Regionens ledande bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionens ledande bank"

Transkript

1 Baltisk bankrörelse Regionens ledande bank Baltisk bankrörelse ökade vinsten med 46 procent till 4,3 mdkr under 27. Samtidigt minskade lånetillväxten till följd av en hårdare kreditpolicy och minskad efterfrågan, vilket i sin tur stödjer en återgång till en mer balanserad ekonomisk utveckling i regionen. Med en långsiktigt hög ekonomisk tillväxtpotential och en låg penetration av många finansiella tjänster och produkter i regionen kommer Baltisk bankrörelse att kunna fortsätta utvecklas snabbt under många år framöver. Baltisk bankrörelse fortsätter att skörda stora framgångar, inte bara finansiellt utan även i form av en rad olika utmärkelser. Under 27 utsåg The Bankers Hansabank till Bank of the Year i Lettland samt Euromoney utsåg Hansabank till Bank of the Year i Estland. Dessutom rankades banken som den mest attraktiva arbetsgivaren i både Estland och Lettland, och som en av de tio mest attraktiva arbetsgivarna i Litauen. Verksamheten i Baltikum har utvecklats starkt under de senaste åren och som den ledande banken i regionen är marknadsandelarna betydande inom alla produktområden. I syfte att skapa en ännu konkurrenskraftigare verksamhet ökade Baltisk bankrörelse ambitionen inom en rad områden under 27. IT-strukturen för styr- och beslutsprocesser förbättrades och nya beslutsstöd utvecklades för att ännu bättre dra fördel av bankens stora och värdefulla kunddatabas. Dessutom utvecklades en rad panbaltiska massmarknadsprodukter. Ett projekt lanserades för att ytterligare förbättra affärsprocesserna och därmed öka produktiviteten. De olika initiativen har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Avsikten är att bättre kunna möta nya utmaningar i takt med att de baltiska marknaderna mognar, att enklare kunna utveckla och erbjuda nya erbjudanden till kunderna samt att kunna fortsätta infria de finansiella målen. Försiktigare utlåning Utlåningen ökade med 33 procent i lokal valuta 27. En successiv avmattning har skett sedan 26 då den årliga tillväxten låg på 59 procent. Den lägre ökningstakten beror på en försiktigare utlåning för att säkerställa kreditkvaliteten samt en lägre efterfrågan och aktivitet på framför allt fastighetsmarknaden. Lånepenetrationsgraden har ökat snabbt Lån som andel av BNP har vuxit snabbt i de baltiska länderna under de senaste åren, från 29 procent 24 till 89 procent i slutet av 27. Den snabbaste kredittillväxten har varit i Estland. De baltiska länderna uppvisar nu samma penetrationsgrad för kreditprodukter såsom Grekland, Italien och Frankrike. Däremot är avståndet fortfarande långt till de nordiska länderna. Under 27 har kredittillväxten avtagit i Estland och Lettland medan Litauen, vars ekonomiska utveckling ligger efter de övriga två, uppvisade en fortsatt hög tillväxt för alla kredittyper. Ledande på bolånemarknaden I Estland har nästan varannan hypotekskund sitt lån hos banken. I Lettland och Litauen är marknadsandelen cirka 3 procent. Hushållssektorn står för den största andelen av de senaste årens kredittillväxt i Baltikum. Låg arbetslöshet, snabbt stigande löner och låga realräntor har tillsammans med ett ökande utbud på fastighetsmarknaden medfört en stor efterfrågan på hypotekslån. Utlåningen till bostäder ökade med 39 procent baltisk bankrörelse 21 årsredovisning 27 Privatkunder, miljoner 5, Företagskunder 219 Kontor 299 Bankkort, miljoner 3,4 Internetkunder, miljoner 2,4 Anställda 9 23 Baltisk bankrörelse omfattar koncernens verksamheter i Estland, Lettland och Litauen med 5,2 miljoner kunder. Verksamheten drivs under varumärket Hansabank. Genom ett heltäckande kontorsnät och telefon- och internetbanker erbjuder Hansabank ett komplett sortiment av produkter och banktjänster till privat- och företags-kunder. Hansabank är marknadsledande inom de viktigaste segmenten på de växande baltiska marknaderna. Baltisk bankrörelse affärsverksamheten definieras som dotterkoncernen Hansabank exklusive verksamheten i Ryssland. En justering görs också så att ett lägre eget kapital allokeras till verksamheten utifrån bedömt riskkapitalbehov än det kapital som de facto finns i dotterkoncernen. De koncernmässiga konsekvenserna av Swedbanks förvärv och ägande av den baltiska verksamheten särredovisas under namnet Baltisk bankrörelse investering.

2 under 27, utlåningsökningen under 26 var 75 procent. I Estland och Lettland sjönk fastighetspriserna på bostäder under andra halvåret, medan priserna på fastigheter i Litauen visade en fortsatt stark utveckling. Till följd av stramare villkor för nyutlåning har marknadsandelarna på bolånemarknaden minskat något under året. I slutet av 26 lanserades en husförsäkringsprodukt som ett komplement vid fastighetsköp. Försäljningen av försäkringen har varit framgångsrik, och idag har 51 procent i Estland, 75 procent i Lettland och 94 procent i Litauen av kunderna med nya bolån också försäkrat sitt hus genom banken. baltisk bankrörelse 22 årsredovisning 27 Marknad Baltikum har under en följd av år uppvisat en tillväxttakt långt över EU-genomsnittet. Med tanke på den låga penetrationsgraden inom en rad områden samt att de baltiska ländernas BNP per capita endast motsvarar procent av snittet inom EU ser även de långsiktiga förutsättningarna positiva ut, även om tillväxten kommer att ske i en lugnare takt än tidigare. Baltikums snabba tillväxt beror främst på hushållens ökande konsumtion, som drivits genom ökade disponibla hushållsinkomster och gott om lånekapital från utlandet. De tre baltiska länderna skördar dessutom frukterna av de radikala reformer som genomfördes under 199-talet. Alla tre länderna rankas högt avseende graden av ekonomisk frihet, transparens och innovation. Genom inträdet i EU 24 har baltisk lagstiftning och statliga institutioner utvecklats till samma nivå som resten av Europa. Den starka tillväxten har samtidigt lett till obalanser i de baltiska ekonomierna som på kort sikt ställer krav på åtgärder, även med ökad statlig inblandning. Låga räntor, låg arbetslöshet och snabbt stigande inkomster har lett till en omfattande kreditexpansion bland hushållen och kraftigt stigande fastighetspriser. Bristen på arbetskraft har lett till högre inflation och stigande kostnader för företagen. Bytesbalansunderskottet, som ökat i takt med snabbt stigande import, har nått nivåer på mellan 2 3 procent av BNP. Obalanserna medför att tillväxttakten kommer att minska under de närmaste åren med risk för ökad ekonomisk volatilitet som följd - men situationen skiljer sig åt mellan länderna i Baltikum. Estland ligger något före de andra två länderna i konjunkturcykeln. Tillväxttakten i ekonomin minskade redan under 27 som ett resultat av lägre konsumtion, minskade investeringar, arbetskraftsbrist, kostnadsökningar samt åtföljande åtstramad penningpolitik. Lettland visade i slutet av 27 de första tecknen på en avmattning i ekonomin av samma anledningar som i Estland. Litauens ekonomiska tillväxt ökar fortfarande snabbt, med hög inhemsk konsumtion och god export av mer förädlade produkter som främsta drivkrafter. Utsikterna för 28 är fortsatt positiva, men de första tecknen på avmattning har noterats genom svagt sjunkande konsumentförtroende. Fakta Estland Lettland Litauen Sysselsättningsgrad, %* 69,7 67,6 65,4 Befolkningsmängd, milj 1,3 2,3 3,4 Valuta Kroon (EEK) Lat (LVL) Lita (LTL) * Procent av befolkningen mellan år. Fast eurokoppling, 15,65 EEK per euro i en sedelfond Deltar i ERM II sedan juni 24 Deltar i ERM II från och med den 2/5 25 Eurokoppling, 1/1 25 till kursen,,728 LVL per euro Tillåts svänga inom ett smalt växelkursband +/ 1% Fast valutakoppling, 3,45 LTL per euro i en sedelfond Deltar i ERM II sedan juni 24 BNP, per capita och tillväxt Inflationstakt och interbankränta, % Lånepenetrationsgrad USD, tusental % Inflation Interbankränta* % av BNP Estland Lettland Litauen Estland Lettland Litauen Estland Lettland Litauen * Ränteläget vid årets slut

3 Behovet av rådgivning ökar i takt med ekonomins tillväxt Med en BNP-tillväxt långt över EU-snittet har hushållsinkomsterna ökat i Estland, Lettland och Litauen. Det ger en ökad efterfrågan på rådgivning kring den privata ekonomin, där bredden på efterfrågade tjänster förutsätter en fullskalig universalbank.

4 årsredovisning 27 baltisk bankrörelse 24 Välbalanserad konsumentkreditportfölj En försiktigare strategi har även införts för försäljning och marknadsföring av kreditkort och andra konsumentkrediter, såsom checkkrediter och blancolån. I början av 27 stoppades all annonsering för kreditkort. Konsumentkreditportföljen, som började byggas upp i början av 25, är idag väl balanserad och diversi fierad. Tillväxten uppgick till 41 procent under 27. Vid årets slut uppgick bankens konsumentkreditportfölj till 8 mdkr och antalet utgivna kreditkort var 834. Uthållig tillväxt av företagskrediter Tillväxten inom företagsutlåningen (lån och leasing) har kommit ner till mer balanserade nivåer, 3 procent 27 jämfört med 54 procent 26. Bakom den lägre tillväxten ligger, förutom en inbromsning av den ekonomiska utvecklingen i Estland och Lettland, en försiktigare utlåning till bygg- och fastighetssektorn. De kommersiella fastighetspriserna har inte påverkats av den svagare utvecklingen på bostäder och behovet av kontorslokaler är fortfarande stort, men obalanserna i ekonomin innebär att riskerna ökat. Andelen bygg- och fastighetskrediter av de totala företagskrediterna uppgick vid årsskiftet till 27 procent. Övriga delar inom företagsutlåningen har utvecklats väl, men skiljer sig åt beroende på land. Svagare inhemsk efterfrågan och en avmattning i investeringstillväxten i Estland och Lettland under 27 medförde lägre kreditefterfrågan från företagen i de båda länderna. Däremot har de litauiska företagen fortsatt att öka sina krediter i samma takt som under 26. Leasingportföljen ökade under året, framför allt i Lettland och Litauen, och marknadsandelen för leasing i Baltikum ligger kvar på höga 42 procent. Det höga kostnadsläget tillsammans med de svagare konjunkturutsikterna har lett till att den sammantagna kredit- Hållbar utveckling Som en av regionens största företag arbetar Hansabank aktivt med att bidra till dess utveckling även genom att aktivt bidra med sponsring inom utbildning, sociala projekt och kultur. I Estland bedrivs bland annat projektet Youth to school för att locka universitetsstudenter till läraryrket som det råder brist i. I samarbete med Merko Ehitus och Eesti Energia bidrar Hansabank till upprustningen av löpspår över hela landet samt stödjer Universitetet i Tartu och Estonian Technical University. I Lettland sponsrar Hansabank bland annat landslaget i rullstolsbasket samt genomfört ett trafiksäkerhetsprojekt i 2 skolor. I Litauen har Hansabank tillsammans med LNK television och Vilnius universitet instiftat the National Advancement Awards för att premiera de individer som bidragit till Litauens utveckling inom vetenskap, kultur och samverkan, vidare finns det ett utbyte mellan banken och skolor genom studiebesök och föreläsningar. Läs mer på kvaliteten i företagssektorn försämrats under året. Det medför fortsatt försiktighet i företagsutlåningen under 28. För ytterligare information, gå till Sparande är ett framtida tillväxtområde I takt med att den baltiska sparandemarknaden mognar har banken utökat sitt erbjudande av sparformer, såsom värdepappersfonder och strukturerade produkter. Inlåning är fort farande den huvudsakliga sparandeformen, men alternativa sparprodukter blir allt populärare bland kunderna. Hög ekonomisk tillväxt och stigande löner innebär att fler och fler hushåll får ekonomiska förutsättningar att börja spara i till exempel aktier och fonder. Behovet av ett långsiktigt sparande är samtidigt stort bland de baltiska hushållen. Att kunna erbjuda ett omfattande erbjudande av investeringspro- Rörelseresultat Räntabilitet på allokerat eget kapital Mkr %

5 dukter på en större och mer utvecklad sparandemarknad är ett framtida tillväxtområde. Under de senaste åren har dessutom utbildning av och information till kunderna inom sparandeområdet prioriterats, i syfte att få dem att ta ett mer långsiktigt perspektiv på sin ekonomi. Varannan pensionssparare Pensionssparandet fortsätter att växa snabbt. Vid slutet av 27 hade cirka 2,4 miljoner privatpersoner börjat spara i det individuella pensionssparande som introducerades i samband med pensionsreformen i Baltikum 22. Det innebär att i stort sett alla yrkesarbetande baltiska medborgare har börjat spara för sin pension. Banken försvarade under 27 sina höga marknadsandelar och tillväxten var stark över hela Baltikum, 65 procent. Varannan pensionssparare har idag banken som sin förvaltare och 1,1 miljoner kunder har investerat i någon av bankens pensionsfonder. Tre nya aktiefonder 27 Utvecklingen i bankens aktiefonder påverkades dels av oron för utvecklingen i de baltiska ekonomierna, dels av den tilltagande turbulensen på världens finansmarknader. Det sammanvägda indexet för börserna i Tallinn, Riga och Vilnius OMX Baltic Benchmark sjönk med 8,6 procent 27. Nettoinflödet i bankens fonder uppgick till 1,4 mdkr vilket innebär att förvaltad volym uppgick till 6,6 mdkr vid årsskiftet. Banken förvaltar idag 34 fonder bland annat pensionsfonder, aktiefonder, likvidetsfonder. privatfonder och fond-i-fond. Tre nya fonder lanserades under året. Intresset för livförsäkringar växer snabbt. I Estland har cirka 4 procent av kunderna med huslån även tecknat en livförsäkring i banken i samband med husaffären. Störst på kapitalförvaltning Den sammanlagda förmögenhetsförvaltningen inom banken omfattade i slutet av året 18,8 mdkr, en ökning med 42 procent från föregående år. Ökningen var främst relaterad till pensionssparandet. Inlåningen ökade med 17 procent 27, vilket var lägre än marknadstillväxten. Konkurrensen om inlåningskunderna är hård, med många nya aktörer som erbjuder förmånliga räntor. 45 procent har internetbank Användningen av elektroniska betalningssystem ökar snabbt bland kunderna. Under 27 har gräns överskridande betalningslösningar lanserats och systemen har gjorts ännu säkrare. Cirka 45 procent av alla privatkunderna har tillgång till internetbank och andelen ökar snabbt. Inom företagsbetalningar prioriterades ett integrerat cash managementerbjudande, där kunderna erbjuds paketlösningar som i så hög utsträckning som möjligt är integrerade med bankens system. Andelen betalningar i elektroniska kanaler uppgick till 97 procent vid slutet av 27. Kortanvändningen fortsätter att öka snabbt, både vad avser antalet utgivna kort och transaktioner. 48 procent av bankens kunder hade betalkort vid slutet av 27. Volymen för kortbetalningar i bankens kortterminaler, så kallad kortinlösen, ökade med 39 procent till 24,9 mdkr medan volymen kortbetalningar ökade med 42 procent till 28, mdkr. baltisk bankrörelse 25 årsredovisning 27 K/I tal Utlåning Inlåning,5 Mdkr 2 Mdkr 1,4 16 8,3 12 6,2 8 4,

6 baltisk bankrörelse 26 årsredovisning 27 RESULTATUTVECKLING Årets resultat ökade med mkr eller 46 procent till mkr (2 953). Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 31,2 procent (31,6) och K/I-talet till,4 (,44). Intäkterna ökade med 2 63 mkr eller 42 procent till mkr (6 17). Räntenettot ökade med mkr eller 5 procent till mkr. Den fortsatta volymökningen av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 7 räntepunkter till 2,28 procent, vilket påverkade räntenettot negativt med 96 mkr. På inlåningssidan förbättrades räntemarginalen med 93 räntepunkter till 2,47 procent, främst tack vare en högre styrränta, vilket påverkade räntenettot positivt med 84 mkr. Övriga effekter minskade räntenettot med 281 mkr. Provisionsnettot ökade med 337 mkr eller 22 procent till mkr, främst på grund av ökade kort- och betalningsprovisioner. Även värdepappers- och låneprovisioner ökade. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 213 mkr eller 35 procent till 816 mkr, främst tack vare ökade tradingintäkter. Övriga intäkter ökade med 161 mkr eller 6 procent till 429 mkr, bland annat med anledning av ökade försäkringsintäkter. Kostnaderna ökade med 85 mkr eller 32 procent till mkr (2 696). Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, ökade med 348 mkr eller 31 procent till mkr genom såväl fler antal anställda som högre löner. Resultatbaserade ersättningar ökade med 185 mkr eller 48 procent till 569 mkr. Övriga kostnader ökade med 317 mkr eller 27 procent till 1 52 mkr, främst genom ökade affärsvolymer. Antalet heltidstjänster ökade med 994 till 9 23, varav med 35 i Estland, 336 i Lettland och 353 i Litauen. Under de senaste 12 månaderna har 4 nya kontor öppnats (Estland 2 till 94, Lettland +1 till 77 och Litauen +5 till 128). Kreditförlusterna uppgick till 45 mkr, en ökning med 18 mkr. Kreditförlustnivån var,35 procent (,32). RESULTATUTVECKLING, BALTISK BANKRÖRELSE AFFÄRSVERKSAMHET* mkr Jan-dec Jan-dec Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Årets resultat Årets resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB Minoritetsandel Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 31,2 31,6 K/I-tal före kreditförluster,4,44 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra rörelsegrenar Summa intäkter Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och Försäkring Riskvägd volym enligt äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder och övrigt eget kapital Andel av koncernens resultat hänförligt till Aktieägarna i Swedbank AB, % 36, 27,1 Heltidstjänster * De koncernmässiga effekterna av Swedbanks ägande och förvärv av Hansabank finns redovisade i not 41.

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar!

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar! JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! FöreningsSparbanken är idag Nordens mest lönsamma bank. Utvecklingen av

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sveriges största bank

Sveriges största bank Svensk bankrörelse Sveriges största bank 16 Swedbank tilldelades utmärkelsen Bank of the Year in Sweden 26 av den ansedda brittiska tidskriften The Banker. Anledningen var bland annat att Swedbank lyckats

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Periodens resultat 2007 ökade med 10 procent jämfört med 2006 Periodens resultat ökade med 10 procent till 11 996 mkr (10 880) Resultat per aktie

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Sveriges största bank

Sveriges största bank Svensk bankrörelse Sveriges största bank 7 blev ännu ett framgångsrikt år i Sverige för Swedbank. I två olika undersökningar utsågs Swedbank till den mest attraktiva arbetsgivaren på den svenska finansmarknaden.

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2007 Den 25 april 2007

Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2007 Den 25 april 2007 Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2007 Den 25 april 2007 FORTSATT STARK UTVECKLING PÅ ALLA MARKNADER Stabilt resultat för första kvartalet 2007 jämfört med fjärde kvartalet 2006 Periodens resultat

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2 Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3 Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2008 Stockholm den 24 april 2008

Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2008 Stockholm den 24 april 2008 Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2008 Stockholm den 24 april 2008 Periodens resultat för första kvartalet 2008 i nivå med första kvartalet Periodens resultat uppgick till 2 900 mkr (2 910) Resultat

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-översikt Året som gick Aktia satsar på tillväxt Utsikter 2015 2 Finland i fel sällskap 3 Skuldsättningen fortsätter att öka? 4 Resultatet 2014 2014 2013 Δ% Räntenetto 102,8

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation Q4 Press- och analytikerpresentation 10 Februari 2016 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Stabilt helårsresultat men något mer utmanande Q4 Hårdare konkurrens på alla marknader, fortsatt expansion

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer