PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen Analys & Strategi. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08"

Transkript

1 PROMEMORIA Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser - för åtgärdsplaneringen 2009 Version Analys & Strategi

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Foto: Joachim Lundgren, Carl Swensson Analys & Strategi

3 Analys & Strategi

4 Innehåll 1 INLEDNING OCH BAKGRUND DEFINITION AV EET-SCENARIOT OCH UTBUD DEFINITION AV SCENARION RESULTAT SLUTSATS OCH KOMMENTARER Analys & Strategi

5 1 Inledning och bakgrund I samband med trafikverkens pågående åtgärdsplanering ombads WSP Analys & Strategi medverka med en bilparksprognos avseende ett framtidsscenario byggt på den s.k. EET-strategin. Resultaten skulle avse dels bilparkens genomsnittliga drivmedelskostnader, dels bilparkens genomsnittliga CO 2 -utsläpp år Uppdraget utvidgades sedan till att omfatta även år I ett tilläggsuppdrag har dessutom ett referensscenario till EET-strategin studerats. Uppdraget innebar följande delmoment: 1. Kalibrering av bilparksmodellen för Översyn av tillkommande framtida bilmodeller och teknisk utveckling 3. Definition av styrmedelsscenario 4. Prognosberäkning 5. Resultatuttag 6. Jämförelse med av EU rekommenderade/bestämda värden 7. Dokumentation Prognosförutsättningar och resultat finns dokumenterade i WSP rapporten 2008:25 Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen EET-scenario och referensscenario version I PM Framtagande av framtida bilmodellsutbud version presenteras närmare hur översynen av tillkommande framtida bilmodeller och teknisk utveckling gått till samt ger en utförligare bild av det framtida modellutbudet. Dessutom jämförs bilparkmodellens genomsnittliga bränsleförbrukning uppdelat på drivmedelstyp med verklig statistik från 2006 och Då det är osäkert hur priset på etanol kommer att utvecklas samt hur snabbt laddhybrider kommer att slå igenom på marknaden presenteras i denna PM känslighetsanalyser som syftar till att undersöka hur ändrade prognosförutsättningar påverkar bilparkens genomsnittliga drivmedelskostnader och bilparkens genomsnittliga CO 2 - utsläpp år Uppdraget har genomförts av Kristina Birath, Pia Sundbergh och Staffan Algers. Analys & Strategi 3

6 2 Definition av EET-scenariot I tidigare analyser har effekter på bilparkens sammansättning av den så kallade EET-strategin studerats med hjälp av bilparksmodellen. Då samtliga känslighetsanalyser utgår från EET-scenariot presenteras här kortfattat vad strategin innebär på personbilssidan och hur den är inlagd i bilparksmodellen 1. Höjda bensin- och dieselskatter: Bensin- och dieselskatterna antas höjas med 75 öre per liter år 2008 på både bensin och diesel (med moms motsvarar det en höjning med cirka 1 krona per liter). Skatten antas dessutom uppräknas med KPI- och BNPutvecklingen. EET-strategin redovisar att I Kontrollstation 2008 står även att energiskatten på dieselbränsle bör successivt höjas till en med bensin likvärdig nivå samtidigt som den höjda fordonsskatten för dieselbilar sänks. År 2010 kommer kraven på dieselfordon att vara så höga att den extra fordonsbeskattningen av dieselfordon inte är motiverad. Vi antar därför att den tas bort år När den är borttagen finns det inget skäl att dieselbränsle inte ska ha lika hög energiskatt som bensin. Vi antar att även denna förändring genomförs år Produktpriser: Produktpriserna på bensin och diesel (liksom för etanol och gas) antas vara oförändrade , och att de ökar med 0,3 procent per år under perioden Ökad CO 2 -differentiering av fordonsskatten: CO 2 -komponenten antas höjas till 25 kr/gram CO 2 och tas ut för utsläpp över 120 gram CO 2 /km. Detta avser även dieselfordon. För fordon med alternativa bränslen antas CO 2 -komponenten höjas proportionellt lika mycket. Den särskilda dieselfaktorn antas tas bort år 2010 (när också dieselskatten blir likvärdig med bensinskatten när det gäller CO 2 -utsläpp). CO 2 -baserat förmånsvärde: Förmånsvärdet för fri bil antas koldioxidbaseras som en procentandel av nybilspriset. Med ökat CO 2 -utsläpp ökar förmånsskatten. Vägverkets miljöbilsdefinition antas gälla för nedsättning av förmånsskatten för miljöbilar. Detta innebär att inte bara bränsleflexibla bilar som uppfyller bränslekrav stimuleras utan också bränsleeffektiva bensin- och dieselbilar. Kraven antas skärpas successivt under perioden Utöver detta fördubblas förmånsvärdet av fritt drivmedel. 1 Ytterligare information finns i WSP rapporten 2008:25 Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen EET-scenario och referensscenario version samt i PM Framtagande av framtida bilmodellsutbud version Analys & Strategi

7 Förmånsregler: Nuvarande förmånsregler antas i övrigt gälla framgent. Detta gäller miljöbilspremien för privatpersoner på kr, samt reduktionen av förmånsbeskattningen med 20 procent för etanoldrivna fordon, och 40 procent för gasdrivna fordon samt elhybrider. Förmånsreduktionen för de diesel- och bensindrivna fordon som uppfyller vägverkets miljöbilsdefinition antas bli 20 procent. Utsläppskrav: EU:s bindande krav för nya bilars genomsnittliga utsläpp med 130 (120) g CO2/km antas gälla och påverkar utbudet i bilparksmodellen (egenskaper hos nya bilar på marknaden). Övrigt: Tull på Etanol antas vara borttagen. Pumplagen antas fullföljas. Vi har antagit att fördelningen mellan biogas och etanol när pumplagen helt genomförts är densamma som idag, d.v.s. en stor andel etanol och en mindre andel biogas. Vi antar att låginblandningen av etanol ökar till 10 %. Bedömning av utbudet: Alla nya miljöbilar som just lanserats (april 2008) eller kommer att lanseras under 2008 lades till utbudet av bilar. Framförallt etanolbilar och ett mindre antal snåla dieselfordon tillkommer bilar med tekniklösningar som reducerar bränsleförbrukningen med 30 % och kostar 30 tkr mer än motsvarande dagens bilar. I slutet av prognosperioden tillkommer laddhybrider som reducerar bränsleförbrukningen med 60 % och kostar 50 tkr mer än motsvarande dagens bilar samt 9 tkr i elkostnad. o Ett fåtal bedöms komma in på marknaden redan 2012, de övriga framförallt i slutet av perioden, o Det antas finnas bensin- diesel och etanolhybrider I scenariot görs inga antaganden om att den årliga teknikutvecklingen gör bilarna dyrare än idag. Det görs heller inga antaganden om att befolkningens inkomster ökar med tiden. Dessa motverkande faktorer antas ta ut varandra i bilparksmodellen. Teknikutvecklingen antas innebära 1 procents årlig effektivitetsökning (dvs lägre drivmedelskonsumtion, oavsett drivmedel. Analys & Strategi 5

8 3 Definition av scenarion Nedan presenteras de förändringar i prognosförutsättningar som gjorts i respektive känslighetsanalys. I övrigt gäller samma förutsättningar som i EET-scenariot. Scenario 1 dyrare_e85: Etanolpriset antas öka i samma takt som bensinpriset (höjningen innebär inte att det blir dyrare att köra på etanol än på bensin då etanolpriset i kr/l är ca 1,3 gånger dyrare än bensinpriset, se Tabell 1). Scenario 2 dyrare_ladd: Laddhybrider antas kosta 118 tkr mer i inköpspris än motsvarande vanliga bilar. Detta är en fördubbling av tidigare antagande på 59 tkr. Scenario 3 inga_ladd: Inga laddhybrider antas komma ut på marknaden. Scenario 4 dyrare_e85_inga_ladd: Scenario 1 och 3 i kombination. Tabell 1: Bränslepris vid pump [kr/l], prisnivå 2006 EET och scenario 2 & 3 scenario 1 & 4 Bensin Diesel E85 E85 Gas ,33 10,76 8,63 8,63 9, ,75 11,07 8,69 8,95 9, ,17 11,58 8,91 10,03 9, ,43 11,75 8,94 10,23 9, ,65 15,56 8,98 10,40 9, ,83 15,75 9,01 10,53 9, ,00 15,94 9,03 10,66 9, ,19 16,15 9,06 10,81 9, ,38 16,35 9,09 10,95 9, ,57 16,56 9,12 11,10 9, ,77 16,78 9,15 11,25 9, ,96 16,99 9,18 11,39 9, ,17 17,21 9,21 11,55 9, ,37 17,44 9,24 11,71 9, ,58 17,67 9,27 11,87 9,64 6 Analys & Strategi

9 4 Resultat Nedan presenteras resultat för respektive scenario. Först presenteras resultat som avser hela bilparken, därefter resultat avseende nybilsförsäljningen. 4.1 Resultat hela bilparken Störst påverkan på drivmedelskostnad och fossila koldioxidutsläpp jämfört med EET-scenariot har som väntat kombinationsscenariot, scenario 4, där både etanolpriset ökats och laddhybriderna tagits bort. Dessutom ses att scenario 3, där kostnaden för laddhybrider ökats, inte ger några större effekter. Detta beror bland annat på den förmånsreduktion på 40 % som antas gälla för elbilar. Styrmedlet tar ut kostnadsökningen och då laddhybriderna antas dra 60 % mindre bränsle än vanliga bilar är de fortfarande mycket attraktiva alternativ. Tabell 2: Körkostnad personbil [kr/mil] (att tillämpa i Sampers) ,68 9,68 9,68 9,68 9, ,14 11,18 11,14 11,14 11, ,97 11,06 10,97 10,99 11, ,58 10,77 10,60 10,73 10, ,80 10,14 9,83 10,14 10,50 Tabell 3: Medelförbrukning [l/mil] år Bensin 0,82 0,81 0,82 0,82 0,81 Diesel 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 Elhybrid 0,41 0,40 0,42 0,51 0,51 Etanol 0,73 0,69 0,74 0,84 0,83 Gas 3 0,61 0,60 0,60 0,59 0,58 Sammanvägd 0,70 0,68 0,70 0,73 0,70 Kommentar till Tabell 2 och Tabell 3: Trots scenarion med ökade etanolpriser och borttagning av laddhybrider på marknaden, ses att körkostnaden år 2020 inte ökar särskilt mycket jämfört med EET-scenariot. Detta beror på att andelen laddhybrider i hela fordonsparken för EET-scenariot är relativt låg, någonstans runt 10 procent Om laddhybriderna tas bort från marknaden blir effekten på bilparken således 2 I kategorierna Diesel och Etanol ingår även hybrider med respektive bränsle. Elhybridkategorin avser endast bensin/el-hybrider. 3 Avser bensinekvivalent. Analys & Strategi 7

10 inte så stor. Resultat beror också på att då etanolpriserna ökar övergår marknaden till att köpa snålare fordon vilket ses i Tabell 3. För scenario 1 ses att då etanolen blir dyrare väljer man främst att istället köpa snålare etanolbilar. I scenario 3 ses att förbrukningen hos etanol- och elhybrider ökar då de bränslesnåla laddhybriderna tas bort från marknaden. Effekterna av scenario 1 och 3 återspeglas således också i scenario 4. Tabell 4: Energiandel per bränsle år 2020 hela personbilsparken 4 Bensin (E0) 0,57 0,58 0,56 0,55 0,56 Diesel 0,23 0,27 0,23 0,24 0,29 Elhybrid (E0) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Etanol (E100) 0,20 0,15 0,20 0,20 0,14 Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kommentar till Tabell 4: Scenario 4 ger att etanolandelen avseende energiinnehåll i personbilparken minskar från 20 % till 14 %. Om man ser till hela vägtransportsektorn är dessa procentsatser lägre då det är främst personbilar och inte tyngre fordon som drivs av etanol. Tabell 5: Andelar av antalet fordon i flottan år 2020 (inklusive avställda bilar) 5 Bensin 0,45 0,47 0,45 0,46 0,48 Diesel 0,26 0,30 0,26 0,28 0,34 Elhybrid 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 Etanol 0,23 0,16 0,23 0,21 0,13 Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Tabell 6: Antal etanolbilar i fordonsparken år 2020 (inklusive etanol-elbilar och avställda fordon) Kommentar till Tabell 6: Antalet etanolbilar i trafik var i slutet av 2008 nära fordon (källa SIKA). Att prognosresultaten visar på en stor ökning fram till 2020 beror till stor del på antagandet om att etanolbilar framgent har en förmånsreduktion på 20 % samt det CO 2 -baserade förmånsvärdet. 4 Det antas att alla bilar kör i genomsnitt lika långt. 5 I kategorierna Diesel och Etanol ingår även hybrider med respektive bränsle. Elhybridkategorin avser endast bensin/el-hybrider. 8 Analys & Strategi

11 Tabell 7: Genomsnittligt koldioxidutsläpp [g/km] i bilparken 2020 Fossil Total Kommentar till Tabell 7: De fossila utsläppen ökar i scenario 4 då andelen bensinoch dieselbilar ökar. 4.2 Resultat nybilsförsäljningen 2020 Tabell 8: Andel av antal fordon i nybilsförsäljningen Bensin 0,13 0,16 0,13 0,16 0,22 Diesel 0,26 0,34 0,26 0,32 0,46 Elhybrid (bensin) 0,09 0,11 0,08 0,03 0,05 Etanol 0,53 0,39 0,53 0,48 0,26 Gas 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 Tabell 9: Andel laddhybrider av nybilsförsäljningen år 2020 laddhybrider 0,47 0,49 0,44 0,00 0,00 Tabell 10: Medelförbrukning [l/mil] i nybilsförsäljningen år 2020 Bensin 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 Diesel 0,38 0,37 0,37 0,43 0,43 Elhybrid: 0,35 0,35 0,35 0,48 0,48 Etanol 0,47 0,40 0,40 0,72 0,70 Gas 0,53 0,53 0,53 0,51 0,51 6 I kategorierna Diesel och Etanol ingår även hybrider med respektive bränsle. Elhybridkategorin avser endast bensin/el-hybrider. Analys & Strategi 9

12 Tabell 11: Genomsnittligt koldioxidutsläpp [g/km] i nybilsförsäljningen 2020 Fossilt Totalt Kommentar till tabellerna: När laddhybriderna försvinner från marknaden ses att förbrukningen av etanol stiger relativt mycket. Denna ökning är dock en överskattaning då det upptäckts ett fel i indata. En etanol-laddhybrid som beräknades komma in i slutet av prognosperioden hade givits ett för lågt förbrukningstal vilket lett till att bilen fått för stort genomslag. Analyser har genomförts där vi korrigerat för felet i EET- respektive referensscenariot. Analyserna visar emellertid att felet inte har någon påverkan på resultaten för hela bilparken, så som körkostnad och koldioxidutsläpp. Däremot blir effekten större när man endast tittar på nybilsförsäljningen år Tas laddhybriderna bort ger det alltså sken av större förändringar än vad som faktiskt bedöms ske. Felet påverkade inte beräkningen för 2040, som baserades på ett exogent antagande om att drivmedelsförbrukningen minskar med 45 % mellan åren 2008 och Analys & Strategi

13 5 Slutsats Av de scenarion som studerats är det kombinationsscenariot, där etanolpriset antas öka med samma takt som bensinpriset och där laddhybrider tagits bort från marknaden, som har störst effekt på drivmedelskostnad och fossila utsläpp år Jämfört med EET-scenariot ökar den genomsnittliga drivmedelskostnaden i bilparken med 7 % och det genomsnittliga fossila och totala koldioxidutsläppet med 9 % respektive 3 %. Resultatet av scenario 4 ligger även i linje med resultat från scenarioanalyser som Vägverket tagit fram i andra sammanhang. Antalet etanolbilar på fordon kan tolkas som högt men det är en effekt av förmånsreduktionen på 20 % för etanolbilar och den dynamiska CO 2 -baserat förmånsvärdesberäkningen liksom ökad CO 2 -differentiering av fordonsskatten. Räkneexempel visar att för en stor bil skiljer det drygt kr per år i förmånsskatt mellan en bensin- och en etanolbil år 2008 (med den dynamiska CO2-baserade förmånsbeskattningen). Motsvarande siffra för år 2020 är nära kr. Mellan en bensinbil och en elhybrid av typen Toyota prius är skillnaden nära kr år 2008 och nära år Ändrade förutsättningar gällande regler för förmånsvärde, förmånsbeskattning och fordonsskatt bedöms kunna ge relativt stora effekter på exempelvis etanolandel avseende energiinnehåll och antal etanolbilar och genomslag för laddhybrider. Det bör nämnas att i de analyser som genomförts har vi endast tittat på effekter fram till år Vad som händer fram till år 2040 kräver ytterligare utredning. Analys & Strategi 11

14 Referenser Rapport 2008:25 Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen EET-scenario och referensscenario version , WSP PM Framtagande av framtida bilmodellsutbud - för bilparksprognoser i åtgärdsplaneringen och för Sveriges klimatrapportering version , WSP 12 Analys & Strategi

PROMEMORIA. Framtagande av framtida bilmodellsutbud. - för bilparksprognoser i åtgärdsplaneringen och för Sveriges klimatrapportering

PROMEMORIA. Framtagande av framtida bilmodellsutbud. - för bilparksprognoser i åtgärdsplaneringen och för Sveriges klimatrapportering PROMEMORIA Framtagande av framtida bilmodellsutbud - för bilparksprognoser i åtgärdsplaneringen och för Sveriges klimatrapportering Version 2009-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer

RAPPORT 200825 Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen

RAPPORT 200825 Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen RAPPORT 200825 Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen EET-scenario och referensscenario Version 2008-12-02 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Naturskyddsföreningens synpunkter på promemoria om skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Naturskyddsföreningens synpunkter på promemoria om skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2009-08-14 Era dnr Fi2009/4833 Våra dnr 114/2009 Naturskyddsföreningens synpunkter på promemoria om skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Miljöbilars restvärde

Miljöbilars restvärde Miljöbilars restvärde -En nulägesrapport Hässleholm 2009-03-11 Miljöbilars restvärde en nulägesrapport Aktörer Värderingsföretag Inter-Global ETG AB med värderingssajten, bilvärde.se Kvarndammen AB med

Läs mer

Styrmedel för klimatanpassade fordon och drivmedel. Almedalen 2013

Styrmedel för klimatanpassade fordon och drivmedel. Almedalen 2013 Styrmedel för klimatanpassade fordon och drivmedel Almedalen 2013 Denna redovisning av utredningens preliminära funderingar bör inte tas som någon indikation på vad vi kommer att föreslå Vi förbehåller

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-03-23 Håkan Johansson Samhällshov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Uppdaterade reduktionsvärden

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Alternativa scenariers påverkan på lönsamhet. publikation 2009:98

Alternativa scenariers påverkan på lönsamhet. publikation 2009:98 Alternativa scenariers påverkan på lönsamhet publikation 2009:98 2(20) Förord I regeringens direktiv för åtgärdsplaneringen anges att trafikverken ska redogöra för olikheter i parametrar i bas- och referensscenarierna

Läs mer

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Ynnor AB:s Yttrande 2016-08-09 Fi2016/01680/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Läs mer

Utredningen ett energieffektivare Sverige

Utredningen ett energieffektivare Sverige YTTRANDE 1(9) Datum: 2009-01-26 Beteckning: Ert datum: 2008-11-19 Er beteckning: N2008/2573/E Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utredningen ett energieffektivare Sverige Sammanfattning

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2015-02-26 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Fortsatt minskning av utsläppen

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Yttrande över betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) 1(5) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2016/01/01680/S2 Diarienummer Utr 2016/37 Datum 2016-08-10 Yttrande över betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Trafikanalys

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet PM 2008:222 RII (Dnr 001-2183/2008) Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister: Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper (promemoria)

Remissvar från Gröna Bilister: Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper (promemoria) Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Uppsala den 14 augusti Remissvar från Gröna Bilister: Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper (promemoria) Inledning

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen RAPPORT Olika nivåer på resandet Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen 2009-12-17 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2013 December 2014 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Remissvar gällande promemorian Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Remissvar gällande promemorian Ett bonus malus-system för nya lätta fordon Regeringskansliet fi.registrator@regeringskansliet.se 103 33 Stockholm Remissvar gällande promemorian Ett bonus malus-system för nya lätta fordon 2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning: Bonus-malus

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24) Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Uppsala den 14 augusti Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Läs mer

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg Sida 1 av 8 Yttrande 2014-05-15 Ynnor AB Kärleksgatan 2, 211 45 Malmö Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg Innehåll: 1. Sammanfattning 2. Om Ynnor AB 3. Ställningstaganden

Läs mer

Minskade utsläpp trots ökad trafik och rekord i bilförsäljning

Minskade utsläpp trots ökad trafik och rekord i bilförsäljning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2017-02-14 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Minskade utsläpp trots ökad trafik

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2008 April 2009 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

BIL Sweden. Elbilar/plug-in-hybrider hur många fordon kommer vi ha de närmsta åren!?

BIL Sweden. Elbilar/plug-in-hybrider hur många fordon kommer vi ha de närmsta åren!? Elbilar/plug-in-hybrider hur många fordon kommer vi ha de närmsta åren!? Vart vill vi, mål som styr!? Klimatpolitiskt ramverk och klimatlag beslutades 15 juni 2017. Träder ikraft 1 jan 2018. Senast år

Läs mer

Ökande trafik dämpar effekter av energieffektivisering och förnybar energi

Ökande trafik dämpar effekter av energieffektivisering och förnybar energi PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2016-02-23 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Ökande trafik dämpar effekter

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

Inspel till ny skärpt nationell miljöbilsdefinition samt rapport om

Inspel till ny skärpt nationell miljöbilsdefinition samt rapport om MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (10) 2011-04-01 Handläggare: Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-12 P. 25 Inspel till ny skärpt nationell

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2011 December 2012 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

BILAGA 1 Beräkningar och underlag

BILAGA 1 Beräkningar och underlag Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga 1 Beräkningar och underlag Sida 1 (9) 2017-05-22 BILAGA 1 Beräkningar och underlag Åtgärdsplan Teknikskifte inom vägtrafiken till 2020 Miljöförvaltningen

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07. Upprättad av: Lena Nilsson

ANVÄNDARMANUAL. Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07. Upprättad av: Lena Nilsson ANVÄNDARMANUAL Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07 Upprättad av: Lena Nilsson Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-0707 Kund Vägverket Region Skåne Box 543, 291 25

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE Fi2016/01680/52

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE Fi2016/01680/52 SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2016-08- 15 REMISSYTTRANDE Fi2016/01680/52 Till Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Ett bonus-malussystem för nya lätta

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Riksdagsledamöterna och miljöbilen

Riksdagsledamöterna och miljöbilen Riksdagsledamöterna och miljöbilen En enkätundersökning genomförd av Gröna Bilister 6-9-5 Gröna Bilister Tfn 18-3 2 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 8-674 753 32 Uppsala e-post: kansliet@gronabilister.se

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Personbil: Som personbil räknas varje fordon som är registrerad som sådan i Transportstyrelsens register och inte är avställd. Det finns även

Läs mer

Persontransportprognoser 2020 och 2040

Persontransportprognoser 2020 och 2040 PM 1(44) Datum: Eva-Lotta Löfgren, Sylvia Yngström Wänn Persontransportprognoser 2020 och 2040 120 100 80 60 40 Personbil Buss GC Tåg Inrikes flyg 20 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2(44) FÖRORD I

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Kriterierna för låga utsläpp (i kraft från 1.1.2017) Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer Bilaga 6:1, bränsleförbrukning och trafikarbete för år 2016 Scenariot bygger på HBEFA3.2-modellen, SE_Emission_90_16_35_FEB_2017 na inkluderar körning med varm motor, kallstarter, avdunstning samt försämring

Läs mer

Index över nya bilars klimatpåverkan 2014. i riket, länen och kommunerna inkl. nyregistrerade, kommunägda fordon och dess klimatpåverkan

Index över nya bilars klimatpåverkan 2014. i riket, länen och kommunerna inkl. nyregistrerade, kommunägda fordon och dess klimatpåverkan Index över nya bilars klimatpåverkan 2014 i riket, länen och kommunerna inkl. nyregistrerade, kommunägda fordon och dess klimatpåverkan Titel: Index över 2014 års nya bilars klimatpåverkan i riket, länen

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Fordonsanalys Miljö av bilflottor i Skåne 2009

Fordonsanalys Miljö av bilflottor i Skåne 2009 Fordonsanalys Miljö av bilflottor i Skåne 2009 Personbilar hos 33 kommuner samt Region Skåne 2009 Innehåll Fordonsanalys Miljö av bilflottor i Skåne 2009...1 Om granskningen...3 Antal fordon...4 Antal

Läs mer

Remissvar SOU 2016:33

Remissvar SOU 2016:33 Remissvar SOU 2016:33 Power Circles remissyttrande avseende betänkandet Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Sammanfattning Power Circles kommentarer i sammanfattning: Det måste finnas

Läs mer

Fossiloberoende fordonspark 2030

Fossiloberoende fordonspark 2030 Fossiloberoende fordonspark 2030 Leif Holmberg Politiskt sakkunnig Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Genomförs i bred samverkan med övriga samhället

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33 Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33 Uppdraget Förslag på ett bonus malus-system för nya lätta fordon. Inom ramen för befintligt system med supermiljöbilspremie och fordonsskatt. Ingen

Läs mer

En liten bok om bilskatter

En liten bok om bilskatter En liten bok om bilskatter Bilen behövs i Sverige Nio av tio resor sker på vägar Åtta av tio resor görs med bil 60 % av allt gods transporteras med lastbil Fordonsindustrin sysselsätter 140 000 personer

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Bilismens miljöproblem Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Många typer av miljöpåverkan Avgasemissioner Buller Slitagepartiklar Klimatpåverkan Markanvändning, barriäreffekter och landskapspåverkan

Läs mer

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel. Rapport 2016:11

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel. Rapport 2016:11 Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel Rapport 2016:11 Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel Rapport 2016:11 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Reviderad definition av miljöfordon

Reviderad definition av miljöfordon 1 Reviderad definition av miljöfordon Göteborgs kommun Träder ikraft 1 okt 2002 Antagen av trafiknämnden i Göteborg 2002-03-14 Fastställd av kommunstyrelsen 2002-06-19 Handläggare: Anders Roth Tel: 031-613703

Läs mer

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm Clean Vehicles in Stockholm Kommunens roll CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLM ENVIRONMENT & HEALTH ADM www.miljobilar.stockholm.se Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm 170.000 miljöbilar 20 %! 95 200.000 % av

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

PM Skillnader i förutsättningar mellan Kapacitetsuppdraget 2011 och ny Nationell plan 2014-2025

PM Skillnader i förutsättningar mellan Kapacitetsuppdraget 2011 och ny Nationell plan 2014-2025 [Ärendenummer] 2013:3 Till: Från: PM Skillnader i förutsättningar mellan Kapacitetsuppdraget 2011 och ny Nationell plan 2014-2025 Inledning Skillnaderna mellan de prognoser och kalkyler som gjordes under

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Energideklaration fordon Vetlanda kommun

Energideklaration fordon Vetlanda kommun Energideklaration fordon Vetlanda kommun 2013-08-25 Innehåll Innehållsförteckning Innehåll... 2 Om Energideklaration fordon... 3 Genomförande... 3 Beskrivning av verksamheten... 4 Översikt verksamhetens

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras?

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Olle Hådell 6 juli 2011 Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk

Läs mer