Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten"

Transkript

1 Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren

2 Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens upphandlingsverksamhet. I rapporten påtalas bl.a. behov av åtgärder. Oxelösund kommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning valt att följa upp genomförd granskning avseende hur revisorernas synpunkter till följd av genomförda revision har hanterats av berörda nämnder/styrelser. Revisionsfråga Granskningen ska belysa följande frågeställningar: Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats? Har angivna åtgärder vidtagits i utlovad omfattning och inom rimlig tid? Revisionsmetod Uppföljningen av granskningen har genomförts genom intervjuer med inköpsansvarig samt dokumentgranskning av missivsvar samt ev. protokoll. Resultat Den tidigare revisionella bedömningen Avseende granskningens revisionsfrågor kan konstateras att: I kommunen sker direktupphandlingar i en del fall, till belopp som väsentligt överstiger de av kommunen fastställda gränsvärdena för direktupphandling, där det är tveksamt om kriterierna för direktupphandling är uppfyllda. Upphandlingsmässigt kan det vara fråga om s k otillåtna direktupphandlingar och i så fall utgöra avsteg från LOU och gemenskapsrättsliga principer. Här kan i första hand pekas på köp av tjänster från de egna kommunala bolagen. Det förekommer även köp av omsorgstjänster, som kunde upphandlats med av någon av de former som lagen om offentlig upphandling föreskriver. Genomgången av utvalda upphandlingar inom det tekniska området visar på följsamhet mot lagregelverk och gemenskapsrättsliga principer. Den förhärskande utvärderingsmodellen upplevs dock ha brister när det gäller att utkristallisera det anbud som bäst svarar mot kommunens eller bolagens behov. Oxelösunds kommun 1 av 4

3 Från granskningen kan f ö noteras Kommunens förteckning över ramavtal är inte fullständig och borde således kompletteras Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats? Svar har erhållits från MoS och kommunstyrelse samt tjänsteskrivelse från bolag. Följande kan konstateras i uppföljningen: 1. I kommunen sker direktupphandlingar i en del fall, till belopp som väsentligt överstiger de av kommunen fastställda gränsvärdena för direktupphandling, där det är tveksamt om kriterierna för direktupphandling är uppfyllda. Upphandlingsmässigt kan det vara fråga om s k otillåtna direktupphandlingar och i så fall utgöra avsteg från LOU och gemenskapsrättsliga principer. I huvudsak kan sägas att direktupphandlingarna avser två delar. Köp från kommunala bolag och övriga köp (omsorg i första hand). Miljö och samhällsbyggnadsnämndens svar kommenterar inte direktupphandlingar gentemot egna bolag. Vad som hänt sedan rapporten skrevs är att de förslag om upphandlingsundantag (enligt Tecalkriterierna) mot egna bolag som det flaggas om i rapporten också genomförts. Synpunkten i rapporten avseende kommunala bolag kan med andra ord avskrivas. I kommunens tjänsteskrivelse (kommunstyrelsekontoret) avseende upphandlingar inom omsorgsområdet framkommer att inköpsavdelningen kommer i sin verksamhetsplan att utbilda och informera berörda verksamheter hur man ska gå tillväga med köp av tjänster. Uppföljningen visar att inköpsavdelningen utbildat och informerat bolagen men att förvaltningarna är kvar. Bolagens svar är avlämnade ( ) efter det att det tillfälliga undantaget med anledning av Tecal-kriterierna infördes. Svaret är anpassat till de då tillfälliga ( till ) regler som infördes. Åtgärd bedöms delvis vara vidtagen gällande utbildning. Oxelösunds kommun 2 av 4

4 2. Den förhärskande utvärderingsmodellen upplevs dock ha brister när det gäller att utkristallisera det anbud som bäst svarar mot kommunens eller bolagens behov. I kommunens tjänsteskrivelse (kommunstyrelsekontoret) framgår att Ks avser att initiera en översyn av utvärderingsmodellen. Enligt svaret har dock modellen fått beröm av leverantörer och entreprenörer. I sammanhanget kan göras den noteringen att utvärderingsmodellen accepteras av förvaltningsdomstolarna. De intervjuade i samband med uppföljningen anger att i kommande arbete med att samordna avtalsdatabasen med ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet kommer även utvärderingsmodellen att ses över. Åtgärder bedöms pågå f n. 3. Kommunens förteckning över ramavtal är inte fullständig och borde således kompletteras. Inköpsavdelningen arbetar kontinuerligt med detta. Ramavtalshanteringen finns redovisad i 2012 års granskningsrapport gällande avtalshantering inom kommunen. Av rapporten framgår följande: Från Oxelösunds hemsida (intranätet) finns åtkomst till gemensamma ramavtal och de egna ramavtalen. På hemsidan informeras om nya eller förändringar i befintliga ramavtal. Från databasen finns länkad information till Kommentus och Kammarkollegiets ramavtal. Allt avtalsmaterial scannas in i databasen. Vi bedömer att samtliga ramavtal finns i befintligt avtalsregister. Åtgärd bedöms vara vidtagen 4. I dagsläget återfinns inköpsavdelningen organisatoriskt under ekonomiavdelningen. En placering inom kommunstyrelsekontorets stab upplevs öka betydelsen av upphandlings/inköpsfrågor. Avseende påpekandet om den organisatoriska placeringen så har inte inköpsavdelningen något att erinra om detta. Ks har i sitt svar inte kommenterat organisationen eller angett någon åtgärd att vidta. Oxelösunds kommun 3 av 4

5 Inköpsavdelningen har vid några tillfällen muntligt aktualiserat frågan I sammanhanget kan när det gäller organisation/ansvar i förhållande till upphandling/inköp göras den noteringen att Konkurrensverket konstaterar i sitt remissvar på sittande upphandlingsutrednings delbetänkande på jakt efter den goda affären att: Offentlig upphandling har en strategisk betydelse och därför måste kommun- och myndighetsledningar ha kompetens i, och intresse för, upphandlingsfrågor. De personer som arbetar professionellt med offentlig upphandling bör ha en strategisk placering till exempel i lednings- eller styrgrupper. Med en ökad prioritering av upphandlingsfrågor ökar möjligheten att nå uppsatta mål. Samtidigt ökar förutsättningarna för uppföljning och utvärdering. Om kompetensen i och intresset av upphandlingsfrågor är av underordnad betydelse finns en ökad risk för överprövningar och skadestånd. Under 2010 tillfördes lagstiftningen möjligheten till sanktioner (upphandlingsskadeavgift) mot de upphandlande myndigheter som inte följer lagstiftningen (i första hand otillåtna direktupphandlingar). För att betona upphandlingsverksamhetens betydelse, menar vi, är det viktigt att kommunens upphandlingsfunktion får en tydligare roll i kommunkoncernen och därmed ett mera uttalat ansvar för upphandlingar och uppföljning av dessa samt den administration som det medför. Har angivna åtgärder vidtagits i utlovad omfattning och inom rimlig tid? Vi bedömer att åtgärder till viss del vidtagits och svar har erhållits inom rimlig tid. Av olika orsaker erhöll berörda nämnder och bolag inte rapport och följebrev inom rimlig tid. Efter det att rapporten distribuerades har berörda nämnder och styrelser svarat inom rimlig tid. När det gäller bolagen bör bättre rutiner inarbetas när det gäller svar till lekmannarevisorerna. Avseende upphandlingar från kommunala bolag har rättsläget klarnat sedan rapporten skrevs. Det som tidigare ansågs vara otillåtna direktupphandlingar följer numera den förändrade lagstiftningen. Oxelösunds kommun 4 av 4

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Övertorneå kommun Helena Lundberg Certifierad kommunal revisor Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Granskning av upphandling, inköp och avrop mot ramavtal Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av avtalshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Granskning av upphandling i Finspångs kommun

Granskning av upphandling i Finspångs kommun Granskning av upphandling i Finspångs kommun 2007-03-02 Innehållsförteckning 1 Slutsatser... 1 2 Bakgrund och syfte... 2 3 Metod... 2 4 Lagregler... 3 5 Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...

Läs mer

Uppföljning av tidigare års granskningar

Uppföljning av tidigare års granskningar Revisionsrapport Lisbet Ostberg Revisionskonsult Uppföljning av tidigare års granskningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av del av Jönköpings Kommuns Upphandlingsverksamhet

Granskning av del av Jönköpings Kommuns Upphandlingsverksamhet Granskning av del av Jönköpings Kommuns Upphandlingsverksamhet Jönköping mars 2005 Pia Boström Lars Edgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning och syfte... 5 3. Metod... 5 4. Lagen

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Gransknin av u handlin ar inom Samhällsb nalsnämden

Gransknin av u handlin ar inom Samhällsb nalsnämden SL Kommunalteknik 2009-11-26 Hylte kommuns revisorer Gransknin av u handlin ar inom Samhällsb nalsnämden Bakgrund Inom Hylte kommuns Samhällsbyggnadsnämnd och dess förvaltning genomförs årligen ett flertal

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten. Jönköping Augusti 2003. Lars Edgren

REVISIONSRAPPORT. Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten. Jönköping Augusti 2003. Lars Edgren REVISIONSRAPPORT Åtvidabergs kommun Granskning av upphandlingsverksamheten Jönköping Augusti 2003 Lars Edgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING OCH SYFTE 4 METOD 4 LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-06-04 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013

Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013 Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning sid 5

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer