Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida."

Transkript

1 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen. Våra tjänsteresor ska ske så kostnadseffektivt som möjligt under förutsättning av en trygg och säker arbetsmiljö samt minsta möjliga miljöpåverkan. Västra Götalandsregionen ska sträva efter att alla medarbetare förstår vikten av ett säkert och kostnadseffektivt miljöanpassat resande och hur var och en genom sitt handlande kan bidra till en säkrare och mer miljöanpassad trafik. För att säkerställa att alla medarbetare har god kunskap om miljö och trafiksäkerhet bör ett informationspaket tas fram och användas av varje förvaltning. Rutiner för information av nyanställd medarbetare ska säkerställa en hög kunskapsnivå hos alla medarbetare. Västra Götalandsregionens reseriktlinjer eftersträvar ett beteende som grundar sig på kunskap och gemensamma värderingar. Ett aktivt engagemang från ledningens sida är nödvändigt i bland annat kommunikation med medarbetarna och uppföljning av efterlevnaden av riktlinjerna. Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. För att säkerställa att reseriktlinjerna tillämpas bör förvaltningsvisa revisioner av reseriktlinjerna göras årligen.

2 1.0 Utgåva (2)8 1. ALLMÄNNA REGLER FÖR RESOR Västra Götalandsregionen eftersträvar att resor och logi i tjänsten ska vara kostnadseffektiva. Detta innebär följande: - Resenären ska välja det lämpligaste färdsättet med hänsyn till kostnad och tid. Ett billigt färdsätt ska väljas så länge det inte medför hinder att genomföra tjänsteuppdraget på effektivaste sätt. - Resenären ska beakta miljöaspekter vid val av färdmedel och logi. - Grunden för en god ekonomi ligger i en effektiv planering. God framförhållning och samordning av bokningen ger möjlighet att utnyttja speciallösningar till lägre priser. - Alla resebeställningar sker via Reseportalen eller genom telefon, fax eller e- post enbart till BOKNINGSBYRÅN. Detta är mycket viktigt, eftersom det i de flesta fall är förutsättningen för att få tillgång till de avtalade rabatterna, men också för att kunna få fram en samlad bild av vårt resande genom statistik och andra uppföljningskanaler. - Respektive resenär ansvarar för att BOKNINGSBYRÅN blir informerad om vilka uppgifter som gäller för resan så som kundnummer, eventuellt kostnadsställe, önskemål om placering på flygplan samt tåg. - I tjänsten intjänad leverantörsbonus får endast utnyttjas i samband med resa i tjänsten för Västra Götalandsregionen. - Resenärer ska om möjligt eftersträva att resa på s.k. elektronisk biljett/biljettlöst resande (för förklaring läs avsnittet i Tillämpning av reglerna ).

3 1.0 Utgåva (3)8 2. TILLÄMPNING AV REGLERNA 2.1. Planering av våra tjänsteresor Resandet är en viktig och oftast nödvändig del av arbetet. Det är också en dyr och tidsödande aktivitet. I första hand ska alternativ till att resa övervägas. Kan virtuellt resande t ex telefonmöte eller videokonferens användas istället? När ett möte kräver resa, ska resan planeras på så sätt att tid och resekostnader minimeras. Inriktningen bör vara att billigaste färdsätt väljs med hänsyn taget till miljöpåverkan och riskerna i trafiken. Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till alla delar, t.ex. logi, traktamenten, arbetstid och restid. Det innebär i normalfallet att kollektiva transporter som tåg eller buss bör väljas i första hand och personbil i andra hand. Av miljö- och trafiksäkerhetsskäl kan tåg i kombination med övernattning vara ett lämpligare val än flyg eller bil. Framförhållning medger möjlighet att på bästa sätt uppnå prisnedsättning samt även reservation av plats på färdmedel och hotell som innebär tillräcklig flexibilitet och rimlig standard. Begär alternativa lösningar och pris vid kontakt med BOKNINGSBYRÅN. Möten bör förläggas så att resandet effektiviseras. Planera för att samåka och att genomföra flera ärenden under samma resa. Samåkning kan stimuleras genom t.ex. fasta sammanträdestider och system som uppmuntrar till samåkning. När möten och konferenser planeras ska platsen väljas med tanke på alla deltagares sammantagna resande Godkännande av tjänsteresa En reskostnad uppstår i princip när resan godkänns. Tjänsteresa ska godkännas av attestberättigad chef Att tänka på vid beställning: Elektronisk biljett/biljettlöst resande Elektronisk biljett/biljettlöst resande innebär resa med betalkort istället för med pappersbiljett. Kort kommer i framtiden i allt högre grad att ersätta den traditionella biljetten. Idag finns flera olika sätt att resa utan pappersbiljett. Genom ett biljettlöst resande kan på sikt de totala biljettpriserna för Västra Götalandsregionen sänkas. Flyg

4 1.0 Utgåva (4)8 Flygresor ska i största möjliga utsträckning ske med billigaste möjliga alternativ. Inrikesflyg får endast nyttjas om resan överstiger 50 mil eller om en sammanlagd tidsvinst på minst två timmar kan göras i jämförelse med annat färdsätt. Marktransport Vid resa till och från flygplats nyttjas billigaste färdsätt enl. nedan nämnd ordning: - flygbuss/buss, tunnelbana - tåg såsom t.ex. Arlandaexpress - flygtaxi - enskild taxi - tjänstebil/hyrbil - privat bil. I första hand bör allmänna kommunikationer utnyttjas. Om särskilda skäl föreligger får taxi eller hyrbil användas. Välj bilstorlek så att bilen är rimligt anpassad till resan, antalet personer, mängden bagage mm. Bokningen sker helst i förväg genom BOKNINGSBYRÅN. Tåg För resa med tåg gäller generellt att 2:a klass ska nyttjas. Undantag från detta ska prövas med stor restriktivitet. Vid resa med nattåg får resa företas i singelkupé. Bil Vid tjänsteresa med bil nyttjas: - i första hand s.k. förmånsbilar - i andra hand tjänstebilar - i tredje hand hyrbilar från gällande bilpooler och avtalspart - i fjärde hand privat bil. Samåkning ska ske i största möjliga utsträckning. Nyttjande av privat bil ska ske endast i undantagsfall. Godkända motiv är: - ingen ledig bil

5 1.0 Utgåva (5)8 - svårighet att hämta bil - svårighet att återlämna bil pga. resa till annan plats efter förrättning - annan omständighet som försvårat användning av tjänstebil. Böter för trafikförseelser och kostnader i samband med ev. skador på eget fordon etc ersätts inte av Västra Götalandsregionen. Vid hyra av bil styr antalet resenärer val av bilstorlek. Mellanklass är normalstandard. Körsättet har stor påverkan på bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Med ett sparsamt körsätt kan man spara både pengar och miljö utan att förlora tid. Medarbetare som kör mycket i tjänsten bör erbjudas utbildning i sparsam körning, t.ex. EcoDriving. Ett förutseende och anpassat körsätt ökar säkerheten. Rast eller vila på minst 15 minuter bör tas efter ca 2 timmars körning. Om samtal i mobiltelefon är nödvändigt under körning bör s.k. handsfreeutrustning användas. I annat fall måste man stanna medan samtalet pågår. När det gäller minibussar eller andra specialfordon bör föraren ha erfarenhet av alternativt vara utbildad i att köra det aktuella fordonet. Taxi Resa med taxi kan ske när lämpliga allmänna kommunikationer saknas. Samåkning med taxi kan ibland vara billigare än kollektivtrafik och bör då nyttjas. Den anställde bör alltid göra upp om pris och betalningssätt i förväg. Var uppmärksam på fasta priser till och från flygplatser/motsvarande. Flyg-/tågtaxi ska bokas i samband med resa via BOKNINGSBYRÅN. För taxiresa på annan ort gäller att resenären själv beställer taxi och betalar med sitt betalkort eller kontant. Kvitto ska begäras och bifogas kommande reseräkning. Dricks ersätts inte av Västra Götalandsregionen. Cykel Cykling bör uppmuntras för korta resor i tjänsten (när det är ett tidsmässigt lämpligt alternativ), t ex. genom att lånecyklar tillhandshålls på arbetsplatsen.

6 1.0 Utgåva (6)8 Cykelhjälm minskar skaderisken vid cykling markant och bör användas. Logi/hotell Regionstyrelsen rekommenderar regionens förvaltningar att vid bokning av hotellrum och konferensanläggningar beställa rum utan tillgång till betal-tv eller motsvarande med utbud av pornografisk film. Hotell bokas enbart via BOKNINGSBYRÅN och betalningen sker i normalfall med hotellvoucher. Övernattning sker på hotell av normalstandard. Där hotell med likartad standard finns som val ska hotell med uttalad miljöpolicy prioriteras. Ersättning utgår inte för privata kostnader såsom hyra av video, bastu, minibar, tidningar eller privata telefonsamtal. Logikostnader ersätts enligt hotellräkning. Vid privat logi utgår nattraktamente. Kurs- och konferensarrangemang I första hand ska kurser/konferenser förläggas inom Västra Götalandsregionens egna lokaler, i andra hand inom Västra Götaland. Befintliga avtal ska användas och bokningen sker enbart via BOKNINGSBYRÅN. Vid val av konferensanläggning ska i första hand alternativ som är utformade för funktionshindrade väljas. Kurs- och konferenstider anpassas till allmänna kommunikationer Bonus Alla typer av rabatter, bonus, fribiljetter, kontanta ersättningar o dyl. som lämnas i samband med tjänsteresan från t.ex. flygbolag och hotell, är Västra Götalandsregionens egendom och får endast användas vid andra tjänsteresor eller inbetalas till Västra Götalandsregionen. Som anställd och resenär kan man ha stor nytta av att ansluta sig till något eller några av flygbolagens lojalitetsprogram. Exempel på fördelar är extra frivikt för bagage, inträde i lounger samt företräde på väntelistor vid fullbokade flygningar. Vissa flygbolag tillämpar också "biljettlöst" resande så tillsvida att biljettinformationen registreras på resenärens kort.

7 1.0 Utgåva (7) Betalning av biljetter Samtliga biljetter som köps genom BOKNINGSBYRÅN debiteras respektive resenär. Outnyttjade biljetter skall alltid lämnas tillbaka till BOKNINGSBYRÅN för att skickas tillbaka till reseleverantören för kreditering Traktamente Traktamentet är avsett att täcka merkostnader som uppstår vid tjänsteresa. Ersättningens omfattning och avdrag framgår av gällande rese- och traktamentsavtal Reseförskott Reseförskott skall avse viss bestämd resa och kan behövas för betalning av kursavgift, uppehälle eller liknande. Reseförskott kan också behövas för utlandsresa. Förskottet dras av på reseräkningen. Om förskottet är större än de kostnader som redovisas, så dras förskottet av på nästa resa eller på lönen om inte ny resa förekommer inom en månad. Utländsk valuta hanteras av resenären Reseräkning När resan avslutats, ska reseräkning upprättas månadsvis utan dröjsmål. Bifoga underlag på samtliga kostnader för resan för att underlätta hanteringen. Utbetalning sker via lönesystemet. För utbetalning med nästa lön skall reseräkningen vara inlämnad senast innan den 3:e i varje månad Fritidsaktiviteter Deltagande i nöjen såsom teaterbesök, sportevenemang o dyl., som inte kan anses vara en naturlig del av arbetsresa, betalas ur egna medel Följeslagare/medresenär Västra Götalandsregionen kan medge att anställd får ta med sig följeslagare på egen bekostnad vid större konferenser och arrangemang. Du får själv samordna beställning och betalning av resor, hotell och övriga avgifter mm. för följeslagare. Kostnader för arrangemang som uppstår oberoende av följeslagares deltagande står respektive för. Det gäller exempelvis kostnader för transporter till studiebesök, utflykter, transfers etc.

8 1.0 Utgåva (8) Tjänsteförsäkring Som resenär är man fullt försäkrad under sina tjänsteresor. Västra Götalandsregionen har tjänstereseförsäkring, se Tjänsteförsäkring i Personalhandboken. Blir man akut sjuk eller råkar ut för en olycka kan man också kontakta SOS Köpenhamn så får man den hjälp som är relevant Miljöhänsyn Vid val av leverantörer har Västra Götalandsregionens miljöprogram beaktats Säkerhet och restriktioner Antalet nyckelpersoner som i tjänsten reser med samma transportmedel ska vara begränsat Visering och vaccinationer BOKNINGSBYRÅN ombesörjer visering och andra legaliseringsärenden. Nödvändiga vaccinationer utförs genom företagshälsovården.

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer