Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5"

Transkript

1 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella förutsättningar och behov. Kommunens strävan är att ständigt göra tjänsteresor och transporter säkrare och mer miljöanpassade. Om det förekommer konflikter mellan olika mål ska avvägningen ske utifrån verksamhetens behov och de lokala förutsättningarna. Medarbetare i Kungsbacka kommun ska bli medvetna om vikten av säkra och miljöanpassade resor. Lika viktigt är att förstå innebörden av det goda exemplets makt som gör att var och en genom sitt handlande kan bidra till att nå samhällets trafiksäkerhets- och miljömål. Vid upphandling av fordon ställs krav på högsta koldioxidutsläpp 150 g/km motsvarande 6,2 l bensin/ 10 mil. Säkerhetskrav: fyra stjärnor enligt GAP. Mål Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande. Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid resor och transporter i tjänsten. Minimera risken för att andra trafikanter ska komma till skada. Minimera våra resors miljöpåverkan. Ansvar Ansvaret för resor och transporter följer verksamhetsansvaret. Alla medarbetare har ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett samordnat, ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.

2 Omfattning Dessa regler och riktlinjer gäller för alla de resor och transporter som företas i tjänsten och betalas av Kungsbacka kommun. Således innefattas även kommunens förtroendevalda när det gäller sådana resor. Avsteg kan göras efter beslut av respektive chef. Sida 2/5 Regler för tjänsteresor i Kungsbacka kommun Tjänsteresor i Kungsbacka kommun regleras av bestämmelserna i kommunalskattelagen, gällande avtal samt av dessa regler. Varje chef ska informera om vad som gäller och se till att kostnaderna för resorna står i proportion till nyttan samt att arbetsmiljö-, trafiksäkerhets- och miljökraven efterlevs. Resor ska godkännas i förväg. Beslut om resor inom landet fattas av budgetansvarig chef. Resor i övrigt beslutas av förvaltningschef efter samråd med kommundirektören. Beslut om resor för förtroendevalda fattas av varje nämnds ordförande. Beslut om ordförandes resor fattas av vice ordförande i respektive nämnd. Beställning av resor Alla beställningar av biljetter, hotellrum, flyg, tåg, taxi, hyrbilar med mera görs av resebeställaren på varje förvaltning hos den resebyrå kommunen antagit som leverantör. Vid övernattning ska alltid hotell som inte visar porrfilm bokas där så är möjligt. Uppgift på aktuell resebyrå finns på insidan under rubriken Bokning av tjänsteresor. När resa är godkänd ska biljett snarast bokas. Tidig bokning ger bästa rabattmöjlighet. Ändringar och avbokningar ska göras så snart som möjligt. Ersättning vid tjänsteresor Ersättning vid tjänsteresor betalas ut i enlighet med kommunalskattelagens bestämmelser och vad som gäller enligt bil- och traktamentsavtal. Vid tjänsteresor i utlandet betalas traktamenten enligt Skatteverkets allmänna råd. Se Sökord: Utlandstraktamenten.

3 Reseräkningar Reseräkningar ska lämnas in inom en månad efter resans slut. Sida 3/5 Reseförskott Reseförskott ska redovisas senast en månad efter resans slut. Normalstandard Tåg Affärs- eller normalbiljett i andra klass. Vid resa med nattåg ges dock möjlighet till egen kupé. Flyg Flygresor ska ske till lägsta möjliga kostnad. Vid längre resor utanför Europa kan Businessklass eller motsvarande utnyttjas. Eventuell bonus tillfaller arbetsgivaren. Resa ska bokas i så god tid att det är möjligt att utnyttja rabatter. Båt Egen hytt med dusch och toalett. Hotell Enkelrum med dusch eller bad och toalett. Bil Personal i stadshuset och i lokaler runt stadshuset som ej har bilavtal ska i första hand använda sig av bilarna i bilpoolen. Särskilda regler finns för bilpoolen. Egen bil I övrigt får egen bil eller hyrbil användas efter överenskommelse med närmaste chef. Parkeringsböter, fortkörningsböter och eventuellt andra liknande avgifter ersätts aldrig. Om en olycka inträffar när egen bil används i tjänsten regleras detta helt via den egna fordonsförsäkringen. Den milersättning som utbetalas vid körning med egen bil anses innefatta såväl drivmedelskostnad som slitage på bilen och eventuell självrisk vid olycka. Inträffar olycka vid transport av barn/elever/brukare i egen bil regleras också detta via fordonsförsäkringen för det fordon som orsakar olyckan. Eventuella intyg från föräldrar påverkar inte försäkringsskyddet.

4 Försäkringar vid tjänsteresor Kommunen har tecknat reseförsäkringar som gäller för resor i tjänsten. Se under varugrupp: Försäkringar i kommunens avtalsdatabas. Av bilagan till försäkringsbrevet framgår kommunens försäkringsnummer. På försäkringsbolagets hemsida finns närmare uppgifter om vart man vänder sig vid inträffad skada. Avbrytes tjänsteresan för privata angelägenheter upphör kommunens reseförsäkring och istället inträder egen hemförsäkring med vissa undantag. Sida 4/5 Intyg från försäkringskassan om att man är sjukförsäkrad krävs vid resor inom EU och till vissa andra länder. Uppföljning För att förbättra resandet i enlighet med reglernas krav ska resandet följas upp. Drivmedelsförbrukningen för tjänstebilarna och resmålsstatistik ska redovisas och följas månatligen. I samband med årsredovisningen bör innehållet i reglerna med bilagor prövas mot tillgänglig statistik samt mot den tekniska, miljö och marknadsmässiga utvecklingen för att säkra en positiv utveckling av resandet i tjänsten. Råd för att följa reglerna, effektivt resande Överväg alternativ till att resa Går det att ersätta en resa med något annat sätt att kommunicera till exempel telefonmöte, telefonkonferens, e-post eller videokonferens. På kortare sträckor kan man överväga att promenera eller cykla. Åk kollektivt Använd kollektiva trafikmedel i första hand vid resor. Samåk Samåk med andra om det är möjligt. Buss eller minibuss kan ibland vara lämpliga alternativ när många ska till samma resmål. Tänk dock på riskerna om flera nyckelpersoner samåker. Kostnadsjämförelse Det är viktigt att välja det för kommunen fördelaktigaste alternativet. Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till logi, traktamenten, arbetstid och restid. Avgörande för hur resan genomförs är den totala kostnaden, hänsynen till trafiksäkerhet och miljö. Villkoret för att få ett fördelaktigt pris, till exempel apex-biljetter, är ibland bortovaro över en lördag. Om den totala kostnaden kan minskas genom längre bortavaro kan kommunen betala de extra hotellkostnaderna och traktamentena för högst två övernattningar.

5 Trafiksäkerhet och miljöanpassning Res kollektivt Allmänna kommunikationer, i första hand tåg, är oftast det bästa alternativet med avseende på såväl effektivitet och kostnad som säkerhet och miljö. Sida 5/5 Säker körning En säker körning förutsätter att trafikregler följs. Ett förutseende och anpassat körsätt ökar säkerheten ytterligare. Att prata i mobiltelefon under körning kan vara mycket olämpligt och telefonen måste användas med stort omdöme. Fordonet bör parkeras på ett säkert sätt medan samtal pågår. Sparsam körning med minskad miljöpåverkan Körsättet har stor betydelse för bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Det är möjligt att spara minst 10 procent bränsle på detta sätt. Personal som kör mycket i tjänsten bör i tjänsten få genomgå utbildning i sparsam körning till exempel EcoDriving. Kommunens fordon Kommunens fordon ska ha en tjänstevikt på lägst 1000 kg och högst 1500 kg. Undantag förs för bilar med fler platser än fem och bilar som kräver lastkapacitet. Bilarna ska ha bältespåminnare som signalerar ljud eller ljus om bältet inte används och krockkuddar och bältessträckare på såväl förarplats som passagerarplats. Dessa krav gäller även hyrbilar. Cykelhjälm Vid tjänstetransporter med cykel ska cyklisten använda hjälm. Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll PU 43/07 Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt: Kungsbacka direkt ,

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer