Ink MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt."

Transkript

1 ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. SYFTE Resepolicyn syftar till att ge styrning och vägledning så att våra tjänsteresor kan göras på ett så miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. PLANERING AV RESA Tjänsteresor skall planeras och genomföras på ett sådant sätt att negativ miljöpåverkan minimeras. Innan en resa beställs ska resenären överväga om det är möjligt att ersätta resan till förmån för videokonferens, telefonmöte mm. I första hand ska resor ske utan användning av motordrivet fordon. I andra hand ska kollektivtrafik användas. I tredje hand ska fordon med så liten miljöpåverkan som möjligt användas. Samåkning ska eftersträvas. Flygresor ska endast utnyttjas där tidsmässiga eller praktiska skäl inte medger annat. EFFEKTIVITET Tjänsteresor skall företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn tagen till medarbetarens individuella förutsättningar, verksamhetens krav och miljöpåverkan. TRAFIKSÄKERHET Alla resor skall ske på ett trafiksäkert och tryggt sätt, både för den som reser och andra trafikanter. OMFATTNING OCH ANSVAR Resepolicyn gäller för alla medarbetare eller förtroendevalda som reser i tjänsten och där resan betalas av Sala kommun. Avsteg från policyn kan göras efter beslut från ansvarig chef.

2 SALA KOMMUN Varje chef ansvarar för att medarbetarna får information om policyn och att regelbundet följa upp medarbetarnas tjänsteresor i enlighet med policyn. Alla medarbetare har ansvar för att policyn tillämpas. Alla medarbetare har ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett samordnat, ekonomiskt, säkert och miljömedvetet sätt.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Bilaga KS 2012/106/2 SALA KOMMUN Ink O 8 ~ibb5 Jl9tIAkt~aga I 1 (4) ~08 RIKTLINJE RIKTLINJE Riktlinje för Resor och trafiksäkerhet Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt och rimligt beträffande trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Miljöaspekten ska väga tungt men får inte vara avgörande för val av transportsätt. Sala kommuns fordonspark ska också vara anpassad så att riktlinjerna kan uppfyllas. EFFEKTIVT RESANDE Överväg alternativ till resa. Är det nödvändigt att närvara vid mötet? Går det att ersätta en resa med något annat sätt att kommunicera? T.ex. videomöte, telefonmöte, telefonkonferens, e-post etc. Planera in fler uppdrag för resan och samåk så mycket som möjligt. Resor I första hand ska resor ske utan användning av motordrivet fordon. På sträckor kortare än 2 km ska man om möjligt promenera eller cykla. I andra hand bör kollektiva transporter väljas. Tåg är det bästa alternativet med avseende på både såväl effektivitet, säkerhet och miljö. I tredje hand ska motordrivet fordon användas där minimal miljöpåverkan ska eftersträvas. Det innebär att elfordon och små fordon ska användas på korta resor där hastigheten är låg. Förbränningsmotorer som inte har uppnått rätt arbetstemperatur har de största utsläppen. Längre resor med högre hastighet motiverar större fordon och trafiksäkerhet. Resor till och från arbete Resor till och från arbetet omfattas inte av riktlinjerna. REGLER FÖR TJÄNSTERESOR INOM SALA KOMMUN. Tjänsteresor för Sala kommun regleras av bestämmelserna i kommunalskattelagen och dess regler samt gällande avtal. Resans syfte skall alltid ha ett klart och tydligt sammanhang med det uppdrag den anställde har att ansvara för.

4 2 (4) För att undvika risken för mutanklagelser skall alltid alla resor och allt boende betalas av kommunen oavsett arrangör, ärende eller syfte. Undantaget är om resan arrangeras av annan kommun, landsting, staten eller bolag som ägs av offentlig myndighet. Ansvar Varje medarbetare har ansvar för det egna resandet och att resan följer resepolicyn och gällande avtal. Varje personalansvarig chef har ett särskilt ansvar att informera om vad som gäller och att tillse att kostnaderna för resor står i proportion till nyttan samt att arbetsmiljö-, trafiksäkerhets- och miljökraven efterlevs. Varje förtroendevald ansvarar för att dennes resor inom sitt uppdrag planeras och företas i enlighet med denna policy. Resorna skall alltid vara godkända i förväg. Beslut om resa inom landet fattas av ansvarig chef. För resor i utlandet beslutas av förvaltningschef. MINIMIKRAV PÅ FORDON SOM ANVÄNDS I TJÄNSTEN Tjänstebilar, hyrbilar och leasingbilar Miljöklassade fordon ska användas så ofta det är möjligt. l första hand ska biogasfordon eller eldrivna fordon användas. l andra hand andra typer av miljöklassade fordon. Där det är helt uteslutet att hitta motorfordon med miljövänligt drivmedel kan bensin eller diesel tillåtas. Egen bil För att få använda egen bil i tjänsten krävs godkännande av närmsta ansvarige chef. Denne skall även informera om att kommunen ej tar kostanden för självrisk om skada inträffar. Helst ska bilen ha: krockkudde på förarplatsen partikelfilter eller katalysator motorvärmare i syfte att minska utsläppen av kolväten och partiklar BESTÄLLNING AV RESOR Alla beställningar av biljetter, hotellrum, flyg, tåg, taxi, hyrbilar m.m. görs hos företag som Sala kommun har avtal med. Resor skall bokas med så god framförhållning som möjligt för att få möjlighet till lägst möjliga pris. Ändringar och om/avbokningar skall ske så skyndsamt som möjligt.

5 3 (4) Kostnadsjämförelse Vid beräkning av resekostnad skall alla delar av kostnaden läggas samman, logi, transport, arbetstid och restid. Avgörande för resan är den totala kostnaden, restid, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Villkoret för att få ett fördelaktigt pris (t.ex. apex-biljetter) är ibland bortavaro över lördag. Om den totala kostnaden kan minskas genom längre bortavaro kan kommunen betala de extra hotellkostnaderna och för högst två hotellnätter. Ersättning vid tjänsteresor Ersättning vid tjänsteresor betalas ut i enlighet med kommunalskattelagens bestämmelser och gällande bilaga respektive traktamentsavtal. Vid tjänsteresor i utlandet utbetalas i förekommande fall traktamenten enligt RSV:s allmänna råd. Reseräkningar Reseräkningar skalliämnas in inom en månad efter resans slut. För sent inkomna reseräkningar regleras inte. Reseräkning skall läggas in i "min lön" samt kvitton skall häftas på kopia av utdrag ur min lön på de utgifter man lagt in. Reseförskott I vissa fall tar inte hotell eller liknande faktura och då kan reseförskott betalas ut. Detta redovisas senast en månad efter resans avslut. NORMALSTANDARD PÅ RESA Flyg Flygresor skall alltid ske till lägsta möjliga kostnad som normalt är ekonomiklass. Resan skall bokas i så god tid som möjligt så att rabatter kan erhållas. Båt Egen hytt med dusch och toalett. Tåg Andra klass. Vid resa med nattåg, möjlighet till egen kupe. Hotell Enkelrum med dusch/bad och toalett. Bil Sala kommuns egna bilar som skall användas i första hand. Bilar bokas via datorn i Outlook. I andra hand får egen bil användas och i tredje hand extern hyrbil. Taxi Taxi bör endast användas då kollektivtrafik inte fungerar och annan bil saknas. Vid fler än tre resande kan taxi vara billigare än buss.

6 4(4) 20nOS-08 Bonus och förmåner All bonus och direkta förmåner som en rese leverantör erbjuder skall tillfalla Sala kommun och inte den enskilda resenären. Anhörig med på tjänsteresa l de fall en anhörig följer med på en tjänsteresa, som medresenär, skall denna själv bekosta alla sina kostnader i samband med resan. FÖRSÄKRINGAR VID TJÄNSTERESOR Sala kommun har tecknat reseförsäkringar som gäller för resor i tjänsten. Kontrollera på intranätet vad som gäller. Bilbärgning inom kommunen anlitas av Gehlins Biltjänst Eft Reser man utanför Sverige behövs ett intyg om sjukförsäkring i EV-land. Detta erhålles från försäkringskassan, Skadedrabbad utomlands använder de kontaktuppgifter som reseförsäkringen uppger. TRAFIKSÄKERHET Alla som framför ett fordon skall följa trafikregler och vara ett föredöme i trafiken bla. genom att anpassa hastigheten efter väglag och trafiksituation samt hålla ordentligt avstånd till framförliggande bil. Stress i trafiken skall undvikas. Ansvarig chef skall se till att det finns resmarginaler så att stressituationer i trafiken inte uppstår. Säker körning Att prata i mobiltelefon under körning är olämpligt. Skall telefon användas under körning skall det ske med handsfree. Observera att i många europeiska länder är det förbjudet att prata i mobiltelefon även om det sker med handsfree. Medarbetare som kör mycket i tjänsten bör genomgå en utbildning i sparsam körning, t.ex. Eco Driving. Förare av minibuss bör ha erfarenhet att köra minibuss. Cykelhjälm Vid tjänsteresor med cykel bör cyklisten använda cykelhjälm.

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer