstagare ska i första hand göras med allmänna kommunikationer, i andra hand med färdtjänst eller, i förekommande fall, med sjuktransport. Transporter med omsorgstagarens egen bil kan också göras. Arbetsledaren bedömer om det är lämpligt att kommunens personal kör omsorgstagarens bil. Tillståndet kan vara generellt eller lämnas vid varje tillfälle. Kommunens personal kan inte beordras att skjutsa omsorgstagaren i dennes bil såvida det inte särskilt ingår i tjänsten En särskild blankett, Bilavtal för körning med omsorgstagarens bil i tjänsten finns framtagen för att reglera ansvaret mellan kommunens personal och bilägaren. Bilavtalet ska vara undertecknat innan resan påbörjas! 10 av 10

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 6 gröna bilar av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Juni 2011 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr.

Läs mer