Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad"

Transkript

1 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen för Mölndals stad som berör transportsektorn. Syftet är även att konkretisera stadens riktlinjer för miljöanpassad upphandling så att de går att tillämpa på transportsektorn. Vidare att Mölndals stad skall hålla en jämn och hög miljö- och sprestanda på de fordon och transporter som staden använder. Koppling till andra dokument Dessa riktlinjer är kopplade till stadens upphandlingspolicy, riktlinjer för miljöanpassad upphandling resepolicyn. Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandling finns även för transporttjänster och skall utarbetas för arbetsmaskiner. Miljömålen för Mölndals stad. I bakgrunden finns även ett samarbetsavtal med vägverket. Uppdatering Dessa riktlinjer skall uppdateras under hösten Områden för tillämpning Dessa riktlinjer skall tillämpas i all upphandling då Mölndals stads förvaltningar köper eller leasar lätta fordon. Med fordon avses personbilar, skåp- och pick-up bilar, minibussar och liknande. Begagnade fordon omfattas också av riktlinjerna och skall uppfylla kraven. Kraven utgör en miniminivå och får endast frångås då hårdare krav ställs eller i undantagsfall då behovet är av sådan speciell art att behovet inte kan täckas om riktlinjerna följs. I de fall upphandlingarna görs tillsammans med andra upphandlande enheter skall Mölndals stad verka för att riktlinjerna tillämpas även då. Definitioner Miljöfordon Kommunfullmäktige har beslutat att Mölndal skall använda sig av Göteborgs stads definition av vilka fordon som kan klassas som miljöfordon. I dessa riktlinjer används sålunda Göteborgsdefinitionen. Kravens uppbyggnad I tidigare antagna miljömål, policies och riktlinjer hänvisar upphandlaren bl.a. till EKUverktyget 1 och till Göteborgsdefinitionen. I dessa återfinns krav och kriterier som i viss utsträckning anger olika nivåer både för miljö- och för trafiksaspekterna. I föreliggande riktlinjer jämkas dessa olika krav och utvärderingskriterier samman. Miljökraven utgår dessutom ifrån Miljömål för Mölndal och berör följande av dessa: Giftfri miljö saspekterna utgår även fortsättningsvis ifrån Euro NCAPs klassning. 2 1 Miljöstyrningsrådets internetbaserade upphandlingsverktyg, skall användas enligt tidigare antagna riktlinjer. 2 Euro NCAPs trafiksklassningar används både av EKU-verktyget och i Göteborgsdefinitionen.

2 1) Grundläggande krav på metod Definiera först vilka funktioner som skall fylla och se vilken typ av fordon (ej fabrikat eller modell) som kan fylla de funktioner som behöver upphandlas. När rätt fordonstyp valts skall kalkyler göras. Kalkyler på fordon skall beräknas på en avskrivningstid på 5 år och kalkylen skall inkludera liga förutsägbara kostnader. I varje upphandling skall undersökas om miljöfordon finns tillgängligt och kan täcka respektive funktionsbehov. Vilka fordon som klassas som miljöfordon enligt definitionen listas på Potentiella anbudsgivare (leverantörer) listas på Där miljöfordon finns för behovet skall en kalkyl göras för minst ett miljöfordon. Som stöd kommer att utarbetas en generell rutinbeskrivning med exempelkalkyler. 2) Grundläggande miljökrav I första hand skall miljöfordon enligt Göteborgsdefinitionen upphandlas. Förfrågningsunderlaget skall då rubriksättas med orden Upphandling av miljöfordon i form av x eller liknande. Göteborgsdefinitionen eller en hänvisning till definitionen skall finnas med i förfrågningsunderlaget. Upphandlaren kan verifiera att anbuden erbjuder ett miljöfordon mot klassningen på eller egenhändigt mot definitionen. 3) Kompletterande miljökrav I andra hand skall de kompletterande miljökraven användas. Dessa skall användas: om genomförd kalkyl visar att kostnaden för ett miljöfordon överstiger 10 % jämfört med ett i övrigt likvärdigt och jämförbart annat fordon. Ansvarig nämnd kan dock besluta om speciella satsningar och ovanstående siffra skall inte utgöra hinder för sådana satsningar. om ett miljöfordon inte kan uppfylla de funktioner som efterfrågas. Kraven är uppbyggda utifrån parametrar som i huvudsak berör utsläpp av de gaser, övriga avgasnivåer utsläpp av ett (begränsat) antal andra miljö- och hälsofarliga ämnen. De kompletterande kraven preciseras följande sidor för fordonsklasserna: Mini- och småbilar, Mellanklassen, Stora mellanklassen, Storbilsklassen och familjebussar, Minibussar och Lätta lastbilar 4) Grundläggande krav på Fordonet skall ha tilldelats fyra stjärnor i övergripande bedömning efter Euro-Ncaps tester. Upphandlaren kan verifiera att anbuden erbjuder ett så pass säkert fordon som krävs genom att se på aktuella listor på 5) Kompletterande krav på Då testresultat ifrån Euro-Ncap inte finns kan likvärda tester ifrån aktuell myndighet auktoriserat testcenter godtas. Beskrivning av testmetoder och testresultat för aktuellt fordon skall då medfölja anbudet. Testresultatet skall minst motsvara den som uppnås vid fyra stjärnor enligt Euro-Ncap. Är inte testat, vilket kan vara fallet för flak- och skåpbilar och liknande fordon, så skall vara utrustat med ställbart trepunktsbälte på låsningsfria bromsar, airbag i framsäten och nackskydd för liga säten. De kompletterande kraven preciseras följande sidor för fordonsklasserna: Mini- och småbilar, Mellanklassen, Stora mellanklassen, Storbilsklassen och familjebussar, Minibussar och Lätta lastbilar

3 3 & 5) Kompletterande miljökrav och trafikskrav För mini- och småbilsklassen I nedanstående tabell specificeras de kompletterande miljö- och trafikskraven som skall ställas på fordon i mini- och småbilsklassen. b 6,0 liter/100 km (b = bensin) d 5,4 liter/100 km (d = diesel) (93/116/EEG) Miljöklass 2005 (98/69/EG, steg B) bromsar liga platser uppfylls ca 142g fossilt CO 2 / km Kväveoxider (NO x )(b) 0,08 [g/km] Koloxider (CO) (b) 1,0 /(d) 0,5 Partiklar (d) 0,025 Nox + HC (d) 0,3 Fyra stjärnor Fordonsklasserna definieras enligt: Minibilsklassen - minst två sittplatser (med nackskydd och trepunktsbälte) och längd x bredd x höjd mindre än 8,7m 3 och längd x bredd större än 6,1 m 2 Småbilsklassen minst fyra sittplatser (med nackskydd och trepunktsbälte) och längd x bredd x höjd mindre än 10 m 3 och längd x bredd större än 6,1 m 2

4 För mellanbilsklassen I nedanstående tabell specificeras de kompletterande miljö- och trafikskraven som skall ställas på fordon i mellanbilsklassen. b 6,6 liter/100 km (b = bensin) d 5,9 liter/100 km (d = diesel) (93/116/EEG) Miljöklass 2005 (98/69/EG, steg B) bromsar liga platser uppfylls ca 156g fossilt CO 2 / km Kväveoxider (NO x )(b) 0,08 [g/km] Koloxider (CO) (b) 1,0 /(d) 0,5 Partiklar (d) 0,025 Nox + HC (d) 0,3 Fyra stjärnor nr Fordonsklassen definieras enligt: Mellanbilsklassen - minst fyra sittplatser (med nackskydd och trepunktsbälte) och längd x bredd x höjd mindre än 10 m 3 och längd x bredd större än 6,6 m 2

5 För stora mellanbilsklassen I nedanstående tabell specificeras de kompletterande miljö- och trafikskraven som skall ställas på fordon i stora mellanbilsklassen. b 7,1 liter/100 km (b = bensin) d 6,4 liter/100 km (d = diesel) (93/116/EEG) Miljöklass 2005 (98/69/EG, steg B) bromsar liga platser uppfylls ca 167g fossilt CO 2 / km Kväveoxider (NO x )(b) 0,08 [g/km] Koloxider (CO) (b) 1,0 /(d) 0,5 Partiklar (d) 0,025 NOx + HC (d) 0,3 Fyra stjärnor Fordonsklassen definieras enligt: Stora mellanbilsklassen - minst fem sittplatser (med nackskydd och trepunktsbälte) och längd x bredd x höjd mindre än 11,2 m 3 och längd x bredd större än 7 m 2

6 För storbilsklassen och familjebussar I nedanstående tabell specificeras de kompletterande miljö- och trafikskraven som skall ställas på fordon i storbilsklassen och på så kallade familjebussar. b 9,1 liter/100 km (b = bensin) d 8,2 liter/100 km (d = diesel) (93/116/EEG) Miljöklass 2005 (98/69/EG, steg B) bromsar liga platser uppfylls ca 214g fossilt CO 2 / km Kväveoxider (NO x )(b) 0,08 [g/km] Koloxider (CO) (b) 1,0 /(d) 0,5 Partiklar (d) 0,025 Nox + HC (d) 0,3 Fyra stjärnor Fordonsklassen definieras enligt: Storbilsklassen - minst fem sittplatser (med nackskydd och trepunktsbälte) och längd x bredd x höjd mindre än 12 m 3 och längd x bredd större än 8,3 m 2 Familjebussar - lätta fordon (ej över 3500 kg tjänstevikt) med minst sex sittplatser (med nackskydd och trepunktsbälte)

7 För minibussar och lätta lastbilar I nedanstående tabell specificeras de kompletterande miljö- och trafikskraven som skall ställas på fordon som minibussar Flakbilar Skåpbil Lätta lastbilar Miljökrav krav (skall) Miljöklass 2005 för lätta lastfordon och små bussar (sk.euro4) Fordon med vikt upp till 1305 kg Fordon med vikt kg Fordon med vikt kg i liter per säker plats och 100 km skall anges i anbudet. Upphandlaren skall använda uppgiften som urvalskriterie (eller ) i liter per kg tillåten totalvikt och 100 km (vikt för maxlast plus fordonsvikt) och skall anges i anbudet. Upphandlaren skall använda uppgiften som urvalskriterie efter EU- norm (98/69/EG ) Tillverkarens intyg på förbrukning i blandad körning Tillverkarens intyg på förbrukning i blandad körning [g/km] Kväveoxider (NO x )(b) 0,08(d) 0,25 Koloxider (CO) (b) 1,0 (d) 0,5 Partiklar (d) 0, 025 NOx + HC (d) 0, 3 [g/km] Kväveoxider (NO x )(b) 0,1(d) 0,33 3 Koloxider (CO) (b) 1,81(d) 0,63 Partiklar (d) 0,04 NOx + HC (d) 0,39 [g/km] Kväveoxider (NO x )(b) 0,11(d) 0,39 6 Koloxider (CO) (b) 2,27(d) 0,74 Partiklar (d) 0,06 NOx + HC (d) 0,46

8 skrav bromsar där så finns möjlighet till. liga platser Plats för brandsläckare uppfylls Fyra stjärnor

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

Avrapportering av regeringsuppdrag att ta fram en definition av miljöbilar

Avrapportering av regeringsuppdrag att ta fram en definition av miljöbilar Vägverkets publikation 2004:116 ISSN: 1401-9612 Datum Ssas, Sektion Samhällsprocesser 2004-10-26 (version 1.1) SA80A 2004: 15395 Kjell Avergren Avrapportering av regeringsuppdrag att ta fram en definition

Läs mer

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12 Sida 1/12 Policy för fordon och tillämpningsanvisningar Kungsbacka kommuns fordonspolicy ställer höga krav på de bilar vi använder. Alla bilar kommunen köper eller leasar ska uppfylla strikta miljö- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Utlåtande 2010:20 RII (Dnr 303-1466/2009) Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Miljöbilsdefinition

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26, 166 Kommunledningskontoret Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Styrande dokument är dels Resepolicy för Värnamo kommun samt de övriga policies vilka

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet

Läs mer

Program för miljöanpassad upphandling

Program för miljöanpassad upphandling Program för miljöanpassad upphandling Ks/2011:418 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för miljöanpassad upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 178 Program

Läs mer

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Personbil: Som personbil räknas varje fordon som är registrerad som sådan i Transportstyrelsens register och inte är avställd. Det finns även

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

Fordonsekonomi och intern kontroll

Fordonsekonomi och intern kontroll Revisionsrapport* Fordonsekonomi och intern kontroll Kalmar kommun 24 september 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Remissvar - Fordonspolicy för Huddinge kommun

Remissvar - Fordonspolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-10-24 GN-2014/395.109 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Fordonspolicy för Huddinge

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Folksams Tjänstebilsindex 2008

Folksams Tjänstebilsindex 2008 2008-04-29 Sid 1(5) Folksams Tjänstebilsindex 2008 Kartläggning av privat och offentlig sektors inköp av tjänste- och företagsbilar : Om säkerheten och bränsleförbrukningen i de svenska bilparkerna inom

Läs mer

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Förslag till mallar för kommunal upphandling 2006-10-13 version 2 Förord Kommunernas trafiksäkerhetsarbete har traditionellt

Läs mer

2013-09-24 Ks 407/2012. Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun

2013-09-24 Ks 407/2012. Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun 2013-09-24 Ks 407/2012 Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun Innehållsförteckning Allmänt... 3 Fordonspolicy visionen... 3 Inköp och tillhandahållande av fordon... 3 Användande av fordon...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer