FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1"

Transkript

1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE , 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks kommun. Övriga person- och varutransporter omfattas inte. Var och en har ansvar för att resepolicyn efterlevs i det egna resandet i tjänsten. Tjänsteresor ska genomföras kostnadseffektivt, trafiksäkert och miljöanpassat. Det ska ske genom att vi: Planerar våra tjänsteresor så att de sker så kostnadseffektivt, trafiksäkert och miljöanpassat som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarens individuella förutsättningar och behov. Bedriver ett aktivt arbete för att öka trafiksäkerheten samt förebygga och minska vår miljöbelastning. Fortlöpande skärper miljö och trafiksäkerhetskraven på fordon som används i tjänsten, t ex genom att ställa krav på bränslesnåla fordon och låga utsläpp samt genom att öka användningen av förnybara bränslen. Alltid lever upp till lagstiftningen. Strävar efter att alla medarbetare förstår vikten av ett säkert och miljöanpassat resande och hur var och en genom sitt handlande kan bidra till en säkrare och mer miljöanpassad trafik. Västerviks kommuns resepolicy eftersträvar att alla medarbetare ska förstå vikten av säkra och miljöanpassade transporter. Ett aktivt engagemang från ledningens sida är nödvändigt i bl.a. kommunikation med medarbetarna och uppföljning av efterlevnaden av policyn. Enskilda initiativ som stödjer policyns intentioner bör uppmuntras. 1. Riktlinjer för tillämpning av resepolicyn 1.1 Överväg alternativ I första hand bör alternativ till att resa övervägas, t.ex. telefonmöte, videokonferens eller liknande. Utbyggnad av IT-tekniken bör innebära att behovet av att resa minskar på sikt. Möten och konferenser bör förläggas så att deltagarna kan ta sig dit så säkert och miljöanpassat som möjligt.

2 2 (5) 1.2 Välj bästa färdsätt Om en resa ska genomföras ska inriktningen vara att billigaste färdsätt väljs med hänsyn taget till miljöpåverkan och riskerna i trafiken. Det innebär i normalfallet att kollektiva transporter som tåg eller buss ska väljas i första hand och personbil i andra hand. Vid resa inom länet bör möjligheten att resa med Länstrafiken alltid beaktas. Flyg ska enbart väljas vid längre resor när alternativ saknas eller då annat alternativ inte möjliggörs på grund av t ex tidsbrist. Av miljö- och trafiksäkerhetsskäl kan tåg i kombination med övernattning vara ett lämpligare val än flyg eller bil. På kortare sträckor bör man överväga att cykla eller promenera. Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till alla delar, t.ex. logi, traktamenten, arbetstid och restid. 1.3 Bilresor Använd Kommunens tjänstebilar i första hand Om resan ska ske med personbil ska tjänstebilar i bilpool eller motsvarande användas om det är möjligt. Använd i andra hand extern hyrbil Eftersom en hyrbil vanligen är relativt ny är den ofta ett säkrare och miljövänligare alternativ än egen bil/privatbil. Vid längre resor är hyrbil dessutom billigare för arbetsgivaren. Egen bil/privatbil Egen bil bör enbart användas vid korta tjänsteresor inom kommunen när alternativ saknas. För att egen bil ska kunna användas i tjänsten bör den uppfylla vissa minimikrav avseende trafiksäkerhet och miljöpåverkan (se nedan Egen bil ). Samordna och samåk Planera om möjligt för att samåka och att genomföra flera ärenden under samma resa. Möten bör förläggas så att resandet minimeras. Samåkning kan stimuleras genom t. ex. fasta sammanträdestider och system för bilbokning som uppmuntrar samåkning. Sparsam och säker körning Körsättet har stor påverkan på bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Med ett sparsamt körsätt kan man spara både pengar och miljö utan att förlora tid. Personal som kör mycket i tjänsten bör erbjudas utbildning i sparsam körning, t.ex. EcoDriving. På Vägverkets hemsida, finns mycket bra information bl a en Snabbkurs i sparsam körning. Säker körning förutsätter att trafikreglerna följs. Ett förutseende och anpassat körsätt ökar säkerheten ytterligare. Samtal i mobiltelefon bör undvikas under körning. Om samtal är nödvändigt bör s.k. handsfree-utrustning användas. Rast eller vila på minst 15 minuter bör tas efter ca 2 timmars körning.

3 3 (5) 1.4 Cykel Cykling bör uppmuntras för korta resor i tjänsten (när det är ett tidsmässigt lämpligt alternativ), t.ex. genom att lånecyklar tillhandahålls på arbetsplatsen. Cykelhjälm minskar skaderisken vid cykling markant och bör användas vid cykling i tjänsten. 1.5 Motorcykel och moped Motorcykel och moped hör till de fordon som medför de största skaderiskerna. Dessutom ger vissa modeller stora utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Därför bör tjänsteresa med dessa fordon inte ske annat än då det är absolut nödvändigt. 2 Anvisningar 2.1 Tåg Inom Sverige ska resan ske i 2:a klass. 2.2 Flyg Flygresa är endast ett alternativ då det inte går att åka tåg, båt eller buss med rimlig tidsåtgång. Flygbiljetter är indelade i flera olika kategorier med olika principer för utnyttjandet. Fullpris gäller för biljett med full flexibilitet medan rabattbiljetter har olika begränsningar vad gäller ombokning mm. Vid reseplaneringen bör övervägas om resan måste ske med full flexibilitet. Det bör vid varje biljettbeställning särskilt övervägas om full flexibilitet är värt det höga pris detta betingar. Resenären bör därför försöka medverka till att restider om möjligt justeras så att rabatter kan utnyttjas. 2.3 Rabattkort Rabattkort betalas av Västerviks kommun om resenärens totala tjänsteresekostnad med det färdsättet under året blir lägre. Årskort på tex tåg kan förekomma om det är ekonomiskt fördelaktigt för Västerviks kommun. 2.4 Anslutningstransporter Inom Sverige bör i första hand kollektiva anslutningstransporter från flygplatser användas. Vissa sådana biljetter kan köpas hos resebyrån samtidigt som färdbiljett, t.ex. tåg eller flygbuss Stockholm/Arlanda. 2.5 Taxi Resa med taxi företas först då allmänna kommunikationer saknas eller då det är lämpligt. Samåkning med taxi bör eftersträvas. 2.6 Hyrbil Hyrbil (extern) bokas med befintliga hyrbilsavtal som grund. 2.7 Privatbil Körning med privatbil bör undvikas. Vid tjänsteresor inom kommunen kan privatbil vara ett alternativ till hyrbil.

4 4 (5) 2.8 Båt/färjor Enkelhytt får bokas vid båtresor. 2.9 Hotell Hotell ska i den mån det är möjligt bokas genom den resebyrå Västerviks kommun har träffat avtal med. Resebyrån styr bokningarna till de hotell med vilka Västerviks kommun har särskilda rabattavtal. Andra hotell i motsvarande prisklass kan också utnyttjas. Hotellstandard bör anpassas till resans art. Bra mellanklass bör normalt väljas. Hotellet bör vara miljöcertifierat och erbjuda ett pornografifritt TV-utbud Försäkring Intyg från Försäkringskassan om att man är sjukförsäkrad behövs vid resor inom EU och vissa andra länder. För resor till USA och Kanada gäller speciella regler. 3 Krav på personbilar som används i tjänsten Syftet med dessa krav är att reducera riskerna för personalen vid bilresor och att minska miljöpåverkan. Förvaltningarna kan tillämpa egna krav som går längre än dessa minimikrav. På grund av den tekniska utvecklingen bör kraven revideras åtminstone vart annat år. Nästa revision bör ske senast Respektive förvaltning ansvarar för att kraven efterlevs. 3.1 Tjänstebilar och förmånsbilar Tjänstebilar* och förmånsbilar som anskaffas/hyrs i huvudsak för persontransport ska Ge förare och passagerare ett bra skydd vid frontal- och sidokollisioner vilket anses vara uppfyllt om bilen uppnår minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European New Car Assesment Programme). Ha en tjänstevikt som ligger i intervallet 1000 till 1600 kg. - För bilar som huvudsakligen används i tätortstrafik är den nedre viktsgränsen 900 kg. - För bilar som regelmässigt används för transporter av fler än fyra resande kan tjänstevikten vara högre än 1600 kg. Ha krockkuddar mot front- och sidokollisioner för föraren och främre passageraren. Ha huvudstöd (nackskydd) och trepunktsbälte på de platser som används. Ha låsningsfria bromsar. Uppfylla följande miljökrav:

5 5 (5) Minst 75% av årligen anskaffade/hyrda bilar ska ha en bränsleförbrukning som understiger 7,7 l bensin/100 km eller 5,4 l diesel/100 km enligt norm vid blandad körning alternativt uppfylla miljökraven enligt EU MK Alternativa drivmedel ska eftersträvas där så är möjligt. *Med tjänstebil avses alla fordon som leasas, köps eller hyrs etc. för att användas inom Västerviks kommuns verksamheter. 3.2 Egen bil Egen bil (privatbil) som används i tjänsten bör uppfylla samma säkerhetsoch miljökrav som tjänstebilar och förmånsbilar. Som rekommenderad miniminivå för bilar som används i tjänsten gäller att bilen ska. Ha en tjänstevikt över 1000 kg. Ha trepunktbälte på de platser som används. Ha krockkudde på förarplatsen. Uppfylla 1989 års avgaskrav. Ha låsningsfria bromsar. Avtal där den anställde förbinder sig att följa ovanstående krav ska tecknas med alla anställda som använder egen bil i tjänsten.

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer