175 FÖRSLAG Datum Ert datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum"

Transkript

1 I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/ (8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets verksamhet medföratt de anställda och förtroendevalda gör ett stort antal resor i tjänsten varje år. Många av de anställda gör ofta flera resor samma dag. Merparten av tjänsteresorna är resor till och från patienter där bil ofta är det enda möjliga färdmedlet. Avsikten med denna policy är att alla i landstinget ska bidra till och ta ett gemensamt ansvarför att möten och resor sker på ett planerat, kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert sätt. Denna policy och tillhörande styrdokument gäller alla resor som företas i tjänsten av anställda och förtroendevalda i landstinget och som betalas av Landstinget Dalarna. Syfte Landstingets mötes- och resepolicy syftar till att styra användningen av resor i tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag på ett sådant sätt att följande övergripande inriktningar uppnås: Miljöanpassning: Resor i tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras. Detta innebär att energianvändning och utsläpp till luft från den faktiska resan ska minimeras. Effektivitet: Resor i tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn dels till verksamhetens behov, dels till att arbetseffektiviteten optimeras. All användning av resor i tjänsten ska planeras på ett sådantsätt att anställda och förtroendevalda även utvärderar möjligheten att undvika fysiska transporter till förmån för andra kommunikationsmedel. Säkerhet: Resor i tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Alla resor ska planeras så att förutsättningar skapas för en trygg och säker arbetsmiljö och att risken för att andra trafikanter ska komma till skada minimeras. Föredöme: Landstingets användning av resor i tjänsten och inom ramen för förtroendeuppdrag ska utgöra ett föredöme för andra organisationer. Postadress Box FALUN Besöksadress Vasagatan 27 Falun Telefon Telefax E-post: Postgiro

2 (8) Ansvar Chefer Varje chef har ansvar för att policyn efterlevs av varje medarbetare. Det innebär att chefen ska säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn med tillhörande riktlinjer och följa upp att den efterlevs, säkerställa att medarbetarna har kunskaper om säker och miljöanpassad trafik så att de förstår syftet med policyn och handlar som goda föredömen, besluta om och regelbundet följa upp medarbetarnas tjänsteresor. Medarbetare Varje medarbetare ansvarar för att dennes resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med policyn. Trafiksäkerhet och miljöanpassning Trafiksäkerhets- och miljökraven har dels betydelse för trafiksäkerheten, miljön och hälsan för samtliga trafikanter, dels visar de att Landstinget Dalarna, som länets största arbetsgivare, är ett föredöme som verksamhet och tar ansvar för att det egna resandet sker så trafiksäkert och miljövänligt som möjligt. Kunskap Alla anställda och förtroendevalda ska ha kunskap om hur var och en genom sitt beteende i olika situationer kan bidra till en säkrare och mer miljöanpassad trafik. Värdering Alla anställda och förtroendevalda ska förstå vikten av säkra och miljöanpassade transporter. Lika viktigt är att alla förstårbetydelsen det goda exemplets makt så att var och en genom sitt beteende, såväl i tjänsten som privat, bidrar till att samhällets trafiksäkerhets- och miljörnål uppnås. Handlande Alla anställda och förtroendevalda ska i handling visa sin kunskap när de planerar och genomför resor. En viktig strävan ska vara att ständigt göra resandet säkrare och mer miljöanpassat. I de fall där konflikter uppstår mellan olika mål måste en awägning ske utifrån verksamhetens behov och de lokala förutsättningarna.

3 (8) Uppföljning Landstinget ska i den årliga miljöredovisningen göra en uppföljning av utvecklingen av tjänsteresandet och koldioxidutsläppen från de resor och transporter som verksamheten genererar. För att följa upp miljömål och kostnader för transporter behövs bland annat uppgifter om körda kilometer i leasingbilar och bränsleförbrukning. Verksamheterna ansvarar för att uppgifterna rapporteras enligt gällande rutiner. Hur denna policy efterlevs ska följas upp minst en gång per mandatperiod. I samband med uppföljningen görs eventuell revidering av policyn. Ambitionen är att uppnå en ständig förbättring vad gällerstyrning mot bättre trafiksäkerhet och bättre miljöanpassning av landstingets tjänsteresor. Tillhörande styrdokument Bilaga 1: Riktlinjer för möten Bilaga 2: Riktlinjer för resor i tjänsten

4 (8) BILAGA 1 RIKTLINJER FÖR MÖTEN Syfte Dessa riktlinjer syftar till att ge förutsättningar för ett ökat användande av distansmöten inom Landstinget Dalarna. Med distansmöten avses telefonmöten, telefonmöten med delad dokumentation via dator och videowebbkonferens. Motiv Genom att mötas på distans istället för att resa kan man göra stora besparingar i tid, pengar och miljö. Ytterligare positiva effekterär bättre effektivitet, eftersom arbetstid inte behöver användas för resor, och mer fritid. Val av mötesform Vid planering av möten ska alltid övervägas om mötet kan ske på distans. Faktorer att ta med i övervägandet är åtgång av arbetstid, mötets karaktär, intrång i fritid, reskostnader, kostnader för kommunikationstjänster samt miljöpåverkan. Informationsmöten, uppföljningsmöten och rapporteringsmöten är lämpliga att genomföra som distansmöte. En tumregel, framförallt vid korta möten, kan vara att om den sammanlagda restiden för den enskilde mötesdeltagaren är längre än den tid mötet kommer att pågå så bör distansmöte övervägas. Större interna konferenser eller arrangemang som intresserar många medarbetare kan även arrangeras i form av videowebbkonferens. Ansvar Ansvaret för val av mötesform liggeri första hand hos den som kallar till ett möte. Möjligheten till distansmöte ska alltid beaktas i första hand. Varje mötesdeltagare har dessutom ansvar för att själv föreslå en mötesform som är effektivare för tillfället. Önskemål från en enskild deltagare om möjligheten att få delta via telefon eller videowebb bör tillmötesgås såvida det inte medförpåtagliga nackdelar för övriga mötesdeltagare. Fysiska möten ska förläggas till egna lokaleroch till platsersom genererar minsta möjliga reskostnader. I andra hand ska de konferensanläggningar användas som landstinget har avtal med och som har goda kollektivtrafikförbindelser. För planering av tjänsteresor i samband med fysiska möten gäller landstingets resepolicy, riktlinjer och avtal. Den som kallartill ett möte är ansvarig för att mötet hålls på en tid och plats som gör det möjligt att resa enligt policyn.

5 (8) Mötestider För att underlätta för anställda inom landstinget att samåka eller använda kollektiva färdmedel har landstingsledningen beslutat att de interna mötestiderna ska samordnas. Följande start- och sluttider för interna möten rekommenderas: Förmiddag: kl Eftermiddag: kl

6 18O (8) BILAGA 2 RIKTLINJER FÖR TJÄNSTERESOR Beställning av resor Alla beställningar av biljetter, hotellrum, flyg, tåg, hyrbil m.m. görs hos de resebolag som landstinget har antagit som leverantörer. Syftet med denna regel är att kunna utnyttja rabatter, sänka kostnaderna för administration samt att erhålla statistik över resandet. Resor ska bokas så tidigt som möjligt så att det går att få lågprisbiljetter. Val av färdsätt vid längre resor Användning av buss och tåg Tåg och buss i linjetrafik utgörförstahandsalternativ. Detta motiveras av dessa transportslags begränsade miljöpåverkan och höga trafiksäkerhet. Tågresor ska göras i normalprisklass. Användning av flyg Flygresor nyttjasi första handför utrikesresor, samt inrikes till destinationer där tåg eller buss i linjetrafik inte utgörett realistiskt alternativ. Flygresor görs i ekonomiklass och resa till och från flygplatsen ska ske med tåg, flygbuss eller flygtaxi där tåg eller flygbuss ska vara förstahandsalternativ. Användning av bli Bil bör i möjligaste mån undvikas för längre resor, eftersom miljöpåverkan generellt är högre än för tåg eller buss i linjetrafik. Om bil måste nyttjasska bilar från landstingets bilpool i första hand användas och i andra hand hyrbilarfrån anvisad leverantör. Val av färdsätt vid kortare resor En övergripande inriktning vid kortare resor ska vara att minimera negativa miljöeffekter genom en ökad andel resande med kollektivtrafik och cykel. Användning av cykel Att använda cykel för kortare tjänsteresor är ett utmärkt alternativ ur ett både hälsomässigt och miljömässigt perspektiv. För de som inte har tillgång till egen cykel finns på mångaarbetsställen tjänstecyklar som utlånas gratis. Vid tjänsteresa med cykel ska cykelhjälm användas. Användning av kollektivtrafik Resa med buss och tåg i allmän kollektivtrafik bör väljas i största möjliga utsträckning. Busskort finns tillgängliga för alla verksamheter och ger förmånligt kollektivt resande i tjänsten. Den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg är ofta det bästa alternativet med tanke på kostnader, effektivitet, säkerhet och

7 (8) miljö. Samtidigt måste hänsyn tas till verksamhetens krav och medarbetarnas förutsättningar och behov. Användning av taxi På kortare sträckor kan taxi vara ett kostnadseffektivt alternativ. Allmänna kommunikationer med t.ex. buss, spårvagn eller tunnelbana ska dock alltid övervägas som alternativ till vanlig taxi eller tågtaxi. Användning av tjänstebil I första hand ska bilpoolsbil, som bokas genom landstingets resebokningssystem, användas vid bilresor. I andra handfår hyrbi/ användas. Landstingets bilpoolsbilar är granskade ur säkerhets och miljösynpunkt och är i allmänhet aldrig äldre än tre år. Bilpoolens tjänstebilar är i första hand avsedda för tjänsteresor inom länet och vid tjänsteutövning som sker under en och samma dag. Ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv ska, så långt möjligt, samordnad samåkning prioriteras genom att en resa bokas och inte en egen bilpoolsbij. Telefonmöte, videowebbkonferens, kollektivtrafikresa och samåkning ska alltid prövas före bokning av tjänstebil från bi/poolen. För att underlätta samåkning har landstinget beslutat om att gemensamma mötestider ska gälla för alla interna möten. Användning av privat bil Egen bil får endast i undantagsfall användas i tjänsten. Användningen av egen bil i tjänsten regleras av skriftligt avtal mellan den anställde och arbetsgivaren, närmaste chef. Detta gäller dock inte de resor med egen bil som företas i samband med beredskaps- eller jourtjänstgöring. Planering av och beslut om resa Planering Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till alla delar; transport, logi, traktamente, tjänsteresetillägg, arbetstid och restid. Avgörande för hur resan genomförs är den totala kostnaden samt hänsynen till trafiksäkerhet och miljö. Vid planering av konferenser och möten bör värdet av att minimera deltagarnas sammantagna resande beaktas. Deltagarna ska också kunna ta sig till mötet på ett säkert och miljövänligt sätt. Chartrad buss eller minibuss kan ibland vara lämpligaalternativ när mångafrån samma arbetsplats ska resa till samma resmål. Beslut om resa Varje ansvarig chef beslutarom resan ska göras. Beslut om resor utrikes fattas i enlighet med gällande delegation. Varje chef ska säkerställa att kostnaderna för

8 (8) resor står i proportion till nyttan samt att arbetsmiljö, trafiksäkerhets- och miljökrav efterlevs. Alternativ som telefon- eller videowebbmöte ska alltid övervägas innan beslut om en resa fattas. Inför varje längre resa, utrikes och inrikes utanför länet, ska finnas en ansökan om tjänsteresa med en resplan som specificerar; syfte med resan, destination för resan, kostnader och färdsätt. Ansökan med resplanen ska alltid godkännas i förväg av medarbetarens närmaste chef. Sparsamt och säkert körsätt En säker bilresa förutsätter att trafikreglerna följs. Ett förutseende och anpassat körsätt ökar säkerheten ytterligare. Att prata i mobiltelefon under körning kan vara mycket olämpligt och telefonen måste användas med stort omdöme. Det bästa är att parkera på ett säkert sätt medan samtalet pågår. Körsättet har även stor betydelse för bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Uppföljningarvisar att det går att spara minst 10 procent bränsle på detta sätt. Konkreta tips till förbättringar som alla kan göra finns på Vägverkets hemsida på Internet samt i en särskild folder som kan beställas från Vägverket. En rekommendation är att personal som kör mycket bil i tjänsten bör genomgå utbildning i sparsamt körsätt.

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen

III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen ,~ landstinget III DAlARNA Landstingsstyrelsen Plats och tid Ordinarie ledamöter ~ Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare ~ Övriga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-12-14 Paragrafer Landstingshuset, Falun,

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer