Motion om miljöbilar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om miljöbilar"

Transkript

1 Tekniska nämnden Dnr 2008/ Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat in en motion som också behandlats av kommunfullmäktige avseende miljöklassade bilar. Denna motion besvarades till kommunstyrelsen med att Luleå kommun följer upphandlingskriterierna enligt EKU (Ekologisk Hållbar Upphandling). Det framgick av svaret att samtliga fordon är miljöklassade. Därefter drogs motionen tillbaka och skrevs om. Det finns dock olika definitioner om miljöklassning och miljöbilar. Vi har därför som avsikt att skärpa kraven för utsläpp och då valt att följa samma linje som staten gjort för samtliga sina myndigheter. Tekniska förvaltningens yttrande Kommunfullmäktige har i resepolicyn Resor och transporter för Luleå kommun som trädde i kraft 1 juli år 2007 beslutat om riktlinjer för upphandling av resor och transporter i tjänst. Dessa riktlinjer (EKU delegationens normer, numera MSR miljöstyrningsrådets normer för miljö och trafiksäkerhetskrav) har följts vid upphandling av leasingfordon och gäller för avtalstiden år med möjlighet till års förlängning. Leverantör av småbilsklassen Toyota Yaris (bensin) är Burlins motor. Mellanbilsklassen VW Golf Variant (etanol), storbilsklassen

2 Tekniska nämnden VW Passat (diesel) samt VW Caddy transportbil (diesel), levereras av Müllers bil. I samband med nästa upphandling av leasingfordon kan, om så avses, en skärpning av kraven för utsläpp ske. Nuvarande resepolicy Resor och transporter bör ses över före nästkommande avtalsperiod. Övrigt Antalet etanolfordon har ökat år från år och är nu vid årsskiftet 08/ 09 uppe i 75 fordon. Dessutom har antalet snåla dieselfordon ökat inom förvaltningarna. Bensinfordon har inte ökat. Luleå kommun har i nuvarande upphandling förbehållit sig rätten att upphandla speciella fordonstyper t.ex. hybridbilar och gasbilar. Idag finns två hybridbilar upphandlade på prov inom Luleå kommun. Tekniska förvaltningen / Teknisk service följer fordonsutvecklingen och har för avsikt att upphandla fler hybridfordon i samband med fordonsbyten, under förutsättning att nuvarande prov faller väl ut. Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden rekommendera kommunfullmäktige besluta att motion om miljöbilar besvaras med ovanstående redovisning. Arbetsutskottets förslag till nämnd Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta i enlighet med tekniska förvaltningens förslag.

3 Tekniska nämnden Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat in en motion som också behandlats av kommunfullmäktige avseende miljöklassade bilar. Denna motion besvarades till kommunstyrelsen med att Luleå kommun följer upphandlingskriterierna enligt EKU (Ekologisk Hållbar Upphandling). Det framgick av svaret att samtliga fordon är miljöklassade. Därefter drogs motionen tillbaka och skrevs om. Det finns dock olika definitioner om miljöklassning och miljöbilar. Vi har därför som avsikt att skärpa kraven för utsläpp och då valt att följa samma linje som staten gjort för samtliga sina myndigheter. Definitioner Under huvudrubriken Miljöklassade bilar återfinns även miljöbilar. Miljöklassade bilar är bilar som uppfyller krav på utsläpp av partiklar, kväveoxider, kolmonoxider, katalysatorer, filter mm i syfte att rena bilar används. Miljöbilar är bilar som dessutom uppfyller krav på snåla bilar. Miljöbilar är en personbil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med annat drivmedel än gasol och som tillhör miljöklass 2005, miljöklass E1 eller miljöklass Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt uppfyller kraven i 3 7. Det finns två huvudgrupper miljöbilar Dels alternativmedelsdrivna miljöbilar (alternativbränslebilar) och elbilar Dels bränslesnåla konventionella (fossilbränsledrivna) miljöbilar

4 Tekniska nämnden En alternativbränslebil får, enligt den statliga förordningen, ha en bränsleförbrukning på högst 0,92 liter bensin/mil, 0,84 liter diesel/mil eller 0,97 kubikmeter gas/mil. Vanliga alternativbränslebilar är FFV (normalt etanol, E85 och bensindrivna) och BiFuel (normalt biogas/naturgas och bensindrivna). Väljer man en alternativbränslebil ska bilarna i huvudsak tankas med förnybart bränsle etanol (E85 för FFV) eller biogas (BiFuel). En elbil räknas som miljöbil om den är en personbil som tillhör miljöklass E1 och har en elenergiförbrukning som inte överstiger 0,37 kilowattimmar/mil. Väljer man en alternativmedelsdriven bil är det viktigt att den också tankas med förnyelsebart bränsle (förordningens 9). En tankstation bör således finnas inom rimligt avstånd. Dessutom ska man även för alternativbränslebilar beakta bränsleförbrukningen ( 5 6). Skälet är förstås att det inte finns oändligt med förnybart bränsle. All bränslanvändning innebär miljö och hälsopåverkan. Bränslesnåla konventionella fordon är bensindrivna, dieseldrivna (egentligen kompressionstända) och elhybrider. Här är kravet på bränsleförbrukningen satt skarpare eftersom det handlar om fossila bränslen. Koldioxidutsläppet får vara högst 120 g/km, vilket motsvarar cirka 4,5 liter diesel eller cirka 5,0 liter bensin/100 km. För dieselmotorer finns dessutom ett partikelkrav (5 mg/km) vilket än så länge i praktiken innebär dieselpartikelfilter. Utgångspunkten i kraven har varit att en miljöbil bör ha liten klimatpåverkan, vara energieffektiv (dvs. den hushållar med resurserna), ha låga hälsoskadliga emissioner och vara tyst (dvs. att bulleremissionerna är låga). Dessutom har det varit viktigt att säkerställa att alternativmedelsdrivna fordon framförs med förnybara drivmedel. Mer står att läsa om detta finns under nästa punkt om återrapporteringskrav för myndigheter.

5 Tekniska nämnden Krav som vid avser ställa för Luleå kommuns inköp eller leasing av fordon (=samma krav som staten ställer i sina förordningar riktade till sina myndigheter): Utsläppskrav Att: Om en personbil är utrustad med teknik för drift endast med bensin, eller är utrustad med teknik för drift endast med diesel, får, enligt uppgift i vägtrafikregistret, utsläppet av koldioxid vid blandad körning inte överstiga 120 gram per kilometer. (125 g för fordon av minibusstyp) Att: Om en personbil är utrustad med en kompressionständ motor skall utsläppet av partiklar vara lägre än 5 milligram per kilometer. Att: Om en personbil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med annat bränsle än bensin eller diesel (alternativt bränsle), får bränsleförbrukningen per 100 kilometer vid blandad körning inte överstiga 9,2 liter bensin, 8,4 liter diesel eller 9,7 kubikmeter gas. Om det i vägtrafikregistret finns uppgift om att personbilen kan drivas med två olika bränslen, gäller det för personbilen mest fördelaktiga värdet. Att: Om fordonet inte är typgodkänt för det alternativa bränslet skall det genom uppgifter från tillverkaren eller generalagenten säkerställas att fordonet vid drift även med sådant bränsle motsvarar kraven enligt miljöklass 2005 och, om fordonet har en kompressionständ motor, att utsläppet av partiklar är lägre än 5 milligram per kilometer. Att: Om en personbil tillhör miljöklass E1 får, enligt uppgifter från tillverkaren eller generalagenten, elenergiförbrukningen per 100 kilometer inte överstiga 37 kilowattimmar.

6 Tekniska nämnden Att: Minst 85 procent av det totala antalet personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om under ett kalenderår skall vara miljöbilar. Undantag: Utryckningsfordon och personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen. Att: Inom 5 år skall 100 % vara miljöfordon enligt ovanstående definition. Att: En förvaltning skall se till att miljöbilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med alternativt bränsle i största möjliga utsträckning drivs med förnybara bränslen. Att: En förvaltning som under ett kalenderår köpt in eller leasat minst en personbil skall senast den 1 mars följande år till Kommunstyrelsen lämna en redogörelse för sina inköp och sin leasing av personbilar under kalenderåret. Det skall framgå av redogörelsen hur många personbilar som köpts in och leasats under året samt hur stor andel av dessa som är miljöbilar. Tekniska förvaltningens tilläggsyttrande Från och med februari 2009 uppfyller Luleå kommuns upphandling de skärpta utsläppskraven enligt nedan. Toyota Yaris uppfyller miljöbilskraven beträffande CO utsläpp på 120 g/km fr o m februari Co utsläppen ligger mellan g/km beroende på motormodell. VW Golf Sedan TDI 110 uppfyller även miljöbilskraven fr o m februari 2009 utsläpp 119 g/km. VW Golf Sedan och Variant med Etanoldrift uppfyller utsläppskraven.

7 Tekniska nämnden VW Golf Variant TDI 110 (dieseldrift) ligger idag på 122 g/km men kommer vid årsskiftet 09/10 ut med en ny motorversion som kommer att ligga under gränsvärder 120 g/km. Yrkande Axel Hallqvist (m) yrkar avslag på motionen om miljöbilar med hänvisning till ovanstående redovisning. Arbetsutskottets förslag till nämnd Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta i enlighet med yrkande från Axel Hallqvist. Yrkanden Ulrika Lundberg (v) yrkar bifall till motionen. Fred Nyström (ns), Anja Johansson (s), Axel Hallqvist (m) och Tomas Westman (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på bifallsyrkande till motionen och bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

8 Tekniska nämnden Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att rekommendera kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om miljöbilar med hänvisning till ovanstående redovisning. Reservation Ulrika Lundberg reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet

Läs mer

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Personbil: Som personbil räknas varje fordon som är registrerad som sådan i Transportstyrelsens register och inte är avställd. Det finns även

Läs mer

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie Diarienummer Ert diarienummer Dokumenttyp Sida 2010-9913 M2010/4756/Mk UTREDNINGS- 1(41) UPPDRAG Datum Ert datum Upprättad av 2011-03-25 2010-12-22 Linda Norberg Vägtrafikavdelningen REGERINGSKANSLIET

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING HANDLEDNING FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING GASDRIVNA FORDON OCH TRANSPORTER N ovember 2013 AV Rapporten är framtagen av Ecoplan på uppdrag av Biogas Öst inom projektet Informationskampanj för biogas. Projektet

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) - En granskning av Gröna Bilister Juli 2004 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Underlag till Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) 2013-08-28 MILJÖBYRÅN ECOPLAN AB, JÄRNTORGSGATAN 12-14,

Läs mer

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 juni 2004 Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40

Läs mer

Nya Affärsinformation lite smartare

Nya Affärsinformation lite smartare Affärsinformation lite smartare 2 2007 Nya info. Kraftigt sänkta priser på kreditupplysningar. Läs mer på sida 2 Teckna Bilgaranti vid ägarbyte i Bilvision. Läs mer på sida 2 Två nya försäkrings bolag

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer