GRANSKNINGSRAPPORT. Sociala lägenheter. Projektledare: Olof Hammar, certifierad kommunal yrkesrevisor. Beslutad av revisorskollegiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANSKNINGSRAPPORT. Sociala lägenheter. Projektledare: Olof Hammar, certifierad kommunal yrkesrevisor. Beslutad av revisorskollegiet 2014-09-24"

Transkript

1 GRANSKNINGS Sociala lägenheter Projektledare: Olof Hammar, certifierad kommunal yrkesrevisor Beslutad av revisorskollegiet Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp Postadress: Stadshuset, Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): Hemsida:

2 1 SAMMANFATTNING INLEDNING/BAKGRUND SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING Syfte Revisionsfrågor Avgränsning REVISIONSKRITERIER GRANSKNINGSANSVARIG OCH STYRGRUPP METOD STATISTISKA UPPGIFTER Övergångslägenheter RESULTAT AV GRANSKNINGEN Lägenhetsenheten Fördelning av lägenheter s kommentarer Övertag Granskning s kommentarer Tillsyn Granskning s kommentarer SLUTSATS Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 2 (15)

3 1 Sammanfattning har genomfört en granskning av kommunens sociala lägenheter. Syftet har varit att granska hur fördelningen av lägenheter sker till stadsområdena, hur reglerna för övertag ser ut och tillämpas samt hur tillsynen bedrivs och dokumenteras. Granskningen har utförts på fastighetskontorets lägenhetsenhet samt på stadsområde norr och öster. Lägenhetsenheten förvaltade vid utgången av 2013 drygt 1100 sociala lägenheter varav 64 procent var övergångslägenheter. s granskning har koncentrerats till övergångslägenheterna som vid utgången av 2013 var 720 st. Granskningen har visat att stadsområdena är nöjda med lägenhetsenhetens fördelning av lägenheter och fördelning har skett enligt den fördelningsnyckel som finns. Uteblivna eller försenade hyresbetalningar eller andra ekonomiska orsaker är den största anledningen till att inte fler övergångslägenheter kan omvandlas till förstahandskontrakt. Stadsområdena bör därför om möjligt arbeta än mer förebyggande och aktivt. Antalet övertag är för lågt och lägenhetsenheten har kontinuerligt påpekat att övertagen måste öka i omfattning. Det kan konstateras att inget av stadsområdena följt de regler/överenskommelser som finns vad gäller teknisk tillsyn. Granskningen har avsett hur tillsynen bedrivits sedan juli 2013 för totalt 40 övergångslägenheter och inte i något granskat fall har den skett enligt gällande regler. Den kontroll av de boendes hyresbetalningar som ska ske i samband med tillsynen har inte heller fungerat. Merparten av de boende har haft anmärkningar vad gäller sena eller uteblivna hyresbetalningar men endast i ett fåtal fall finns dokumentation om att den boendes hyresbetalningar diskuterats i samband med tillsynen. s slutsatser efter genomförd granskning är följande Lägenhetsenheten som bildades 2005 har på att framgångsrikt sätt anskaffat och ansvarat för andrahandsuthyrning av sociala lägenheter. Fördelningen av lägenheter till stadsområdena sker enligt en särskild fördelningsnyckel och stadområdena är nöjda med lägenhetsenhetens arbete och sättet att fördela lägenheterna. Lägenhetsbeståndet har ökat varje år. Det beror dels på lägenhetsenhetens framgångsrika arbete med att skaffa nya lägenheter men även på att andelen övertag varit betydligt lägre än nyanskaffningen. Stadsområdena bör därför arbeta både mer förebyggande och mer aktivt med att andrahandshyresgästerna ska ta över sina kontrakt. Det största hindret för övertag är att den boende inte sköter sina hyresbetalningar och det är därför där stadsområdena i första hand bör försöka öka såväl de förebyggande som aktiva insatserna. Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 3 (15)

4 Granskningen av tillsynen av andrahandslägenheter visar att den inte skett enligt gällande regler/överenskommelser. Lägenhetsenhetens samarbete med fastighetsägarna och arbetet med att anskaffa nya lägenheter riskerar att försämras/försvåras om inte kommunen utför den tillsyn som man utlovat när man erhåller lägenhetskontrakt för socialt boende. Det pågår en utredning på stadskontoret om den framtida tillsynen. Granskningen visar att tillsynen måste förbättras. 2 Inledning/bakgrund Lägenhetsenheten på fastighetskontoret, tekniska nämnden (TN), har ett ansvar att anskaffa och förvalta kommunens sociala lägenheter. Respektive stadsområde ansvarar för tilldelningen av lägenheter, tillsyn för att bland annat se till att det inte förekommer skadegörelse mm och för att initiera att den boende ska få ta över lägenheten. Denna granskning inriktas framförallt på hur samarbetet fungerar mellan lägenhetsenheten och stadsområdena. Granskningen berör tekniska nämnden och stadsområdena. Enligt TN/fastighetskontorets årsredovisning för 2013 har lägenhetsenheten 2013 fått 162 nya övergångslägenheter. Under perioden har 123 övertag skett, d.v.s. andrahandshyresgäster har övertagit hyresavtalet. Lägenhetsenheten bildades 2005 och förvaltade då ca 600 lägenheter för socialt boende förvaltades 1127 avtal, varav 64 % är övergångslägenheter. 3 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 3.1 Syfte Syftet har varit att granska hur fördelningen av lägenheter sker till stadsområdena, hur reglerna för övertag ser ut och tillämpas samt hur tillsynen bedrivs och dokumenteras. 3.2 Revisionsfrågor 1. Hur fördelas de lägenheter som lägenhetsenheten får av fastighetsägarna till stadsområdena? 2. Hur fördelar respektive stadsområde lägenheterna till sina klienter? Behandlas alla lika? 3. Hur bedriver respektive stadsområde sin tillsyn för att uppfylla kraven på att tillsyn ska ske minst en gång per månad om inget annat avtalats med fastighetsägaren? 4. Tillsynen ska enligt reglerna dokumenteras i verksamhetssystemet Procapita. Följs dessa regler? Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 4 (15)

5 5. Vilka regler finns för ett få förstahandskontrakt på en övergångslägenhet? Tilllämpas reglerna lika för alla som har ett andrahandskontrakt i en övergångslägenhet? 3.3 Avgränsning Granskningen har avgränsats till övergångslägenheterna. Övergångslägenhet är en lägenhet som hyrs ut i andra hand till en hyresgäst, som en stadsdel bedömer har förutsättningar att på sikt klara av ett förstahandskontrakt. Avtalen anskaffas av lägenhetsenheten. Avsikten är att den boende ska ta över kontraktet inom 2 år. Genomgångslägenhet är en lägenhet som är avsedd för en viss målgrupp och är inhyrd i grupp via blockhyresavtal. Hyresgästen kan inte ta över avtalet. LiMa 1 ansvarar för anskaffningen av genomgångslägenheter. Granskningen avgränsades också till två stadsområden. Öster som utmärker sig genom att ha flest hemlösa men minst andel lägenheter som omvandlas till förstahandskontrakt. Norr som har ungefär lika många övergångslägenheter som stadsområde innerstaden och söder. Norr väljs därför att stadsområdet varken ingått i granskningen av hemlöshet 2013 eller kommer att ingå i granskningen av försörjningsstödet Revisionskriterier Socialtjänstlagen (SoL) och dokumentet Arbetsfördelning mellan Lägenhetsenheten, Stadsområdena och Sociala resursförvaltningen i Malmö stad. 5 Granskningsansvarig och styrgrupp Projektledare från revisionskontoret: Olof Hammar, certifierad kommunal yrkesrevisor. Biträder i granskningen: Richard Magnusson Kvalitetsgranskare: George Smidlund, revisionsdirektör. Styrgruppen TSM ur revisorskollegiet: Tomas Nordin, Anneli Bojesson, Robabeh Taeri, Andreas Holmgren, Göran Hellberg och Bertil Ekelund Sakkunnig revisor har prövat sitt oberoende med mera i enlighet med SKYREV:s rekommendation och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen. 1 Fastighetskontorets lokalförsörjningsavdelning kallas även LiMa (Lokal i Malmö). LiMa är internkonsult för Malmö stads förvaltningar när det gäller lokalfrågor. Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 5 (15)

6 6 Metod Granskningen inleddes med att studera den dokumentation som fanns och som bedömdes som relevant för granskningen. Fokus lades på regelverket kring tillsynen och övertagandet av övergångslägenheterna, lägenhetsenhetens nyhetsbrev, TN/fastighetskontorets årsredovisning samt en rapport från 2011 från fastighetskontoret gällande problematiken kring övertag av lägenheter. Intervjuer har skett med nyckelpersoner på fastighetskontorets lägenhetsenhet och på stadsområde öster och norr. Intervjuerna på lägenhetsenheten fokuserade huvudsakligen på hur fördelningen av lägenheter till stadsområdena sker. Intervjuerna på stadsområdena fokuserade på hur tilldelningen av lägenheterna sker, hur tillsynen är organiserad och hur den bedrivs rent praktiskt samt hur man arbetar för att de boende ska få överta andrahandskontrakten. Med hjälp av lägenhetsenheten har revisionskontoret fått fram uppgifter på aktuella lägenhetsavtal och därefter med hjälp av erfarna handläggare på stadsområdena granskat i verksamhetssystemet procapita hur tillsynen bedrivits och dokumenterats för totalt 40 övergångslägenheter samt med hjälp av enhetscheferna fått uppgifter om varför övertag av andrahandskontrakt inte skett för 40 andra utvalda lägenheter där samma person/personer bott i lägenheten i mer än två år. 7 Statistiska uppgifter 7.1 Övergångslägenheter Antal övergångslägenheter i Malmö stad 2005: : : 720 Enligt TN/Fastighetskontorets årsredovisning för 2013 har man anskaffat 162 nya övergångslägenheter under året. Under 2013 har 123 övertag skett. Det totala antalet förvaltade avtal (övergångslägenheter och genomgångslägenheter) har ökat från 2012, från 1036 till Antalet nyanskaffade övergångslägenheter Antalet övertag Nettotillskott 40 Antal nyanskaffade övergångslägenheter Övertag MKB Stadsfastigheter Övriga fastighetsägare Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 6 (15)

7 För stadområde norr har under 2014, tom juli, 19 nya övergångslägenheter erhållits samtidigt som 20 övertag skett. Stadsområdets totala antal kontrakt består av 210 övergångslägenheter och 87 genomgångslägenheter. För stadsområde öster har under 2014, tom 15 augusti, 37 nya övergångslägenheter erhållits samtidigt som 18 övertag skett. Stadsområdets totala antal kontrakt består av 162 övergångslägenheter och 35 genomgångslägenheter. 8 Resultat av granskningen 8.1 Lägenhetsenheten Fastighetskontorets lägenhetsenhet bildades Innan dess sköttes anskaffning av sociala lägenheter samt den juridiska, tekniska och ekonomiska förvaltningen av respektive stadsdels bostadsenhet. Enheten består av en enhetschef, fem förvaltare och en assistent. Lägenhetsenheten svarar för juridisk, teknisk och ekonomisk förvaltning av kommunens inhyrda lägenheter för socialt boende. Lägenhetsenheten ansvarar för andrahandsuthyrning av lägenheter till personer som av olika skäl inte kan erhålla egna hyreskontrakt. Lägenhetsenhetens huvudsakliga arbetsuppgifter: teckna bostadshyreskontrakt med förstahandsvärden göra inflyttnings- och avflyttningsbesiktning teckna kontrakt med andrahandshyresgästen administrera reparation av lägenheter juridisk hantering av störningar juridisk hantering av obetalda hyror administrera hyresbetalningar överföra andrahandskontrakt till förstahandskontrakt 8.2 Fördelning av lägenheter Målet är att antalet införskaffade övergångslägenheter ska fördelas rättvist till stadsområdena. Det är andelen hemlösa i relation till antal aktuella lägenhetsavtal som avgör fördelningen. Därmed är följande faktorer avgörande 1. Kommunen gör en hemlöshetsräkning varje år på hösten. Antalet hemlösa i stadsområdet i relation till antalet lägenheter stadsområdet har avgör hur många lägenheter respektive stadsområde får nästkommande år 2. Antal övergångslägenheter där andrahandshyresgästen fått förstahandskontrakt. Ju fler övertag som sker under ett kalenderår, ju färre avtal har man vid kalenderårets slut. Det är antalet aktuella avtal vid årsskiftet som används av lägenhetsenheten när fördelningsnyckeln för nästkommande år ska beräknas. Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 7 (15)

8 För granskade stadsområden blir fördelningen 2014 enligt följande: Norr: 22 procent av kommunens hemlösa fanns i stadsområdet Norr hade i slutet av året 27 procent av kommunens lägenheter. För 2014 ska därför stadsområdet enligt fördelningsnyckeln ha 18 procent av de nya lägenheter som anskaffas av lägenhetsenheten. Öster: 28 procent av kommunens hemlösa fanns i stadsområdet Öster hade i slutet av året 18 procent av kommunens lägenheter. För 2014 ska därför stadsområdet enligt fördelningsnyckeln ha 39 procent av de nya lägenheter som anskaffas av lägenhetsenheten. För att lägenheterna som anskaffas av lägenhetsenheten ska fördelas optimalt sker en kontinuerlig dialog mellan lägenhetsenhetens förvaltare och stadsområdenas individ och familjeomsorg. har i samband med intervjuerna på stadsområdena frågat hur man där fördelar erhållna lägenheter till sina klienter. Såväl stadsområde norr som stadsområde öster har en förteckning som kontinuerligt uppdateras och som visar aktuellt behov av lägenheter inom stadsområdet. Det man i första hand tittar på vid tilldelning av en lägenhet är hur nuvarande boendesituation ser ut för de som är i behov av lägenhet. Barnfamiljer är alltid prioriterade. Kostnaderna för nuvarande boende har viss men ingen avgörande betydelse. frågade i samband med intervjuerna hur man arbetar med likabehandling, jämställdhet och diskriminering. Enligt stadsområdena behandlas alla i behov av stöd lika. Det är helt behovet som styr vid tilldelningen av lägenheter och när en ledig lägenhet finns gör man utifrån den förteckning över personer i behov av boende som finns en genomgång och tilldelar den lägenheten som är i störst behov av den. Det är nuvarande boende som är avgörande och barnfamiljer är prioriterade. Någon specifik könsbaserad statistik vad gäller tilldelning av lägenheter görs inte. Det går därmed endast manuellt att få fram hur många män respektive kvinnor som erhåller eller tar över lägenheter. Det är ytterst ovanligt, men har förekommit, att framförallt mindre fastighetsägare, baserat på personens hudfärg o dyl, ställt sig negativa till att en viss person ska erhålla en lägenhet. Malmö stad har då avvecklat samarbetet med dessa fastighetsägare s kommentarer Enligt lägenhetsenhetens fördelningsnyckel ska stadsområde öster under 2014 erhålla en betydligt större andel lägenheter än stadsområde norr, och så har också skett enligt de uppgifter revisionskontoret erhållit och som presenteras under avsnittet statistiska uppgifter. har i samband med intervjuerna diskuterat med respektive stadsområde vad man anser om lägenhetsenhetens sätt att fördela lägenheter. Båda stadsområ- Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 8 (15)

9 dena anser att nuvarande fördelningsnyckel är bra. Ett av stadsområdena framförde också att dialogen med lägenhetsenheten har förbättrats. Stadsområde öster påtalade att en stor andel av deras klienter i behov av bostad består av stora familjer men att det ofta är svårigheter att erhålla större lägenheter från lägenhetsenheten. Enligt lägenhetsenheten är andelen stora lägenheter i Malmö litet och extremt stora lägenheter mycket få. Det nämndes exempelvis att det funnits en bostadslös ensamstående kvinna med 12 barn och lägenhet av den storlek som det då finns behov av finns i princip inte i Malmö. Stadsområdets interna fördelning av erhållna lägenheter ligger inom myndighetsutövningen och har därför inte granskats av stadsrevisionen. 8.3 Övertag Övergångslägenheter är till för hemlösa malmöbor som inte har möjlighet att skaffa boende via den ordinarie bostadsmarknaden. De ger också möjlighet för de som tidigare inte skött sitt boende att återetablera sig på hyresmarknaden genom att visa att de nu kan sköta sitt boende i alla avseenden. Målet är att andrahandshyresgästerna så småningom kan få ett förstahandskontrakt. Det finns två möjligheter till eget kontrakt för dessa personer: 1. Hyresgästen söker bostad på egen hand via framförallt Boplats Syd. Övergångsbostaden fungerar som en referensbostad. 2. Hyresgästen tar efter prövotiden över sin övergångsbostad och tecknar ett förstahandskontrakt med hyresvärden. Prövotiden är normalt ett år hos MKB. Hos övriga hyresvärdar är prövotiden två år. Några privata hyresvärdar som tilldelat kommunen lägenheter är normalt inte intresserade av att låta andrahandshyresgästen ta över kontraktet. För att en hyresgäst ska kunna teckna ett förstahandskontrakt krävs att följande kriterier är uppfyllda Hyrorna ska ha blivit inbetalda i tid av hyresgästen eller av god man/förvaltare. Det får inte ha förekommit några störningar eller annan misskötsel under boendetiden. Lägenheten ska vara väl vårdad. Den boende får inte under boendetiden i övergångslägenheten ha fått nya skulder registrerade hos kronofogdemyndigheten. Regler för övertag finns beskrivna i dokumentet Arbetsfördelning mellan lägenhetsenheten, stadsområdena och sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Det är stadområdet som initierar ett övertag. En särskild blankett finns framtagen. Med blanketten skickar stadsområdet ett utdrag från kronofogdemyndigheten, som hyresgästen lämnat in eller tillsynspersonalen varit behjälplig med att beställa. Lägenhetsenheten tar fram en lista Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 9 (15)

10 på hyresinbetalningarna, som bifogas blanketten innan den skickas till fastighetsägaren. Fastighetsägarna har som redovisas ovan olika krav för övertag. I de fall ett övertag godkänns utifrån hyresinbetalningar och övrig skötsamhet utför fastighetsägaren en besiktning. Det är viktigt att lägenheten vid denna tidpunkt är välskött och välstädad. Detta ska stadsområdet ha kontrollerat innan besiktningen. Hittills har lägenhetsbeståndet ökat för varje år sedan Skillnaden mellan antalet nyanskaffade lägenheter och antalet övertag leder inte bara till en ökning av det totala lägenhetsbeståndet, utan ökar även arbetsbelastningen för personalen. Ökningen av lägenhetsbeståndet beror inte enbart på uteblivna övertag utan även på en ökning av antalet nyanskaffade övergångslägenheter samt på att antalet genomgångsboenden ökar och väntas göra så också framöver. Fastighetskontoret presenterade 2011 en rapport som bland annat tog upp problematiken med att antalet övergångslägenheter ökade kraftigt för varje år. Man skrev följande: Den ökade nyanskaffningen och det stigande antalet uteblivna övertag leder till en oroväckande ökning av antalet hanterade ärenden. Om denna utveckling fortsätter riskerar Lägenhetsenheten bli en kommunal bostadsförmedling och syftet med övergångsbostaden att hjälpa individen att återta kontrollen över sitt eget liv träder allt mer i bakgrunden. Under 2009 och 2010 låg andelen övertag i förhållande till antalet nyanskaffade lägenheter på bara drygt 50 procent efter att tidigare år legat på mellan procent. Under ökade därefter övertagen kraftigt och låg då på över 90 procent. Under 2013 minskade det återigen till drygt 75 procent. Under 2014, till och med augusti, har övertagen minskat ytterligare till 71,5 procent. I februari 2014 påtalade lägenhetsenheten i ett nyhetsbrev återigen problematiken med att andelen övertag var för lågt, att det var resurskrävande men även att fastighetsägarna framöver skulle minska viljan att ge kommunen nya kontrakt när beståndet hela tiden ökade. har frågat stadsområdena hur man arbetar för att öka övertagen. Främsta anledningen till att övertag inte sker är att den boende ej sköter hyresinbetalningarna och/eller har ekonomiska skulder. Stadsområde norr driver en borådgivning där man kan få råd och hjälp vad gäller att sköta sitt boende och man ska även vid tillsynen diskutera frågor som handlar om att sköta hyresinbetalningarna och sin ekonomi i övrigt. I stadsområde öster finns ingen motsvarande borådgivning men man har på sina egna boenden särskilda bovärdar som bl a har till uppgift att diskutera ekonomiska frågor med de boende. De boendes handläggare har till uppgift att aktivt arbeta med frågor som rör den boendes ekonomi och man ska vid tillsynen även kontrollera hur den boende sköter hyresinbetalningarna. Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 10 (15)

11 Båda stadsområdena kontrollerar att boende i övergångslägenheter är aktivt bostadssökande hos boplats syd och man har rätt till ekonomiskt bistånd för att betala den avgift det kostar att stå i deras bostadskö. Båda stadsområdena uppger att man vill att så många som möjligt ska få eget förstahandskontrakt på sina övergångslängenheter Granskning Alla övergångslägenheter administreras via fastighetskontorets fastighetssystem. har med hjälp av lägenhetsenheten fått en förteckning på samtliga andrahandshyreskontrakt som haft en löptid på längre än två år men där övertag inte skett. har slumpmässigt valt ut 20 kontrakt per stadsområde och bett stadsområdena förklara anledningen till att dessa kontrakt ej övertagits av hyresgästen. Resultatet visar att för stadsområde norr beror det i åtta fall och i stadsområde öster i 14 fall på att hyresgästen har hyresskulder, andra skulder eller misskött sina hyresbetalningar och därmed inte enligt reglerna kan överta kontraktet. I ett fall i norr och sex fall i öster har anledningen till att övertag ej kunnat ske uppgetts vara klagomål och misskötsel. I flera av fallen har det varit kombinerat med hyresskulder, andra skulder eller misskötsel med hyresbetalningar. I ett fall uppgavs orsaken till att övertag ej skett varit pågående missbruksbehandling. I öster hade ett av de granskade kontrakten nyligen övertagits av hyresgästen och ett annat var på gång att omvandlas till förstahandskontrakt. I norr har i fyra fall uppgetts att kontraktet inte kan övertas och i tre fall att kontrakten överflyttats från annan stadsdel/stadsområde och att detta varit anledningen till att övertag ej skett. I ett fall har ansökan om övertag skett s kommentarer Uteblivna eller försenade hyresbetalningar eller andra ekonomiska orsaker är den största anledningen till att inte fler övergångslägenheter kan omvandlas till förstahandskontrakt. Stadsområdena bör därför om möjligt arbeta än mer förebyggande och aktivt med att de boende inser vikten av att betala sina hyror i tid och att bli skuldfria. Uppföljning och kontroll av hur hyresbetalningarna sköts bör ingå i den kontinuerliga tillsynen. I de fall ekonomiskt bistånd utgår till hyran bör man tillse att utbetalningsdatum så långt det är möjligt tidsmässigt matchar förfallodatum för hyran. har inte i övrigt granskat enskilda beslut om övertag då vi bedömer att dessa beslut ligger inom stadsområdets myndighetsutövning mot enskild, vilken inte granskas av stadsrevisionen. 8.4 Tillsyn När lägenhetsenheten tecknar kontrakt med fastighetsägarna ingår i avtalet att regelbunden tillsyn ska ske av andrahandslägenheterna. Om så inte sker riskerar lägenhetsenheten få problem att teckna nya hyreskontrakt. Det finns framtagna regler för hur tillsynen Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 11 (15)

12 ska bedrivas och det finns framtagna tillsynsmallar där det framgår vad som ska kontrolleras vid tillsynsbesöken. I begreppet tillsyn innefattas hembesök för att säkerställa att hyresgästen väl vårdar lägenheten. Detta ansvar vilar på stadsområdet. Tillsynen ska vara individuellt utformad utifrån behov, dock lägst en gång per månad om inget annat avtalats med fastighetsägaren. Tillsynen ska dokumenteras i verksamhetssystemet Procapita. I dokumentet Tillsyn framgår detaljerat vad som ska kontrolleras vid ett hembesök. Tillsynspersonalen ska kontrollera att bostaden vårdas, dvs att inget gått sönder och att det är rent i lägenheten. ventilation, kök/badrum, nikotinskador och målning ska särskilt kontrolleras och det anges i tillsynsmallen hur kontrollerna ska utföras. Stadsområdet har tillgång till fastighetssystemets webbportal och ska varje månad kontrollera vilka hyresgäster som inte har betalt hyran. I fastighetskontorets rapport Övergångsboende i Malmö stad, vi behöver en plan från 2011 skrivs det följande om den viktigaste orsaken till att övertag inte sker efter två år och vad som behöver förändras: Den viktigaste orsaken är att klienternas skuldsättning hittills fått för lite uppmärksamhet i arbetet mot ett övertag. Ofta uppdagas det först i samband med ansökan om övertag att hyresgästen har fått nya betalningsanmärkningar under de senaste tolv månaderna. För att få bättre kontroll föreslås att även skuldsättningen ska ingå i Socialtjänstens tillsyn, vilket innebär att skulderna kartläggs innan hyresgästen flyttar in i övergångsbostaden och att uppföljning sker regelbundet under boendetiden. s granskning av orsakerna till att övertag inte skett visar också att det är ekonomiska orsaker som är den vanligaste anledningen till uteblivna övertag. Lägenhetstillsynen ser annorlunda ut organisatoriskt i de två granskade stadsområdena. I stadsområde norr har man en särskild tillsynsgrupp på 12 personer varav åtta tjänster enbart arbetar med lägenhetstillsyn. I stadsområde öster är det ordinarie handläggare som också genomför tillsynen, utom i de fall då den boende inte har något annat hjälpbehov än med själva boendet. Då genomförs tillsynen av förvaltningens särskilda bovärdar Granskning har granskat hur tillsynen bedrivits sedan (då respektive stadsområdesnämnd bildades) för 20 andrahandslägenheter per granskat stadsområde. Precis som när det gäller granskningen av övertagen har lägenhetsenheten ur fastighetssystemet tagit fram underlagen till revisionskontoret. Vi har valt att granska 10 kontrakt per stadsområde där den boende bott i lägenheten mellan 6-12 månader och 10 kontrakt där den boende bott i lägenheten i mer än två år. De kontrakten per stadsområde Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 12 (15)

13 har valts slumpmässigt utifrån de förteckningar som erhållits från lägenhetsenheten. Praktiskt har granskningen genomförts på stadsområdet där revisionskontoret tillsammans med en erfaren handläggare kronologiskt gått igenom vad som dokumenterats i verksamhetssystemet vad gäller tillsynen. All tillsyn ska dokumenteras. Om tillsyn som inte dokumenterats ändå genomförts är det inget som revisionskontoret kunnat granska. Stadsområdena har därför i efterhand ombetts kontrollera att ingen annan dokumentation finns utöver den som registrerats i Procapita. Inget av stadsområdena har återkommit med någon dokumentation utöver den som granskats. Resultatet av granskningen presenteras nedan och vad som framkommit har delats upp i tre kategorier 1. Aktiv tillsyn har enligt regelverket skett minst en gång per månad och dokumenterats. I dokumentationen framgår att teknisk tillsyn genomförts och resultatet av den samma. 2. Aktiv tillsyn enligt regelverket har bedrivits, dock inte en gång per månad. Tillsynen har dokumenterats utan att det i detalj framgår vad som kontrollerats vid hembesöket. 3. Inga eller endast sporadiska tillsynsbesök har skett och det framgår inte eller bara sporadiskt i dokumentationen vad som kontrollerats vid hembesöket Norr Öster Det framkommer, via dokumentationen i Procapita, endast i ett fåtal av de 40 granskade fallen ovan att man vid hembesöken diskuterat den boendes ekonomi och hyresbetalningar. Efter genomförd granskning av tillsynen för de 40 granskade lägenheterna har följande kontrollerats: Hur många av de boende hade hyresskulder? Hur många hade betalt hyrorna för sent? Hur många hade fått varningsbrev på grund av uteblivna hyresbetalningar? Hur många hade fått varningsbrev av andra orsaker? Resultatet blev enligt nedan Hyresskulder Sena hyresbetalningar Varningsbrev pga ej betalda hyror Varningsbrev övrigt Norr 8 av av 20 7 av 20 4 av 20 Öster 6 av av 20 5 av 20 5 av 20 Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 13 (15)

14 Sena hyresbetalningar = Enligt hyreslagen ska en hyra betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Lägenhetsenhetens definition ovan av sen hyra är när en hyra som förfaller till betalning den sista vardagen före kalendermånadens början inte är betald dag fyra den månad hyran avser. Varningsbrev skickas ut när den boende vid upprepade tillfällen betalar hyran för sent s kommentarer Det kan konstateras att inget av stadsområdena följt de regler/överenskommelser som finns vad gäller teknisk tillsyn. Inte i något av de 40 granskade fallen har tillsyn skett minst en gång per månad och tydligt dokumenterats. Som vi bedömer det har i 28 av 40 fall ingen eller bara sporadisk tillsyn skett och det framgår inte i dokumentationen vad som egentligen kontrollerats vad gäller teknisk tillsyn eller den boendes hyresbetalningar. Samtidigt visar den genomgång som skett efter tillsynsgranskningen att merparten av de boende haft anmärkningar under boendetiden. Om anmärkningar finns borde enligt revisionskontorets uppfattning behovet av kontinuerlig tillsyn och stöd i boendet vara extra stort. Så har inte varit fallet. I norr har exempelvis ingen tillsyn skett av en lägenhet mellan juli 2013 och april 2014 trots att den boende har stora hyresskulder, betalt hyran för sent 21 gånger och fått varningsbrev från lägenhetsenheten och i ett annat fall har inte ett enda tillsynsbesök gjorts sedan juli 2013 trots att den boende har hyresskulder, betalt hyran för sent 25 gånger och fått flera varningsbrev både för uteblivna hyresbetalningar och av andra orsaker. I öster noteras att totalt fyra tillsynsbesök skett sedan juli 2013 av en lägenhet där den boende har hyresskulder, betalt hyran försent totalt 27 gånger och fått ett flertal varningsbrev både vad gäller uteblivna hyresbetalningar och av andra orsaker. Det framkom vid besöket på stadsområde Norr att man håller på att göra en översyn av rutiner och arbetssätt i tillsynsgruppen och man framförde därför att det var välkommet att stadsrevisionen genomförde en granskning, då det kan vara till hjälp i denna process. När det nyligen blev klart att resultatet av revisionskontorets granskning visade på stora brister i tillsynen togs en checklista fram som ska användas vid varje hembesök. Checklistan bygger på den checklista som redan finns och som tagits fram av lägenhetsenheten. Stadsområde norr har också framfört att framöver kommer tillsyn att göras en gång i månaden om inget annat är överenskommet. Checklistan kommer efter tillsynen att sparas som dokumentation över genomförd tillsyn. Förvaltningen har också lyft frågan om att ha checklistan som en blankett i verksamhetssystemet Procapita. Både stadsområde norr och öster bör se över rutinerna för sin tillsyn. När lägenhetsenheten tecknar kontrakt med fastighetsägarna utlovar man att en aktiv tillsyn ska ske av övergångslägenheterna. Ansvaret för tillsynen ligger i dagsläget på stadsområdena. Tillsyn har inte skett enligt de överenskommelser som finns och det innebär att lägenhetsenheten framöver kan få stora problem med att anskaffa nya hyreskontrakt. Det pågår en utredning på stadskontoret kring organisationen av den framtida tillsynen av sociala lägenheter. Enligt uppgift är denna utredning i dagsläget vilande. Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 14 (15)

15 Lägenhetsenheten bör också fundera på om inte mallen för tillsyn bör kompletteras. Det framgår i riktlinjer för hyresfordringar i Malmö stads sociala boenden att det ska kontrolleras att hyrorna betalas av de boende. Stadsområdenas tillsynspersonal har behörighet till en webbportal i fastighetssystemet, vilket gör att de har tillgång till hyresstatusen på aktuella hyresavtal. Om riktlinjerna för den tekniska tillsynen kompletterades med att man även i samband med tillsynsbesöken ska kontrollera och diskutera med den boende hur man sköter hyresbetalningarna skulle det bli tydligare för tillsynspersonalen vad som ska genomföras vid en tillsyn vad gäller de krav som lägenhetsenheten har i sina regler. Reglerna är framtagna i samverkan mellan lägenhetsenheten, stadsdelarna/stadsområdena och stadskontoret. 9 Slutsats s slutsatser efter genomförd granskning är följande Lägenhetsenheten som bildades 2005 har på att framgångsrikt sätt anskaffat och ansvarat för andrahandsuthyrning av sociala lägenheter. Fördelningen av lägenheter till stadsområdena sker enligt en särskild fördelningsnyckel och stadområdena är nöjda med lägenhetsenhetens arbete och sättet att fördela lägenheterna. Lägenhetsbeståndet har ökat varje år. Det beror dels på lägenhetsenhetens framgångsrika arbete med att skaffa nya lägenheter men även på att andelen övertag varit betydligt lägre än nyanskaffningen. Stadsområdena bör därför arbeta både mer förebyggande och mer aktivt med att andrahandshyresgästerna ska ta över sina kontrakt. Det största hindret för övertag är att den boende inte sköter sina hyresbetalningar och det är därför där stadsområdena i första hand bör försöka öka såväl de förebyggande som aktiva insatserna. s granskning av tillsynen av andrahandslägenheter visar att den inte skett enligt gällande regler/överenskommelser. Lägenhetsenhetens samarbete med fastighetsägarna och arbetet med att anskaffa nya lägenheter riskerar att försämras/försvåras om inte kommunen utför den tillsyn som man utlovat när man erhåller lägenhetskontrakt för socialt boende. Det pågår en utredning på stadskontoret om den framtida tillsynen. Granskningen visar att tillsynen måste förbättras. Rapport Sociala lägenheter(209100)_tmp 15 (15)

Tjänsteskrivelse. Fördjupad granskning- Sociala lägenheter

Tjänsteskrivelse. Fördjupad granskning- Sociala lägenheter Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-10-07 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Fördjupad granskning- Sociala lägenheter SOFN-2014-494 Sammanfattning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning

Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning Handlingsplanen klargör rutiner och ansvarsfördelning inom alla avdelningar inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Kvalitets-och utvecklingsledare 2015-08-28 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:129 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Riktlinjer för försöksboende

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER 1 Innehåll Del I: Sammanfattning av våra regler...5 Hur du söker bostad hos oss...5 Börja med att registrera dig och samla köpoäng... 5 Registrera

Läs mer

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER VÄTTERHEM 2016 1 Definitioner... 4 Syfte och mål... 7 Personuppgifter... 7 Köpoäng... 8 Tilldelning... 9 Vätterhems grundkrav... 10 Skulder och betalningsanmärkningar...

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT Innehållsförteckning: REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 GRUNDKRAV... 4 SÅHÄR SÖKER DU STUDENTLÄGENHET... 6 VISNING OCH KONTRAKTSSKRIVNING...

Läs mer

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Övergångsbostäder ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Vi tar gemensamt ansvar mot hemlöshet och utanförskap Alla människor har rätt till en bostad. På den öppna bostadsmarknaden finns

Läs mer

Bilaga 5. Ansvarslista för hyresgästen Malmö stad

Bilaga 5. Ansvarslista för hyresgästen Malmö stad Bilaga 5. Ansvarslista för hyresgästen Malmö stad Lokalförsörjningsavdelningen, LiMa, fungerar som internkonsult för stadens förvaltningar och ansvarar för anskaffning och avveckling av lokaler samt bistår

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr Innehållsförteckning Kortfattad Information Sida 3 Vad är Andrahandsuthyrning Sida 4 Hur länge får jag

Läs mer

Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa inom fastigheten Lugguden 7, Herrestadsgatan 4 i Malmö från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa inom fastigheten Lugguden 7, Herrestadsgatan 4 i Malmö från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa

Läs mer

1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för handläggning av försöks och fräningslägenheter.

1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för handläggning av försöks och fräningslägenheter. SOCIALTJÄNST OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli,nk - 2010-07-? : 5 Dnr: - 1^8^/jlp/ö Till: ^ T777 V1L-' ' PROTOKOLL nr 6/2010 2010-06-22 Justerat 2010-06-28

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLMS STAD

UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLMS STAD SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN PRE VENTIONSCENTRUM/E UROPAFORUM SID 1 (6) 2010-09-19 UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLMS STAD Att söka bidrag

Läs mer

Hur gick det sen då? En uppföljning av hur det gått för de hyresgäster som fått överta sitt andrahandsavtal hos MKB Fastighets AB

Hur gick det sen då? En uppföljning av hur det gått för de hyresgäster som fått överta sitt andrahandsavtal hos MKB Fastighets AB Hur gick det sen då? En uppföljning av hur det gått för de hyresgäster som fått överta sitt andrahandsavtal hos MKB Fastighets AB Upprättad 2018 Lägenhetsenheten, Fastighets- & gatukontoret, Malmö stad

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER Bilaga BOSTAD VÄSTERÅS 1 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN PARTERNA 1. Arbetsgång Fastighetsägarna lämnar lägenheter till Bostad Västerås AB enligt årlig överenskommelse.

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Hedvig Schriever Annika Malmqvist 2011-06-15 1 (6) Dnr 136/2011 Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 Bakgrund I juni 2008 tecknade Sundbybergs stad

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden PARBOENDE, RUTIN Ansvarig Förvaltningschef Utfärdare Anna Fremner Berörd verksamhet Vård och Omsorg ID-nummer 000000 Typ av dokument Rutin Ämne Rutin, parboende Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2016-05-17

Tjänsteutlåtande 2016-05-17 Dnr: 013/2016 Ärende nr: 12 Sid 1 (6) Handläggare: Kristin Norrbom Telefon: 08-7858849 E-post: kristin.norrbom@bostad.stockholm.se Tjänsteutlåtande 2016-05-17 REDOVISNING AV UPPDRAG ATT PRÖVA MÖJLIGHETEN

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Eva Carlsson 2013-09-18 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/43 KS.711-2 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Förslag till beslut Kornmunledningskontoret

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Parboendegaranti, riktlinjer Lagstiftning...3 Riktlinjer...3 Tillämpningsområde...3 Definitioner...3 Ansökan...3 Överklagan...4 Aktuell situation...4

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-05-21 1080-2013 AB Landskronahem Box 4026 261 04 Landskrona Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut AB Landskronahem har behandlat känsliga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

A B C D E. Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN S TOCKHOLMS STAD. Stadens behov av central vräkningsakut 1 bilaga

A B C D E. Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN S TOCKHOLMS STAD. Stadens behov av central vräkningsakut 1 bilaga A B C D E Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN S TOCKHOLMS STAD TJÄNSTEUTLÅTANDE 05-09-14 SID 1(12) DNR 105-51/2005 Handläggare: Christina Högblom Tfn: 08/ 508 25 606 Kjell-Ove Johansson Tfn: 08/ 508 25 118

Läs mer

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande

Läs mer

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt Rune Thomsson Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige 2008-05-12 Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt En pågående statlig utredning, Hyreslagsutredningen, har i uppdrag att göra en genomgripande

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Hur du söker lägenhet hos Bostadsbolaget. Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se

Hur du söker lägenhet hos Bostadsbolaget. Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Hur du söker lägenhet hos Bostadsbolaget Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Visste du att... Bostadsbolaget har över 24 000 lägenheter och 45 000 hyresgäster. Om du inte

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Rätt boende

Rätt boende Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplan för deluppdrag 10: Se över hur nuvarande hanteringsordning för kommunala kontrakt och F-100 lägenheter är förenlig med Socialtjänstlagen. 2013-10-25 Innehåll

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Upprättande av en individuell studieplan och byte av handledare i utbildning på forskarnivå

Upprättande av en individuell studieplan och byte av handledare i utbildning på forskarnivå BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@uk-ambetet.se Karlstads universitet Rektor 651 88 Karlstad Upprättande av en individuell studieplan och

Läs mer

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande: Malmö stad Tekniska nämnden 1 (9) Datum 2016-02-17 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2016-160 Yttrande Till Stadsrevisionen revisorskollegiet Granskning av upphandlingar i Malmö stad SR-2015-28

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013 Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen KPMG AB 29 januari 2013 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01.

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01. T Sveriges 1(5) 2012-11-01 och Landsting CIRKULÄR 12:51 Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Utvidgad parbogaranti 1 detta cirkulär informeras

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Beslut Diarienr 1 (10) 2016-02-17 1805-2015 Södermalms stadsdelsnämnd Box 4270 102 66 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Datainspektionens beslut

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Uppföljning av städavtal redovisning av uppdrag

Uppföljning av städavtal redovisning av uppdrag ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (12) 2011-11-25 Handläggare: Richard Svahn Telefon: 08-508 14 021 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Uppföljning

Läs mer

Policy för att hyra lägenhet

Policy för att hyra lägenhet Policy för att hyra lägenhet Ekerö Bostäder erbjuder kunderna möjlighet att skaffa sig information om och anmäla intresse för lediga lägenheter. Ekerö Bostäders möte med kunden är att hjälpa till rätta

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1647-2014 Socialnämnden Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2012 Utbildningar våren 2012! Vi underlättar din vardag Nu är det åter dags att presentera ett nytt kursprogram.

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Inom förskoleverksamheten gäller fri etableringsrätt under förutsättning att vissa krav uppfylls. Den som vill erbjuda fristående förskoleverksamhet

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006

Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006 Knivsta maj 2011 Angående uppföljning av tillsyn läsåret 2005 2006 Hur har vi arbetat vidare med de utvecklingsområden som tillsynen 2005 2006 efterfrågade? 1. Styrning ledning och kvalitetsarbete Arbeta

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll -Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel Trelleborg, Svedala,

Läs mer

Avstående från besittningsskydd

Avstående från besittningsskydd Bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens förslag i proposition 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd jämte

Läs mer

Granskning av landstingets leverantörsregister

Granskning av landstingets leverantörsregister Granskning av landstingets leverantörsregister Rapport nr 07/2012 Oktober 2012 Eva M. R. Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Revisionsfrågor... 4 4. Avgränsningar...

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Mat och måltider för äldre

Mat och måltider för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH PLANERING Mat och måltider för äldre Enkätundersökning våren 2010 Stockholms stads vård- och omsorgsboenden Oktober 2010 Sammanfattning För att kartlägga

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport ang. debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen

Yttrande över revisionsrapport ang. debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen ABCDE Farsta stadsdelsförvaltning V ERKSAMHETSKONTROLL TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2006-04-27 DNR 104-207/2006 Handläggare: Margareta Eriksson Tfn: 08-508 18 049 Till Farsta stadsdelsnämnd Yttrande över

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Utvärdering av projekt Seved

Utvärdering av projekt Seved 1 (6) Handläggare Datum Lisa Renntun 2012-01-18 Niklas Olsson Utvärdering av projekt Seved Bakgrund Tillsammans och i samarbete med Malmö stad, främst områdeskoordinator Hjalmar Falck, inleddes under våren

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer