Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson"

Transkript

1 Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

2 Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling Upphandlingsformerna Beslut om att upphandla 3 3. Organisering av upphandlingsarbetet 3 4. Våra iakttagelser från intervjuer, dokumentstudier och stickprover Mål- och styrdokument Delegation av upphandlingsbeslut Stickprov av upphandlingsärenden Personbil Möbler Yrkesförberedande, Vuxenutbildning Sjukvårdsmaterial Stickprov av leverantörsfakturor 7 5. Våra sammanfattade kommentarer Delegation av upphandlingsbeslut 8 6. Rekommendationer 9 Bilagor A B Stickprovsfrågor till granskning av större upphandlingar Stickprovsfrågor till granskning av mindre inköp

3 1. Bakgrund, syfte och metod KPMG har fått i uppdrag från kommunens revisorer att granska upphandling inom kommunen. upphandlar varor, tjänster och entreprenader för stora belopp varje år. All upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Syftet med rapporten att granska hur kommunens genomförda upphandlingar förhåller sig till LOU och kommunens upprättade styrdokument för området. Granskningen har bestått av studier av dokument, såsom inköpspolicy, ramavtal och riktliner. Intervjuer har genomförts med ekonomichef, nuvarande inköpssamordnare och inköpare. Vidare har två stickprovsundersökningar genomförts. Fyra större upphandlingsärenden och 15 leverantörsfakturor valdes från 2008, för djupare granskning utifrån ett antal fastställda frågor, se bilaga I respektive II. 2. Regler om offentlig upphandling Uppgifterna till kapitlet är i huvudsak hämtade från Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. LOU reglerar offentliga organisationers upphandlingar. Lagens syfte är bland annat att de offentliga upphandlingarna ska utnyttja konkurrens, vara objektiva och affärsmässiga. I begreppet upphandling innefattas köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller bygganläggningsentreprenader. All kommunal verksamhet berörs av lagen, oavsett om den är skattefinansierad eller driver affärsverksamhet. Lagen är tvingande och det finns inga möjligheter att frånskriva sig delar av den. Lagens regel om affärsmässighet innebär att upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Vid prövning av anbud skall kommunen anta antingen: det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller det anbud som har lägst anbudssumma. Vid bedömning av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, kan verksamheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, driftskostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan med mera. Kommunen skall i förfrågningsunderlaget eller i annons om upphandling ange vilka omständigheter de tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först. De tekniska specifikationerna i underlaget får normalt inte hänvisa till ett visst varumärke eller ursprung. Om kommunen inte kan beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och begripligt utan en sådan hänvisning, får det göras under förutsättning att tillägg sker av orden eller likvärdigt. 1

4 2.1 Upphandlingsformerna Val av formen på upphandlingen beror både på vad som upphandlas och värdet på upphandlingen. Vid så kallade B-tjänster, t.ex. juridiska tjänster och hälso- och sjukvårdtjänster, kan oavsett värde upphandlas med förenklad upphandling eller urvalsupphandling. För övriga tjänster och samtliga varor är det avgörande om värdet på upphandlingen överträder det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdet inom kommunal förvaltning är från och med 1 januari kronor för byggentreprenader och kronor för övriga varor och tjänster. De olika upphandlingsformerna beskrivs i tabellen nedan. Under tröskelvärdena Form Upplägg Tidsfrist Direkt upphandling Förenklad upphandling Urvalsupphandling Över tröskelvärdena Upphandling direkt från enskild leverantör. Alla intresserade leverantörer har rätt att lämna anbud i enlighet med anbudsförfrågan. Upphandlaren får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Alla intresserade leverantörer har rätt att ansöka om att lämna anbud och den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud. Upphandlaren får förhandla med en eller flera av anbudsgivarna. Inga Anbudet ska få komma in minst tio dagar från dagen då ansökningsinbjudan publicerades. Som vid förenklad upphandling. Form Upplägg Tidsfrist Öppen upphandling Alla intresserade leverantörer har rätt att lämna anbud i enlighet med anbudsförfrågan. Minst 52 dagar från dagen då annonsen avsändes eller i vissa fall, om förannonsering skett, minst 22 dagar, men helst minst 36. Förfrågningsunderlaget ska skickas ut inom sex dagar från det att underlaget begärts. Tiden får förlängas om underlaget är skrymmande. 2

5 Selektiv upphandling Upphandlaren inbjuder ett antal leverantörer att lämna anbud. Anbudsansökan: minst 37 dagar från dagen då annonsen avsändes. Anbud: minst 40 dagar från dagen inbjudan skickades ut eller, vid förhandsannonsering, minst 26 dagar i vissa fall. Vid brådska får tiderna förkortas till 15 respektive 10 dagar. Tiden för mottagande av anbud får förlängas om platsen för leverans eller upphandlaren måste besökas innan anbud kan avges. Förhandlad upphandling Upphandlaren inbjuder ett antal leverantörer att lämna anbud och får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Anbudsansökan: minst 37 dagar från dagen då annonsen avsändes. Vid brådska får tiden förkortas till 15 dagar. 2.2 Beslut om att upphandla Beslut om att handla upp, består av två delar: anskaffnings- och inköpsbeslut. Med anskaffningsbeslut menas avgöranden om att något behövs i verksamheten och ska anskaffas på något sätt. Inköpsbeslut däremot fattas när leverantör väljs, och det avgörs vilka villkor som ska gälla för köpet. I en nämnd bör flera inköps- och anskaffningsbeslut med fördel kunna delegeras till ett utskott eller tjänsteman. Mindre anskaffningsbeslut som ligger i linje med uppställda mål och budget borde kunna ses som ren verkställighet (Hillborn Ingegärd & Tengdelius Karin 1988, Nämndbeslut?, Delegering?, Ren Verkställighet?, Stockholm, Svenska Kommunförbundet, s. 40). 3. Organisering av upphandlingsarbetet genomför upphandling genom kommunens centrala inköpsavdelning, vilket är en del av ekonomienheten, med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens samordnade ansvar för inköp framgår dock inte av reglementet. Av kommunens inköps- och upphandlingspolicy framgår att kommunen har en decentraliserad organisation för inköp. Inköpsavdelningen är dock centralt inköpsorgan med ansvar för att genomföra upphandlingar och teckna ramavtal för varor och tjänster som är kommunövergripande. Fastighetsavdelningen ansvarar för upphandling av byggentreprenader. Inköpsavdelningen bestod, vid tidpunkten för granskningen, av en inköpschef och en inköpare. 3

6 4. Våra iakttagelser från intervjuer, dokumentstudier och stickprover 4.1 Mål- och styrdokument har sedan 2007 en inköps- och upphandlingspolicy. Policyns inledning beskriver kommunens inköpsorganisation, varefter regler för ramavtal, direktupphandling och mottagning av gods och fakturabehandling skildras. Av policyn framgår att beloppsgränsen för direktupphandling är 5 prisbasbelopp, beloppsgränsen för 2009 är således kronor. Vidare beskriver policyn en organisation med inköpsberättigade, en anställd på varje förvaltning som ska samordna verksamhetens inköp och vara kontakten gentemot inköpsavdelningen. Av våra intervjuer har vi fått veta att förvaltningarna inte har tilldelat några av sina anställda sådana uppgifter. Kommunfullmäktige antog, , Riktlinjer för miljöanpassad upphandling. Riktlinjerna tar inte direkt ställning i vilken omfattning miljökrav ska vara styrande. Det framgår att exempelvis miljökriterier enligt EKU-kriteriet och Kemikalieinspektionen ska beaktas, men riktlinjerna tar inte ställning i konkreta frågor. Det framgår exempelvis inte i vilken omfattning ekologiska livsmedel ska väljas eller vilka miljökrav som ska ställas på inköp av bilar. Det finns även en policy för inköp av resor från 2008, vilken ger förutsättningar och riktlinjer för resor inom tjänsten Delegation av upphandlingsbeslut I Tranås decentraliserade inköpsorganisation har respektive nämnd att besluta om inköp. Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att styrelsen har delegerat till arbetsutskottet att besluta i inköpsfrågor, utan närmare precisering, t.ex. beloppsgräns. Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden har inte delegerat inköpsbeslut. I barn- och utbildningsnämndens delegationsordning beskrivs endast uppfattningen att mindre inköp är att betrakta som verkställighet. När det gäller inköpsbeslut har socialnämnden endast delegerat rätten att upphandla konsulttjänster. Kultur- och fritidsnämnden har delegerat inköp till förvaltningschefen, utan närmare precisering, vilket torde innebära att förvaltningschefen har delegation att välja leverantör för samtliga inköp inom nämndens verksamheter. Griftegårdsnämnden har en tydlig delegation av inköpsbeslut, efter beloppsgräns. 4.2 Stickprov av upphandlingsärenden Fyra större upphandlingsärenden valdes från 2008, för djupare granskning utifrån ett antal fastställda frågor, se bilaga I. 4

7 4.2.1 Personbil Vid inköp av en personbil till gatuavdelningen valdes förenklad upphandling. Av dokumentationen i ärendet har följande iakttagelser gjorts. Upphandlingen publicerades på kommunens och Allegos hemsida. Ett skallkrav gällde att personbilen skulle ha ett installerat alkolås av fabrikat Dräger. Samtliga fyra anbud kom in i tid. Alla inkommande handlingar har ankomststämplats. Ett öppningsprotokoll upprättades av inköpschefen och inköparen. Anbudsgivarna hade fyllt i intyg att de uppfyllde samtliga ställda skallkrav. Av förfrågningsunderlaget framgick det att kommunen själv genom Skatteverket kontrollerar om anbudsgivaren fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende bland annat inbetalning av skatter och sociala avgifter. Övriga erforderliga handlingar finns bevarade i akten. Tjänsteanteckningar och e-postmeddelanden fanns också bevarade i akten. Ett kontrakt och tilldelningsbesked upprättades av inköparen, varvid tilldelningsbeskedet expedierades till samtliga anbudsgivare Kommentarer Vi bedömer att korrekt form för upphandlingen valdes. Vi anser att det är lätt att följa upphandlingsprocessen utifrån handlingarna i akten. Den tekniska specifikationen av fabrikat Dräger gällande alkolåset, hänvisar till ett visst varumärke, vilket strider mot LOU. Vi bedömer att upphandlande myndighet i detta fall är tekniska nämnden. Nämnden har inte delegerat upphandlingsärenden, vilket innebär att nämnden själv har att anta leverantör. Beslut har dock fattats av inköparen, således utan stöd av delegation Möbler I förfrågningsunderlaget i upphandlingen av kontors-, skol-, och förskolemöbler framgick att inköpsvärdet för 2007 för kontorsmöbler varit tkr, för skolmöbler 400 tkr, och förskolemöbler 260 tkr. Kommunen ämnade teckna avtal för perioden med rätt till option om ett år. Upphandlingsformen öppen upphandling valdes. Av dokumentationen i ärendet har följande iakttagelser gjorts. Upphandlingen publicerades på kommunens och Allegos hemsida. Av förfrågningsunderlaget framgick följande utvärderingskriterier: service, pris och tillgänglighet. Samtliga fem anbud kom in i tid. Alla inkommande handlingar har ankomststämplats. Ett öppningsprotokoll upprättades av inköpschefen och inköparen. Leverantörerna hade fyllt i intyg att de uppfyllde samtliga ställda skallkrav. Anbudsgivarna hade inkommit med intyg som styrkte skallkraven. Anbuden hade sammanställts i en tabell. Av tabellen framgick bedömningen av respektive anbud utifrån kriterierna: pris, tillgänglighet och service. Något egentligt utvärderingsprotokoll, vilket tydligt utvisar motiven för val av leverantör och som undertecknats, saknas dock. Övriga erforderliga handlingar finns bevarade i akten. 5

8 Kontrakt och tilldelningsbesked upprättades av inköparen, varvid tilldelningsbeskedet expedierades till samtliga anbudsgivare. En av anbudsgivarna överklagade beslutet. Överklagandet skickades in till länsrätten Kommentarer Vi anser att korrekt form för upphandlingen valdes, eftersom upphandlingens värde med rätta bedömdes överstiga tröskelvärdena. Vi anser att det är lätt att följa upphandlingsprocessen utifrån handlingarna i akten. Vi anser att det borde ha upprättats ett särskilt utvärderingsprotokoll, i vilket det utförligare redogjordes för de olika bedömningarna. Enligt kommunstyrelsen delegationsordning är inköpsfrågor delegerade till arbetsutskottet. Kontraktet med leverantören hade undertecknats av inköparen, utan stöd av delegation Yrkesförberedande, Vuxenutbildning Av förfrågningsunderlaget till upphandlingen av vuxenutbildning framgår att uppdraget avsåg gymnasiala kurser på distans. Kommunen avsåg inte att förbinda sig att avropa en viss volym, men det angavs hur många elever som efterfrågat utbildning 2007 och hur många gymnasiepoäng de tagit. Som upphandlingsform valdes förenklad upphandling. Upphandlingen publicerades på kommunens och Allegos hemsida. Endast ett anbud kom in, vilket ankomststämplades och behandlades. Ett öppningsprotokoll upprättades av inköpschefen och inköparen. Information från skatteverket hade inhämtats gällande registrering för mervärdesskatt, innehavande av F-skattsedel och förekomst av skatteskulder. Övriga erforderliga handlingar finns bevarade i akten. Kontrakt och tilldelningsbesked upprättades av inköpschefen, varvid tilldelningsbeskedet expedierades till samtliga anbudsgivare Kommentarer Vi bedömer att korrekt form för upphandlingen valdes, eftersom upphandlingen rör en B-tjänst. Vi anser att det är lätt att följa upphandlingsprocessen utifrån handlingarna i akten. Vi bedömer att upphandlande myndighet i detta fall är barn- och utbildningsnämnden. Nämnden har inte delegerat upphandlingsärenden, vilket innebär att nämnden själv har att anta leverantör. Beslut har dock fattats av inköpschefen, således utan stöd av delegation Sjukvårdsmaterial För upphandlingen som föregick upprättandet av ramavtal för sjukvårdsmaterial, valdes förenklad upphandling. Avtal skulle tecknas för perioden Av förfrågningsunderlaget framgick uppskattad årsförbrukning för ett stort antal artiklar i en särskild bilaga. Vidare önskade kommunen rabatt på övriga varor, varför en korg med ett antal typiska varor presenterades i en annan bilaga. Kommunen avsåg inte att förbinda sig att avropa en viss 6

9 volym, utan antagen leverantör skulle leverera det faktiska behovet. Det har inte genomförts någon beräkning om värdet av ramavtalet, inför val av upphandlingsform. Båda två anbuden kom in i tid. Alla inkommande handlingar har ankomststämplats. Ett öppningsprotokoll upprättades av inköpschefen och inköparen. Leverantörerna hade fyllt i intyg att de uppfyllde samtliga ställda skallkrav. Information från skatteverket hade inhämtats gällande registrering för mervärdesskatt, innehavande av F-skattsedel och förekomst av skatteskulder. Övriga erforderliga handlingar finns bevarade i akten, det saknas dock en skriftlig utvärdering av anbuden. Kontrakt och tilldelningsbesked upprättades av inköpschefen, varvid tilldelningsbeskedet expedierades till samtliga anbudsgivare Kommentarer Vi anser att det, inför valet av upphandlingsform, borde ha genomförts en ungefärlig beräkning av ramavtalets värde. Utan en sådan beräkning är det svårt att veta om rätt upphandlingsform valts. Vi anser att det är lätt att följa upphandlingsprocessen utifrån handlingarna i akten. Vi bedömer att upphandlande myndighet i detta fall är socialnämnden. Nämnden har inte delegerat dessa inköpsbeslut, vilket innebär att nämnden själv har att anta leverantör. Beslut har dock fattats av inköparen, således utan stöd av delegation. 4.3 Stickprov av leverantörsfakturor 15 leverantörsfakturor valdes från 2008, för djupare granskning utifrån ett antal fastställda frågor, se bilaga II. Av de 15 granskade inköpen är sex (40 %) felaktigt genomförda. I fem fall har inköp gjorts av annan leverantör än vad ramavtal föreskriver, varav två rör teknikprodukter. Ett inköp gäller konsulttjänster från Ångpanneföreningen (ÅF) till byggnationen av ett vattenverk i kommunen. Tjänsten direktupphandlades, eftersom ramavtal om konsulttjänster vid utredning och projektering av VA-teknik hade gått ut. Värdet på upphandlingen var kronor, dvs. över beloppsgränsen för direktupphandling. Byggnationen av vattenverket försenades och behov av konsulttjänster behövdes längre tid, än vad befintligt ramavtal föreskrev. VA-avdelningen valde då att fortsätta att köpa tjänster från ÅF. Nya ramavtal om konsultstöd har nu tecknats t.o.m med möjlighet till förlängning med ett år. Bland de korrekt utförda inköpen har fem direktupphandlats, då värdet understigit kommunens beloppsgräns och det saknats ramavtal. Resterande fem, bland de korrekt utförda inköpen, har avropats från ramavtal. Vi kan konstatera att korrekta prislistor har använts vid dessa inköp. 7

10 5. Våra sammanfattade kommentarer Vi bedömer att inköpsarbetet i stort bedrivs i enlighet med LOU, kommunens olika styrdokument och ramavtal. Det finns dock ett flertal brister som bör åtgärdas. Vi anser att utvärderingen av anbuden borde dokumenteras bättre, t.ex. i ett protokoll, vilket tydligt utvisar motiven för val av leverantör. I övrigt finner vi dokumentationen i de granskade ärendena som tillfredställande. När det gäller direktupphandlingen av konsulttjänster från Ångpanneföreningen anser vi att VAavdelningen borde se till att kontinuerligt ha ramavtal om konsulttjänster inom utredning och projektering av VA-teknik. Det bedöms att det inte förelåg synnerliga skäl att frångå beloppsgränsen och direktupphandla tjänsterna. Ett urval av 15 stickprover ger inte en statistisk säkerställd bild av samtliga upphandlingar. Vi anser dock att det inte är godtagbart att så många som 40 % av de granskade inköpen är felaktiga. Vi ser ett behov av utökad information till alla de anställda som köper in varor och tjänster. Ett annat sätt att säkra efterlevnaden av LOU och kommunens policys i inköpsbeslut är att genomföra uppföljningar, t.ex. inom den interna kontrollen. Uppföljningarna skulle kunna bestå av stickprovsgranskningar, liknande den vi har genomfört. Vi anser att policyn för inköp och upphandling med fördel kan kompletteras med mål för kommunens inköpsarbete, till vilka det sedan kopplas strategier. Vidare rekommenderar vi att riktlinjerna för miljöanpassad upphandling kompletteras med konkreta regler, t.ex. vilka miljökrav som ska ställas på olika varor. 5.1 Delegation av upphandlingsbeslut Vi bedömer att då inte kommunstyrelsen från fullmäktige delegerats rätten att svara för centrala inköp, är inköpsavdelningens beslut att köpa in och ingå ramavtal åt andra nämnder utanför dess befogenhet. Vi bedömer ovanstående befogenhetsöverskridande som en allvarlig brist. Ska inköpsavdelningen genomföra upphandlingar, måste uppgifterna föras in i kommunstyrelsens reglemente. Samtliga nämnder, förutom griftegårdsnämnden bör revidera delegeringen av inköps- och anskaffningsbeslut. Vi anser att kommunstyrelsens delegation i frågan är otydlig. Vi rekommenderar att styrelsen delegerar vissa inköpsbeslut även till tjänstemän och anger någon gräns för varje delegat, exempelvis belopp. Vi anser att socialnämnden, tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden bör delegera fler inköpsbeslut till tjänstemän inom förvaltningen. Däremot bedömer vi kultur- och fritidsnämndens delegation som alltför vid, eftersom nämnden har delegerat all beslutanderätt gällande inköp. Även tekniska nämnden och kommunstyrelsen bör delegera rätten att köpa in varor och tjänster. 8

11 6. Rekommendationer Kommunstyrelsens centrala inköpsuppgifter måste framgå av reglementet Samtliga nämnder förutom griftegårdsnämnden bör revidera sina delegationsordningar gällande inköps- och anskaffningsbeslut. Utvärderingen av anbud bör dokumenteras bättre, förslagsvis i ett särskilt protokoll som sedan undertecknas Kunskapen hos anställda som köper in varor och tjänster bör höjas om ramavtal och LOU Kommunen bör genomföra uppföljningar av efterlevnaden av LOU, kommunens olika styrdokument och ramavtal.. Policyn för inköp och upphandling bör kompletteras med mål för kommunens inköpsarbete, till vilka det sedan kopplas strategier. Riktlinjerna för miljöanpassad upphandling bör kompletteras med konkreta regler, t.ex. vilka miljökrav som ska ställas på olika varor. KPMG, dag som ovan Lisa Åberg Revisor Fredrik Ottosson Revisor 9

12 A Stickprovsfrågor till granskning av större upphandlingar 1. Har korrekt upphandlingsform valts? 2. Har korrekt annonsering skett? 3. Har för sent ankomna anbud förkastats? 4. Har öppningsprotokoll upprättats? 5. Hur har kontroller av kvalificeringskrav genomförts? 6. Har leverantörerna behandlats lika i dessa kontroller? 7. Har samtliga utvärderade leverantörer uppfyllt samtliga skallkraven? 8. Hur har utvärderingen dokumenterats? 9. Har tilldelningsbeslut upprättats? 10. Har tilldelningsbeslut skickats till samtliga anbudsgivare? 11. Har rätt delegat fattat beslut? 12. Har något överklagande kommit in? 13. Är hanteringen av överklagandet korrekt? 14. Är samtliga dokument bevarade i akten? 1

13 B Stickprovsfrågor till granskning av leverantörsfakturor 1. Vilken form av upphandling har valts, direktupphandling eller ramavtal? 2. Finns ramavtal? Ramavtal finns: 3. Stämmer fakturan mot gällande ramavtal eller annat överenskommet gällande pris och andra villkor? Ramavtal finns inte: 4. Överstiger beloppet gränsen för direktupphandling utan att ramavtal finns? 5. Finns synnerliga skäl att frångå beloppsgränsen? 6. Rör fakturan ett större inköp som upphandlats på annat sätt än direktupphandling eller avropats från ramavtal? 2

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY för Alvesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2001-03-27 Reviderad 2005-03-18 POLICY = ett uttalande i generella ordalag som beskriver ett önskvärt beteende. INLEDNING...

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden KPMG Antal sidor: 11 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun Inköpspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 2 MÅL OCH INRIKTNING 1 3 GRUNDERNA I LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING 2 4 OLIKA FORMER FÖR UPPHANDLING 2 4.1 Direktupphandling 2 4.2 Förenklad

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517 Revisionsrapport Kriminalvården 601 80 Norrköping Datum Dnr 2007-02-12 32-2006-0517 Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kriminalvården

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Upphandlingar. Eslövs kommun. September 2007 Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Granskning av. Upphandlingar. Eslövs kommun. September 2007 Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av Upphandlingar Eslövs kommun September 2007 Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Inledning och syfte...4

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 .

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 . Revisionsrapport Gnesta kommun Ink: 2014-12- 10 Dnr För handläggning.. Sofia Nylund Intern kontroll avseende inköp från externa leverantörer inom kultur- och,f nestå kommun pwc Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Michael Slavicek Telefon 031-10 50 75 eller 08-454 48 51 Ert datum Er beteckning 1 (5) Malmö kommunstyrelse 205 80 MALMÖ Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande: Malmö stad Tekniska nämnden 1 (9) Datum 2016-02-17 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2016-160 Yttrande Till Stadsrevisionen revisorskollegiet Granskning av upphandlingar i Malmö stad SR-2015-28

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Riktlinjer för. upphandling och inköp

Riktlinjer för. upphandling och inköp Riktlinjer 1 Riktlinjer för upphandling och inköp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-14 2 (7) 1 Mål Det övergripande målet med upphandlingsverksamheten är att åstadkomma en effektiv upphandlingsprocess

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH LEGISLATION 2005 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA. Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379

PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH LEGISLATION 2005 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA. Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH LEGISLATION 2005 Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379 Phone: +371-7039-355 Fax: +371-7039-240 Mobile: +45-2622-0055 E-Mail:

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar).

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Info Version 8 URL http://com.mercell.com/permalink/39269023.aspx Externt anbuds-id 175908-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på området kan ha utvecklats, vilket kan

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 PM 2 2002-04-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Kommunförbundet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-post: ojs@publications.europa.eu Information

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Granskning av hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte, frågeställningar och metod 1 3. Regler som styr hanteringen av allmänna

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg 2012-05-14 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Paintab Sverige AB, 556563-6361 Kardanvägen 32 461 38 Trollhättan MOTPART 1. Trollhättans Stad Upphandlingsavdelningen 461 83 Trollhättan 2. Trollhättans

Läs mer

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster KKV1046, v1.1, 2016-04-04 BESLUT 2016-06-23 Dnr 295/2016 1 (8) Kalmar Vatten AB Box 817 391 28 Kalmar Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster Konkurrensverkets beslut Kalmar

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Riktlinjer. Hållbara inköp

Riktlinjer. Hållbara inköp Riktlinjer Hållbara inköp 1 FÖRORD Luleå kommun ska ha en hållbar och ändamålsenlig inköpsprocess som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Kommunens behov ska tillgodoses med rätt kvalitet till

Läs mer