Riktlinjer. För resor i tjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer. För resor i tjänsten"

Transkript

1 Riktlinjer För resor i tjänsten

2 INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN RIKTLINJER för Västfastigheters Övergripande mål Tjänsteresor hos Västfastigheter Effektivitet Trafiksäkerhet och miljöanpassning Riktlinjer för resor och transporter Resebyrån Val av resklass mm Planering, ersättningar och övriga villkor för resor Planering Ersättning vid tjänsteresor Resor till och från arbetet Samåkning Riktlinjer för trafiksäkerhet och miljöanpassning Res kollektivt Säker körning Sparsam körning med minskad miljöpåverkan Motorcykel och moped Cykelhjälm Riktlinjer för möten Syfte Val av mötesform Ansvar Distansmöten Personliga möten 7 5.Riktlinjer för bilar... 7 Hyrbilar, tjänstebilar och leasingbilar Regionen satsar på miljöfordon Miljöfordon Fakta om miljöfordon Säkerhetskrav Framtida krav på bilar... 8 RESEANVISNINGAR för Västfastigheter Beslut om tjänsteresor Allmänna regler för resor Resebeställningar Transfer Hotell Flygresor Bonuspoäng Tågresor Konferenser Outnyttjade biljetter Gruppresor (11)

3 3. Fritidsaktiviteter Försäkring Betalning av biljetter Följeslagare/medresenär Reseförskott Reseräkning Statistik Tillgänglighet Leverans av färdhandlingar Pris Utbildning av kontaktmän/resebeställare Handlingsplan för transporter i Västfastigheter 12 Viktiga webbadresser Transportplan Tjänstereseförsäkring Ramavtal för resetjänster 2(11)

4 Västfastigheters riktlinjer för tjänsteresor (gäller fr o m den x 2008) Styrmiljö Riktlinjerna gäller alla medarbetare i Västfastigheter. Bakgrund VGRs resepolicy (regionfullmäktige ) Praktiska tillämpningar till resepolicyn (regionstyrelsen ) Västfastigheters transportplan (godkänd ) ligger till grund för dessa riktlinjer Mål Resorna ska ske på ett sådant sätt att VGRs långsiktiga mål uppnås En säker arbetsmiljö Ett miljöanpassat resande Ett kostnadseffektivt resande Resande när det behövs Ansvar Information/ Kommunikation Genomförande Uppföljning Kompletterande dokument Ansvaret följer linjeorganisationen. Chef ansvarar för efterlevnad och uppföljning av riktlinjerna. Chef och medarbetare ansvarar båda för planering och bedömning. Chef och medarbetare ansvarar för att resan sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt. Information om VGRs resepolicy och Västfastigheters riktlinjer ska delges de anställda. Riktlinjerna ska införas i den dagliga verksamheten. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna och utvärdera arbetet med resepolicyn. Årlig rapportering ska ske om Uppgifter som regionen årligen infordrar (= antal mil fördelat mellan tjänste- och privatbilar) Antalet tjänste- och leasade bilar, varav miljöbilar Antalet telefon- och videokonferenser med antal deltagare Till dessa riktlinjer hör: Säkrare, billigare och miljömässigt bättre resor inom VGR 2006 Reseanvisningar för Västfastigheter (med bilaga och hänvisningar). Definitioner: Policy finns i regionen Riktlinjer Anvisningar Instruktioner beskriver att något ska finnas och beslutas endast av VGR anger hur målet ska uppnås, dvs. vad som ska göras. beskriver på vilket sätt policyn ska genomföras ges för specifika system eller åtgärder och beskriver hur och av vem åtgärderna ska följas. 3(11)

5 RIKTLINJER FÖR VÄSTFASTIGHETERS TJÄNSTERESOR 1. Övergripande mål Minska miljöbelastningen som orsakas av resor och transporter Tjänsteresor hos Västfastigheter I riktlinjerna nedan anges hur det övergripande målet ska uppnås Effektivitet Tjänsteresor ska planeras, bokas och genomföras så kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt som möjligt. Hänsyn ska även tas till verksamhetens krav och medarbetarnas förutsättningar och behov. Möjligheterna att genomföra ett möte som distansmöte (video- och telemöte) ska övervägas innan beslut fattas om en resa. Resor ska planeras med så god framförhållning som möjligt. Bokningar och resor ska följa Riktlinjer för resor och transporter (punkt 2), Riktlinjer för bilar (punkt 5) och Riktlinjer för möten (punkt 4). Samåkning ska alltid undersökas. Kallelse till möte ska innehålla en deltagarförteckning, så att samåkning möjliggörs/kan ske. 1.3 Trafiksäkerhet och miljöanpassning Trafiksäkerhets- och miljökraven tjänar dubbla syften. Dels har de betydelse för säkerheten, miljön och hälsan för samtliga trafikanter, dels visar de att Västfastigheter är ett föredöme och tar ansvar för att det egna resandet sker så trafiksäkert och miljövänligt som möjligt. Se Riktlinjer för trafiksäkerhet och miljöanpassning. Kunskap Alla medarbetare ska tillämpa sin kunskap om hur var och en genom sitt handlande i olika situationer kan bidra till en säkrare och mer miljöanpassad trafik. Värdering /förståelse Alla medarbetare ska förstå vikten av säkra och miljöanpassade transporter. Lika viktigt är att alla förstår innebörden av det goda exemplets makt så att var och en genom sitt handlande, såväl i tjänsten som privat, bidrar till att samhällets trafiksäkerhetsmål och miljömål uppnås. Handling /beteende Alla medarbetare ska i handling tillämpa sin kunskap om trafiksäkerhet och miljöanpassning när de planerar och genomför resor. Vår strävan ska vara att ständigt göra vårt resande säkrare och mer miljöanpassat. I de fall det förekommer konflikter mellan olika mål måste avvägningen ske utifrån verksamhetens behov och de lokala förutsättningarna. På konsumentverkets webbplats finns information om nya personbilars (2004) miljöklass, bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och hur du kan köra miljöanpassat. Konkreta tips till förbättringar som alla kan göra finns även på Vägverkets webbplats under rubriken miljö. 2. Riktlinjer för resor och transporter 2.1. Resebyrån Westma har tecknat ett ramavtal för resetjänster med Lingmerths Resebyrå AB, Nässjö. Lingmerths är miljöcertifierade enligt ISO14001 (Statens Provningsanstalt i Borås) och väljer det för oss mest miljövänliga alternativet avseende resa, hotell och konferensanläggning vid tjänsteresa. En avvägning sker vid varje resa. Denna certifiering borgar också för att Lingmerths väljer samarbetspartners med miljöprofil. Vårt avtal med Lingmerths är uppbyggt så att ju mer vi reser desto högre rabatter får vi. Regionen köper årligen resor för miljoner. Tänk på miljöpåverkan och jämför med alternativ. 4(11)

6 2.2. Val av resklass mm Resebyrån har till uppgift att ta fram kostnadseffektiva förslag på hur resan kan genomföras. För bokning gäller: Flygresor, hotellrum, tågresor och båtresor ska bokas via resebyrån. Hyrbilar bokas i första hand direkt hos leverantören och i andra hand via resebyrån. Konferenser bokas i första hand hos resebyrån och i andra hand direkt hos anläggningen. För alla bokningar gäller följande: Bil I första hand ska fordon användas som Västra Götalandsregionen äger eller tillhandahåller för tjänsteresor. För bilresor ska Bilar som är anpassade för miljöbränsle i första hand tankas med det. Privat bil får användas endast när andra alternativ inte är rimliga i ett samlat perspektiv på miljö, kostnadseffektivitet och säkerhet. Resenären ska kunna redovisa skälen i det enskilda fallet till varför privat bil valts och får då användas efter överenskommelse med närmaste chef. När någon regelmässigt använder privat fordon i tjänsten (se dagens krav på bilar). Båt Flyg inrikes Flyg utrikes Taxi Tåg Buss Övriga resor utrikes Hotell Konferens Lågprisboende Vid resa med båt ska resenären åka med standardhytt, normalt B-hytt insides. För utrikesresor samt till destinationer där tåg och buss inte utgör realistiskt alternativ kan flyg nyttjas. Generellt gäller att resan ska vara längre än 50 mil för att flyg ska användas. Vid resor till och från Stockholm, med Stockholm som resans slutmål, får flygresa endast utnyttjas i undantagsfall. Resor med flyg genomförs normalt i ekonomiklass. Biljetten ska om möjligt bokas minst 7 dagar före avresa för att få bästa pris. Biljetter som inte är ombokningsbara bör väljas om det inte är sannolikt att biljetten behöver bokas om. Flygresor - se Västfastigheters RESEANVISNINGAR. Allmänna kommunikationer (t ex buss, spårvagn, tunnelbana) ska alltid övervägas som alternativ till vanlig taxi eller tågtaxi. På samma sätt ska flygbuss eller tåg vara förstahandsalternativ före flygtaxi. På kortare sträckor kan dock taxi vara ett kostnadseffektivt alternativ. I de fall taxi är ett alternativ ska i första hand miljötaxi väljas. Tågresor - se Västfastigheters RESEANVISNINGAR. Mellan många större orter finns reguljära bussförbindelser. På sådana sträckor kan buss vara ett alternativ till tåg (se tabell ovan miljöbelastning). Buss och annan kollektivtrafik bör också prövas som alternativ till taxi. Vid resa utrikes ska resebyrån anlitas för bokning och ombokning. Resebyrån kan då vid oroshändelser snabbt lämna rapport om var medarbetare finns inbokade i olika länder. I första hand ska hotell eller konferensanläggningar som är miljöcertifierade väljas, om sådant alternativ finns på orten. Hotellens utbud av filmer bör inte innehålla pornografiska filmer. Konferenser ska i första hand förläggas till regionens egna lokaler. I andra hand ska man använda de konferensanläggningar som resebyrån har avtal med. Bokning kan ske antingen direkt hos konferensanläggningen eller genom resebyrån. Vid externa grupp- och konferensarrangemang ska offert infordras. Privatrum, vandrarhem etc. får alltid användas. 2.3 Planering, ersättningar och övriga villkor för resor Planering Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till alla delar: transport, logi, traktamente, tjänstresetilllägg, arbetstid och restid. Avgörande för hur resan genomförs är den totala kostnaden, hänsynen till trafiksäkerhet och miljö samt medarbetarens sociala situation, Vid planering av konferenser och möten bör värdet av att minimera deltagarnas sammantagna resande beaktas. Den som arrangerar möten ska ta hänsyn till möjligheterna att ta sig till mötet med kollektiva 5(11)

7 färdmedel. Deltagarna ska också kunna ta sig till mötet på ett säkert och miljövänligt sätt. Hotell och lokaler bör vara handikappanpassade och ha ett miljöprogram. Alternativ som video- och telefonmöte ska övervägas innan man fattar beslut om en resa. Varje resa med övernattning ska alltid godkännas i förväg av medarbetarens närmaste chef. Brådskande resor kan godkännas i efterhand Ersättning vid tjänsteresor Tjänsteresor regleras av inkomstskattelagen, de landstingskommunala avtalen TRAKT 04 och BIL 01. Ersättning för tjänsteresor betalas ut enligt inkomstskattelagen Resor till och från arbetet Resor till och från arbetet omfattas inte av riktlinjerna Samåkning Att samåka är ett utmärkt sätt att resa både kostnadseffektivt och miljövänligt. Därför uppmanas samtliga att före varje resa undersöka om det finns möjlighet till samåkning. Buss eller minibuss kan ibland vara lämpliga alternativ när många ska resa till samma resmål. 3. Riktlinjer för trafiksäkerhet och miljöanpassning 3.1. Res kollektivt Allmänna kommunikationer är oftast det bästa alternativet med avseende på såväl effektivitet och kostnad som säkerhet och miljö. För resor som är längre än 50 km från arbetsstället ska tåg och buss i linjetrafik utgöra förstahandsalternativet. För kortare tjänsteresor ska cykel, kollektivtrafik eller tjänstebil nyttjas i första hand. I val mellan kollektivtrafik och bil ska kollektivtrafik prioriteras Säker körning En säker körning förutsätter att trafikreglerna följs. Ett förutseende och anpassat körsätt ökar säkerheten ytterligare. Att prata i mobiltelefon under körning kan vara mycket olämpligt och telefonen måste användas med stort omdöme. Det bästa är att parkera på ett säkert sätt medan samtalet pågår Sparsam körning med minskad miljöpåverkan Med sparsam körning kan du minska din bränsleförbrukning med 5 10 procent Motorcykel och moped Motorcykel och moped är de fordon som utsätter förare och passagerare för de största skaderiskerna vid en olycka. Dessutom ger vissa modeller stora utsläpp av hälsofarliga ämnen, särskilt de med tvåtaktsmotorer. Tjänsteresa med motorcykel och moped ska därför inte förekomma i andra fall än där det är absolut nödvändigt Cykelhjälm Vid tjänsteresor med cykel bör cykelhjälm användas. 4. Riktlinjer för möten 4.1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att ge förutsättningar för ett ökat användande av distansmöten inom Västfastigheter. Med distansmöten avses video- och telefonmöten. Genom att mötas på distans istället för att 6(11)

8 resa kan man göra stora besparingar i tid, pengar och miljö. Ytterligare positiva effekter är mer fritid och bättre effektivitet, eftersom arbetstid inte behöver användas för resor Val av mötesform Vid planering av möten ska man alltid överväga om mötet kan ske på distans. Faktorer att ta med i övervägandet är åtgång av arbetstid, mötets karaktär, intrång i fritid, reskostnader, kostnader för informations- och kommunikationstjänster samt miljöpåverkan Ansvar Ansvaret för val av mötesform ligger i första hand hos den som kallar till ett möte. Varje mötesdeltagare har dessutom ansvar för att själv föreslå en mötesform som är effektivare för tillfället Distansmöten Om mötesdeltagare kommer från olika arbetsplatser bör följande typer av möten hållas som distansmöte: Informationsmöten Uppföljningsmöten Rapporteringsmöten Korta möten Distansmötet kan vara t.ex. telefonmöte eller videokonferens. Västfastigheters egna funktioner för telefonmöte bör användas i första hand Personliga möten Följande typer av möten kräver normalt att deltagarna träffas: Uppstartsmöten, t.ex. projektstartmöten där deltagarna inte känner varandra Förankringsmöten Möten med fördjupad dialog, t.ex. ledardagar, utvecklingssamtal eller andra möten av personlig karaktär Längre möten. Fysiska möten ska förläggas till en plats som genererar minsta möjliga reskostnader. Om möjligt ska de hållas i regionens egna lokaler eller i lokaler med förmånliga avtal. För planering av tjänsteresor i samband med fysiska möten gäller Västfastigheters resepolicy. Den som kallar till ett möte är ansvarig för att mötet hålls på en tid och plats som gör det möjligt att resa enligt policyn. Önskemål från en enskild deltagare om att få delta via telefon eller video bör tillmötesgås såvida det inte medför påtagliga nackdelar för övriga mötesdeltagare. 5. Riktlinjer för bilar Hyrbilar, tjänstebilar och leasingbilar Samtliga fordon som regionen äger eller leasar ska vara så kallade miljöfordon Miljöfordon Bilresorna är en av de mest miljöbelastande aktiviteterna inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter Fakta om miljöfordon (SFS 2004:1324) Säkerhetskrav Krockkrav småbilar: Alla bilar med maxvikt kg ska klara minst 4 stjärnor i Euor NCAPs krocktest. 7(11)

9 5.2.3 Dagens krav på bilar Regionen ställer idag följande krav på privatbilar som används regelmässigt i tjänsten: Ha en tjänstevikt på högst 1700 kg, och vara valda utifrån vad man behöver med hänsyn till antal passagerare och mängden last. Ha huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används. Ha bra skydd för passagerarna vid frontal- och sidokollisioner, vilket anses vara uppfyllt om bilen uppfyller kraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) Vara så energisnåla som möjligt med hänsyn till sin storleksklass, vilket innebär högst 8,6 liter bensin eller 7,7 liter diesel/100 km. Vara inregistrerade första gången tidigast 1 januari RESEANVISNINGAR 1. Beslut om tjänsteresor Fastighetsdirektören beslutar om tjänsteresor utanför norden. Närmaste chef beslutar om underställd personals tjänsteresor inom norden. 2. Allmänna regler för resor 2.1. Resebeställningar Resebeställningar sker till Lingmerths Företagsresor, Nässjö, tfn , genom av cheferna särskilt utsedda personer på distrikten eller huvudkontoret. Detta är mycket viktigt, eftersom det i de flesta fall är förutsättningen för att få tillgång till de avtalade rabatterna, men också för att kunna få fram en samlad bild av vårt resande genom statistik och andra uppföljningskanaler. Respektive resebeställare ansvarar för att resebyrån blir informerad om vilka uppgifter som gäller för resenären när det gäller kundnummer, eventuellt kostnadsställe, önskemål om placering på flygplan samt tåg. Resebeställningarna kan förutom telefonbeställning också faxas eller skickas per till Lingmerths Transfer I första hand ska allmänna kommunikationer utnyttjas. Om särskilda skäl föreligger får taxi eller hyrbil användas. Välj bilstorlek så att bilen är rimligt anpassad till resan, antalet personer, mängden bagage m m. Kostnaden ska Lingmerths kunna fakturera i efterhand Hotell Hotell bokas genom Lingmerths Resebyrå AB. Resebeställare beställer alltid hotellrum i samråd med Lingmerths, som vi har avtal med. Takpris för hotellrum Det är omöjligt att fastställa ett takpris för hotellrum i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö på grund av att stora konferenser bokas där långt i förväg. Däremot är ett takpris fastställt för övriga städer i landet, nämligen 1 200kronor per natt i enkelrum. Hotellrummet betalas med den voucher (hotellkupong), som utfärdas av Lingmerths. Alla extra kostnader ska resenären själv stå för. Extrakostnad som ska betalas av Västfastigheter tas upp på reseräkningen Flygresor Inrikes Utrikes I första hand ska rabatterade avgångar bokas. Är rabatterade platser slutsålda bokas s.k. "Affärsbiljett". Rabatterade avgångar typ APEX och PEX ska i första hand bokas. 8(11)

10 Flygtaxi/Limousine Närmaste chefs bedömning. Som huvudregel gäller att bokning av flygresor ska ske av Lingmerths Resebyrå AB till lägsta möjliga pris. Det betyder att när så är möjligt ska resan företas enligt bestämmelser för APEX, PEX, Jackpot eller liknande rabattformer. Det förutsätter en övernattning mellan lördag och söndag samt ut- och hemresa från samma ort. Resan bokas normalt en vecka i förväg, men vid populära resmål kan det vara nödvändigt att vara ute i god tid. Då flygresan företas med dessa rabatterade former betalar respektive distrikt/motsvarande hotell och traktamente för de extra dygn som är föranledda av villkoren för biljetten, dock högst upp till ett belopp som motsvarar flygresa till normalpris (normalt Euroticket pris). Vid övriga bokningar av flygresor utan övernattning mellan lördag-söndag bör det observeras att det finns rabatterade biljetter även i business-klass i Europa. Generellt ska vi alltid eftersträva det bästa priset för våra tjänsteresor. I de fall så inte kan ske, exempelvis vid resa med person från annat företag eller organisation, ska detta alltid godkännas av attestberättigad chef Bonuspoäng Intjänade bonuspoäng på biljetter betalade av Västfastigheter återförs till Västfastigheter. Dessa poäng får inte nyttjas privat utan endast utnyttjas som resor i tjänsten. Detta gäller intjänade bonuspoäng på resor, hyrbilar, hotell m m. Grunden för reglerna är att Västfastigheter har betalat utgifterna för bonusintjänandet. Om en anställd skulle utnyttja intjänad bonus privat, har den anställde lagstadgad skyldighet att anmäla detta till arbetsgivaren för dennes inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter samt inlämnande av kontrolluppgift. Som anställd och resenär kan man ha stor nytta av att ansluta sig till något eller några av flygbolagens lojalitetsprogram. Exempel på fördelar är extra frivikt för bagage, inträde i lounger samt företräde på väntelistor vid fullbokade flygningar. Vissa flygbolag tillämpar också "biljettlöst" resande så tillvida att biljettinformationen registreras på resenärens kort Tågresor Tågresor utanför Västra Götalandsregionen inom Sverige och övriga länder: Affärsbiljett (1 klass) - alla platser (X2000) har ett eluttag så att man enkelt kan koppla upp medtagen dator. Tågresor inom Västra Götalandsregionen: Normalbiljett (2 klass) eller Västtrafiks biljetter Vid beställning av tågresor utomlands tillämpas samma rutiner som vid inrikes resor i Sverige och norden Konferenser Vid konferenser ska i första hand regionens egna lokaler användas. Lingmerths står till tjänst också när det gäller konferensbokningar. För grupp- och konferensarrangemang ska offert infordras Outnyttjade biljetter Outnyttjade biljetter ska alltid lämnas tillbaka till respektive resebeställare för att skickas tillbaka till resebyrån för kreditering Gruppresor När ett researrangemang omfattar fler än tio personer ska minst två offerter begäras in. Det är viktigt att berörda leverantörer får exakt samma förutsättningar så att en korrekt jämförelse kan göras. Lingmerths ska alltid beredas möjlighet att lämna offert. 3. Fritidsaktiviteter Deltagande i nöjen såsom teaterbesök, sportevenemang o dyl., som inte kan anses vara en naturlig del av arbetsresa, betalas av egna medel. 9(11)

11 4. Försäkring Som resenär är man fullt försäkrad under sina tjänsteresor. Västra Götalandsregionen har tecknat en tjänstereseförsäkring med Viator. Mera information finns att hämta i ekonomihandboken (ikon på skrivbordet) eller hos regionens försäkringshandläggare. 5. Betalning av biljetter Samtliga biljetter som köps av Lingmerths Resebyrå AB debiteras på olika kundnummer för Västfastigheter. 6. Följeslagare/medresenär Västfastigheter kan medge att anställd får ta med sig följeslagare på egen bekostnad vid större konferenser och arrangemang. Man får själv samordna beställning och betalning av resor, hotell och övriga avgifter m m för följeslagare. Kostnader för arrangemang som uppstår beroende av följeslagares deltagande står respektive anställd för. Det gäller exempelvis kostnader för transporter till studiebesök, utflykter, transfers etc.. 7. Reseförskott Reseförskott ska avse viss bestämd resa och kan behövas för betalning av kursavgift, uppehälle eller liknande. Reseförskott kan också behövas för utlandsresa. Förskottet dras av på reseräkningen. Det är viktigt att reseräkningen inlämnas redan vid hemkomsten, så att löneförrättaren kan registrera detta. Om förskottet är större än de kostnader som redovisas, dras förskottet av på nästa resa eller på lönen om inte ny resa företas inom en månad. Utländsk valuta hanteras av resenären. 8. Reseräkning Ifylld reseräkning ska lämnas månadsvis. För utbetalning med nästa lön ska reseräkningen vara inlämnad senast innan den 5:e i varje månad. Alla kostnader under resan som ska betalas av Västfastigheter ska verifieras. 9. Statistik Lingmerths Resebyrå tar fram ackumulerad statistik över affärsresandet genom att registrera samtliga beställningar i faktureringssystemet. 10. Tillgänglighet Lingmerths Resebyrå har öppet vardagar mellan kl , tfn Vid beställningar på andra tider hänvisas till 24-timmars service, tfn (OBS! Kom ihåg att beställningar alltid ska ske genom resebeställare inom Västfastigheter). 11.Leverans av färdhandlingar Biljetter och andra dokument, som fordras för resans genomförande, skickas per post från Lingmerths till resebeställaren. Alternativt kan man erhålla ett bokningsnummer som används när biljetterna hämtas hos ett ATG-ombud. Lingmerths erbjuder också direkt hämtning av flygbiljett vid t ex trafikkassa på flygplats i Sverige samt övriga världen, överföring av tågbiljett till biljettautomat/atg-ombud eller på av beställaren anvisad plats. 12. Pris Nettopriser tillämpas av Lingmerths, vilket innebär att leverantörens grundprovision är avräknad. Ett arvode på 6,9 % debiteras på fakturerat, krediterat och reserverat belopp exklusive mervärdeskatt och grundprovision. 10(11)

12 13. Utbildning av kontaktmän/resebeställare Det är viktigt att respektive resebeställare inom Västfastigheter får utbildning av Lingmerths avseende aktuella resevillkor m m. Vänersborg den??-??-?? Kjell Eriksson Fastighetsdirektör 11(11)

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga.

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga. Personalberedningen Georg Krantz 044-309 33 95 georg.krantz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2008-11-28 1 (2) Riktlinjer för Möten och Resor Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen föreslås anta Riktlinjer

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Datum 2003-12-01 Dnr 2003/KLK147 rev 031217 Antagen av Kf 2004-03-18, 22 (5) 1 RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Denna policy gäller alla resor som sker i tjänsten eller i uppdrag som

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/

13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 17 (48) 2017-11-27 Kf Ks 378 13. Resepolicy för Västerviks kommun revidering Dnr 2017/381-003 Nu gällande Resepolicy antogs av kommunfullmäktige 2004-11-25, 156

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN (antagen av kommunstyrelsen 2000-09-13) ALLMÄNT Dessa regler gäller för samtliga anställda och uppdragstagare hos Landskrona kommun. Begreppen

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Till grund för tjänsteresor inom NTF Västmanland finns: Resepolicy för NTFVästmanland, fastställd av NTFs styrelse, samt NTFs resereglemente. Ansvar

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Giltigt fro.m: - Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : Styrande dokument

Giltigt fro.m: - Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : Styrande dokument Tjänsteresor i Västerbottens läns landsting. Rutiner Bakgrund Rutinerna gäller samtliga resor som betalas av Västerbottens läns landsting (VLL). Syfte Rutinerna syftar till att planering av och genomförande

Läs mer

Landstingsgemensamma regler för resor - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting

Landstingsgemensamma regler för resor - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting Version: 2 Ansvarig: Landstingsfullmäktige 2(6) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 1998-09-23 Nyutgåva

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten

Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 17 oktober 2007 96 Reviderad 7 februari 2008 29 1(8) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN Omfattning Denna policy och tillhörande bilagor gäller alla resor som företas i tjänsten eller i NTF Örebro länsnamn. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av verksamhetsansvarig.

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

1"""""."'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy

1.'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har beslutat ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en resepolicy fiir Vallentuna kommun. Resepolicyn omfattar samtliga

Läs mer

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER Dokumentnamn Dokumenttyp Faälld/upprättad Beslutsinans Piteå kommuns anvisningar för Anvisningar 2011-01-01 Kommunchef resor och transporter Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

1 (7) AW/LL. Innehåll

1 (7) AW/LL. Innehåll 1 (7) 2016-10-10 AW/LL Innehåll Inledning... 2 Omfattning... 2 Allmänt om förmånsbeskattning... 2 Att tänka på när du planerar ett möte eller en resa... 3 Att tänka på när du bokar resor och boende...

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten för Arvidsjaurs kommun och dess bolag

Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten för Arvidsjaurs kommun och dess bolag Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten för Arvidsjaurs kommun och dess bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrande dokument Riktlinjer 2016-06-20 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig

Läs mer

Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen

Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen 1 (7) Personalbyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2004-02-09 och 2004-06-21 EKB-799-0069/04 Planering av tjänsteresor vid Rikspolisstyrelsen 1 Allmänt I Polisens arbete utgör tjänsteresorna en

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern KSKF_2013_447-Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern.

Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern KSKF_2013_447-Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern. 2014-08-05 1 (10) Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern KSKF_2013_447-Anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern.docx Eskilstuna kommun 2014-08-05 2 (10) Anvisningar

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida BESKRIVNING D-LFV 2006-16377 0(12)

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida BESKRIVNING D-LFV 2006-16377 0(12) LFV Dokumenttyp Dokumentnummer Sida Koncern-HR BESKRIVNING D-LFV 2006-16377 0(12) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Per Edström 011-192583 GD 2009-10-19 04.00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Ansvar...2

Läs mer

Reseriktlinjer. Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi:

Reseriktlinjer. Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi: Reseriktlinjer Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi: Arbetar för jämställdhet och allas lika värde Arbetar för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt Värnar om rätten

Läs mer

Bilaga 2. Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter

Bilaga 2. Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter Bilaga 2 Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter 2009 Innehållsförteckning Sida Riktlinjer för resor och transporter 3 Allmänna tillämpningsanvisningar för resor 4 Lokala resor i tjänsten

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förslag till riktlinjer för resor i tjänsten

Förslag till riktlinjer för resor i tjänsten ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2012-11-08 Bilaga 2 Förslag till riktlinjer för resor i tjänsten Här nedan återfinns riktlinjer för resor i tjänsten som gäller för medarbetare inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Resepolicy för NTF Uppsala län

Resepolicy för NTF Uppsala län September 2006 Resepolicy för NTF Uppsala län Omfattning Denna policy och tillhörande bilagor gäller alla resor som företas i tjänsten eller i NTF Uppsala läns namn. Avsteg från policyn kan göras efter

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Riktlinjer för resor vid fastighetskontoret

Riktlinjer för resor vid fastighetskontoret DNR 1.1.2-052/2011 Riktlinjer för resor vid fastighetskontoret Dessa riktlinjer behandlar lokala resor, regler för s.k. SL-kort samt inrikes och utrikes tjänsteresor. Stockholms stads förvaltningar och

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Mötes- och resepolicy vid Högskolan i Skövde

Mötes- och resepolicy vid Högskolan i Skövde HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2016-07-01 DnrHS 2016/384 Mötes- och resepolicy vid Högskolan i Skövde Jag fastställer härmed Mötes- och resepolicy för Högskolan i Skövde. Policyn ska öka medvetenheten

Läs mer

Mötes- och resepolicy

Mötes- och resepolicy 2012 Mötes- och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-18, 55 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Utvärdering och uppföljning... Fel!

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Syftet med dessa anvisningar är att: effektivisera resebokningen

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan

Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för tjänsteresor inom Försäkringskassan 1 INLEDNING... 2 1.1 DEFINITIONER... 2 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 2.1 BESLUT OM RESA... 3 2.2 BETALKORT... 3 2.3 ÅRS/HALVÅRSKORT... 3 2.4 BONUS...

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Resepolicy för Varbergs Sim

Resepolicy för Varbergs Sim Resepolicy för Varbergs Sim Rev. 2 Giltig fr.o.m. 2012 12 01 tills vidare I denna resepolicy har vi tecknat ner föreningens avsikter och ambitioner för att tydliggöra för alla, inte minst föräldrar och

Läs mer

Riktlinjer för möten och resor i Regeringskansliet

Riktlinjer för möten och resor i Regeringskansliet Riktlinjer RKFC 2016:1 2016-12-21 FA2016/01598/JA Förvaltningsavdelningen Riktlinjer för möten och resor i Regeringskansliet Dessa riktlinjer är beslutade av förvaltningschefen med stöd av 8 Regeringskansliets

Läs mer

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten Bilaga 4, Förslag till beslut Policy och riktlinje för resor i tjänsten Policy och riktlinjer för resor i tjänsten Policy för resor i tjänsten Policyn innebär att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal GILTIGT FRÅN 2002-01-01 Reseavtal Rekommendationsavtal 1993 med ändringar till och med 2012 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer