GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler"
  • Jan Ek
  • för 3 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp Postadress: Stadshuset, Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): Hemsida:

2 1 SAMMANFATTNING INLEDNING/BAKGRUND SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING Syfte Revisionsfråga Avgränsning REVISIONSKRITERIER GRANSKNINGSANSVARIGA METOD RESULTAT AV GRANSKNINGEN Sociala resursförvaltningen Riktlinjer och rutiner Uppföljning Stadsområdesförvaltning Väster Riktlinjer och rutiner Uppföljning Serviceförvaltningen Riktlinjer och rutiner Uppföljning SLUTSATS KÄLLOR Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp 2 (11)

3 1 Sammanfattning I Malmö stads verksamheter används många bilar inom exempelvis hemtjänst och transporter för skötsel och förvaltning av fastigheter och utomhusytor. För att trygga de anställdas säkerhet under dessa transporter finns det säkerhetsrutiner och riktlinjer för såväl personal som för fordon. Denna granskning omfattar riktlinjer inom säkerhetsområdet och uppföljning av dessa för Sociala resursförvaltingen, Serviceförvaltingen och Stadsområdesförvaltning Väster. Centrala styrdokument inom området är Resepolicy för Malmö Stad samt Riktlinjer till resepolicy för Malmö stad. Dessa behandlar i huvudsak hur mötesverksamhet och resande i tjänsten ska ske så energisnålt och klimatvänligt som möjligt. En punkt under rubriken Det här ska Malmö stad är tillämplig på granskningsområdet och lyder Vi ska ställa höga miljö- och säkerhetskrav på leverantörerna när vi upphandlar resor och när vi köper in eller hyr fordon. Samtliga förvaltningar inom de granskade nämnderna har någon form av egna riktlinjer eller regelverk som berör anställdas säkerhet gällande transporter. Vad de täcker in skiljer sig mellan förvaltningarna och i vissa fall inom förvaltningen. Etablerade uppföljningsrutiner saknas på de granskade förvaltningarna. Vad gäller säkerhet har viss utrustning av bilar visat sig vara central. Genom ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastighet) och alkolås får man en viss inbyggd kontroll i vissa säkerhetsaspekter. bedömer att Sociala resursförvaltningens nya riktlinjer förefaller ändamålsenliga och ser fram emot att de införs i förvaltningen. Vad gäller Stadsområdesförvaltning Väster menar revisionskontoret att det finns ett behov av att gå igenom förvaltningens rutiner inom säkerhetsområdet och tillse att regelverk finns för samtliga enheter med fordon. bedömer att det inom Serviceförvaltningen finns ett behov av att samordna regelverk inom förvaltningen samt att utveckla säkerhetsaspekterna i dessa. För samtliga granskade förvaltningar gäller att rutiner för dokumenterad uppföljning av riktlinjerna/regelverken behöver utvecklas och implementeras. Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp 3 (11)

4 2 Inledning/bakgrund Malmö stad har många bilar som används t.ex. av hemtjänstpersonal men också stora lastbilar för transporter. Denna granskning fokuserar på om användningen av transportmedel sker på ett säkert sätt och enligt gällande riktlinjer. Granskningen berör Sociala resursförvaltningen, Stadsområdesförvaltning Väster och Serviceförvaltningen. 3 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 3.1 Syfte Syftet med granskningen var att undersöka om Malmö stads anställda använder kommunens transportmedel på ett säkert sätt och i enlighet med gällande riktlinjer. 3.2 Revisionsfråga De frågeställningar som granskningen utgick ifrån var följande gällande kommunens egna transportmedel: Vilka riktlinjer finns för användning av transportmedel inom Malmö stad och inom respektive granskad förvaltning? Hur säkerställs att de aktuella riktlinjerna följs och vilka rutiner finns för detta? När och hur ofta sker uppföljning av att de aktuella riktlinjerna efterlevs och hur dokumenteras detta? 3.3 Avgränsning Granskningen är avgränsad till förvaltningarna inom Sociala resursnämnden, Stadsområdesnämnd Väster och Servicenämnden. Granskningen är avgränsad till att gälla säkerhetsaspekter i policys och riktlinjer avseende de transportmedel som ägs eller hyrs av staden. Granskningen har avsett riktlinjer och policys. Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp 4 (11)

5 4 Revisionskriterier Revisionskriterierna utgörs av: - Resepolicy för Malmö stad - Beslutad av Kommunfullmäktige Riktlinjer till resepolicy för Malmö stad - Beslutad av Kommunstyrelsen Riktlinjer för användning av transportmedel inom Malmö stad - både generella och förvaltningsspecifika (kartläggning) 5 Granskningsansvariga Sakkunnig revisor från revisionskontoret: Lotta Onsö Projektledare från revisionskontoret: Fredrik Edler Kvalitetsgranskare från revisionskontoret: George Smidlund Styrgrupp ur revisorskollegiet: Service Sakkunnig revisor och projektledare har prövat sitt oberoende med mera i enlighet med SKYREV:s rekommendation och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen. 6 Metod Granskningen grundar sig på en kartläggning och genomgång av policys och riktlinjer som ligger till grund för säkerheten vid användningen av transportmedel inom Malmö stad. Dokument som varit föremål för granskning och analys är dels sådana som är generella för staden och dels sådana som är specifika för respektive förvaltning. Frågor har besvarats skriftligt av granskade förvaltningar. Därutöver har uppföljning av svar och bifogade policydokument skett med ansvariga från berörda förvaltningar genom e-post och/eller samtal. 7 Resultat av granskningen Centrala styrdokument inom området är Resepolicy för Malmö Stad samt Riktlinjer till resepolicy för Malmö stad. Dessa behandlar huvudsak hur mötesverksamhet och resande i tjänsten ska ske så energisnålt och klimatvänligt som möjligt. En punkt under rubriken Det här ska Malmö stad var tillämplig på granskningsområdet och lyder Vi ska ställa höga miljö- och säkerhetskrav på leverantörerna när vi upphandlar resor och när vi köper in eller hyr fordon. Två säkerhetsutrustningar som beskrivs av de granskade förvaltningarna är alkolås och ISA. Alkolås gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft. ISA betyder Intelligent stöd för anpassning av hastighet. ISA-utrustningen varnar föraren vid hastighetsöverträdelse och samlar kördata till en elektronisk körjournal. Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp 5 (11)

6 7.1 Sociala resursförvaltningen Sociala resursförvaltningen hyr alla sina bilar från Visab. Förvaltningen hyr 84 fordon varav ca % har alkolås. Inga bilar har ISA. Förvaltningen nämner att upphandlingen blev överklagad och att det inte varit möjligt att installera det Riktlinjer och rutiner Vid Malmö stads organisationsförändring 1 juli 2013 övertog Sociala resursförvaltningen LSS-verksamhet från 10 stadsdelar. Stadsdelarna hade olika rutiner och riktlinjer inom olika områden. Förvaltningen har sedan förändringen arbetat med att utveckla enhetliga rutiner och en av dessa är en rutinbeskrivning avseende fordon. Rutinbeskrivningar avseende fordon i Sociala resursförvaltningen fastställdes av förvaltningschefen De har kommunicerats till samtliga förvaltningens chefer och gäller från beslutsdatum. Skriften Rutinbeskrivningar avseende fordon i Sociala resursförvaltningen består av flera olika rutiner varav följande bedöms omfatta delar som är relevanta för säkerheten då anställda använder kommunens transportmedel: Rutin för dig som har i uppdrag att köra bil i tjänsten Reglerar skyldigheter för medarbetare som kör i tjänsten såsom att de ska följa alkoholoch drogpolicy och policy om säkerhetskontroll. De ska även bland annat ha den behörighet och hälsa som krävs för att köra trafiksäkert samt följa trafikregler och hastighetsbegränsningar. Rutin avseende fordonsansvariga Verksamheter som leasar fordon ska ha en fordonsansvarig. Dennes anvarsområden är bland andra att kontrollera att förare har giltigt körkort, att körjournaler finns tillgängliga, används och kontrolleras samt att fordonet servas och besiktigas Rutin avseende information om icke giltiga körkort Medarbetare som kör i tjänsten ska ha giltigt körkort och utan dröjsmål anmäla om körkortet blivit ogiltigt. Rutin avseende säkerhetskontroll Kontroll av indikatorer på instrumentpanelen ska kontrolleras och eventuella åtgärder vidtas innan varje färd. Mer omfattande säkerhetskontroll ska genomföras och dokumenteras kvartalsvis. Rutin avseende böter Den anställde ansvarar själv för böter på grund av brister som rimligen borde upptäckts vid en grundläggande säkerhetskontroll. Rutin avseende alkolås Alkolås ska finnas i alla nyanskaffade fordon. Fordonet går då inte att starta om det finns alkohol i utandningsluften. Nolltolerans gäller för alkohol och körning. Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp 6 (11)

7 Körkortskontroll Arbetstagare och fordonsansvarig intygar bland annat att arbetstagaren har giltigt körkort och kommer att följa regler och policys Uppföljning Den uppföljning som skett med koppling till Sociala resursförvaltningens fordon har avsett huruvida verksamheterna använder körjournaler. Någon dokumenterad uppföljning av förvaltningens rutinbeskrivning avseende fordon och säkerhet finns inte. Förvaltningen nämner den interna kontrollplanen som ett lämpligt sätt att följa upp rutinerna i framtiden. Om detta införs kommer framtida uppföljning att ske i samband med delårsrapporter och/eller i årsanalys. 7.2 Stadsområdesförvaltning Väster Alla Stadsområdesförvaltning Västers ca 70 bilar hyrs av Visab. Tjänstebilarna används inom vård och omsorg (VoO) i verksamheterna ordinärt boende (hemtjänsten), larmcentralen/vaktmästeri, hemsjukvård/rehab samt inom individ- och familjeomsorg (IoF). Inom VoO har man beslutat att alla bilar ska ha alkolås vilket infrias efterhand som leasingavtal löper ut. Det finns några bilar med äldre leasingavtal som ännu saknar alkolås men förvaltningen uppger att nästan alla bilar är utbytta och har alkolås. Nyare bilar har även ISA, utom inom Hemsjukvård/rehab som saknar bilar med ISA. Inom IoF har två av verksamhetens fem bilar alkolås men ingen har ISA Riktlinjer och rutiner Alla verksamheter inom VoO har en rutin för att kontrollera att anställda som kör i tjänsten har körkort och följer gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar. Körkort ska kontrolleras en gång per år för arbetsledare. Anställd och arbetsledare skriver under med datum för kontroll. I verksamheterna VoO-larmcentralen/vaktmästeri, Hemsjukvård/rehab samt inom individ- och familjeomsorg saknas andra dokumenterade riktlinjer avseende säkerhet i kommunens bilar. Ordinärt boende har ett dokument avseende trafiksäkerhet som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är inte uppdaterat efter omorganisationen utan det står olika organisatoriska enheter i olika delar av dokumentet men enligt uppgifter från förvaltningen gäller det för ordinärt boende. Dokumentet innehåller 4 delar: 1. Policy och riktlinjer för trafiksäkerhet Denna innehåller flera olika delar som anger krav på chefer, anställda och bilar. Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp 7 (11)

8 Chefer ska exempelvis årligen gå igenom verksamheten, inventera och identifiera risker för anställda vid resor samt bedöma allvarlighetsgraden. De ska även årligen utvärdera trafiksäkerhetspolicyn och uppdatera vid behov. Policyn säger även att chefer ska regelbundet följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande policyn. Anställda ska till exempel följa trafikregler och hastighetsbegränsningar, ha bilbälte, följa alkohol- och drogpolicy, visa körkort för arbetsledare en gång om året samt använda handsfreeutrustning för mobiltelefoni och snarast stanna för att besvara samtal. Fordonen ska bland annat utrustas med bältespåminnare, ha krockkuddar på förar- och passagerarplats samt nackskydd på alla platser. 2. Rutiner Här slås fast att det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar trafiksäkerhet och att riskbedömning, åtgärder och uppföljning av trafiksäkerhetenska ska genomföras regelbundet. Riskbedömning ska dokumenteras. Förebyggande åtgärder som behövs ska genomföras omedelbart eller föras in i en skriftlig handlingsplan med uppgifter om när och av vem åtgärderna ska genomföras. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, där trafiksäkerhet omfattas, ska följas upp varje år. Uppföljningen ska dokumenteras. 3. Checklista för trafiksäkerhet En checklista med frågor angående organisationens trafiksäkerhet. Ifylld checklista per har delgetts revisionskontoret. Här framgår att man ställer stora säkerhetskrav på leasade fordon såsom krocksäkerhetsnivå, bältespåminnare, nackskydd på alla platser, ABS-bromsar och alkolås. 4. Särskild rapportering Beskriver när Arbetsmiljöverket ska underrättas. Förvaltningen har också riktlinjer för tjänstebil. Aktuellt för säkerheten är att respektive avdelning svarar för besiktning och service Uppföljning Någon dokumenterad uppföljning av Stadsområdesförvaltning Västers riktlinjer avseende fordon och säkerhet finns inte. Förvaltningen uppger att VoO-ordinärt boende vanligtvis följer upp riktlinjerna en gång per år men att det inte gjorts efter omorganisationen. Förvaltningen uppger vidare att körkortskontroller genomförs en gång om året av sektionschef med respektive medarbetare som dokumenterar detta på en blankett med datum och underskrift. Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp 8 (11)

9 7.3 Serviceförvaltningen Serviceförvaltningens bilar finns inom fyra olika organisatoriska enheter och samtliga hyrs av Visab. Kommunteknik har ca 200 bilar varav ca 80 bilar (40 %) har ISA och ca 75 % av bilarna har alkolås. Kommuntjänster har ca 20 bilar och ca 30 små bussar för specialtransporter, som togs över från Räddningstjänsten Syd under våren. Vissa av bilarna har ISA men inga av småbussarna och ca 50 % har alkolås. IT-service, som numer ingår i kommuntjänster, har 20 bilar som används när it-tekniker åker ut till förvaltningar. Inga av dessa har ISA och ca 50 % har alkolås. Kommunikationspoolen har 5 bilar som är avsedda för medarbetare i Serviceförvaltningen och Fritidsförvaltningen som har sin arbetsplats på Henrik Smithsgatan 13. Anställda som har behov av bil i tjänsten kan anmäla sig till poolen. Därefter kan man boka bil via ett bilbokningssystem när man behöver. Alla dessa bilar har ISA och alkolås. Enligt Serviceförvaltningen vill såväl kommunteknik som kommuntjänster och ITservice ha ISA i fler fordon. ISA-moduler kan för tillfället inte levereras på grund av överklagade upphandlingar. Vad gäller alkolås så offereras dessa av ViSAB till alla kunder vid tecknande av leasingavtal. I dagsläget är det endast ett fåtal förvaltningar, exempelvis serviceförvaltningen, som väljer detta till samtliga nya fordon Riktlinjer och rutiner De olika organisatoriska enheterna har olika riktlinjer. Kommunteknik Kommunteknik har tjänstebilsavtal och bruksbilsavtal som tecknas mellan förvaltningen och den anställde. Tjänstebil parkeras på jobbet och hämta där nästa dag. För bruksbil gäller att man kan omdefiniera sitt tjänsteställe till hemmet (gäller enbart vissa yrkeskategorier) och på så vis ha möjlighet att parkera bilen hemma under natten och sedan utgå hemifrån och åka direkt ut på uppdrag. Avtalen reglerar huvudsakligen hur bilen får användas och vem som står för olika kostnader samt krav på körjournal för bruksbil. Den säkerhetsaspekt som nämns är att bilen ska vårdas väl och att servicetillsyn sker enligt bilens servicebok. Kommuntjänster En brukare av tjänstebil skriver under på att den har mottagit information om olika skyldigheter. IT-service, som numer tillhör kommuntjänster men tidigare var ett eget affärsområde, har en policy/instruktion med namnet Tjänstebilar ITS som skrivs under av den anställde som intygar att denne tagit del av och förstått informationen. Innehållet liknar kommuntekniks avtal. Bilansvarig beställer service, enligt tillverkarens rekommendationer, samt sommar- och vinterdäcksbyte. Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp 9 (11)

10 Kommunikationspoolen För kommunikationspoolen finns Kommunikationspoolens A-Ö. Den innehåller diverse information för att hjälpa dem som utnyttjar poolen. Intressant för personalens säkerhet är information om alkolås och ISA som finns i poolens fem bilar. Här står även att medlemmar i poolen intygar att de har giltigt körkort och att eventuell förändring ska meddelas. Ytterligare ett dokument Alkolås användarrutiner beskriver vad alkolås är, hur det används samt förfarandet om alkoholhalten i utandningsluften överstiger 0,2 promille. Inom Serviceförvaltningen pågår vidare ett arbete med att samordna verksamheternas rutiner och regelverk/riktlinjer inom området kring fordon Uppföljning Serviceförvaltningen gjorde en egen granskning av bilar i tjänsten Den gällde huvudsakligen körjournaler men även de avtal som skrivs mellan förvaltning och medarbetare. Åtgärdsförslag var att göra ett förvaltningsgemensamt avtal som var lika inom hela förvaltningen. Någon dokumenterad uppföljning av Serviceförvaltningens avtal och riktlinjer avseende fordon och säkerhet finns inte. Den uppföljning som sker regelbundet med koppling till förvaltningens fordon avser körjournaler. 8 Slutsats Centrala styrdokument inom området är Resepolicy för Malmö Stad samt Riktlinjer till resepolicy för Malmö stad. Dessa behandlar huvudsakligen hur mötesverksamhet och resande i tjänsten ska ske så energisnålt och klimatvänligt som möjligt. En punkt finns avseende säkerhetskrav på leverantörer vid inköp och hyra av fordon. Sociala resursförvaltningen Sociala resursförvaltningen har en nyligen utformad dokumentsamling med ett antal rutiner, vilka innehåller ett flertal säkerhetsaspekter såsom krav på körkörkortskontrollkort, genomförande av säkerhetskontroll och följsamhet till trafikregler och hastighetsbegränsningar. Av dokumentsamlingen framgår vidare att alla nya bilar ska ha alkolås. Rutiner för uppföljning saknas. Förvaltningen nämner den interna kontrollplanen som ett lämpligt sätt att följa upp rutinerna i framtiden. s bedömning är att de nya riktlinjerna förefaller ändamålsenliga och ser fram emot att de införs i förvaltningen. Dessutom behövs rutiner för dokumenterad uppföljning av riktlinjerna utvecklas och implementeras. Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp 10 (11)

11 Stadsområdesförvaltning Väster Stadsområdesförvaltning Väster har ett dokument avseende trafiksäkerhet, gällande VoO-ordinärt boende, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och en blankett för körkortskontroll avseende hela VoO. Dokumenten innehåller sammantaget säkerhetsaspekter såsom krav på att följa trafikregler och hastighetsbegränsningar, att följa alkohol- och drogpolicy och krav på säkerhetsutrustning i bilarna. Rutiner för uppföljning saknas. Inom VoO har de flesta bilar alkolås och de som inte har kommer att få när avtalen löper ut och nyare bilar har även ISA. IoF har fem bilar varav två har alkolås och ingen har ISA. s bedömning är att det finns ett behov av att gå igenom förvaltningens rutiner inom säkerhetsområdet och tillse att regelverk finns för samtliga enheter med fordon. Även rutiner för dokumenterad uppföljning av riktlinjerna/regelverken behöver utvecklas och implementeras. Serviceförvaltningen Inom Serviceförvaltningen finns olika dokument på de olika affärsområdena och dessutom ett för kommunikationspoolen som finns centralt på förvaltningen. I flera fall är det avtal som skrivs under av den anställde. Dessa reglerar i första hand hur bilen får användas, hur den ska skötas, krav på körjournal och vem som står för olika kostnader och säkerhetsaspekterna är få. De som kan nämnas från en eller flera av de olika enheternas dokument är att bilar ska vårdas väl, krav på service och krav på giltigt körkort. Rutiner för uppföljning saknas. Omfattningen av bilar med alkolås varierar från 50 % till 75 % mellan affärsområdena och andelen bilar med ISA från inga till ca 40 %. Kommunikationspoolens fem bilar har alla både alkolås och ISA. s bedömning är att det finns ett behov av att samordna regelverk inom serviceförvaltningen samt att utveckla säkerhetsaspekterna i dessa. Även rutiner för dokumenterad uppföljning av riktlinjerna/regelverken behöver utvecklas och implementeras. Sammanfattningsvis har samtliga granskade förvaltningar någon form av egna riktlinjer eller regelverk som berör anställdas säkerhet gällande transporter. Vad de täcker in skiljer sig mellan förvaltningarna och i vissa fall inom förvaltningen. Etablerade uppföljningsrutiner saknas på de granskade förvaltningarna. Vad gäller säkerhet har viss utrustning av bilar visat sig vara central. Genom ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastighet) och alkolås får man en viss inbyggd kontroll i vissa säkerhetsaspekter. 9 Källor Marie Viremo, interncontroller, Serviceförvaltningen Jasmina Loukaras, receptionist, Serviceförvaltningen Maria Kellerman, HR-chef, Sociala resursförvaltningen Carina Hart, förvaltningscontroller, Stadsområdesförvaltning Väster Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp 11 (11)

Granskningsrapport - Risker med Malmö stads biltransporter

Granskningsrapport - Risker med Malmö stads biltransporter Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Carina Hart Controller Tjänsteskrivelse carina.hart@malmo.se Granskningsrapport - Risker med Malmö stads biltransporter SOFV-2014-1950

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Sociala lägenheter. Projektledare: Olof Hammar, certifierad kommunal yrkesrevisor. Beslutad av revisorskollegiet 2014-09-24

GRANSKNINGSRAPPORT. Sociala lägenheter. Projektledare: Olof Hammar, certifierad kommunal yrkesrevisor. Beslutad av revisorskollegiet 2014-09-24 GRANSKNINGS Sociala lägenheter Projektledare: Olof Hammar, certifierad kommunal yrkesrevisor Beslutad av revisorskollegiet 2014-09-24 Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp Postadress: Stadshuset, 205

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning. Skellefteå Räddningstjänst

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning. Skellefteå Räddningstjänst Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning Skellefteå Räddningstjänst Nå målet säkert! 11:7 Särskild försiktighet 2:1 Omsorg varsamhet & hänsyn 11:8 Andras säkerhet Trafiksäkerhetspolicy Räddningstjänsten

Läs mer

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Nils Fredholm 2014-03-21 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Uppföljning IT-granskningar. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Uppföljning IT-granskningar. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Uppföljning IT-granskningar Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12 RAPP Uppföljning IT-granskningar Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy """ '~ t1j ~~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 ~A KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 40 (46) 31 Dnr 14/16, 330108, 106/12 Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande

Läs mer

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Datum 2003-12-01 Dnr 2003/KLK147 rev 031217 Antagen av Kf 2004-03-18, 22 (5) 1 RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Denna policy gäller alla resor som sker i tjänsten eller i uppdrag som

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten

Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten Tillämpningsanvisningar till policy för resor i tjänsten Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 17 oktober 2007 96 Reviderad 7 februari 2008 29 1(8) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Revisionsrapport Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Piteå kommun juni 2009 Linda Marklund 2009-06-11 Linda Marklund, projektledare Helena Lundberg, uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontroll av god man. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontroll av god man. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontroll av god man Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

1"""""."'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy

1.'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har beslutat ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en resepolicy fiir Vallentuna kommun. Resepolicyn omfattar samtliga

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Energistrategi. Älvkarleby kommun

Energistrategi. Älvkarleby kommun Energistrategi Älvkarleby kommun Innehåll Energistrategi... 0 Inledning... 2 Syfte... 3 Fokusområden... 3 Mål... 3 Handlingsplan... 4 Kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar...

Läs mer

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Karlstad 2012-08-22 Carina Wiberg, 054-540 10 03 carina.wiberg@karlstad.se Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret Kundnöjdhet

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Övergripande tillgänglighetsplan för Sunne kommuns verksamheter

Övergripande tillgänglighetsplan för Sunne kommuns verksamheter Datum Sida 2014-08-14 1 (6) Övergripande tillgänglighetsplan för Sunne kommuns verksamheter Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 124 Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132 Riksrevisionen årlig revision 1 (12) 4.2 Systemgenererade listor över applikationsförändringar kan för närvarande inte produceras. Avsaknad av fullständiga listor över applikationsförändringar som har

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8)

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8) INTERN FÖRESKRIFT Nr D-LFV 2009-017929 Ver. 01.00 Fastställd av Gd Datum 2009-04-01 Ansvarig enhet Koncerninfrastruktur Handläggare Håkan Jonforsen Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Införande av alkolås i stadens vagnpark Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5)

Införande av alkolås i stadens vagnpark Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5) Utlåtande 2005: RIII (Dnr 314-1019/2004) Införande av alkolås i stadens vagnpark Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2004:5) av Ewa

Läs mer

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag. Vi skall genom utbildning av vår personal öka vårt kunnande om våra kunders

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Klagomålshantering. Karlskrona kommun

Klagomålshantering. Karlskrona kommun Klagomålshantering Karlskrona kommun FC 2006 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskrona kommun granskat klagomålshanteringen. Granskningens syfte har varit

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Bedömning, avseende SAKAB. Rapport B07008. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08

Bedömning, avseende SAKAB. Rapport B07008. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömning, avseende SAKAB Rapport B07008 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömningsprotokoll för SAKAB Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII...3 ALLMÄNT...3 Förkortningar...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Hedvig Schriever Annika Malmqvist 2011-06-15 1 (6) Dnr 136/2011 Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 Bakgrund I juni 2008 tecknade Sundbybergs stad

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Malin Eriksson Datum SN-2014/306 Strategiskt ledningsstöd 2015-09-04 Socialnämnden Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Förslag till

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplan 2015

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplan 2015 SIGNERAD Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-01-09 Vår referens Robert Johansson Arbetsmiljöspecialist robert.d.johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande: Malmö stad Tekniska nämnden 1 (9) Datum 2016-02-17 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2016-160 Yttrande Till Stadsrevisionen revisorskollegiet Granskning av upphandlingar i Malmö stad SR-2015-28

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen har genomförts under januari månad 2015. I verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning FRI VÄG. Nå målet säkert!

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning FRI VÄG. Nå målet säkert! Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning Nå målet säkert! 11:7 Särskild försiktighet 2:1 Omsorg varsamhet & hänsyn 11:8 Andras säkerhet Grundkrav Bakgrund: Grundläggande kompetensmål för utryckningsförare.

Läs mer

2. Intern kontroll delårsrapport 2012

2. Intern kontroll delårsrapport 2012 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2012-08-31 DNR UN 2012.001 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 TF EKONOMIADMINISTRATIV CHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Intern

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Policy ange riktning och ambitionsnivå Vad är en resepolicy? Styrning, kontroll och uppföljning, så att resandet ligger i

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2011:54 RVII (Dnr 325-1281/2009) Hantering av ärenden med skyddade personuppgifter Anvisningar för handläggning av ärenden och genomförande av insatser inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer