Resepolicy för Kumla kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resepolicy för Kumla kommun"

Transkript

1 Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, xx-xx

2 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen. Respektive chef/ordförande är skyldig att se till att policyn efterlevs. Kumla kommun ska vara föregångare när det gäller hållbart resande. Syftet med policyn är att Kumla kommuns resande ska vara ett föredöme och ska leda till miljöanpassade, säkra och mer kostnads- och tidseffektiva tjänsteresor samt att minska de tjänsteresor som sker med egen bil och styra mot cykel, kollektivtrafik eller poolbil. Syftet med resepolicyn är i första hand att minska Kumla kommuns klimatpåverkan, i andra hand att öka säkerheten och bidra till lägre kostnader för kommunen. Att styra om tjänsteresorna till ett mer miljöanpassat sätt bidrar till att de negativa effekterna kan minskas och resorna kan ske på ett mer miljövänligt, hållbart sätt som även främjar hälsan hos de anställda. Policyn är inte tvingande utan den syftar till att erbjuda alternativ som ska hjälpa till att förändra attityder och som får målgruppen att agera mer klimatsmart. Policyn är en början till ett bättre och smartare resande för målgruppen och förutsätter exempelvis tillgång till poolbilar och cyklar och detta är något som kommer att byggas upp över tid. Policyn innehåller även riktlinjer (2) som visar hur varje medarbetare ska agera vid tjänsteresor samt en handlingsplan (3) som ska säkerställa att policyns syfte förverkligas. Policyn har inget slutdatum, handlingsplanen ska utvärderas årligen och revideras vid behov. Avgränsning Kumla kommuns resepolicy innefattar de resor som görs i tjänsten och en åtskillnad görs mellan tjänsteresor och transporter. Resepolicyn är en del i arbetet med hållbara och effektiva transporter. Exempel på tjänsteresa är resa till kurs, utbildning, studiebesök och tillsyn, med det menas resa som är möjlig att planera och inte är av akut karaktär. Transporter är exempelvis avfallshämtning, transporter av personal eller mat till brukare inom hemtjänsten eller skolskjuts. Policyn omfattar endast tjänsteresor. 2

3 Lägesbeskrivning hösten 2010 Bilar Personer som varje vecka kör i tjänsten bör utbildas i sparsam körning (exempelvis EcoDriving). Sparsam körning kan spara upp till tjugo procent av bränsleförbrukningen och körsättet minskar slitaget på fordonet. Någon särskild grupp pekas inte ut i denna policy utan det är upp till varje nämnd avgöra behov, att prioritera samt att äska pengar för utbildning i sparsam körning. Kommunen kan ställa högre krav på trafiksäkerhet och utsläppsnivåer på de bilar som används i tjänsten som ägs av kommunen än de privata bilarna som används vid tjänsteresor. De kommunägda bilarna ska utrustas med hastighetsövervakning och alkolås och samtal i telefon under bilkörning ska endast ske i undantagsfall. Bilarna ska vara certifierade med minst fyra stjärnor enligt Euro NCAP. År 2008 startades en bilpool i kommunen. Bilpoolen kommer efter hand att behöva utvecklas med fler bilar för att öka tillgängligheten och därigenom hindra att anställda tar bilen till jobbet med förevändningen att den behövs vid tjänsteresa. I bilpoolen ingår för närvarande tre stycken bilar. För att bilpoolen ska fungera tillfredställande krävs en viss överkapacitet. Bilpoolens nyttjandegrad har hittills under år 2010 uppgått till i snitt drygt 60 procent, för resor under kontorstid (alla veckor har dock inte studerats). Flera veckor har nyttjandegraden överstigit 70 procent. För att det ska vara lönt att boka en bil bör bilen i de flesta fall vara tillgänglig åtminstone under två sammanhängande timmar, för att hinna med planerad tjänsteresa. Bedömningen är att i åtminstone de fall där viss flexibilitet finns gällande tidpunkt för resa eller om resan planeras i god tid, är tillgängligheten till bilpoolen i dagsläget förhållandevis god. Efterhand ska bilpoolen byggas ut för att tillgodose de behov som finns. Om möjligheten att låna bil till tjänsteresa finns, försvinner en anledning att ta bilen till jobbet och tåg, buss eller cykel blir ett alternativ för fler. Regler för när milersättningen för tjänsteresor i egen bil kan skärpas och större krav ställas på att tåg, cykel eller annat transportmedel med mindre miljöpåverkan används. 3

4 Cyklar Cykeln som transportmedel vid tjänsteresor i närheten av arbetsplatsen ska bli ett självklart val och cykeln ska väljas framför bilen. Använd hjälm när du cyklar! Även om valet mellan cykel och bil kanske främst är en attitydfråga finns sätt att påverka användningen och på sikt även förändra attityder. För att anställda och politiker i Kumla kommun ska välja cykel i stället för att använda sig av egen bil eller poolbil måste tillgängligheten på cyklar öka. Om tjänstecyklarna är tillgängliga, synliggörs, håller god standard och är lätta att låna, stimuleras användningen och cykeln blir ett attraktivt val. När användningen ökar uppstår vinster för miljö, ekonomi och hälsa. Boende Kumla kommun ska inte stödja porrindustrin och ska därför ska logi endast bokas på anläggningar som inte har ett pornografiskt filmutbud. ROKS (riskorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige) har skapat en certifiering för hotell och konferensanläggningar som inte har pornografiskt utbud. För att en anläggning ska få certifieringen krävs att det inte finns några tevekanaler som erbjuder pornografiska filmer, varken i standardutbudet eller i utbudet för betalteve. I Örebro län finns ett tiotal hotell och anläggningar som är certifierade av ROKS. I hela Sverige finns ca 500 certifierade hotell. 4

5 2. Kumla kommuns riktlinjer för tjänsteresor Kuma kommuns resepolicy innefattar de resor som görs i tjänsten och en åtskillnad görs mellan tjänsteresor och transporter. Exempel på tjänsteresa är resa till kurs, utbildning, besök, besiktning eller liknande. Transporter är exempelvis avfallshämtning, transporter av personal eller mat till brukare inom hemtjänsten eller skolskjuts. Samtliga anställda i Kumla kommun, de kommunala bolagen samt förtroendevalda och politiker omfattas av resepolicyn. Tjänsteresor i nära anslutning till din arbetsplats 1) Vid resor i nära anslutning till din arbetsplats väljs cykel eller promenad (tio minuter med cykel eller 10 minuters promenad) 2) Om ingen cykel är ledig väljs poolbil. 3) Om du har upp till tio minuters promenad till bilpoolsparkeringen ska du alltid välja poolbil framför privat bil. 4) I sista hand ska du välja privat bil eller taxi. Samåkning ska eftersträvas. Vid längre tjänsteresor 1) Tåg eller buss väljs i första hand 2) Poolbil väljs i andra hand. Exempel när poolbil kan väljas är om tåg- /bussresan kräver flera byten eller anslutningar eller tar orimligt mycket längre tid än vad resan med bil gör. 3) Privat bil eller taxi. Samåkning ska eftersträvas. Övrigt tänkvärt Exempel på destinationer dit tåg/buss ska väljas: Centrala eller då anslutningsmöjligheterna är goda med exempelvis pendeltåg, stadsbuss, taxi; Örebro, Stockholm, Göteborg, Västerås, Karlstad, Hallsberg. Tänk på att istället för att resa till annan ort kan videokonferens/telefon/webbmöte eller liknande i vissa fall vara lämpligt. Samåkning och samordning av flera ärenden uppmuntras. Vid inrikes resor ska flyget undvikas och tåg väljas. Alltid leva upp till lagstiftningen gällande trafik och trafiksäkerhet. Vid bilkörning får endast samtal i mobiltelefon föras i undantagsfall. Anställda i Kumla kommun ska sträva efter att inte övernatta på anläggningar där ett pornografiskt tv-utbud finns. För att hitta hotell/logi som är fritt från pornografi kan ROKS certifiering användas, certifierade hotell hittas via Tänk på, om du väljer utbildningsort för flera tag hänsyn till alla deltagares resor! 5

6 3. Handlingsplan för hållbara tjänsteresor För att uppfylla intentionerna med kommunens resepolicy används föreliggande handlingsplan. Utredargruppen är ansvarig för att följa upp åtgärderna som ska redovisas för kommunstyrelsen i samband med bokslut. Mål Åtgärd Ansvarig Tid Tjänsteresor utanför Kumla ska i första hand ske med tåg eller buss. Varje kommunal arbetsplats där tjänsteresor utförs ska utrustas med rabattkort, förköpta tågbiljetter eller dylikt system för enkel bokning/betalning av kollektiva färdmedel Kommunledningskontoret i samverkan med respektive förvaltning. Senast 2011 Riktade kampanjer ska genomföras mot dem som kör egen bil frekvent i tjänsten för att styra användandet mot alternativa transportmedel. Personalkontoret i samverkan med respektive chef Löpande Bilpoolen ska byggas ut om behov finns. Kommunens poolbilar och cyklar ska uppfattas som ett attraktivt val. För att säkerställa tillgängligheten ska en uppföljning göras en gång per år av bokningsgraden av bilarna i bilpoolen. En undersökning av hur upplevelsen av tillgänglighet och standard på kommunens fordon (cyklar och bilar) ska genomföras årligen bland ett urval av anställda och politiker i kommunen. Tekniska kontoret Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret i samverkan med tekniska kontoret. Löpande Bokningsgraden följs upp årligen varje vår. I samband med serviceenkäten Trafiksäkra tjänstecyklar ska finnas vid de kommunala arbetsplatser där tjänsteresor genomförs. Cyklar och cykelhjälmar ska köpas in till kommunens verksamheter. Cyklarna ska förses med kommun-/bolagslogotyp. Det ska arbetas fram riktlinjer och anvisningar om hur och av vem kommuncyklarna ute i verksamheterna ska skötas med avseende på reparationer inköp m.m. Kommunledningskontoret tekniska kontoret, miljöoch byggnadskontoret

7 Mål Åtgärd Ansvarig Tid Tjänstecyklarna ska göras tillgängliga och marknadsföras bland anställda i kommunen. Logi ska bokas på hotell och anläggningar som är inte har pornografiskt filmutbud. Vid inköp av nya poolbilar ska hänsyn till miljö och säkerhetsaspekter tas. Poolbilarna ska vara säkra och tillbörlig säkerhetsutrustning ska finnas. Kommunens bilar ska vara utrustade med hastighetsövervakning. GPS ska finnas tillgänglig att låna. Video/telefonkonferens eller webbmöte ska nyttjas framför resa till annan ort om möjligt Information om tjänstecyklar ska spridas via arbetsplatsträffar, intranät och introduktion för nyanställda. Vid bokning av hotell ska ROKS lista över hotell som är fria från pornografi användas. Vid en eventuell upphandling av hotellabonnemang ska krav på att hotellen ska vara fria från pornografiskt filmutbud ställas. Personbilarna ska ha minst fyra stjärnor enligt Euro NCAP och vara miljöbilar enligt Transportstyrelsens definition. Enligt inköpspolicy ska personbilar och servicebilar utrustas med alkolås. Alla nya bilar som köps in till kommunens verksamheter ska hastighetsövervakning finnas. GPS förvaras i växeln och kvitteras ut i samband med att bilnyckel hämtas. Manual och lathund för vilka möjligheter som finns till video/telefonkonferens eller webbmöte tas fram. Respektive förvaltning Respektive förvaltning Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Tekniska kontoret Samtliga förvaltningar Löpande Tekniska kontoret 2011 Kommunledningskontoret 2011 Löpande vid hotellbokning Om aktuellt Kontrolleras vid inköp. Löpande i samband med att nya fordon köps in. Löpande i samband med att nya fordon köps in. 7

8 8

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Bilaga 3 MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Senast uppdaterad 2007-04-10 Utmaning Åtgärd Miljönytta Ekonomi, teknik, tid och kvalitet Hur använder vi våra bilar bäst? Rätt transportslag

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i

Inbjudan till förvärv av aktier i Den digitala världen när den är som bäst! Inbjudan till förvärv av aktier i Memorandumet upprättat i samband med nyemission av aktier i hösten 2013 DWM verksamhet DWM hjälper företag och organisationer

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping. Oskarshamns kommun. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Linda Meurling. Uppdragsnummer 2128034

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping. Oskarshamns kommun. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Linda Meurling. Uppdragsnummer 2128034 Oskarshamns kommun Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping Uppdragsnummer 2128034 Stockholm Sweco Infrastructure AB Anders Schweitz Linda Meurling ra04s 2010-05-18 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer