Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga"

Transkript

1 Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen Allmänt Riktlinjerna gäller såväl anställda som förtroendevalda i Norrköpings kommun. De syftar till att styra resor i tjänsten och att påverka de anställdas och förtroendevaldas resor till och från arbetet. Det innebär i praktiken att resorna ska organiseras och väljas så att miljöpåverkan, kostnader, effektivitet och säkerhet tillsammans sätts i centrum. Till denna riktlinje har vägledning tagits fram om hur detta genomförs i praktiken: Resebilaga: När du planerar för att resa När det gäller säkerhet finns ett särskilt dokument Riktlinje för trafiksäkerhet Dnr 1033/2006. Tjänsteresa anses påbörjad respektive avslutad då den anställde lämnar respektive anländer till bostad eller arbetsplats. Beslut om tjänsteresa Beslut/godkännande av tjänsteresa sker inom ramen för de delegationer som gäller för respektive kontor/enhet. Vid behov dokumenteras ett särskilt beslut innan resan påbörjas, exempelvis vid studieresor, gruppresor eller resor, kurser/konferenser som medför höga kostnader. Vid gruppresor skall det alltid klart framgå vilka som reser. Dessa särskilt dokumenterade beslut bifogas alltid reseräkningen. För utrikes tjänsteresa gäller samma rutiner som vid inrikes, dock skall alltid beslut om resan vara dokumenterad innan resan påbörjas. Beslutet bifogas alltid reseräkningen. Resväg och färdsätt Resväg, färdsätt och övernattning bestäms med tanke på miljö, effektivitet, säkerhet och lägsta totalkostnad. Detta innebär i regel billigaste reguljära färdsätt och kortaste resväg. I särskilda fall kan dyrare alternativ (t ex bil eller flyg) vara befogade t ex genom en avsevärd tidsbesparing eller besparing på uppehållskostnaden. Vid resa med egen bil utgår ersättning enligt gällande bestämmelser. Parkeringskostnader ersätts mot kvitto. Felparkeringsböter ersätts inte, ej heller andra böter eller kostnader för skador.

2 Normalt gäller följande resklasser: Tåg: 2:a klass. Flyg:Ekonomiklass. Båt: Enkelhytt normalstandard. I första hand skall allmänna kommunikationsmedel användas för resa till och från järnvägsstation, flygterminal etc. Taxiresa är enbart aktuell om det exempelvis är motiverat ur tids- och/eller kostnadssynpunkt eller av andra skäl. Färdbiljetter bokas hos de resebyråer eller motsvarande som kommunen har avtal med. Vid betalning av faktura avseende resor skall det av fakturan eller bifogad handling klart framgå vilka som deltar i resan. Om annat färdsätt än det tänkta/erbjudna väljs av resenären, t ex egen bil, utgår ersättning motsvarande det billigaste färdsättet med hänsyn till lägsta totalkostnad. Hotellbokningar Hotellrum bokas i möjligaste mån enbart hos sådana hotell som ej erbjuder sina gäster pornografiska TV-kanaler. Bokning sker som regel genom resebyrå som kommunen har avtal med. I första hand ska hotell som har ett dokumenterat miljöengagemang väljas. Vid val av hotell ska kostnad och standard alltid beaktas. Mellanklasshotell ska normalt väljas. Hotell utan pornografiska TV-kanaler ska dock alltid prioriteras även om rumskostnaden är högre än i hotell med sådana kanaler. Dessa riktlinjer ska tillämpas även vid hotellbokningar som på kommunens bekostnad görs för kommunala gästers räkning. Reseförskott I samband med tjänsteresa kan reseförskott erhållas motsvarande beräknade kostnader. Eventuella reseförskott redovisas på reseräkningen. Reseförsäkring Kommunen har tjänstereseförsäkring med bl a ersättning för skada som drabbar den anställde och resgodsskydd. Försäkringen gäller inte för egendom förvarad nattetid i parkerad bil eller annat fordon. Stöldbegärlig egendom ersätts inte om denna lämnats obevakad i bil eller annat fordon. Vid gruppresa där fler än tio försäkrade färdas i gemensamt transportmedel (kumulationsrisk) skall detta meddelas till kommunens försäkringshandläggare minst två veckor i förväg. Reseräkning Reseräkning skall upprättas snarast efter avslutad tjänsteresa. På underlaget till reseräkning skall bl a tydligt framgå syfte/ändamål med resan.

3 I de fall särskilt beslut om resan dokumenterats innan resan påbörjades, bifogas alltid den handlingen till underlaget. Även eventuella andra handlingar som ligger till grund för resan bifogas underlaget till reseräkning. Samtliga måltider som erhålls skall redovisas, detta gäller även representationsmåltider oavsett om kommunen eller någon annan står för kostnaden. Dessa måltider markeras med R i måltidsrutan. Förekommande traktamenten, resetillägg, bilersättning, etc utgår enligt gällande regler. Vidare gäller att beskattning av eventuella förmåner i samband med resan sker i enlighet med gällande skatteregler. Traktamente vid resa utgår inte till den resande vid längre uppehälle än vad syftet/ändamålet med resan fordrar. Detta avser både inrikes- och utrikesresa. Kvitton skall bifogas reseräkningen vad gäller krav på ersättning för utlägg i samband med resan. Färdbiljetter bifogas alltid till reseräkningen, även när kommunen betalat resan i förväg. Reseräkning får inte attesteras av den resande själv. Utbetalning av reseräkning sker alltid via lönesystemet. Tolkningsfrågor Vid tolkningsfrågor angående resor, traktamenten mm kontaktas personalkontoret.

4 Resebilaga till Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar När du planerar för att resa Alla anställda och förtroendevalda i Norrköpings kommun har ett ansvar för att planera sina resor efter riktlinjen för tjänsteresor och hotellbokningar samt riktlinjen för trafiksäkerhet * på ett sådant sätt att följande uppnås: Miljömedvetenhet: Resorna ska planeras och genomföras på ett sätt så att påverkan av den yttre miljön belastas så lite som möjligt. Kostnader: Hänsyn ska tas till transportval, logi, traktamente, arbetstid och restid. Effektivitet: Valet att resa och därmed färdmedlet ska vara en sammanvägning av miljöhänsyn, kostnader, tidsåtgång och säkerhet. Säkerhet: Resorna ska ske så trafiksäkert som möjligt. Hänsyn ska tas både till resenären och till medtrafikanter. Är resan nödvändig 1. I första hand bör man ställa sig frågan om det är en nödvändig resa. Finns andra alternativ som är mer resurseffektiva? 2. I de fall bedömning görs att en fysisk resa är nödvändig ska övervägning ske om själva resmålet kan bytas till en destination som inte kräver bil eller som ligger närmare. 3. I sista hand om resan ska utföras ska de råd som specificeras nedan följas. Färdmedelsval vid långa resor Med långa resor menas här resor som sker till destination som ligger utanför verksamhetsorten. Tåg Långväga resor som sker till annan ort bör i första hand göras med tåg och anslutningsresor med kollektivtrafik. Poolbil Kommunens bilpool 1 används i andra hand om till exempel resmålets destination saknar tågförbindelse. * Se Riktlinje för trafiksäkerhet Dnr KS-1033/2006

5 Taxi Om taxiresa är nödvändig ska den företrädesvis ske med förnybara drivmedel, vilket efterfrågas vid beställning. Hyrbil Vid behov av hyrbil ska fordon med förnybara drivmedel efterfrågas vid bokning. Fråga då samtidigt efter en karta med tankstationer som tillhandahåller förnybara drivmedel på orten. Flyg Flygresor ska endast i undantagsfall nyttjas och då planeras väl för att minska negativ miljöpåverkan. Flyg från en lokal flygplats bör väljas om det inte innebär en större negativ miljöpåverkan än val av flyg från annan flygplats. Hänsyn ska också tas till kostnad för arbetstid och restid. Konferenser, möten och utbildningar När du bokar möten, konferenser och utbildningar planera då platsen med omsorg för varje deltagares resa. Alla ska kunna ta sig till platsen på ett miljövänligt sätt. Video- och telefonkonferenser bör beaktas och nyttjas i större omfattning. Konferensanläggningar som används bör ha ett dokumenterat miljöengagemang. Färdmedelsval vid korta resor Med korta resor menas här de resor som sker till destination inom verksamhetsorten. I första hand ska gång, cykel eller kollektivtrafik väljas. I andra hand väljs kommunens bilpool. Varje enhet eller kontor bör se över möjligheterna att erbjuda tjänstecyklar och värdekort till kollektivtrafiken som kan användas vid tjänsteresor. (Rutiner kontrolleras) Resor med bil Att använda bilpoolen I de fall bilen är nödvändig för en resa ska kommunens bilpool användas av de enheter eller kontor som omfattas av den. Bilpoolen kommer successivt byggas ut till i princip alla delar av kommunens verksamhet. Då resa med bil inte kan undvikas ska möjlighet att använda bilpoolen alltid prövas. Fordon som inte ingår i bilpoolen För de enheter eller kontor som inte omfattas av bilpoolen gäller att de fordon som används i 1 Införande av bilpool i Norrköpings kommun Dnr KS-731/2007

6 tjänsten ska uppfylla den nationella miljöbilsdefinitionen samt riktlinjen Drivmedelskrav på kommunala transporter *. Privatbil Användning av privat bil i tjänst ska undvikas. På sikt ska behoven täckas av den kommunala bilpoolen. Vid undantagsfall kan behörig chef godkänna att privat bil får användas. Om den privata bilen behöver användas rekommenderas den att vara av årsmodell 2001 eller nyare och så energisnål som möjligt. Den bör också vara utrustad med dubbfria och välfyllda däck samt uppfylla de krav som står beskrivet i riktlinjen för trafiksäkerhet. Bilavtal Eftersom bilpool finns och kommer att utökas ska därför bilavtalen på sikt fasas ut. Inga nya kommer heller att tecknas. Förmånsbil och tjänstebil Samtliga fordon som köps, hyrs eller leasas av kommunen regleras av riktlinje Drivmedelskrav på kommunala transporter *. Tankning Fordon som drivs med flera drivmedel ska i tjänsten användas och tankas med förnybara drivmedel. Lufttryck i däck Säkerställ att däcken innehåller rekommenderat tryck som står angivet i instruktionsboken. Med rätt lufttryck minskar utsläpp, ger lägre drivmedelskostnad och minskar slitage av däcken. Sparsam körning Hur du kör ett fordon har stor påverkan på bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Med ett sparsamt körsätt kan du spara på både klimat och pengar utan att förlora tid. Medarbetare som kör mycket i tjänsten ska via sin enhet eller kontor erbjudas utbildning i sparsam körning, t.ex. Eco-Driving. Genom kommunens fordonssamordnare kommer utbildning i sparsam körning och halkkörning att erbjudas med jämna mellanrum. Varje enhet eller kontor bekostar själva utbildningen. Fordonssamordnaren kommer också att tillse att de anställda ökar möjligheten att upprätthålla sina kunskaper och använda dem praktiskt. * Riktlinje Drivmedelskrav för kommunala transporter Dnr KS-658/2007 * Riktlinje Drivmedelskrav för kommunala transporter Dnr KS-658/2007

7 Funktionsnedsättning Anställda eller förtroendevalda med funktionsnedsättning som inte kan använda gång, cykel eller kollektivtrafik utan är i behov av specialfordon, undantas från den här resebilagan. Resor till och från arbetet Kommunen som arbetsgivare förespråkar att alla anställda och förtroendevalda i första hand väljer andra alternativ än privat bil för resor till och från arbetet eller förtroendeuppdraget. Eftersom kommunen kommer att erbjuda poolbilar, tjänstecyklar och tillgång till värdekort på kollektivtrafiken kommer ingen anställd eller förtroendevald på sikt att behöva använda sin privata bil för tjänsteresor. Därigenom kommer bilpoolen att gynnas och bli attraktiv. Kommunen som arbetsgivare förespråkar också på så sätt att anställda och förtroendevalda ska använda mer klimatvänliga färdmedel till och från arbetet. Uppföljning och utvärdering Den här resebilagan ska ses som ett levande dokument som kan komma att förändras, till exempel av ny kunskap, nya klimatmål eller förslag på förbättringar från användare. Den ska också följas upp och utvärderas. Enhets- eller kontorschef ansvarar för att lämna uppgifter. Tillämpning, uppföljning och utvärdering ansvaras och hanteras av kommunstyrelsens kontor.

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter resereglemente från 2008-02-01 Beslut Dnr: 3400/2010-200 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av resereglemente för

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer