Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25"

Transkript

1 Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL

2 Vilken betydelse får läsförmågan i förhållande till övriga ämnen skoltiden överhuvudtaget? Självbild (skolsjälvbild) Psykiskt mående Intellektuell förmåga

3 Self- concepts and psychological well-being assessed by Beck Youth Inventory among pupils with reading difficulties (Lindeblad & Svensson, submitted) I denna pilotstudie, av 67 elever från årskurs 4-9, pekar resultaten mot att elever med dyslexi INTE har sämre självbild än elever som inte har dyslexi Tolkningen är ett möjligt trendbrott där lärare i skolan har mer kunskap om hur man arbetar med elever som har dyslexi.

4 Vad består läsning av? The simple view of reading L = A x F Läsning = Avkodning x Förståelse

5 Läs- och skrivsvårigheter Sverige 15-20% Flertalet har goda effekter av träning Dyslexi 5-8% Flera har kvarstående problem trots träning Los Dyslexi

6 Kännetecken dyslexi Förskolan: Försenat tal/språk, svårt att rimma, ej intresserade och/eller svårt lära sig bokstäver Svårt uttrycka sig (expressiv language) Tidiga skolår: Svårt med ljud bokstavskombinationen, fonologisk medvetenhet, svårigheter med nonord, idiosynkratisk stavning

7 Kännetecken dyslexi Mellanstadiet : Långsam läshastighet, ochavkodning av nyaord Svårigheter att stava Högstadiet/gymnasiet/vuxna: Problem med läsflyt Skriver långsamt Rättstavningssvårigheter Svårt att organisera och uttrycka sig inom olika uppgifter Matematiska uppgifter The Rose report, 2009

8 It is not whether dyslexic people differ from normal readers it is whether dyslexic people differ from other poor readers Rice & Brooks, 2004

9 Dyslexi Låg avkodning Låg fonemisk och fonologisk förmåga Otillräckligt flöde Rättstavning Resistenta mot åtgärder Ärftlighet Svag läsare ÅTGÄRDER???? Svarar på åtgärder ÅTGÄRDER???? Svarar inte på åtgärderdyslexi? Kort skolgång ASB Hög frånvaro Undervisning ej tillräcklig Andra funktionsnedsättningar Nedsatt psykiskt mående

10 Utredning av dyslexi Kartläggning: Hur gammal är personen som skall utredas? Ärftlighet Bokstavskännedom (fonemisk och fonologisk medvetenhet) Ordavkodningsförmåga och fonologisk ordavkodningsförmåga Rättstavning Arbetsminne och fonologiskt minne RAN Hur svarar hen på en läs och skrivåtgärd, dvs. efter interventionen görs testen igen

11 Dyslexi hos barn och ungdomar Tester och insatser Projektledare SBU Karin Stenström Publicerad 13 aug 2014 SBU = Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU Kunskapscentrum för hälso och sjukvården

12 Kunskapsluckor Forskning av hög metodologisk kvalitet! Svenska tests tillförlitlighet och adekvat referensstandard Effekt av befintliga insatser på kunskapsutveckling och livskvalitet Tillförlitligheten hos tester som ges till barnen innan de kan läsa Kostnadseffektiviteten för tester och insatser SBU Kunskapscentrum för hälso och sjukvården

13 Läsinlärningsmetoder Flertalet av barnen som börjar i skolan lär sig läsa (systematisk och strukturerad träning) Buttom up Top down Finns flera metoder Bornholmsmodellen Fonomix Att skriva sig till läsning Bravkod Rydaholmsmetoden WIP LTG Appar med med avsikt att träna läsinlärning För elever som redan har avkodningsproblem

14 Lära sig att läsa läsa för att lära Lära sig läsa Läsa för att lära 1) Hur lång tid är acceptabel mellan de två stegen 2) Vad är lägsta nivå för att vara läsande?

15 Hur länge vågar vi vänta?? Årskurs: När blir man läsare? Träning Kompensation När blir man svag läsare? Självbild Självförtroende Självkänsla Selfefficacy Idor

16 Forskning Linnéuniversitetet F skola årskurs 3 Elever som får blandade metoder fick tydligare förbättringar bl.a. beroende på ökad motivation Att införa pauser i tränandet kan vara viktigt för motivation och förbättringar Att anpassa åtgärder utifrån elevens typ av svårigheter ( Response to intervention RTI) Pågående studier Alternativa verktyg Fonomix Jämförelse av ett lästräningsprogram i ett internationellt perspektiv Studier på vuxna som vistas på olika institutioner Studier universitetsstudenter

17 Alternativt stöd för elever med läs och skrivsvårigheter i grundskolan och gymnasiet; ett möjligt åtgärdsgenombrott Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Chalmers

18 Forskningsprojekt Alternativt stöd för elever med läs och skrivsvårigheter i grundskolan och gymnasiet; ett möjligt åtgärdsgenombrott Förutsättningar: 1) Elever i årskurs 4, 8 och gymnasiet år 1 2) St. 1 2 på ett avkodningstest eller st.3 på minst två avkodningstest 3) F elev och K elev 4) En lärare testar, en annan lärare gör åtgärder 5) Skolan står för ipad och appar Intresserad?? Hör av er till

19 Åtgärder

20 RTI (Response To Intervention) och Alternativa Verktyg (AV) Screening av alla elever i förskola och år 1 (fonologisk medvetenhet, ordigenkänning och ordavkodning) Använda olika metoder för läslärande processen Noggrant uppföljda avseende läsoch skrivförmåga samt självbild/ Self efficacy (tron till sin egen förmåga). I några fall göra kognitiv utredning vid Lager 3/4 Lager 1 Start sen höst HT år ett Elever i riskzonen (at risk) för lässvårigheter ges extra uppmärksamhet och stöd i klassrummet AV som en del i läs lärande processen för elever at risk Lager 2 Start HT år 2 Elever som trots extra stöd, under lager 1, fortfarande har svårigheter erbjuds koncentrerad träning på gruppnivå. lager 3 Start HT år 3 Elever som fortfarande har svårigheter Intensiv en till en individanpassad (med pauser) undervisning samt anpassade AV Lager 4 Start VT år 3/HT år 4 Fokus på AV. Fortsatt träning syntax och semantik/läsförståelse/hörförståelse Förskolan årskurs 4

21 Andra faktorer som påverka är: 1) Miljön där undervisning sker inte minst i mindre grupper och enskilt. 2) Hur många elever finns i klassen. 3) Tillgång till lärare. 4) Lärarnas utbildning. 5) Skolans ekonomi 6) Klasskamrater (relationsklimat) Åtgärdsperiod 1 Lager 3 (förutsatt att lager 1 och 2 är genomförda) EXEMPEL Paus Åtgärdsperiod 2 HT år 3 Anpassa åtgärder VT år 3 Starta åtgärder (period 1) i oktober HT årskurs 3 4 ggr/vecka under 5 veckor totalt 20 pass Paus till nästa åtgärdsperiod Utvärdering och eventuell anpassning av åtgärder Starta åtgärder (period 2) i början av VT årskurs 3 4 ggr/vecka under 5 veckor totalt 20 pass Totalt 40 pass à minuter Utvärdering Vid behov lägga mer fokus på AV än träning, dvs lager 4 (skall startas direkt efter utvärdering lager 3) Använd adekvata test men få och mät ganska ofta (t ex Läskedjor, LäSt, Vilken bild är rätt, Lilla Duvan, sammanhängande text, LOGOS) Tidspunkten för insatserna kan variera från en termin tidigare till en termin senare Totalt antal och tid för ett pass kan variera Att starta med intensiva åtgärder för tidigt kan vara resursslöseri då mognadsfaktor är betydelsefull Men före år 4 eftersom texter då blir mer avancerade

22 Lager 4 Forskning visar att det oftast inte finns så mycket mer av nya interventioner att komma med vid lager 1 3. Det blir oftast more of the same AV, Intensiva övningar med lämpliga appar AV Självgående Fortsatt träna hör/läsförståelse, texters struktur, syntax Senare delen VT år 3 HT år 4 Eleven skall i samråd med läraren hitta sitt eget sätt/verktyg för att läsa och skriva

23 Kritiska moment RTI More of the same Hur hanterar man progression i interventionerna? Lager 1, följa enskilda eleven mer noggrant i klassrummet Lager 2, arbeta i grupp t ex en avkodningsgrupp, läsförståelsegrupp Lager 3, enskilda insatser, utvärdera elevens progression ofta, studera och utnyttja elevens styrkor Monitoring Vilka test och hur varierar man med test? Datorbaserade test Vid vilken nivå anses eleven ligga för lågt och behöva extra stöd och när anses eleven svarat tillräckligt på en intervention? Nått över ett visst kritiskt värde och/eller inom 1 SD från genomsnittet för att vara åldersadekvat

24 Slutsats Wait to fall INTE BRA!!!!!! När intensiva evidensbaserade åtgärder inte ger resultat inför AV. Intensiva åtgärder kan sättas in tidigare än årskurs tre om man har bakgrundsinformation som talar för specifika svårigheter med skriften t ex. ärftlighet, fonologiskt lågpresterande i förskolan.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu. LÄSK-pärmen FDB, 2011 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

LÄSK-pärmen FDB, 2014

LÄSK-pärmen FDB, 2014 LÄSK-pärmen FDB, 2014 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2009 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 - Dyslexi reser hinder, trots styrkor i varje liten unge Alla ungar kommer till

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Idor Svensson, Christer Jacobson, Rikard Björkman, Anita Sandell. Läsutveckling Kronoberg, Växjö universitet Inledning Systematisk forskning om

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter?

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Christer Jacobson Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 4/2006 Hur

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö Beskrivning av en grundskolas satsning FÖRFATTARE: LENA EKERMO OCH KIRSTEN SUNNERUD ARTIKEL

Läs mer

dylsexi lexdiys dysilex

dylsexi lexdiys dysilex dylsexi lexdiys dysilex Vad säger forskningen om dyslexi? sydlexi lexidys l y s d e x i l y s d e x i lexidys sydlexi Vad säger forskningen om dyslexi? dysilex lexdiys dylsexi Inledning Det du håller i

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Litteraturöversikt för skolsituationen för elever med ADHD

Litteraturöversikt för skolsituationen för elever med ADHD Skolsituationen för elever med ADHD 2012-11-12 1 (18) Dnr 400-2012:5246 för skolsituationen för elever med ADHD Bakgrund ADHD står för Attention-deficit/hyperactivity disorder och är en neuropsykiatrisk

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning -

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - Författare Charlotte Andersson Josefine Gymark Handledare Henrik Rahm www.hkr.se Lär sig

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Innehållsförteckning Kvalitetsdokument 2014 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever i årskurs 8

Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever i årskurs 8 Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC Enheten för logopedi Logopedprogrammet Examensarbete i logopedi Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer