Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008"

Transkript

1 Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Periodens resultat 2007 ökade med 10 procent jämfört med 2006 Periodens resultat ökade med 10 procent till mkr (10 880) Resultat per aktie ökade med 10 procent till 23,28 kronor (21,11) Utdelningen per aktie föreslås öka med 9 procent till 9,00 kronor (8,25) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18,9 procent (19,3) K/I-talet förbättrades till 0,51 (0,52) Räntenettot ökade med 20 procent till mkr (15 977) Rörelseresultatet ökade med 9 procent till mkr (14 263) Kreditförlusterna uppgick till 619 mkr (-205), motsvarande en kreditförlustnivå på 0,07 procent (-0,02) Primärkapitalrelationen uppgick enligt nytt regelverk till 8,5 procent och med övergångsregler till 6,2 procent (6,5 procent den 31 december 2006 enligt äldre regelverk). Resultatet för fjärde kvartalet ökade med 8 procent jämfört med tredje kvartalet 2007 Periodens resultat ökade med 8 procent till mkr (2 866) Resultat per aktie ökade med 8 procent till 6,03 kronor (5,57) Räntabilitet på eget kapital förbättrades till 18,8 procent (18,1) K/I-talet var oförändrat och uppgick till 0,51 (0,51) Räntenettot ökade med 9 procent till mkr (4 806) Rörelseresultatet ökade med 12 procent till mkr (3 669) Kreditförlusterna uppgick till 238 mkr (230), motsvarande en kreditförlustnivå på 0,09 procent (0,09). VD kommenterar resultatet Swedbank har haft en bra avslutning på ett framgångsrikt år. Resultatmässigt är 2007 Swedbanks bästa år någonsin, trots den oro på de finansiella marknaderna som har varit påtaglig under hösten. Swedbank har under 2007 fortsatt att växa tillsammans med sina kunder, vilket lett till en god tillväxt inom bland annat inlåning, utlåning och betalningar på alla större marknader. På så sätt har både räntenettot och provisionsnettot ökat väsentligt, vilket ger oss en stabil grund för fortsatt god lönsamhet Swedbanks finansiella risker är och kommer att fortsätta att vara låga. I Sverige har vi flyttat fram vår position inom flera områden såsom bolån, företagsmarknad och private banking. Verksamheten kännetecknas av en stabil och hög intjäningsnivå och låga risker. I Baltikum har Swedbank visat ett rekordresultat samtidigt som tillväxten hållits tillbaka för att stödja återgången till en mer balanserad makroekonomi i regionen. Swedbank har en stor tilltro till att de baltiska ekonomierna kommer att fortsätta att utvecklas och att välståndet långsiktigt kommer att närma sig Nordens. Verksamheten i Ukraina har utvecklats mycket väl och på ett sätt som bekräftar de stora framtidsmöjligheterna som finns på denna bankmarknad. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

2 Sammanfattning, koncernen mkr Kv4 Kv3 % Kv4 % Helår Helår % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Swedbanks aktieägare Nyckeltal Kv4 Kv3 Kv4 Helår Helår Räntabilitet på eget kapital, % 18,8 18,1 19,8 18,9 19,3 Resultat per aktie, kronor 1) 6,03 5,57 5,65 23,28 21,11 K/I-tal, före kreditförluster 0,51 0,51 0,52 0,51 0,52 Eget kapital per aktie, kronor 1) 131,96 124,89 116,37 131,96 116,37 Primärkapitalrelation, % exklusive tillägg 2) 8,5 8,6 6,5 8,5 6,5 Kapitaltäckningsgrad, % exklusive tillägg 2) 12,7 13,1 9,8 12,7 9,8 Kapitaltäckningskvot exklusive tillägg 2) 1,59 1,63 1,22 1,59 1,22 Primärkapitalrelation, % 3) 6,2 6,2 6,5 6,2 6,5 Kapitaltäckningsgrad, % 3) 9,3 9,4 9,8 9,3 9,8 Kreditförlustnivå netto, % 0,09 0,09-0,03 0,07-0,02 Andel osäkra fordringar, % 0,13 0,14 0,07 0,13 0,07 Total reserveringsgrad, % ) antalet aktier specificeras på sidan 41. 2) 2007 enligt nytt regelverk, 2006 enligt äldre regelverk. Se sid 30. 3) 2007 enligt övergångsregler, 2006 enligt äldre regelverk. Nyckeltalen baseras på resultat och eget kapital hänförligt till aktieägarna i Swedbank. Balansräkningsdata mdkr 31 dec 31 dec % Utlåning till allmänheten Inlåning från allmänheten Aktieägarnas eget kapital Balansomslutning Riskvägda tillgångar äldre regelverk Riskvägda tillgångar nytt regelverk 600 Riskvägda tillgångar övergångsregler 822 Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

3 Resultatutveckling i koncernen, Kv4 jämfört med Kv Förbättrat resultat Periodens resultat ökade med 8 procent till mkr (2 866) Resultat per aktie ökade till 6,03 kronor (5,57) Räntabilitet på eget kapital förbättrades till 18,8 procent (18,1) Rörelseresultatet ökade med 12 procent till mkr (3 669) Intäkterna ökade med 10 procent till mkr (8 031) Räntenettot ökade med 9 procent till mkr (4 806) Provisionsnettot ökade till mkr (2 503) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade till 386 mkr (196) Kostnaderna ökade med 10 procent till mkr (4 132) K/I-talet uppgick till 0,51 (0,51) Kreditförlusterna ökade marginellt till 238 mkr (230) Skattebelastningen ökade till 23 procent (22). Stark intäktsökning Intäkterna ökade med 10 procent och uppgick till mkr (8 031). Räntenettot, nettoresultatet finansiella poster till verkligt värde samt försäkringsnettot stod för merparten av ökningen. Räntenettot ökade med 9 procent till mkr (4 806). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med 57 mkr trots fortsatt marginalpress. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 182 mkr genom såväl volymökning som förbättrade räntemarginaler. Räntenettot från övrig verksamhet, främst trading, ökade med 214 mkr. Provisionsnettot ökade marginellt och uppgick till mkr (2 503). Intäkterna från corporate finance, främst First Securities, ökade kraftigt medan kapitalförvaltningsprovisionerna minskade. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade till 386 mkr (196) trots fortsatt oro på de finansiella marknaderna under fjärde kvartalet. Värdeförändringen på utlåning, upplåning och derivat i Swedbank Hypotek uppgick under kvartalet till 66 mkr (-129). Försäkringsnettot ökade till 279 mkr (99) främst genom upplösning av vissa tekniska reserver för låneskyddsförsäkringen. Andelen av intresseföretags resultat minskade till 70 mkr (140), bland annat genom sämre resultatutveckling i det med Barclay s Bank samägda EnterCard och vissa delägda banker. Övriga intäkter, som säsongsmässigt ökar i fjärde kvartalet, uppgick till 344 mkr (287). Kostnadsutveckling Koncernens kostnader ökade med 10 procent till mkr (4 132). Fjärde kvartalet innebär säsongsmässigt alltid högre kostnader. Personalkostnaderna ökade till mkr (2 412) Ökningen berodde främst på höjda resultatbaserade personalkostnader. Övriga kostnader ökade till mkr (1 720) främst på grund av ökade data- och marknadsföringskostnader. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick netto till 238 mkr (230). Kreditkvaliteten i koncernen är fortsatt god. Specifikation av kreditförluster och lånefordringar lämnas i not 3 och 4. Skattesats Resultatet före skatt uppgick till mkr (3 669) och skattekostnaden till 950 mkr (793), vilket motsvarade en skattebelastning på 23 procent (22). Den högre skattebelastningen fjärde kvartalet beror på att en större andel av resultatet genererades av den svenska verksamheten. Resultatutveckling i koncernen, Kv jämfört med Kv Stark intäktsökning Periodens resultat ökade med 7 procent till mkr (2 913) Resultat per aktie ökade till 6,03 kronor (5,65) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18,8 procent (19,8) Rörelseresultatet förbättrades med 6 procent till mkr (3 887) Intäkterna ökade med 12 procent till mkr (7 912) Räntenettot ökade med 22 procent till mkr (4 303) Provisionsnettot ökade med 10 procent till mkr (2 309) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade till 386 mkr (908) Kostnaderna ökade med 10 procent till mkr (4 097) K/I-talet förbättrades till 0,51 (0,52) Kreditförlusterna uppgick till 238 mkr (-72) Skattebelastningen minskade till 23 procent (24). Intäkterna ökade Intäkterna ökade med 12 procent till mkr (7 912), framför allt genom högre ränte- och provisionsnetto. Räntenettot ökade med 22 procent till mkr (4 303). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med 342 mkr trots fortsatt marginalpress. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 631 mkr genom såväl volymökning som förbättrade räntemarginaler. Räntenettot från övrig verksamhet minskade med 17 mkr. Provisionsnettot ökade med 10 procent till mkr (2 309). Samtliga intäktsslag utvecklades positivt. Provisionerna från corporate finance verksamheten svarade för den största ökningen. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

4 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade till 386 mkr (908). En förklaring var att Swedbank Markets tradingresultat i avsevärt högre omfattning uppkom som räntenetto istället för som nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde under kvartalet. Försäkringsnettot ökade till 279 mkr (80) på grund av ökade försäkringsintäkter och genom upplösning av vissa tekniska reserver för låneskyddsförsäkringen. Andelen av intresseföretags resultat ökade till 70 mkr (-26). Det negativa resultatet föregående år orsakades främst av nedskrivningar i Värdepapperscentralen, VPC. Övriga intäkter ökade marginellt till 344 mkr (338). Kostnaderna ökade Kostnaderna ökade med 429 mkr eller med 10 procent till mkr (4 097). Kostnadsökningen var främst hänförlig till den växande baltiska och internationella verksamheten. Swedbank Roburs affär med Folksam bidrog även till kostnadsökningen. Personalkostnaderna ökade med 453 mkr eller 21 procent till mkr (2 180). Resultatbaserade personalkostnader, som ökade med 220 mkr, och den snabbväxande verksamheten utanför Sverige var huvudförklaringarna, men även avtalsmässiga löneökningar i Sverige bidrog till ökningen. Övriga kostnader minskade marginellt till mkr (1 917). Återbetalning av moms i Ryssland med 60 mkr samt kostnader föregående år för lanseringen av det nya varumärket var huvudförklaringarna. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick netto till 238 mkr (-72), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,09 procent (-0,03). Lägre skattesats Resultatet före skatt uppgick till mkr (3 887) och skattekostnaden uppgick till 950 mkr (928), vilket motsvarar en skattebelastning på 23 procent (24). Resultatutveckling i koncernen 2007 jämfört med 2006 Periodens resultat ökade 10 procent Periodens resultat ökade med 10 procent till mkr (10 880) Resultat per aktie ökade till 23,28 kronor (21,11) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18,9 procent (19,3) Rörelseresultatet ökade med 9 procent till mkr (14 263) Intäkterna ökade med 13 procent till mkr (29 197) Räntenettot ökade med 20 procent till mkr (15 977) Provisionsnettot ökade med 11 procent till mkr (8 869) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde uppgick till mkr (2 738) Kostnaderna ökade med 10 procent till mkr (15 139) K/I-talet förbättrades till 0,51 (0,52) Kreditförlusterna uppgick till 619 mkr (-205) Skattebelastningen minskade och uppgick till 22 procent (23). Intäkterna ökade Intäkterna ökade med 13 procent till mkr (29 197), framför allt genom högre ränte- och provisionsnetto. Räntenettot ökade med 20 procent till mkr (15 977). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med mkr genom volymökning och trots fortsatt marginalpress. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med mkr på grund av såväl volymökning som förbättrade räntemarginaler. Räntenettot från övrig verksamhet minskade med 398 mkr. Provisionsnettot ökade med 11 procent till mkr (8 869). Det förklaras främst av högre intäkter från kapitalförvaltning och betalningsförmedling. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde uppgick till mkr (2 738). Under andra halvåret 2007 påverkades intäkterna negativt av oron på de finansiella marknaderna. Intäkterna under föregående år påverkades positivt av värdeförändringen på norska grundfondsbevis och aktieinnehavet i SpareBank 1 Gruppen med 267 mkr. Försäkringsnettot ökade till 548 mkr (264) på grund av ökade försäkringsintäkter och genom upplösning av vissa tekniska reserver för låneskyddsförsäkringen. Andelen av intresseföretags resultat ökade till 424 mkr (222) främst genom förbättrat resultat i EnterCard och VPC. Övriga intäkter ökade med 9 procent till mkr (1 127), bland annat genom intäkter från försäljningen av CEK AB. Kontrollerad kostnadsökning Kostnaderna ökade med mkr eller med 10 procent till mkr (15 139), vilket till största delen förklaras av strukturförändringar samt den snabba tillväxten utanför Sverige. Personalkostnaderna ökade med mkr eller med 14 procent till mkr (8 560). Resultatbaserade ersättningar svarade för 351 mkr av ökningen. Den snabba tillväxten i Baltikum, allmänna löneökningar, förvärvet av den ukrainska bankrörelsen, Söderhamns Sparbank samt Folksamaffären bidrog till ökade personalkostnader. Övriga kostnader ökade med 348 mkr eller med 5 procent till mkr (6 579). Data- och värdetransportkostnader stod tillsammans med förändringarna i koncernstrukturen för merparten av ökningen. Återvunnen moms i Ryssland på 60 mkr 2007 jämfört med reservering på 151 mkr 2006 påverkade kostnadsförändringen med 211 mkr. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

5 Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick netto till 619 mkr (-205), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,07 procent (-0,02). Lägre skattesats Resultatet före skatt uppgick till mkr (14 263) och skattekostnaden uppgick till mkr (3 211), vilket motsvarar en skattebelastning på 22 procent (23). Ränterisk En höjning av samtliga marknadsräntor med en procentenhet skulle per den 31 december 2007 ha medfört en minskning av värdet på koncernens tillgångar och skulder, inklusive derivat, med mkr (1 623). I denna kalkyl ingår delar av bankens inlåning som åsatts en duration på mellan 2 och 3 år. Värdeminskningen för positioner i svenska kronor skulle ha uppgått till mkr (1 608) och positioner i utländsk valuta skulle få en värdeminskning med 412 mkr (15). Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner den 31 december 2007 ha minskat med 296 mkr (207). Jämförelsetalen avser 31 december Risker och osäkerhetsfaktorer Swedbanks resultat påverkas starkt av omvärldsförändringar som bolaget själv inte råder över. Bland annat påverkar förändringar i det allmänna ränteläget samt börsoch valutakurser koncernens resultatutveckling. Samtidigt har Swedbank en lågriskprofil med en väldiversifierad kreditportfölj samt låga finansiella och operativa risker. Även under fjärde kvartalet har påverkan från oron på den globala finansiella marknaden varit tydlig. Turbulensen runt den amerikanska sub-prime marknaden har negativt påverkat resultatutvecklingen under kvartalet även om Swedbank varken direkt eller indirekt har något väsentligt engagemang på den marknaden. Vidare har överhettningstendenserna i ekonomin i de baltiska staterna skapat oro bland investerare och andra intressenter, vilket också påverkat Swedbank även om det inte medfört några väsentliga negativa resultateffekter under perioden. Effekterna på Swedbanks verksamhet av omvärldsförändringarna beskrivs närmare i rörelsegrensredovisningen nedan. Utöver vad som framgår av denna bokslutskommuniké återfinns en omfattande beskrivning av koncernens risker och riskkontroll i årsredovisningen för Det har inte skett några betydande förändringar i riskfördelningen jämfört med vad som angavs i årsredovisningen. Nya kapitaltäckningsregler Basel 2 Ett nytt regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar, Basel 2, gäller i Sverige från den 1 februari Enligt de nya reglerna kommer kapitalkravet, i högre grad än tidigare, att kopplas till institutens riskprofil. Utöver kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker införs också ett kapitalkrav för operativa risker. Eftersom det är fråga om stora förändringar sker implementeringen stegvis under en treårsperiod fram till och med För Swedbank minskar successivt kapitalkravet, då de nya kapitaltäckningsreglerna bättre speglar den låga risken i kreditportföljen. Full effekt av det minskade kapitalkravet nås först Kapitaltäckningsgraden, som beräknas för den finansiella företagsgruppen, uppgick med full effekt av det nya regelverket den 31 december 2007 till 12,7 procent (9,8 den 31 december 2006 enligt äldre regler), varav primärkapitalrelationen var 8,5 procent (6,5 den 31 december 2006 enligt äldre regler). Kapitaltäckningskvoten uppgick till 1,59 (1,22 den 31 december 2006). Primärkapitalet inkluderar periodens resultat efter avdrag för föreslagen utdelning. Med hänsyn tagen till övergångsreglerna var primärkapitalrelationen 6,2 procent, kapitaltäckningsgraden 9,3 procent och kapitaltäckningskvoten 1,16. En specifikation över kapitaltäckningen och en sammanfattning av det nya regelverket återfinns på sidan 30. Utlåning Koncernens utlåning till allmänheten, exklusive återköpsavtal (repor), ökade under året med 20 procent och uppgick den 31 december till mdkr (919). En specifikation över utlåningen återfinns på sidan 36. Andelen osäkra fordringar uppgick vid utgången av året till 0,13 procent (0,07). Ökningen förklaras bland annat av förvärvet av den ukrainska bankrörelsen. Sparande och placeringar Kundernas totala sparande och placeringar i Swedbank ökade under året med 32 procent till mdkr (841). De höga ökningstalen förklaras främst av affären mellan Swedbank Robur och Folksam, som innebär att Swedbank Robur från och med andra kvartalet 2007 för Folksams räkning förvaltar försäkrings- och fondportföljer, som den 31 december uppgick till 175 mdkr. Kundernas inlåning, exklusive återköpsavtal (repor), ökade sedan årets början med 19 procent eller 73 mdkr till 450 mdkr (377). En specifikation över sparande och placeringar återfinns på sidan 36. Förvärv av TAS-Kommerzbank Swedbank förvärvade den 9 juli samtliga aktier i den ukrainska banken TAS-Kommerzbank JSCB. TAS- Kommerzbank är i sin tur helägare av den ukrainska banken TAS-Investbank CJSC. Förvärvet reglerades med ett kontantbelopp. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 250 miljoner dollar komma att utbetalas, dock senast inom tre år. Tilläggsköpeskillingen baseras på TAS resultat och finansiella utveckling och värderades vid förvärvstillfället till 125 miljoner dollar. Kontorsförsäljningar till sparbankerna Swedbank och Sparbanken Alingsås meddelade i november att Swedbanks verksamhet i Lerum ska övertas av Sparbanken Alingsås. I november meddelades också att Swedbanks kontor i Osby och Hässleholms kommuner övertas av Kristianstads Sparbank och Tyringe Sparbank, som kommer att bilda den nya Sparbanken N Ö Skåne. Avtal med KP Pension & Försäkring Swedbank Robur tecknade i november avtal med KP Pension & Försäkring avseende förvaltning av drygt 40 mdkr av KPs kapital. Förvaltningsuppdraget beräknas påbörjas under första kvartalet Swedbank Babs förvärvar Zamsos AB Swedbank Babs förvärvade i december samtliga aktier i utvecklingsföretaget Zamsos AB. Zamsos AB har Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

6 utvecklat betalsystemet Zaci som är nästa generations system för hantering av betalningar med chipkort. Ny chef för Svensk bankrörelse Kjell Hedman utnämndes i december 2007 till ny chef för Svensk bankrörelse. Tidigare var Jan Lidén såväl VD och koncernchef som chef för Svensk bankrörelse. Varumärkesbyte i Ukraina I december namnändrades JSCB TAS-Kommerzbank till OJSC Swedbank och CJSC TAS-Investbank ändrade sitt namn till CJSC Swedbank Invest. Varumärkesbytet kommer att slutföras under första halvåret Förvärv av rysk corporate finance verksamhet Swedbank undertecknade i december 2007 ett avtal om att förvärva ZAO OKO Capital Vostok, som är ett ryskt bolag med verksamhet inom corporate finance, från finska OKO Bank. Bolaget är verksamt inom investment banking med huvudinriktning mot finansiell rådgivning till nordiska och ryska företag i samband med förvärv och försäljningar av företag och verksamheter i Ryssland. Bolaget har sju anställda. Swedbank har vidare avtalat med OKO Corporate Finance, ett dotterbolag inom OKO bankkoncernen, om samarbete inom corporate finance i Ryssland, Baltikum och de nordiska länderna. Förvärvet är villkorat av myndighetstillstånd. Årsstämma och utdelning Swedbanks årsstämma 2008 hålls i Stockholm den 25 april. Bankens styrelse föreslår årsstämman att besluta om en kontant utdelning av 9,00 kronor per aktie (8,25), vilket motsvarar mkr och en utdelningsgrad på 39 procent. Som avstämningsdag för rätt till utdelning för 2007 föreslås den 30 april Sista dagen för handel med bankens aktie med rätt till utdelning blir därmed den 25 april Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas kontantutdelningen komma att utbetalas genom VPC:s försorg den 6 maj Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med IAS 34. Moderbolaget upprättar som tidigare sin redovisning enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter samt Redovisningsrådets (från och med 1 april 2007 ersatt av Rådet för finansiell rapportering) rekommendation RR 32:06. Tillämpade redovisningsprinciper i bokslutskommunikén överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av årsredovisningen för 2006, förutom att ränteintäkter och - kostnader avseende tradingtillgångar och -skulder nu redovisas i räntenettot även i koncernredovisningen. Tidigare redovisades dessa i nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde i koncernredovisningen. Jämförelsetalen för 2006 har räknats om. Från 2007 görs vissa finansiella transaktioner i syfte att säkra exponeringen för variationer av framtida kassaflöden till följd av ränte- eller valutakursförändringar. Dessa säkringar redovisas som kassaflödessäkringar, vilket innebär att den effektiva delen av värdeförändringen på säkringsinstrumenten redovisas direkt mot eget kapital. När ett prognostiserat kassaflöde leder till redovisning av en icke-finansiell post tas uppkomna vinster och förluster på säkringsinstrumentet bort från eget kapital och inkluderas i anskaffningsvärdet för den säkrade posten. Koncernen använder valet att oåterkalleligt värdera avskilda portföljer av utlåning och inlåning till verkligt värde, då de tillsammans med derivat i allt väsentligt eliminerar portföljens sammantagna ränterisk. Från 2007 har även moderbolaget valt att använda värderingsmöjligheten. Jämförelsetal har omräknats, varför ingående eget kapital 2006 har justerats. Rating S&P Moody's Fitch Dec 2007 Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Swedbank A-1 A+ P-1 Aa1 B F1 A+ Swedbank Hypotek A-1 P-1 Aa1 F1+ AA- Hansabank P-1 Aa2 C+ F1 A * Bank Financial Strength Ratings Swedbanks aktie SWED A 31 dec 31 dec Senast betalt, kr 183,00 248,50 Antal utestående aktier Börsvärde, mkr Swedbanks aktie, kortnamn SWED A, är noterad på OMX Nordic Exchange. Händelser efter 31 december 2007 Swedbank Robur 2007 års stjärnförvaltare Swedbank Robur utsågs i januari 2008 till 2007 års bästa fondbolag av Dagens Industri och Morningstar. I den prestigefyllda tävlingen som arrangeras årligen vann Swedbank Robur det tyngsta priset som Årets Stjärnförvaltare i kategorin Årets fondbolag. Sammanlagt tog Swedbank Robur hem flest medaljpoäng vilket ledde till den ärofyllda Grand Prixutmärkelsen Årets stjärnförvaltare. Motiveringen var: För starka fondresultat under Swedbank Robur förvärvade Folksam Fond AB Swedbank Robur förvärvade 2 januari 2008 samtliga aktier i Folksam Fond AB. Förvärvet reglerades med ett kontantbelopp. Följande förvärvsanalys har upprättats vid förvärvstidpunkten. Den första redovisningen enligt nedan är preliminär och kan bli uppdaterad inom 12 månader. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

7 Redovisat i koncernen vid förvärvstidpunkt, mkr jan Tillgångar 58 Skulder 15 Dotterföretagets nettotillgång 43 Immateriell anläggningstillgång, fondförvaltningsuppdrag 583 Uppskjuten skatt -163 Summa 463 Anskaffningsvärde, kontanter 463 Den immateriella tillgången avser fondförvaltningsuppdrag. Det allokerade värdet kommer att avskrivas på ett systematiskt sätt över resultaträkningen under tillgångens nyttjandetid, som uppskattas till 20 år. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

8 Rörelsegrensredovisning 2007 Inter- Kapital- Gemensam Helår Svensk Baltisk nationell Swedbank förvaltning service & mkr bankrörelse bankrörelse bankrörelse Markets och försäkring koncernstaber Elim Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andel i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 23,2 18,3 6,9 24,2 57,0 neg. 18,9 K/I-tal före kreditförluster 0,51 0,44 0,60 0,56 0,41 1,20 0,51 Heltidstjänster Förändringar i rörelsegrenarna Swedbank har från och med tredje kvartalet 2007 en delvis ny rörelsegrensindelning. Den största förändringen är tillkomsten av en ny rörelsegren, Internationell bankrörelse, där den växande internationella verksamheten utanför Swedbanks hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen redovisas. I Internationell bankrörelse ingår verksamheten i Ukraina, Ryssland, Finland, Danmark och Luxemburg samt delar av verksamheten i Norge. Vidare ingår representationskontoren i Japan och Ukraina samt en ledningsstab. De koncernmässiga effekterna av Swedbanks ägande och förvärv av TAS- Kommerzbank (namnändrad till OJSC Swedbank) kommenteras skilt från den ukrainska bankrörelsens affärsverksamhet. I Baltisk bankrörelse ingår efter denna förändring verksamheten i Estland, Lettland och Litauen. Affärsverksamheten inom Baltisk bankrörelse särredovisas som tidigare från de koncernmässiga effekterna av Swedbanks ägande och förvärv av Hansabank. På detta sätt möjliggörs en tydligare analys av hur den baltiska affärsverksamheten utvecklas. Kommentarerna om Baltisk bankrörelse i denna bokslutskommuniké avser affärsverksamheten om inte annat anges. Jämförelsevärden har räknats om. Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på Swedbanks redovisningsprinciper, organisation och internredovisning. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna, medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas inte. Koncernen följer OECD s regelverk avseende transfer pricing. Koncernens eget kapital tillhörande aktieägarna allokeras till respektive rörelsegren baserat på kapitaltäckningsreglerna och bedömt ianspråktaget kapital. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel i relation till genomsnittligt allokerat eget kapital. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

9 Svensk bankrörelse Svensk bankrörelse är den dominerande rörelsegrenen i Swedbank. Här ingår det egna kontorsnätet med 459 kontor organiserade i 42 rörelseområden fördelade på fyra regioner. Genom samarbetet med sparbankerna och de delägda bankerna tillkommer ytterligare 261 kontor. Kontorsnätet kompletteras med 170 Bank i Butik. Genom avtalet med ICA Banken har kunderna möjlighet att göra kontantuttag i cirka ICA-butiker. Bankkontoren eller särskilda företagsenheter eller private banking enheter inom regionerna har kundansvaret för samtliga svenska kunder, med undantag för finansiella institutioner. Av rörelsegrenens drygt heltidstjänster återfinns ungefär i de fyra regionerna. I rörelsegrenen ingår vidare Telefonbanken och Internetbanken samt dotterbolagen Swedbank Hypotek, Swedbank Finans och Swedbank Babs, vilkas produkter säljs genom Swedbank och de samverkande sparbankernas distributionsnät. Dotterbolagen Swedbank Fastighetsbyrån, Swedbank Juristbyrån och Swedbank Företagsförmedling bedrivs enligt franchisekoncept. Enheten Kunderbjudande och Produkter producerar och samordnar kunderbjudanden till olika kundgrupper och ansvarar för vidareutveckling och lansering av nya produkter utifrån kundernas behov. Till Svensk bankrörelse räknas även det samägda kortföretaget EnterCard med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Resultatutveckling mkr Helår Helår % Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 23,2 22,3 22,0 22,9 22,5 25,5 21,8 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Aktier och andelar i intresseföretag Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

10 Fortsatt högkonjunktur i Sverige Sveriges ekonomi har utvecklats starkt under året. BNPtillväxten på 2,8 procent var visserligen lägre än föregående år (4,1) men ändå klart högre än genomsnittet för OECD-länderna. Inom byggsektorn, IT och vissa delar av industrin märktes svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft för att möta en ökad efterfrågan. Hushållens disponibla inkomst ökade, bland annat efter skattesänkningar efter nyår. Sysselsättningen ökade snabbt. Hushållens optimism var stor, om än något avtagande mot slutet av året. Prisuppgången på bostadsfastigheter fortsatte, men även den mattades under slutet av året. Inflationen steg till 3,5 procent (1,6). Riksbanken genomförde under året fyra höjningar av reporäntan med sammanlagt 100 räntepunkter. Vid utgången av året uppgick reporäntan till 4,00 procent. I genomsnitt var reporäntan 3,46 procent under året, vilket kan jämföras med 2,21 procent under För fjärde kvartalet isolerat var reporäntan i genomsnitt 3,91 procent jämfört med 3,55 procent under tredje kvartalet och 2,70 procent under fjärde kvartalet Stockholmsbörsens OMXSPI index minskade med 6,0 procent under året. Under fjärde kvartalet sjönk index med 10,2 procent. Turbulent finansmarknad under andra halvåret Oron på de globala finansmarknaderna under andra halvåret kopplad till den amerikanska bolånekrisen påverkade den svenska marknaden med bland annat sjunkande aktiekurser och ökad volatilitet på aktiemarknaden. För Swedbank i likhet med andra banker ökade upplåningskostnaderna till följd av osäkerheten på de internationella finansmarknaderna. I Svensk bankrörelse påverkades framför allt Swedbank Hypotek negativt, som till största delen finansierar sin verksamhet på kapitalmarknaden. Fördyrade upplåningskostnader har med viss fördröjning slagit igenom i högre utlåningsräntor till bolånekunderna. Stora prissvängningar skedde för olika typer av marknadsnoterade värdepapper och finansiella instrument under andra halvåret. För Swedbank Hypotek, där merparten av utlåning, upplåning samt derivat marknadsvärderas enligt den så kallade verkligt värde optionen fick detta konsekvenser i redovisningen av nettoresultat finansiella poster till verkligt värde, då de marknadsnoteringar som ligger till grund för värdering av utlåning, upplåning respektive derivat utvecklades olika. I tredje kvartalet var dessa värderingseffekter negativa medan de i fjärde kvartalet var positiva. Strukturförändringar Som ett led i den fortsatta satsningen på private banking och kapitalförvaltningstjänster inom Svensk bankrörelse överfördes ansvaret för lokala aktiebord med cirka 50 aktiemäklare från Swedbank Markets till Svensk bankrörelse vid årsskiftet. De historiska jämförelsetalen har omräknats så att aktieborden ingår i Svensk bankrörelse även Swedbank Babs förvärvade under fjärde kvartalet samtliga aktier i utvecklingsföretaget Zamsos, som utvecklat nästa generations system för betalningar med chipkort. Swedbank avyttrade under andra kvartalet sin ägarandel i kortinlösenföretaget CEK AB med en realisationsvinst på drygt 40 mkr. Det strategiskt viktiga samarbetet med sparbanker fördjupades under året. Swedbank förvärvade under första kvartalet resterande 60 procent av aktierna i Söderhamns Sparbank från Sparbanksstiftelsen Söderhamn. Köpeskillingen uppgick till 117 mkr. Skillnaden mellan köpeskilling och förvärvat eget kapital enligt dotterföretagets redovisning har i allt väsentligt allokerats till tillgångar som skrivs av via resultaträkningen. Söderhamns Sparbank med två kontor och 27 anställda fusionerades med Swedbank under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet tecknade Swedbank avtal om att sälja kontoret i Lerum till Sparbanken Alingsås samt sju kontor i Osby och Hässleholms kommuner till den nybildade regionala sparbank i nordöstra Skåne, som skapas genom fusion av Kristianstads Sparbank och Tyringe Sparbank. Hög aktivitetsnivå Generellt har året kännetecknats av hög aktivitetsnivå och fortsatt kraftigt ökade affärsvolymer. Varumärkesbytet till Swedbank samt målsättningen att bli ledande inom service genom att vara tillgänglig, okomplicerad och proaktiv har uppfattats positivt av kunderna. Som ett ytterligare steg i att öka tillgängligheten fattades beslut om att införa lördagsöppet på vissa storstadskontor. Nöjdare företagskunder I Svensk Kvalitetsindex årliga mätning av kundnöjdhet ökade nöjdheten bland Swedbanks företagskunder med hela 2,3 enheter till 70,7. Resultatet gav Swedbank en tredjeplats bland de fyra storbankerna. För första gången sedan 2001 minskade Swedbanks privatkunders nöjdhet något. Indexvärdet 70,4 innebär dock en bibehållen andraplats bland storbankerna. Ökade utlåningsvolymer Utlåningen ökade med 35 mdkr under kvartalet, vilket innebär en ökning med 105 mdkr under året. Den totala utlåningsvolymen uppgick till 867 mdkr vid utgången av året, vilket var en ökning med 14 procent på ett år. Hypoteksutlåningen till privatkunder ökade med 13 mdkr under kvartalet, vilket innebär en ökning med 47 mdkr sedan årets början. På ett år har hypoteksutlåningen till privatkunder ökat med 12 procent till 426 mdkr. Bankutlåningen till företagskunder ökade med 18 mdkr under kvartalet, vilket innebär en ökning med 45 mdkr sedan årsskiftet. På ett år har bankutlåningen till företagskunder ökat med 26 procent till 220 mdkr. Ökade sparande- och placeringsvolymer Sparande- och placeringsvolymerna, exklusive innehav i kundernas värdepappersdepåer, minskade med 2 mdkr under kvartalet, vilket innebär en ökning med 43 mdkr sedan årsskiftet. Den totala sparande- och placeringsvolymen uppgick till 584 mdkr vid årets utgången, vilket var en ökning med 8 procent på ett år. Av volymförändringen under året svarade hushållsinlåningen för 38 mdkr, företagsinlåningen för 3 mdkr, fond- och försäkringsvolymerna för -4 mdkr samt aktieindexobligationer för 6 mdkr. Uttagen ur fonderna, förmedlade genom Svensk bankrörelse, översteg insättningarna med 9 mdkr under Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

11 Ökade betalningsvolymer Antalet bankkort utgivna av Swedbank uppgick vid årsskiftet till 3,5 miljoner (3,3). Antalet kortköp under året ökade med 17 procent och antalet av banken inlösta korttransaktioner med 19 procent jämfört med föregående år. Marknadsandelsutveckling Marknadsandelen för hypoteksutlåning till hushåll uppgick till 30 procent (30) för såväl nyutlåningen under året som för utlåningsstocken. Stockmarknadsandelen för total utlåning till företag uppgick till 21 procent (22) och för total utlåningen till hushåll till 26 procent (26). Stockmarknadsandelen för bankinlåning från hushåll var oförändrad, 26 procent (26). För bankinlåning från företagskunder ökade stockmarknadsandelen till 16 procent (15). Marknadsandelen för nettosparande i fonder var negativ (neg.) medan stockmarknadsandelen var 25 procent (26). Stockmarknadsandelen avseende noterade aktieindexobligationer var 27 procent (30). Swedbanks marknadsandel för totalt nysparande från hushåll via egen försäljningsorganisation i Sverige ökade till 18 procent (17). Eget kapital Genomsnittligt allokerat eget kapital var mkr för 2007, vilket kan jämföras med mkr Den lägre kapitalallokeringen 2007 beror på det lägre kapitalkrav som de nya interna riskklassificeringsmetoderna ger vid handen. Det är framför allt hushållsexponeringar som enligt IRK-metoden (Intern riskklassificeringsmetod) har betydligt lägre kapitalkrav. Resultatutveckling Kv4 jämfört med Kv Periodens resultat ökade med 9 mkr eller 1 procent till mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 22,0 procent (22,9). K/I-talet förbättrades till 0,50 (0,51). Intäkterna ökade med 207 mkr eller 5 procent till mkr. Räntenettot uppgick till mkr (2 926). Den fortsatta volymökningen av både in- och utlåning ökade räntenettot med 89 mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 4 räntepunkter till 0,79 procent, vilket påverkade räntenettot negativt med 81 mkr. För inlåningen förbättrades räntemarginalen med 6 räntepunkter till 1,36 procent, främst tack vare en högre reporänta, vilket påverkade räntenettot positivt med 52 mkr. Övriga effekter var 59 mkr lägre än föregående kvartal. Provisionsnettot ökade med 53 mkr eller 5 procent till mkr, främst på grund av högre intäkter från värdepappersaffärer. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 115 mkr till 116 mkr, främst på grund av värderingen av utlåning, upplåning och derivat till verkligt värde i Swedbank Hypotek. I tredje kvartalet ingick även en positiv värdeförändring på innehav av aktier i MasterCard med 89 mkr. Andel av intresseföretags resultat minskade med 66 mkr till 52 mkr. Lägre resultat i EnterCard och delägda banker var förklaringen. Övriga intäkter ökade med 104 mkr till 277 mkr, bland annat på grund av intäkter från Swedbank Försäkring avseende överskottsmedel från produkten låneskydd. Kostnaderna ökade med 71 mkr eller 3 procent till mkr. Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, var oförändrade 995 mkr. Resultatbaserade ersättningar ökade med 3 mkr till 101 mkr. Övriga kostnader ökade med 68 mkr eller 6 procent till mkr, bland annat till följd av högre marknadsföringskostnader och övriga säsongsmässiga effekter. Kreditförlusterna var netto 122 mkr (3). Ökningen förklaras i allt väsentligt av en avsättning för ett större engagemang. Antalet heltidstjänster ökade med 46 till Resultatutveckling Kv jämfört med Kv Periodens resultat minskade med 76 mkr eller 5 procent till mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 22,0 procent (21,8). K/I-talet var till 0,50 (0,53). Intäkterna ökade med 162 mkr eller 4 procent till mkr. Räntenettot minskade med 16 mkr till mkr. Den fortsatta volymökningen av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med 337 mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 15 räntepunkter till 0,79 procent, vilket påverkade räntenettot negativt med 306 mkr. För inlåningen förbättrades räntemarginalen med 18 räntepunkter till 1,36 procent, främst tack vare en högre reporänta, vilket påverkade räntenettot positivt med 142 mkr. Övriga effekter var 189 mkr lägre. Provisionsnettot ökade med 82 mkr eller 7 procent till mkr, främst på grund av högre intäkter från betalningsförmedlingen samt fond- och försäkringsverksamheten. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde minskade med 24 mkr till 116 mkr. Andel av intresseföretags resultat ökade med 28 mkr. Ökningen härrörde från högre resultat i EnterCard och delägda banker. Övriga intäkter ökade med 92 mkr bland annat på grund av intäkter från Swedbank Försäkring avseende överskottsmedel från produkten låneskydd. Kostnaderna minskade med 48 mkr eller 2 procent till mkr. Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, minskade med 14 mkr eller 1 procent. Resultatbaserade ersättningar ökade med 112 mkr på grund av ökade kostnader avseende resultatandelssystem och incitamentsprogram. Övriga kostnader minskade med 146 mkr eller 11 procent, bland annat på grund av kostnader för lansering av det nya varumärket Kreditförlusterna uppgick netto till 122 mkr (-158). Antalet heltidstjänster minskade med 3 till Resultatutveckling 2007 jämfört med 2006 Periodens resultat minskade med 132 mkr till mkr. Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 23,2 procent (22,3). K/I-talet uppgick till 0,51 (0,51). Intäkterna ökade med 731 mkr eller 4 procent till mkr. Räntenettot ökade med 233 mkr eller 2 procent till mkr. Den fortsatta volymökningen av både inoch utlåning påverkade räntenettot positivt med mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 14 räntepunkter till 0,86 procent, vilket påverkade räntenettot negativt med mkr. För inlåningen förbättrades räntemarginalen med 24 räntepunkter till 1,30 procent, främst tack vare en högre reporänta, vilket påverkade räntenettot positivt med 703 mkr. Övriga effekter var 639 mkr lägre. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

12 Provisionsnettot ökade med 330 mkr eller 8 procent till mkr, främst på grund av högre intäkter från betalningsförmedlingen samt fond- och försäkringsverksamheten. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde minskade med 73 mkr till 335 mkr, främst på grund av värderingen av utlåning, upplåning och derivat till verkligt värde i Swedbank Hypotek. Andel av intresseföretags resultat ökade med 101 mkr till 331 mkr. Delägda banker och EnterCard redovisade resultatförbättringar. Övriga intäkter ökade med 140 mkr till 807 mkr, huvudsakligen på grund av intäkter från försäljningen av CEK AB och intäkter från Swedbank Försäkring avseende överskottsmedel från produkten låneskydd. Kostnaderna ökade med 302 mkr eller 3 procent till mkr. Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, ökade med 107 mkr eller 3 procent, främst på grund av avtalsenliga löneökningar. Resultatbaserade ersättningar ökade med 165 mkr på grund av ökade kostnader avseende resultatandelssystem och incitamentsprogram. Övriga kostnader ökade med 30 mkr eller 1 procent till mkr, bland annat till följd av högre kostnader för data och bevakning. Kreditförlusterna var netto 71 mkr (-499). Antalet heltidstjänster minskade med 3 till Sveriges mest attraktiva bank att arbeta på I årets Företagsbarometer, som presenteras av Universum Communication, rankas Swedbank som den mest attraktiva banken att arbeta på. Totalt är Swedbank den fjärde mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige bland ekonomistudenter. Swedbank kommer på en andraplats av alla företag och på första plats bland banker när svenska ekonomistudenter rankar attraktiva arbetsgivare visar European Student Barometer 2007, en undersökning genomförd av det tyska företaget Trendence. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

13 Baltisk bankrörelse Baltisk bankrörelse affärsverksamheten definieras som dotterkoncernen Hansabank exklusive verksamheten i Ryssland. En justering görs också så att ett lägre eget kapital allokeras till verksamheten utifrån bedömt riskkapitalbehov än det kapital som de facto finns i dotterkoncernen. Baltisk bankrörelse bedriver affärsverksamhet i Estland, Lettland och Litauen. I Baltisk bankrörelse investering redovisas effekterna av Swedbanks ägande i Hansabank i form av bland annat koncernmässig goodwill, avdrag för minoritetens andel av vinsten och eget kapital under de perioder då bolaget inte var helägt samt koncernmässiga avskrivningar på övervärden i utlånings- och inlåningsportföljen identifierade vid förvärvet Baltisk bankrörelse affärsverksamhet Resultatutveckling mkr Helår Helår % Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 31,2 31,6 28,4 31,4 33,9 31,3 32,1 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Affärsvolymer, mdkr Utlåning * Inlåning * Fond och försäkring Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster * förändringen redovisas exklusive valutakurspåverkan Makroekonomisk utveckling De snabbväxande baltiska ekonomierna har under 2007 visat symptom på överhettning. Arbetskraftsbrist och ökade löner har påverkat produktionskostnaderna och konkurrenskraften negativt för inhemska producenter. Snabba prisökningar, framför allt inom bygg- och fastighetssektorn, har lett till den högsta noterade inflationsnivån i de tre baltiska länderna. Lettlands BNP-tillväxt var fortsatt hög för fjärde kvartalet, 9,6 procent, medan tillväxten i Estland mattades till 4,5 procent, vilket är den lägsta nivån på 8 år. I Litauen uppgick BNP-tillväxten till 7,9 procent. Alla BNP-siffror är publicerade estimat. I december var inflationen, uttryckt som förändring av konsumentprisindex på 12 månader, 8,1 procent i Litauen, 9,7 procent i Estland och 14,1 procent i Lettland. En fortsatt avmattning av lånetillväxten syns bland annat som följd av de inflationsbekämpande åtgärder som vidtagits. En viss nedgång av fastighetspriser har även märkts. Grundscenariot är en fortsatt god ekonomisk utveckling i Baltikum, om än med något lägre tillväxt. Räntorna har stigit. Euribor 90 dagar var i genomsnitt 4,72 procent under fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med 4,49 procent under tredje kvartalet och 3,59 procent under fjärde kvartalet I Lettland steg de inhemska räntorna kraftigt under första kvartalet i samband med devalveringsrykten, och Rigibor 90 dagar var då i genomsnitt 5,21 procent. Under andra kvartalet var genomsnittet 9,16 procent, under tredje kvartalet 8,51 procent och under fjärde kvartalet 11,72 procent. Det kan jämföras med 4,51 procent motsvarande kvartal för ett år sedan. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

14 Affärsvolymernas utveckling Utlåningen ökade med 13 mdkr under fjärde kvartalet till 177 mdkr. På årsbasis var ökningstakten 33 procent. Ökningstakten mätt i euro har successivt minskat från 60 procent på årsbasis i september 2006, till 59 procent i december 2006, 55 procent i mars 2007, 49 procent i juni 2007 och 43 procent i september Ökningstakten förväntas fortsätta att minska. I Estland har utlåningen på ett år ökat med 25 procent till 71 mdkr, i Lettland med 34 procent till 56 mdkr och i Litauen med 46 procent till 50 mdkr. Utlåningen till privatpersoner har på ett år ökat med 39 procent till 77 mdkr och utlåningen till företag har ökat med 29 procent till 100 mdkr. Inlåningen ökade med 8 procent under kvartalet till 102 mdkr. I Estland har inlåningen på ett år ökat med 16 procent till 45 mdkr, i Lettland med 11 procent till 23 mdkr och i Litauen med 24 procent till 34 mdkr. Antalet utfärdade kort uppgick till 3,4 miljoner, vilket är en ökning med 9 procent sedan den 31 december föregående år. Marknadsandelsutveckling Stockmarknadsandelarna för bankutlåning uppgick till 44 procent (47) i Estland, 23 procent (25) i Lettland och till 21 procent (20) i Litauen. Stockmarknadsandelen för hypoteksutlåning till hushåll var 49 procent (49) i Estland, 28 procent (30) i Lettland och 28 procent (30) i Litauen. Stockmarknadsandelen för hushållsinlåning uppgick till 62 procent (62) i Estland, 28 procent (29) i Lettland och 39 procent (39) i Litauen. Resultatutveckling Kv4 jämfört med Kv Periodens resultat uppgick till mkr (1 150). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 28,4 procent (31,4) och K/I-talet till 0,45 (0,38). Intäkterna ökade med 84 mkr eller 4 procent till mkr (2 288), framför allt genom högre räntenetto. Räntenettot ökade med 101 mkr eller 7 procent till mkr. Den fortsatta volymökningen av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med 63 mkr. Utlåningsmarginalen ökade med 3 räntepunkter till 2,28 procent, vilket ökade räntenettot med 14 mkr. På inlåningssidan förbättrades räntemarginalen med 36 räntepunkter till 2,87 procent, vilket påverkade räntenettot positivt med 84 mkr. Övriga effekter påverkade räntenettot negativt med 60 mkr. Kostnaderna ökade säsongsmässigt med 198 mkr eller 23 procent till mkr, framför allt på grund av ökade personalkostnader, marknadsföringskostnader och konsultkostnader. Antalet heltidstjänster ökade med 91 till 9 203, varav med 19 i Estland, 76 i Lettland men minskade med 4 i Litauen. Kreditförlusterna uppgick till 116 mkr (153). Kvaliteten i kreditportföljen är fortsatt hög. Kreditförlustnivån minskade till 0,28 procent (0,40). Resultatutveckling Kv jämfört med Kv Periodens resultat ökade med 192 mkr eller 22 procent till mkr (878). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 28,4 procent (32,1) och K/I-talet till 0,45 (0,44). Intäkterna ökade med 532 mkr eller 29 procent till mkr (1 840), framför allt genom högre räntenetto. Räntenettot ökade med 462 mkr eller med 41 procent till mkr. Den fortsatta volymökningen av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med 329 mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 2 räntepunkter till 2,28 procent, vilket påverkade räntenettot negativt med 10 mkr. På inlåningssidan förbättrades räntemarginalen med 110 räntepunkter till 2,87 procent, främst tack vare en högre styrränta, vilket påverkade räntenettot positivt med 260 mkr. I övriga delar av verksamheten minskade räntenettot med 117 mkr. Provisionsnettot ökade med 60 mkr eller 14 procent till 477 mkr, främst på grund av ökade kort- och betalningsprovisioner. Även värdepappers- och låneprovisioner ökade. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde minskade med 53 mkr till 163 mkr, främst på grund av minskade tradingintäkter. Övriga intäkter ökade med 62 mkr till 141 mkr, bland annat på grund av ökad försäljning av försäkringar. Kostnaderna ökade med 251 mkr eller 31 procent till mkr. Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, ökade med 33 procent till 427 mkr till följd av såväl fler antal anställda som högre löner. Resultatbaserade ersättningar ökade med 30 mkr eller 23 procent till 160 mkr. Övriga kostnader ökade med 114 mkr eller 32 procent, främst på grund av ökade affärsvolymer. Antalet heltidstjänster ökade med 994 till 9 203, varav med 305 i Estland, 336 i Lettland och 353 i Litauen. Kreditförlusterna uppgick till 116 mkr, en ökning med 42 mkr. Kreditförlustnivån var 0,28 procent (0,26). Resultatutveckling 2007 jämfört med 2006 Periodens resultat ökade med mkr eller 46 procent till mkr (2 953). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 31,2 procent (31,6) och K/I-talet till 0,40 (0,44). Intäkterna ökade med mkr eller 42 procent till mkr (6 170). Räntenettot ökade med mkr eller 50 procent till mkr. Den fortsatta volymökningen av både inoch utlåning påverkade räntenettot positivt med mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 7 räntepunkter till 2,28 procent, vilket påverkade räntenettot negativt med 96 mkr. På inlåningssidan förbättrades räntemarginalen med 93 räntepunkter till 2,47 procent, främst tack vare en högre styrränta, vilket påverkade räntenettot positivt med 840 mkr. Övriga effekter minskade räntenettot med 281 mkr. Provisionsnettot ökade med 337 mkr eller 22 procent till mkr, främst på grund av ökade kortoch betalningsprovisioner. Även värdepappers- och låneprovisioner ökade. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 213 mkr eller 35 procent till 816 mkr, främst tack vare av ökade tradingintäkter. Övriga intäkter ökade med 161 mkr eller 60 procent till 429 mkr, bland annat med anledning av ökade försäkringsintäkter. Kostnaderna ökade med 850 mkr eller 32 procent till mkr (2 696). Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, ökade med 348 mkr eller 31 procent till mkr genom såväl fler antal anställda som högre löner. Resultatbaserade ersättningar ökade med 185 mkr eller 48 procent till 569 mkr. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

15 Övriga kostnader ökade med 317 mkr eller 27 procent till mkr, främst genom ökade affärsvolymer. Antalet heltidstjänster ökade med 994 till 9 203, varav med 305 i Estland, 336 i Lettland och 353 i Litauen. Under de senaste 12 månaderna har 4 nya kontor öppnats (Estland - 2 till 94, Lettland + 1 till 77 och Litauen + 5 till 128). Kreditförlusterna uppgick till 450 mkr, en ökning med 180 mkr. Kreditförlustnivån var 0,35 procent (0,32). Estland Estland är den dominerande enheten i Baltisk bankrörelse med cirka hälften av affärsområdets resultat. Estland svarar för 40 procent (43) av utlåningen och 44 procent (44) av inlåningen i affärsområdet. Hansabank utsågs till Årets bank av den ansedda tidskriften Euromoney. Periodens resultat minskade med 99 mkr från tredje kvartalet och med 34 mkr jämfört med fjärde kvartalet 2006 till 467 mkr. Räntabiliteten på eget kapital för helåret 2007 uppgick till 37,3 procent (40,9) och K/I-talet till 0,38 (0,39). Lettland Lettland är den näst största enheten i Baltisk bankrörelse. Lettland svarar för 32 procent (31) av utlåningen och 23 procent (24) av inlåningen. För tredje året i rad har Hansabank i Lettland fått utmärkelse som företaget med bäst anseende samt det starkaste varumärket i landet. Av den ansedda facktidskriften The Banker utsågs även Hansabank till Årets Bank i Lettland. Periodens resultat minskade med 10 mkr från tredje kvartalet och ökade med 91 mkr från fjärde kvartalet 2006 till 329 mkr. Räntabiliteten på eget kapital för helåret 2007 uppgick till 32,3 procent (34,4) och K/I-talet till 0,39 (0,43). Litauen Litauen svarar för 28 procent (26) av utlåningen och 33 procent (32) av inlåningen i affärsområdet. Periodens resultat ökade med 44 mkr från tredje kvartalet och med 149 mkr från fjärde kvartalet 2006 till 314 mkr. Räntabiliteten på eget kapital för helåret 2007 förbättrades till 33,1 procent (26,5) och K/I-talet till 0,45 (0,52). Valutakurseffekter De lokala valutorna i Estland, Lettland och Litauen är knutna till euron. Den svenska kronan försvagades mot euron med 4,7 procent under Valutakurseffekten vid omräkning till svenska kronor påverkade periodens resultat negativt med 7 mkr eller 0,2 procent jämfört med Attraktiv arbetsgivare Enligt TNS Global s undersökning så rankas Hansabank i både Estland och Lettland som den mest attraktiva arbetsgivaren, oavsett bransch. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

16 Baltisk bankrörelse, Affärsverksamhet och Investering Resultatutveckling mkr Helår Helår % Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 18,3 14,7 17,0 18,9 20,0 17,1 16,7 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Affärsvolymer, mdkr Utlåning * Inlåning * Fond och försäkring Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster * förändringen redovisas exklusive valutakurspåverkan Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

17 Internationell bankrörelse Internationell bankrörelse omfattar Swedbanks växande internationella verksamhet utanför hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Målsättningen är att åtminstone Ukraina och Ryssland ska utvecklas till geografiska hemmamarknader i koncernen. Utöver verksamheten i Ukraina och Ryssland består rörelsegrenen av etableringar i Luxemburg, Finland, Danmark och Norge samt representationskontor i Japan och Ukraina. Dessa etableringar syftar primärt till att stödja Swedbanks verksamhet på de geografiska hemmamarknaderna. De koncernmässiga effekterna av investeringen i TAS-Kommerzbank (namnändrad till OJSC Swedbank) i Ukraina i form av koncerngoodwill, koncernmässiga avskrivningar på identifierade övervärden i samband med förvärvet samt finansieringskostnader för förvärvet redovisas enligt samma principer som i Baltisk bankrörelse, det vill säga som en separat verksamhet skild från den ukrainska affärsverksamheten. Ukrainsk bankrörelse investering ingår i rörelsegrenen. En ledningsfunktion med ansvar för strategiska frågor ingår även i rörelsegrenen. Resultatutveckling mkr Helår Helår % Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten -2 Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 6,9 neg. 5,9 4,4 13,0 13,2 18,1 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Ukrainsk bankrörelse I början av juli slutfördes förvärvet av den ukrainska banken TAS-Kommerzbank, som i slutet av 2007 namnändrades till OJSC Swedbank. Banken har privatkunder och företagskunder. Köpeskillingen uppgick till 735 miljoner USD, inklusive ett kapitaltillskott till OJSC Swedbank om 50 miljoner USD. En tilläggsköpeskilling om maximalt 250 miljoner USD, baserad på OJSC Swedbanks resultat och finansiella utveckling, kan komma att utbetalas inom tre år från förvärvstidpunkten. Förvärvet av OJSC Swedbank ligger i linje med Swedbanks strategi att expandera sin verksamhet i östra Europa, där banken är marknadsledande i de baltiska länderna och med växande verksamhet i Ryssland. Förväntad stark tillväxt kombinerad med låg penetration av finansiella tjänster innebär en möjlighet för Swedbank att etablera och utveckla en verksamhet som bidrar till bankens långsiktiga lönsamhet. Periodens resultat för fjärde kvartalet uppgick till 72 mkr för Ukrainsk bankrörelse affärsverksamhet. Resultatet för andra halvåret 2007 uppgick till 126 mkr. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

18 Räntabiliteten på eget kapital för andra halvåret var 20,0 procent och K/I-talet 0,48. Utlåningen uppgick till 11 mdkr. Mätt i lokal valuta har utlåningen de senaste tolv månaderna ökat med 112 procent. Inlåningen uppgick till 6 mdkr. Mätt i lokal valuta har inlåningen de senaste tolv månaderna ökat med 36 procent. Det senaste året har antalet heltidstjänster ökat med 729 till Antalet kontor har under 2007 ökat med 4 och uppgick per den 31 december till 191. Marknadsandelen för total utlåning var 2 procent. Rysk bankrörelse Den ryska verksamheten består av bankverksamhet vid tre kontor, Moskva, S:t Petersburg och Kaliningrad, leasingverksamhet samt trade finance-affärer. Den ryska banken har under året bytt namn från OAO Hansabank till OAO Swedbank. Beslut fattades under tredje kvartalet om att överföra ägandet av banken OAO Swedbank samt leasingbolaget OOO Hansa Leasing från Hansabank i Estland till Swedbank i Sverige. Överlåtelsen kommer att ske på marknadsmässiga villkor och förutsätter bland annat tillstånd från ryska myndigheter. De restriktioner från den ryska centralbanken som under tre månaders tid begränsade Swedbanks verksamhet i Ryssland hävdes i början av september. Swedbanks aviserade expansion inom retail banking med nya kontorsetableringar i Ryssland har mot bakgrund av myndighetsingripandet försenats. Periodens resultat för fjärde kvartalet uppgick till 64 mkr, vilket kan jämföras med 40 mkr för tredje kvartalet och 46 mkr fjärde kvartalet Resultatet för 2007 uppgick till 177 mkr (-14 mkr) års resultat belastades med en reservering på 151 mkr för en momstvist i leasingverksamheten. Under fjärde kvartalet 2007 redovisades 60 mkr avseende återvunnen moms. Utlåningen uppgick till 10 mdkr vid utgången av 2007, en ökning med 50 procent på ett år. Räntabiliteten på eget kapital för 2007 uppgick till 19,7 procent (neg) och K/I-talet till 0,46 (0,86). Antalet heltidstjänster ökade till 386 (233). Nordiska filialer Swedbanks filial i Norge etablerades Verksamheten inom penning- och kapitalmarknaden samt mot finansiella institutioner är en del av Swedbank Markets. Filialen har historiskt betjänat svenska företagskunder med verksamhet i Norge samt ett utvalt antal norska företagskunder. Kundbasen och kreditportföljen har ökat kraftigt de senaste två åren. Från och med 2007 görs en satsning även på den norska privatmarknaden. Bearbetningen sker tillsammans med EnterCard och First Securities. Swedbanks filial i Danmark etablerades våren Hösten 2006 etablerades ett andra kontor. Filialen vänder sig till såväl privat- som företagskunder. Marknadsandelen av Öresundspendlare uppskattas till cirka 30 procent. Swedbanks filial i Finland etablerades hösten Inriktningen är svenska företagskunder med verksamhet i Finland, finska företagskunder med affärsutbyte i Baltikum och Ryssland samt ett utvalt antal finska företagskunder. De nordiska filialernas utlåning uppgick till 13 mdkr vid utgången av 2007, en ökning med 7 mdkr på ett år. Ökningen återfinns framför allt i Norge. Antalet heltidstjänster uppgick till 65, vilket är en ökning med 29 på ett år. Luxemburg Swedbanks private banking-verksamhet i Luxemburg har de senaste åren vuxit i omfattning. Förvaltad förmögenhet uppgick vid utgången av året till 3,3 mdkr (3,9). Antalet heltidstjänster uppgick till 57 (54). Övrig verksamhet Beslut har fattats om att etablera ett nytt representationskontor i Polen. Etableringen kommer att ske under första halvåret Resultatutveckling Kv4 jämfört med Kv Periodens resultat ökade med 27 mkr eller 42 procent till 91 mkr (64). Räntabiliteten på eget kapital var 5,9 procent (4,4). K/I-talet var 0,62 (0,64). Ukrainsk bankrörelse affärsverksamhet svarade för 72 mkr (54) av resultatet. Rysk bankrörelse stod för 64 mkr (40). Ukrainsk bankrörelse investering påverkade resultatet negativt med -37 mkr (-37). Intäkterna var oförändrade 439 mkr. Ukrainsk bankrörelse affärsverksamhet bidrog med intäkter på 286 mkr (273). För Rysk bankrörelse ökade intäkterna till 124 mkr (119). Ukrainsk bankrörelse investering påverkade intäkterna negativt med -40 mkr (-33). Kostnaderna minskade med 7 mkr eller 3 procent till 272 mkr (279). Kostnaderna i Ukrainsk bankrörelse affärsverksamhet ökade till 149 mkr (119). För Rysk bankrörelse minskade kostnaderna med 51 mkr till 26 mkr (77) på grund av 60 mkr i återvunnen moms. Kostnaderna för koncernmässiga avskrivningar på övervärden i Ukrainsk bankrörelse investering uppgick till 14 mkr (15). Kreditförlusterna minskade med 6 mkr till 69 mkr (75). I Ukrainsk bankrörelse nästan halverades kreditförlusterna till 42 mkr (80), medan förlusterna i Rysk bankrörelse, som under tredje kvartalet påverkades positivt av reservupplösningar till följd av ändrade reserveringsprinciper, ökade till 29 mkr (-6). Resultatutveckling Kv jämfört med Kv Periodens resultat ökade med 39 mkr eller 75 procent till 91 mkr (52). Räntabiliteten på eget kapital var 5,9 procent (18,1). K/I-talet var 0,62 (0,68). Intäkterna ökade med 254 mkr till 439 mkr. Ukrainsk bankrörelse affärsverksamhet, som inte ingick i koncernen tidigare, bidrog med intäkter på 286 mkr. För Rysk bankrörelse ökade intäkterna med 9 mkr eller 8 procent till 124 mkr (115). Ukrainsk bankrörelse investering påverkade intäkterna negativt med -40 mkr. Kostnaderna ökade med 146 mkr till 272 mkr. Ukrainsk bankrörelse affärsverksamhet, som inte ingick i koncernen tidigare, bidrog med kostnader på 149 mkr. För Rysk bankrörelse minskade kostnaderna med 29 mkr till 26 mkr (55) på grund av 60 mkr i återvunnen moms. Kostnaderna för koncernmässiga avskrivningar på övervärden i Ukrainsk bankrörelse investering uppgick till 14 mkr. Kreditförlusterna ökade från 10 mkr till 69 mkr genom den nya ukrainska verksamheten samt ökad utlåningsvolym i Ryssland. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

19 Resultatutveckling 2007 jämfört med 2006 Periodens resultat ökade med 269 mkr till 268 mkr (-1). Räntabiliteten på eget kapital var 6,9 procent (neg). K/Italet var 0,60 (0,89). Av resultatökningen kom 126 mkr från Ukrainsk bankrörelse affärsverksamhet och 191 mkr från Rysk bankrörelse, som föregående år påverkades negativt med 151 mkr av en reservering för en momstvist i leasingverksamheten. Under 2007 har 60 mkr av reserverat momsbelopp återvunnits. Periodens resultat för Ukrainsk bankrörelse investering, det vill säga Swedbanks kostnader för investeringen i form av finansieringskostnader och avskrivningar av koncernmässiga övervärden, uppgick till - 74 mkr. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

20 Swedbank Markets Swedbank Markets verksamhet omfattar kapitalmarknadsprodukter och olika typer av projektoch företagsfinansieringar. Swedbank Markets har också kundansvaret för finansiella institutioner. Förutom verksamheten i Sverige inkluderar rörelsegrenen dotterbolagen First Securities i Norge och Swedbank First Securities LLC i New York, delar av verksamheten i filialen i Norge samt filialerna i New York och Shanghai, samt PCFs (Project and Corporate Finance) verksamheter i Estland, Lettland och Litauen. Swedbank Markets erbjuder handel i värdepapper och derivatinstrument inom aktie-, ränte- och valutamarknaderna, finansieringslösningar samt kvalificerad analys och rådgivning. Inom analysfunktionen görs kontinuerligt analyser av cirka 150 nordiska bolag. För privata placerare erbjuder Swedbank Markets aktiehandel och andra placeringstjänster, exempelvis aktieindexobligationer. Försäljningen av dessa produkter sker genom koncernens kontorsnät i Sverige, genom sparbanker och delägda banker, samt genom Internetbanken och Telefonbanken. Resultatutveckling mkr Helår Helår % Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 24,2 27,3 32,1 11,5 21,9 31,8 31,0 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Marknadsförutsättningar Inom aktie-, ränte- och valutahandeln har även fjärde kvartalet präglats av den oro som utlöstes av problemen med s.k. sub-prime lån i USA. Det har framför allt påverkat aktiviteten och likviditeten i räntemarknaden. Effekten har varit en kraftig förändring av priset på kreditrisk samt generellt högre finansieringskostnader. Resultatet i det fjärde kvartalet påverkades negativt av marknadsvärdeförändring på 40 mkr av kreditobligationsportföljen, som en följd av kredit- och likviditetsoron ( credit crunch ). Den lägre aktiviteten i emitteringen av kreditobligationer hade också en negativ inverkan. Allt detta uppvägdes mer än väl av intäkter inom valuta- och räntehandel och strukturerade produkter. Swedbank, Bokslutskommuniké för (43)

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2007 Stockholm 20 februari 2008 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i starkt fjärde

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Med anledning av de omfattande förändringarna i koncernstrukturen presenteras uppgifter rörande kvarvarande verksamhet exklusivt. Den efterföljande informationen avser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

CARL ERIC STÅLBERGS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006

CARL ERIC STÅLBERGS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 CARL ERIC STÅLBERGS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Hjärtligt välkomna till FöreningsSparbankens årsstämma 2006! Precis som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015.

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. SVEA EKONOMI AB DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 Sammanfattning Jun 2007 Jun 2006 Räntenetto, mnkr 399 36 Rörelseresultat, mnkr 326 (408) Kreditförluster,

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år

Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år Swedbank Hypotek DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 16 JULI 2015 Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första halvåret 2015 uppgick till 4 238 mkr. Räntenettot

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer