Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resepolicy för Landstinget i Uppsala län"

Transkript

1 Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen , reviderade Bilaga 1: Tillämpning av resepolicy Bilaga 2: Regler och avtal för tjänsteresor Bilaga 3: Krav på personbilar som används i tjänsten Bilaga 4: Information om resor på Navet, landstingets intranät

2 Innehåll Resepolicy 2 Bilaga 1: Tillämpning av resepolicy. 3 Bilaga 2: Regler och avtal för tjänsteresor 5 Bilaga 3: Krav på personbilar som används i tjänsten.. 7 Bilaga 4: Information om resor på Navet, landstingets intranät

3 Resepolicy Denna policy gäller alla resor som görs av anställda och förtroendevalda inom tjänsten och som betalas av Landstinget i Uppsala län. Övriga person- och varutransporter omfattas inte. Policyn fastställs av landstingsfullmäktige. Tillämpningsföreskrifter på grundval av resepolicyn fastställs av landstingsstyrelsen och beslut om ändringar av dessa fattas av styrelsen vid behov. En aktuell version av dessa dokument ska alltid finns tillgänglig på Navet landstingets intranät. Policyn syftar till att landstingets tjänsteresor ska bli så kostnadseffektiva som möjligt med hänsynstagande till en trygg och säker arbetsmiljö, minsta möjliga miljöpåverkan samt förbättrad hälsa. Den ska också visa landstingets hänsynstagande till den enskildes familjeliv eller andra sociala faktorer som ett frekvent resande innebär en påfrestning för. Vid beräkning av kostnadseffektiviteten ska hänsyn tas till helheten och samtliga kostnader förknippade med resan, till exempel arbetstid, restid, logi och traktamenten. Var och en har ansvar för att policyn efterlevs i det egna resandet i tjänsten. Det görs genom att: Bedöma om resan är nödvändig och istället för resa överväga alternativen telefon- eller videokonferens när så är möjligt. Planera resan så att billigast färdsätt väljs med hänsyn taget till kostnadseffektivitet, miljöpåverkan och riskerna i trafiken. Det innebär i normalfallet att cykel, tåg och buss väljs före bil och flyg. Det kan dock finnas motiv för att avvika från denna princip t.ex. för att undvika sen hemkomst på fredagskvällen, avresa på söndag/helgdag eller viktiga privata skäl för hemkomst före viss tidpunkt. Cykla eller gå så ofta som möjligt vid korta tjänsteresor. Sträva efter att alla berörda förstår vikten av ett säkert och miljöanpassat resande och hur var och en genom sitt handlande kan bidra till en säkrare och mer miljöanpassad trafik. Fortlöpande skärpa miljö- och säkerhetskraven på fordon som används i tjänsten. Alltid leva upp till lagstiftningen gällande trafik och trafiksäkerhet. Undvika körning med privatbil. Endast vid korta tjänsteresor där alternativ saknas kan privatbil vara ett alternativ. I första hand ska bra medelklasshotell som inte erbjuder köpkanaler med pornografiskt innehåll väljas. Likaledes ska i första hand hotell i denna kategori som har rabattavtal med landstinget eller resebyrån väljas. 2

4 Bilaga 1 Tillämpning av resepolicy 1. Överväg alternativ I första hand bör alternativ till att resa övervägas, till exempel telefonmöte, videokonferens eller liknande. Utökad användning av olika former av IT förväntas minska behovet av att resa. 2. Välj bästa färdsätt Om en resa ska genomföras bör inriktningen vara att billigaste färdsätt väljs med hänsyn taget till kostnadseffektivitet, miljöpåverkan och riskerna i trafiken. Det innebär i normalfallet att cykel, tåg eller buss bör väljas i första hand och personbil och flyg i andra hand. Det kan dock finnas motiv för att avvika från denna princip t.ex. för att undvika sen hemkomst på fredagskvällen, avresa på söndag/helgdag eller viktiga privata skäl för hemkomst före viss tidpunkt. Möten och konferenser bör förläggas så nära deltagarna som möjligt och mötestider anpassas till deltagarnas buss- och tågtider. Vid beräkning av kostnadseffektiviteten ska hänsyn tas till helheten och samtliga kostnader förknippade med resan, till exempel arbetstid, restid, logi och traktamenten. 3. Cykel Cykling ska uppmuntras för korta resor i tjänsten, till exempel genom att tjänstecyklar och hjälm tillhandahålls på arbetsplatsen. Cykelhjälm minskar skaderisken markant vid cykling och ska användas vid cykling i tjänsten. Vintertid bör cyklarna ha vinterdäck. 4. Buss och tåg Vid resa inom länet ska möjligheten att resa med Upplands lokaltrafik alltid beaktas. Av miljö- och trafiksäkerhetsskäl kan tåg i kombination med övernattning vara lämpligare val än flyg och bil. 5. Bilresor Egen bil skall enbart användas vid enstaka och kortare tjänsteresor när alternativ saknas. För att egen bil ska kunna användas i tjänsten bör den uppfylla vissa minimikrav avseende trafiksäkerhet och miljöpåverkan, se nedan krav på personbilar som används i tjänsten. Vid längre tjänsteresor som ska göras med personbil ska hyrbil eller förvaltningarnas bilpool användas i första hand. I andra hand ska vid sådana längre tjänsteresor extern hyrbil användas. Eftersom en hyrbil vanligen är relativt ny är den oftare ett säkrare och miljövänligare alternativ än egen bil. Vid längre resor är hyrbil dessutom billigare för arbetsgivaren. Bokning av externa hyrbilar görs genom det företag med vilket landstinget har avtal om hyrbilar. 3

5 Samordna och samåk Planera om möjligt för att samåka och att genomföra flera ärenden under samma resa. Samåkning kan stimuleras genom till exempel fasta sammanträdestider och system för bilbokning som uppmuntrar samåkning. Sparsam och säker körning Körsättet har stor påverkan på bränsleförbrukningen och avgasutsläpp. Med ett sparsamt körsätt kan man spara både pengar och miljö utan att förlora tid. Personal som kör mycket i tjänsten ska erbjudas utbildning i sparsam körning. Säker körning förutsätter att trafikreglerna följs. Ett förutseende och anpassat körsätt ökar säkerheten ytterligare. Samtal i mobiltelefon bör undvikas under körning. Om samtal är nödvändigt bör handsfreeutrustning användas. Rast eller vila på minst 15 minuter bör tas efter cirka två timmars körning. 6. Taxi Resa med taxi företas då allmänna kommunikationer saknas, då det avsevärt förkortar restiden, underlättar bagagetransport eller blir kostnadseffektivt genom samåkning. 7. Flyg Flygresor inom Sverige bör undvikas. Flyg får endast användas om tidsvinsten är betydande eller om annat alternativ saknas. Om särskilda skäl föreligger. t. ex. möten inkallade med kort varsel, tillfälliga problem med barntillsyn eller likanande, kan undantag göras. I dessa fall ska verksamhetsansvariga i förväg godkänna resa med flyg. Anledningen till flygresan ska anges på reseräkningen. Restiden beräknas enligt följande: En tjänsteresa anses påbörjad respektive avslutad vid tjänsteställe eller bostad samt motsvarande för platsen för tjänstens utövande. Vid resor understigande 50 mil ska tåg alltid väljas i första hand. Det inbegriper resmål som Göteborg, Sundsvall, Linköping, Norrköping, Borlänge, Växjö och Karlstad. 8. Chefer Varje chef har ansvar för att policy efterlevs av hans eller hennes medarbetare. Det innebär att chefen ska: säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn med tillhörande styrdokument och följa upp att den efterlevs. Denna uppföljning ska göras regelbundet av chefen, minst en gång per år. 4

6 Bilaga 2 Regler och avtal för tjänsteresor Inledning Tjänsteresor i landstinget regleras främst av inkomstskattelagen och reseavtalen TRAKT 04 och BIL 01. Ansvar Var och en har ansvar för att det egna resande följer policyn och gällande avtal och regler. Resan ska vara godkänd i förväg av närmast överordnad chef. Beställning av enskilda tjänsteresor Huvudregeln är att beställningar av biljetter, hotellrum, flyg, tåg, anslutningstransporter, visum med mera ska göras genom den resebyrå som landstinget har avtal med. Resebyrån ska hjälpa varje resenär på ett sådant sätt att policyns krav efterföljs och lägsta prisalternativ alltid erbjuds i första hand. När det är miljömässigt och ekonomiskt motiverat kan man boka en resa direkt via de transportörer som landstinget har avtal med exempelvis SJ och SAS. Information om vilka avtal som är aktuella för resor hittar du på: Navet / Service / Upphandling/ Gällande avtal. Tåg Inom Sverige görs resan i 2:a klass, endast i undantagsfall i 1:a klass. Flyg Flygbiljetter är indelade i flera olika priskategorier med olika regler för ombokning, förköpskrav och avbokningskostnader. Fullpris gäller för biljett med full flexibilitet medan rabatterade biljetter har olika begränsningar. Resenären ska medverka till att restider om möjligt justeras så att rabatter kan utnyttjas. I de fall det är ekonomiskt försvarbart att förlänga vistelsen över en lördag/söndag betalar landstinget hotellkostnad för extra nätter. Vid utrikesresor görs resan i ekonomiklass. Anslutningstransporter Inom Sverige ska i första hand kollektiva anslutningstransporter från flygplats användas. Vissa sådan biljetter kan köpas hos resebyrån samtidigt som färdbiljett, till exempel tåg, eller flygbuss Uppsala Arlanda. Taxi Resa med taxi företas då allmänna kommunikationer saknas, då det avsevärt förkortar restiden, underlättar bagagetransport eller blir kostnadseffektivt genom samåkning. Information om hur en taxiresa beställs hittar du på: Navet / Service / Resor i tjänsten / Tjänsteresor/ Beställning av taxi. Bilpool Biluthyrning eller förvaltningarnas egna bilpooler ska nyttjas före privat bil. Information om biluthyrning hittar du på: Navet / Service / Resor i tjänsten / Hyrbil. 5

7 Hyrbil Hyrbil bokas via det företag med vilket landstinget har avtal om hyrbilar. Information om biluthyrning, se punkten ovan. Egen bil Körning med privatbil bör undvikas. Endast vid enstaka och kortare tjänsteresor där alternativ saknas kan privatbil vara ett alternativ. Hotell I första hand ska hotell med rabattavtal med landstinget eller resebyrån utnyttjas. Bra mellanklasshotell bör normalt väljas. Likaledes ska i första hand hotell som inte erbjuder köpkanaler med pornografiskt innehåll väljas Försäkring Landstinget har tecknat en tjänstereseförsäkring för anställda och förtroendevalda. Den som reser utomlands ska dessutom kontakta försäkringskassan i god tid före avresa och begära att få de intyg som kan behövas. Reseräkning Traktaments- och reseersättning regleras i TRAKT 04 och i BIL 01. Reseräkning bör om möjligt lämnas in senast inom en månad efter det att resan/förrättningen avslutats. På reseräkningen ska tydligt framgå ändamål och skäl till resan. Färdväg och färdersättning ska beskrivas. Utlägg under tjänsteresan ska styrkas med kvitton för att ersättning ska erhållas. Reseräkningen attesteras av närmast högre chef med attestbefogenhet. Måltider betalda av arbetsgivaren eller annan ska tydligt framgå. Reseförskott och utländsk valuta Möjligheten till kontanta reseförskott bör minimeras. Hotell bör bokas via resebyrå som då ombesörjer att betalning sker via voucher. Efter beslut av förvaltningschef kan förskott betalas ut i undantagsfall. Förskott kan hämtas på respektive förvaltnings kassafunktion. Utländsk valuta ombesörjes av resenären själv. Landstinget ersätter eventuell växlingsavgift. Pass och visum Vid utlandsresa ombesörjer resenären själv giltigt pass. Resebyrån kan ombesörja viseringar. Visumavgift betalas av landstinget. Vaccinering/medicin Varje resenär ombesörjer själv vaccinationer inför utlandsresan. Landstinget betalar kostnad för vaccination. Kvitto måste uppvisas. Förmånsbeskattning Fribiljetter, bonus, rabatter, ersättningar och dylikt som lämnas i samband med tjänsteresan till exempel flygbolag och hotell ska användas vid andra tjänsteresor. Från och med har arbetsgivaren skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, göra avdrag för preliminär skatt och lämna kontrolluppgifter för alla skattepliktiga rabatter eller förmåner som ges ut på grund av kundtrohet, till exempel förmåner inom flyg- och hotellbranschens bonussystem. Om en anställd vid landstinget utnyttjar bonus (kundtrohetsrabatt) för privat bruk ska inom en månad efter utnyttjande en skriftlig anmälan lämnas till den anställdes lönekontor. Rabatt- och årskort som används i privat bruk ska beskattas enligt gällande skatteregler. 6

8 Bilaga 3 Krav på personbilar som används i tjänsten Miljö och säkerhet De tjänstefordon* som används för resor inom landstinget skall som minimikrav uppfylla förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav som gäller för myndigheters bilar och bilresor. Vid valbar situation gällande val av miljöfordon gäller följande prioritering: 1. biogasdrivna eller etanoldrivna fordon, 2. övriga fordon som uppfyller definitionen av miljöfordon i ovan nämnda förordning. Egen bil Egen bil (privatbil) som används i tjänsten bör uppfylla samma säkerhets- och miljökrav som tjänstebilar. Som rekommenderad miniminivå för bilar som används i tjänsten gäller att bilen ska: - Ha en tjänstevikt på minst 1000 kg och högst 1800 kg och inom detta intervall vara valda utifrån vad man behöver med hänsyn till antal passagerare och mängd last. - Ha huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används. - Ha bra skydd för passagerare vid frontal- och sidokollisioner, vilket anses vara uppfyllda om bilen uppfyller kraven på minst fyra stjärnor vid prövning enligt Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). - Vara så energisnåla som möjligt med hänsyn till storleksklass vilket innebär högst 8,6 liter bensin eller 7,7 liter diesel/100 km. - Vara inregistrerade för högst 10 år sedan. Den egna bilförsäkringen gäller för egen bil i tjänsten, vilket innebär att bilägaren står för alla kostnader vid eventuell skada. *Med tjänstefordon avses alla fordon som leasas, köps eller hyrs för att användas inom landstingets verksamheter. 7

9 Bilaga 4 Information om resor på Navet, landstingets intranät Information om vilka avtal som är aktuella för resor hittar du på: Service / Upphandling / Gällande avtal. Information om resebyrå hittar du på: Service / Upphandling / Gällande avtal / Resebyråtjänst. Information om hur en taxiresa beställs hittar du på: Service / Resor i tjänsten / Tjänsteresor / Beställning av taxi. Information om tjänsteresor hittar du på: Service / Resor i tjänsten / Tjänsteresor / Traktamente. Information om biluthyrning hittar du på: / Service / Resor i tjänsten / Hyrbil. 8

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer