Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna."

Transkript

1 Rapport 1 (9) Datum Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft , Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF ) skall nämnderna varje år antaga en särskild plan för den interna kontrollen. Denna plan skall följas upp av nämnderna och nämnden skall senast i samband med upprättande av årsanalysen rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade om gemensamma kontrollmål för nämnderna år 2012 (bilaga1). Av de tio nämnderna som är aktuella för granskning har alla i samband med bokslutsarbetet för 2012 gjort en avrapportering enligt ovan (se bilaga 2). Av de nio nämnder som har haft en egen upprättad kontrollplan har alla genomfört en uppföljning av denna. Av de aktuella nämnderna har alla genomfört en uppföljning av de kommungemensamma målen: Kontrollmål 1 (kommunövergripande) Medarbetarsamtal Kontrollmoment Kontroll att varje medarbetare inom kommunen har ett medarbetarsamtal enligt samverkansavtalet. Granskning Granskning har skett genom medarbetarundersökningen 2012, vilken genomfördes under september. Frågan i enkäten löd: Har du haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna? 78 procent av respondenterna inom kommunens samtliga förvaltningar svarade att de haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Enligt kommunens lokala samverkansavtal ska medarbetarsamtal hållas årligen. Bedömning Granskningen för kommunen som helhet har utförts av personalavdelningen och i enlighet med beslutad kontrollplan. En stor majoritet anger att de haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Siffran är dock inte tillfredsställande, även om 100 procent inte är möjligt att uppnå. Trelleborg2000, v 1.0, En felkälla kan också vara frågeställningen som anger under de senaste 12 månaderna när samverkansavtalet anger årligen. Det kan alltså ha hållits medarbetarsamtal t ex under de senaste 13 månaderna och nytt vara planerat under den senare delen av hösten Kommunstyrelsen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (9) Målet bör vara att runt 90 procent av medarbetarna erhåller samtal årligen. Av denna anledning bör kontrollmålet följas upp ytterligare någon gång, förslagsvis senast år I nämndernas rapportering kring detta mål framgår i en del fall inte resultatet för den aktuella nämnden, och därmed inte heller någon bedömning eller förslag på åtgärder. Dessutom finns det inte någon nämnd som rapporterat att över 90 procent av medarbetarna erhållit medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Kontrollmål 2 (kommunövergripande) Förlorad arbetsinkomst förtroendevalda Kontrollmoment Kontroll av att förlorad arbetsförtjänst ej utbetalats i strid mot bestämmelserna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Granskning Kontroll har gjorts avseende utbetalningar under maj månad Under denna månad utbetalades ersättning för uppdrag i arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden, kommunstyrelsen, kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och överförmyndarnämnden. Kontrollen har utförts av kommunledningsförvaltningen och genomförts på så sätt att listor ur Troman har översänts till berörda förvaltningar som har överlämnat de intyg och andra handlingar som har använts för att styrka inkomstbortfallet. Dessa handlingar har granskats av kommunledningsförvaltningen. Granskningen är genomförd utan anmärkning. Bedömning Granskningen har utförts i enlighet med beslutad kontrollplan och då granskningen visat att utbetalningarna följer bestämmelserna så föranleder detta inga åtgärder. Kontrollmålet är uppfyllt. Kontrollmål 3 (kommunövergripande) Delegationsordningen Kontrollmoment Kontroll av att delegationsordningen är aktuell. Granskning Enligt kontrollmålet skall kontroll ske att delegationsordningen stämmer med nuvarande (aktuell) organisation. Sju av nämnderna redovisar ett godkänt resultat utan anmärkning vid uppföljningen och två av nämnderna har upptäckt brister och här finns förslag till åtgärder med tidplan. En av nämnderna lämnar ingen redovisning av resultatet. En av nämnderna har tagit beslut om ett utvidgat kontrollmoment som omfattar följsamhet och kontroll mot lagstiftningen och två redovisar ett resultat ifrån en revisionsrapport som påtalat vissa brister.

3 3 (9) Bedömning Granskningen som kan göras utifrån de nämnder som lämnat en redovisning, så framgår det att dessa generellt följer det kontrollmoment, frekvens och metod som kontrollmålet föreskriver. För dessa nämnder redovisas också ett godkänt resultat. Då inte samtliga nämnder redovisar detaljer iresultatet av granskningen så kan det inte avgöras om kontrollmålet är uppfyllt för kommunen som helhet. Hanteringen av delegationsordningen har en central betydelse i kommunens verksamhetsstyrning. Delegationsordningen är inom många verksamheter dessutom omfattande och komplex. Omfattande genom bl.a. att antalet inblandade och berörda personer är många och komplex genom kopplingar till lagstiftning och organisation. Det är därför viktigt att delegationsordningens status granskas fortlöpande och att delegaterna informeras och fortbildas. En möjlig lösning till uppföljning och löpande kontroll är den som beskrivs i bildningsnämndens rapport med ett uttalat ansvar för respektive nämnds sekreterare och ett system med både intern och extern stickprovsgranskning När det gäller nämndernas redovisning av kontrollmål och uppföljningen av dessa så följer här en kort översikt: Kommunstyrelse. Styrelsen beslutade om de kommungemensamma kontrollmålen och om fyra egna kontrollmål för kommunledningsförvaltningen/ räddningstjänstförvaltningen. Dessa avsåg diariehanteringen, betalning av leverantörsfakturor, kontroll av att lagstadgade rökdykarövningar genomförs och att avslut av uppdrag inom räddningstjänsten dokumenteras. Beslutet grundades på en riskanalys som utgick ifrån en bruttolista på möjliga kontrollområden. I rapporten över uppföljningen konstateras att kontrollen av diariehanteringen är ofullständig och att uppföljningen av medarbetarsamtalet, rökdykarövningar och dokumentation av avslut inom räddningstjänsten måste kompletteras. I rapporten finns förslag till åtgärder med tidplan och beslöt kommunstyrelsen att dessa förslag skall beaktas av kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten. I såväl den interna kontrollplanen som i rapporten för uppföljningen av kontrollmålen finns den organisation beskriven som arbetar med det interna kontrollarbetet. Överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden beslöt om en kontrollplan för år 2012 respektive år 2013 per Kontrollplanerna innehöll inte några egna kontrollmål utan endast de kommungemensamma. En rapport över uppföljningen för 2012 finns upprättad per och nämnden har beslutat om rapporten Av rapporten framgår inte något resultat av granskningen. Beslutet om intern kontrollplan har tagits alldeles för sent dvs. när två tredjedelar av året är passerat. Överförmyndarnämnden bör dessutom göra en riskanalys av egna tänkbara kontrollområden.

4 4 (9) Valnämnd. Ingen kontrollplan eller uppföljning presenterad, och med tanke på verksamhetens beskaffenhet så bör nämnden undantas från kravet på kontrollplan. Revision. På grund av revisionens särställning enligt kommunallagen där revisionen själv svarar för sin förvaltning inför fullmäktige så ingår revisionen inte i föreliggande uppföljning. Socialnämnd. Nämnden beslöt om interna kontrollmål för Utöver de kommunövergripande så innehöll beslutet tre egna kontrollmål dvs. återkoppling av klagomål, uppföljning av behandlade klienter på beroendeenheten och uppföljning av avvikelser inom vård- och omsorg tog nämnden ett nytt beslut om kontrollmål för åren och anledningen till att målen skall gälla from 2012 var att de tidigare målen ansågs vara uppfyllda redan I det senaste beslutet om mål dvs framgår också att nämnden tagit fram sina mål på basis av en risk- och konsekvensanalys. De egna kontrollmålen är svarstid för e-post, tillgänglighet på telefon, diariehantering samt avvikelserapportering inom SoL, LSS och HSL. Nämnden beslöt att godkänna den presenterade rapporten för uppföljningen av 2012 års interna kontrollmål. Av denna framgår att de kommungemensamma målen följts upp godkänt resultat. Noteras skall dock att för kontrollmålet medarbetarsamtalet så ligger man under den nivån som personalavdelningen anser är godkänt och för kontrollmålet delegationsordning så finns revideringar och rättelser att göra enligt den nya organisation som trädde i kraft from För de fyra egna kontrollmålen så redovisas godkänt resultat för diariehanteringen. För avvikelserapportering inom SoL, LSS och HSL så ökar antalet fall med undantag för inom LSS, och här kommer förvaltningen att arbeta med både information och utbildning kring registreringen för att kunna få en mer korrekt bedömning. När det gäller svarstid för e-post och tillgänglighet på telefon så kommer det finnas ett stort fokus på dessa frågor under 2013 då det finns uppenbara brister. Rapporten har en tydlig disposition och det finns åtgärdsförslag med tidplan. Intressant är att nämnden i sitt beslut om egna interna kontrollmål för knutit an till det resultat som redovisas i en tidigare KKIK rapport (kommunens kvalitet i korthet) kring de problem som framkommit när det gäller tillgänglighet och servicen till medborgaren. Bildningsnämnd. Nämndens beslutade kontrollplan innehöll de kommungemensamma kontrollmålen varav ett, delegationsordningen, var utvidgat till att omfatta kontroll av att denna är aktuell och korrekt utifrån lagstiftningen och att den följs och tillämpas korrekt antog nämnden ett eget kontrollmål som avsåg processer och rutiner i arbetet barn i behov av särskilt stöd. Av beslutet framgår att valet av kontrollmål byggde på en väsentlighets- och riskanalys.

5 5 (9) Inför nämnden presenterades uppföljningen av de interna kontrollmålen i två olika rapporter, en för de kommungemensamma målen och en för det egna kontrollmålet. Uppföljningen godkändes av nämnden. I rapporten framgår tydligt hur man gått tillväga vid uppföljningen av kontrollmålen och det finns också en tydlig beskrivning av förslag till åtgärder samt i en del fall, fortsatt kontroll. När det gäller delegationsordningen är det något otydligt kring vilket resultat som uppföljningen gav, dvs. om rutinerna var tillfyllest. För det egna kontrollmålet finns det en detaljerad beskrivning av både granskning och bedömning och i detta material finns ett antal åtgärdsförslag med både tidplan och vem som ansvarar för genomförandet. Dessutom finns beslut om uppföljning av insatta åtgärder, vem som ansvarar för detta och när uppföljningen skall vara klar. Bildningsnämnden har beslutat att processer och rutiner i arbetet med barn i behov av särskilt stöd skall gälla som kontrollmål även 2013, som en fortsättning på granskningen under Det samlade materialet har en klar och tydlig struktur och bör fungera som ett utmärkt underlag för det fortsatta interna kontrollarbetet. Kulturnämnd. Nämnden beslutade om en kontrollplan som innehöll de kommungemensamma kontrollmålen samt två egna kontrollmål dvs. taxor och avgifter samt föreningsbidrag. I beslutet framgår också att en riskanalys är underlag för beslutet. I en uppföljningsrapport som nämnden behandlat , framgår att tre bidragsansökningar från föreningar granskats utan anmärkning. Däremot framgår inget resultat av granskningen att taxor och avgifter som tas ut följer nämndsbeslut. Här redovisas istället vilka taxor som reviderats under året. När det gäller de kommungemensamma kontrollmålen så har granskningen av delegationsordningen och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda genomförts utan anmärkning. För medarbetarsamtalet så har granskningen dock visat att endast 65 procent anser att de har haft medarbetarsamtal. Detta har föranlett kulturförvaltningens ledningsgrupp att ta fram ett dokument som skall undertecknas av både chef och medarbetare efter utfört medarbetarsamtal för att dokumentera att samtalet ägt rum. Fritidsnämnd. I nämndens kontrollplan finns de kommungemensamma kontrollmålen samt tre egna kontrollmål, dvs. taxor och avgifter, dokumentation och uppföljning av simkunnighet bland barn samt föreningsbidrag. I beslutet framgår inte om en riskanalys är underlag för beslutet godkände nämnden den rapport som redovisar den uppföljning som genomförts under När det gäller uppföljningen totalt så anser nämnden att kontrollplanen är uppfylld på ett tillfredställande sätt. I rapporten framgår för de kommungemensamma målen vilket resultat som uppnåtts och granskningen av förlorad arbetsinkomst förtroendevalda och delegationsordningen är genomförd utan anmärkning. När det gäller den senare redovisar rapporten också en granskning som kommunens revisorer gjort och här har ett antal brister uppmärksammats, vilka enligt fritidsnämnden snarast skall åtgärdas. För

6 6 (9) kontrollmålet medarbetarsamtal så är resultatet för fritidsnämnden (83 procent) vilket är bättre än kommungenomsnittet (78 procent) men lägre än personalavdelningen målsättning (90 procent). För de egna kontrollmålen så redovisas en granskning som utförts enligt beslutad kontrollplan och resultatet av granskningarna har också bedömts som godkänt. Både vad avser dokumentation och uppföljning av simkunnighet bland barn samt föreningsbidrag så kommer arbetet med dessa kontrollmål att fortsätta under Rapporten beskriver på ett översiktligt och väl strukturerat sätt både granskning och bedömning. Noteras skall att förvaltningen integrerat den interna kontrollen i det dagliga arbetet genom att ledningsgruppen har det på dagordningen. Dessutom fanns intern kontroll på agendan under en förvaltningsdag för samtlig personal i december Arbetsmarknadsnämnd. I ett beslut fastställde nämnden ett samlat måldokument. Detta innehöll nämndens inriktningsmål, 2012 års effektmål, nyckeltal för perioden och en plan för interna kontrollmål De egna kontrollmålen för 2012 är tre dvs. delegationsordning, kontroll av den könsmässiga fördelningen i förvaltningens insatser och kontroll av felaktigheter i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Kontrollmålet gällande delegationsordningen har en annan inriktning än det kommungemensamma målet. I ett beslut godkände nämnden den rapport över uppföljningen som presenterats av förvaltningen. Samtidigt gav nämnden förvaltningen ett uppdrag att, till april månads sammanträde, återkomma till nämnden med en åtgärdsplan för att minska felaktigheterna i utbetalningarna av ekonomiskt bistånd. Av uppföljningen framgår att alla de tre gemensamma kontrollmålen följts upp och att detta skett utan anmärkning och därmed bedöms målen vara uppfyllda. Undertecknad anser dock att när det gäller medarbetarsamtalet så är måluppfyllelsen oklar då kontrollmomentet anger att medarbetaren har ett medarbetarsamtal. I förvaltningens rapport framgår att medarbetarbetarna erbjudits samtal. När det gäller de egna kontrollmålen så är delegationsordning och kontrollen av den könsmässiga fördelningen i förvaltningens insatser genomförda enligt plan och resultatet är godkänt och därmed är målet uppfyllt. Vid kontrollen av felaktigheter i handläggningen av ekonomiskt bistånd har dock felaktigheter upptäckts vilket föranlett förvaltningen att under hösten 2012 startat upp ett utvecklingsarbete föra att säkerställa processer och rättsäkerhet. Resultatet av detta arbete är bl.a. en ny organisation inom verksamheten from Dessutom har såsom ovan nämnts nämnden gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till ytterligare åtgärder. Förvaltningens rapport har en bra struktur och analysen med förklaringarna är tydlig. Samhällsbyggnadsnämnd. Förvaltningen har i samråd med nämndsordförande valt ut fyra egna kontrollmål för Dessa är rutiner för taxor och avgifter, projektredovisning, hantering av handkassor mm, och handläggningstider. Det framgår inte om urvalet är baserat på någon riskanalys eller hur urvalet har skett.

7 7 (9) Nämnden har godkänt uppföljningen av 2012 års kontrollmål. I uppföljningen av de kommungemensamma målen så hänvisar man till kommunledningsförvaltningen när det gäller medarbetarsamtalet och förlorad arbetsförtjänst. Därför kan ingen bedömning göras om samhällsbyggnadsnämnden uppfyller kontrollmålet. För delegationsordningen så använder man den granskning som revisorerna gjort under 2012 och där det bl.a. konstateras att samhällsbyggnadsnämnden inte hade en ändamålsenlig delegationsordning. Nämnden kommer senast under april att anta en reviderad delegationsordning. För de egna kontrollmålen så redovisas den uppföljning som gjorts och förslag till åtgärder i de fall man upptäckt brister. Dessa brister finns inom projektredovisningen. Mycket av uppföljningen utgör en form av allmän utvärdering av verksamhetsområden då kontrollplanen saknar kriterier och metodbeskrivning. De åtgärdsförslag som presenterats bör nämnden precisera och då inkludera en tidplan med ansvar för genomförande. För 2013 har ännu ingen kontrollplan beslutats. Servicenämnd. Nämnden beslöt om en kontrollplan för 2012 som förutom de kommungemensamma målen innehöll 11 egna kontrollmål inom områdena nämndshantering, IT verksamhet, förvaltning, måltidsservice, upphandling och lokalvård. Som utgångspunkt för beslutet om kontrollmål fanns en riskanalys. Inför nämndsammanträdet finns en rapport på genomförd uppföljning framtagen. När det gäller de tre kommungemensamma målen så gör förvaltningen den bedömningen att granskningen av delegationsordningen och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda visar ett resultat utan anmärkning. När det gäller medarbetarsamtalet så redovisar medarbetarenkäten att inte samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal den senaste tolvmånadersperioden. Förvaltningen föreslår därför att som åtgärd skall förvaltningens chefer ta upp detta till diskussion på arbetsplatsträffarna. När det gäller de egna kontrollmålen så har alla mål granskats i enlighet med kontrollplanen och inte i något fall finns brister rapporterade. Ett av kontrollmålen gäller delegationsbeslut och får ses som en fördjupning av det kommungemensamma målet. Kontrollmomentet innebär att kontrollera att samtliga fattade delegationsbeslut har anmälts till nämnden. Förvaltningens rapport har en bra struktur med förklaringar till de bedömningar som gjorts. Teknisk nämnd. I nämndens beslut om en kontrollplan ingick de kommungemensamma kontrollmålen samt tre egna kontrollmål. De egna kontrollmålen är diariehanteringen, inköp enligt LOUs riktlinjer och verksamhetens mål. Som underlag för beslutet om kontrollmål fanns också en konsekvens och riskbedömning. Denna följer inte den kommungemensamma mallen utan har en egen struktur och värdeskala. De olika aktiviteterna i kontrollplanen är dock väl dokumenterade med ansvar, metod och rapporttillfällen beskrivna. I ett senare beslut har nämnden lagt till ytterligare ett kontrollmål, information till medborgarna. Detta gjordes i samband med ett arbete kring tekniska nämndes mål i stort.

8 8 (9) I den rapport över uppföljningen av de interna kontrollmålen för 2012 som godkändes av tekniska nämnden , så redovisas både uppföljningen av de kommungemensamma och de egna kontrollmålen. När det gäller de kommungemensamma målen så redovisar nämnden att granskningen av delegationsordningen och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda visar ett tillfredställande resultat och att granskningen kan avslutas. Däremot redovisar granskningen av hur många som haft medarbetarsamtal ett för lågt utfall (69 procent) både enligt nämndens egen bedömning och i förhållande till personalavdelningens målsättning (90 procent). Mot bakgrund av detta kommer förvaltningen att göra en handlingsplan som åtgärdar situationen under första kvartalet I uppföljningen av de egna kontrollmålen så redovisar nämnden en väl dokumenterad uppföljning med förslag till åtgärder och en tydlig redovisning av bakomliggande analyser och slutsatser. Resultatet av granskningen beträffande diariehanteringen, inköp enligt LOUs riktlinjer och verksamhetens mål förklaras klara och avslutade. När det gäller informationen till medborgarna så har tekniska nämnden beslutat att detta skall vara ett fortsatt kontrollområde under år Såväl granskning som bedömning har utförts av konsult. I detta avseende är det undertecknads uppfattning att man förlorar både kunskap och möjligheter till tidiga förändringar och korrigeringar i organisationen genom att lägga ut intern kontroll till någon utanför organisationen. Sammanfattning I uppföljningen av kontrollplan för 2011 så konstaterades ett antal brister. En återkoppling kring åtgärder gjordes till kommunstyrelsen vid två tillfällen d.v.s och När det gäller det interna kontrollarbetet i stort så har det i jämförelse med tidigare år skett en positiv utveckling, både vad gäller själva genomförandet och när det gäller strukturen och dokumentationen av arbetet. Totalt är det bara en nämnd av tio som inte fastställt någon intern kontrollplan för 2012, om man fortfarande undantar Valnämnden ifrån kravet. Och till skillnad ifrån tidigare år så har alla nämnder genomfört en uppföljning och analys. När det gäller de kommungemensamma målen så har alla nämnder följt upp dessa, men ett par av nämnderna har inte redovisat ett resultat av denna uppföljning. Detta försvårar en överblick av utfallet för de kommungemensamma kontrollmålen för kommunen som helhet. I kommunstyrelsens beslut om gemensamma kontrollmål för nämnderna år 2012 fanns också ett uppdrag till nämnderna att redovisa organisationen för intern kontroll inom respektive förvaltning. Vidare uppdrogs nämnderna att dokumentera den risk- och väsentlighetsanalys som besluten om kontrollmål grundar sig på. När det gäller dessa båda kontrollpunkter så skiljer sig nämndernas redovisning ganska mycket. Generellt sett har användandet och redovisningen av en risk- och väsentlighetsanalys i kontrollarbetet blivit bättre och flertalet hänvisar till en sådan, även om den inte alltid redovisas i rapporterna. Dessutom har man i några fall använt sig av en egen modell trots att den centrala nätverksgruppen tagit fram en mall som skall användas av alla. När det gäller beskrivningen av den organisation som finns för intern kontroll så har flertalet nämnder inte gjort någon sådan i sin rapport utan de beskrivningar av ansvar och funktioner som finns framgår bara delvis av de redovisade kontrollplanerna alternativt i samband med åtgärdsförslagen.

9 9 (9) När det gäller uppföljningen av de kommungemensamma kontrollmålen så har kontrollen av förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda utförts i enlighet med beslutad kontrollplan och resultatet är godkänt. Målet får därmed anses vara uppfyllt. När det gäller delegationsordningen så har uppföljningen utförts enligt kontrollplanen men resultatet är i några fall oklart då redovisning saknas. För uppföljningen av att varje medarbetare inom kommunen har haft ett medarbetarsamtal enligt samverkansavtalet så måste resultatet betraktas som underkänt. Uppföljningen har skett i enlighet med kontrollmålet men det finns inte någon nämnd som rapporterat att 90 procent eller fler av medarbetarna har erhållit ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Genomsnittet för kommunen ligger på 78 procent. Av denna anledning bör kontrollmålet följas upp ytterligare någon gång, senast år Slutligen kan konstateras att ett antal nämnder fastställt sina interna kontrollplaner alldeles för sent d.v.s. i början av det år som skall granskas. From år 2012 skall dock nämnderna enligt det i april 2012 justerade reglementet, anta sina planer för kommande år senast vid årets sista nämndssammanträde. Vid denna rapports datering har Samhällsbyggnadsnämnden ännu inte tagit beslut om en intern kontrollplan för Raymond Lützhöft Budget- och utvecklingschef

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345 Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-02 7 Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Granskning av intern kontroll Ann-Mari Ek Lennart Öhrström Mars 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Metod

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Planerade interna kontroller 2016. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag

Planerade interna kontroller 2016. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag 16-01-06 16/31 1(8) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Kommunstyrelsen Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Malin Nordström malin.nordstrom@borlange.se Nämnd Datum Planerade

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Täby kommun Mars 2008 Johan Karlander *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...2

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Samrehabnämnden 2015-11-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Samrehabnämnden 2015-11-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Skene lasarett, konferensrum i restaurangen, kl 09:30-11:30 Beslutande S Claes Redberg, Västra Götalandsregionen M ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN-2014-0200).

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN-2014-0200). Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2015-01-30 RÄN-2015-0028 Räddningsnämnden Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN-2014-0200). Förslag till beslut att fastställa bifogad rapport

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut DUK 3/013-02-IH Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-01-16 Diarienummer BUN-2013-0074 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 8, 2014 Dnr 3.1.2-44/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 STOCKHOLM

Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 STOCKHOLM Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 STOCKHOLM Datum Dnr 2010-06-11 32-2009-0520 Kammarkollegiets årsredovisning 2009 Riksrevisionen har granskat Kammarkollegiets årsredovisning, daterad 2010-02-22.

Läs mer

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013 Dnr TFN-2013-xx Dpl xx sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-02-25 Rut Vikner, 054-540 68 69 rut.vikner@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden 2013-03-20 Ärende 7 Intern

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 14, 2014 Dnr 3.1.2-50/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Österportskolan, Gränssnittet, Surbrunnsvägen 1, Ystad 09:00 10:00, 10:25 11:15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Sara Chermiti (M) ersättare Christer Olofsson förvaltningschef

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Stöd & Process 2015-09-03 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:220 Solveig.Juselius@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport uppföljning intern kontroll 2015. 2016-01-07 Vår referens. Carina Hart Controller carina.hart@malmo.

Tjänsteskrivelse. Rapport uppföljning intern kontroll 2015. 2016-01-07 Vår referens. Carina Hart Controller carina.hart@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum -01-07 Vår referens Carina Hart Controller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport uppföljning intern kontroll SOFV--1424 Sammanfattning Nämnden

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Karlstad 2012-08-22 Carina Wiberg, 054-540 10 03 carina.wiberg@karlstad.se Kontrollplan 2012-2013 gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret Kundnöjdhet

Läs mer

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet

Läs mer

Plan Intern kontroll 2016. Kultur- och fritidsnämnden

Plan Intern kontroll 2016. Kultur- och fritidsnämnden Plan Intern kontroll 2016 Kultur- och fritidsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Plan för internkontroll 2015

Plan för internkontroll 2015 NBN-2015/58.118 Plan för internkontroll 2015 för natur- och byggnadsnämnden Natur- & byggnadsförvaltningen MARS 2015 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges struktur för internkontroll 3 Avgränsningar

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 30 juni 2013 Antagen: KF 104/2013 I RONNEBY KOMMUN Revisionens formella reglering 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport Uppföljning av internkontroll Dnr 70-2013 Mikael Cederberg Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. Uppföljning av intern kontroll... 3 1.1.1.

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer