JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL Ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar!"

Transkript

1 JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! FöreningsSparbanken är idag Nordens mest lönsamma bank. Utvecklingen av en lönsam affär förutsätter nöjda kunder. Vi har under två år i rad blivit utsedda till Årets affärsbank av de större företagen. Samtidigt som vi 2004 för tredje året i rad utsågs till Årets entreprenörsbank. Vi har också utsetts till Årets kompetensföretag. Och i den senaste upplagan av Finansbarometern, som rankar ekonomistudenternas favoritarbetsgivare, placerade sig FöreningsSparbanken på en hedrande femteplats, före våra konkurrenter och många andra framstående företag. Jag noterar, att vi i samma mätning låg på plats 26 för tre år sedan. Bankens framgångar under 2004 är resultatet av flera saker. Till att börja med vill jag framhålla alla de goda insatser bankens medarbetare i alla länder gör dagligen. Vi vet att det är kundens upplevelse av mötet med banken via kontoren direkt eller via Internet eller telefon - som avgör om de är nöjda med oss eller inte. FöreningsSparbanken har idag cirka företagskunder i Sverige. Det innebär att ungefär hälften av alla svenska företag är kunder i vår bank. Vi är idag en ledande företagsbank för både små och stora företag. Banken har vidare över fyra miljoner privatkunder i Sverige. Tillsammans med fristående sparbanker och delägda banker har vi en geografisk marknadstäckning i Sverige som ger oss ett rejält försprång framför konkurrenterna. Lägger vi till telefon och Internet erbjuder banken en mycket god tillgänglighet för våra kunder. Vi har under året som gått tagit viktiga steg för att bli en ledande nordiskbaltisk bank. Genom förvärvet av Hansabank får FöreningsSparbanken fyra hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. I de baltiska länderna har vi idag drygt heltidstjänster svarade den svenska verksamheten för ungefär 80 procent av koncernens resultat och Baltikum för cirka 18 procent. Vår bedömning är att i framtiden kommer en allt större del av vårt resultat att genereras öster om Östersjön. Bredden i vår kundbas kräver att vi är innovativa och flexibla. Att ha upparbetade kundrelationer är särskilt viktigt i en marknad där allt fler vill slåss om marknadsandelarna. Det är glädjande att kunna konstatera, att både företagskunder och privatkunder blev mer nöjda med oss under fjolåret. Den positiva utvecklingen i koncernen bidrog till ökade volymer och intäkter. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till knappt 12 miljarder kronor jämfört med drygt 9,5 miljarder kronor under Samarbetet med de fristående 1

2 sparbankerna och delägda bankerna har spelat en viktig roll för den goda utvecklingen under fjolåret. Ökade volymer inom såväl inlåning som utlåning bidrog till ett stabilt räntenetto. Det låga ränteläget och tilltagande konkurrens har dock påverkat in- och utlåningsmarginalerna negativt. Provisionsnettot noterade en god utveckling, plus 16 procent. Utvecklingen var positiv inom de flesta områden, vilket innebär att resultatet är en effekt av ökad affärsintensitet på flertalet marknadsavsnitt. Kreditförlusterna halverades under fjolåret, vilket är en glädjande utveckling. Dock finns det skäl till fortsatt vaksamhet och nära uppföljning av eventuell kvalitetsförsämring i kreditstockarna. Samtidigt som affärsvolymerna expanderats kraftigt har kostnaderna i den svenska verksamheten hållits på en oförändrad nivå sedan år 2000, exklusive resultatbaserade ersättningar. Relationen mellan kostnader och intäkter, det så kallade k/i-talet, är ett mått på vår operationella effektivitet. Under fjolåret minskade vi k/i-talet från 0,57 till 0,54. K/i-talets utveckling är också ett viktigt operativt mått för verksamheten i bankens olika enheter. Den goda utvecklingen i Sverige, i våra nya hemmamarknader, den positiva utvecklingen av resultat, lönsamhet och effektivitet innebär att vi idag har ett bra utgångsläge för framtiden. Hur ska vi använda den styrkeposition som vi nu har byggt upp? Styrelsen har etablerat en strategisk inriktning för banken fram till Det är en offensiv strategi. Utgångspunkten är vår kärnverksamhet idag. Vi har marknadsledande positioner inom bland annat utlåning, sparande och betalningar. Vår ambition är att bibehålla och öka marknadsandelarna inom dessa områden. Det är viktigt att ta tillvara den potential för tillväxt som finns inom våra traditionella kärnområden, både nominellt och i termer av marknadsandelar. Vi kan notera att hypoteksutlåningen fortsatte att öka under fjolåret. Spintabs utlåning till privatpersoner ökade med 27 miljarder kronor, eller 10 procent. Spintab befäste sin position som ledande institut på hypoteksmarknaden med en marknadsandel på 31 procent. Även finansbolagsutlåningen fortsatte att växa kraftigt. Utlåningen i FöreningsSparbanken Finans ökade med 3 miljarder kronor, eller 18 procent, till 22 miljarder kronor. Finansbolaget har idag en ledande position framför allt inom segmenten skog och lantbruk, konsument och fritid, biladministration och entreprenad. 2

3 FöreningsSparbanken fortsatte även att öka sin andel av nysparandet i fonder. Av det totala nysparandet var Roburs andel 24 procent, jämfört med 20 procent år FöreningsSparbankens traditionella kärnområden väntas ha en fortsatt tillväxt under de kommande åren. Men det finns områden som kommer att växa betydligt mer. Det handlar till exempel om pensionsmarknaden och det långsiktiga sparandet. Pensionsmarknaden omfattar årliga flöden på cirka 100 miljarder kronor. Vi ser en betydande marknadstillväxt under de kommande åren och här har FöreningsSparbanken attraktiva kunderbjudanden och ökar sina marknadsandelar. Betal- och kreditkort är ett annat område som växer snabbt. FöreningsSparbanken är idag Sveriges största kortutgivare med bland annat 3 miljoner bankkort. Kortköpen har ökat stadigt under lång tid och fortsätter att öka snabbt. Detta är enligt vår bedömning en bekräftelse på det kundvärde som kortbetalning innebär både för kortinnehavaren och betalningsmottagare inom handel och näringsliv. Bara under 2004 ökade kortköpen med 18 procent. Sammanlagt gjordes 302 miljoner kortköp, motsvarande kortköp per dygn. FöreningsSparbanken är också Nordens största kortinlösare och en av de största inlösarna av Visa-transaktioner i Europa. För att ytterligare ta tillvara potentialen inom kortmarknaden offentliggjorde vi i februari att vi bildar ett gemensamt bolag med brittiska Barclaycard. Banken är Europas ledande företag inom betal- och kreditkort. Det nya bolaget ska erbjuda konkurrenskraftiga kort och kortbaserade konsumentkrediter och siktar på att bli marknadsledande i hela Norden. Kreditkortsmarknaden i Sverige och Norge uppskattas idag till 2-3 miljoner kort. Vi bedömer att det finns en potential i marknaden på 10 miljoner kort i hela Norden. Marknaden för konsumtionskrediter värderas i dag till cirka 40 miljarder kronor. Bankens tillväxtstrategi innehåller också en geografisk dimension. Vår strategi på den svenska marknaden är att stärka vår position i storstäder och andra tillväxtområden, samtidigt som vi behåller vår närvaro i övriga delar av landet. Med vår breda geografiska spridning är det naturligt att vi löpande ser över vår kontorsrörelse för att följa våra kunder och deras affärer. Under fjolåret arbetade relativt sett fler medarbetare i storstadsområden och på marknader med växande affärspotential jämfört med En stark kontorsrörelse är och förblir det bärande elementet i bankens svenska verksamhet. Under året har ett omfattande förbättringsarbete genomförts i merparten av de lokala bankerna. Arbetet syftar till att öka kundnöjdheten och affärsintensiteten genom ett mer strukturerat och kundorienterat arbetssätt. Det innebär att våra kunder i högre grad än tidigare upplever att vi bemöter dem på ett professionellt sätt. FöreningsSparbankens utgångspunkt är att alla kunder är välkomna i vår bank. Det innebär att det finns många olika kundbehov att tillgodose. Mycket i vårt förändringsarbete är just inriktat på att kartlägga och tillfredsställa den enskilda kundens behov. 3

4 Vi erbjuder enkla och smidiga lösningar för dem som har sitt lönekonto hos oss, betalar sina räkningar genom vår Internetbank och kanske har ett bankkort. Privatkunder med behov av mer omfattande rådgivning har idag tillgång till Private Banking på ett trettiotal orter i landet. Inom Private Banking erbjuds kunden bankens samlade expertis utifrån behov och mål. På företagssidan stärker vi vår position som företagsbank. Målet är att vara en långsiktig och självklar partner till såväl små som större företag, skogs- och lantbruk, myndigheter, kommuner och landsting. Det handlar här, liksom i förhållande till privatkunderna, om fortsatt differentiering av våra erbjudanden. Utgångspunkten är de specifika behov som det enskilda företaget eller organisationen har. I Marievik i Stockholm arbetar Private Banking tillsammans med företagsrådgivarna och erbjuder både företagsrådgivning och privatekonomisk rådgivning till företagsledare. Det är ett framgångsrikt exempel på hur vi kan nå fler kundgrupper, öka kundnyttan och samtidigt skapa fler affärer för banken. Ett liknande exempel är vårt samarbete med Fastighetsbyrån. Fastighetsbyrån är idag en av Sveriges ledande fastighetsmäklare och har ökat sin marknadsandel under fyra år i rad. Under 2004 förmedlade företaget cirka bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 21 miljarder kronor. På många platser i landet finns i dag bankens personal med på visningar av lägenheter och villor. De som står i begrepp att byta bostad utgör en intressant kundgrupp för banken. Samarbetet med Fastighetsbyrån blir därför ett sätt för banken att på ett proaktivt skapa kontakter och fler affärer. FöreningsSparbankens kunder använder i allt större utsträckning en kombination av kanaler för att göra sina bankaffärer. Vår utgångspunkt är att kunden ska kunna ha samma förutsättningar att sköta sina affärer oavsett om hon väljer att besöka vårt kontor, ringa telefonbanken eller nå oss via webben. Om vi tittar framåt är det viktigt att vi blir bättre på att integrera kontoren, internet och telefon. Utvecklingen under de senaste åren talar sitt tydliga språk. Ungefär två av tre betalningar i svenska kronor till banken var under 2004 elektroniska betalningar. Det är en ökning med knappt tio procentenheter bara jämfört med Antalet kunder som är anslutna till telefonbanken eller internetbanken fortsätter också att öka var 2,2 miljoner kunder anslutna till telefonbanken med självbetjäning. Det är en ökning med tre procent jämfört med Det är i sammanhanget glädjande att kunna konstatera, att FöreningsSparbanken enligt undersökningsinstitutet ISI Wissing har Sveriges mest populära kundtjänst. Antalet kunder som är anslutna till internetbanken ökade med 13 procent under Idag är 1,7 miljoner kunder anslutna, varav drygt är kunder i fristående sparbanker och delägda banker. Av de anslutna kunderna är 4

5 företag. Under fjolåret ökade antalet inloggningar i internetbanken med 29 procent till 87 miljoner. Det motsvarar inloggningar varje dygn, året om. FöreningsSparbanken har sedan flera år tillbaka etablerat närvaro i Norden och Baltikum. Tillsammans med de tillväxtmöjligheter som jag nämnt på den svenska marknaden är det i våra övriga hemmamarknader som vår främsta potential för fortsatt tillväxt finns. Genom förvärvet av Hansabank är FöreningsSparbanken idag den största banken i Baltikum. Hansabanks utveckling är ett framgångsrikt exempel på entreprenörskap i en region som har haft en stark ekonomisk utveckling under de senaste åren. Under 2004 uppvisade de baltiska länderna en fortsatt god tillväxt. BNP ökade i genomsnitt med mer än 6 procent. EU-inträdet ger länderna tillgång till medel från strukturfonder samtidigt som det ökar intresset för direktinvesteringar från utlandet. Det finns mycket som förenar FöreningsSparbankens och Hansabanks affärsinriktning. Bred geografisk täckning genom en stark kontorsrörelse och effektiva kanaler för självbetjäning är utmärkande för både FöreningsSparbanken och Hansabank. Det decentraliserade beslutsfattandet är ytterligare en likhet företagen emellan. I Baltikum är användandet av vanliga banktjänster fortfarande lågt jämfört med övriga EU-länder. Två exempel på områden som växte snabbt under 2004 är bolån och konsumtionslån. Under 2004 har Hansabank ytterligare höjt sin ambitionsnivå när det gäller de finansiella målen. Målet för rörelseresultatet är en årlig tillväxt på minst 15 procent. Tidigare var målet 10 procent. Räntabilitetsmålet, som är oförändrat, ska överstiga 20 procent. K/i-talet ska vara högst 0,45, vilket är en sänkning från 0,5. Kreditförlusterna ska vara högst 0,5 procent av utlåningen, en skärpning av målet från tidigare 0,6 procent. I Estland har Hansabank marknadsledande positioner inom bland annat inlåning, utlåning, kortverksamhet och pensionssparande. Verksamheten i Estland står för ungefär 57 procent av Hansabanks rörelseresultat. Även om den estniska marknaden är den mognaste och mest konsoliderade i Baltikum, präglas den fortfarande av fortsatt hög tillväxt inom flera områden. I Lettland och Litauen har Hansabank marknadsledande positioner inom viktiga segment. Lettland har den högsta tillväxten av de baltiska länderna. Här har Hansabank stärkt sina positioner under 2004 och Lettland står idag för cirka 24 procent av rörelseresultatet i Hansabank. 5

6 Den litauiska bankmarknaden är mer konkurrensutsatt än de andra baltiska länderna. Exempelvis är räntemarginalerna lägre med svagare lönsamhet som följd. Lånemarknaden i Litauen är den minst utvecklade av de baltiska ländernas, men präglas också av snabb tillväxt. Hansabank har i förhållande till sina konkurrenter utvecklats starkt i Litauen. I dag står den litauiska marknaden för cirka en femtedel av Hansabanks rörelseresultat. Nu tar ett arbete vid där vi gemensamt med Hansabanks ledning ser över vilka möjligheter vi har att utveckla verksamheten för framtiden. De prioriteringar som Hansabanks ledning har lagt fast för 2005 är utgångspunkten för vårt fortsatta arbete. Som en konsekvens av att FöreningsSparbanken i princip har 100 procent av Hansabank finns ytterligare möjligheter att stärka bankens position. Det finns ett flertal möjliga synergier på sikt. Det handlar om IT-stöd och stödfunktioner. Andra områden är upplåning, kapitalförvaltning, inköp och förmedling av kunder mellan våra hemmamarknader. När det gäller fortsatt geografisk expansion utifrån Baltikum ska detta övervägas noggrant och med beaktande av såväl ekonomiska som politiska faktorer. FöreningsSparbanken agerar idag från en styrkeposition. Vi har under året som gått tagit viktiga steg för att nå de mål styrelsen har lagt fast i bankens strategiska inriktning. Vi har fortsatt att utveckla våra kundrelationer. Våra utmärkelser och vårt starka resultat är kvittot på att banken är på rätt väg. Ett viktigt steg för att säkra fortsatt tillväxt och lönsamhet har tagits genom förvärvet av Hansabank. Fortfarande återstår mycket att göra och betydelsen av vår egen förmåga och handlingskraft kommer att vara av avgörande betydelse. Jag och bankens ledning ser med tillförsikt och stort engagemang fram emot att fortsätta det arbete som vi nu påbörjat för att utveckla vår position som en ledande nordisk-baltisk bank. Jag vill med dessa ord tacka för er uppmärksamhet och lämna ordet till stämmans ordförande. 6

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen Årsredovisning 2002 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 2002 i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pålitlig partner i en föränderlig värld

Årsredovisning 2012. Pålitlig partner i en föränderlig värld Årsredovisning 2012 Pålitlig partner i en föränderlig värld Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2012 4 VD har ordet 7 Syfte, vision och värdegrund 8 Omvärld och

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank en överblick 2 VD har ordet 4 Omvärld och marknad 6 Strategi 7 Prioriteringar 2014 8 Mål och utfall 10 Våra medarbetare 12 Så skapas vårt resultat Förvaltningsberättelse

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås Årsredovisning 2013 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo

FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo FöreningsSparbanken Årsredovisning 2ooo Innehåll 4 Bolagsstämma och ekonomisk information 5 Viktiga händelser 2000 6 VD-kommentar Rustad för en ny tid 8 Årssammandrag 10 Femårssammandrag 12 Marknadsandelar

Läs mer

SEB idag en nordeuropeisk finansiell koncern Geografisk fördelning av anställda

SEB idag en nordeuropeisk finansiell koncern Geografisk fördelning av anställda Årsöversikt 24 Mer lokal än de internationella Mer internationell än de lokala SEB finns nära kunderna och känner den lokala marknaden väl. Samtidigt kan vi med den internationella bankens resurser och

Läs mer

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning Årsredovisning 2007 Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72)

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

kostnader för året inklusive

kostnader för året inklusive 11 1 2 Innehåll Sidan 6 Stora företag och institutioner Nära relationer och djup kunskap om kundernas behov ligger till grund för SEB:s arbete med storföretag och finansiella institutioner. Under 2011

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer