Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009"

Transkript

1 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret

2 fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Kort systembeskrivning Försöket Ekonomi Kostnadskalkyl Faktureringshantering Miljökonsekvensbeskivning Stora koldioxidutsläpp idag Miljöbilar och låg klimatpåverkan går hand i hand Framtid Slutsats Bilaga Bilpoolsenkät

3 Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning Sedan april månad provas ett nytt bokningssystem för bilpoolsbilar med mycket gott resultat. I försöket ingår ett femtiotal användare främst i Stadshuset. Försöket som drivs i samarbete mellan Servicekontoret, Miljöförvaltningen och Teknik- och Stadsbyggnadsförvaltningen finansieras helt inom befintliga budgetramar. Initialt finns en del större kostnader för anpassningen till Landskrona stads ekonomi- och IT-system. Dessa kostnader kommer inte att kunna hämtas hem 2009, utan försöket förväntas ge ett underskott på mellan kronor i år. Underskottet förväntas täckas under Bokningen sker på Internet och sedan hämtas någon av de fem bilarna i Stadshusets garage. Ingen bilnyckel behövs för att öppna bilen. Detta sker istället antingen via mobiltelefon eller manuellt med en elektronisk plopp/bricka som hålls mot vindrutan (vanligast än så länge). I bilens handskfack finns sedan startnyckeln som bara fungerar om bilen är bokad. Ingen behöver längre föra körjournal eller skriva manuella fakturor. Dessa uppgifter hämtas istället från systemet och körs vid faktureringen enkelt och snabbt in i kommunens ekonomisystem och belastar sedan automatiskt rätt konto för kostnader respektive intäkter. Kostnaderna blir lägre för en bilpoolsbil jämfört med en enskild förvaltningsbil eftersom den utnyttjas mer. En nyligen genomförd enkätundersökning bland användarna visar på mycket positiva erfarenheter både vad gäller bokning, lättillgänglighet och service. Service, tvättning, tankning och annan support sköts hittills av vaktmästeriets personal, men i en kraftigt utökad bilpool måste personella resurser avsättas specifikt för ändamålet. Totalt för kommunen innebär detta ingen extra kostnad, eftersom dessa resurser bör motsvara förvaltningarnas nuvarande kostnader för bilansvariga som inte behövs när bilpoolen tar över hanteringen. Landskrona stad har idag 107 personbilar där 42% uppfyller Vägverkets miljöbilsdefinition, men endast 7% uppfyller kommunens krav på el-, naturgas- eller biogasdrift. En framtida bilpool med biogasbilar innebär miljömässigt en dramatisk minskning av koldioxidutsläppen med mer än 90%. En samordnad fordonshantering med bilpool kan också tillgodose förvaltningarnas behov av persontransporter till lägre kostnad än dagens hantering. Likaså kan anställda erbjudas trafiksäkra bilar, en viktig arbetsmiljöfråga. 2 Inledning Fler och fler kommuner ser fördelar med att samordna sitt fordonsinnehav av ekonomiska och miljömässiga skäl. Hållbar Mobilitet Skåne har de senaste åren tillsammans med flera av kommunerna i Skåne tagit fram förslag på en inköpspolicy och en för fordonshantering. Landskrona stad har varit representerad i detta arbete. Erfarenheterna från samarbetet har bland annat resulterat i rekommendationer vid bilinköp som berör ekonomi, miljö och trafiksäkerhet, liksom hur man organiserar och hanterar sin fordonspark. Försöket med bilpool är en första anpassning att nå kommunens miljömål för transporter. Politiska beslut behövs för hur kommunens samlade fordon ska samordnas både vid leasing, inköp, drift och underhåll. 3 Bakgrund och syfte Alltfler kommuner och statliga myndigheter organiserar sin bilpark i form av bilpooler. Det finns flera anledningar, bland annat för att få en effektivare fordonshantering och få samordningsvinster, minska tjänstekörning med privata bilar samt genom fler miljöbilar minska den negativa miljöpåverkan av kommunens transportarbete. 3

4 Bilpoolsrapport Våren 2009 äger eller leasar kommunen 107 personbilar. Behovet av personbilar är större än så, eftersom kommunen även betalar ut ersättning för körning med egen bil i tjänsten. För åren betalades årligen cirka kronor ut i ersättning för cirka körda mil per år. Sannolikt sker en del av dessa transporter med mindre trafiksäkra bilar och med färre miljöbilar än om de skett med kommunens bilar. Enligt Landskrona stads miljöpolicy bör alla kommunägda fordon eller som kör på entreprenad som huvudregel använda el-, bio- eller naturgas som drivmedel. Endast 7 % av personbilsparken uppfyller dessa krav, men hela 42% uppfyller däremot Vägverkets miljöbilsdefinition. En lösning på problemet är då en bilpool, där bilar med hög trafiksäkerhet och miljöklassning garanterar att både miljö- och säkerhetskraven tillgodoses. Bilarna kan efter behov tilläggs-utrustas med ISA (automatisk hastighetsanpassning) som förordas av vägverket och som ytterligare ökar trafiksäkerheten och minskar bränsleförbrukningen. Andra tilläggstjänster är trygghetslarm, alkolås och CO 2 uppföljning m.fl. Det finns fler skäl till att välja bilpoolslösning. Med alltmer begränsade ekonomiska och personella resurser finns det behov av att enkelt och flexibelt samutnyttja kommunens bilar. Att vara bilansvarig på en förvaltning med samordning och administrering av tjänstebilar är tidskrävande. När bilarna övergår till bilpool försvinner denna uppgift och en resurs frigörs för andra uppgifter. Även bilförarnas tidskrävande insats att fylla i körjournaler försvinner. Bilpoolsbilar är mer kostnadseffektiva eftersom de rullar mer än de står parkerade. Eftersom bilarna omsätts snabbare blir det också enklare att uppgradera bilparken och kunna erbjuda de anställda bilar som är både säkrare och mer miljöanpassade. Fördelar med bilpoolssystemet för förare och Landskrona stad: Gemensam administration. Webbaserad bokning från alla datorer, även utanför Landskrona stads nätverk. Bilpool stimulerar till bättre planering av körningar. Flexibelt. Bilarna kan placeras var som helst. Lätt att lägga till bilar och förare i systemet. Enkel installation av teknik i bilarna som kan flyttas till annan bil. Systemet styrs och övervakas av mobiltelefonnätet. Manuell körjournal försvinner. Systemet missar inga körningar. Tillgång till miljöanpassade och trafiksäkra bilar (arbetsmiljöfråga för kommunen). 4 Kort systembeskrivning Det testade systemet MIVEO är framtaget av Pilotfish, Göteborg. Ett koncept utvecklat för verksamheter som använder personbilar: taxi, bud, bilpooler, servicefordon, tjänstebilar och andra företagsbilar. Utöver bilpoolssystem finns många olika tilläggstjänster som t.ex. Trygghet (oroslarm, personlarm), Underhåll (besiktning, service), Miljöuppföljning (CO 2- mätning, drivmedelsförbrukning), Uppkopplat ISA (GPS-baserad hastighetsövervakning). Systemet kommunicerar trådlöst och helt automatiskt information om bilens status som körsträcka, använd tid, användare mm. Detta innebär att bilarna enkelt kan bokas, övervakas eller på annat sätt hanteras genom såväl Internet som via en mobiltelefon, dygnet runt. Bilden: Exempel på tilläggstjänster i modulsystemet. 4

5 5 Försöket Bilpoolsrapport Ett femtital användare, främst Stadshusets personal, deltar i det pågående försöket som startade i april I ett tidigare, enklare bilpoolssystem har personalen redan vant sig vid att använda bilpool. Det finns för närvarande fem bilar, varav tre miljöbilar i bilpoolen i Stadshuset garage. En nyligen genomförd enkätundersökning bland användarna visar på mycket positiva erfarenheter både vad gäller bokning, lättillgänglighet och service. 6 Ekonomi Idag är det inte ovanligt att en bil står stilla en stor del av dygnet. Bilpoolen ändrar på detta genom att fler användare får tillgång till varje fordon och därmed kan kapitalkostnaderna minskas. Även de rörliga kostnaderna minskar eftersom användarna uppmuntras att planera bilanvändningen bättre. Slutligen minskar även parkeringskostnaderna då bilpoolen tillgodoser kommunens bilbehov med färre fordon. Maximalt utnyttjande av en bilpoolsbil bedöms ligga på 40-50% av bokningstiden, dvs 3-4 timmar/dag, utan att tillgängligheten försämras, d.v.s. att det blir brist på bilar. Som jämförelse kan nämnas att många förvaltningsbilar sällan används mer än 10-15%. I försöket ligger beläggningen hittills mellan 20-25%, beroende på att vi har begränsat antalet användare under försöksperioden. Sedan uppstarten har intresset bara ökat från förvaltningarnas sida. Intäkterna regleras med prissättningen som för närvarande är 30 kr per mil, 30 kr/timme och 10 kr i bokningsavgift. Med nuvarande prissättning erhålls kostnadstäckning om bilarna bokas ca 3 timmar/dag (30-35 % beläggningsgrad). 6.1 Kostnadskalkyl övergång till bilpool med gasbilar Vid inköp eller leasing av en ny gasbil ligger årskostnaden på ca kronor och inkluderar samtliga kostnader inklusive bränsle. Oavsett drivmedel ligger årskostnaden för en leasingbil på samma belopp. Merkostnaden för att ha en bil i bilpoolen ligger på cirka 7500 kronor per år. Beräkningsgrund: Leasingavtal 3 år. Körsträcka 1500 mil/år. Kostnaderna för bilpoolssystemet (teknik och månadsavgifter) är utslaget på hela leasingperioden. Alternativ 1 Om dagens 107 personbilar ersätts med biogasbilar i en bilpool, blir det en merkostnad på cirka kr per år för bilpoolssystemet (7500 kr/bil motsvarande ca 13 % kostnadsökning). Kommunens ersättning för körning med privat bil i tjänsten kostar årligen omkring kronor. Under förutsättning att alla 107 bilar även kan ersätta alla körningar med egen bil i tjänsten, skulle kostnaderna för kommunens transportarbete minska med kronor per år. Alternativ 2 Behovet av bilpoolsbilar bedöms till sammanlagt 117 bilar, 10 fler än dagens. Detta för att garantera tillgängligheten när körningar med privat bil i tjänsten flyttas över till bilpoolsbilar. Merkostnaden blir 10 x kr kronor per år. Detta alternativ skulle istället innebära ett överskott på kronor per år. På plussidan frigörs dessutom resurser från bilansvariga på vissa förvaltningar genom en gemensam fordonshantering. Faktureringskostnaderna minskar också, liksom hantering av körjournaler som spar arbetstid. Vidare finns besparingar i effektivare fordonshantering vad gäller service och underhåll, skadereglering mm. Storleksordningen på dessa besparingar kan dock inte preciseras i dagsläget. 6.2 Faktureringshantering Faktureringen sker betydligt snabbare och därmed mer kostnadseffektivt jämfört med tidigare manuell hantering eftersom alla uppgifter om bokade timmar och körningar finns i programmets databas. För varje ny användare läggs en specifik kontosträng in i systemet som sedan används vid faktureringen som sker månadsvis. 5

6 7 Miljökonsekvensbeskivning Bilpoolsrapport 7.1 Stora koldioxidutsläpp idag Vilken klimatpåverkan har kommunens samlade personbilstransporter? Hur stora är koldioxidutsläppen per år? För dessa beräkningar krävs uppgifter om drivmedelsförbrukning och körsträckor för samtliga personbilar och någon sådan samlad statistik finns inte idag. Usläppsberäkningarna bygger därför på både tillgängliga och uppskattade uppgifter för körsträckor och bränsleförbrukning för Kommunens totala transporter med personbilarna har de senaste tre åren legat runt mil. Omkring mil sker med kommunens egna personbilar och resterande mil är resor i tjänsten med privata bilar. Med dessa antaganden släppte personbilarna under 2008 sammanlagt ut cirka 296 ton koldioxid. Beräkningsgrund: kommunens 107 personbilar beräknas i genomsnitt rulla cirka 1400 mil per år. Omsorgsförvaltningens 46 bilar är leasade för körsträckor på 1500 eller 2000 mil per år, medan övriga 61 förvaltningsbilar beräknas ha körsträckor på mindre än 1000 mil per år. 7.2 Koldioxidutsläppen minskar med över 90% med biogasdrift Miljöbilar och låg klimatpåverkan går hand i hand. Om alla personsbilstransporter sker med biogas, skulle koldioxid utsläppen reduceras med mer än 90 % från dagens 296 ton till 20 ton årligen. Besparingen motsvarar koldioxidutsläppen från omkring 30 villor med oljeeldning. Koldioxidutsläppen för en personbil som drivs med biogas uppgår till ca 10 g/km. Fig. 1 Fig. 2 Figur 1. Koldioxidutsläpp från dagens personbilstransporter fördelat på olika bränsleslag. Bensin och diesel står för de högsta koldioxidutsläppen (beräkningar baseras på data från Gröna Bilister ). Figur 2. Vid övergång till biogasdrift reduceras koldioxidutsläppen med mer än 90 %. 6

7 Bilpoolsrapport 8 Framtid En gemensam bilpool införs för alla kommunens tjänstebilar. Även körning med privat bil i tjänsten styrs över till bilpoolsbilar, men vissa undantag kan göras om det finns särskilda skäl. Bilar med undantag av specialfordon ägs/hyrs av en förvaltning som sedan hyr ut dessa till andra förvaltningar. Bilpoolsförvaltningen sköter och servar bilarna och administrerar bilpoolen och dess system. 9 Slutsats Miljövinsten vid övergång av samtliga personbilstransporter till biogasbilar motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med mer än 90 %. Det blir enklare att hantera biltransporterna i en gemensam bilpool jämfört med dagens system. Idag står flera bilar stilla en stor del av dagen. Bilpoolen ändrar på detta genom att utnyttjandegraden för bilarna ökar rejält. Bilpoolsbilar kan ersätta körning med privat bil. Bilpoolsförsöket har varit framgångsrik ur både drift- och användarsynpunkt. Bokningen är enkel och kan utföras från alla datorer med Internet. Internfaktureringen kan integreras i ekonomisystemet och förenklas betydligt. Samordningsvinster. Gemensam hantering förenklar istället för att alla förvaltningar gör jobbet utan att servicen blir sämre. Bilpoolen erbjuder moderna bränslesnåla och säkra bilar som säkerställer kraven på trafiksäkerhet och miljöanpassning som man bör ställa på kommunens fordon. 7

8 Bilpoolsrapport 10 Bilaga 10.1 Bilpoolsenkät Efter en 3 månaders försöksperiod med det nya bilpoolssystemet skickades en elektronisk enkät till 44 användare varav 28 besvarade enkäten (64%). Innan systemet togs i drift, delades en användarmanual ut till samtliga användare och en demonstration av systemet genomfördes på plats i garaget. Nedanför redovisas en kort sammanfattning av svaren. 1. Har du läst broschyren "boka bil" för bilpoolen? De flesta har läst broschyren 2. Här kan du lämna synpunkter om broschyren Generellt positiv inställning till broschyren 3. Har du deltagit i "öppet hus" för bilpoolen i En tredjedel av användarna har deltagit i garaget? demonstrationen av systemet 4. Har bokningen fungerat tillfredsställande? Hos de flesta har bokningen fungerat tillfredställande 5. Om du har haft problem att boka bil beskriv Ett fåtal har haft problem att komma in i bilen varav problemet en person inte var inlagt i systemet. 6. Hur öppnar du bilen, välj från listan? Flertalet använde sig av ploppen medan en fjärdedel föredrog mobiltelefonen eller både och 7. Har du behövt kontakta supporten? En tredjedel av användarna kontaktade supporten 8. Om du har svarat ja på föregående fråga: I vilka Hos de flesta uppstod problem med att komma in i sammanhang behövde du anlita bilarna. supporten? 9. Har du haft tekniska problem? 20% svarade ja 10. Om du har svarat ja på föregående fråga, specificera dina tekniska problem 11. Har bilen funnits på plats när du hade bokat den? 12. Hur har tillgängligheten varit när du skulle boka en bil? Problemen var relaterade till bokningssystemet (fel i inmatat information) och öppning av bilarna innan plopparna hade delats ut. Med 2 undantag har bilarna funnits på plats. De flesta svarade att bilarna var upptagna vid enstaka tillfällen. Resten svarade att bilarna var alltid tillgängliga eller upptagna. De flesta var medvetna om kostnaden för bilpoolsbilar. Ca hälften av användarna använde privatbilen. 13. Vet du vad det kostar att hyra bil i bilpoolen? 14. Använder du din privata bil i för körning i tjänsten? 15. Hur ofta använder du privata bil för körning i De flesta använde sällan privatbilen. tjänsten (välj närmaste alternativ)? 16. Skulle en utökad tillgänglighet av poolbilar kunna minska användningen av din privata bil i tjänsten? 17. Har bilarna varit tillräckligt tankade? 18. Har bilarna varit rena invändigt? Alla svarade ja på frågan. 19. Har bilarna varit rena utvändigt? De flesta svarade ja på frågan. Av personerna som använder privatbilen svarade 70% ja eller ibland på denna fråga. Få kan inte tänka sig att använda bilpoolen. De flesta svarade ja på frågan. 8

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Intelligenta transporter

Intelligenta transporter Intelligenta transporter Falköping Version 1.0 Göteborg 2005-08-10 Christoffer Widegren CW Logistikutveckling Sammanfattning Projektet drivs för att effektivisera och samordna transporterna inom offentliga

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen Bilaga KS 2012/7/1 1 (2) 2011-12-15 MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kommunstyrelsen MISSIV Införande av bilpool En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till införande

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 6 gröna bilar av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Juni 2011 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr.

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Initiering av fler bilpooler i hela Skåne

Initiering av fler bilpooler i hela Skåne Initiering av fler bilpooler i hela Skåne Slutrapport från projekt SA 80B 2003:20317 och 2004:20728 hos Vägverket samt projekt nr 381 hos Region Skåne Anna-Maj Hermansson Wandt Jan 2006 Gröna Bilister

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Östersunds biogaslansering. En grön förebild med skönhetsfläckar. September 2008

Östersunds biogaslansering. En grön förebild med skönhetsfläckar. September 2008 Östersunds biogaslansering - En grön förebild med skönhetsfläckar September 2008 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Granskningspunkter... 5 Prissättning... 5... 5 Ekonomisk stimulans...

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer