Granskning av inköp och upphandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av inköp och upphandlingar"

Transkript

1 Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012

2 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig

3 Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning 1 1 Inledning Bakgrund Syfte/revisionsfrågor Revisionsmetod 3 2 Externa regler Lagarna om offentlig upphandling 4 3 Interna regler och organisation Upphandlingspolicy och riktlinjer Upphandlingsfunktionen Tekniska nämnden Intern kontroll och uppföljning Kommentarer 7 4 Granskning av genomförda upphandlingar Kontroll av upphandlingar genomförda Upphandlingsfunktionen Tekniska förvaltningen Kommentarer Kontroll via leverantörsreskontra Kontroll av genomförda upphandlingar Sammanställning av fakturerade belopp och upphandling Kommentarer 11 5 Revisionell bedömning 12

4 Sammanfattning Revisorerna i Ekerö kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning avseende inköp och upphandlingar i kommunen. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga rutiner för upphandling och inköp och om den interna kontrollen är tillräcklig. Sammanfattningsvis har följande framkommit: Vi bedömer att upphandlingsfunktionen i kommunen är ändamålsenligt organiserad. Tydliga regler och riktlinjer finns avseende hur upphandlingar ska gå till. Vi bedömer vidare att ansvarfördelningen är tydlig. Upphandlingsfunktionen i sin nuvarande funktion och bemanning är relativt nyetablerad i kommunen och arbete pågår med att utveckla rutiner och samverkan med förvaltningarna. Det går därför inte i dagsläget att fullt ut analysera i vilken utsträckning de riktlinjer och rutiner som hittills utvecklats, efterlevs. Vi kan konstatera att vissa ramavtal som finns inom tekniska kontoret, inte finns i kommunens samlade ramavtalslista. Detta är en brist. Vi bedömer att upphandlingsfunktionen och tekniska kontoret behöver samverka för att alla ramavtal ska kunna bli synliga för kommunens samtliga förvaltningar. Granskning av genomförda upphandlingar under 2011 har genomförts. Dessa upphandlingar är enligt vår bedömning mycket väl dokumenterade. De formella dokument som krävs finns i samtliga upphandlingar. En viktig faktor i upphandlingssammanhang är att de krav som ställs är tydliga och att utvärdering görs utifrån dessa krav. De granskade upphandlingarna har haft tydliga krav på anbudsgivarna och utvärdering är genomförd utifrån dessa krav. Kontroll via leverantörsreskontra har genomförts. Totalt har utbetalningar till 16 leverantörer granskats för åren 2010 och Vad gäller de direktupphandlingar som gjorts inom tekniska nämnden har revisionen förståelse för att direktupphandling har skett inom ramen för projektet Kullen. Vi kan dock konstatera att det finns risk att dessa kan ha varit otillåtna direktupphandlingar utifrån reglerna i LOU. Vidare kan vi konstatera att direktupphandlingar gjorts avseende individplaceringar. Detta riskerar också vara otillåtna direktupphandlingar enligt LOU. Samtidigt vet vi att det är relativt vanligt att direktupphandlingar görs inom detta område, eftersom varje placering kräver anpassning till individen i fråga. 1 av 12

5 Vi anser att det är av vikt att fler ramavtal tecknas avseende individplaceringar, för att i framtiden minimera behovet av direktupphandlingar. 2 av 12

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Ekerö kommun gör årligen inköp avseende varor och tjänster för betydande belopp. Utifrån revisionell utgångspunkt är det väsentligt att granska att upphandlingar genomförs i enlighet med kommunens riktlinjer och lagen om offentlig upphandling. Granskningen syftar till att kontrollera att upphandlingar genomförs i enlighet med kommunens riktlinjer och följer gällande externt regelverk, lagen om offentlig upphandling (LOU). 1.2 Syfte/revisionsfrågor Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga rutiner för upphandling och inköp och om den interna kontrollen är tillräcklig. Följande kontrollmål ligger till grund för granskningen: Upphandling av leverantörer har skett i enlighet med lagstiftning och kommunens regler Ansvarig nämnd säkerställer vid upphandling att eventuella underleverantörer kontrolleras och godkänns av kommunen. Rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal finns och tillämpas. Ramavtal finns som täcker verksamhetens behov av inköp av varor och tjänster. 1.3 Revisionsmetod Granskning sker via registeranalys av leverantörsstatistik/redovisningsinformation. Med utgångspunkt i denna genomgång sker en granskning av ett antal inköp under 2010 och Uppföljande intervjuer sker med berörda tjänstemän. Studier sker av upphandlingsdokumentation samt relevanta styrdokument. 3 av 12

7 2 Externa regler Inköp och upphandling 2.1 Lagarna om offentlig upphandling Syftet med upphandlingsreglerna i LOU är att de upphandlande myndigheterna och enheterna1 ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Regelverket syftar också till att ge leverantörer en möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling. Med offentlig upphandling menas de åtgärder en upphandlande myndighet eller enhet vidtar för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. De upphandlande myndigheterna har därmed att följa LOU vid all köp, hyra och leasing av varor och tjänster, med några undantag. I november 2007 antogs två nya lagar som ersätter lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, den s.k. klassiska lagen eller LOU, samt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, den s.k. försörjningslagen eller LUF. För offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader; principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen samt principen om transparens. Vid all upphandling, utom direktupphandling, krävs att den upphandlande myndigheten tar fram ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, kravspecifikation och kommersiella villkor. Förfrågningsunderlaget ska, i enlighet med tidigare nämnda principer, innehålla tydliga utvärderingskriterier och utformas på ett sådant sätt att inte vissa leverantörer gynnas respektive missgynnas. Skälen för samtliga beslut och vad som förekommit i övrigt under upphandlingsprocessen ska dokumenteras och förvaras i en upphandlingsakt, inklusive protokoll samt anteckningar som förts vid eventuella intervjuer med anbudsgivare. Den upphandlande myndigheten ska på eget initiativ lämna upplysningar om tilldelningsbeslut och skälet till val av leverantör. Nämnas bör också att ett antal skärpningar i upphandlingslagarna trädde i kraft Exempelvis hart en sanktionsavgift införts vid otillåten direktupphandling och att gränsen för lågt värde/direktupphandling läggs fast till 15 % av tröskelvärdena vilket i nuläget motsvarar cirka 287 tkr enligt LOU resp 577 tkr enligt LUF. 1 I tidigare LOU användes begreppet upphandlande enhet. Begreppet kvarstår i försörjningslagen men är utbytt mot upphandlande myndighet i den klassiska lagen. Med myndighet jämställs beslutande församlingar i kommuner och landsting, kommunala bolag m.m. enligt 2 kap 12 LOU, samt sammanslutningar av en eller flera myndigheter. 4 av 12

8 3 Interna regler och organisation 3.1 Upphandlingspolicy och riktlinjer Kommunfullmäktige i Ekerö kommun har antagit en upphandlingspolicy. Till policyn finns tillämpningsanvisningar utarbetade. Av policyn framgår att all anskaffning i kommunen ska ske affärsmässigt, objektivt och på ett affärsetiskt riktigt sätt. Samordning ska ske där så är möjligt. Alla verksamheter ska använda de avtal som tecknats av kommunen. Upphandlingsfunktionen och tekniska nämnden ansvarar för att alla upphandlingar överstigande 15 % (dvs all upphandling över direktupphandlingsbeloppet) av tröskelvärdet genomförs i enlighet med kommunens riktlinjer och gällande lagstiftning. Upphandlingsfunktionen ska vidare sprida information avseende upphandling inom kommunen samt ansvara för övergripande strategiska frågor inom upphandlingsområdet. 3.2 Upphandlingsfunktionen Upphandlingsfunktionen tillhör enheten Ekonomi och IT inom kommunledningskontoret. Funktionen består av en upphandlare och en upphandlingschef. Beslut om att inrätta en strategisk upphandlingsfunktion fattades i kommunen år Upphandlingsfunktionen har därefter arbetat för att utveckla denna funktion. Upphandlingsfunktionen ansvarar för att upphandla kommunens övergripande ramavtal. Upphandlingsfunktionen ska vidare genomföra alla upphandlingar som överstiger direktupphandlingsbeloppet. Upphandlingar genomförs då i samverkan med den förvaltning som initierat upphandlingen. Upphandlingsfunktionen har en samlad lista på alla ramavtalsleverantörer som kommunen har. I dagsläget finns 151 leverantörer på denna lista. Upphandlingsfunktionen arbetar vidare med att informera kommunens verksamheter om hur upphandling ska genomföras i kommunen. Utbildningar har genomförts för ett antal av kommunens verksamheter, men ett flertal verksamheter återstår. Upphandlingsfunktionen använder sig av upphandlingssystemet E-avrop. Detta upplevs fungera bra. 3.3 Tekniska nämnden Upphandling inom tekniska nämndens verksamhetsområde administreras av tekniska kontorets upphandlare. Ansvar för upphandling åligger tekniska chefen och sker i samråd med de ansvariga cheferna för fastighetsförvaltning respektive VAoch renhållningsverksamhet. Dokumentation kring upphandlingar finns hos förvaltningens upphandare. Hon har även samtliga avtal som tecknas med externa leverantörer. 5 av 12

9 Under år 2011 har ett 20-tal upphandlingar genomförts inom tekniska kontoret. Vissa av förvaltningens avtal läggs in i kommunens gemensamma avtalsdatabas. Detta gäller dock endast de avtal där andra parter i kommunen kan komma att behöva nyttja avtalet i fråga. Beslut om upphandling fattas i enlighet med nämndens delegationsordning. Den övergripande styrningen avseende upphandling utgör nämndens drift-, underhålls-, och investeringsbudget. För varje projekt utses en styrgrupp som består av teknisk chef, företrädare för verksamheten, projektledare samt fastighetschef respektive VA/renhållningschef. Styrgruppens utgångspunkt är att den projektbudget osm beslutats inte överskrids. Vid befarat budgetöverskridande fattas beslut om hur situationen hanteras och ytterst fattas beslut av nämnden. Ekonomisk uppföljning görs månadsvis och redovisas för nämnden. Tekniska kontoret har periodvis haft svårt att få tillräckligt med anbud. Under 2011 har tre upphandlingar avbrutits för att inga lämpliga anbud inkommit. Då nya upphandlingar genomförts har upplägget förändrats något med förhoppning om att få flera anbudsgivare att lämna anbud. Tekniska kontoret använder sig idag av upphandlingssystemet E-avrop. De avtal där andra parter i kommunen kan komma att behöva nyttja avtalet ifråga läggs in i kommunens gemensamma avtalsdatabas i E-avrop Intern kontroll och uppföljning Upphandlingsfunktionen och tekniska kontoret har ansvar för uppföljning av ingångna avtal, avtalstrohet och prisjusteringar. Om det vid uppföljning visar sig att ramavtal inte följs ska respektive chef kontaktas. Chefen har i sin tur ansvar för att åtgärder vidtas. Upphandlingsfunktionen har under 2011 gjort en uppföljning avseende i vilken utsträckning kommunens verksamheter följer tecknade ramavtal. Uppföljningen visade att följsamheten varierar stort mellan kommunens olika förvaltningar. Avtalstroheten i kommunen varierade mellan %. Resultatet har kommunicerats med ledningsgruppen och kommunens chefer som i sin tur ansvarar för att åtgärda eventuella avsteg från tecknade ramavtal. Undersökningen innehöll dock ett antal felkällor eftersom systemstöd vid tiden för uppföljningen saknades. Idag finns ett nytt stödsystem som kommer att underlätta årets interna uppföljning. Upphandlingsfunktionen har även genomfört en extern uppföljning avseende hur väl leverantörer följer avtalen utifrån de formella krav som ställts upp. Denna uppföljning visade ett mycket bra resultat. 6 av 12

10 3.4 Kommentarer Vi bedömer att upphandlingsfunktionen i kommunen är ändamålsenligt organiserad. Tydliga regler och riktlinjer finns avseende hur upphandlingar ska går till. Vi bedömer vidare att ansvarfördelning är tydlig. Upphandlingsfunktionen i sin nuvarande funktion och bemanning är relativt nyetablerad i kommunen och arbete pågår med att utveckla rutiner och samverkan med förvaltningarna. Det går därför inte i dagsläget att fullt ut analysera i vilken utsträckning de riktlinjer och rutiner som hittills utvecklats, efterlevs. Vi kan konstatera att vissa ramavtal som finns inom tekniska kontoret, inte finns i kommunens samlade ramavtalslista. Detta är en brist. Vi bedömer att upphandlingsfunktionen och tekniska kontoret behöver samverka för att alla ramavtal ska kunna bli synliga för kommunens samtliga förvaltningar. 4 Granskning av genomförda upphandlingar 4.1 Kontroll av upphandlingar genomförda 2011 Upphandlingsfunktionen och tekniska förvaltningen har genomfört ett antal upphandlingar under Ett urval av dessa upphandlingar har granskats. Kontroll av upphandlingsförfarandet har avsett följande dokumentation: Förfrågningsunderlag Öppningsprotokoll Utvärdering Tilldelningsbeslut Avtal Upphandlingsfunktionen Upphandlingsfunktionen hade vid granskningstillfället genomfört sex upphandlingar som avslutats under Fyra av dessa granskats med utgångspunkt av att dokumentation har funnits enligt ovan. De granskade upphandlingarna avser: Drift av det särskilda boendet Kullen Flyttjänster 7 av 12

11 Reklambyråtjänster Konsulter mättjänster Inköp och upphandling Samtliga upphandlingar har den dokumentation som LOU kräver. Av förfrågningsunderlagen framkommer vilken typ av upphandling det är fråga om, sista dag för anbudsgivning samt vilka krav som ställs på anbudsgivarna. Kraven är uppdelade på uteslutningskriterier, skall-krav samt utvärderingskriterier. Alla upphandlingar har erhållit ett flertal anbud (mellan 6 och 19 st). Utvärdering har gjorts i enlighet med de krav som ställts i förfrågningsunderlagen. Det framkommer av dokumentationen på vilken grund vinnande anbud har antagits Tekniska förvaltningen Inom tekniska förvaltningen har ett 20-tal upphandlingar genomförts under Fem av dessa har granskats. Dessa avser: - Ramavtal teknisk förvaltningsentreprenad Bygg - Upphandling projektledare VA-plan - Ombyggnation kök Birkaskolans förskola Närlunda - Juridisk och strategisk rådgivning vid VA-anslutning - Vinterväghållning Även upphandlingarna inom tekniska kontoret har den dokumentation som krävs enligt LOU. Det framgår tydligt av förfrågningsunderlagen vilka krav som ställs på anbudsgivarna. Inom tekniska kontoret finns dock i vissa fall avseende byggentreprenader problem att erhålla tillräcklig många anbud. I de granskade upphandlingarna har mellan två och fem anbud erhållits. Utvärdering av anbud finns dokumenterad och utgår från de krav som ställts i förfrågningsunderlagen Kommentarer De granskade upphandlingarna är enligt vår bedömning mycket väl dokumenterade. De formella dokument som krävs finns i samtliga upphandlingar. En viktig faktor i upphandlingssammanhang är att de krav som ställs är tydliga och att utvärdering görs utifrån dessa krav. De granskade upphandlingarna har haft tydliga krav på anbudsgivarna och utvärdering är genomförd utifrån dessa krav. 4.2 Kontroll via leverantörsreskontra Inom ramen för granskningen har registeranalys genomförs. Leverantörsstatistik för år 2010 samt för har plockats fram. 8 av 12

12 Samtliga leverantörer där inköp över sammanlagt en miljon kronor skett för år 2010 har kontrollerats via upphandlingsfunktionen och tekniska kontoret. För år 2011 har även vissa leverantörsfakturor under en miljon kronor ingått i urvalet. Kontroll har genomförts på följande sätt: 1) Rensning av de leverantörer som inte är att hänföra till upphandlad verksamhet (t ex hyra) 2) Kontroll via upphandlingsfunktionen, tekniska kontoret och avtalsregister av vilka leverantörer som det finns ramavtal med som tecknats via upphandlingsfunktionen eller tekniska kontoret. Dessa leverantörer har rensats bort från granskningsmaterialet. 3) Av resterande leverantörer har ett antal leverantörer valts ut där belopp utbetalats totalt för med är en miljon kronor. Dessa leverantörer har valts ut för granskning. Utifrån det urval som nämnts ovan har kontroll skett avseende om upphandling föregått köp från leverantörerna. Utöver ovanstående dokumentkontroll har även avstämning av avtalsbelopp gjorts gentemot leverantörsregister. Detta för att kontrollera att utbetalade belopp stämmer överens med avtalade belopp. 4.3 Kontroll av genomförda upphandlingar Efter genomgång av fakturor från år 2010 och perioden återfanns sammanlagt 16 leverantörer där belopp utbetalats över c:a en mnkr Granskning av upphandlingarna kopplade till dessa leverantörer har gjorts Sammanställning av fakturerade belopp och upphandling Nedan görs en genomgång av de leverantörer utbetalningar gjorts överstigande 1 mnkr. Dessa har därefter ställts gentemot det som faktiskt utbetalats enligt leverantörsreskontra. Utbetalningar 2010 Leverantör Lövdalens Bygg AB Ekerö taxi Stockholm Entreprenad Utbetalt 2010 (tkr) 18 mnkr 5,8 mnkr 3,9 mnkr 3,3 mnkr Upphandling genomförd Halva summan JA Ramavtal Ja 9 av 12

13 Hifab AB Sandbäckens rör AB 2,6 mnkr 2,6 mnkr Ja Ja Inköp och upphandling J G Ventilation 2 mnkr Eken Care A 1,9 mnkr Winqvist Bygg AB 1,7 nmkr Ja Mälaröåkarna Logica Sverige 1,5 mnkr Av de utbetalningar som gjorts under 2010 tillhör Lövdalens Bygg AB, Stockholms Entreprenad, Hifab AB, Sandbäckens rör AB och J G Ventilation samma projekt; utbyggnad av Kullens särskilda boende. Detta projekt har genomförts inom tekniska kontoret och pågått sedan Vad gäller Hifab har upphandling inte skett. Anledning till detta är en oförutsett uppkommen situation då en vakans för byggprojektledartjänsten inom fastighetsförvaltning uppstod inom tekniska kontoret. Tekniska kontoret var i akut behov av förstärkning av organisationen med en erfaren projektledare, vilket ledde till att Hifab anlitades. Kommunen försökte direkt att rekrytera en ny projektledare. Trots ett flertal rekryteringsförsök kunde ingen lämplig anställas. Efter 2008 har kommunen valt att fortsätta med Hifab, eftersom projektet avseende Kullen inte enligt egna bedömningar och med hänsyn till tidplanen klarade av byte av projektledare. Samtidigt har en upphandling genomförts avseende projektledning av mindre omoch tillbyggnationer och ramavtal finns fr o m mars Under 2011 har även en av kontorets fastighetsförvaltare vidareutbildat sig till byggprojektledare. Idag pågår förberedelser för upphandling av projektledare för framtida större byggprojekt. Detta eftersom man kommit fram till att anställning av erfaren projektledare troligen inte kommer att lyckas. Inom projektet Kullen har inledningsvis en byggentreprenör upphandlats avseende utfackningsväggar och yttertak. Av olika anledningar uppstod problem inom denna entreprenad, vilket ledde till att avtalet med entreprenören hävdes från kommunens sida. I denna situation krävdes att en ny entreprenör omgående fortsatte det påbörjade byggarbetet då det på grund av väderförhållandena under vintern fanns risk för ytterligare skador inom byggnationen. Detta ledde till direktupphandling av Lövdalens Bygg AB för färdigställande av denna entreprenad. Hälften av det utbetalda beloppet under 2010 till Lövdalens Bygg AB avser färdigställande av denna entreprenad. Den andra hälften av det utbetalda beloppet avser stomkomplettering som 10 av 12

14 generalentreprenad och har upphandlats senare som en del i projektet Kullen och i enlighet med LOU. Utbetalningar 2011 Leverantör Frösunda Assistans Opalen Vård AB Avenira Center Acconova Care Traveller Buss Finskt äldrecentrum Utbetalt 2011 (tkr) 6,7 mnkr 3,1 mnkr 2,6 nmkr 2 mnkr 1,6 mnkr 1,2 mnkr Upphandling genomförd Enligt LOV Ramavtal Av de utbetalningar som granskats under 2011 har fyra leverantörer inte upphandlats. Samtliga avser köp av särskilda platser för omsorg. Enligt kommunen kräver köp av särskilda platser ofta mycket speciella anpassningar, vilket försvårar upphandling. Man har idag ett ramavtal avseende särskilda platser, men detta avtal har inte kunnat användas avseende ovan angivna individplaceringar. Upphandlingsfunktionen arbetar idag för att initiera fler upphandlingar av ramavtal tillsammans med socialnämnden Kommentarer Totalt har utbetalningar till 16 leverantörer granskats för åren 2010 och Vad gäller de direktupphandlingar som gjorts inom tekniska nämnden har vi förståelse för att direktupphandling har skett inom ramen för projektet Kullen. Vi kan dock konstatera att detta inneburit att det finns risk för att LOU inte följts. Vidare kan vi konstatera att direktupphandlingar gjorts avseende individplaceringar. Dessa riskerar också att betraktas som otillåtna direktupphandlingar. Samtidigt vet vi att det är relativt vanligt att direktupphandlingar görs inom detta område, eftersom varje placering kräver anpassning till individen i fråga. Vi anser att det är av vikt att fler ramavtal tecknas avseende individplaceringar, för att i framtiden minimera behovet av direktupphandlingar. 11 av 12

15 5 Revisionell bedömning Inköp och upphandling Den övergripande revisionsfrågan har varit följande: Ändamålsenlig organisation och rutiner för upphandling samt tillräcklig intern kontroll Vi bedömer att kommunen har en ändamålsenlig organisation och tydlig ansvarsfördelning för upphandlingar. Rutiner för intern och extern uppföljning finns utarbetade. Utveckling sker idag avseende systemstöd för kontroll. Vi bedömer att den interna kontrollen avseende kommunens upphandlingsverksamhet vara tillräcklig. Kontrollmål: Upphandling av entreprenör har skett i enlighet med lagstiftning och kommunens regler Ja, i de fall upphandling skett. Flera köp har dock gjorts utan föregående upphandling. Ansvarig nämnd säkerställer vid upphandling att eventuella underleverantörer kontrolleras och godkänns av kommunen. Ja, alla avtal innehåller bestämmelser avseende att underleverantörer ska godkännas skriftligt av kommunen. Rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal finns och tillämpas. Rutiner för kontroll och uppföljning av leverantörer finns inom tekniska kontoret. Kontroll avseende följsamhet mot ramavtal samt hur avtal följs av kommunens leverantörer har genomförts under 2011 av upphandlingsfunktionen. Ramavtal finns som täcker verksamhetens behov av inköp av varor och tjänster. Granskningen via leverantörsreskontra har visat att köp har gjorts utan föregående upphandling i vissa fall. Vi bedömer att detta kan ha skett bland annat på grund av att kommunen inte haft ändamålsenliga ramavtal. Vi bedömer därför att det inte finns tillräckligt med ramavtal idag. 12 av 12

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

pwe Gnesta kommun Granskning av inköp och upphandling Revisionsrapport Gnesta kommun www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning.

pwe Gnesta kommun Granskning av inköp och upphandling Revisionsrapport Gnesta kommun www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning. www.pwc.se Ink: 2013-09- 18 Dnr För handtäggning. Revisionsrapport Granskning av inköp och upphandling Sofia Nylund Richard Vahul ~ pwe Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011 Huddinge kommun Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517 Revisionsrapport Kriminalvården 601 80 Norrköping Datum Dnr 2007-02-12 32-2006-0517 Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kriminalvården

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga.

Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga. Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga. Offentliga inköp är affärer som är resultatet av offentlig upphandling

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 81 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av avtalshantering Uppsala kommun

Granskning av avtalshantering Uppsala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Erik Wottrich Granskning av avtalshantering Uppsala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Bakgrund... 2 2.1. Avtalsuppföljning

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 .

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 . Revisionsrapport Gnesta kommun Ink: 2014-12- 10 Dnr För handläggning.. Sofia Nylund Intern kontroll avseende inköp från externa leverantörer inom kultur- och,f nestå kommun pwc Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner kring upphandling och inköp

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner kring upphandling och inköp Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner kring upphandling och inköp Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande: Malmö stad Tekniska nämnden 1 (9) Datum 2016-02-17 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2016-160 Yttrande Till Stadsrevisionen revisorskollegiet Granskning av upphandlingar i Malmö stad SR-2015-28

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer för. upphandling och inköp

Riktlinjer för. upphandling och inköp Riktlinjer 1 Riktlinjer för upphandling och inköp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-14 2 (7) 1 Mål Det övergripande målet med upphandlingsverksamheten är att åstadkomma en effektiv upphandlingsprocess

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015

Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015 Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015 Agenda Regelverk Upphandlingsprocessen Säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsåtgärder Fokus på kommersiella villkor

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun Inköpspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 2 MÅL OCH INRIKTNING 1 3 GRUNDERNA I LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING 2 4 OLIKA FORMER FÖR UPPHANDLING 2 4.1 Direktupphandling 2 4.2 Förenklad

Läs mer

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden KPMG Antal sidor: 11 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund

Läs mer

- En studie av den nya gränsen för direktupphandling och dess tillämpning i fem västsvenska kommuner

- En studie av den nya gränsen för direktupphandling och dess tillämpning i fem västsvenska kommuner DECEMBER 2014 En bättre affär? - En studie av den nya gränsen för direktupphandling och dess tillämpning i fem västsvenska kommuner Studentrapport Författare: Emelie Lidén, Masterprogrammet i offentlig

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Granskningspromemoria 2011

Granskningspromemoria 2011 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 01 Mars 2012 DNR 360-03/2012 Granskningspromemoria 2011 Stockholms Stadshus AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2016. Skurups kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2016. Skurups kommun. Granskning av upphandlingar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2016 Skurups kommun Granskning av upphandlingar Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

Upphandling inom SAMoch SoT-förvaltningarna. Gällivare kommun

Upphandling inom SAMoch SoT-förvaltningarna. Gällivare kommun www.pwc.se Revisionsrapport Upphandling inom SAMoch SoT-förvaltningarna Projektledare Hans Forsström Cert. kommunal revisor Projektmedarbetare Jonas Wallin Revisionskonsult Februari 2016 Innehåll 1. Sammanfanfattande

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor HANINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen Granskning av kommunens upphandling HANINGE KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2006-12- 1 2 Dnr.. /r.j:?(!'f..!!/~~t!.k I.I. På uppdrag

Läs mer

Köptrohet mot ramavtal

Köptrohet mot ramavtal Revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Region Halland Bo Thörn Cert. kommunal revisor Rebecca Andersson Innehållsförteckning BAKGRUND 1 REVISIONSFRÅGA 1 GENOMFÖRANDE 1 IAKTTAGELSER 3 STYRANDE DOKUMENT

Läs mer

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun KS 15 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2011-08-12 Diarienummer KSN-2010-0591 Kommunstyrelsen Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY för Alvesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2001-03-27 Reviderad 2005-03-18 POLICY = ett uttalande i generella ordalag som beskriver ett önskvärt beteende. INLEDNING...

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) med flera om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) med flera om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Ölund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-23 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 19 1 (3) HSN 1411-1524 Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning RIKTLINJER Riktlinjer för konkurrensutsättning POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 533/2010 1 (8) Färgelanda kommun 458 80 Färgelanda Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset Beslut Färgelanda kommun har

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Granskning av exploateringsprojekt Kvastmossen

Granskning av exploateringsprojekt Kvastmossen Revisionsrapport Granskning av exploateringsprojekt Kvastmossen Oskarshamns kommun Juni 2010 Pär Sturesson Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga, avgränsning och metod...

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-01-14 Dnr 28/2016 1 (7) Förvaltningsrätten i Jönköping Box 2201 550 02 Jönköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Herrljunga kommun, Torget 1,

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan 1(7) Patientsäkerhetsenheten 2015-03-27 Vårdutvecklare, Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@regionjh.se Dnr: VVN/16/2015 Uppföljningsrapport Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2012-12-05 Vår referens Ann Andersson Direkttelefon 040-34 30 18 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 9 Dnr 2012-587 Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (15) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer