Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden"

Transkript

1 Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden KPMG Antal sidor: KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och revisionsmål Syfte Revisionsmål 3 5. Definition och avgränsning 3 6. Metod, genomförande och personal 3 7. Styrmedel Externa krav Interna krav 4 8. Granskad styrelse och granskade nämnder Kommunstyrelsen Granskade avtal Socialnämnden Granskade avtal Teknisk servicenämnd Granskade avtal 10

3 1. Sammanfattning På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har KPMG granskat avtal och dess hantering vid kommunstyrelsen,. Syftet med granskningen har varit att konstatera om kommunens förvaltningar hanterar sina avtal på ett godtagbart sätt. Tecknandet av avtal styrs av både externa och interna krav. De externa kraven finns främst i speciallagstiftning, kommunallag och förvaltningslag. Interna krav är reglerade i styrelsens och nämndernas reglementen och delegationsordningar. Söderhamns kommun ingår i kommunalförbundet Inköp Hälsingland och för de kommuner som ingår i kommunalförbundet finns en inköpspolicy utarbetad. Granskningens revisionsmål framgår ur nedanstående kursiverade text. Efter revisionsmålen redovisas kortfattat granskningsresultatet. Är avtalen lätta att finna och förvaras de på ett betryggande sätt? Vid de förvaltningar som ingick i granskningen var avtalet lätta att finna och förvarades på ett betryggande sätt. Avtalen fanns i pärmar eller i mappar som förvarades i respektive enhets arkiv. Vid den tekniska serviceförvaltningen finns dessutom alla nyare avtal inlagda i en egen databas. Bevakas kommunens intresse ur ekonomisk synpunkt och andra perspektiv? Granskningen visade att det fanns vissa brister i bevakningen av kommunens intresse ur ekonomisk synpunkt och andra perspektiv. För två intäktsavtal, från 1996 respektive 1997, vid kommunstyrelsen saknades anvisningar om och hur ersättningen till kommunen skall indexregleras. Ett fåtal av de granskade avtalen innehöll en klausul som reglerade tvist. För varje avtal som tecknas bör det övervägas om en tvisteklausul skall finnas med i avtalet. Inom kommunen finns ingen förteckning över vilka avtal som gäller. Det borde vara värdefullt om en förteckning över aktuella avtal upprättas och läggs ut på kommunens intranät. Några av de granskade avtalen vid socialförvaltningen och den tekniska serviceförvaltningen var tecknade när det gällde avtalstid att avtalen skulle förlängas automatiskt om inte uppsägning skedde viss tid innan avtalet gick ut. Det är viktigt för kommunen att avtal tecknas så att en anskaffning med jämna mellanrum utsätts för konkurrens. Klausuler med att avtal förlängs automatiskt om det inte sägs upp kan inte anses uppfylla gällande konkurrenskrav vid offentlig upphandling. Avtal med förlängningsklausul skall därför sägas upp särskilt om klausulen har utnyttjas en gång. 1 (11)

4 Är avtalen är undertecknade av behörig person? De granskade avtalen har undertecknats av behöriga personer. Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades under 2001 och socialnämndens och tekniska servicestyrelsens under Av delegationsordningarna framgår vem som är delegat för undertecknande av avtal. Är den interna kontrollen är god? Den interna kontrollen kan förbättras. Det är lämpligt att kontrollen över riktlinjer för avtalshantering ingår som en del i styrelsens/nämndernas interna kontrollplan. Skrivs interna avtal inom kommunen på ett godtagbart sätt? De interna avtal som granskats var skrivna på ett godtagbart sätt. Är kompetensen för avtalshantering ändamålsenlig? Granskningen visar att kompetensen för avtalshantering i stort sett är ändamålsenlig Generella riktlinjer för hur förvaltningarna/nämnderna skall hantera, bevaka och registrera sina avtal bör utarbetas. Det finns goda exempel i kommunen på hur ett avtalsregister kan läggas upp. 2. Uppdrag KPMG har på uppdrag av Söderhamns kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av avtal vid kommunstyrelsen,. 3. Bakgrund Kommunen har en stor mängd interna och externa avtal inom olika avtalsområden. Årligen antar nämnderna i kommunen nya avtal. Risk finns att kommunen inte har tydliga interna regler för avtalshantering och att kompetensen rörande avtalsfrågor är bristfällig. Andra risker är att avtal löper för länge, glöms bort att sägas upp, eller att de på andra sätt hanteras ovarsamt så att kommunens bästa inte bevakas kontinuerligt. Detta kan leda till förluster av olika slag för kommunen. Syfte och revisionsmål 4. Syfte och revisionsmål 4.1 Syfte Syftet med granskningen var att konstatera om kommunen hanterar sina avtal på ett godtagbart sätt. 2 (11)

5 4.2 Revisionsmål Revisionsmålen för granskningen var att konstatera om: Avtalen är lätta att finna. Avtalen förvaras på ett betryggande sätt. Kommunens intresse ur ekonomisk synpunkt och andra perspektiv bevakas. Avtalen är undertecknade av behörig person. Den interna kontrollen är god. Interna avtal inom kommunen är skrivna på ett godtagbart sätt. Kompetensen för avtalshantering är ändamålsenlig. Kommunens interna regler för avtalshantering skall dokumenteras. 5. Definition och avgränsning De avtal som omfattats av granskningen var avtal med ekonomiska villkor (kostnader, intäkter eller förmåner av andra slag), med en löptid om minst ett år och som gäller under år Från granskningen undantogs avtal till ett värde som understeg ett halvt basbelopp ( kr) samt följande avtalstyper: Anställningsavtal, uppdragsavtal dvs. sådana avtal som behandlats i kommunens lönesystem. Avtal som avsåg offentliga tjänster i massproduktion som el, vatten/avlopp, sophämtning, sotning och dylikt. 6. Metod, genomförande och personal Granskningen har genomförts som en styrmedelsgranskning. Det innebär att interna och externa krav samt gällande styrmedel har kartlagts. Styrmedlen har därefter granskats med avseende på befintlighet, efterlevnad och ändamålsenlighet. Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer och annan personal vid de förvaltningar som har omfattats av granskningen. Granskningen har genomförts av Dagney Hansson. Magnus Larsson har deltagit i granskningen genom sitt ansvar för revisionen. 3 (11)

6 Rapporten har saklighetsgranskats av kommunens ekonomichef och förvaltningscheferna för socialförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen. 7. Styrmedel 7.1 Externa krav De externa kraven inom området är främst krav från speciallagstiftningen inom olika områden samt kommunallagen och förvaltningslagen. 7.2 Interna krav Grunden för interna krav är kommunstyrelsens, socialnämndens och tekniska servicenämndens respektive reglemente. Övriga interna krav finns i kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar. Söderhamns kommun har tillsammans med kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Ovanåker bildat kommunalförbundet Inköp Hälsingland. Förbundets säte finns i Söderhamn men har ett bemannat kontor i varje medlemskommun. För kommunalförbundet och dess medlemmar finns en upphandlingspolicy utarbetad. I policyn anges att den grundläggande utgångspunkten är att den ansvarige i kommunen fattar anskaffningsbeslut och den ansvarige i kommunalförbundet fattar inköpsbeslut. Upphandling av varor och tjänster i kommunalförbundet skall präglas av effektivitet, kompetens och samordning. Enligt policyn är målet en god totalekonomi för respektive kommunkoncern i Hälsingland. När det gäller ramavtal anges i policyn att varuupphandlingen och större delen av tjänsteupphandlingen sker normalt med träffande av ramavtal och att alla medlemmars ramavtal skall upphandlas av kommunalförbundet eller den externa samarbetspart som kommunalförbundet kan komma att samverka med. Kommunerna som ingår i kommunalförbundet skall lämna information till förbundet om vilka personer som har rätt att fatta anskaffningsbeslut, vilka beloppsramar och andra restriktioner som gäller. Det finns inga generella riktlinjer i kommunen hur förvaltningarna/nämnderna skall hantera och bevaka sina avtal. 4 (11)

7 8. Granskad styrelse och granskade nämnder 8.1 Kommunstyrelsen Reglementet för kommunstyrelsen fastställer under avsnittet undertecknande av handlingar 22 att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. I reglementet för kommunstyrelsen under avsnittet delegering från kommunfullmäktige fastställs att kommunstyrelsen skall besluta i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Kommunstyrelsen antog , 159 delegationsordning för kommunstyrelsen. Delegationsordningen har reviderats av kommunstyrelsen vid sammanträden , 171, , 238 och , 47. Av delegationsordningen framgår under avsnitt A allmänt om verkställighet, beredning och beslut samt delegering av beslutanderätt, avsnitt B allmänna behörigheter som firmateckning och kvittenser samt att föra kommunens talan och under avsnitt C delegerad beslutanderätt inom olika områden som t.ex. allmänna ärenden, ekonomiärenden och upphandlings- och inköpsärenden. Under avsnitt C allmänna ärenden, ekonomiärenden framgår: Finansförvaltning Tecknande av fleråriga leasingavtal inom ramen för av kommunfullmäktige fattade beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott Upphandlings- och inköpsärenden Upphandling och beslut om inköp av varor upp till ett basbelopp och tjänster upp till två basbelopp och inom ramen för de medel som budgeterats för ändamålet. Upphandling och beslut om inköp vid förenklad upphandling av varor och tjänster upp till det s.k. tröskelvärdet enligt lag om offentlig upphandling och inom ramen för de medel som budgeterats för ändamålet. Ansvarig chef Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 (11)

8 8.1.1 Granskade avtal Vid kommunstyrelsens förvaltning har sex avtal granskats, fyra vid ekonomienheten och två vid personalenheten. Fem av de granskade avtalen var externa och ett var internt, fyra av avtalen reglerade intäkter och två kostnader. Granskningen visade att: avtalsparterna var tydligt definierade, avtalsföremålet var tydligt definierat, den ekonomiska regleringen var tydlig, för fyra av avtalen var giltighetstiden tydlig, för fyra av avtalen framgick på vilket sätt uppsägning skulle ske, avtalen var undertecknade av behörig person, inget avtal innehöll en klausul för reglering av tvist, avtalen förvarades på ett betryggande sätt. De två avtal där inte giltighetstiden var tydligt angiven avsåg avtal om intäkter för personaladministration och löneadministration. Båda avtalen var tecknade med kommunalförbundet inköp Hälsingland under 1996 respektive I avtalen fanns inte heller anvisningar om och hur ersättningen skulle indexregleras och det framgick inte heller hur avtalen skulle sägas upp. Vid förvaltningen finns inga fastställda rutiner för bevakning av tecknade avtal. Enligt uppgift kommer dock granskning av rutiner för bevakning att ingå i planen för intern kontroll. Kommentar De avtal som tecknats med kommunalförbundet inköp Hälsingsland avseende personaladministration och ekonomiadministration bör skrivas om så att det i avtalet tydligt framgår hur ersättningen till kommunen skall indexregleras och hur uppsägning skall ske. Det finns ingen förteckning över vilka avtal som finns i kommunen. Det borde vara värdefullt om en förteckning upprättades över aktuella avtal och, för att den skall vara åtkomlig för alla som arbetar inom kommunen, läggs ut på kommunens intranät. 6 (11)

9 I de granskade avtalen fanns inte någon klausul som reglerar tvist. I vissa fall kan kanske en tvisteklausul vara överflödig men för varje avtal som tecknas bör det övervägas om en tvisteklausul skall finnas med i avtalet. Det är viktigt att det vid förvaltningen finns fungerande rutiner för hanteringen av tecknade avtal bland annat när det gäller förvaring, förlängning, uppsägning och prisjustering. 8.2 Socialnämnden I reglementet för socialnämnden under avsnittet undertecknande av handlingar (18 ) framgår att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. Av delegationsordningen för socialnämnden från framgår under avsnitt A allmänt om beslutanderätt och delegering, B allmänna behörigheter, C delegerad beslutanderätt, D delegationsordning avseende alkohollagen samt under avsnitt E personaladministrativa ärenden m.m. Under B, allmänna behörigheter framgår: Firmateckning och kvittenser Tecknande av leasingavtal/andra avtal inom ramen för av socialnämnden fattade beslut. Förvaltningschef Under E, personaladministrativa ärenden mm framgår: Upphandlings- och inköpsärenden Löpande inköp av inventarier och kontorsmaterial etc. inom ramen för de medel som budgeterats för ändamålet är rena verkställighetsåtgärder i de fall de kan ske utan upphandling (se LOU: Lagen om offentlig upphandling). Upphandling och beslut om inköp av varor upp till ett basbelopp och tjänster upp till två basbelopp och inom ramen för de medel som budgeterats för ändamålet. Ansvarig chef 7 (11)

10 8.2.1 Granskade avtal Vid socialförvaltningen har 13 avtal granskats. Alla var avtal som avsåg externa kostnader för förvaltningen. Granskningen visade att: avtalsparterna var tydligt definierade, avtalsföremålet var tydligt definierat, den ekonomiska regleringen var tydlig, för 12 avtal var giltighetstiden tydlig, för de avtal där det skulle kunna bli aktuellt med uppsägning framgick det på vilket sätt uppsägning skall ske, avtalen var undertecknade av behörig person, fyra avtal innehöll en klausul för reglering av tvist, avtalen förvarades på ett betryggande sätt. Det avtal som saknar uppgift om giltighetstid avsåg ett avtal med ett företag som genomför utredningar. I pärmen där aktuella avtal förvarades fanns även gamla och ej aktuella avtal. Två av de granskade avtalen är tecknade - när det gäller avtalstid - att avtalet förlängs automatiskt om inte uppsägning sker viss tid innan avtalet går ut. I LOU (Lag om offentlig upphandling) 1 kap 4 fastställs att upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudsökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Klausuler med automatisk förlängning om avtalet inte sägs upp kan alltså inte anses uppfylla gällande konkurrenskrav vid offentlig upphandling. Domen i ett rättsfall mål nr i Kammarrätten i Göteborg säger att förlängning av avtal får inte ske om inte avtalet innehåller en förlängningsklausul. Med hänsyn till att anskaffning förutsätts utsättas för konkurrens med jämna mellanrum skall även avtal med förlängningsklausul sägas upp, särskilt om förlängningsklausulen utnyttjats en gång. Kommentar Vår granskning visar att rutinerna kring förlängning av avtalen kan förbättras. Inom socialnämndens verksamhetsområde har en plan för internkontroll arbetats fram. Det är lämpligt att granskning av rutiner kring hanteringen av avtal ingår som en del av intern kontrollplanen. 8 (11)

11 8.3 Teknisk servicenämnd I reglementet för tekniska servicenämnden under avsnittet undertecknande av handlingar (18 ) framgår att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av tekniska servicenämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. Den tekniska servicenämnden beslöt i november 2003 att ta bort sitt arbetsutskott. Det innebar att ärenden där arbetsutskottet var utsedd som delegat återgick till tekniska servicenämnden. Av nämndens delegationsordning framgår under avsnitt A allmänt om verkställighet, beredning och beslut samt delegering av beslutanderätt, B allmänna behörigheter och under avsnitt C delegerad beslutanderätt. Under delegerad beslutanderätt, upphandlings- och inköpsärenden framgår att löpande inköp av material inom ramen för de medel som budgeterats för ändamålet är rena verkställighetsåtgärder i de fall de kan ske utan upphandling (t.ex. vid avrop på slutna ramavtal). Under avsnitt C, delegerad beslutanderätt framgår: Upphandlings- och inköpsärenden Inköp av varor över två basbelopp och tjänster över fyra basbelopp dock maximalt till 500 tkr i samband med upphandling inom ramen för de medel som budgeterats för ändamålet. Upphandling av entreprenader upp till 500 tkr. Teknisk chef Teknisk chef Verksamhetsspecifika ärenden Teckna tilläggsavtal för tomträtter. Fastighetsingenjör Nyupplåtelse av arrenden och nyttjanderätter Teckna avtal gällande nyttjanderätter/upplåtelser Ändringar av arrenden och nyttjanderätter Kontrakt avseende lokaler/städtjänster Fastighetsingenjör Fastighetsingenjör Fastighetschef/städchef 9 (11)

12 8.3.1 Granskade avtal Vid den tekniska nämnden har 16 avtal granskats. Alla var avtal som avsåg externa kostnader för förvaltningen och avsåg t.ex. fjärrvärme, företagshälsovård, maskinsopning och licensavtal. Granskningen visade att: avtalsparterna var tydligt definierade, avtalsföremålet var tydligt definierat, den ekonomiska regleringen var tydlig, giltighetstiden var tydlig, för 15 av avtalen framgick det hur uppsägning skulle ske, avtalen var undertecknade av behörig person, två avtal innehöll en klausul för reglering av tvist, avtalen förvarades på ett betryggande sätt. I det tecknade avtalet med Stora Timber AB som avsåg byggande, nyttjande och framtida underhåll av väg framgick det inte klart hur avtalet skulle sägas upp. Det var oklart om ett av de granskade avtalen fortfarande var giltigt och några av avtalen som avsåg maskinsopning skall skrivas om under hösten. Fyra av de granskade avtalen var tecknade - när det gäller avtalstid - att avtalet förlängs automatiskt om inte uppsägning sker viss tid innan avtalet går ut. Se under avsnitt Vid förvaltningen pågår ett arbete med en dokumenthanteringsplan och allt eftersom arbetet med planen fortgått har databaser för t.ex. vägbidrag, platsupplåtelse, P-tillstånd och hyreskontrakt skapats. Avtal har en egen databas. Alla avtal från 2003 och några från 2002 finns inlagda i databasen och avtalen är tillgängliga för alla handläggare. När avtalstiden börjar gå ut går, eftersom avtalsdatabasen är kopplad till e-post systemet, en varning via e-post till den ansvarige handläggaren. Kommentar Det är positivt att det vid förvaltningen pågår ett arbete med att lägga in avtal i en egen databas i dokumenthanteringsplanen. Hanteringen av förvaltningens avtal kommer att underlättas när det bland annat gäller information om vilka avtal som finns, typ av avtal, motpart, kontaktperson, vem som är ansvarig, giltighetstid och bevakning. 10 (11)

13 Det är viktigt att giltighetstiden tydligt anges när avtal tecknas. När det gäller förlängning av avtalen se text under avsnitt granskade avtal, Socialnämnden. KPMG Bohlins AB, som ovan Magnus Larsson Kundansvarig Dagney Hansson Projektansvarig 11 (11)

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur KPMG Bohlins AB Datum Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Revisionsmål

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012 Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012 Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 1.0 Administrativa ärenden

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012 Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012 Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 1.0 Administrativa ärenden

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Avtalshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Metod

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Kristianstads kommun

Granskning av avtalshantering. Kristianstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Philip Maazon Mattias Johansson Mars 2014 Kristianstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...4 2. Inledning...6

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY för Alvesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2001-03-27 Reviderad 2005-03-18 POLICY = ett uttalande i generella ordalag som beskriver ett önskvärt beteende. INLEDNING...

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 13. 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER För beslut i vissa frågor, som annars skulle

Läs mer

Granskning av ersättning från högskolorna

Granskning av ersättning från högskolorna 2006-12-13 För kännedom: Utbildningsnämnden BSN-Norr BSN- Söder BSN- Öster Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av ersättning från högskolorna På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Granskning av avtalshantering Uppsala kommun

Granskning av avtalshantering Uppsala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Erik Wottrich Granskning av avtalshantering Uppsala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Bakgrund... 2 2.1. Avtalsuppföljning

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor FÖRETAGARE Bli leverantör till offentlig sektor Varje år upphandlar vi på Inköp Gävleborg varor och tjänster för ca 4 miljarder SEK till våra medlemskommuner och bolag. För dig som företagare innebär det

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp Delegationsordningen gör skillnad på upphandling och anskaffningsbeslut. Det framgår inte vari skillnaden rent beslutsmässigt består i. Är upphandling liktydigt med själva avtalstecknandet

Läs mer

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställd av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-03-27, 34 Delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden 1 Torsby kommun Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden Grundprincip: den som har kontot beslutar Noteringar All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning

godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-01-18 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG delegationsordning 2013 Sammanfattning Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antagen i KFN 2010-12-07; 58 Delegationsföreskrifter Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegationsförteckning. Delegering får ske till utskott,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen 1 (7) Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen Allmänt Ett landsting är en juridisk person som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se kommunstyrelsen 2016 KS/2015:346 Delegationsordning för Förvaltningens förslag

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-067 PM 2 2003-02-18 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Författningssamling i Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Reglemente Omfattar Kommunen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2004:87 Diarienr SK: 2004/2258 Handläggare: Sektion/Enhet: Anna Svensson Ulf Palm Ann Sofi Agnevik Datum: 2004-11-03 Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1(11) Rev. KFN 2011-12-06 86, KFN 2014-02-04 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Ej delegeringsbara

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse firmatecknare för Nykvarns kommun enligt upprättat förslag.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse firmatecknare för Nykvarns kommun enligt upprättat förslag. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Utseende av firmatecknare för Nykvarns kommun 2016 KS/2015:396 Förvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517 Revisionsrapport Kriminalvården 601 80 Norrköping Datum Dnr 2007-02-12 32-2006-0517 Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kriminalvården

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Förnyat samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby

Förnyat samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5(15) Sammanträdesdatum 2011-01-18 3 Förnyat samverkansavtal för gemensam bygg- och miljöorganisation Sala-Heby Dnr 2008/169 INLEDNING Genom detta avtal

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer