Tänk på att Upphandlingsmyndigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk på att Upphandlingsmyndigheten"

Transkript

1

2 Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på området kan ha utvecklats, vilket kan ha betydelse för innehållet. Upphandlingsmyndigheten Adress: Box 45140, SE Stockholm Besöksadress: Torsgatan 13, Stockholm Telefon: E-post: upphandlingsmyndigheten.se

3 Publicerad Version 2011:5.4 (reviderad )

4 Om vägledningen Bakgrund och syfte Kammarkollegiets upphandlingsstöd har i uppdrag att bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling. Målet är att bättre ta tillvara konkurrensen på marknaden så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet. Målet ska uppnås genom att sprida genomarbetade och väl förankrade metoder och hjälpmedel för upphandlingsprocessen och därigenom bidra till en förenklad upphandlingsprocess för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Syftet med denna vägledning är att underlätta för leverantörer att delta i upphandlingar av varor och tjänster enligt 15 kap. LOU, det vill säga för upphandling upp till EU:s tröskelvärden samt för B-tjänster oavsett värde. För upphandling av byggentreprenader har Upphandlingsstödet tagit fram en separat vägledning. Omfattning Vår steg för steg-vägledning är grundläggande och utformad för dig som vill ta dig in på den offentliga marknaden. Här får du vägledning genom hela upphandlingsprocessen från planering till avslutad leverans och uppföljning. Om informationen I vägledningen hänvisas till lagrum i LOU. Där det i lagen görs rena hänvisningar från 15 kap. LOU till materiella regler i övriga kapitel har hänvisningsregeln inte omnämnts. Vägledningen är generellt utformad. Det är därför alltid nödvändigt att identifiera de unika förutsättningarna i den enskilda upphandlingen. Vägledningen ersätter inte att leverantörer vid behov inhämtar kompetens för att delta i upphandlingar på ett rättssäkert och effektivt sätt. Begrepp och definitioner På de sista sidorna hittar du en förteckning över de begrepp och definitioner som används i vägledningen. Fortsatt arbete Vägledningen uppdateras kontinuerligt bl.a. vad gäller aktuella tröskelvärden. Upphandlingsstödet vill dock tipsa om att även ta del av vår mer omarbetade steg för steg-vägledning på 1

5 Innehållsförteckning Om vägledningen... 1 Innehållsförteckning Upphandlingsprocessen Regler för offentlig sektor vid köp av varor och tjänster Tröskelvärden och upphandlingsförfaranden Direktupphandling Förenklat förfarande Urvalsförfarande Konkurrenspräglad dialog Projekttävling Ramavtal Elektronisk auktion Förbereda (anbudsgivning) Undersök marknaden Hitta affärsmöjligheterna Roller inom den upphandlande myndigheten Förbered ditt företag för att lämna anbud Ställ frågor Genomföra - lämna anbud Skriv anbud Anbuden prövas Bästa anbudet väljs Följa upp Dags att leverera Håll kontakt med kunden Följ upp leveransen Reklamationer Statistik Kvalitetssäkring Fakturering Prisjustering och optioner Krav på ansvarsförsäkring Utvärdera kontraktsperioden Intern uppföljning Ny kontraktsperiod Fick du inte affären? Om anbudet inte antas Begära överprövning och skadestånd Överprövning av en upphandling Överprövning av ett avtals giltighet Överprövning av ett beslut att avbryta upphandlingen Allmänna regler som gäller alla typer av överprövningar Skadestånd Begrepp och definitioner

6 1 Upphandlingsprocessen Så går en upphandling till 3

7 1.1 Regler för offentlig sektor vid köp av varor och tjänster I huvudsak är reglerna i LOU riktade mot den upphandlande myndigheten som genomför upphandlingen. För en leverantör är det dock en fördel att vara insatt i grunderna i LOU. Gällande lagar När den offentliga sektorn köper varor och tjänster måste reglerna i LOU följas (lag om offentlig upphandling, SFS 2007:1091). För försörjningssektorerna finns en särskild lag, LUF (lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, SFS 2007:1092). För vissa former av tjänster inom främst vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård finns en särskild lag, LOV (lag om valfrihetssystem, SFS 2008:962). Den här vägledningen handlar om upphandling enligt LOU. Upphandlingsrättsliga principer De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa. Icke-diskriminering Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av omständigheter som exempelvis nationalitet. Den upphandlande myndigheten får därmed inte ställa några krav som enbart svenska företag kan känna till eller utföra. Likabehandling Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt så att inte någon leverantör gynnas framför en annan leverantör. Det anses också strida mot likabehandling om det för en viss vara eller tjänst ställs krav på tillverkare, ursprung, särskilt framställningssätt, varumärke, patent eller typ såvida det inte motiveras av föremålet för upphandlingen samt åtföljs av orden eller likvärdig. Ömsesidigt erkännande Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska vara giltiga också i övriga EU/EES-länder. Detta kopplas till den grundläggande EU-rättsliga principen om fri rörlighet för varor och tjänster samt principen om etableringsfrihet. Proportionalitet Principen om proportionalitet innebär att kraven på leverantören och på varan eller tjänsten måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst belastande för leverantören. Öppenhet Principen om öppenhet (även kallad transparensprincipen) innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att skapa öppenhet och lämna information om upphandlingen och det praktiska tillvägagångssättet vid denna. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. 4

8 Laghänvisning 1 kap. 9 LOU Principer för offentlig upphandling 1.2 Tröskelvärden och upphandlingsförfaranden Det finns flera olika upphandlingsförfaranden inom offentlig upphandling. Vilket förfarande som väljs beror på kontraktets värde och hur det aktuella behovet enklast kan tillgodoses med bästa affärsmässiga resultat. Upphandlingsprocessen ser olika ut beroende på vilket förfarande som den upphandlande myndigheten väljer. Tröskelvärdet avgör upphandlingsförfarandet Tröskelvärde är ett beloppsvärde som avgör om en upphandling ska ske enligt de direktivstyrda eller de nationella reglerna (15 kap. LOU). De är fastställda till en nivå där företag inom EU/EES förväntas vara intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna. Tröskelvärden för offentlig upphandling är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder. Den senaste ändringen skedde den 1 januari Tröskelvärdena för varor och A-tjänster är kronor för statliga myndigheter kronor för kommuner och landsting och deras bolag m.fl. Tröskelvärdet för byggentreprenader är kronor för samtliga upphandlande myndigheter. 5

9 Tjänster Tjänster delas upp i två kategorier: A-tjänster och B-tjänster. Till B-tjänster hör de tjänster som anses mindre lämpliga för handel mellan europeiska länder. B-tjänster upphandlas därför alltid enligt de nationella reglerna (15 kap. LOU) oavsett kontraktets värde. Beräkning av kontraktets värde Kontraktets värde behöver beräknas för att avgöra om en upphandling hamnar över eller under tröskelvärdena. Beräkningen av kontraktets värde ska ske utifrån tidpunkten då upphandlingen annonseras. Beräkningen ska baseras på hela kontraktsperioden inklusive eventuella optioner och förlängningar som om de utnyttjas. Moms ska inte medräknas när värdet för kontraktet beräknas. Laghänvisning 1 kap. 2 LOU Lagens tillämpningsområde 3 kap. 1 LOU Tröskelvärdenas storlek 3 kap. 3-4 LOU Beräkning av värdet av ett kontrakt LOU Bilaga 2 Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) LOU Bilaga 3 Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) LOU Möjliga förfaranden under tröskelvärdena samt för B-tjänster oavsett värde Direktupphandling Förenklat förfarande Urvalsförfarande Konkurrenspräglad dialog Projekttävling Elektroniska auktioner (inte ett fullständigt förfarande) Möjliga förfaranden över tröskelvärdet Öppet förfarande Selektivt förfarande Förhandlat förfarande Konkurrenspräglad dialog Projekttävling Elektroniska auktioner (inte ett fullständigt förfarande) Dessutom kan ramavtal användas. Det finns ramavtal som: har alla villkor fastställda (rangordning) inte har alla villkor fastställda (förnyad konkurrensutsättning) 6

10 1.2.1 Direktupphandling Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. En direktupphandling kan därför ske på många olika sätt, exempelvis genom köp direkt i butik eller genom ett mer omfattande förfarande som kan innefatta att anbud inhämtas från en eller flera leverantörer. För att få en inbjudan att delta i en direktupphandling krävs det att den upphandlande myndigheten känner till ditt företag. Direktupphandling ska alltid ske med hänsyn till de upphandlingsrättsliga principerna, det vill säga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. När kan direktupphandling användas? Direktupphandling kan användas: om kontraktets värde inte överstiger kronor, eller om det finns synnerliga skäl, eller vid situationer då ett annonserat förfarande inte är lämpligt 7

11 Beloppsgräns för direktupphandling En direktupphandling är möjlig att göra om värdet uppgår till högst kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. Vid beräkningen av beloppsgränsen vid direktupphandling ska alla direktupphandlingar av samma slag inom den upphandlande myndigheten under räkenskapsåret räknas samman. Samma beloppsgräns gäller oavsett om man handlar upp varor, tjänster eller byggentreprenader. Direktupphandling om det finns synnerliga skäl Direktupphandling kan användas om det finns synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses bland annat oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. Att den upphandlande myndigheten hamnat i tidsnöd på grund av bristande planering och framförhållning medför inte i normalfallet att den upphandlande myndigheten har rätt till direktupphandling. Direktupphandling i vissa situationer Direktupphandling får användas i situationer där det inte är lämpligt att begära in anbud genom annons. Några av dessa situationer är följande: Om det vid ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande inte lämnades anbud eller om lämnade anbud inte var lämpliga. En förutsättning för direktupphandling är att kontraktsvillkoren i förfrågningsunderlaget inte förändras väsentligt. Om det som upphandlas endast kan levereras av en viss leverantör av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt. När det är möjligt att göra förmånliga köp på grund av att en leverantör gått i konkurs eller liknande. Vilka dessa situationer är anges uttömmande i 4 kap. 5-9 LOU. Tillvägagångssätt De utvalda leverantörerna lämnar anbud i de fall den upphandlande myndigheten ber om det, antingen skriftligt eller muntligt. Ofta väljer den upphandlande myndigheten att ta in flera anbud och göra prisjämförelser. För att undvika missförstånd är det vanligt att leverantörerna får lämna skriftliga anbud innehållande priser och andra eventuella villkor. När myndigheten har valt en leverantör kan myndighetens skrivelse tillsammans med leverantörens anbud utgöra grunden för ett enklare kontrakt. Det finns inget krav på att annonsera en direktupphandling, men däremot kan en upphandlande myndighet välja att annonsera sin avsikt att genomföra en direktupphandling, så kallad förhandsinsyn, i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. Skälet till att göra en förhandsinsyn är att förhindra att upphandlingen ogiltigförklaras om det visar sig att det inte funnits skäl att genomföra direktupphandlingen. En förhandsinsyn ger dig som leverantör vetskap om en kommande direktupphandling. Anser du att det inte finns skäl för en direktupphandling, kan du även ansöka om överprövning under de tio dagar som avtalsspärr råder efter det att förhandsinsynen har annonserat. 8

12 Laghänvisning 2 kap. 23 LOU Definition 4 kap. 5-9 LOU Situationer då en direktupphandling får ske 15 kap. 3 LOU Direktupphandling 15 kap. 3a LOU Beräkning av värdet av ett kontrakt 15 kap. 5a LOU Annonsering vid förhandsinsyn 16 kap. 3 LOU Avtalsspärr vid förhandsinsyn 16 kap. 4 LOU Överprövning av en upphandling Läs mer om Direktupphandling i separat vägledning som finns att hämta på Förenklat förfarande Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. 1. Förenklat förfarande ska annonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas eller i annan form som gör en effektiv konkurrens möjlig. 2. Alla intresserade leverantörer får lämna anbud. Leverantörer ska ges skälig tid för att lämna anbud. När en upphandlande myndighet avgör hur lång tidsfristen ska vara, ska den ta hänsyn till hur lång tid leverantörerna behöver för att utarbeta ett anbud. 3. En kontroll sker av att leverantören uppfyller alla ställda krav på seriositet och kapacitet. 4. En prövning sker av att anbudet uppfyller ställda krav i förfrågningsunderlaget. 5. De anbud som uppfyller ställda krav utvärderas därefter utifrån den tilldelningsgrund som används, dvs. det anbud som har lägst pris eller det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt. 6. Förhandling kan ske med en eller flera anbudsgivare (om det ska ske avgör den upphandlande myndigheten). 7. När ett beslut har tagits om tilldelning av kontrakt ska samtliga anbudsgivare underrättas snarast möjligt skriftligen. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet. 8. Efter underrättelse om tilldelningsbeslut råder en avtalsspärr i 10 eller 15 dagar då avtal inte får ingås. Under avtalsspärren kan ansökan om överprövning av upphandlingen lämnas in till förvaltningsrätten. Laghänvisning 2 kap. 24 LOU Definition 15 kap. 3 LOU Förenklat förfarande 15 kap. 4 LOU Annonseringskrav 15 kap. 5 LOU Innehållet i annons 15 kap. 9 LOU Tidsfrist att lämna anbud 15 kap. 13 LOU Kontroll och uteslutning av leverantörer 15 kap. 15 LOU Prövning av anbud 15 kap. 16 LOU Tilldelningsgrunder för kontrakt 15 kap. 19 LOU Underrättelse om tilldelningsbeslut 16 kap. 1 LOU Avtalsspärr 9

13 1.2.3 Urvalsförfarande Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. 1. Urvalsförfarande ska annonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. 2. Alla intresserade leverantörer får lämna in en ansökan om att i ett senare skede få lämna anbud, så kallad anbudsansökan. Tidsfristen för att lämna anbudsansökan får aldrig vara kortare än 10 dagar räknat från den dag då ansökningsinbjudan annonserades. 3. Ett urval av de anbudssökande görs och den upphandlande myndigheten bjuder in de utvalda leverantörerna att lämna anbud. Leverantörer ska ges skälig tid för att lämna anbud. 4. En prövning sker av att anbudet uppfyller ställda krav i förfrågningsunderlaget. 5. De anbud som uppfyller ställda krav utvärderas därefter utifrån den tilldelningsgrund som används, dvs. det anbud som har lägst pris eller det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt. 6. Förhandling kan ske med en eller flera anbudsgivare (om det ska ske avgör den upphandlande myndigheten). 7. När ett beslut har fattats om tilldelning av kontrakt ska samtliga anbudssökande och anbudsgivare underrättas snarast möjligt skriftligen. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet. 8. Efter underrättelse om tilldelningsbeslut råder en avtalsspärr i 10 eller 15 dagar då avtal inte får ingås. Under avtalsspärren kan ansökan om överprövning av upphandlingen lämnas in till förvaltningsrätten. Urvalsförfarande används vanligen då man tror att det finns många leverantörer som vill lämna anbud. Laghänvisning 2 kap. 25 LOU Definition 15 kap. 3 LOU Urvalsförfarande 15 kap. 4 LOU Annonseringskrav 15 kap. 5 LOU Innehållet i annons 15 kap. 9 LOU Tidsfrist att lämna anbudsansökan och anbud 15 kap. 13 LOU Kontroll och uteslutning av leverantörer 15 kap. 15 LOU Prövning av anbud 15 kap. 16 LOU Tilldelningsgrunder för kontrakt 15 kap. 19 LOU Underrättelse om tilldelningsbeslut 16 kap. 1 LOU Avtalsspärr Konkurrenspräglad dialog Konkurrenspräglad dialog är ett förfarande som varje leverantör kan begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som bjudits in att delta i förfarandet. Konkurrenspräglad dialog får användas vid tilldelningen av ett särskilt komplicerat kontrakt, om förenklat förfarande eller urvalsförfarande inte medger tilldelning av kontrakt. För att ett kontrakt ska anses särskilt komplicerat krävs exempelvis att den upphandlande myndigheten objektivt sett inte kan definiera de tekniska medel som kan tillgodose myndighetens behov eller mål eller inte kan ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt. 10

14 1. Konkurrenspräglad dialog ska annonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas eller i annan form som gör en effektiv konkurrens möjlig. 2. Alla intresserade leverantörer får lämna in en ansökan om att i ett senare skede få delta i dialogen. 3. Ett urval av de anbudssökande görs och den upphandlande myndigheten bjuder in de utvalda leverantörerna att delta i dialogen. 4. Dialogen syftar till att identifiera och bestämma hur den upphandlande myndighetens behov bäst kan tillgodoses. Alla aspekter av kontraktet får diskuteras. 5. Dialogen avslutas när den upphandlande myndigheten funnit en eller flera lösningar på det aktuella behovet. En underrättelse om detta ska skickas till de deltagande leverantörerna. 6. När dialogen avslutats bjuds leverantörerna in att lämna anbud. 7. Anbuden prövas och utvärderas utifrån uppställda tilldelningskriterier. Tilldelningsgrunden vid konkurrenspräglad dialog ska alltid vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 8. Den upphandlande myndigheten kan be anbudsgivare att precisera och bekräfta sina åtaganden. 9. När ett beslut har fattats om tilldelning av kontrakt ska samtliga sökande och anbudsgivare underrättas snarast möjligt skriftligen. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet. 10. Efter underrättelse om tilldelningsbeslut råder en avtalsspärr i 10 eller 15 dagar då avtal inte får ingås. Under avtalsspärren kan ansökan om överprövning av upphandlingen lämnas in till förvaltningsrätten. Laghänvisning 2 kap. 9b LOU Definition 4 kap LOU Konkurrenspräglad dialog 16 kap. 1 Avtalsspärr Läs mer om Konkurrenspräglad dialog i separat vägledning som finns att hämta på Projekttävling Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag. 1. En projekttävling ska annonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas eller på annat sätt som gör en effektiv konkurrens möjlig. 2. Alla intresserade leverantörer får lämna in en ansökan om att få delta i projekttävlingen. 3. Antalet tävlingsdeltagare får begränsas. Kriterier för urvalet ska då framgå. Antalet får inte vara färre än att en effektiv konkurrens uppnås. 4. En jury utser det vinnande bidraget. 5. Juryn ska bestå av fysiska personer som är oberoende i förhållande till tävlingsdeltagarna och varje bidrag som prövas anonymt. Juryn ska vara självständig i sina yttranden och beslut samt vid prövningen följa de kriterier som framgår av annonsen. Juryn ska rangordna bidragen och motivera sitt beslut. 6. Dialog kan ske med en eller flera bidragsgivare om det behövs för att klargöra olika aspekter av projektet. 7. Om en projekttävling avslutas med tilldelning av ett tjänstekontrakt ska vinnaren bjudas in till att delta i en förhandling. 11

15 Laghänvisning 2 kap. 14 LOU Definition 14 kap LOU Förfaranderegler 15 kap. 23 LOU Projekttävling för upphandling som inte omfattas av direktivet Ramavtal Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Ramavtal är inte ett förfarande i sig utan ramavtal upphandlas enligt något förfarande. Ramavtal är en avtalsform som innebär att en upphandlande myndighet har möjlighet att tilldela ett kontrakt, ett så kallat avrop, under ramavtalets löptid. Ramavtal är ett vanligt verktyg för anskaffning av varor och tjänster, och därför är det särskilt viktigt att bevaka när ramavtal upphandlas. Ramavtal finns i två varianter (med fastställda villkor eller med förnyad konkurrensutsättning) och dessa skiljer sig beträffande på vilket sätt kontrakt tilldelas det vill säga hur avropet sker. Avrop vid fastställda villkor Ramavtalet kan innehålla fastställda villkor vid tilldelning av kontrakt (avrop). Om ramavtalet har slutits med flera leverantörer ska tilldelningen av kontrakt ske utifrån den fastställda fördelningsnyckeln (vanligtvis rangordning) med de villkor som leverantören angivit i sitt anbud. Om den leverantör som är överst i rangordningen inte kan leverera varan eller tjänsten till det pris eller enligt de övriga villkor, som är avtalat ska nästföljande leverantör tillfrågas. Om ett ramavtal enbart har slutits med en leverantör kan avrop ske direkt hos avtalad leverantör enligt avtalsvillkoren. Avrop vid förnyad konkurrensutsättning Är inte alla villkor (exempelvis pris) fastställda i ramavtalet ska en förnyad konkurrensutsättning ske. Detta innebär att en ny inbjudan att lämna anbud i enlighet med de villkor som angetts i ramavtalet lämnas till ramavtalsleverantörerna. Dessa villkor får, om nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet. I praktiken genomförs en miniupphandling. Tidsfrister Ramavtalsleverantörer ska ges tillräcklig tid för att lämna anbud vid förnyad konkurrensutsättning. När den upphandlande myndigheten avgör hur lång tidsfristen ska vara, ska hänsyn tas till upphandlingens art och omfattning. Inköpscentral Ofta upphandlas ramavtal av en inköpscentral som genomför upphandlingen åt flera upphandlande myndigheter. Inköpscentraler kan vara rikstäckande (exempelvis Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet eller SKL Kommentus Inköpscentral, SKI) eller regionala. 12

16 Laghänvisning 2 kap. 15 LOU Definition 5 kap. 1 LOU Upphandling av ramavtal 5 kap. 4 LOU Ramavtal med en leverantör 5 kap. 5 LOU Ramavtal med flera leverantörer 5 kap. 6 LOU Avrop vid fastställda villkor 5 kap. 7 LOU Avrop vid förnyad konkurrensutsättning 15 kap. 2 LOU Ramavtal för upphandling som inte omfattas av direktivet Elektronisk auktion En upphandlande myndighet kan välja att tillämpa elektronisk auktion där, vid en upprepad process och med hjälp av elektroniskt medel, man presenterar nya lägre priser/och eller nya värden för vissa delar av anbuden. Auktionen genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden. Elektronisk auktion är i sig inte ett förfarande. Om elektronisk auktion ska användas ska det anges i annonsen. Om en upphandlande myndighet avser genomföra en elektronisk auktion ska det av förfrågningsunderlaget bland annat framgå. 1. De delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och uttryckas i siffror eller procenttal, som kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen. 2. De eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på en bedömning av specifikationerna för föremålet för upphandlingen. 3. Vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske. 4. Relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen, 5. På vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts. 6. Relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om anslutningen till denna utrustning. Laghänvisning 2 kap. 6a LOU Definition 5 a kap. 1 LOU Tillämpningsområde 5 a kap. 3 LOU Annonsering 5 a kap. 4 LOU Förfrågningsunderlag Läs mer om Elektroniska auktioner i separat vägledning som finns att hämta på 13

17 2 Förbereda (anbudsgivning) Under detta avsnitt ges vägledning i hur du kan förbereda dig både innan och efter det att du hittat en intressant upphandling men ännu inte börjat skriva ditt anbud. 2.1 Undersök marknaden Undersök vilka kommuner, landsting eller statliga myndigheter som kan tänkas vara i behov av dina varor eller tjänster. Ta reda på hur de brukar upphandlas. Jämlika konkurrensmöjligheter Utgångspunkten vid offentlig upphandling är att alla leverantörer ska behandlas lika och ha samma möjlighet att delta. Därför är upphandlande myndigheter ofta försiktiga vid dialog med leverantörer, särskilt under upphandlingsfasen och tiden närmast innan upphandlingen. Om en leverantör får för stor påverkan på förfrågningsunderlagets utformning kan det nämligen innebära en särbehandling av leverantören. Det kan leda till att upphandlingen i slutändan måste göras om. Ta kontakt Upphandlande myndigheter är angelägna om att det skapas en effektiv konkurrens vid upphandlingar. Därför är det inte ovanligt att upphandlande myndigheter t.ex. bjuder in till informationsträffar där planerade upphandlingar presenteras. Om inga informationsträffar är planerade kan du som leverantör framföra önskemål om att den upphandlande myndigheten bjuder in till en sådan träff. Vid kontakter med den upphandlande myndigheten kan du få reda på när eventuella nuvarande kontrakt löper ut när nästa upphandlingsprocess ska inledas vem som i dagsläget har kontrakt (du kan begära ut en kopia av kontraktet) vilken prisnivån är. Denna information finns ibland även tillgänglig på den upphandlande myndighetens webbplats. Marknadsför dina produkter Marknadsföring är en del av företagens vardag. Kontakta gärna beställare på upphandlande myndigheter mellan upphandlingarna presentera din verksamhet och utförda eller pågående kontrakt. En aktiv dialog är lärorik för båda parter. Kontakterna måste naturligtvis skötas professionellt så att den upphandlande myndigheten inte uppfattar dem som en förhandling eller att en upphandling påbörjats. De upphandlande myndigheterna är alltid måna om att kontakterna inte ska uppfattas som en förhandling eller att en upphandling påbörjats. Det innebär att du måste respektera om den upphandlande myndigheten meddelar att kontakter för tillfället är olämpliga. För att kunna marknadsföra din vara eller tjänst gäller det att vara ute i rätt tid. När planerna på en ny upphandling ligger långt fram i tiden kan det vara för tidigt. När den upphandlande myndigheten redan har gjort en behovsanalys och bestämt kraven på det som ska upphandlas, kan det vara för sent. 14

18 Tips Var aktiv och undersök hur den offentliga sektorn köper de produkter som ditt företag säljer. Marknadsför dina produkter men respektera att en upphandlande myndighet inte får ha kontakt med leverantörer på så sätt att en otillbörlig konkurrensfördel kan uppstå. Redogör tydligt för på vilket sätt ditt erbjudande är bättre än dina konkurrenters. Har du en innovativ lösning beskriv den kortfattat 2.2 Hitta affärsmöjligheterna Första steget mot att bli leverantör till den offentliga sektorn är att leta upp upphandlingarna. Huvudregeln är att upphandlingar ska annonseras för att skapa goda förutsättningar för en effektiv konkurrens. Var finns annonser om offentlig upphandling? Var de upphandlande myndigheterna publicerar annonsen om upphandlingen beror på vilket upphandlingsförfarande de tillämpar. Elektroniska databaser I de allra flesta fall väljer myndigheten att annonsera i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. Vid upphandling under tröskelvärdena ska den upphandlande myndigheten annonsera på ett sätt som säkerställer att det blir en effektiv konkurrens. I de allra flesta fall väljer myndigheten att annonsera i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. Vid urvalsförfarande är det ett krav. Det kan därför vara en god idé att hålla sig uppdaterad om vilka upphandlingar som är aktuella genom att prenumerera på en annonsbevakningstjänst hos något av de företag som erbjuder elektroniska databaser. Exempel på svenska elektroniska databaser där annonser publiceras och annonsbevakningstjänster erbjuds är (i bokstavsordning): E-avrop Eniro upphandling Licitio Mercell OPIC Det kan finnas ytterligare databaser och bevakningstjänster. Annonser som publiceras i en databas sprids ofta till andra databaser. Det är dock svårt att garantera att du som leverantör får en heltäckande bevakning av samtliga offentliga upphandlingar. Det kan därför vara värdefullt att använda sig av flera databaser och bevakningstjänster. Annan form av annonsering Vid förenklat förfarande får annonsen publiceras på andra sätt än i en elektronisk databas. Förutsättningen är att en effektiv konkurrens blir möjlig, t.ex. genom annons i en branschtidning eller större dagstidning. 15

19 Myndigheters webbplatser Upphandlande myndigheter kan även meddela vilka upphandlingar som ska genomföras på sin webbplats och lägga ut förfrågningsunderlaget för nedladdning. Undantag från annonsering Vid en direktupphandling kräver inte lagen att den upphandlande myndigheten måste annonsera. Myndigheten får vända sig direkt till en eller flera leverantörer och begära in anbud. I sådana fall är det viktigt att myndigheten känner till ditt företag. Förhandsannonsering Ibland annonserar en myndighet sin avsikt att tilldela ett kontrakt, en så kallad förhandsannonsering. I dessa fall får leverantörerna en möjlighet att förbereda sig på en kommande upphandling. Var uppmärksam på att särskilda regler gäller för tidsfrister vid förhandsannonsering. Tips Ramavtalsupphandlingar är särskilt viktiga att bevaka. De står ofta för en stor del av den offentliga sektorns anskaffning och löper vanligtvis över flera år. Laghänvisning 15 kap. 4 LOU Annonsering vid förenklat förfarande 15 kap. 4 LOU Annonsering vid urvalsförfarande 7 kap. 2 LOU Förhandsannonsering 2.3 Roller inom den upphandlande myndigheten Den upphandlande myndigheten fördelar ofta ansvaret för olika delar av upphandlingsprocessen mellan olika befattningar. Var i organisationen upphandlingen sker och av vem kan variera. Ibland kan man anlita en extern konsult för att t.ex. utforma förfrågningsunderlaget. De roller som beskrivs i detta avsnitt visar enbart hur rollfördelningen kan se ut inom den upphandlande myndigheten. Beställaren och slutanvändaren Beställaren är kravställare för det som ska upphandlas. Beställaren deltar aktivt vid utformningen av det som ska upphandlas (kravspecifikationen) och vid prövningen av anbuden. Slutanvändaren kan också delta i upphandlingen både som kravställare och vid anbudsprövningen. Upphandlaren Upphandlaren är sakkunnig i upphandlingsfrågor och har ett övergripande affärsmässigt ansvar för upphandlingsprocessen. 16

20 Upphandlaren ansvarar för att: utforma förfrågningsunderlaget i sin helhet informera företagen under upphandlingsprocessen avgöra vilka leverantörer som är kvalificerade pröva och utvärdera anbuden (bland annat tillsammans med beställaren) upprätta tilldelningsbeslutet Upphandlaren upprättar också avtalet, ibland tillsammans med den upphandlande myndighetens jurist. Upphandlaren kan ibland även ha rollen som sakkunnig och kravställare. När kontraktet har tecknats När kontraktet har tecknats går ansvaret över till beställaren eller upphandlaren. Ibland går ansvaret istället över till den projektansvariga eller den chef som ansvarar för kontraktsuppföljningen. Inom den upphandlande myndigheten kan även medarbetare ha rätt att göra avrop från ramavtal. Konsultjäv I de fall den upphandlande myndigheten anlitar en extern konsult för utformningen av förfrågningsunderlaget, eller annat förberedelsearbete inför en upphandling, kan otillbörliga konkurrensfördelar uppkomma för konsulten om denne också har för avsikt att lämna anbud i upphandlingen. En sådan situation kallas konsultjäv. En konsult ska uteslutas från anbudsgivning om konsulten genom tidigare uppdrag hos myndigheten har styrt innehållet i kravspecifikationen så att den på ett eller annat sätt anpassats till konsultens produkter fått otillbörliga konkurrensfördelar genom information om exempelvis den upphandlande myndighetens krav, budget m.m. som andra anbudsgivare inte fått eller genom sin medverkan fått någon annan form av otillbörlig konkurrensfördel Konsulten ska uteslutas i egenskap av anbudsgivare men konsulten får inte heller biträda en annan anbudsgivare. Det saknar i princip betydelse om konsulten anlitats direkt av den upphandlande myndigheten eller om konsulten medverkat som underkonsult. Sådana konkurrensfördelar som endast består i att konsulten är bättre påläst eller har ett visst tidsmässigt försprång framför andra anbudsgivare, anses vanligtvis inte som otillbörliga. En förutsättning är dock att alla konsultens arbetsresultat, liksom annan information som konsulten fått när det gäller krav, budget med mera, måste redovisas i förfrågningsunderlaget. Det är i dessa fall viktigt att anbudstiden görs tillräckligt lång så att alla anbudsgivare får samma möjlighet att tillgodogöra sig sådan information så att det tidsmässiga försprånget som konsulten har inte får någon egentlig betydelse. Den upphandlande myndigheten bör fatta beslut om att förkasta anbud på grund av konsultjäv så snart myndigheten har den information som behövs för att göra en sådan bedömning. Det/de företag som inte har rätt att delta i upphandlingen bör därefter meddelas om beslutet snarast möjligt. Innan en uteslutning sker måste berörd konsult alltid få möjlighet att visa att de utförda uppdragen inte medfört någon otillåten konkurrensfördel. En konsult som är osäker på om denne har rätt att lämna anbud har rätt att få ta del av den upphandlande myndighetens beslut på ett tidigt stadium. Om en konsult, som exempelvis anlitas för utformningen av förfrågningsunderlaget, inte kommer att kunna delta som anbudsgivare i den senare upphandlingen på grund av otillbörliga konkurrensfördelar, bör förfrågningsunderlaget för upphandlingen av denna konsult 17

21 innehålla en upplysning om detta. Informationen gör det då möjligt för konsulten att välja i vilket av de båda uppdragen som det är mest intressant att delta.! Var försiktig med att tillåta en anställd eller tidigare anställd att medverka i arbetet med upphandlingen om den anställda eller någon närstående är anbudsgivare. 2.4 Förbered ditt företag för att lämna anbud Begär ut förfrågningsunderlag och eventuellt vinnande anbud från avslutade upphandlingar för att bilda dig en uppfattning om vilka krav som kan komma att gälla i framtiden. En avgift tas ibland ut för att kopiera handlingarna. Krav i tidigare upphandlingar För att ett företag ska kunna bli antaget som leverantör krävs att det uppfyller de krav som ställts på leverantören och på varan eller tjänsten. För att vara konkurrenskraftigt måste anbudet även matcha de tilldelningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget på bästa sätt. Förbered därför ditt företag på de krav och tilldelningskriterier som kan komma i framtida upphandlingar genom att titta på vilka krav som ställts i tidigare motsvarande upphandlingar. Exempel på krav på varan eller tjänsten är: kvalitetsnivå nivå på miljöprestanda användbarhets- och tillgänglighetskrav prestanda säkerhet Exempel på vanligt förekommande tilldelningskriterier i upphandlingar är: pris leveranstid eller tid för genomförande miljöegenskaper driftskostnader kostnadseffektivitet kvalitet estetiska, funktionella och tekniska egenskaper service och tekniskt stöd Uteslutande av företag från upphandlingen Den upphandlande myndigheten är i vissa fall tvungen att utesluta en leverantör som faller under vissa bestämmelser i LOU. Det gäller t.ex. om leverantören: enligt en lagakraftvunnen dom har blivit dömt för allvarlig ekonomisk brottslighet (gäller även leverantörens företrädare). 18

22 Den upphandlande myndigheten får utesluta en leverantör som t.ex. är försatt i konkurs eller likvidation eller är dömd för brott i yrkesutövningen har lagt ett onormalt lågt anbud och inte gett den upphandlande myndigheten någon tillfredsställande förklaring till detta Laghänvisning 15 kap. 13 LOU Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer 15 kap. 13 LOU Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer 15 kap. 16 LOU Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt 15 kap. 17 LOU Onormalt låga anbud 19

23 Förbereda viktiga dokument I förfrågningsunderlaget anger den upphandlande myndigheten vilka dokument och vilka uppgifter som ska lämnas i den aktuella upphandlingen. Det är vanligt att nedanstående dokument ska ingå i anbudet. Ekonomisk ställning visas ofta genom: årsredovisning eller balansräkning (de senaste 1-3 åren) kreditupplysning ansvarsförsäkring åtagande från en annan leverantör (om anbudsgivaren inte själv uppfyller alla krav och vill åberopa ett annat företags kapacitet) Teknisk och yrkesmässig kapacitet visas ofta genom: förteckning över de viktigaste uppdragen (de senaste 1-3 åren) uppgifter om tekniska resurser beskrivning av teknisk utrustning och kvalitetssäkringsmetod uppgifter om utbildning och yrkeskvalifikationer för relevant personal uppgifter om antalet anställda, medeltal per år (de senaste 1-3 åren) uppgifter om verktyg, maskiner och teknisk utrustning som företaget förfogar över och som behövs för att fullgöra kontraktet prover, beskrivningar eller fotografier åtagande från en annan leverantör (om anbudsgivaren inte själv uppfyller krav och vill åberopa ett annat företags kapacitet) Övrigt: kopia på F-skattebevis kopia på registreringsbevis (om leverantörens bolagsform är sådan att det finns registreringsbevis) företagspresentation med företagsuppgifter och kontaktuppgifter bevis på kvalitetssäkring bevis på miljöledning kontaktuppgifter till referenser Tips Det är vanligt att samma typ av dokument och uppgifter efterfrågas vid upphandlingar, därför kan de med fördel sparas. Kontrollera dock att de är tillräckligt aktuella vid anbudslämningen. Skatter och socialförsäkringsavgifter. Den upphandlande myndigheten ska numera själv inhämta uppgifter om att leverantören sköter sina skatter och socialförsäkringsavgifter direkt från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. 20

24 Är upphandlingen intressant? När du hittat en upphandling som verkar intressant hämtar du de dokument som utgör förfrågningsunderlaget. Du hämtar dem genom att ladda ner dem direkt från annonsen eller anger kontaktuppgifter för att få dem skickade till dig. Att ta del av förfrågningsunderlaget är i de flesta fall kostnadsfritt. Ibland önskar den upphandlande myndigheten kontaktuppgifter till de leverantörer som hämtar ut förfrågningsunderlag för att myndigheten vill kunna komma i kontakt med potentiella anbudsgivare. Sedan är det dags att läsa igenom förfrågningsunderlaget för att avgöra om upphandlingen kan leda till en bra affär. Den upphandlande myndigheten bestämmer För en anbudsgivare kan det uppfattas som onödigt eller felaktigt att vissa krav ställs eller att en viss utvärdering valts. Det står dock alltid den upphandlande myndigheten fritt att bestämma upphandlingens genomförande och innehåll så länge regler och principer iakttas. Anser du att upphandlingen är felaktigt utformad eller genomförd, tveka inte att ta kontakt med den upphandlande myndigheten. Bedöm om du kan lämna ett giltigt anbud En viktig sak vid offentlig upphandling är att affärer endast får göras med leverantörer som uppfyller alla de krav som ställs vid upphandlingen. Ett anbud får alltså inte antas om inte alla krav är uppfyllda, oavsett hur attraktivt anbudet kan vara i övrigt. Identifiera därför alla krav som ställs vid upphandlingen. Krav kan avse: formerna kring upphandlingen, exempelvis när och hur anbudet ska lämnas samt anbudets giltighetstid leverantören, exempelvis att skatter är betalda, ekonomisk ställning samt personalens erfarenhet och kompetens varan eller tjänsten, exempelvis kvalitet, funktion och andra egenskaper kontraktsvillkor, exempelvis fakturering och leveranstider. Är det svårt att uppfylla ställda krav? Saknar ditt företag tillräcklig ekonomisk, teknisk eller yrkesmässig kapacitet? Det finns flera alternativ om ditt företag inte kan uppfylla kraven i en upphandling: Inled ett samarbete med ett annat företag och hänvisa till det företagets kapacitet om ditt företag inte uppfyller leverantörskraven. Du måste i anbudet eller anbudsansökan tillhandahålla ett åtagande från de andra företagen eller på annat sätt visa att ditt företag förfogar över resurserna när kontraktet ska fullgöras. Denna möjlighet gäller för krav som avser finansiell eller teknisk/yrkesmässig förmåga men inte för krav som rör betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Gå samman med flera andra företag och lämna ett gemensamt anbud som ett konsortium. Se till att det tydligt framgår hur ni uppfyller de olika kraven i upphandlingen. Myndigheten kan kräva att ni ska ha en viss juridisk form för att kunna teckna kontrakt. Använd dig av en underleverantör för att utföra kontraktet. Vanligtvis finns inga hinder mot att ett kontrakt kan fullgöras av underleverantörer. Det är alltid den leverantör som vinner upphandlingen som är ansvarig för att kontraktet fullgörs. Den upphandlande myndigheten kan dock vilja säkerställa att underleverantören är seriös och kan därför ställa krav på att underleverantören t.ex. betalar skatter och avgifter. 21

25 ! Lämna inte anbud om du bedömer att du inte klarar kraven i upphandlingen. Lämna heller inte in anbud om det finns risk att du inte kan leverera det som du erbjuder. Som leverantör är du bunden av ditt inlämnade anbud under den tidsperiod som den upphandlande myndigheten meddelat i förfrågningsunderlaget alternativt i annonsen (9 kap. 11 LOU). Tips Vill du åberopa andra företags kapacitet bör du förbereda samarbete kring detta i god tid innan upphandlingen så att anbudet kan visa att ditt företag förfogar över de aktuella resurserna. Om du planerar att använda underleverantörer kan du redan i anbudet behöva redovisa vilka underleverantörer som är aktuella och hur stor del av kontraktet det gäller. Laghänvisning 15 kap. 15a LOU Tillgång till andra företags kapacitet Bedöm om du kan lämna ett konkurrenskraftigt anbud Det finna två grunder som de upphandlande myndigheterna kan utgå från när de tilldelar ett kontrakt till en leverantör. Vilken grund som gäller framgår av annonsen eller förfrågningsunderlaget. De två grunderna är: Lägst anbudspris. Av de anbud som uppfyller alla krav ska den upphandlande myndigheten välja det anbud som har lägst pris. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Den upphandlande myndigheten anger i förfrågningsunderlaget vilka kriterier som gäller för tilldelningen. Av de anbud som uppfyller alla krav väljer sedan myndigheten det anbud som bäst motsvarar tilldelningskriterierna. Ta ställning till om grunden och kriterierna passar ditt företag. Om du till exempel har möjlighet att erbjuda ett relativt lågt pris, är det fördelaktigt för dig om den upphandlande myndigheten har valt grunden lägst anbudspris, under förutsättning att du i övrigt kan uppfylla kraven. 22

26 Tilldelningskriterier Tilldelningskriterierna ska vara formulerade på ett sådant sätt så att du som anbudsgivare lätt kan tolka kriterierna. Exempel på tilldelningskriterier vid ekonomiskt mest fördelaktiga anbud: pris leveranstid eller tid för genomförande miljöegenskaper driftkostnader kostnadseffektivitet kvalitet estetiska, funktionella och tekniska egenskaper service och tekniskt stöd. Kriterieviktning Av underlaget för upphandlingen ska det tydligt framgå vilken betydelse de olika tilldelningskriterierna kommer att få. Kriteriernas betydelse i upphandlingen visas genom att den upphandlande myndigheten viktar eller rangordnar kriterierna så att de speglar vilken betydelse de har i upphandlingen. Det ska vara lätt för dig som anbudsgivaren att förstå vad som krävs för att tilldelas poäng för varje kriterium. När det gäller upphandling under tröskelvärdena får den upphandlande myndigheten välja mellan viktning, viktning med intervall eller prioritetsordning. Vilket som gäller framgår av annonsen, förfrågningsunderlaget eller ansökningsinbjudan. Exempel: Alternativ A: Kvalitet 50 %, pris 30 % och leveranstid 20 % Alternativ B: Kvalitet %, pris % och leveranstid % Alternativ C: 1. Kvalitet 2. Pris 3. Leveranstid Den upphandlande myndigheten måste specificera vad den menar med kvalitet. Myndigheten kan också välja en modell där den sätter ett mervärde i kronor på vissa kvalitetsaspekter. 23

27 ! Läs igenom förfrågningsunderlaget och besvara följande frågor: Är kraven möjliga att uppfylla? Kan du utifrån tilldelningskriterierna lämna ett konkurrenskraftigt anbud? Är volymen intressant? Vissa upphandlingar är utformade på ett sådant sätt att anbudsgivaren kan lägga anbud på en eller flera delar av upphandlingen. Är det geografiska läget passande? Är den upphandlande myndigheten intressant som kund? Är kontraktsperioden passande? Är nivån för en eventuell prisjustering rimlig? Finns kapacitet att leverera det som efterfrågas? Finns det risk för att inte uppfylla kontraktet i något avseende med följd att vite eller skadestånd kan behöva betalas? Finns tid och resurser för att ta fram ett genomarbetat anbud? Tips Det räcker att uppfylla kvalificeringskraven. Att uppfylla kraven med stor marginal gör inte anbudet mer kvalificerat. Laghänvisning 15 kap. 16 LOU Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt 15 kap. 15 a LOU Tillgång till andra företags kapacitet 2.5 Ställ frågor För att kunna lämna ett bra anbud behöver du ha all nödvändig information om upphandlingen samt förstå det som står i förfrågningsunderlaget. Finns det oklarheter av något slag? Kontakta den upphandlande myndigheten och fråga. Otydligt förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt. Ta reda på vad som gäller gissa aldrig. Om du lämnar ett anbud utan att känna till de exakta förutsättningarna och myndigheten tilldelar kontraktet till ditt företag, kan det bli en dålig affär för dig. Felaktigheter i förfrågningsunderlag Anser du att upphandlingen på något sätt strider mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna eller upphandlingsreglerna? Är kraven diskriminerande, anbudstiden för kort eller utvärderingsmodellen 24

28 felaktigt utformad? Ju tidigare du påtalar felet, desto bättre, eftersom du då kan undvika att lägga tid och pengar på att lämna ett anbud i en upphandling som riskerar att inte kunna slutföras på grund av felaktigheter. Om den upphandlande myndigheten instämmer i dina synpunkter kan den, under vissa förutsättningar, rätta till felaktigheterna. Myndigheten kan också välja att inte vidta några åtgärder. Då kan du ansöka om överprövning hos en förvaltningsrätt och låta den avgöra om förfrågningsunderlaget strider mot lagen. Fråga direkt Ställ frågorna direkt när de uppstår då hinner du ställa eventuella följdfrågor. Förfrågningsunderlaget anger ofta en sista dag för att ställa frågor och för myndigheten att lämna svar. Den upphandlande myndigheten publicerar svar, förtydliganden och kompletteringar samtidigt, för att alla leverantörerna ska ha samma chans att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Fram till dess att upphandlingen är avslutad råder absolut sekretess. Den upphandlande myndigheten får därmed inte avslöja vem som frågat. Kontrollera regelbundet frågor och svar Den upphandlande myndigheten ska publicera samtliga frågor, svar, förtydliganden och kompletteringar så att alla anbudsgivare eller anbudssökande kan ta del av dem. Kontrollera regelbundet om något nytt publicerats eller om andra förutsättningar för upphandlingen har förändrats. En upphandlande myndighet ska lämna kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget senast sex dagar före sista anbudsdag. En förutsättning är att frågan har ställts i god tid. Tips Läs igenom förfrågningsunderlaget i god tid. Där framgår ofta en sista dag för att ställa frågor om en upphandling. Anledningen är att den upphandlande myndigheten ska kunna redovisa svaret till samtliga intresserade företag i god tid före sista dagen för att lämna anbud. Ta kontakt med myndigheten på det sätt som anges i förfrågningsunderlaget. Ta reda på vilka frågor och svar som kommit från andra intresserade företag. Ofta publiceras frågor och svar på en särskild webbsida eller så skickas de ut till de företag som den upphandlande myndigheten har kontaktuppgifter till. Laghänvisning 8 kap. 9 LOU Tillhandahållande av förfrågningsunderlaget inom sex dagar. 25

29 3 Genomföra - lämna anbud 3.1 Skriv anbud Har du fått svar på dina frågor och bestämt dig för att lämna ett anbud? Då är det dags att börja sammanställa ditt anbud. Planera arbetet med anbudsskrivningen. Anbudstiden är begränsad och det gäller att bestämma vem som gör vad. Detta gäller särskilt om du ska använda en underleverantör eller lämna ett gemensamt anbud tillsammans med andra företag. Tips Avstå från att lämna ett anbud om inte samtliga krav kan uppfyllas. En upphandlande myndighet får inte anta ett anbud som inte uppfyller ställda krav. Lämna dina bästa villkor Lämna dina bästa villkor direkt. Utgångspunkten vid offentlig upphandling är att anbudsgivaren endast har en chans att lämna sitt anbud. Förhandling möjligt bara ibland Förhandling är möjlig vid direktupphandling, förenklat förfarande och urvalsförfarande. Men tänk på att det är den upphandlande myndigheten som tar initiativet. Räkna därför aldrig med att någon förhandling kommer att ske. Lämna ett korrekt och fullständigt anbud Lämna korrekta och kompletta upplysningar från början. Den upphandlande myndigheten är inte skyldig att låta dig göra någon form av förtydligande eller komplettering, var därför noga med att anbudet är korrekt och komplett vid inlämningen. Ofullständiga anbud som måste förkastas är tyvärr vanliga. Ta god tid på dig att kontrollera anbudet innan du lämnar in det. Ansträng dig för att göra anbudet läsvänligt och lätt att förstå. Tänk på att den upphandlande myndigheten ska utvärdera ett antal anbud och att det är tidskrävande att gå igenom ett otydligt anbud. Utgå inte från att den upphandlande myndigheten kan alla förkortningar och termer, om de inte är helt vedertagna inom den aktuella branschen. Följ strukturen i förfrågningsunderlaget. Använd eventuella anbudsformulär (skapa inte ett eget formulär). Om du anger svar i ett fristående dokument så var noga med att ange vilken fråga som besvaras. Svara på alla frågor Besvara noggrant alla frågor i förfrågningsunderlaget, så att det framgår att du uppfyller alla krav. Beskriv även noggrant hur du uppfyller tilldelningskriterierna, så att du får bästa möjliga resultat i utvärderingen. 26

30 Du måste besvara samtliga frågor även om du som leverantör är känd av den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten får bara utgå från exakt vad som framgår av anbuden. Skriv därför anbudet som om du vänder dig till en mottagare som inte vet något alls om ditt företag. Tips Svara på det som efterfrågas. Undvik alltför allmän eller säljande information utan besvara frågorna i förfrågningsunderlaget på ett tydligt och koncist sätt. Utformning Var noga med att följa anvisningarna för att lämna anbudet! Exempelvis: använd anbudsformulär om det finns bifogat i förfrågningsunderlaget (skapa alltså inte ett eget formulär) lämna anbudet i det antal exemplar som angivits i förfrågningsunderlaget signera samtliga dokument som ska undertecknas underteckna anbudet (och av rätt person) skicka med en elektronisk kopia, exempelvis ett USB-minne om det efterfrågas märk kuvertet på anvisat sätt, ofta ska anbud lämnas i kuvert utan företagsinformation lämna anbudet via en elektronisk plattform om det är möjligt se till att ditt anbud är författat på det eller de språk som krävs i förfrågningsunderlaget Tips Utgå inte från att den upphandlande myndigheten kan alla förkortningar och termer om de inte är helt vedertagna inom den aktuella branschen. Följ strukturen i förfrågningsunderlaget. Om du anger svar i ett fristående dokument så var noga med att ange vilken fråga som besvaras. Lämna inga reservationer i anbudet. En upphandlande myndighet får inte anta ett anbud som inte uppfyller de krav som ställs. Skicka med efterfrågad information och hänvisa inte till webbsidor eller andra källor som den upphandlande myndigheten måste hämta in. Vad innebär upphandlingssekretessen? Absolut sekretess gäller fram till att den upphandlande myndigheten fattar beslut om att tilldela kontraktet till en leverantör eller avbryta upphandlingen. Det betyder att myndigheten inte får lämna ut några uppgifter om anbuden under själva upphandlingsprocessen till någon annan än den som lämnat uppgiften. När tilldelningsbeslutet har meddelats är huvudregeln att anbud, protokoll och beslut i upphandlingen blir offentliga. Bara i de särskilda situationer som framgår av lagstiftningen får den upphandlande myndigheten fortsätta att sekretessbelägga uppgifterna. Två exempel: 27

31 uppgifter om drifts- eller affärsförhållanden hos en leverantör som trätt i affärsförbindelse med en myndighet omfattas av sekretess om man tror att leverantören kan lida skada om uppgifter röjs om det allmänna kan antas lida skada om uppgifterna röjs Priset i det vinnande anbudet kan normalt inte sekretessbeläggas. Du som anbudsgivare kan i anbudet ange vilken information som du anser bör sekretessbeläggas för att underlätta myndighetens sekretessprövning. Men oavsett det gör myndigheten en självständig prövning i varje enskilt fall. Inlämning För sent inlämnade anbud får inte prövas. Kontrollera att receptionen är öppen om du ska lämna in anbudet personligen eller via bud. För sent inlämnade anbud får inte prövas av den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten bestämmer på vilket sätt som anbuden ska lämnas. Har det angetts att anbudet ska lämnas som brev kan du exempelvis inte kräva att få lämna ditt anbud via e-post. Tips Ha god tidsmarginal för att lämna in anbudet. Det är ditt ansvar om anbudet blir försenat.! Kontrollera att det tydligt framgår i ditt anbud att alla ställda krav i förfrågningsunderlaget uppfylls att du har bifogat samtliga efterfrågade dokument att dokumenten är aktuella (exempelvis ställs det ofta krav på att årsredovisningar inte får vara äldre än 1-3 år) att dina referensers kontaktinformation är uppdaterad Laghänvisning 15 kap. 12 LOU Rättelse av fel, förtydligande och komplettering 15 kap. 15 LOU Prövning av anbud och anbudsansökningar som har kommit i rätt tid 19 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) Absolut sekretess av uppgifter som rör anbud och anbudsansökningar 31 kap. 16 OSL Sekretess vid upphandling 28

32 3.2 Anbuden prövas Anbudsöppning På öppningsdagen ska samtliga anbud öppnas i närvaro av minst två personer från den upphandlande myndigheten. Arbetet protokollförs och sker under absolut sekretess. Leverantörer får inte närvara vid öppningen, men det finns möjlighet att låta en person som är utsedd av en handelskammare närvara. Kostnaden betalas av leverantören Alla anbud som kommit in i rätt tid ska prövas av den upphandlande myndigheten. Anbud inkomna inom rätt tid prövas i flera steg: 1. formella krav 2. uteslutningsgrunder 3. leverantörskrav 4. krav på varan eller tjänsten 5. anbudsutvärdering Myndigheten måste pröva anbuden strikt utifrån vad som angetts i förfrågningsunderlaget. De formella kraven Den upphandlande myndigheten börjar med att kontrollera att de formella kraven är uppfyllda. Det kan t.ex. vara att anbuden är lämnade i tid, är utformade på rätt språk och följer instruktionerna i förfrågningsunderlaget. Uteslutning I ett första skede i anbudsprövningen kontrollerar den upphandlande myndigheten att leverantören är seriös och inte har begått vissa brott. Obligatoriska uteslutningsgrunder I vissa fall är den upphandlande myndigheten enligt lag skyldig att utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen. Om det kommer till den upphandlande myndighetens kännedom att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom har gjort sig skyldig till viss allvarlig ekonomisk brottslighet, ska leverantören uteslutas från upphandlingen. Av 10 kap. 1 LOU framgår vilka dessa brott är. Kontroll om det finns skäl för uteslutning på grund av brott sker endast vid grundad misstanke. Frivilliga uteslutningsgrunder En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från upphandlingen om leverantören exempelvis är försatt i konkurs eller likvidation är dömd för brott avseende yrkesutövningen (enlig en lagakraftvunnen dom) har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller inte fullgjort sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter Leverantörskvalificering I denna fas, som kallas leverantörskvalificering, kontrollerar den upphandlande myndigheten att företaget uppfyller de krav på förmåga som har bedömts som nödvändiga för kontraktets genomförande. De uppställda kraven på leverantören kan gälla: ekonomisk kapacitet teknisk kapacitet yrkesmässig kapacitet 29

33 ! En anbudsgivare som klarar kraven med liten marginal är lika kvalificerade som en anbudsgivare som klarar kraven med stor marginal. Krav på varan eller tjänsten I denna fas bedöms att anbuden uppfyller de krav som ställts på själva varan eller tjänsten. Laghänvisning 15 kap. 11 LOU Öppnande av anbud 15 kap. 13 LOU Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer 15 kap. 13 LOU Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer 15 kap. 15 LOU Prövning av anbudsansökningar och anbud Anbudsutvärderingen Anbuden måste uppfylla alla ställda krav i förfrågningsunderlaget för att få vara med i utvärderingen. Efter att ha kontrollerat att kraven uppfylls utvärderar den upphandlande myndigheten de kvarvarande anbuden enligt den valda grunden för tilldelning av kontrakt. Tilldelningsgrunderna är antingen lägsta anbudspris eller ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Onormalt lågt pris Den upphandlande myndigheten kan bedöma att det angivna priset på ett anbud är onormalt lågt. I dessa fall ska myndigheten kontakta anbudsgivaren skriftligen för att erbjuda möjligheten att förklara det låga priset. Enligt ett förhandsavgörande från EU-domstolen (mål C-599/10) måste den upphandlande myndigheten göra denna kontroll för att säkerställa att anbudet är allvarligt menat. Om inte anbudsgivaren lämnar ett tillfredsställande svar får myndigheten förkasta anbudet. Det är alltså anbudsgivaren som har bevisbördan för att påvisa att anbudet ska anses vara seriöst, inte den upphandlande myndigheten. Laghänvisning 15 kap. 16 LOU Tilldelningsgrunder 15 kap. 17 LOU Onormalt låga anbud 30

34 3.3 Bästa anbudet väljs Underrättelse När den upphandlande myndigheten har fattat ett beslut om vilken eller vilka leverantörer som myndigheten ska sluta kontrakt med, ska den underrätta samtliga anbudsgivare med ett tilldelningsbeslut.! Även i de fall den upphandlande myndigheten fattar ett beslut om att avbryta en upphandling ska samtliga anbudsgivare underrättas. Innehållet i underrättelse om tilldelningsbeslut Underrättelse om tilldelningsbeslutet ska innehålla: beslut om vem eller vilka leverantörer som ska tilldelas kontrakt och skälen för besluten information om vilka omständigheter som den upphandlande myndigheten tagit hänsyn till under hur lång tid kontrakt inte får ingås (s.k. avtalsspärr). Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga tilldelningsbeslutet under den här perioden Vid direktupphandling finns inget krav på avtalsspärr eller att tilldelningsbeslutet ska innehålla skäl för beslutet. Information om det vinnande anbudets fördelar Har du lämnat ett anbud som uppfyllt alla krav men inte vunnit? Genom att begära ut ytterligare information från den upphandlande myndigheten om de relativa fördelarna med det vinnande anbudet kan du jämföra ditt företag med dina konkurrenter. Se mer under avsnitt 5 Fick du inte affären?. Upphandlingens sekretess hävs I och med att samtliga anbudsgivare underrättats om beslutet för tilldelning hävs upphandlingssekretessen. Huvudregeln är att anbud, beslut och protokoll i upphandlingen nu blir offentliga. Överklaga beslutet under avtalsspärren Vid alla upphandlingsförfaranden kan upphandlingen prövas i sak av förvaltningsrätten. Din ansökan om överprövning ska ha lämnats in till förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut. Avtalsspärren löper minst 10 eller 15 dagar från det att den upphandlande myndigheten skickat tilldelningsbeslutet till anbudsgivarna eller avslutat upphandlingen på annat sätt. 10 dagar gäller om myndigheten skickar beslutet elektroniskt och 15 dagar om det skickats på annat sätt. Teckna kontrakt Vanligtvis är det den upphandlande myndigheten som formulerar kontraktet. Det ska alltid följa de kontraktsvillkor (kommersiella villkor) som angetts i förfrågningsunderlaget, med tillägg för innehållet i uppdraget som sådant. För att undvika alltför omfattande beskrivning av uppdraget i kontraktet kan myndigheten välja att lägga anbudet och förfrågningsunderlaget som en bilaga till kontraktet tillsammans bildar de en kontraktshandling. 31

35 I ramavtal kan det även finnas angivet:! förutsättningar då du som leverantör har rätt att tacka nej till ett avrop hur lång tid före tidpunkten för leverans den upphandlande myndigheten måste göra avrop för att du ska kunna säkerställa leveransen Kontrollera Innan signering, kontrollera att kontraktet överensstämmer med: annonsen förfrågningsunderlaget anbudet övriga dokument i förfrågningsunderlaget resultatet av en eventuell förhandling Några väsentliga förändringar eller tillägg får inte göras. Kontrollera även att kontaktuppgifter och andra uppgifter om ditt företag är korrekta. Laghänvisning 15 kap. 19 LOU Underrättelse om beslut 15 kap. 19 LOU Upplysningar på begäran av en leverantör 16 kap. 1 LOU Avtalsspärr 32

36 4 Följa upp 4.1 Dags att leverera Du har nu fått affären och ska börja leverera till kund. Läs noga igenom kontraktet och informera alla i ditt företag som berörs. Kontakta även den upphandlande myndigheten, som nu är din kund, för att lägga grunden för ett gott samarbete och för att diskutera hur och när leveransen ska ske. I kontraktet anges under vilken tidsperiod varan eller tjänsten ska levereras. Leveransen sker inte alltid direkt efter det att kontraktet tecknats. Gäller kontraktet ett ramavtal? Kontakta den som kommer att avropa varan eller tjänsten för att bestämma rutinerna, om de inte framgår av ramavtalet. Ibland dröjer det innan den upphandlande myndigheten behöver avropa. Leveranser från tidigare kontrakt kan fortfarande pågå och måste avslutas innan det nya ramavtalet börjar gälla. 4.2 Håll kontakt med kunden Håll en nära kontakt med din kontaktperson hos kunden. Då minskar risken för att problem uppstår och chansen ökar att den upphandlande myndigheten förblir nöjd Följ upp leveransen Samarbetet mellan dig och den upphandlande myndigheten kan vara reglerad i kontraktet, exempelvis: hur ofta möten ska hållas vilka som ska delta vad som ska avhandlas Ibland saknar kontraktet bestämmelser om detta. Då får du tillsammans med kunden komma överens om hur ofta ni ska stämma av samarbetet. Det kan vara bra att stämma av efter avslutad leverans vid kortare leveranser. Löper leveransen över en längre tid behöver du stämma av med jämna mellanrum. Förmedla gärna dina samlade synpunkter på samarbetet till kunden när kontraktstiden löper ut. På så sätt kan den offentliga myndigheten ta med sig synpunkterna inför nästa upphandling Reklamationer Ha gärna en tät kontakt med den offentliga myndigheten. Då kan du tidigt fånga upp eventuellt missnöje och åtgärda det. Ibland uppstår dock ändå problem och hur du löser dessa kan ha stor betydelse för hur ditt företag uppfattas som leverantör. Det bör finnas reglerat i kontraktet att båda parter har en skyldighet att göra motparten omedelbart uppmärksam på det man uppfattar som ett eventuellt kontraktsbrott eller avvikelse från kontraktet. Kontrollera vad som står angivet i kontraktet gällande rutiner för reklamation och säkerställ att detta följs. 33

37 4.2.3 Statistik Det är vanligt att det i kontraktet ingår att tillhandahålla statistik över hur mycket som har levererats under varje period och till vilken kostnad. Därför är det bra om du samlar dessa uppgifter på ett sådant sätt att du lätt kan ge informationen till kunden Kvalitetssäkring Försäkra dig om att dina medarbetare följer kvalitetskriterierna i kontraktet. Dokumentera eventuellt kvalitetssäkrande arbete som ligger utöver kontrakterad nivå och återkoppla gärna till kunden.! Tänk på att det är du som leverantör som har det fulla ansvaret för att uppdraget genomförs enligt kontrakt under kontraktsperioden även i de fall en underleverantör anlitas. 4.3 Fakturering I kontraktet finns det ofta information om hur fakturan ska se ut och hur faktureringen ska ske. Generellt finns anvisningar angående fakturering i kontraktet. Anvisningarna kan gälla: hur ofta fakturering ska ske till vilken adress fakturan ska skickas vilken information fakturan ska innehålla hur elektronisk fakturering ska gå till Betalningsvillkoren avtalas mellan parterna så att det finns en rimlig tid för den upphandlande myndigheten att hantera fakturan (attest m.m.). Antalet dagar brukar variera från 10 upp till 60 dagar. Mest förekommande är 30 dagar. Kontakta kunden om du saknar anvisningar för fakturering. Tips Alla statliga myndigheter ska sedan år 2008 kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor. Flertalet kommuner och landsting hanterar också fakturor elektroniskt. 4.4 Prisjustering och optioner Vid långvariga kontrakt och ramavtal är det vanligt med villkor för prisjustering, exempelvis efter att ett eller två år har passerat. Det vanligaste är att det i kontraktet finns en klausul som anger när och med hur mycket priset kan justeras. Priset kan till exempel justeras med stöd av ett av de index som Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar (se Leverantören får ofta komma in med en begäran om justering ett visst antal månader innan datumet för justering inträffar. 34

38 Priserna kan också justeras utifrån gällande valutakurs. Gällande valutakurs bör ha skrivits in vid kontraktsskrivningen. Om kontraktet innehåller en option på ytterligare leverans eller förlängning, är det den upphandlande myndigheten som bestämmer om optionen ska utnyttjas. Observera att i de fall uppdraget väsentligen ändras ska den upphandlande myndigheten genomföra en ny upphandling, vilket kan vara fallet om priset ändras utan att det finns en indexklausul i kontraktet. Tips Initiativet och ansvaret för att prisjusteringen ska bli gjord ligger vanligtvis hos dig som leverantör, skapa därför en bevakningsrutin för detta. Påminn vid behov kunden om att de kan utnyttja optioner i kontraktet. 4.5 Krav på ansvarsförsäkring Var uppmärksam på vilka krav på ansvarsförsäkring under kontraktsperioden som ställts på ditt företag. Syftet med ansvarsförsäkringen är att säkerställa att du som leverantör kommer att kunna betala ut skadestånd om skada uppstår. Ansvarsförsäkringen träder in då skadan uppkommer och ersätter det skadestånd som uppstår, förutsatt att skadeståndsskyldighet verkligen föreligger. 4.6 Utvärdera kontraktsperioden Utvärdera vad kontraktsperioden har inneburit för dig. På så sätt kan du fatta ett väl underbyggt beslut om du ska lämna anbud eller inte i en eventuell kommande upphandling. Motsvarande arbete sker ofta inom den upphandlande myndigheten. Myndigheten kan ta fram en uppföljningsplan där anger hur ofta och under vilka former samarbetet kommer att ske under kontraktsperioden. En sådan uppföljningsplan ska beskriva vad som ska följas upp, på vilket sätt, hur ofta samt vilka inom myndigheten som ansvarar för uppföljningen Intern uppföljning Skaffa dig en helhetsbild av samarbetet med den upphandlande myndigheten. Ta ställning till följande: Har kontraktet varit lönsamt? Har samarbetet fungerat väl? Har kontraktet gjort att företagets kapacitet har utökats och därmed gjort det möjligt för företaget att åta sig större projekt? Har kontraktet medfört att företaget vunnit marknadsandelar? Har kontraktet ökat kännedomen om företaget hos tänkbara framtida kunder? Har kontraktet varit tillräckligt fördelaktigt för att du ska kunna tänka dig att fortsätta arbeta på liknande sätt? 35

39 4.6.2 Ny kontraktsperiod Se till att du är färdig med din utvärdering av kontraktsperioden när det börjar bli dags för en ny upphandling. Då kan du lättare fatta beslut om att delta i en kommande upphandling. Tips Vad har fungerat bra och dåligt? Ta med dig nyttiga erfarenheter inför nästa upphandling. 36

40 5 Fick du inte affären? 5.1 Om anbudet inte antas Fick ditt företag inte affären? Det finns två anledningar att närmare undersöka skälen för detta: för att ta lärdom till kommande upphandlingar för att säkerställa att den upphandlande myndigheten inte brutit mot upphandlingslagstiftningen Olika grunder Det finns två olika situationer som ditt företag kan befinna sig i och som påverkar dina förutsättningar att gå vidare: Ditt företag har inte bedömts uppfylla samtliga ställda krav i upphandlingen. Ett annat företag än ditt har, efter utvärdering av anbuden, tilldelats kontraktet. Kunde du inte uppfylla ställda krav? Ta reda på varför ditt anbud inte blev antaget. Den upphandlande myndigheten får bara anta anbud som myndigheten bedömt uppfyller samtliga ställda krav i upphandlingen. Har den upphandlande myndigheten missuppfattat något i ditt anbud? Om otydligheter i anbudet medfört att det bedömts felaktigt, behöver du se över ditt sätt att formulera dig. Den upphandlande myndigheten får bara ta hänsyn till sådant som uttryckligen framgår i anbudet även om myndigheten har andra kunskaper om ditt företag och ert sätt att arbeta. Var uppmärksam på att den upphandlande myndigheten inte får ställa för höga krav i upphandlingen utan enbart sådana krav som är proportionerliga. Uteslutning av en leverantör ska vara en nödvändig åtgärd för att uppnå det eftersträvade syftet med upphandlingen. Som leverantör har du möjlighet att påtala detta och då gärna så snart som möjligt till den upphandlande myndigheten. När det gäller rättelse, förtydligande eller komplettering av inlämnat anbud är det dock alltid den upphandlande myndigheten som avgör vad som tillåts. Det betyder att du som leverantör inte kan räkna med detta. Tips Berodde det på ett slarvfel? Minska risken för slarvfel i framtida upphandlingar. Var än mer noggrann när du läser förfrågningsunderlaget och utformar anbudet. För hög kravnivå? De krav som ställdes i den genomförda upphandlingen kan komma att ställas även i kommande upphandlingar. För att kunna uppfylla dessa krav kan du behöva utveckla företaget eller inleda ett samarbete med andra företag. 37

41 Laghänvisning 1 kap. 9 LOU Proportionalitetsprincipen 9 kap. 8 LOU En upphandlande myndighet får tillåta rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud 15 kap. 12 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering. Tilldelades kontraktet ett annat företag? Av tilldelningsbeslutet framgår vilken leverantör som vann upphandlingen och skälen för detta. Begär ut det vinnande anbudet Anbud är offentliga handlingar, och därför kan du begära att få dem från den upphandlande myndigheten genom att ringa eller e-posta. Hur lång tid det tar att få handlingarna varierar, men myndigheten ska behandla din begäran skyndsamt. Du kan behöva betala en avgift för att myndigheten kopierar och skickar handlingarna. Fråga den upphandlande myndigheten vilka fördelar anbudet som det kontraktstilldelade företaget lämnade in har haft jämfört med ditt. Myndigheten kan ibland även ge synpunkter på hur du kan förbättra ditt anbudsarbete inför framtida upphandlingar. Tips Begär ut vinnande anbud för att dra lärdom och få inspiration.! Lyckades du inte förmedla ditt erbjudande tillräckligt väl? Kanske har du kunnat uppfylla ett krav, men inte kunnat formulera det på ett sådant sätt att den upphandlande myndigheten förstått vad du menat. Om otydlighet är det som gjort att du inte fått kontraktet, behöver du se över ditt sätt att formulera dig. - Enbart sådant som uttryckligen framgår i anbudet får utvärderas även om den upphandlande myndigheten eventuellt skulle ha andra kunskaper om ditt företag och ert sätt att arbeta. Avgör om upphandlingen gått rätt till När du vet varför ditt anbud inte blev antaget alternativt ni inte tilldelades kontraktet, kan du lättare avgöra om upphandlingen har gått rätt till. I följande avsnitt redovisas vilka förutsättningarna är att gå vidare i de fall du anser att den upphandlande myndigheten har gjort en felaktig prövning eller bedömning av anbudet eller någon annan felaktighet i samband med upphandlingen. 38

42 Tips Kontakta först den upphandlande myndigheten Innan du ansöker om överprövning kontakta myndigheten och tala om vad du tycker är fel. På så sätt kan du undvika att inleda en process på grund av ett missförstånd. 5.2 Begära överprövning och skadestånd Anser du att den upphandlande myndigheten har brutit mot gällande lagstiftning vid upphandlingen? Har du lidit eller kan du komma att lida skada som en följd av det? Då kan du ansöka om överprövning. Det finns tre olika typer av överprövning: överprövning av en upphandling, överprövning av ett ingånget avtals giltighet, överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling Skadestånd kan betalas ut om en upphandlande myndighet inte följt LOU och att leverantören därigenom lidit skada Överprövning av en upphandling Förutsättningar Du kan ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten om du anser att den upphandlande myndigheten har gjort fel under upphandlingen. Två förutsättningar måste vara uppfyllda: upphandlingen strider mot LOU du som leverantör har lidit (eller kan komma att lida) skada på grund av lagbrottet Vad kan en ansökan om överprövning av en upphandling leda till? Överprövningen kan leda till att rätten beslutar att: a) upphandlingen ska göras om b) upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse har gjorts c) ansökan om överprövning avslås Ansök i rätt tid Du kan ansöka om överprövning fram till dess att avtalsspärren har löpt ut. Avtalsspärren inleds när den upphandlande myndigheten underrättar anbudsgivarna om beslutet om tilldelning. Tänk på att ansökan måste ha kommit in till förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut. Ibland finns inte någon avtalsspärr, t.ex. vid direktupphandling. Då kan du ansöka om överprövning fram tills ett avtal har ingåtts. Efter det kan du bara ansöka om överprövning av avtalets giltighet (läs mer om detta nedan). 39

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02)

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Publicerad 2011-11-28 Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Om vägledningen Bakgrund och syfte Kammarkollegiets upphandlingsstöd har i uppdrag att bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING. Advokat Tobias Peedu och Jur.kand. Marion Kronberg

OFFENTLIG UPPHANDLING. Advokat Tobias Peedu och Jur.kand. Marion Kronberg OFFENTLIG UPPHANDLING Advokat Tobias Peedu och Jur.kand. Marion Kronberg Vad är offentlig upphandling? - Tilldelning av offentliga kontrakt - När det allmänna sluter avtal Avtalsrätt och Upphandling -

Läs mer

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY för Alvesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2001-03-27 Reviderad 2005-03-18 POLICY = ett uttalande i generella ordalag som beskriver ett önskvärt beteende. INLEDNING...

Läs mer

PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH LEGISLATION 2005 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA. Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379

PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH LEGISLATION 2005 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA. Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379 LEXNET EUROPEAN INFORMATION - SIA PUBLIC PROCUREMENT SWEDISH LEGISLATION 2005 Skolas iela 4-11 LV-1010 Riga, Latvia VAT LV 40003655379 Phone: +371-7039-355 Fax: +371-7039-240 Mobile: +45-2622-0055 E-Mail:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen EU:S grönbok om offentlig upphandling Direktiv om tjänstekoncessioner Anders

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-post: ojs@publications.europa.eu Information

Läs mer

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på området kan ha utvecklats, vilket kan

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen

Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen Med anledning av den pågående flyktingsituationen ställs många upphandlande myndigheter inför den akuta situationen att behöva köpa in och upphandla

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

DOM 2016-03-31 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-31 Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-03-31 Meddelad i Stockholm Mål nr 1156-16 1 SÖKANDE Svea Inkasso AB, 556214-1423 Box 101 169 81 Solna Ombud: Advokat Madeleine Sifvert och Jur.kand. Marion Kronberg Advokatfirman

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar).

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Info Version 8 URL http://com.mercell.com/permalink/39269023.aspx Externt anbuds-id 175908-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandling av Offentlig belysning STIC 2014 Innehållsförteckning Upphandlingsprotokoll... 0 med tilldelningsbeslut... 0 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

Frågor och svar: Fastighetssystem.

Frågor och svar: Fastighetssystem. Frågor och svar: Fastighetssystem. Info Version 14 URL http://com.mercell.com/permalink/45584064.aspx Externt anbuds-id 213816-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-057

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-057 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-057 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Sala kommun har till grund för beslut

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62218-2011:text:sv:html SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se September 2015 INNEHÅLL Sid. Utredningar SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2 Överprövning

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Dynamiska Inköpssystem

Dynamiska Inköpssystem Dynamiska Inköpssystem Erik Edström, SKL Kommentus - Upphandling 24, 2016-02-17 Problem med ramavtal 1. Bristande transparens gällande volymer? 2. Bristande flexibilitet. Låst krets i fyra år. 3. Teknisk

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 9 december 2003 (OR. en) PE-CONS 3696/03 2000/0115 (COD) C5-0607/2003 MAP 23 CODEC 1760

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 9 december 2003 (OR. en) PE-CONS 3696/03 2000/0115 (COD) C5-0607/2003 MAP 23 CODEC 1760 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 9 december 2003 (OR. en) 2000/0115 (COD) C5-0607/2003 PE-CONS 3696/03 MAP 23 CODEC 1760 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Europaparlamentets

Läs mer

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Kristine Datum 2016-05-04 Diarienummer KSN-2016-0573 Kommunstyrelsen Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Läs mer

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 533/2010 1 (8) Färgelanda kommun 458 80 Färgelanda Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset Beslut Färgelanda kommun har

Läs mer

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg Mål nr 14228-12 E Enhet 1:2 Sida 1 (9) SÖKANDE InnovaAB, 556346-1705 Enebybergsvägen 21 182 48Enebyberg KONKURRENSVERKET Avd MOTPART Gatubolaget Boxl086

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Uddevalla kommun har genomfört upphandling

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2007:1092 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (15) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22

Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22 Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 5 1.1 Inledning 5 1.2 Innehåll och disposition 5 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer

Läs mer

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 64-12 Enhet 15 1 SÖKANDE Ricoh Sverige AB, 556228-8851 Box 1536 171 29 Solna Ombud: Advokat Carl Norén Eversheds Södermark Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning :

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning : KKV1030, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-30 Dnr 285/2012 1 (13) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Mål nr 1857-12 Toshiba TEC Nordic AB./. SKL Kommentus Inköpscentral AB angående överprövning

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning

SV Europeiska unionens officiella tidning L 134/114 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 maj 2016 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet)

Läs mer

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster KKV1046, v1.1, 2016-04-04 BESLUT 2016-06-23 Dnr 295/2016 1 (8) Kalmar Vatten AB Box 817 391 28 Kalmar Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster Konkurrensverkets beslut Kalmar

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Pacemaker & ICD. Info. Inköpare. Publiceringsdatum 2012-11-23 04:17. Version 1. Anbudsfrist 2013-01-14 23:59

Pacemaker & ICD. Info. Inköpare. Publiceringsdatum 2012-11-23 04:17. Version 1. Anbudsfrist 2013-01-14 23:59 Pacemaker & ICD. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36602833.aspx Externt anbuds-id 371865-2012 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet förfarande

Läs mer

Nya regler om upphandling

Nya regler om upphandling 1(7) Svarsdatum 2014-10-01 Socialdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Nya regler om upphandling Delbetänkande av genomförandeutredningen, SOU 2014:51, och Ds 2014:25 (Utredningen).

Läs mer