Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet"

Transkript

1 Bilaga KS 2012/27/ Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Revisionsföretaget PWC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat Sala kommuns upphandlingsverksamhet l den revisionella bedömning som gjorts konstaterar kommunens revisorer att det finns brister i överensstämmelse mellan hur upphandlingsverksamheten är organiserad och de riktlinjer för upphandling som finns. Revisorerna önskar nu svar på hur kommunstyrelsen och tekniska nämnden avser att åtgärda de synpunkter som påtalas i revisionsrapporten. Kommunstyrelsens svar till revisorerna; Från och med , när ny politisk organisation träder i kraft, kommer upphandlingsverksamheten organisatoriskt att ligga under kommunstyrelsen. l samband med att ny förvaltningsorganisation arbetas fram kommer även olika praktiska rutiner och riktlinjer att ses över. l detta arbete kommer revisorernas synpunkter att vägas in. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar; att meddela kommunens revisorer att upphandlingsverksamheten från och med kommer att ingå i kommunstyrelsens verksamhet.

2 "" SALA Bilaga KS 2012/27/2 ~KOMMUN REVISORERNA Till: Tekniska nämnden Kommunstyrelsen För kännedom till: Kommunfullmäktige Skolnämnden Vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport - Nämnders upphandlingsverksamhet På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har Kommuual Sektor inom PWC granskat upphaudlingsverksamheten i kommunen utifrån revisionsfrågau:jinns det en för samtliga nämnder och kommunföretag en ändamålsenlig organisationsstruktur för offentlig upphandling och är den interna kontrollen tillräcklig? Vår sammanfattande revisionella bedömning är att organisationsstrukturen inte stämmer överens med kommunens "Riktlinjer för upphaudling i Sala kommun" och att det finns brister i internkontrollen. Vi foreslår därför att: Upphandlingsverksamheten placeras organisatoriskt i kommunstyrelseförvaltningen. Kommunens controller följer upp köptrohet och att fakturering följer avtalen. Verksamheterna formellt beställer en upphandling av upphandlarna. Genomgång görs av äldre ramavtal och vid behov upphandla dem på nytt samt därefter förteckna dem. o Kommunstyrelsen upprättar ett policydokument om vem som har rätt att underteckna upphandlade avtal. Revisorerna önskar svar senast 24 april 2012 på vilka åtgärder kommunstyrelsen och tekniska nämnden avser att vidtaga utifrån de synpunkter som lämnas i bifogad revisionsrapport. FÖR SALA KOMMUNS REVISORER ~ Fredrik Alm Ordförande Sekreterare

3 SALr')" KOMM KommHnstvrelsens förvaltning BilaGA KS 2012/27/3 Revisionsrapport Granskning av nämnders upphandlingsverksamhet Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Sala pwc

4 Bert Hedberg FredrikA/m Projektledare Uppdragsansvarig Sala kommun

5 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Avgränsning Revisionsmetod 5 3 Reslutat av granskningen Är upphandlingsverksamheten organiserad med en tydlig ansvarsfördelning mellan central inköpsenhet och respektive inköpsansvariga i verksamheterna? Bedömning Finns det för nämnder/förvaltningar regler och riktlinjer i tillräcklig omfattning? Efterlevs dessa och är den interna kontrollen tillräcklig? Bedömning Sker upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling? Bedömning Är rutinerna för upphandling och spridning av ramavtal i organisationen tillförlitliga? Bedömning Är den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptrohet mot ramavtal säkerställd ur internkontrollsynpunkt? Bedömning Sammanfattande bedömning 10 Sala kommun

6 1 Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har gett PwC i uppdrag att granska nämnders upphandlingsverksamhet. Granskningen ska besvara revisionsfrågan om det finns en för samtliga nämnder ändamålsenlig organisationsstruktur för offentlig upphandling och om den är tillräcklig ur internkontrollsynpunkt. Den sammanfattande revisionella bedömningen är att organisationsstrukturen inte stämmer överens med kommunens "Riktlinjer för upphandling i Sala kommun" och att det finns brister i internkontrollen. Vid granskningen har följande kontrollmål beaktats: Är upphandlingsverksamheten organiserad med en tydlig ansvarsfårdelning mellan central inköpsenhet och respektive inköpsansvariga i verksamheterna? Upphandlingsverksamheten är en central funktion. Enligt kommunens riktlinjer är det en centralt placerad funktion, med kontaktpersoner med ansvar för samordning av upphandlingarna på respektive nämnd. Verksamheten är dock placerad under tekniska nämnden. Ekonomerna i förvaltningarna är kontaktpersoner till upphandlarna. Finns det får nämnder/förvaltningar regler och riktlinjer i tillräcklig omfattning? Efterlevs dessa och är den interna kontrollen tillfredställande? Det finns riktlinjer för upphandling i kommunen. Dessa är tillräckligt uppdaterade. Det saknas dock rutiner för beställning av upphandling och övergripande regler för undertecknande av avtal. Det saknas även rutiner för uppföljning av köptroheten till ingångna avtal och om leverantörerna fakturerar i enlighet med avtalen. Sker upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling? Upphandlingarna följer i huvudsak gällande lagstiftning. Är rutinernaför upphandling och spridning av ramavtal i organisationen tillförlitliga? Rutinerna för upphandling av ramavtal är i huvudsak bra. Elektronisk förteckning över ingångna ramavtal finns främst för avtal upphandlade de senaste åren. Förteckningen är inlagd i kommunens intranät. Former för beställning av upphandlingar hos upphandlingsenheten är inte fastlagda. Flertalet av de äldre ramavtalen finns inte förtecknade. Sala kommun 1 av 10

7 Är den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptrohet mot ramavtal säkerställd ur internkontrollsynpunkt? Kommunen saknar rutiner för uppföljning av och köptrohet mot ramavtalen. Vid granskningen har följande noterats: Upphandlingsverksamheten är organisatoriskt placerad under tekniska nämnden. Flera centrala upphandlingar beslutas av kommunstyrelsen, men utförs av personal vid tekniska förvaltningen. Upphandling är en central och betydelsefull verksamhet i kommunen. Frågan är om den inte borde vara placerad där. Det kan även finnas samordningsvinster med en placering av upphandlingen till central förvaltning. Beslut om upphandling meddelas upphandlarna muntligen. Kommunen saknar uppföljning av ingångna avtal efter genomförd upphandling. Vi har inte noterat att kommunen kontrollerar avtalens omfattning och avtalens priser. Förteckning av kommunens ramavtal finns i huvudsak bara för ingångna avtal upphandlade de senaste åren. Äldre ramavtal är i regel ej förtecknade. De förtecknade ramavtalen finns inlagda i kommunens intranät. De är dock inte tillgängliga för samtliga anställda. Det har även uttrycks önskemål om att där borde framgå i en översiktlig förteckning vilka förvaltningar, som kan göra avrop från respektive avtal. Det finns inget samlat reglemente för vilka, som får underteckna avtal. Av de olika delegationsordningarna framgår vilka som får underteckna avtal inom vissa områden och till vilka belopp. Det framgår ej vad som gäller inom andra områden än de reglerade i delegationsordningen, vilket borde innebära att det är kommunens registrerade firmatecknare som ska underteckna övriga avtal. Kommunen har en stor köptrohet till ingångna ramavtal, men det förekommer inköp hos dessa leverantörer som går utöver avtalen. Hur mycket som köpts in inom ramen för avtalet respektive utöver avtalen, har legat utanför uppdraget för denna granskning. Genomförda upphandlingar har gjorts på ett förtjänstfullt sätt lagmässigt, administrativt och ur internkontrollsynpunkt. Sala kommun 2 av 10

8 Vi föreslår att: Upphandlingsverksamheten placeras organisatoriskt i kommunstyrelseförvaltningen. Kommunens controller följer upp köptrohet och att fakturering följer avtalen. Verksamheterna formellt beställer en upphandling av upphandlarna. Genomgång görs av äldre ramavtal och vid behov upphandla dem på nytt samt därefter förteckna dem. Kommunstyrelsen upprättar ett policydokument om vem som har rätt att underteckna upphandlade avtal. Sala kommun 3 av 10

9 2 Inledning De förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har gett PwC i uppdrag att granska nämnders upphandlingsverksamhet. 1 Den offentliga upphandlingen är en grundläggande EU-rättslig princip för att tillse att offentliga organ ska hushålla med skattemedel och göra inköp på ett affårsmässigt sätt. Upphandlingen ska dessutom tillse att rättvisa förekommer mellan leverantörer och att de kan konkurrera på lika villkor. Den offentliga upphandlingen är reglerad genom tre lagar, Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LO U), lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) samt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Lagstiftningarna reglerar egentligen bara själva upphandlingen (vad som ska upphandlas, beloppsgränser, hur upphandlingen ska gå till m m), inte rutinerna före start och efter avslut av upphandlingen. Övriga rutiner kring upphandlingarna ska följa förvaltningslagen. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Finns det en för samtliga nämnder och kommunföretag en ändamålsenlig organisationsstruktur för offentlig upphandling och är den interna kontrollen tillräcklig? För att kunna besvara revisionsfrågan ska följande kontrollmål besvaras: Är upphandlingsverksamheten organiserad med en tydlig ansvarsfördelning mellan central inköpsenhet och respektive inköpsansvariga i verksamheterna? Finns det för nämnder/förvaltningar och kommunföretag regler och riktlinjer i tillräcklig omfattning? Efterlevs dessa och är den interna kontrollen tillfredställande? Sker upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling? Är rutinerna för upphandling av ramavtal och spridning av ramavtal i organisationen tillförlitliga? Är den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptrohet mot ramavtal säkerställd ur internkontrollsynpunkt? Sala kommun 4 av 10

10 Granskningen avgränsas till upphandlingar gjorda av tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt skolnämnden. Granskningen utgår ifrån fem större upphandlingar fördelade på de granskade nämnderna. Skolförvaltningen gör i princip inga egna upphandlingar. Skolskjutsar upphandlas av kommunstyrelseförvaltningen, möbler och IT likaså. Kostproduktionen finns inordnad under tekniska nämnden. Granskningen har genomförts genom intervjuer med upphandlare, förvaltningschefer och ekonom. Vidare har dokument granskats. Köptrohet har granskats via registeranalys. 3 Reslutat av granskningen Enligt kommunens "riktlinjer för upphandling i Sala kommun" och "Reglemente för kommunstyrelsen", ska det finnas en central upphandlingsfunktion. Vidare ska det finnas ansvariga för nämndernas och förvaltningarnas upphandlingar. Så är inte kommunen dock organiserad i praktiken. Upphandlingsfunktionen finns under den tekniska nämnden. Ansvarig för upphandlingar vid de olika nämnderna är ekonomerna. Alla större upphandlingar över tröskelvärdena ska göras (ansvaras) av kommunstyrelsen. Vi bedömer att upphandlingsfunktionen bör vara organiserad under kommunstyrelsen i likhet med gällande riktlinjer. Många centrala upphandlingar görs av styrelsen och alla upphandlingar över tröskelvärdena ska ansvaras av Ks. Det borde därför vara mest logiskt att verksamheten inordnas under Ks. Vidare bedömer vi att det finns samordningsvinster om kommunens controller kan följa upp köptrohet till ramavtal och om fakturering görs till upphandlade priser. Mer om detta längre fram i rapporten. Sala kommun 5 av 10

11 Kommunen har "Riktlinjer för upphandling i Sala kommun", "Upphandlingspolicy för Sala kommun", reglementen och delegationsordningar för kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Dessa handlingar ska reglera upphandlingar och avtalsskrivandet. Främst delegationsordningarna är detaljerade och räknar upp olika händelser, som ska regleras. Detta leder till att delegationsordningarna är svåröverskådliga och riskerar att lämna områden oreglerade samt att även "nya affårsformer" inte passar in i rådande reglering. Vidare saknas regler och rutiner för hur en upphandling ska påbörjas. Eftersom upphandlarna ofta utför upphandlingar åt andra nämnder än den egna och att deras kostnader för upphandlingen fördelas till beställande förvaltning, bör initieringen av upphandlingen formaliseras. Upphandlarna bör få ett tydligt uppdrag, innan en upphandling kan starta. Detta blir extra viktigt då upphandlarna inte är organisatoriskt placerade på central förvaltning. Vem ska betala en avbruten upphandling och vem ska betala för extra kostnader för icke genomtänkta upphandlingar. Vid granskning av fem större upphandlingar har påträffats avtal, som undertecknas i strid med ovan nämnda handlingar, både riktlinjer och delegationsordningar. Förvaltningschef för nämnd har tecknat avtal, som ligger under kommunstyrelsens ansvar och som dessutom översteg värdet enligt delegationsordningen. Vi bedömer att floran av dokument, som ska reglera upphandlingen och vem som ska underteckna avtalet gör att rutinen är svårtillämpad. Revisionen gjorde förra året en granskning av upphandling av verksamheten vid Bryggeriets gruppboende. Även då gjorde vi den bedömningen att regler kring avtalets undertecknade är oklar. Vi bedömer att kommunen borde upprätta ett övergripande policydokument för vilka funktioner, som har rätt att teckna avtal och till vilka beloppsgränser samt för vilka organisatoriska enheter. Det finns en risk att den interna kontrollen inte är tillräcklig om ansvarsfrågan och regler och rutiner mellan de olika nämnderna och styrelsen är oklar. Sala kommun 6 av 10

12 Granskning av namnders upphandlingsverksamhet Vi föreslår att: Avtal av stor principiell betydelse och av stor politisk betydelse bör undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i förening med kommunfullmäktiges ordförande. Upphandlingar över tröskelvärdena ska ansvaras av kommunstyrelsen. Avtal efter sådan upphandling bör tecknas av kommunchef och/eller kommunstyrelsens ordförande beroende på avtalets beloppsmässiga storlek. Avtal under tröskelvärdena kan undertecknas av förvaltningschef. Vi bedömer slutligen att den interna kontrollen inte är tillräcklig på grund av oklarheter kring dokumentationen, bristen på formaliserade rutiner och uppföljning av ingångna avtal. Vi har granskat fem upphandlingsakter: 2009/53 Handledare IFO 2010/19 Ramavtal byggarbeten 2010/40 Skrivare och kopiatorer till skolor 2010/53 Ombyggnad kök Jakobsbergsgården 2011/142 MFP (Multifunktionsprodukter) (Den sistnämnda avser skrivare/kopiatorer med flera funktioner.) Samtliga upphandlingar är diarieförda med ett tydligt registerblad, där det framgår uppgifter upphandlingen: Annonsering Förfrågningsunderlag Distributionslista av förfrågningsunderlagen Kompletterande frågor Inkomna anbud Öppningsprotokoll Sala kommun 7 av 10

13 Tilldelningsbeslut Avtal Diariebladet innehåller tillräckliga uppgifter om upphandlingarna. Vi har dock noterat följande: Anskaffningsbeslut fattas i samtliga fall Upphandling 2010/40 gjordes p g a att ramavtal av Kommentus, som Sala kommun är ansluten till, överklagades och kommunen var tvungen att göra en egen tillfållig upphandling av skrivare och kopiatorer till skolor. Upphandlingen gjordes på mycket kort tid. Leverantörerna klarade inte av att lämna anbud i tid. Samtliga lämnade anbud utvärderades i alla fall. Godkännande från Kommentus och uppsägning av gällande avtal gjordes i efterhand. Avtal enligt upphandling 2010/40 är undertecknat av rektor. Det framgår dock inte av skolnämndens delegationsordning eller reglemente om detta korrekt. Det finns dock en möjlighet för förvaltningschef att vidaredelegera beslut. Avtal till upphandling 2009/53 är undertecknad av förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. Avtalets omfattning överstiger inte tröskelvärdet, varför kommunstyrelsen har inget ansvar för upphandlingen. Enligt delegationsordning för vård- och omsorgsförvaltningen ska avtal inom nämndens verksamhetsområde undertecknas av förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen. Avtal till upphandling 2010/53 är undertecknad avförvaltningschefen för tekniska nämnden. Upphandlingen uppgår till belopp, som överstiger delegationsordningen för tekniska nämnden. Dessutom ligger ansvaret för den typen av upphandlingar på kommunstyrelsen. Förvaltningsövergripande ramavtal ska undertecknas av inköpare enligt delegationsordning för kommunstyrelsen. Vi bedömer att upphandlingarna, i huvudsak, följer gällande lagstiftning. Administrationen kring upphandlingarna är tydliga och det går att följa upphandlingsprocessen. Vi bedömer att det anskaffningsbeslut och att det är oklart om vem som ska underteckna avtalen. Kommunens reglementen och delegationsordningar är tillsammans något otydliga i frågan om vem som ska underteckna avtalen. Sala kommun 8 av 10

14 l' ru av ra Upphandlingar av ramavtal enligt granskade upphandlingar följer upphandlingslagstiftning och förvaltningslagen, med reservation för att anskaffningsbeslut saknas och avtal är undertecknade av ej behöriga personer. Upphandlade ramavtal för de senaste åren finns förtecknade och inlagda på kommunens intranät. Tillgång till uppgifterna har ekonomer i kommunen och andra, som har frågat efter avtalen. Äldre ramavtal finns ej förtecknade. Enligt uppgift finns ramavtal från 1990-talet, som har förlängts per automatik. Under granskningens fortskridande har förekommit önskemål om att de anges i forteckningen över ramavtal, vilka förvaltningar som kan göra avrop från avtalen. Vi bedömer att upphandling och spridning av ramavtal under senare år fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vidare bedömer vi att kommunen bör se över äldre ramavtal och eventuell göra nya upphandlingar. Dessutom bör dessa äldre ramavtal, som fortfarande är gällande, förtecknas. Önskemål om att, på förteckningen, ange vilka nämnder ett ramavtal avser är ett förtydligande av avtalen, som underlättar för verksamheter. Vi bedömer att önskemålet är bra för internkontrollen. Vid granskningen har vi noterat att kommunen brister i uppföljning av ingångna avtal. Det görs ingen uppföljning av om kommunen gör inköp med leverantörer med vilka man har tecknat avtal. Ej heller följer kommunen upp att leverantörer fakturerar enligt prislista från avtalen. Vi har gjort en granskning av köptroheten. Enligt vår beräkning köper kommunen till över 86 % från leverantörer med vilka man har tecknat avtal. Vi har dock noterat att inköp görs från dessa leverantörer till ett betydligt högre belopp och andra varor och tjänster än de avtalade. Vi har dock inte kunnat beräkna hur mycket kommunen har överskridit gällande avtal. Kommunens IT -avtal är anslutna till VERV A-avtalen. Deras giltighetstid är på väg att upphöra. Det är med andra ord hög tid för kommunen att påbörja en ny upphandling av IT -utrustning. Sala kommun 9 av 10

15 Vi bedömer att kommunen bör skapa en rutin för uppföljningar gällande ramavtal. Hur mycket köps i enlighet med gällande avtal? Är fakturerade priser desamma som de avtalade priserna? Upphandlarna bör upprätta ett samarbete med kommunens controller. Vi bedömer att kommunen har en stor köptrohet till gällande ramavtal, men att det finns ett stort mörkertal över hur mycket kommunen överskrider avtalen. Vår beräkning av att kommunen följer ramavtalen till 86 % får sägas vara en mycket överskattad siffra. Vi bedömer att upphandlingsverksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Dokumentation över regler och rutiner bör dock förbättras. Vi bedömer vidare att det finns samordningsvinster med att flytta upphandlarnas verksamhet till kommunstyrelseförvaltningen. Det skulle underlätta uppföljningen av tecknade ramavtal och av köptroheten till avtalen. Sala kommun 10 av 10

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 .

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 . Revisionsrapport Gnesta kommun Ink: 2014-12- 10 Dnr För handläggning.. Sofia Nylund Intern kontroll avseende inköp från externa leverantörer inom kultur- och,f nestå kommun pwc Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden KPMG Antal sidor: 11 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

pwe Gnesta kommun Granskning av inköp och upphandling Revisionsrapport Gnesta kommun www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning.

pwe Gnesta kommun Granskning av inköp och upphandling Revisionsrapport Gnesta kommun www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning. www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning. Revisionsrapport Granskning av inköp och upphandling Sofia Nylund Richard Vahul ~ pwe Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Granskning av avtalshantering Uppsala kommun

Granskning av avtalshantering Uppsala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Erik Wottrich Granskning av avtalshantering Uppsala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Bakgrund... 2 2.1. Avtalsuppföljning

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Granskning av ersättning från högskolorna

Granskning av ersättning från högskolorna 2006-12-13 För kännedom: Utbildningsnämnden BSN-Norr BSN- Söder BSN- Öster Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av ersättning från högskolorna På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517 Revisionsrapport Kriminalvården 601 80 Norrköping Datum Dnr 2007-02-12 32-2006-0517 Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kriminalvården

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 mars 2015 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 10 mars 2015 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 10 mars 2015 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00-11.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (S) Patrik Fornander (M) Olle Engström (S) Ann-Marie Rosö (S) Robert Spector

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Teknisk förvaltning Andreas Rudsvik,0550-881 12 Andreas.rudsvik@kristinehamn.se Datum 2015-02-23 Tn/2015:22 006 Revision Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-09-11 KS 108 Risk- och sårbarhetsanalys 2012 KS 109 Yttrande över handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2011-2012 KS 110 Revisionsrapport Granskning av tillämpning

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Sollentuna kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Upphandling inom SAMoch SoT-förvaltningarna. Gällivare kommun

Upphandling inom SAMoch SoT-förvaltningarna. Gällivare kommun www.pwc.se Revisionsrapport Upphandling inom SAMoch SoT-förvaltningarna Projektledare Hans Forsström Cert. kommunal revisor Projektmedarbetare Jonas Wallin Revisionskonsult Februari 2016 Innehåll 1. Sammanfanfattande

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande: Malmö stad Tekniska nämnden 1 (9) Datum 2016-02-17 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2016-160 Yttrande Till Stadsrevisionen revisorskollegiet Granskning av upphandlingar i Malmö stad SR-2015-28

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning RIKTLINJER Riktlinjer för konkurrensutsättning POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Godkännande av regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM)

Godkännande av regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) KF 23:1 KF 23:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:84-106 Juridik 2016-02-16 1/3 KF 23:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Godkännande av regressavtal mellan Eskilstuna

Läs mer

Köptrohet mot ramavtal

Köptrohet mot ramavtal Revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Region Halland Bo Thörn Cert. kommunal revisor Rebecca Andersson Innehållsförteckning BAKGRUND 1 REVISIONSFRÅGA 1 GENOMFÖRANDE 1 IAKTTAGELSER 3 STYRANDE DOKUMENT

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Måndagen den 28 september 2015 kl. 09.00 12.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Måndagen den 28 september 2015 kl. 09.00 12.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Måndagen den 28 september 2015 kl. 09.00 12.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Ulla-Karin Gunnarsson, vice ordförande, Louise

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

RevisionsPM. Granskning av omsorgsnämndens förfarande i samband med ägarkretsbyte hos hemtjänstföretag ingående i valfrihetssystemet

RevisionsPM. Granskning av omsorgsnämndens förfarande i samband med ägarkretsbyte hos hemtjänstföretag ingående i valfrihetssystemet RevisionsPM Granskning av omsorgsnämndens förfarande i samband med ägarkretsbyte hos hemtjänstföretag ingående i valfrihetssystemet Kristianstads kommun januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 Ärendet Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska den interna kontrollen i huvudboksprocessen.

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-08-05 TSN 2015-211 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommunstyrelsen i träffade

Läs mer

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun Inköpspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 2 MÅL OCH INRIKTNING 1 3 GRUNDERNA I LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING 2 4 OLIKA FORMER FÖR UPPHANDLING 2 4.1 Direktupphandling 2 4.2 Förenklad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211

Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 Tid: 2015-12-07 kl. 13.00-16.40 Plats: Regionens hus, Sal A 201 RJL2015 /2516 Verksamhetsavtal avseende kommunal utveckling och samordning Beslut

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SAN~~I~~E~SAOiTAL UPP~fANDLINGAR. ~. P~a~~r~t~

SAN~~I~~E~SAOiTAL UPP~fANDLINGAR. ~. P~a~~r~t~ Kommunstyrelsens handling nr 23/2014. ~:_ ~~ f.. '`nom, ~~. < < SAN~~I~~E~SAOiTAL UPP~fANDLINGAR ~. P~a~~r~t~ Mellan Telge I~~lcöp AB (TI) org nr 556770-1437 och Katrineholms kommun (KAK) och dess samarbetspartners

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer