Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år Ref R Wallin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin"

Transkript

1 Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin

2 1. Sammanfattning Inledning Syfte Utgångspunkter Metod Resultat av granskningen Servicenämnden Bedömning Bygg- och miljönämnden Bedömning Socialnämnden Bedömning Humanistiska nämnden Bedömning Kommunstyrelsen Bedömning Samlad bedömning Övergripande rnkontroll Övergripande styrdokument i kommunen Förvaltningsspecifika styrdokument och rutiner Slutsats...16

3 1. Sammanfattning Kommunens revisorer har uppdragit åt Ernst & Young att granska rnkontrollen i Finspångs kommun. Syftet är att belysa förekomsten av system och rutiner för rnkontrollarbetet. Den övergripande revisionsfrågan är: system och rutiner som säkerställer en ändamålsenlig rnkontroll i kommunens nämnder och styrelse? Granskningen omfattar kommunstyrelsen, humanistiska nämnden, socialnämnden, servicenämnden och bygg- och miljönämnden och förhållandena under år I granskningen har en metod använts bestående av enkät och rvjuer med förvaltningschefer. Förvaltningarna har via enkäten gjort en självskattning om förekomst av styrdokument, system och rutiner för rnkontrollarbetet. I rvjuerna har frågor diskuterats hur rnkontrollarbetet är implementerat i organisationen och hur nämndens rnkontrollarbete styrs, leds och följs upp. Genomgående visar granskningen att det i alla nämnder finns tillfredsställande kommunövergripande och förvaltningsspecifika styrdokument som stöd för styrningen kompletterat med fasta rutiner inom centrala områden som attester, delegationsordning etc. Granskningen visar också på en del brister vad gäller processen att hantera rnkontrollarbetet och förankra det i årliga handlingsplaner. Förståelsen bland medarbetare för vikten av ett systematiskt rnkontrollarbete är något outvecklad. Internkontrollarbetet hålls riktigt ihop via handlingsplan kopplade till rnkontrollreglementet och systematiska årliga uppföljningar och redovisningar i nämnden. Bedömningen är att rnkontrollarbetet i detta avseende är något otillfredsställande. Mot bakgrund av det utvecklingsarbete som inletts under vrn/våren 2008 i syfte att stärka rnkontrollarbetet bedöms rnkontrollarbetet bli tillfredsställande. Beträffande resultaten för de olika nämnderna hänvisas i övrigt till rapporten.

4 2. Inledning Kommunens revisorer har uppdragit åt Ernst & Young att granska rnkontrollen i Finspångs kommun. Syftet är att belysa att det finns system och rutiner för rnkontrollarbetet. Den övergripande revisionsfrågan är: system och rutiner som säkerställer en ändamålsenlig rnkontroll i kommunens nämnder och styrelse? I kommunallagens nionde kapitel 9 framgår att revisorerna skall pröva om den rna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 3. Syfte Internkontrollen är ett viktigt verktyg i nämndens styrning och uppföljning av sin verksamhet. Internkontrollen skall säkerställa en ändamålsenlig användning av resurser, att det finns rutiner som skapar rättvisande räkenskaper och att det finns system för uppföljning. Det skall även finnas system för uppföljning av rnkontrollen. Nämndernas ansvar för rnkontrollen framgår av kommunallagen 6 kap 7 där det bl. a. framhålls att nämnden skall se till att den rna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för att det finns en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. 4. Utgångspunkter Kommunallagen preciserar vilka instrument som nämnderna kan behöva för att fullgöra sina rna kontrollfunktioner. Den rna kontrollen kan avse ansvar och befogenheter, organisation, redovisningssystem och administrativa system. Kontrollen måste utformas utifrån en helhetssyn på den kommunala verksamheten och ske med beaktande av väsentlighets- och riskanalys. Syftet med den rna kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. För att skapa en god rn kontroll bör det finnas aktuella styrnings- och uppföljningsdokument. Rutiner som är väsentliga för verksamheten bör vara dokumenterade, men lika viktigt är det att det finns en kultur i organisationen bland chefer och medarbetare som innebär att de arbetar aktivt på att säkra vettiga processer som tillgodoser ändamålet med rnkontrollen. En årlig plan för rn kontroll och hur kontrollen skall utföras bör antas av nämnden. Planen bör baseras på en bedömning av väsentlighets- och riskanalyser i verksamheten. Nämnden bör rapportera resultaten av detta till kommunstyrelsen.

5 4.1 Metod I granskningen har vi använt en enkät där nämnden gör en självskattning över den rna kontrollmiljön. Enkäten tar upp frågeställningar om det finns aktuella rnkontrollreglemente för hela kommunen, dokumenterade it-rutiner, övergripande kommungemensamma styrningsoch uppföljningsrutiner, förvaltningsspecifika styrnings- och uppföljningsdokument och övriga löpande administrativa rutiner av väsentlighet för verksamheten. Vi har också rvjuat förvaltningsledningarna kring rutiner för uppföljning av den rna kontrollen i respektive nämnd. Finspångs kommun hade under hösten och vrn 2007/2008 arbetat med att ta fram ett nytt rnkontrollreglemente. Fullmäktige tog beslut om det nya reglementet i slutet av januari Resultat av granskningen 5.1 Servicenämnden Internkontrollreglemente Internkontrollreglemente finns Handlingsplan för rn kontroll finns Internkontrollstatusen rapporteras till nämnden Innebörden av rnkontroll är känd i organisationen Övergripande gemensamma styrningsdokument för kommunen Ekonomistyrningsdokument Dokument ang förvaltning av ekonomiska medel Uppföljning av ekonomi Personalpolicy Miljöpolicy Upphandlingspolicy Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetspolicy Förvaltningsspecifika dokument för styrning, ledning och uppföljning Reglemente Mål Dokumenterad delegationsordning Dokumenterad uppföljning av beslut Rutiner för uppföljning av ekonomi

6 Rutiner för uppföljning av verksamhet Rutiner för uppföljning av personal Rutiner för uppföljning av miljö Rutin för kvalitetssäkring Områden där fasta rutiner finns inom förvaltningen Attestinstruktion Rutin för delegationsärenden Rutin för diarieföring Rutin för inventeringar Rutin för bidrag Rutin för fakturering och krav Rutin för leverantörsfakturering Rutin för upphandling Rutin för lönehantering Rutin för mobiltelefoni Rutin för representation Rutin för ekonomisk avstämning Fastställda rutiner för IT-säkerhet är dokumenterad It-strategi är dokumenterad Rutin finns för behörighetsadministration Rutin finns för hantering av koder Rutin finns för drift Rutin finns för säkerhetskopiering skydd mot obehörig åtkomst Rutin finns för sekretessmaterial Inom serviceförvaltningen saknas handlingsplan för rn kontroll inom den egna nämnden. På samma sätt saknas rutiner för rapportering av rnkontrollstatusen till nämnden. Internkontrollen uppfattas av ledningen för verksamheten heller vara känd och förankrad bland medarbetare i organisationen. Det finns däremot genomgående övergripande gemensamma styrdokument för kommunen utom vad gäller förvaltning av ekonomiska medel och miljöpolicy. Inom förvaltningen finns specifika dokument för styrning, ledning och uppföljning utom vad avser redovisning till nämnd om fattade beslut och uppföljning av miljön. I rvju med företrädare för förvaltningsledningen framkommer att nämnden årligen tar fram någon handlingsplan för hantering av rnkontrollen. Nämnden beslutar årligen om attestlista inom förvaltningen. Nämnden gör däremot ofta, om än årligen, en risk- och

7 sårbarhetsanalys. Bland medarbetare är kunskapen om rnkontrollarbetet något outvecklad, vad rnkontroll egentligen är uppfattas av många som lite otydligt. Man arbetar efter riktlinjer och de brister som finns är att en del är dokumenterat. Inom förvaltningen avvaktar man det arbete som just initierats av kommunledningsförvaltningen med beslutet om ett nytt rnkontrollreglemente och de förändringar som blir följden av detta Bedömning Mycket av löpande rutiner är etablerade, det finns också förvaltningsspecifika och kommungemensamma styrdokument. Bedömningen är att rnkontrollarbetet i denna del är tillfredsställande. Granskningen visar också på en del brister vad gäller processer att hantera rnkontrollarbetet och förankra det i årliga handlingsplaner. Förståelsen bland medarbetare för vikten av ett systematiskt rnkontrollarbete är något outvecklad. Bedömningen är att rnkontrollarbetet i detta avseende är något otillfredsställande. Sammantaget bedöms rnkontrollarbetet vara tillfredsställande, minst mot bakgrund av det utvecklingsarbete som kommunledningen initierat. 5.2 Bygg- och miljönämnden Internkontrollreglemente Internkontrollreglemente finns Handlingsplan för rn kontroll finns Internkontrollstatusen rapporteras till nämnden Innebörden av rnkontroll är känd i organisationen Övergripande gemensamma styrningsdokument för kommunen Ekonomistyrningsdokument Dokument ang förvaltning av ekonomiska medel Uppföljning av ekonomi Personalpolicy Miljöpolicy? Upphandlingspolicy Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetspolicy

8 Förvaltningsspecifika dokument för styrning, ledning och uppföljning Reglemente Mål Dokumenterad delegationsordning Dokumenterad uppföljning av beslut Rutiner för uppföljning av ekonomi Rutiner för uppföljning av verksamhet Rutiner för uppföljning av personal Rutiner för uppföljning av miljö Rutin för kvalitetssäkring Områden där fasta rutiner finns inom förvaltningen Attestinstruktion Rutin för delegationsärenden Rutin för diarieföring Rutin för inventeringar Rutin för bidrag Rutin för fakturering och krav Rutin för leverantörsfakturering Rutin för upphandling Rutin för lönehantering Rutin för mobiltelefoni Rutin för representation Rutin för ekonomisk avstämning Fastställda rutiner för IT-säkerhet är dokumenterad It-strategi är dokumenterad Rutin finns för behörighetsadministration Rutin finns för hantering av koder? Rutin finns för drift Rutin finns för säkerhetskopiering? skydd mot obehörig åtkomst? Rutin finns för sekretessmaterial? Inom nämnden uppfattas att det saknas rnkontrollreglemente för kommunen och att man inom nämnden heller har tagit fram en egen handlingsplan. Det saknas rutiner för rapportering av rnkontrollstatusen till nämnden och uppfattningen är också den att rnkontrollarbetet är vidare förankrat och känt inom verksamheten.

9 De kommungemensamma policydokumenten finns förutom miljöpolicy och när det gäller de förvaltningsspecifika dokumenten finns dessa utom vad avser uppföljning av beslut, personal, miljö och kvalitet. Inom flertalet av de arbetsområden som förekommer inom nämnden finns tydliga rutiner. I rvju med förvaltningsledningen framkommer att nämnden har rutiner för det mesta som rör ekonomi och verksamheten, men däremot har man knutit ihop frågeställningen till en samlad handlingsplan för nämndens arbete med rnkontrollen. Det innebär att nämnden gör en väsentlighets- och riskanalys årligen. Bland medarbetare blir förståelsen och kunskapen kring rnkontrollen därmed något outvecklad. Å andra sidan har man god kontroll på de löpande rutinerna, kompetensen bland medarbetare är hög och ledningens bedömning är att verksamheten fungerar väl vad avser effektivitet, ekonomi och ändamålsenlighet Bedömning Mycket av löpande rutiner är etablerade, det finns också förvaltningsspecifika och kommungemensamma styrdokument. Bedömningen är att rnkontrollarbetet i denna del är tillfredsställande. Granskningen visar också på en del brister vad gäller processer att hantera rnkontrollarbetet och förankra det i årliga handlingsplaner. Förståelsen bland medarbetare för vikten av ett systematiskt rnkontrollarbete är något outvecklad. Bedömningen är att rnkontrollarbetet i detta avseende är något otillfredsställande. Sammantaget bedöms rnkontrollarbetet vara tillfredsställande, minst mot bakgrund av det utvecklingsarbete som kommunledningen initierat. 5.3 Socialnämnden Internkontrollreglemente Internkontrollreglemente finns Handlingsplan för rn kontroll finns * Internkontrollstatusen rapporteras till ** nämnden Innebörden av rnkontroll är känd i organisationen *Avser hela kommunen ** från år 2008 Övergripande gemensamma styrningsdokument för kommunen Ekonomistyrningsdokument Dokument ang förvaltning av ekonomiska medel Uppföljning av ekonomi Personalpolicy Miljöpolicy

10 Upphandlingspolicy * Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetspolicy Förvaltningsspecifika dokument för styrning, ledning och uppföljning Reglemente Mål Dokumenterad delegationsordning Dokumenterad uppföljning av beslut Rutiner för uppföljning av ekonomi Rutiner för uppföljning av verksamhet Rutiner för uppföljning av personal Rutiner för uppföljning av miljö - - Rutin för kvalitetssäkring * Sköts via avtal med Norrköpings kommun Områden där fasta rutiner finns inom förvaltningen Attestinstruktion Rutin för delegationsärenden Rutin för diarieföring Rutin för inventeringar - - Rutin för bidrag Rutin för fakturering och krav Rutin för leverantörsfakturering Rutin för upphandling * Rutin för lönehantering * Rutin för mobiltelefoni Rutin för representation Rutin för ekonomisk avstämning * på kommunledningsförvaltningen Fastställda rutiner för IT-säkerhet är dokumenterad It-strategi är dokumenterad It-säkerhet finns dokumenterad Rutin finns för behörighetsadministration Rutin finns för hantering av koder Rutin finns för drift Rutin finns för säkerhetskopiering skydd mot obehörig åtkomst Rutin finns för sekretessmaterial

11 Inom socialnämnden saknas handlingsplan för rnkontroll inom den egna verksamheten och rutiner för rapportering av rnkontrollstatus till nämnden. Enligt uppgift uppfattas rnkontrollen förankrad bland personal. Det finns övergripande styrdokument inom kommunen och den egna förvaltningen inom de flesta områden, dokumenterad rutin saknas däremot för uppföljning av beslutade åtgärder. När det gäller it-området uppfattas det saknas rutiner för drift och säkerhetskopiering, men det kan bero på att Finet upplevs ha ansvaret för detta. I rvju med förvaltningsledningen framkommer att det i formell mening saknas en årlig plan för rnkontrollen, det pågår emellertid ett utvecklingsarbete rnt inom nämnden som syftar till att stärka arbetet med rnkontrollen. Arbetet har avstannat i väntan på samordning med det kommunövergripande arbetet med rnkontroll. Generellt är kunskapen och förståelsen för vikten av rnkontroll bland medarbetare något outvecklad inom förvaltningen. F n görs någon årlig väsentlighets- och riskanalys och nämnden har heller någon rutin att systematiskt rapportera sitt rnkontrollarbete till kommunstyrelsen Bedömning Internkontrollen är tillfredsställande vad gäller kommunövergripande och förvaltningsspecifika styrdokument och inom de centrala administrativa områdena finns också överlag fasta rutiner, vilket är bra. Det är dock viktigt att det finns rutin för uppföljning av fattade beslut och för attestering. När det gäller processen att hantera rnkontrollarbetet och den årliga systematiska uppföljningen och redovisningen är rutinerna mindre utvecklade. Det är otillfredsställande. Nämnden behöver utveckla det systematiska rnkontrollarbetet. Vid en sammanvägd bedömning framstår ändå rnkontrollstatusen som tillfredsställande. Det utvecklingsarbete som initierats av kommunledningsförvaltningen skall förhoppningsvis medföra att nämnden kan hantera rnkontrollarbetet ännu bättre framöver. 5.4 Humanistiska nämnden Internkontrollreglemente Internkontrollreglemente finns Handlingsplan för rn kontroll finns Internkontrollstatusen rapporteras till * * nämnden Innebörden av rnkontroll är känd i organisationen * Delegationsbeslut och ekonomiska rapporter redovisas i nämnden.

12 Övergripande gemensamma styrningsdokument för kommunen Ekonomistyrningsdokument Dokument ang förvaltning av ekonomiska medel Uppföljning av ekonomi Personalpolicy Miljöpolicy Upphandlingspolicy Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetspolicy Förvaltningsspecifika dokument för styrning, ledning och uppföljning Reglemente Mål Dokumenterad delegationsordning Dokumenterad uppföljning av beslut Rutiner för uppföljning av ekonomi Rutiner för uppföljning av verksamhet Rutiner för uppföljning av personal Rutiner för uppföljning av miljö Rutin för kvalitetssäkring Områden där fasta rutiner finns inom förvaltningen Attestinstruktion Rutin för delegationsärenden Rutin för diarieföring Rutin för inventeringar - - Rutin för bidrag * Rutin för fakturering och krav Rutin för leverantörsfakturering Rutin för upphandling Rutin för lönehantering Rutin för mobiltelefoni ** Rutin för representation ** Rutin för ekonomisk avstämning * Ej aktuellt i verksamheten ** centralt i kommunen

13 Fastställda rutiner för IT-säkerhet är dokumenterad It-strategi är dokumenterad It-säkerhet finns dokumenterad Rutin finns för behörighetsadministration Rutin finns för hantering av koder Rutin finns för drift * Rutin finns för säkerhetskopiering * skydd mot obehörig åtkomst Rutin finns för sekretessmaterial * Ligger på Finet Humanistiska nämnden uppger att det finns rnkontrollreglemente och att delegationsbeslut och ekonomi redovisas i nämnden. I rvjuer med förvaltningsledningen framkommer att rnkontrollarbetet är nära kopplat till den ekonomiska redovisningen månatligen i nämnden och den lagliga skyldigheten att redovisa kvalitetsarbetet. Detta görs. Kvalitetsredovisningen ses som ett effektivt sätt att följa upp verksamheten. Någon specifik årlig plan för rnkontrollarbetet görs däremot i nämnden. Inom olika delar av verksamheten görs årliga omvärldsanalyser som kan ses som väsentlighets- och riskanalyser i samband med förändringar av verksamheter, däremot görs ingen samlad väsentlighets- och riskanalys för hela nämnden varje år. Nämnden rapporterar till fullmäktige kring ekonomi, kvalitet och resultat i verksamheten, specifikt med betoning på rnkontrollarbetet Bedömning Det finns kommunövergripande och förvaltningsspecifika styrdokument inom verksamheten, vilket är tillfredsställande. Det finns också etablerade rutiner inom alla väsentliga områden. Granskningen visar också på en del brister vad gäller processen att hantera rnkontrollarbetet och förankra det i årliga handlingsplaner. Bedömningen är att rnkontrollarbetet i detta avseende ändå är något otillfredsställande. Nämnden behöver ta fram årliga handlingsplaner för sitt rnkontrollarbete byggda på aktuella väsentlighets- och riskanalyser för hela verksamheten och rapportera resultaten till fullmäktige. Sammantaget bedöms rnkontrollarbetet ändå vara tillfredsställande, minst mot bakgrund av det utvecklingsarbete som kommunledningen nu initierat. 5.5 Kommunstyrelsen Internkontrollreglemente Internkontrollreglemente finns Handlingsplan för rn kontroll finns * Internkontrollstatusen rapporteras till nämnden *

14 Innebörden av rnkontroll är känd i organisationen * Det pågår ett arbete att ta fram handlingsplan inom kommunstyrelsen och en rutin för att rapportera rnkontrollstatusen Övergripande gemensamma styrningsdokument för kommunen Ekonomistyrningsdokument Dokument ang förvaltning av ekonomiska medel Uppföljning av ekonomi Personalpolicy Miljöpolicy * Upphandlingspolicy Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetspolicy Förvaltningsspecifika dokument för styrning, ledning och uppföljning Reglemente Mål Dokumenterad delegationsordning Dokumenterad uppföljning av beslut Rutiner för uppföljning av ekonomi Rutiner för uppföljning av verksamhet ** Rutiner för uppföljning av personal ** Rutiner för uppföljning av miljö ** Rutin för kvalitetssäkring * Det pågår ett arbete att ta fram en miljöpolicy ** Det finns inget annat än de mål och individuella utvecklingsplaner som görs. Områden där fasta rutiner finns inom förvaltningen Attestinstruktion Rutin för delegationsärenden Rutin för diarieföring Rutin för inventeringar Rutin för bidrag Vet ej Rutin för fakturering och krav Rutin för leverantörsfakturering Rutin för upphandling Rutin för lönehantering Rutin för mobiltelefoni Rutin för representation

15 Rutin för ekonomisk avstämning Fastställda rutiner för IT-säkerhet är dokumenterad It-strategi är dokumenterad * It-säkerhet finns dokumenterad * Rutin finns för behörighetsadministration Rutin finns för hantering av koder Rutin finns för drift Rutin finns för säkerhetskopiering skydd mot obehörig åtkomst Rutin finns för sekretessmaterial * It-strategin bedöms bli klar till juni 2008 och it-säkerheten är dokumenterad men ännu antagen i kommunstyrelse eller fullmäktige Inom kommunstyrelsen finns reglemente för rnkontroll och innebörden uppfattas vara känd i organisationen. Samtidigt kan konstateras att det saknas en handlingsplan för rnkontrollarbetet och dess status rapporteras kontinuerligt till kommunstyrelsen. I samband med att kommunstyrelsen tagit beslut om nytt rnkontrollreglemente ges arbetet med handlingsplan högre prioritet. När det gäller kommunövergripande och förvaltningsspecifika styrdokument och rutiner kan konstateras att detta finns med få undantag. Samma gäller de vitala administrativa rutinerna för attestinstruktion, delegationsärenden, upphandlig lönehantering etc. dessa rutiner uppfattas överlag fungera. Annat är det med it-strategi och it-säkerhet, i dessa fall är de helt klara eller formellt antagna av kommunstyrelsen och fullmäktige ännu. Enligt uppgift kommer detta arbete att fullföljas under våren Enligt förvaltningsledningen har arbetet med processen kring rnkontrollen varit eftersatt under de senaste åren, det har heller funnits någon större efterfrågan från kommunstyrelsen på ett systematiskt rnkontrollarbete, så t ex. har gjorts och görs ännu systematiska årliga väsentlighets- och riskanalyser. Frågan om rnkontroll har uppfattas enbart röra ekonomi, men med det nyligen fattade beslutet i kommunstyrelsen kommer processen kring rnkontrollarbetet att nsifieras. Målsättningen är att alla nämnder under våren skall ta fram handlingsplaner för sitt rnkontrollarbete. Under år 2009 bedömer förvaltningsledningen att kommunen i sin helhet får ett bättre genomslag för ett systematiskt rnkontrollarbete Bedömning Det finns kommunövergripande och förvaltningsspecifika styrdokument inom verksamheten. Det finns också etablerade rutiner inom alla väsentliga områden. Detta är tillfredsställande. Granskningen visar också på en del brister vad gäller processen att hantera rnkontrollarbetet och förankra det i årliga handlingsplaner. Bedömningen är att rnkontrollarbetet i detta avseende är något otillfredsställande. Nämnden behöver ta fram årliga handlingsplaner för sitt

16 rnkontrollarbete byggda på aktuella väsentlighets- och riskanalyser för hela verksamheten och rapportera resultaten till fullmäktige. Sammantaget bedöms rnkontrollarbetet ändå vara tillfredsställande, minst mot bakgrund av det utvecklingsarbete som kommunledningen nu initierat. 5.6 Samlad bedömning Övergripande rnkontroll Finspångs kommun har ett fastställt rnkontrollreglemente som uppdaterats och där kommunstyrelsen i januari år 2008 beslutade anta ett nytt. Det är uppenbart att kännedomen om kommunens rnkontrollreglemente är outvecklad. Genomgående saknas handlingsplaner för rnkontrollarbetet och rutiner för rapportering av statusen av rnkontrollen till nämnden/styrelsen. Bland medarbetare uppfattas kännedomen om rnkontrollen vara låg. Sammantaget visar detta att rnkontrollarbetet behöver utvecklas Övergripande styrdokument i kommunen Genomgående uppger nämnderna att det finns övergripande styrdokument för kommunen som t ex. ekonomistyrningsdokument, personalpolicy etc. I ett par fall råder okunskap om det finns någon aktuell miljöpolicy antagen i kommunen. Sammantaget visar detta att kommunen har relevanta övergripande styrdokument och att de är förankrade i nämnderna Förvaltningsspecifika styrdokument och rutiner Överlag har nämnderna egna specifika styrdokument och rutiner. I de falla detta saknas gäller det för frågor kring uppföljning av beslutade åtgärder, uppföljning av framförallt miljö men också i viss mån för uppföljning av personalfrågor och kvalitet. Sammantaget visar granskningen att nämnderna har väl utvecklade förvaltningsspecifika styrdokument och rutiner. När det gäller it-frågor är bilden mer splittrad. Detta är en verksamhet som tjänar hela kommunen. I en del nämnder är uppfattningen att det finns nödvändiga rutiner för säkerhet, drift etc., men nästan lika vanligt är att nämnder uppger att viktiga rutiner saknas. Det kan bero på okunskap om var ansvaret ligger - hos Finet, eller i den egna förvaltningen. Numera pågår ett aktivt arbete i kommunen att förbättra rutiner kring it-frågor och klargöra ansvarsgränser mellan Finet och kommunen. Sammantaget indikerar svaren att detta är ett område som nämnderna genomgående behöver utveckla för att säkerställa rnkontrollen i denna del Slutsats Den övergripande revisionsfrågan är finns system och rutiner som säkerställer en ändamålsenlig rnkontroll i kommunens nämnder och styrelse? Svaret är att kommunen har styrdokument, såväl övergripande som förvaltningsspecifika och fasta rutiner inom de flesta vitala områden. I den meningen är rnkontrollen tillfredsställande. Granskningen visar samtidigt att förvaltningarna överlag har en otillfredsställande hantering av processen kring rnkontrollarbetet och att detta behöver utvecklas. Med tanke på det arbete som nyligen initierats i denna del bedöms sammantaget kommunen få en ändamålsenlig rnkontroll under våren 2008.

17

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin Förstudie Diarieföring av allmänna handlingar Nerikes Brandkår 2009-06-04 Ref Roger Wallin 1. Uppdrag... 3 2. Offentlighetsprincipen... 3 2.1 Hur diarieförs handlingar och finns gemensamma rutiner?...

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Bakgrund 3 2. Inriktningsmål 3 3. Riktlinjer för att uppnå målen 3 3.1 Inriktning 4 3.1.1 Attityder

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna Revisionsplan 2011 Stenungsunds kommun Revisorerna 1 1. Uppdrag Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2015 Ansvarig: Therese Norrbelius Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Granskning av intern kontroll Ann-Mari Ek Lennart Öhrström Mars 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Metod

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning Revisionsrapport Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning Halland, sammanfattning Kristian Hafskjär Laholms kommun Charlotte Hammar Deloitte Cecilia Svensson Ernst&Young Irene Dahl Ernst&Young Christel

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Karlstad 2012-08-22 Carina Wiberg, 054-540 10 03 carina.wiberg@karlstad.se Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret Kundnöjdhet

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2016

Systematiskt kvalitetsarbete 2016 SKRIVELSE Anders Karlsson 151102 Vårt Dnr: nummer Ert Dnr: nummer Systematiskt kvalitetsarbete 2016 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett reglemente för internkontroll syftande till att

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Datum 2013-01-22. Revisionsrapport - Granslming av arbetsmiljö i ordinärt och särsldlt boende samt inom biblioteksverl\samheten

Datum 2013-01-22. Revisionsrapport - Granslming av arbetsmiljö i ordinärt och särsldlt boende samt inom biblioteksverl\samheten Burlövs kommun Revisorerna Datum 2013-01-22 Kommunstyrelsen Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Revisionsrapport - Granslming av arbetsmiljö i ordinärt och särsldlt boende samt inom biblioteksverl\samheten

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Plan Intern kontroll 2016. Kultur- och fritidsnämnden

Plan Intern kontroll 2016. Kultur- och fritidsnämnden Plan Intern kontroll 2016 Kultur- och fritidsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2012-02-08 32-2011-0599 Löpande granskning av Försvarsmakten 2011 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten bl.a.

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Beskrivning av ärendet I denna skrivelse redogörs för de kompetenskrav som ställs på verksamhetschefen för den medicinska

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013 Dnr TFN-2013-xx Dpl xx sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-02-25 Rut Vikner, 054-540 68 69 rut.vikner@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden 2013-03-20 Ärende 7 Intern

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer