RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning"

Transkript

1 RIKTLINJER Riktlinjer för konkurrensutsättning

2 POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet och därmed enligt kommunallagen tillhör fullmäktiges exklusiva beslutanderätt och gäller tills vidare. En policy talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Policyn bör inte innehålla detaljerade ställningstagande vad gäller utförande, prioriteringar eller metoder. STRATEGI antas av kommunstyrelsen Strategidokument anger konkreta åtgärder för den politiska viljeinriktningen. En strategi ska ange vem som ansvarar för att åtgärder genomförs, när de ska vara genomförda samt vilka prioriteringar som ska göras. Strategin ska gälla under en begränsad period, exempelvis under en mandatperiod och antas av kommunstyrelsen. RIKTLINJE antas av kommunstyrelsen Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete. I riktlinjer preciseras hur något ska uppnås. Det kan exempelvis handla om hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå de politiska inriktningar och mål som finns i en policy eller strategi och dessa antas av kommunstyrelsen. ANVISNING godkänns av förvaltningschef/chef Anvisningar och rutiner rör sig i regel om ren verkställighet av riktlinjer eller andra styrdokument. Denna typ av dokument är förvaltningens verktyg för att verkställa politiska beslut och dokumenten är inte föremål för formella beslut i politiska organ utan upprättas efter behov av varje verksamhet/enhet i samråd med ansvarig förvaltningschef/chef. Dokumenttyp Giltighetstid Beslutande organ Beslutsdatum Riktlinje Tills vidare Kommunstyrelsen Antagen till följd av lag Revisionsdatum Dokumentansvarig Uppföljning Nej --- Stadsledningsförvaltningen ---

3 Konkurrensutsättning I kommunfullmäktiges beslut om konkurrensutsättningspolicy (KS 2007:88) anges att kommunstyrelsen utifrån intentionerna i fullmäktiges beslut skall besluta om riktlinjer för konkurrensutsättning. Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra förutsättningarna för konkurrensutsättning av stadens verksamheter. I riktlinjerna framgår även de krav som ställs på nämnderna och nämndernas ansvar för att besluta om principer som är specifika för den egna verksamheten. Riktlinjerna innehåller tre huvudavsnitt. Avsnitten omfattar former för konkurrensutsättning, nämndernas ansvar samt ett avsnitt om personal - lokaler inventarier övrigt. Riktlinjerna skall tillämpas från den 1 november Former för konkurrensutsättning Solna stads verksamheter skall tillämpa en gemensam hållning i konkurrens- och upphandlingsfrågor. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade konkurrensutsättningspolicyn skall stadens upphandlingsarbete genom ett professionellt förhållnings- och arbetssätt leda till effektiva affärer till nytta för medborgarna. Vidare skall staden vid varje köp av vara och tjänst utnyttja den konkurrenssituation som finns på marknaden. Vid alla upphandlingar skall lagen om offentlig upphandling (LOU) samt annan tillämplig lagstiftning följas Nämnden ansvarar för att all konkurrensutsättning/upphandling inom det egna verksamhetsområdet genomförs i enlighet med konkurrensutsättningspolicyn och dessa riktlinjer. Förutom att nämnden själv initierar konkurrensutsättningen kan enskilda initiativ uppstå genom att privata företag utmanar verksamhet genom den av kommunfullmäktige beslutade utmaningsrätten eller att anställda väljer att avknoppa verksamhet. För konkurrensutsättning som berör fler än en nämnd har kommunstyrelsen ett samordningsansvar. Utmaningsrätt Företag har möjlighet att initiera en konkurrensutsättning av kommunal verksamhet genom den utmaningsrätt som kommunfullmäktige beslutat om i konkurrensutsättningspolicyn. Utmaningsrätten innebär att det företag som vill driva en verksamhet åt staden på entreprenad har rätt att i enlighet med dessa riktlinjer utmana den kommunala verksamheten. Med utmaning avses att ett företag inkommer med ett önskemål till staden om att en del av stadens verksamhet skall upphandlas. Med stadens verksamhet avses sådan verksamhet som staden driver med egen anställd personal. All verksamhet får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av staden med egen personal. Skolverksamhet (grundskola och gymnasieskola) kan avknoppas men inte utmanas eftersom en sådan verksamhet i regel inte får läggas ut på entreprenad. Att skolverksamhet inte får läggas ut på entreprenad skall dock inte förväxlas med möjligheten att driva fristående skolor. Det senare är en privat verksamhet som med skolverkets tillstånd driver en skola. Staden är enligt regler i skollagen skyldig att betala bidrag/skolpeng till friskolor. Verksamhet som, efter en

4 offentlig upphandling, drivs med intraprenadavtal och sådan verksamhet som drivs genom s.k. kundvalsmodell är också undantagna från utmaningsrätten. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten. En utmaning skall riktas till ansvarig nämnd. Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till kommunstyrelsen. Utmaningen skall innehålla en beskrivning som visar vilken verksamhet i staden som utmanas, om hela eller delar av verksamheten utmanas, att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare, en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten. När en utmaning har inkommit skall nämnden eller i vissa fall kommunstyrelsen pröva frågan om upphandling skall ske i enlighet med intentionerna i utmaningen. En kopia av utmaningen som riktats direkt till en nämnd skall omedelbart delges kommunstyrelsen. Om nämnden beslutar att inte upphandla verksamheten skall beslutet motiveras. Nämndens beslut i ärendet skall delges kommunstyrelsen. Innebär nämndens beslut att en utmaning inte antas skall kommunstyrelsen pröva om nämndens motiv är acceptabelt i förhållande till kommunfullmäktiges konkurrenspolicy och kommunstyrelsens riktlinjer. Finner kommunstyrelsen att nämndens motiv strider mot de intentioner som redovisas i policy och riktlinjer skall kommunstyrelsen gå fram med ett ärende till kommunfullmäktige som har att besluta om utmaningen skall antas. Avknoppning Enligt konkurrensutsättningspolicyn strävar staden efter väl fungerande valfrihets- och kundvalsmodeller vilket förutsätter ett brett utbud av aktörer. Ett sätt att tillskapa ett varierat utbud av aktörer är att uppmuntra stadens personal att avknoppa sina verksamheter genom att starta egna företag. Begreppet avknoppning innebär att en eller flera anställda startar ett företag för att bedriva samma slags verksamhet som de tidigare utfört som anställda. Skillnaden är att de nu bedriver verksamheten som självständiga företagare. Avknoppning kan ske antingen genom att avknopparna deltar i en upphandling och får sitt anbud antaget eller får tillstånd/godkännande att bedriva verksamhet inom pengsystemen för skola och förskola. När det är fråga om en upphandling är nämnden fortfarande huvudman vilket innebär att avknopparen bedriver sin verksamhet på uppdrag av nämnden. Nämnden har det juridiska ansvaret för verksamheten. Förutsättningarna för uppdraget skall regleras i ett avtal mellan nämnden och avknopparen. När det är fråga om bidrag (pengsystem) till enskild verksamhet (skola - förskola) är det avknopparen som är huvudman för verksamheten vilket innebär att det inte finns något uppdragsförhållande mellan nämnden och avknopparen. Avknopparen har det juridiska ansvaret för den egna verksamheten. Till skillnad från skolverksamheten där skolverket är den myndighet som, efter inhämtande av synpunkter från berörd nämnd, godkänner verksamheten så är det berörd nämnd som beslutar

5 om tillstånd för enskilda förskolor att bedriva förskoleverksamhet. För att få ett sådant tillstånd skall nämnden förse avknopparen med information om vilka villkor som enligt skollagen gäller för att bidrag skall utgå Möjligheten att lämna annat stöd till avknoppare än bidrag till verksamheten begränsas av regler i kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och i viss mån av arbetsrättslig lagstiftning. Stöd i form av startbidrag, driftbidrag eller borgen kan exempelvis inte utgå. En garanti som innebär att staden i förväg förbinder sig att köpa en viss volym av avknopparen för en fast minimiersättning oavsett prestation kan i normalfallet inte heller lämnas. Nämnden avgör därutöver vilken kostnadsfri information, utbildning och konsultstöd som kan ges till avknopparen. Vid konkurrensutsättning enligt LOU skall insatserna göras innan upphandlingsprocessen påbörjats, oftast under perioden fram till dess att nämnden beslutat om förfrågningsunderlaget. Hjälp från konsulter eller liknande för att ta fram underlag till anbud får dock inte ske med ekonomiskt stöd från staden. Nämndernas ansvar Av konkurrensutsättningspolicyn framgår att staden skall vara en attraktiv och professionell aktör för kunder/brukare, leverantörer och anställda. En förutsättning för detta är att nämnderna, bland annat genom benchmarking och omvärldsorientering, ser till att ha god kunskap om marknadsutvecklingen inom det egna verksamhetsområdet. Nämnderna skall i sin planering av konkurrensutsättning se till att det finns tid för kontakter med leverantörer innan arbetet med förfrågningsunderlaget 1 påbörjas. Genom sådana kontakter kan nämnderna tillgodogöra sig leverantörernas kompetens och erfarenhet vilket kan vara till gagn vid framtagande av förfrågningsunderlaget. Kontakterna får inte gynna någon leverantör på ett otillbörligt sätt. Nämnderna skall, för verksamhet där staden fortfarande är huvudman i avtal, överenskommelser och i andra lämpliga former för information, tydliggöra samspelet mellan brukare/kund leverantör nämnden. Nämnderna är skyldiga att på ett objektivt och aktivt sätt förvissa sig om att varje leverantör är införstådd med de villkor som gäller. Detta är viktigt i synnerhet för små nystartade företag vars ledning ofta saknar erfarenhet av att agera i en konkurrensutsatt verksamhet. Nämnden skall ge konkurrensneutral information till medborgarna om de val som finns inom de verksamheter som erbjuder valmöjlighet. Nämnden skall inför en upphandling av en verksamhet ta ställning till hur nämnden, kunder/brukare, anställda, fackliga organisationer skall hållas informerade under upphandlingsprocessen. Nämnden skall informera anställda som vill starta företag om de förutsättningar som gäller och det stöd som kan ges utifrån dessa riktlinjer och de frågor som nämnden utifrån dessa har att ta ställning till. 1 Förfrågningsunderlaget utgör det material som en anbudsgivare har som underlag för att lämna ett anbud.

6 Konkurrensutsättningsplan Nämnden skall årligen upprätta och i samband med beslut om verksamhetsplan låta kommunfullmäktige ta del av en konkurrensutsättningsplan. I planen skall redovisas vilka verksamheter som är konkurrensutsatta och förslag till konkurrensutsättning för den närmaste planeringsperioden. Nämnden skall årligen redovisa utfallet av planen. Verksamheters upphörande Nämnden skall tillse att det finns rutiner för ett eventuellt återtagande av de verksamheter som upphandlats i konkurrens och där staden är huvudman. Rutiner måste också finnas för hur staden skall uppfylla sina lagreglerade skyldigheter gentemot de brukare som omfattas av pengsystemet inom skola förskola och där staden inte är huvudman i händelse att den enskilde anordnaren (huvudmannen) inte kan fullfölja sina åtaganden. Kvalitet Nämnden skall i beslut om förfrågningsunderlag och avtal 2 fastställa kvalitetsmål för den konkurrensutsatta verksamheten. I avtal skall även framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta om avtalad kvalitet inte levereras. Kvalitetsmålen skall vara lika, oavsett om verksamheten kommer att bedrivas som en intraprenad 3 eller av en extern entreprenör. Nämnden ansvarar för att kvalitetsmätning integreras i styrningen av de konkurrensutsatta verksamheterna. Kvalitetsmätningen skall vara handlingsinriktad och ge underlag för att vidta förändringar. Mätningarna skall omfatta struktur, process och resultat. Resultatkvaliteten är dock central. Vid uppföljning och utvärdering av kvaliteten skall ett antal separata kontroll- och mätinstrument användas. De sammanvägda resultaten från olika kontroller och mätningar skall utgöra underlag för en samlad kvalitetsbedömning. Nämnden skall besluta om samarbetsformer med såväl intraprenader som externa entreprenörer för att säkerställa att stadens beställarfunktion och utföraren av verksamheten gemensamt arbetar för att utveckla verksamheten samt att man tidigt identifierar och löser eventuella kvalitetsproblem och andra avvikelser i den avtalade verksamheten. Ökat företagande Konkurrensutsättningen av den kommunala verksamheten skall enligt stadens konkurrensutsättningspolicy, där så är möjligt, organiseras så att små företag har goda möjligheter att delta. Företagare skall oavsett kön, ålder, etnicitet eller andra olikheter, ha likvärdiga möjligheter. I samband med beslut om förfrågningsunderlag skall nämnden redovisa hur upphandlingen är organiserad för att ge småföretagare möjlighet att lägga anbud. 2 När det gäller enskild anordnad verksamhet inom pengsystemen för skola- och förskola är kommunen inte huvudman och inga avtal kan tecknas i dessa fall. För friskolorna gäller att skolverket har tillsynsansvaret. För friförskolornas del kan barn- och utbildningsnämnden fastställa de kvalitetsmål som skall gälla som villkor för att nämnden skall ge sitt tillstånd. 3 Intraprenad är i grunden en kommunal resultatenhet med utökade befogenheter samt utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Intraprenad ger möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då uppdraget tecknas i en tydlig, flerårig överenskommelse med beställaren.

7 Nämnden har ansvar för att aktivt verka för att informera stadens personal om möjligheten att som egna företagare få bedriva kommunal verksamhet. Egenregiverksamhet Nämnden skall vid varje beslut om upphandling av verksamhet, i enlighet med konkurrensutsättningspolicyn, ta ställning till om det är lämpligt att egenregiverksamheten skall få inkomma med anbud. När en kommunal utförare lämnar ett internt anbud skall det behandlas på samma villkor som ett anbud från en utomstående anbudsgivare. Vid utvärderingen av egenregianbud är ett grundkrav för en konkurrensneutral jämförelse med externa anbud att samtliga direkta och indirekta kostnader som är hänförliga till verksamheten finns redovisade. När ett anbud från egenregin vunnit i konkurrens övergår egenregin till att bli en intraprenad. Den överenskommelse som skall tecknas mellan nämnden och ansvarig för intraprenaden skall ha samma innebörd som ett avtal med en extern anbudsgivare. I det fall som intraprenaden inte klarar att uppfylla den ingångna överenskommelsen skall nämnden begära att en åtgärdsplan lämnas in som beskriver hur intraprenaden kommer att vidta åtgärder för att kunna uppfylla överenskommelsen. Genomförs inte åtgärderna på ett tillfredsställande sätt inom utsatt tid skall nämnden pröva om intraprenaden skall avbrytas och om en förnyad konkurrensutsättning skall ske utan egenregins deltagande. För att säkerställa konkurrensneutraliteten skall nämnden så långt möjligt organisatoriskt särskilja beställarfunktionen från utföraren av verksamheten i egenregin. Beställarfunktionen skall utarbeta förfrågningsunderlag, referenskalkyler, ansvara för utvärdering av anbud, teckna avtal/överenskommelser och följa upp avtal/överenskommelser. Den ansvarige för egenregiproduktionen skall utarbeta egenregianbud och skall om egenregin vinner ansvara för att egenregin som en intraprenad utför uppdraget enligt överenskomna villkor. Personal Lokaler Inventarier Övrigt Personal Nämnden skall i sin tidsplanering av en konkurrensutsättning ta hänsyn till den ordning som följer av medbestämmandelagen (MBL). Inför beslut om en konkurrensutsättning/avknoppning skall de fackliga organisationerna informeras. Därefter skall arbetsgivaren följa den primära förhandlingsskyldigheten som innebär att arbetsgivaren skall förhandla med berörd facklig organisation före beslut om viktigare förändring av verksamheten som är av betydelse för arbetstagaren. Förhandling skall även genomföras inför antagande av anbud. De fackliga organisationerna skall då ges möjlighet att ha synpunkter på en extern utförares förmåga att genomföra uppdraget. Vid konkurrensutsättning av verksamheter skall arbetsgivaren förhandla vid följande tillfällen: a) Inför beslut att konkurrensutsätta (MBL 11), om det inte framgår av nämndens konkurrensplan och under förutsättning att planen är MBL- förhandlad b) Inför antagande av förfrågningsunderlag (MBL 11) c) Inför antagande av anbud (MBL 11 och 38)

8 d) Vid övergång av verksamhet, inrangeringsförhandlingar (MBL 11 och28) e) I övrigt i samband med att organisatoriska konsekvenser uppstår för staden före, under och efter en konkurrensutsättning (omorganisation, övertalighet och dylikt, MBL 11) Information om pågående konkurrensutsättning bör lämnas löpande enligt MBL 19. Förhandlingar enligt punkten d) skall föras av den övertagande arbetsgivaren och den överlämnande arbetsgivarens fackliga organisationer. För att underlätta verksamhetsövergången kan staden vara behjälplig vid förhandlingarna om parterna så önskar. Personal med arbetsgivaransvar som avser att utmana och/eller avknoppa den egna verksamheten skall i samband med att planerna offentliggörs informera de fackliga organisationerna. Det är viktigt att notera att en chef som avser att avknoppa/utmana verksamheten ändå representerar Solna stad som arbetsgivare till dess att avknopparen fullt ut tagit över verksamheten och därför ansvarar för att ordningen ovan följs. Nämnden ansvarar för att följa upp att en avknoppare förbereder övertagandet på ett sådant sätt så att det inte går ut över den löpande verksamheten. Verksamhetsövergång Ett resultat av en konkurrensutsättning kan bli att någon annan än den som tidigare bedrev verksamheten kommer att fortsatt bedriva denna. Därför skall all konkurrensutsättning organiseras så att verksamhetsövergång enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) blir tillämplig. Nämnden ansvarar för att konkurrensutsättningen organiseras så att det är definierbara och avgränsade verksamheter som berörs. Vid en verksamhetsövergång har personalen rätt att gå över till den nya arbetsgivaren. En övergång av verksamhet innebär att berörd personals rättigheter och skyldigheter enligt de anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller hos staden vid tidpunkten för övergången i huvudsak övergår till den nya arbetsgivaren under anställningstidens första 12 månader. Detta gäller En ny arbetsgivare inträder automatiskt i den gamla arbetsgivarens ställe. Det behövs därför inte någon uppsägning från stadens sida och inte heller någon nyanställning hos den nya arbetsgivaren. Personal som går med vid en verksamhetsövergång har även rätt att hos den nya arbetsgivaren tillgodoräkna sig sin anställningstid hos staden. Personal har dock rätt att motsätta sig att gå över till den nya arbetsgivaren. Tjänstledighet för att pröva annat arbete skall inte tillåtas i detta fall. Även enhetschefer/motsvarande för den verksamhet som går över omfattas i normalfallet av verksamhetsövergång förutsatt att det inte är han eller hon som fortsatt skall driva den verksamhet som konkurrensutsätts eller avknoppas. Avknoppare har istället, enligt lagen (1997:1293) om rätt till tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet, rätt till tjänstledighet under högst sex månader för att själv eller genom juridisk person (exempelvis aktiebolag) bedriva näringsverksamhet. Med hänvisning till lagen om rätt till tjänstledighet skall den som vill avknoppa beviljas tjänstledighet från sin anställning hos staden under längst 6 månader.

9 Med hänvisning till såväl arbetsrätten som de oklara avvecklingskostnaderna skall personal som går över till annan verksamhet inte ges någon återanställningsgaranti. Lokaler När en entreprenör efter att ha vunnit en upphandling i konkurrens eller en friskola efter godkännande/tillstyrkande skall driva en verksamhet måste vissa förutsättningar uppfyllas för att nämnden skall få godkänna att verksamheten får bedrivas i stadens lokaler. För verksamheter där hyreskostnaderna inte utgör en oväsentlig del av entreprenörens eller friskolans omkostnader skall hyresavtal/nyttjanderättsavtal endast tecknas med företag vars juridiska person är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. En entreprenör eller en friskola skall teckna ett hyresavtal/nyttjanderättsavtal med staden som hyresvärd. I en särskild handling som inges till Hyresnämnden för godkännande, skall entreprenören/friskolan och hyresvärden (Solna stad) komma överens om att entreprenören/friskolan avstår från sitt indirekta besittningsskydd enligt hyreslagen. I det fall det verksamhetsavtal/tillstånd, med vars stöd avknopparen bedriver verksamhet i lokalen, upphör före hyrestidens utgång så äger hyresvärden och utföraren rätt att säga upp nyttjanderättsavtalet att upphöra vid det månadsskifte som inträffar 9 månader från uppsägningsdatum. Nämnden ansvarar för att se över de konsekvenser som ett hyresavtal med extern part kan innebära för annan verksamhet i staden som bedrivs i eller i anslutning till lokalerna. I det fall någon annan är beroende av att kunna disponera vissa delar av den andre partens lokaler (exempelvis korridorer) för att kunna nyttja de egna lokalerna 4 så skall det regleras i en överenskommelse mellan parterna alternativt i hyresavtalet som i så fall blir ett trepartsavtal i de aktuella delarna. Även samnyttjande av lokaler kan bli aktuellt och skall också regleras i en överenskommelse eller i hyresavtalet. I normalfallet skall stadens fastigheter inte säljas till entreprenörer, friskolor eller enskilda förskolor. Om frågan om försäljning av stadens lokaler ändå blir aktuell skall nämnden i ett ärende tillfråga kommunstyrelsen som kan föreslå kommunfullmäktige att en försäljning skall ske. Utgångspunkten för bedömningen skall vara om det är av vikt att staden har ett eget fastighetsbestånd som kan utgöra en garant för att det finns lokaler i tillräcklig omfattning för de åtaganden som staden är skyldig att utföra åt stadens medborgare i den aktuella verksamheten och/eller i det aktuella området. I avvägningen skall även tillgång till lämpliga lokaler hos stadens företag vägas in. Inventarier En entreprenör, friskola eller enskild förskola som tecknat hyresavtal med staden för att bedriva verksamheten i stadens lokaler skall i normalfallet även överta de inventarier som finns i lokalerna. Ersättningsnivån för inventarierna skall utgå ifrån marknadspriser. Detta gäller dock inte de inventarier som omfattas av hyresavtalet och ingår i hyran. 4 För stadens del centralkök, idrottshallar etc.

10 Övrigt Staden hanterar en stor mängd information både om enskilda personer (kunder, brukare, elever) och om verksamheten som ställer krav på lagring och arkivering. Staden har också krav på att sammanställa statistik och andra underlag som ska lämnas till myndigheter m.m. Nämnden ansvarar för att i samband med att en konkurrensutsättning initieras gå igenom hur information som framdeles kommer att finnas hos en utförare ska hanteras, lagras, arkiveras och vilka typer av uppgifter som måste lämnas till staden. Nämnden skall också i detta sammanhang fastställa om en utförare måste ha tillgång till exempelvis vissa IT-system för att klara dessa krav och hur ersättningen för detta i så fall skall regleras. Tillämpningsanvisningar Stadsledningsförvaltningen skall utarbeta tillämpningsanvisningar med utgångspunkt i dessa riktlinjer. Av tillämpningsanvisningarna skall bland annat framgå hur nämnderna skall hantera lagen om offentlig upphandling, medbestämmandelagen och övriga arbetsrättsliga frågor, tillståndsgivning m.m.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Riktlinjer vid konkurrensförfarande. avseende kundval, upphandling, upprättande av konkurrensplaner, avknoppning och utmaning -

Riktlinjer vid konkurrensförfarande. avseende kundval, upphandling, upprättande av konkurrensplaner, avknoppning och utmaning - Riktlinjer vid konkurrensförfarande avseende kundval, upphandling, upprättande av konkurrensplaner, avknoppning och utmaning - 2009-01-16 rev 2009-02-16 2 (18) Innehåll 1. ÄNDAMÅL MED RIKTLINJERNA...3

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Riktlinjer för konkurrensutsättning

Riktlinjer för konkurrensutsättning Riktlinjer för konkurrensutsättning Antagna av kommunfullmäktige i Falkenberg 2009-03-26 22 Falkenbergs kommun 1 Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet 1. Syfte med riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Policy. Policy för konkurrensprövning. Sida 1/5

Policy. Policy för konkurrensprövning. Sida 1/5 Sida 1/5 Policy för konkurrensprövning Inledning Öppenhet för alternativa driftsformer Ökad valfrihet, kvalitetsutveckling, kostnadseffektivitet Egen regi eller alternativ driftsform? Kommunens välfärdsverksamheter

Läs mer

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-10-31, 182 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Eda kommun 3(7) Innehållsförteckning...4 1. Syfte... 4 2.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 4 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 4 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

ANVISNING. Tillämpningsanvisningar för konkurrensutsättning

ANVISNING. Tillämpningsanvisningar för konkurrensutsättning ANVISNING Tillämpningsanvisningar för konkurrensutsättning POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009:

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009: Socialförvaltningen Stabent Nils Zadik 036-10 53 34 BILAGA 3 TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2009-07-28 1 (5) Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun.

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (8) MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 83. Markanvisning Med markanvisning avses en överenskommelse mellan

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun

Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun Riktlinjer för intraprenad Ks 2006:598 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 304 1 2 STADSKONTORET

Läs mer

Avknoppningar Skrivelse av Carin Jämtin (s)

Avknoppningar Skrivelse av Carin Jämtin (s) PM 2009: RI (Dnr 209-939/2009) Avknoppningar Skrivelse av Carin Jämtin (s) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Skrivelsen av Carin Jämtin (s) anses besvarad med vad som

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten Bilaga 4, Förslag till beslut Policy och riktlinje för resor i tjänsten Policy och riktlinjer för resor i tjänsten Policy för resor i tjänsten Policyn innebär att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 7.30-12 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2004:87 Diarienr SK: 2004/2258 Handläggare: Sektion/Enhet: Anna Svensson Ulf Palm Ann Sofi Agnevik Datum: 2004-11-03 Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Policy och riktlinjer. Alternativa driftsformer. kommun

Policy och riktlinjer. Alternativa driftsformer. kommun Policy och riktlinjer Alternativa driftsformer i Vetlanda kommun Antagen av kommunfullmäktige den 21 maj 2008 1. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 2 2. MOTIV OCH SYFTE... 3 2.1 MOTIV TILL KONKURRENSUTSÄTTNING

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Slutrapport från partsgemensam nämnd 2015-12-08

Slutrapport från partsgemensam nämnd 2015-12-08 Slutrapport från partsgemensam nämnd 2015-12-08 Slutrapport från partsgemensam nämnd Nämndens uppdrag har varit att samla information och kunskap om anställningsprocesserna i samband med upphandling.

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Förslag till beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. att. till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag. att

Förslag till beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. att. till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Ölund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-23 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 10 1 (5) HSN 1401-0132 Yttrande över motion 2013:27 av Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

ÖRESUNDSTÅG AB OCH REGION SKÅNE RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ

ÖRESUNDSTÅG AB OCH REGION SKÅNE RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ ÖRESUNDSTÅG AB OCH REGION SKÅNE RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B) Öresundståg AB, org. nr 556794-3492, med adress Stortorget

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517 Revisionsrapport Kriminalvården 601 80 Norrköping Datum Dnr 2007-02-12 32-2006-0517 Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kriminalvården

Läs mer

Integrering av Vård och omsorg

Integrering av Vård och omsorg Bilaga 2015-11-25 1 (6) Integrering av Vård och omsorg Frågor att beakta Inför integreringsarbetet har socialförvaltningen beaktat olika frågor som lyfts upp i PwC:s rapport samt inriktningar som En väg

Läs mer

Program för mål och uppföljning av privata utförare

Program för mål och uppföljning av privata utförare Styrande dokument Senast ändrad 2015-09-15 Program för mål och uppföljning av privata utförare Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Utvecklingsenheten Dokumentnamn Program för mål och uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare PROGRAM Program för mål och uppföljning av privata utförare Typ av styrdokument Program Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-11-28, 142 Diarienummer KS 2016/231 Giltighetstid Fr.o.m. 2016-12-01

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Riktlinjer för. upphandling och inköp

Riktlinjer för. upphandling och inköp Riktlinjer 1 Riktlinjer för upphandling och inköp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-14 2 (7) 1 Mål Det övergripande målet med upphandlingsverksamheten är att åstadkomma en effektiv upphandlingsprocess

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. Val av annan skola (bilaga 2)

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. Val av annan skola (bilaga 2) KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Administrativ chef Mats Linde Planeringssekreterare Wolfgang Friedh 1 (5) Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS.2015.133

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS.2015.133 Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: Kommunstyrelsen 2015-06-17, 238 Ansvarig: Personalchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun Styrdokument Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun Fastställd av kommunfullmäktige, 174 Giltighetstid 2019-12-31 2 (5) Vår handläggare Beslutshistorik Gäller från Antagen av

Läs mer

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun Revisionsrapport Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola Mjölby kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfråga... 1 Metod... 2 Lagens syfte och tillämpning...

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för sponsring m m

Riktlinjer för sponsring m m Riktlinjer 1 (7) Riktlinjer för sponsring m m Inledning Skurups kommun är en politiskt styrd organisation, vilket ställer särskilda krav på styrning och ledning. För att underlätta styrningen och ledningen

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer