PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen Analys & Strategi. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08"

Transkript

1 PROMEMORIA Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser - för åtgärdsplaneringen 2009 Version Analys & Strategi

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Foto: Joachim Lundgren, Carl Swensson Analys & Strategi

3 Analys & Strategi

4 Innehåll 1 INLEDNING OCH BAKGRUND DEFINITION AV EET-SCENARIOT OCH UTBUD DEFINITION AV SCENARION RESULTAT SLUTSATS OCH KOMMENTARER Analys & Strategi

5 1 Inledning och bakgrund I samband med trafikverkens pågående åtgärdsplanering ombads WSP Analys & Strategi medverka med en bilparksprognos avseende ett framtidsscenario byggt på den s.k. EET-strategin. Resultaten skulle avse dels bilparkens genomsnittliga drivmedelskostnader, dels bilparkens genomsnittliga CO 2 -utsläpp år Uppdraget utvidgades sedan till att omfatta även år I ett tilläggsuppdrag har dessutom ett referensscenario till EET-strategin studerats. Uppdraget innebar följande delmoment: 1. Kalibrering av bilparksmodellen för Översyn av tillkommande framtida bilmodeller och teknisk utveckling 3. Definition av styrmedelsscenario 4. Prognosberäkning 5. Resultatuttag 6. Jämförelse med av EU rekommenderade/bestämda värden 7. Dokumentation Prognosförutsättningar och resultat finns dokumenterade i WSP rapporten 2008:25 Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen EET-scenario och referensscenario version I PM Framtagande av framtida bilmodellsutbud version presenteras närmare hur översynen av tillkommande framtida bilmodeller och teknisk utveckling gått till samt ger en utförligare bild av det framtida modellutbudet. Dessutom jämförs bilparkmodellens genomsnittliga bränsleförbrukning uppdelat på drivmedelstyp med verklig statistik från 2006 och Då det är osäkert hur priset på etanol kommer att utvecklas samt hur snabbt laddhybrider kommer att slå igenom på marknaden presenteras i denna PM känslighetsanalyser som syftar till att undersöka hur ändrade prognosförutsättningar påverkar bilparkens genomsnittliga drivmedelskostnader och bilparkens genomsnittliga CO 2 - utsläpp år Uppdraget har genomförts av Kristina Birath, Pia Sundbergh och Staffan Algers. Analys & Strategi 3

6 2 Definition av EET-scenariot I tidigare analyser har effekter på bilparkens sammansättning av den så kallade EET-strategin studerats med hjälp av bilparksmodellen. Då samtliga känslighetsanalyser utgår från EET-scenariot presenteras här kortfattat vad strategin innebär på personbilssidan och hur den är inlagd i bilparksmodellen 1. Höjda bensin- och dieselskatter: Bensin- och dieselskatterna antas höjas med 75 öre per liter år 2008 på både bensin och diesel (med moms motsvarar det en höjning med cirka 1 krona per liter). Skatten antas dessutom uppräknas med KPI- och BNPutvecklingen. EET-strategin redovisar att I Kontrollstation 2008 står även att energiskatten på dieselbränsle bör successivt höjas till en med bensin likvärdig nivå samtidigt som den höjda fordonsskatten för dieselbilar sänks. År 2010 kommer kraven på dieselfordon att vara så höga att den extra fordonsbeskattningen av dieselfordon inte är motiverad. Vi antar därför att den tas bort år När den är borttagen finns det inget skäl att dieselbränsle inte ska ha lika hög energiskatt som bensin. Vi antar att även denna förändring genomförs år Produktpriser: Produktpriserna på bensin och diesel (liksom för etanol och gas) antas vara oförändrade , och att de ökar med 0,3 procent per år under perioden Ökad CO 2 -differentiering av fordonsskatten: CO 2 -komponenten antas höjas till 25 kr/gram CO 2 och tas ut för utsläpp över 120 gram CO 2 /km. Detta avser även dieselfordon. För fordon med alternativa bränslen antas CO 2 -komponenten höjas proportionellt lika mycket. Den särskilda dieselfaktorn antas tas bort år 2010 (när också dieselskatten blir likvärdig med bensinskatten när det gäller CO 2 -utsläpp). CO 2 -baserat förmånsvärde: Förmånsvärdet för fri bil antas koldioxidbaseras som en procentandel av nybilspriset. Med ökat CO 2 -utsläpp ökar förmånsskatten. Vägverkets miljöbilsdefinition antas gälla för nedsättning av förmånsskatten för miljöbilar. Detta innebär att inte bara bränsleflexibla bilar som uppfyller bränslekrav stimuleras utan också bränsleeffektiva bensin- och dieselbilar. Kraven antas skärpas successivt under perioden Utöver detta fördubblas förmånsvärdet av fritt drivmedel. 1 Ytterligare information finns i WSP rapporten 2008:25 Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen EET-scenario och referensscenario version samt i PM Framtagande av framtida bilmodellsutbud version Analys & Strategi

7 Förmånsregler: Nuvarande förmånsregler antas i övrigt gälla framgent. Detta gäller miljöbilspremien för privatpersoner på kr, samt reduktionen av förmånsbeskattningen med 20 procent för etanoldrivna fordon, och 40 procent för gasdrivna fordon samt elhybrider. Förmånsreduktionen för de diesel- och bensindrivna fordon som uppfyller vägverkets miljöbilsdefinition antas bli 20 procent. Utsläppskrav: EU:s bindande krav för nya bilars genomsnittliga utsläpp med 130 (120) g CO2/km antas gälla och påverkar utbudet i bilparksmodellen (egenskaper hos nya bilar på marknaden). Övrigt: Tull på Etanol antas vara borttagen. Pumplagen antas fullföljas. Vi har antagit att fördelningen mellan biogas och etanol när pumplagen helt genomförts är densamma som idag, d.v.s. en stor andel etanol och en mindre andel biogas. Vi antar att låginblandningen av etanol ökar till 10 %. Bedömning av utbudet: Alla nya miljöbilar som just lanserats (april 2008) eller kommer att lanseras under 2008 lades till utbudet av bilar. Framförallt etanolbilar och ett mindre antal snåla dieselfordon tillkommer bilar med tekniklösningar som reducerar bränsleförbrukningen med 30 % och kostar 30 tkr mer än motsvarande dagens bilar. I slutet av prognosperioden tillkommer laddhybrider som reducerar bränsleförbrukningen med 60 % och kostar 50 tkr mer än motsvarande dagens bilar samt 9 tkr i elkostnad. o Ett fåtal bedöms komma in på marknaden redan 2012, de övriga framförallt i slutet av perioden, o Det antas finnas bensin- diesel och etanolhybrider I scenariot görs inga antaganden om att den årliga teknikutvecklingen gör bilarna dyrare än idag. Det görs heller inga antaganden om att befolkningens inkomster ökar med tiden. Dessa motverkande faktorer antas ta ut varandra i bilparksmodellen. Teknikutvecklingen antas innebära 1 procents årlig effektivitetsökning (dvs lägre drivmedelskonsumtion, oavsett drivmedel. Analys & Strategi 5

8 3 Definition av scenarion Nedan presenteras de förändringar i prognosförutsättningar som gjorts i respektive känslighetsanalys. I övrigt gäller samma förutsättningar som i EET-scenariot. Scenario 1 dyrare_e85: Etanolpriset antas öka i samma takt som bensinpriset (höjningen innebär inte att det blir dyrare att köra på etanol än på bensin då etanolpriset i kr/l är ca 1,3 gånger dyrare än bensinpriset, se Tabell 1). Scenario 2 dyrare_ladd: Laddhybrider antas kosta 118 tkr mer i inköpspris än motsvarande vanliga bilar. Detta är en fördubbling av tidigare antagande på 59 tkr. Scenario 3 inga_ladd: Inga laddhybrider antas komma ut på marknaden. Scenario 4 dyrare_e85_inga_ladd: Scenario 1 och 3 i kombination. Tabell 1: Bränslepris vid pump [kr/l], prisnivå 2006 EET och scenario 2 & 3 scenario 1 & 4 Bensin Diesel E85 E85 Gas ,33 10,76 8,63 8,63 9, ,75 11,07 8,69 8,95 9, ,17 11,58 8,91 10,03 9, ,43 11,75 8,94 10,23 9, ,65 15,56 8,98 10,40 9, ,83 15,75 9,01 10,53 9, ,00 15,94 9,03 10,66 9, ,19 16,15 9,06 10,81 9, ,38 16,35 9,09 10,95 9, ,57 16,56 9,12 11,10 9, ,77 16,78 9,15 11,25 9, ,96 16,99 9,18 11,39 9, ,17 17,21 9,21 11,55 9, ,37 17,44 9,24 11,71 9, ,58 17,67 9,27 11,87 9,64 6 Analys & Strategi

9 4 Resultat Nedan presenteras resultat för respektive scenario. Först presenteras resultat som avser hela bilparken, därefter resultat avseende nybilsförsäljningen. 4.1 Resultat hela bilparken Störst påverkan på drivmedelskostnad och fossila koldioxidutsläpp jämfört med EET-scenariot har som väntat kombinationsscenariot, scenario 4, där både etanolpriset ökats och laddhybriderna tagits bort. Dessutom ses att scenario 3, där kostnaden för laddhybrider ökats, inte ger några större effekter. Detta beror bland annat på den förmånsreduktion på 40 % som antas gälla för elbilar. Styrmedlet tar ut kostnadsökningen och då laddhybriderna antas dra 60 % mindre bränsle än vanliga bilar är de fortfarande mycket attraktiva alternativ. Tabell 2: Körkostnad personbil [kr/mil] (att tillämpa i Sampers) ,68 9,68 9,68 9,68 9, ,14 11,18 11,14 11,14 11, ,97 11,06 10,97 10,99 11, ,58 10,77 10,60 10,73 10, ,80 10,14 9,83 10,14 10,50 Tabell 3: Medelförbrukning [l/mil] år Bensin 0,82 0,81 0,82 0,82 0,81 Diesel 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 Elhybrid 0,41 0,40 0,42 0,51 0,51 Etanol 0,73 0,69 0,74 0,84 0,83 Gas 3 0,61 0,60 0,60 0,59 0,58 Sammanvägd 0,70 0,68 0,70 0,73 0,70 Kommentar till Tabell 2 och Tabell 3: Trots scenarion med ökade etanolpriser och borttagning av laddhybrider på marknaden, ses att körkostnaden år 2020 inte ökar särskilt mycket jämfört med EET-scenariot. Detta beror på att andelen laddhybrider i hela fordonsparken för EET-scenariot är relativt låg, någonstans runt 10 procent Om laddhybriderna tas bort från marknaden blir effekten på bilparken således 2 I kategorierna Diesel och Etanol ingår även hybrider med respektive bränsle. Elhybridkategorin avser endast bensin/el-hybrider. 3 Avser bensinekvivalent. Analys & Strategi 7

10 inte så stor. Resultat beror också på att då etanolpriserna ökar övergår marknaden till att köpa snålare fordon vilket ses i Tabell 3. För scenario 1 ses att då etanolen blir dyrare väljer man främst att istället köpa snålare etanolbilar. I scenario 3 ses att förbrukningen hos etanol- och elhybrider ökar då de bränslesnåla laddhybriderna tas bort från marknaden. Effekterna av scenario 1 och 3 återspeglas således också i scenario 4. Tabell 4: Energiandel per bränsle år 2020 hela personbilsparken 4 Bensin (E0) 0,57 0,58 0,56 0,55 0,56 Diesel 0,23 0,27 0,23 0,24 0,29 Elhybrid (E0) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Etanol (E100) 0,20 0,15 0,20 0,20 0,14 Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kommentar till Tabell 4: Scenario 4 ger att etanolandelen avseende energiinnehåll i personbilparken minskar från 20 % till 14 %. Om man ser till hela vägtransportsektorn är dessa procentsatser lägre då det är främst personbilar och inte tyngre fordon som drivs av etanol. Tabell 5: Andelar av antalet fordon i flottan år 2020 (inklusive avställda bilar) 5 Bensin 0,45 0,47 0,45 0,46 0,48 Diesel 0,26 0,30 0,26 0,28 0,34 Elhybrid 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 Etanol 0,23 0,16 0,23 0,21 0,13 Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Tabell 6: Antal etanolbilar i fordonsparken år 2020 (inklusive etanol-elbilar och avställda fordon) Kommentar till Tabell 6: Antalet etanolbilar i trafik var i slutet av 2008 nära fordon (källa SIKA). Att prognosresultaten visar på en stor ökning fram till 2020 beror till stor del på antagandet om att etanolbilar framgent har en förmånsreduktion på 20 % samt det CO 2 -baserade förmånsvärdet. 4 Det antas att alla bilar kör i genomsnitt lika långt. 5 I kategorierna Diesel och Etanol ingår även hybrider med respektive bränsle. Elhybridkategorin avser endast bensin/el-hybrider. 8 Analys & Strategi

11 Tabell 7: Genomsnittligt koldioxidutsläpp [g/km] i bilparken 2020 Fossil Total Kommentar till Tabell 7: De fossila utsläppen ökar i scenario 4 då andelen bensinoch dieselbilar ökar. 4.2 Resultat nybilsförsäljningen 2020 Tabell 8: Andel av antal fordon i nybilsförsäljningen Bensin 0,13 0,16 0,13 0,16 0,22 Diesel 0,26 0,34 0,26 0,32 0,46 Elhybrid (bensin) 0,09 0,11 0,08 0,03 0,05 Etanol 0,53 0,39 0,53 0,48 0,26 Gas 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 Tabell 9: Andel laddhybrider av nybilsförsäljningen år 2020 laddhybrider 0,47 0,49 0,44 0,00 0,00 Tabell 10: Medelförbrukning [l/mil] i nybilsförsäljningen år 2020 Bensin 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 Diesel 0,38 0,37 0,37 0,43 0,43 Elhybrid: 0,35 0,35 0,35 0,48 0,48 Etanol 0,47 0,40 0,40 0,72 0,70 Gas 0,53 0,53 0,53 0,51 0,51 6 I kategorierna Diesel och Etanol ingår även hybrider med respektive bränsle. Elhybridkategorin avser endast bensin/el-hybrider. Analys & Strategi 9

12 Tabell 11: Genomsnittligt koldioxidutsläpp [g/km] i nybilsförsäljningen 2020 Fossilt Totalt Kommentar till tabellerna: När laddhybriderna försvinner från marknaden ses att förbrukningen av etanol stiger relativt mycket. Denna ökning är dock en överskattaning då det upptäckts ett fel i indata. En etanol-laddhybrid som beräknades komma in i slutet av prognosperioden hade givits ett för lågt förbrukningstal vilket lett till att bilen fått för stort genomslag. Analyser har genomförts där vi korrigerat för felet i EET- respektive referensscenariot. Analyserna visar emellertid att felet inte har någon påverkan på resultaten för hela bilparken, så som körkostnad och koldioxidutsläpp. Däremot blir effekten större när man endast tittar på nybilsförsäljningen år Tas laddhybriderna bort ger det alltså sken av större förändringar än vad som faktiskt bedöms ske. Felet påverkade inte beräkningen för 2040, som baserades på ett exogent antagande om att drivmedelsförbrukningen minskar med 45 % mellan åren 2008 och Analys & Strategi

13 5 Slutsats Av de scenarion som studerats är det kombinationsscenariot, där etanolpriset antas öka med samma takt som bensinpriset och där laddhybrider tagits bort från marknaden, som har störst effekt på drivmedelskostnad och fossila utsläpp år Jämfört med EET-scenariot ökar den genomsnittliga drivmedelskostnaden i bilparken med 7 % och det genomsnittliga fossila och totala koldioxidutsläppet med 9 % respektive 3 %. Resultatet av scenario 4 ligger även i linje med resultat från scenarioanalyser som Vägverket tagit fram i andra sammanhang. Antalet etanolbilar på fordon kan tolkas som högt men det är en effekt av förmånsreduktionen på 20 % för etanolbilar och den dynamiska CO 2 -baserat förmånsvärdesberäkningen liksom ökad CO 2 -differentiering av fordonsskatten. Räkneexempel visar att för en stor bil skiljer det drygt kr per år i förmånsskatt mellan en bensin- och en etanolbil år 2008 (med den dynamiska CO2-baserade förmånsbeskattningen). Motsvarande siffra för år 2020 är nära kr. Mellan en bensinbil och en elhybrid av typen Toyota prius är skillnaden nära kr år 2008 och nära år Ändrade förutsättningar gällande regler för förmånsvärde, förmånsbeskattning och fordonsskatt bedöms kunna ge relativt stora effekter på exempelvis etanolandel avseende energiinnehåll och antal etanolbilar och genomslag för laddhybrider. Det bör nämnas att i de analyser som genomförts har vi endast tittat på effekter fram till år Vad som händer fram till år 2040 kräver ytterligare utredning. Analys & Strategi 11

14 Referenser Rapport 2008:25 Bilparksprognos i åtgärdsplaneringen EET-scenario och referensscenario version , WSP PM Framtagande av framtida bilmodellsutbud - för bilparksprognoser i åtgärdsplaneringen och för Sveriges klimatrapportering version , WSP 12 Analys & Strategi

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Naturskyddsföreningens synpunkter på promemoria om skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Naturskyddsföreningens synpunkter på promemoria om skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2009-08-14 Era dnr Fi2009/4833 Våra dnr 114/2009 Naturskyddsföreningens synpunkter på promemoria om skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Alternativa scenariers påverkan på lönsamhet. publikation 2009:98

Alternativa scenariers påverkan på lönsamhet. publikation 2009:98 Alternativa scenariers påverkan på lönsamhet publikation 2009:98 2(20) Förord I regeringens direktiv för åtgärdsplaneringen anges att trafikverken ska redogöra för olikheter i parametrar i bas- och referensscenarierna

Läs mer

Utredningen ett energieffektivare Sverige

Utredningen ett energieffektivare Sverige YTTRANDE 1(9) Datum: 2009-01-26 Beteckning: Ert datum: 2008-11-19 Er beteckning: N2008/2573/E Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utredningen ett energieffektivare Sverige Sammanfattning

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-03-23 Håkan Johansson Samhällshov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Uppdaterade reduktionsvärden

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Miljöbilars restvärde

Miljöbilars restvärde Miljöbilars restvärde -En nulägesrapport Hässleholm 2009-03-11 Miljöbilars restvärde en nulägesrapport Aktörer Värderingsföretag Inter-Global ETG AB med värderingssajten, bilvärde.se Kvarndammen AB med

Läs mer

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2015-02-26 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Fortsatt minskning av utsläppen

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg Sida 1 av 8 Yttrande 2014-05-15 Ynnor AB Kärleksgatan 2, 211 45 Malmö Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84), Fossilfrihet på väg Innehåll: 1. Sammanfattning 2. Om Ynnor AB 3. Ställningstaganden

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2008 April 2009 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

En liten bok om bilskatter

En liten bok om bilskatter En liten bok om bilskatter Bilen behövs i Sverige Nio av tio resor sker på vägar Åtta av tio resor görs med bil 60 % av allt gods transporteras med lastbil Fordonsindustrin sysselsätter 140 000 personer

Läs mer

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm Clean Vehicles in Stockholm Kommunens roll CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLM ENVIRONMENT & HEALTH ADM www.miljobilar.stockholm.se Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm 170.000 miljöbilar 20 %! 95 200.000 % av

Läs mer

Reviderad definition av miljöfordon

Reviderad definition av miljöfordon 1 Reviderad definition av miljöfordon Göteborgs kommun Träder ikraft 1 okt 2002 Antagen av trafiknämnden i Göteborg 2002-03-14 Fastställd av kommunstyrelsen 2002-06-19 Handläggare: Anders Roth Tel: 031-613703

Läs mer

Index över nya bilars klimatpåverkan 2014. i riket, länen och kommunerna inkl. nyregistrerade, kommunägda fordon och dess klimatpåverkan

Index över nya bilars klimatpåverkan 2014. i riket, länen och kommunerna inkl. nyregistrerade, kommunägda fordon och dess klimatpåverkan Index över nya bilars klimatpåverkan 2014 i riket, länen och kommunerna inkl. nyregistrerade, kommunägda fordon och dess klimatpåverkan Titel: Index över 2014 års nya bilars klimatpåverkan i riket, länen

Läs mer

EN GRÖN BILPARK. Sverige visar vägen ut ur fossilsamhället!

EN GRÖN BILPARK. Sverige visar vägen ut ur fossilsamhället! EN GRÖN BILPARK Sverige visar vägen ut ur fossilsamhället! Innehåll Vi behöver rörlighet! s. 3 Trafiken den stora återstående utmaningen! s. 4 Krafttag för snabb omställning av bilparken! s. 6 På väg mot

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Magnus Nilsson Produktion

Magnus Nilsson Produktion Till regeringen Stockholm 2014-04-01 Ert dnr: N2014/743/E Synpunkter med anledning av Fossilfrihet på väg, SOU 2013:184 SAMMANFATTNING Den diskussion och de förslag utredningen redovisar måste ses i ljuset

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel Promemoria 2007-06-26 N2008/4799/E Näringsdepartementet Energi Rapport i enlighet med direktivet 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Etanol som fordonsbränsle

Etanol som fordonsbränsle Vägverket 1 Etanol som fordonsbränsle Etanolanvändning Etanolfordon i Sverige Konverteringsuppdraget - Vad händer nu? Pumplagen eller Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det?

Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det? Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det? (Klimatforum 2013) Jonas Åkerman Avdelningen för miljöstrategisk analys fms /KTH E-post: jonas.akerman@abe.kth.se Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Index över nya bilars klimatpåverkan. I riket, länen och kommunerna

Index över nya bilars klimatpåverkan. I riket, länen och kommunerna Index över nya bilars klimatpåverkan I riket, länen och kommunerna rapport 5719 MAJ 2007 Index över nya bilars klimatpåverkan 2006 I riket, länen och kommunerna NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Index över nya bilars klimatpåverkan 2007. I riket, länen och kommunerna

Index över nya bilars klimatpåverkan 2007. I riket, länen och kommunerna Index över nya bilars klimatpåverkan 2007 I riket, länen och kommunerna rapport 5820 april 2008 Index över nya bilars klimatpåverkan 2007 I riket, länen och kommunerna NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Audi som miljöbil. Faktum, frågor och svar. Audi Sverige, miljöpolicy:

Audi som miljöbil. Faktum, frågor och svar. Audi Sverige, miljöpolicy: MAJ 2007 BRO 190 600 STENSTÖM RED CELL Audi Sverige, miljöpolicy: Vårt arbete ska kännetecknas av förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar och vi ska uppfylla de krav lagstiftningen och våra kunder

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN Studie av biogasefterfrågan i Strängnäs kommun 2013-11-20 Sverige AB Linda Aldebert-Karlsson Sammanfattning har, på uppdrag av Strängnäs Biogas AB, genomfört en studie

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Utlåtande 2010:20 RII (Dnr 303-1466/2009) Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Miljöbilsdefinition

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Begränsad klimatpåverkan Vi kan inte förhindra att klimatet förändras Däremot

Läs mer

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Personbil: Som personbil räknas varje fordon som är registrerad som sådan i Transportstyrelsens register och inte är avställd. Det finns även

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun AUTO FORCE SWEDEN AB Drivmedelsstrategi Upplands Väsby kommun Olle Jonsson 2014-10-14 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Uppdrag Drivmedelsstrategi... 1 Utredning om fossilfri fordonstrafik SOU 2013:84...

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 TILL ER TJÄNST. SEAT är det bästa av två världar. Det är spansk passion och tysk teknik i perfekt harmoni. Stilren design och hög kvalitet, körglädje och kompromisslös

Läs mer

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang reviderad 2014 Juni 2014 Koucky & Partners AB på uppdrag av Energikontoret Regionförbundet Örebro Titel: Författare:

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Håkan Sköldberg, Profu 2015 05 13 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och

Läs mer

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 juni 2004 Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

F O R D O FORDON 2007 N 2007 TEMA MILJÖ T E M A M IL J Ö

F O R D O FORDON 2007 N 2007 TEMA MILJÖ T E M A M IL J Ö TEMA MILJÖ ISSN: 1654-9562 ISBN: 91-89586-75-1 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS, SIKA ADRESS: AKADEMIGATAN 2 831 40 ÖSTERSUND TELEFON: 063-14 00 00, FAX: 063-14 00 10 E-POST: SIKA@SIKA-INSTITUTE.SE

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling MILJÖEKONOMI 10 december 2012 Sammanfattande slutsatser Mål för energieffektivisering och förnybar energi fördyrar klimatpolitiken Energiskattens många mål komplicerar styrningen och Program för energieffektivisering

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Erik Thunström Upphandlare Sundsvalls kommun Umeå 2014-11- 06 Renare lu? med @ärrvärme - men vad gör vi åt bilen? 1969 2014 Inversioner ef problem

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer