VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till resepolicy (KS ) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslaget till resepolicy, med ändringen att det i resepolicyn ska stå att den ska ses över varje mandatperiod. Ärendebeskrivning Policyn syftar till att tydliggöra grundprinciperna för resande i tjänsten och omfattar både medarbetare och förtroendevalda. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. Som stöd i tillämpningen av policyn finns anvisningar för inköp av tjänsteresor och konferenser. Det finns även en trafiksäkerhetspolicy för anställda i kommunen, antagen av fullmäktige Ärendet om resepolicy MBL-förhandlades i samband med att förslaget togs fram. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslaget till resepolicy, med ändringen att det i resepolicyn ska stå att den ska ses över varje mandatperiod. Beslutsgång Ordförande Örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Förslag till resepolicy 2. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser 3. Resepolicy 4. Trafiksäkerhetspolicy för anställda Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till resepolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslaget till resepolicy. Ärendet i korthet Policyn syftar till att tydliggöra grundprinciperna för resande i tjänsten och omfattar både medarbetare och förtroendevalda. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. Som stöd i tillämpningen av policyn finns anvisningar för inköp av tjänsteresor och konferenser. Det finns även en trafiksäkerhetspolicy för anställda i kommunen, antagen av fullmäktige Ärendet om resepolicy MBL-förhandlades i samband med att förslaget togs fram. Bakgrund Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att ta fram en resepolicy för Vallentuna kommun Ärendet om resepolicy MBL-förhandlades i samband med att förslaget togs fram. De fackliga organisationerna hade då inget att invända mot arbetsgivarens förslag till resepolicy. Det förslag som presenterades under augusti 2013 antogs dock inte. Ärendet har på nytt tagits upp med fackförbunden inför den politiska behandlingen. Handlingar 1. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser 2. Resepolicy 3. Förslag till resepolicy 4. Trafiksäkerhetspolicy för anställda KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Victor Kilén T.f. kommundirektör Anders Callermo Personalchef Ska expedieras till: Akten Socialnämnden Kulturnämnden Fritidsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Författningssamling

4 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Fastställd av xxx åååå-mm-dd xx Syfte Resepolicyn syftar till att uppnå: resande bara när det behövs; tjänsteresor ersätts i så stor utsträckning som möjligt med video-, telefon-, och webb-konferenser ett miljö- och klimatanpassat resande; tjänsteresor planeras och genomförs på ett sådant sätt att klimatpåverkan och yttre miljöpåverkan minimeras ett kostnadseffektivt resande; tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt en trygg och säker arbetsmiljö; tjänsteresorna ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt med hänsyn både till resenär och medtrafikanter. Ovan beskrivna förutsättningar kan komma i konflikt med varandra vilket innebär att avvägningar kan krävas utifrån en helhetsbedömning. Hänsyn tas till vad som är mest arbetseffektivt och till den enskilde medarbetarens förutsättningar och behov. Omfattning och berörda Resepolicyn omfattar resor i tjänsten för samtliga medarbetare och förtroendevalda. Medarbetare som kör någon typ av motorfordon i tjänsten omfattas även av Vallentuna kommuns trafiksäkerhetspolicy. Ansvar Samtliga medarbetare och förtroendevalda i Vallentuna kommun har ett ansvar för att planera sina resor så att de så långt som möjligt lever upp till intentionerna i resepolicyn. Varje chef ansvarar för att medarbetarna känner till innehållet i resepolicyn, och följer upp att den efterlevs. Förhållningssätt Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. Vid beräkning av totalkostnad ska hänsyn tas till alla delar såsom transport, logi, arbetstid och restid. Av kostnadsskäl ska resor bokas så tidigt som möjligt hos den av kommunen upphandlade resebyrån. Läs mer i kommunens anvisningar för inköp av tjänsteresor och konferenser.

5 VERSION 3 UTGIVEN ANVISNINGAR Inköp av tjänsteresor och konferenser Kommunledningskontoret KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

6 Anvisningar för inköp av tjänsteresor och konferenser Innehåll 1. Omfattning och syfte Ansvar Kostnadseffektivitet Beställning av resor och logi Utrikes Inrikes Godkännande Konferenser Miljö Outnyttjade biljetter...5 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

7 1. Omfattning och syfte Anvisningarna gäller för medarbetare och avser alla resor och konferenser som sker inom tjänsten i Vallentuna kommun. Syfte med anvisningarna är att de ska verka för ett kostnads- och resurseffektivt samt miljöanpassat resande. 2. Ansvar Chefer Varje chef ansvarar för att anvisningarna följs av sina medarbetare. Detta innebär att ansvarig chef skall säkerställa att medarbetarna känner till innehållet i anvisningarna samt godkänna och regelbundet följa upp medarbetarnas tjänsteresor. Medarbetare Varje medarbetare ansvarar för att sina resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt och miljöanpassat sätt i enlighet med anvisningarna. 3. Kostnadseffektivitet Att resor och logi i tjänsten, i Vallentuna kommun, ska vara så kostnadseffektiva som möjligt innebär i korthet att: Möjligheterna att genomföra ett möte som distansmöte (telefon-, video-, eller webbmöte) övervägs innan beslut om resa fattas. Resor planeras med god framförhållning samt samordnas i möjligaste mån. - God framförhållning är bl.a. en förutsättning för att rabatter skall kunna utnyttjas fullt ut. - Planera för samåkning och att genomföra flera ärenden under samma resa. - Planera möten och konferenser med alla deltagares resande som utgångspunkt för val av plats. Bokning av resor, logi och konferenser skall ske genom upphandlad resebyrå. Dessa punkter leder till ett resande som är kostnadseffektivt samt tar hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas behov. Sida 3 av 5

8 4. Beställning av resor och logi 4.1 Utrikes Inom Europa bokas ekonomibiljetter. Utom Europa/interkontinentalt bokas i första hand förköpsrabatterade biljetter i ekonomiklass. Därefter bokas det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet, med hänsyn till platstillgång samt resans längd. Beställning av utrikes resa skall göras via upphandlade resebyrå. 4.2 Inrikes Resor i tjänsten ska ske på det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet. Vid kollektivt resande utges ersättning för de faktiska reskostnadsutläggen. Gå eller cykla om möjligt vid korta resor. I andra hand, åk buss eller tåg. I tredje hand använd bil. Vid resa med bil bör samåkning eftersträvas. Beställning av inrikes resa skall göras via upphandlade resebyrå. Tåg Resenären skall beställa sin resa med största möjliga framförhållning och ekonomiska ansvar. Tågresa ska bokas på ekonomiskt mest fördelaktigt vis med hänsyn till resans längd och möjligheter till arbete under resans gång. Flyg Vallentuna kommun vill främja tågresor varför flygresor inrikes ska bokas med restriktivitet. Bil Medarbetare som kör någon typ av motorfordon i tjänsten omfattas av Vallentuna kommuns trafiksäkerhetspolicy. Om godkännande finns från närmaste chef kan ersättning för användande av egen bil utges. Ersättning utges även för erlagd parkeringsavgift och eventuella utlägg för trängselavgift (vid resor inom Stockholms tullar). Taxi Resa med taxi kan ske då lämpliga allmänna kommunikationer saknas eller när samåkning med taxi är billigare än kollektivtrafik. Sida 4 av 5

9 4.3 Godkännande Inrikes tjänsteresa skall godkännas av attestberättigad chef. Godkännande skall i möjligaste mån ske i förväg. Beslut om utrikes tjänsteresa ska först godkännas av förvaltningschef, därefter ansöker/anmäler man resan till kommunstyrelsen beroende av totalbeloppets storlek. Se anvisningar på kommunens intranät. Tänk på att du behöver vara ute i god tid! 5. Konferenser I första hand ska konferenser förläggas inom kommunens egna lokaler. När konferenser ska förläggas utanför kommunens lokaler ska de bokas via resebyrån. 6. Miljö Resandet ska karaktäriseras av ett miljöanpassat beteende. Tåg väljs före flyg på resor i Sverige söder om Sundsvall (undantag Gotland). Vid övernattning på hotell och vid konferens, välj miljöanpassade miljöer i så stor utsträckning som möjligt. Undvik hotell som har tillgång till pornografiska miljöer. 7. Outnyttjade biljetter Outnyttjade biljetter ska omgående returneras till resebyrån. Sida 5 av 5

10 Kommunal författningssamling Trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun Antagen av Kommunfullmäktige , Inledning Trafiksäkerheten är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att identifiera, åtgärda och följa upp risker förebyggs ohälsa och olycksfall. Denna policy omfattar alla medarbetare som kör någon typ av motorfordon i tjänsten, såväl eget eller arbetsgivarens som hyrbil. Viktiga byggstenar inom området trafiksäkerhet finns i trafiklagstiftningen samt i andra lagar och föreskrifter med koppling till området, exempelvis arbetsmiljölagstiftningen. 2. Respektive nämnds ansvar Att medverka till att denna policy hålls aktuell. Att implementera policyn på samtliga relevanta arbetsenheter i den egna förvaltningen Att, då inköp/leasing av nya fordon ska göras, överväga om dessa lämpligen bör vara försedda med alkolås. 3. Chefens ansvar Att i samband med anställning kontrollera medarbetarens körkort och relevanta förarutbildning samt gå igenom kommunens policy för trafiksäkerhet. Att minst årligen gå igenom och identifiera trafiksäkerhetsrisker vid resor i tjänsten. Alla risker bedöms utifrån allvarlighetsgrad, exempelvis genom färdskrivarblad, körjournaler, tillbuds- och olycksrapportering. Att vid behov låta medarbetare genomgå kompletterande trafiksäkerhetsutbildning, till exempel halkkörning. Att se till att arbetsgivarens fordon uppfyller de krav som lagar och andra föreskrifter kräver. 4. Medarbetarens ansvar Att ha den körkortsbehörighet och den hälsa som krävs för att köra på ett lagligt och trafiksäkert sätt i tjänsten. Närmaste chef ska omedelbart underrättas om man får körkortet indraget, får hälsoproblem eller intar medicin som äventyrar trafiksäkerheten. Man får i dessa fall inte köra i tjänsten med eget eller arbetsgivarens fordon. Att följa trafikreglerna. Att använda handsfreeutrustning vid eventuella mobilsamtal under färd. Att lasta och säkra last på ett korrekt och säkert sätt (3)

11 0 00 Trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun Att bära varselväst eller annan motsvarande godkänd skyddsutrustning vid arbete på eller vid väg. Att vid behov genomgå trafiksäkerhetsutbildning. Att rapportera olyckor och tillbud till närmaste chef. Att vara varsam om och vårda tjänstefordon. Eftersom kommunens fordon i många fall brukas av flera förare ska varje förare efter körning lämna fordonet i gott skick. Att anmäla fel och brister till närmaste chef eller till fordonsansvarig. Fordonet får användas endast om det är i trafiksäkert skick och inte belagt med körförbud. 5. Rökning Det råder rökförbud i samtliga tjänstebilar och hyrbilar. 6. Särskilt vid transport av oroliga/berusade personer Ha alltid en kollega med i bilen vid transport av klient/klienter. Om du ska köra en klient själv, rådgör först med din närmaste chef. Vid körning av klient längre sträckor, informera närmaste chef om resmål, restid och färdväg. Undvik att köra klienter som är drogpåverkade eller aggressiva. Vid transport av klient ska han/hon normalt inte sitta i framsätet utan i baksätet på höger sida. Bedöm i varje enskilt fall om det är lämpligt att nyttja tjänstebil för transport av klienter i synnerhet längre sträckor. Rådgör vid behov med närmaste chef. 7. Att göra vid inträffad skada Vid kollision, använd blanketten "Skadeanmälan motorfordon". Båda förarna fyller gemensamt i blankettens framsida direkt vid skadeplatsen. Notera namn, adress, och telefonnummer på eventuella vittnen. Gör inga medgivanden försäkringsbolagen utreder skuldfrågan och avgör hur uppkomna skador ska regleras. Vid stöld anmäl händelsen snarast till polisen samt använd särskild blankett för skadeanmälan till försäkringsbolaget. Vid så kallad drive-in-besiktning anmäls skadan direkt till både polis och försäkringsbolag. 8. Stölder ur bilar Förvara inget stöldbegärligt gods i bilen som mobiltelefon, dataprojektorer, datorer etc. Om privat egendom stjäls vid inbrott i bilen måste som regel egendomens ägare reglera skadan genom egen försäkring och själv stå för aktuell självrisk på denna. 2 (3)

12 0 00 Trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun 9. Övrigt Eventuella felparkeringsavgifter ( parkeringsböter ) liksom kontrollavgifter vid felaktig parkering på privat mark betalas inte av Vallentuna kommun utan av den som parkerat fordonet på den aktuella platsen. 3 (3)

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-06-17 KUN 76-2015/5 1(12) Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Antaget av kultur- och utbildningsnämnden KUN 76/2015-06-17 Kultur-

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Bengtsfors kommun POLICY Sida 1(8) Datum Diarienummer 2010.504.022 2009-09-03 Kommunledningskontoret Antagen av Paragraf Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 Fullmäktige 2009-11-17 161 ulrika.thorell@bengtsfors.se Rev KS 2010-05-04

Läs mer