Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Nils Fredholm

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod 2 3 Iakttagelser och bedömningar Bakgrundsuppgifter och statistik Upphandling genom leasing eller köp Utbyte av leasingbilar Intern kontroll av verksamheten 8

3 1 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat rutiner avseende kommunens fordon. Vid årsskiftet 2013/14 fanns totalt 101 bilar, varav 75 personbilar och 26 som klassas som lätta lastbilar. Den övergripande bedömningen är: Hantering av kommunens fordon fungerar inte tillfredsställande och behöver därför förbättras i vissa delar. Omsorgsförvaltningen har merparten fordon. Här finns också de största behoven av förändringar. En bilansvarig medarbetare med överblick, och med vissa befogenheter för denne eller i samverkan med en ansvarig på varje förvaltning, kan behövas. Främst avser vi då att göra analyser och samordna verksamheten över förvaltningsgränserna. Visst sådant arbete finns idag, men det sker mer genom enskilda medarbetares informella överenskommelser. Skapa tillfällen då medarbetare från olika förvaltningar träffas för erfarenhetsutbyte. Vid återlämning av leasingfordon ska kommunen och bilföretaget skriftligen vara överens om de åtgärder (skador) som kommunen ska ersätta. Tidigare medverkade kommunens vaktmästare vid dessa tillfällen. Sedan ett år tillbaka sköter omsorgsförvaltningen detta på egen hand. Kostnaderna för uppkomna skador är betydande. Fånga upp de enheter som bara har enstaka bilar så att också de tar fram rutiner. Bäst är om kommunstyrelsen beslutar om ett kommunövergripande regelverk. Utred förutsättningarna för de fordon som har en mycket begränsad årlig körsträcka. Ett alternativ är att nyttja medborgarkontorets poolbilar eller om sådana är uppbokade, hyra över dagen. Över- och undermil vid leasingperiodens slut förekommer med betydande kostnader på olika sätt. Regler avseende tankkort behöver bli tydligare. Kontroll av körjournaler och tankningar kan vara ett moment i nämndernas planer för intern kontroll. Köpen av begagnade fordon har medfört att kommunens miljökrav inte har beaktats med undantag av ett fall där en miljöklassad bil anskaffades. Redovisning av olika kostnadsslag avseende fordon behöver utvecklas. 1

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att kommunens bilar är anpassade utefter de behov som finns. För att möjliggöra detta är det viktigt att det finns ett system och regler för att bevaka vilka fordon som finns inom kommunen samt hur dessa nyttjas. Det är även viktigt ur ett förtroendeperspektiv att kommunens bilar används på ett korrekt sätt. Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning för 2013 funnit skäl att genomföra en granskning avseende rutiner och kontroller av fordonshanteringen. 2.2 Revisionsfråga och metod Granskningen ska besvara följande övergripande revisionsfråga: Nyttjas kommunens fordon på ett ändamålsenligt sätt? Det finns ytterligare kontrollfrågor avsedda att ge underlag för besvarande av denna fråga. De återfinns som inledning i rutat fält i kommande avsnitt. Granskningen har genomförts genom intervjuer med de personer på berörda förvaltningar som har till uppgift att administrera hanteringen av bilarna. Därutöver ha vi tagit del av riktlinjer, upphandlingsmaterial, kommunens redovisning, avtal och olika uppföljningar som görs i de olika förvaltningarna. Rapporten har sakgranskats av berörda personer med ansvar förfordonshantering. 3 Iakttagelser och bedömningar I det följande redovisas våra iakttagelser i enlighet med de kontrollfrågor granskningen ska besvara. Dessa återger inledningsvis under respektive avsnitt. 3.1 Bakgrundsuppgifter och statistik Hur är verksamheten organiserad och ansvarsfördelad? Finns aktuella förteckningar över kommunens fordon? I stort sett alla kommunens verksamheter behöver ha tillgång till bilar för persontransporter och även materiel i viss grad. Antalsmässigt är det omsorgsförvaltnigen som har de flesta, 52 bilar av 73 bilar. 2

5 Det finns tre personer som mer löpande arbetar med fordonsfrågor, assistenten på Slottsgården, assistent på arbetsmarknadsenheten och en medarbetare på kommunledningsförvaltningens stab. Samarbete finns över förvaltningsgränser, men det sker nu mer genom informella överenskommelser. Exempelvis har arbetsmarknadsenheten i viss omfattning tagit över analyser och sammanställnigar avseende omsorgsförvaltningens bilar. En förteckning över kommunens samtliga personbilar upprättas på kommunledningsförvaltningens stab. Den innehåller uppgifter om fordonets brukare (förvaltning), registreringsnummer och modell, förvärvsdatum och körsträckor. Därutöver finns uppgift om fordonet avser leasing eller ägs av kommunen och vilket drivmedel som är aktuellt. Ursprunget till kommunledningsförvaltningens sammanställning är att följa upp hur kommunens miljöpolicy kommer till uttryck vid val av fordon. Det ska påpekas att det ha skett förändringar av antalet bilar efter att tabellen upprättats. Personbilar/förvaltning Antal Körsträcka km, 2013 Snitt Lägst-högst Omsorgsförvaltningen äo pool äo demens äo fix äo tryggh äo duvan vof ssk htj stan htj n/s htj lister Summa 52 Medborgarkontoret Teknikavd SSB Arbetsmarknadsenheten Stödenhet Skanslyckan Individ- och familjeomsorg Näringslivskontoret Summa 73 Enligt uppgift finns 75 bilar vid årsskriftet, således ytterligare två jämfört med tabellens antal. Det sker löpande utbyten av bilar och inte i samband med att nytt avtal tecknas. Under 2013 skedde exempelvis 14 sådana byten hos bilföretaget. För dessa har vi uppskattat den årliga körsträckan utfifrån den period bilar har använts. 3

6 Genom kommunens övertagande av sjukvårdsinsatser ökades med nio bilar i omsorgs-förvaltningen vid årsskriftet 2012/13. Den helt dominerande modellen är VW Golf, 62 st. Därutöver finns 4 VW Touran, Tiguan eller Caddy, 5 Toyota Carina, Yaris eller Corolla och 2 Renault Megane. Kommunen äger totalt 19 fordon. Av dessa är 14 lätta lastbilar som finns på parkavdelningren (8), fastighetsavdelningen (3), arbetsmarknadsavdelningen (2) och på teknikavdelningen (1). 5 personbilar ägs av kommunen och ingår i tabellen ovan. 4 av dessa fordon finns på arbestmarknadsenheten, främst för persontransporter, och ettpå teknikavdelningen. De ägda fordonen är ofta bensin- eller dieseldrivna och ofta av äldre modell men inte alltid enligt kommunens miljöpolicy. Det kan jämföras med omsorgsförvaltningen som, med något undantag, leasar miljöklassade bilar. Kommunen har fem elbilar, tre Renault Kangoo som används inom hemtjänsten, en på park och en av en vaktmästare på fastighetsavdelinngen. Därutöver finns en mindre eldriven lastbil på parkavdelnkingen. Nyttjanderad varierar kraftigt mellan förvaltningarnas fordon. Det är viktigt att körsträckor hålls inom ramen för de överenskomna. Övermil medför kostnader på 6 kr/mil för personbilar och 7 kr/mil för transportbilar och undermil ersätts med 5 kr/mil upp till 100 mil. Om det finns fordon som närmar sig den leasingsträcka som valts är det viktigt att försöka växla fordon med annan nyttjare. Annars blir det kostsamma mil. Vi ser att det läggs ner ett omfattande arbete att följa upp fordonens körsträckor, både på arbetsmarknadeneheten för deras egna men också omsorgsförvaltningens fordon. Det finns också något exempel på att fordon växlats mellan omsorg och medborgarkontoret för att minimera befarade övermil. Medborgarkontoret har gjort förändringar av låneregler med syfte att effektivisera nyttjandet av uthyrningsfordonen genom att debitera användaren efter använd tid i stället för körsträckan som tidigare var grund för nyttjarens kostnad. Körsträckor kan utläsas generellt i sammanställningen på föregående sida. Inom förvaltningarna kan också enskilda fordons körsträckor tas fram. Bland exempel kan nämnas Stödenheten Skanslyckans tre bilar med korta körsträckor. Verksamheten har personal som arbetar på samtliga förskolor och grundskolor. Men bilar med begränade körsträckor finns på fler ställen. Ofta har förvaltnignsarna leasat dem med längre körsträckor till högre månadskostnader och ytterst liten ersättning för s.k. undermil vid återlämnandet. Vi har även tagit del av ekonomikontorets sammanställning över försäkrade fordon av olika slag, maskiner i trafik, släpvagnar etc. Parkavdelningen köpte år 2006 en liten eldriven lastbil, Goupil G3, som inte finns med i de förteckningar över ägda fordon vi tagit del av. Bedömning 4

7 Vår genomgång av sammanställningar över kommunens fordon, leasade och inköpta, visar att det råder god ordning vad gäller förekomst av fordon. I övrigt är det den förvaltning som innehar en bil som ansvarar för rutinerna och generellt bedömer vi att det sköts bra. Omsorgsförvaltningen och medborgarkontoret har bra rutinbeskrivningar. Omsorgsförvaltningen har överlåtit en viss uppföljning av sina fordon till arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten har en tydlig uppföljning av sina fordon. Övriga behöver ta fram sådana. En centralisering av fordonshanteringen kan övervägas på sikt. Innan ett sådant beslut bedömer vi det lämpligt att anordna fordonsmöten vid förslagsvis ett par tillfällen per år där förvaltningarnas representanter informerar varandra om rutiner för styrning och kontroll av verksamheten. Vad som behöver centraliseras behöver därefter utvärderas. Då kan följande frågor bli föremål för genomgång och avvägning vad som är lämpligt att sköta centralt respektive förvaltningsvis: Kommunens fördonsförteckning Behovsanpassning och optimering av kommunens fordonspark Uppföljning av bränsleförbrukning, körsträckor och typ av bränsle Samverkan med inköpssamordnare och särkerställa att inköps-, miljö- och andra policydokement följs Organisera träffar för förvaltningspersonal med bilansvar Åtgärder i samband med avveckling av fordon Säkerställa att skötsel, tvätt, olja, däck, service, tankningar m.m. löpande fungerar Rapportering av skador, olyckor, körjournal, körsträckor En bilansvarig medarbetare med överblick, och med vissa befogenheter, kan redan nu behövas. Främst avser vi då att göra analyser, samordna verksamheten över förvaltningsgränserna och hålla i föreslagna möten. För fordon med liten körsträcka bör alternativa lösningar av transportbehov övervägas 3.2 Upphandling genom leasing eller köp Sker ny- eller återanskaffning efter analys av behovet? Görs kalkyler och andra överväganden om bilar ska köpas eller leasas? Finns policy för kommunens upphandling av leasingbilar/egna bilar vad avser säkerhet, utrustning och miljö? Hur sker upphandling av leasingfordon, köp och annat avseende exempelvis reparationer? 5

8 Upphandligsförfarandet är det dominerande sättet att förse sig med bilar. Den senaste upphandlingen skett inför 2012 varefter avtal tecknades företaget AB Sven Jeppsson. Den innebar också ett fordonsbyte från Toyota till Volkswagen. Det är verksamhetens behov som styr om ett fordon ska anskaffas. För omsorgsförvaltningen är det normalt sett bilar som behövs för att förflytta sig mellan besöken hos vårdtagarna. Cenralt har man emellertid möjlighet att använda cykel. Nu har man även inskaffat en elcykel. I det centrala hemtjänstenheten har alla bilar utom en begränsade körsträckor, mil/år. Däremot har en bil körts mil under Arbetsmarknadsenhetens val att köpa bilar i stället för använda sig av ett leasingförfarande motiveras utifrån verksamhetens behov och kostnadsaspekter. Det senare genom att köpa begaganat. Bedömning Det är ett tydligt mönster vad gäller leasing eller köp. Omsorgsförvaltnigaen och medborgarkontoret leasar fordon. För abetsmarknadsenheten och tekniska verksamheter är det både och, men ofta sker köp av äldre fordon. Inga dokumenterade kalkyler har redovisats för oss. I huvudsak bedömer vi trots detta att det sker en bra avvägning. För fordon med liten körsträcka bör det dock analyseras om andra lösningar kan vara aktuella. Upphandlingsförfarandet bedömer vi som korrekt genomfört med krav på fordonens utrustning m.m. i olika avseenden. Inför den kommande upphandlingen bedömer vi att det finns behov av att noga gå igenom utformningen av förfrågningsunderlagets olika punkter. Mer uppmärksamhet behöver ägnas bilarna körsträckor i förhållande till leasingavtalen. Genom en löpande uppföljning kan det i god tid upptäckas om det finns risk för övermil. Normalt finns också fordon där det finns utrymme att öka körsträckan inom befintligt avtal. De ekonomiska motiven att växla fordon bör enligt vår mening beaktas i högre grad än de pratikta, som idag ofta gör att ett byte inte sker. 3.3 Utbyte av leasingbilar Vilka rutiner finns i samband med utbyte av leasingbilar? Finns en överenskommelse med bilföretaget om bilarnas skick och vilka reparationer som ska göras vid återlämnandet till bilföretaget? 6

9 Återlämnande av bilar styrs av den körsträcka som är överenskommen. Så långt det är möjligt är det viktigt att träffa rätt med överenskommen körsträcka och leasingperiod. Övermil faktureras med 6 kr/mil. För icke utnyttjade mil ersätts med 5 kr/mil, men endast upp till 100 mil eler 500 kr. I sådana fall har kommunen erlagt en månadsavgift som Avtal med bilföretaget tecknas oftast för en period på 6000 eller 9000 mil och 24 månader, men även 3000 och mil förekommer. Ju högre milantal som avtalas desto högre är månadskostnaden. Det faktiska återlämnandet skedde tidigare genom kommunens centralt placerade vaktmästare tillsammans med bilansvarig från respektive verksamhet. Omsorgsförvaltningen har sedan ett år tillbaka inte efterfrågat denna tjänst utan sköter det på annat sätt. För perioden har vi följt upp fakturering för 21 bilar som återlämnats. Samtliga bilar utom en (1) har haft skador som fakturerats kommunen, ofta i storleksklassen krionor. Den bil från omsorgsförvaltningen som var utan skador hade å andra sidan inte gått så många mil, vilket väcker andra frågor om bilarnas nyttjande. Vid återlänandet faktureras genomgående kr för rekonditionering. Avtalet med bilföretaget tar inte upp vad som gäller i detta fall. Vidare noterar vi att kommunen faktureras på grund av att reservnyckel inte återlämnas och att insynsskydd intye finns med vid åtyerlämnandet. Kommunen har beslutat att alla fordon ska vara utrustade med alkolås. I samband med byte av fordon uppstår en kostnad på cirka kronor för nedmontering. Löpande är det vanligt med kostnader för kalibrering eller fel av annat slag. I kommunens redovisning finns möjlighet att genom s.k. slag särredovisa olika kostnader. Vi konstaterar att denna möjlighet inte utnyttjas. På samma slag återfinner vi alla kostnader i samband med återlämnandet; skador, rekonditionering, klädseltvätt, över- repsektive undermil, saknad utrustning, kostnader för alkolås och även månadsavgift för leasing. Bedömning Det bör årligen göras en uppföljning av kostnader för återlämnade leasingfordon. Uppdelning bör då ske av över- respektive undermil, skadetyper m.m. och användas som ett underlag för olkika planerings- och informationsåtgärder. Kommunens redovisning av olika fordonskostnader behöver bli konsekvent mellan förvaltningar och, enligt vår mening, mer noggrann. Det finns idag begränsade mlöjligheter att få en helhetsbild. 7

10 3.4 Intern kontroll av verksamheten Finns riktlinjer och rutinbeskrivningar för användning av kommunens fordon? Vilken internkontroll finns för verksamheten, ex körjournaler, nyttjandegrad per bil, drivmedelskostnad per bil med mera? Det finns inga kommungemensamma regler för användning av kommunens fordon. Omsorgsförvaltningen har riktlinjer för leasingbilar. De vänder sig till enhetschefen, bilansvariga och personal i övrigt. Enhetschefen utser en eller två bilansvariga, bilansvarig, beställer tankkort, sparar körjournalet ett år och rapporterar skaderapport till försäkringsbolag och ekonomikontor. Den bilansvarige ansvarar för städning, tvätt, olja, vatten och spolarvätska och noterar detta i körjournal. Varje månadsskifte rapporteras körställning till utsedd person i förvaltningen, däckbyten, bokar tid för service. Riktlinjerna påminner också om att etonalbilar om möjligt ska tankas med E85. All personal som ska upprätta skaderapport på särskild blankett och uppmanas i övrigt sköta om bilen och vara uppmärksam på att det inte finns några synliga skador på den. Reglerna innehåller inget om hur tankkort ska förvaras. Medborgarkontoret har riktlinjer vid bokning av bilar ett eller flera dygn och vilka kostnader som är förenade med lånet. Avgift tas nu ut för den tid bilen används. Tidigare gällde körsträckan, men det innebar att bilen ofta kunde vara upptagen under lång tid med begrönsad kostnad för användaren. Förändringen har fallit väl ut och effektiviserat verksamheten uppger medborgarkontoret. Vid besök på arbetsmarknadsenheten fick vi beskrivet hur regler och kontroll för användning av enhetens fordon fungerar. Däremot finns inte någon dokumenterad rutinbeskrivning eller motsvarande. Avtalen med drivmedelsleverantörerna anger att de efter årets slut ska leverera uppgifter om volymer och kostnad per kontokort. Kommunen har 121 tankkort på Statoil som också lämnat in uppgifter motsvarande det som avtalet reglerar. Från den andra leverantören har ännu inga fullständiga uppgifter efter påminnelse från kommunen. Vi har undersökt tre av årets månader vad gäller tankning av olika drivmedel hos Statoil. Då kan noteras att många tankkort används för tankning av t.ex. bensin+diesel eller E85+diesel och således inte direkt kopplade till det enskilda fordonet. Det gäller mer eller mindre på samtliga förvaltningar eller enheter. I intervjuerna uppges det bero på att tankkort lånas ut mellan medarbetare av olika anledningar. Statoil har också ändrat på sina rutiner för tankkort under året, vilket medfört vissa problem för de som tankat bilarna. Det förekommer att noteringar på 8

11 inlämnade kvitton görs då man använt sig av lånat kort uppger t.ex. omsorgsförvaltningen. Tankkorten ger också möjlighet att göra andra inköp än drivmedel. Inga sådana av betydelse har upptäckts under den granskade perioden. Bedömning Det är viktigt att rutinerna för tankning av fordon är så säkert utformade som möjligt. Här behövs tydligare regler. Om möjligt bör tankkort vara strikt kopplade till enskilt fordon och att det sker en rdeducering av antalet tankkort. Kommunstyrelsen har möjlighet att bestämma om gemensamma inslag i nämndernas årliga planer för intern kontroll. Olika uppföljningar om hur körjournaler m.m. avseende fordonens nyttjande bör enligt vår bedömning vara ett lämpligt objekt. Sölvesborg den 21 mars 2014 Nils Fredholm PwC 9

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport - på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe 2013-02-26 Sölvesborgs Energi och Vatten AB Sölvesborgs Energi AB Innehållsförteckning

Läs mer

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy """ '~ t1j ~~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 ~A KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 40 (46) 31 Dnr 14/16, 330108, 106/12 Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe 2013-02-26 Sölvesborgshem AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8)

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8) INTERN FÖRESKRIFT Nr D-LFV 2009-017929 Ver. 01.00 Fastställd av Gd Datum 2009-04-01 Ansvarig enhet Koncerninfrastruktur Handläggare Håkan Jonforsen Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Lägesrapport Elbilsupphandlingen

Lägesrapport Elbilsupphandlingen MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-17 Handläggare: Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-12 P. 17 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe Sölvesborgs kommun 2013-03-17 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Granskningens syfte 2 3 Iakttagelser och

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Bakgrund 3 2. Inriktningsmål 3 3. Riktlinjer för att uppnå målen 3 3.1 Inriktning 4 3.1.1 Attityder

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20

Olofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20 Olofströms kommun Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 0-03-0 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 0-03-0 Innehåll. Bakgrund och syfte. Avgränsning 3. Metod

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av revisionsgranskningar genomförda år 2013

Uppföljning av revisionsgranskningar genomförda år 2013 Uppföljning av revisionsgranskningar genomförda år 2013 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte, metod och avgränsningar Bakgrund Uppföljning är ett av nyckelmomenten i revisorernas

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi

Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi Utlåtande 2015:119 RI+V (Dnr 129-1408/2015) Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Tfu 45 Den 2016-05-26 Teknik- och fritidsutskottet 2016-05-26 7 Tfu 45 Dnr 2016.217 057 Revidering av rutiner för hantering av leasingbilar

Läs mer

Energistrategi. Älvkarleby kommun

Energistrategi. Älvkarleby kommun Energistrategi Älvkarleby kommun Innehåll Energistrategi... 0 Inledning... 2 Syfte... 3 Fokusområden... 3 Mål... 3 Handlingsplan... 4 Kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar...

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen.

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. VÅRA ISO-MÅL K valitets mål Vårt övergripande kvalitetsmål är att minska antalet avvikelser genom förbättringsrapportering med fokus på kundklagomålen. För närvarande focuserar vi på andelen krediteringar.

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Till grund för tjänsteresor inom NTF Västmanland finns: Resepolicy för NTFVästmanland, fastställd av NTFs styrelse, samt NTFs resereglemente. Ansvar

Läs mer

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2004:87 Diarienr SK: 2004/2258 Handläggare: Sektion/Enhet: Anna Svensson Ulf Palm Ann Sofi Agnevik Datum: 2004-11-03 Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Riktlinjer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun

Riktlinjer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2014-10-09 KS 2013/0660 50162 Kommunstyrelsen Riktlinjer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av nyttjande av leasingbilar Östersunds kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Giltigt fro.m: - Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : Styrande dokument

Giltigt fro.m: - Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : Styrande dokument Tjänsteresor i Västerbottens läns landsting. Rutiner Bakgrund Rutinerna gäller samtliga resor som betalas av Västerbottens läns landsting (VLL). Syfte Rutinerna syftar till att planering av och genomförande

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning ISSN 1400-6138 10:034 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Uppföljning - granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Metod 1 2 Iakttagelser 2 2.1 Fastigheter

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-08-25 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Riktlinjer för. upphandling och inköp

Riktlinjer för. upphandling och inköp Riktlinjer 1 Riktlinjer för upphandling och inköp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-14 2 (7) 1 Mål Det övergripande målet med upphandlingsverksamheten är att åstadkomma en effektiv upphandlingsprocess

Läs mer

Granskning av skogsförvaltningen

Granskning av skogsförvaltningen Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen Landstinget Halland 2008-12-17 Tomas Ekblad Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte, metod och avgränsning...3 3 Policy och regelverk...3

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Datum 2003-12-01 Dnr 2003/KLK147 rev 031217 Antagen av Kf 2004-03-18, 22 (5) 1 RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Denna policy gäller alla resor som sker i tjänsten eller i uppdrag som

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

PROTOKOLL 2014-02-24 1(10)

PROTOKOLL 2014-02-24 1(10) 2014-02-24 1(10) Tid och plats Måndagen den 24 februari kl 16.30-18.00 Sammanträdesrum kv Grävlingen, Tingvallavägen 36, Trollhättan Beslutande Sven-Åke Strandlind, ordf. (s) Michael Meijer, v ordf (m)

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Grannstöd Bromma (organisationsnr 802448-1254)

ÅRSREDOVISNING 2012 Grannstöd Bromma (organisationsnr 802448-1254) ÅRSREDOVISNING 2012 Grannstöd Bromma (organisationsnr 802448-1254) Verksamhetsberättelse för föreningens fjärde år 1. Föreningens ändamål Den ideella föreningens Grannstöd Bromma ändamål är att under vardagar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport KPMG AB 17 juni 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Yttrande över revisorernas årsrapport 2009

Yttrande över revisorernas årsrapport 2009 Anita Granlund Administrativa avdelningen 08-508 270 03 anita.granlund@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2010-05-18 Yttrande över revisorernas årsrapport 2009 Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Kiruna kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer