Handlingsplan. gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun"

Transkript

1 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun Handlingsplanen gäller från ht-09. Utarbetad av speciallärare/specialpedagoger i Katrineholms kommun. Reviderad september

2 Handlingsplan gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan Bakgrund Stödteamet/Elevhälsan fick våren-08 i uppdrag av förvaltningsledningen att ta fram en kommungemensam handlingsplan gällande kartläggning av samtliga elevers läs- och skrivförmåga i Katrineholms kommun med syfte att identifiera elever i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling. En kommungemensam handlingsplan säkerställer en likvärdighet för elever i Katrineholms kommun gällande möjligheten att utveckla en god läs- och skrivförmåga. Arbetet med att utforma handlingsplanen har gjorts i samarbete med kommunens speciallärare/specialpedagoger. Handlingsplanen riktar sig till rektorer och lärare i grundskolan. Rektor ansvarar för att planen genomförs. Utöver denna handlingsplan får varje skola utforma sin egen lokala handlingsplan (ev. innehållande ytterligare tester och åtgärder). Syfte att kvalitetssäkra arbetet med en likvärdig skola i kommunen så att alla elever har möjlighet att utveckla en god läs- och skrivförmåga. att tidigt identifiera och sätta in insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter att arbeta förebyggande så att dessa elever inte behöver utveckla läs- och skrivsvårigheter. att alla elever ska ha ett gott självförtroende gällande sin läs- och skrivförmåga. att utgöra ett underlag för utvärdering på organisationsnivå. Mål Alla skolor i Katrineholms kommun ska arbeta enligt denna handlingsplan fr.o.m. ht-09. Elevhälsan ansvarar, i samverkan med kommunens speciallärare/specialpedagoger, för att handlingsplanen årligen revideras. Inledning Enligt den forskning som finns inom läs- och skrivområdet är det av yttersta vikt att tidigt upptäcka elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Nödvändigheten av att arbeta förebyggande och att kartlägga varje elevs läs- och skrivutveckling är forskningsmässigt väl underbyggd. Tidig identifiering och tidiga insatser för elever som har utvecklat läs- och skrivsvårigheter minskar lidandet för den enskilde individen och är samhällsekonomiskt fördelaktigt (Myrberg, 2003). Under förskoletiden ska varje elevs språkliga utveckling kontinuerligt kartläggas. TRAS (Tidig Registrering Av Språk) används i kommunen som kartläggningsmaterial för detta ändamål. Det viktigaste arbetet med att säkra varje elevs läs- och skrivutveckling innebär att läs- och skrivförmågan kontinuerligt kartläggs. Detta arbete ska påbörjas redan i förskoleklass då många barn redan har påbörjat sin läs- och skrivutveckling. I det dagliga arbetet med elever är ett diagnostiskt arbetsätt viktigt. Det innebär att man i vardagen systematiskt lyssnar och iakttar vilka förmågor och färdigheter en elev har, och/eller vilka feltyper som eleven gör, och utifrån det anpassar sin undervisning så att eleven kan lyckas med sin läs- och skrivinlärning. 2

3 Det finns flera förslag till hur man kan kartlägga en elevs läs- och skrivförmåga t ex God läsutveckling (Lundberg och Herrlin, 2014) och Nya språket lyfter (Skolverket, 2012). De screeningtester som ingår i handlingsplanen har en hög mätsäkerhet och är normerade vilket borgar för likvärdighet i bedömningen. Att ett test är normerat innebär att resultatet går att mäta, kvantifiera och bedöma utifrån fastställda kriterier. Syftet med screeningtester är att pedagogen får en översiktlig och allmän bild över klassens och den enskilda elevens färdigheter och förmågor, utifrån det som testet avser att mäta t ex läsförståelse. Screening kan också ses som ett verktyg för att utvärdera och anpassa sin egen undervisning och kan ligga till grund för det fortsatta planeringsarbetet. Screeningtester fångar upp de elever som av olika anledningar behöver mer stöd i sin läs- och skrivutveckling. Dessa tester administreras objektivt på gruppnivå. Testerna är utvalda så att alla lärare som är förtrogna med manualerna kan genomföra dessa. Elever, med stanine 3, observeras och följs upp. För elever, med stanine 1och 2, sätts omedelbara insatser in. Om dessa insatser inte ger förväntat resultat görs fördjupade tester av speciallärare/specialpedagog. Vid bedömning av elever med annat modersmål än svenska måste elevens språkutveckling på modersmålet beaktas. När områdets alla resurser har använts kan ansökan göras till Elevhälsan för vidare utredning och/eller vägledning. Elevhälsan kan också användas för fortbildning av lärare i kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga. Rektor delegerar till den eller de lärare som ansvarar för de olika åtgärderna att: screeningtester, på gruppnivå, genomförs och sammanställs. fördjupade individuella och kvalitativa tester genomförs, som grund för åtgärder, för de elever som visar behov av insatser. åtgärdsprogram upprättas tillsammans med elev och vårdnadshavare i de fall eleven är i behov av särskilt stöd. Med inflyttade elever, där tidigare dokumentation saknas, görs en grundläggande screening av ordavkodning, stavning och läsförståelse. För de elever som nyligen flyttat till Sverige och har annat modersmål än svenska måste testerna anpassas och genomföras i samverkan med modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk, för mer information, se s.18. Oavsett orsak ska alla elever vars läs- och skrivförmåga inte utvecklas på ett åldersadekvat sätt få den hjälp de behöver inom klassens ram och/eller på individnivå. 3

4 År Fsk - 3 Förskoleklass Screeningtester för alla elever Individuellt test som mäter språklig medvetenhet (t.ex. Språklig medvetenhet hos förskolebarn, Bornholmsmodellen) 1 Bokstavs- och ljudkontroll Fonolek 2 H4 Ordavkodning/stavning God läsutveckling, 6 Katrineholms kommuns Läslyft/God läsutveckling Vilken bild är rätt? Stavning L SCHEMA FÖR TESTER Ansvar Tidpunkt Åtgärder & insatser vid Ansvar behov Enligt handledning Mer träning för de elever som behöver Effekt av träning - före och efter insatsen - Bornholmsmodellen. Skolstart Under observation - Bokstavs- och ljudkontroll Skolstart/ Efter behov - Bornholmsmodellen v God läsutveckling, m.m. Februari - Fonologisk läs- och Gör om samma test, mät Ansvar Förslag på ytterligare tester vid behov DLS bas OLAF ITPA Fonolek (se bilaga) skrivträning tid och antal fel God Läsutveckling används kontinuerligt under hela åk 1 för att följa upp elevens läsförmåga. I slutet av maj kontrolleras de elever som ännu inte uppnått lägstanivåerna för respektive dimension. Önskvärda lägstanivåer är följande: Fonologisk medvetenhet (nivå 5), Ordavkodning (nivå 6), Läsflyt (nivå 1), Läsförståelse (nivå 2), Läsintresse (nivå 2). v Fonologisk läs- och skrivträning - Repeterad läsning - Läsförståelsestrategier - Intensivträning - ev. MG-programmet - God läsutveckling - H4/H5 - Kontinuerlig inspelning av elevers läsning av enskilda ord och löpande text. Mät tid och antal fel Jämför med tidigare läsning. Andra insatser beroende av vad testresultaten visar 3 H4 v Fonologisk läs- och - God läsutveckling skrivträning - H4/H5 Vilken bild är rätt? - Repeterad läsning - Kontinuerlig inspelning - Läsförståelsestrategier av elevers läsning av Stavning L - Intensivträning enskilda ord och löpande - MG-programmet text. Mät tid och antal fel Nationella prov vårtermin Andra insatser beroende Jämför med tidigare av vad testresultaten visar läsning. Att lyssna och dokumentera hur eleven läser en löpande text (flyt, betoning och förståelse) sker kontinuerligt under hela året av mentor. Att kontinuerligt arbeta med ordförrådsutvecklande aktiviteter är viktigt i alla ämnen. För att kompensera läs- och skrivsvårigheter ska eleverna tränas i och ges möjlighet att använda alternativa verktyg. DLS bas DLS år 2 LäSt ITPA DLS år 3 LäSt ITPA Ansvar 4

5 År Screeningtester för alla elever Ordförståelse (DLS) Läshastighet (DLS, Draken i månskenet) Stavning M 5 Läsförståelse (DLS) v. 41 Stavning M Ansvar Tidpunkt Åtgärder & insatser vid behov - Fonologisk läs- och v. 41 skrivträning - Repeterad läsning - Läsförståelsestrategier - Intensivträning - MG-programmet vårtermin 6 Stavning M v. 41 Nationella prov Andra insatser beroende av vad testresultaten visar - Fonologisk läs- och skrivträning - Repeterad läsning - Läsförståelsestrategier - Intensivträning - MG-programmet Andra insatser beroende av vad testresultaten visar - Fonologisk läs- och skrivträning - Repeterad läsning - Läsförståelsestrategier - Intensivträning - MG-programmet Ansvar Effekt av träning -före och efter insatsen - God läsutveckling - H4/H5 - Kontinuerlig inspelning av elevers läsning av enskilda ord och löpande text. Mät tid och antal fel Jämför med tidigare läsning. - God läsutveckling - H4/H5 - Kontinuerlig inspelning av elevers läsning av enskilda ord och löpande text. Mät tid och antal fel Jämför med tidigare läsning. - God läsutveckling - H4/H5 - Kontinuerlig inspelning av elevers läsning av enskilda ord och löpande text. Mät tid och antal fel Jämför med tidigare läsning. Ansvar Förslag på ytterligare tester vid behov DLSM Läskedjor LäSt DLSM Läskedjor LäSt DLSM Läskedjor Andra insatser beroende av vad testresultaten visar Att lyssna och dokumentera hur eleven läser en löpande text (flyt, betoning och förståelse) sker kontinuerligt under hela året av mentor. Att kontinuerligt arbeta med ordförrådsutvecklande aktiviteter är viktigt i alla ämnen. För att kompensera läs- och skrivsvårigheter ska eleverna tränas i och ges möjlighet att använda alternativa verktyg och inlästa läromedel. Ansvar 5

6 År Screeningtester för alla elever Läsförståelse (LS) Ordförståelse (LS) Rättstavning (LS) Ansvar Tidpunkt Åtgärder & insatser vid behov v Träning av avkodnings- och läsförståelsestrategier. - MG-programmet. Ansvar Effekt av träning -före och efter insatsen En kvalitativ bedömning görs. Ansvar Förslag på ytterligare tester vid behov DLS, version A Läskedjor Ansvar 8 Läsförståelse (LS) Ordförståelse (LS) v Träning av avkodnings- och läsförståelsestrategier. - MG-programmet. En kvalitativ bedömning görs. DLS, version A Läskedjor 9 Nationella prov vårtermin - Träning av (avkodnings- och) läsförståelsestrategier. - MG-programmet. En kvalitativ bedömning görs. DLS, version B Läskedjor Att kontinuerligt arbeta med ordförrådsutvecklande aktiviteter är viktigt i alla ämnen. För att kompensera läs- och skrivsvårigheter ska eleverna tränas i och ges möjlighet att använda alternativa verktyg och inlästa läromedel. 6

7 Elevblankett, läs- och skrivdiagnoser Elev: Födelsedatum: (Mentor är ansvarig för att elevblanketten ifylls och lämnas till mottagande mentor) Förskoleklass: (T.ex. språklig medvetenhet, Bornholmsmodellen, TRAS) Bornholm Att upptäcka rim (max 5 p) Samma begynnelseljud ( max 10 p) Hur många ljud? (max 10 p) Vilket ord är längst? (max 5 p) Representera fonem med bokstäver (max 5 p) Totalt (max 35 p) Oktober Februari Maj Kommentarer: I de fall normeringstabellen är uppdelad i pojkar och flickor ska denna uppdelning göras 7

8 Åk 1 Bokstavskontroll Bokstavskontroll Fonolek Avkodning God läsutveckling 6 Stavning God läsutveckling 6 Max: 29 Versaler Max: 29 Gemener Max: 18 Max: 52 Max: 25 (se bilaga) (antal) (antal) (antal rätt) (antal rätt) (antal rätt) (stanine) (lästid) Kommentarer: (T.ex. om utredning eller åtgärdsprogram finns, annan viktig info) Åk 2 Läshastighet H4 Läsförståelse Vilken bild är rätt? Stavning L Medelvärde: Pojkar: 56 ord/minut Flickor: 63 ord/minut Max: 38 Max: 28 Tid: 10 minuter (antal rätt lästa ord) (antal rätt) (antal rätt) (antal felläsningar) (stanine) (stanine) Kommentarer: Åk 3 Läshastighet H4 Läsförståelse Vilken bild är rätt? Stavning L Medelvärde: Pojkar: 83 ord/minut Flickor: 83 ord/minut Max: 38 Max: 30 Tid: 10 minuter (antal rätt lästa ord) (antal rätt) (antal rätt) (antal felläsningar) (stanine) (stanine) (Nationella prov på särskild blankett) Kommentarer: I de fall normeringstabellen är uppdelad i pojkar och flickor ska denna uppdelning göras 8

9 Åk 4 Kommentarer: Läshast. Ordförståelse Stavning M DLS DLS Max: 35 Max: 40 Max: 30 (antal rätt) (antal rätt) (antal rätt) (stanine) (stanine) (stanine) Åk 5 Läsförståelse Stavning M DLS Max: 47 Max: 37 Kommentarer: (antal rätt) (antal rätt) (stanine) (stanine) Åk 6 Stavning M Max: 38 Kommentarer: (antal rätt) (stanine) (Nationella prov på särskild blankett) I de fall normeringstabellen är uppdelad i pojkar och flickor ska denna uppdelning göras 9

10 Åk 7 Läsförståelse Ordförståelse Rättstavning Kommentarer: LS LS LS Max: 36 Max: 50 Max: 50 (antal rätt) (antal rätt) (antal rätt) (stanine) (stanine) (stanine) Åk 8 Läsförståelse Ordförståelse Kommentarer: LS LS Max: 36 Max: 40 (antal rätt) (stanine) (antal rätt) (stanine) Åk 9 (Nationella prov på särskild blankett) Kommentarer: I de fall normeringstabellen är uppdelad i pojkar och flickor ska denna uppdelning göras 10

11 Bilagor till Handlingsplan gällande kartläggning/screening av läsoch skrivförmåga Innehåll: - Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter/flödesschema 12 - Screeningtester: tester och syfte ord att skriva i februari i åk 1 (tagna ur ordavkodning 6, God läsutveckling Förslag på tester för elever med annat modersmål än svenska.17 - Åtgärdsförslag som grundar sig på relevant forskning (ordavkodning, läsflyt, läsförståelse, stavning, övrigt) Pedagogisk kartläggning av läs- och skrivförmåga Läslyftet i Katrineholm.21 11

12 Upptäckt och åtgärder Screening av alla elever Stanine 4-9 Stanine 1-3 God effekt Åtgärder inom klassens ram Kompletterande tester som underlag för träning (t.ex. H4/H5, inläsning) Alternativa verktyg Korta, intensiva och återkommande insatser God effekt Utvärdering av insats och fortsatt träning utifrån resultaten Beslut om ytterligare insatser tas på EHT Behöver ytterligare/annat stöd/utredning Läs- och skrivutredning görs, ev. med hjälp av Elevhälsan. Därefter ev. remiss till logoped. Kontinuerlig uppföljning Träning och tillgång till alternativa verktyg 12

13 Screeningtester Förskoleklass Språklig medvetenhet Test: Språklig medvetenhet hos barn, Lagergren, Larsson (SPSM) Syfte: Att se om eleven kan skifta perspektiv från språkets innehållssida till dess formsida, att veta hur språket är uppbyggt formellt. Testar rim, segmentering av stavelser, syntetisering och segmentering av sammansatta ord samt ordlängd. Test: Bornholmsmodellen, Lundberg (Natur & Kultur) Syfte: Att bedöma och kartlägga elevens fonologiska medvetenhet: Att upptäcka rim, Samma begynnelseljud, Hur många ljud hör du? Vilket ord är längst? Representera fonem med bokstäver. År 1 Fonologisk medvetenhet Test: Fonolek, Olofsson, Hemmingsson (LPC Östersund) Syfte: Ett grupptest som under lekfulla former och på kort tid bedömer den fonologiska medvetenheten. Bokstavs- och ljudsäkerhet Test: Bokstavs- och ljudkontroll Syfte: Att se hur många bokstavsnamn eleven kan samt att se om eleven kan koppla ljud och bokstav. Ordavkodning Test: God läsutveckling: Ordavkodning - steg 6, Lundberg/Herrlin (Natur & Kultur) Syfte: Att kontrollera elevens avkodningsförmåga av enkla ljudenligt stavade ord. Stavning Test: 25 utvalda ord från God läsutveckling: Ordavkodning - steg 6, Lundberg/Herrlin (Natur & Kultur) Syfte: Att kontrollera elevens stavningsförmåga av enkla ljudenligt stavade ord. År 2-3 Ordavkodning/läshastighet Test: H4, Lindahl Syfte: Att mäta hur många ord/minut eleven läser korrekt utan stöd av kontext. Läsförståelse Test: Vilken bild är rätt? Lundberg (Natur & Kultur) Syfte: Att få en uppfattning om elevens förmåga att snabbt och säkert läsa meningar och förstå deras innebörd. Eleven ska under 10 minuter tyst för sig själv läsa en eller ett par meningar och avgöra vilken av fyra bilder som passar bäst till texten. Rättstavning Test: Stavning L, Rockberg, Johansson (LPC Östersund) Syfte: Att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga vid skrivning av ord vanligt förekommande för den aktuella åldersgruppen. 13

14 År 4 Ordförståelse Test: DLS, Järpsten, Taube (Hogrefe Psykologiförlaget) Syfte: Att få en uppfattning om elevens allmänna förmåga att förstå ord och uttryck hämtade ur texter som är vanliga i år 4-6. Läshastighet Test: DLS Draken i månskenet, Järpsten, Taube (Hogrefe Psykologiförlaget) Syfte: Att få en uppfattning om elevens förmåga att läsa snabbt med bibehållen förståelse. Stavning Test: Stavning M, Rockberg, Johansson (LPC Östersund) Syfte: Att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga jämfört med elever i samma ålder. År 5 Läsförståelse Test: DLS, Järpsten, Taube (Hogrefe Psykologiförlaget) Syfte: Testet ges vid två tillfällen och består av fyra texter med flervalsuppgifter som mäter olika aspekter av läsförmåga, såsom kunskaper på detaljnivå och förmåga att dra slutsatser. Stavning Test: Stavning M, Rockberg, Johansson (LPC Östersund) Syfte: Att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga jämfört med elever i samma ålder. År 6 Stavning Test: Stavning M, Rockberg, Johansson (LPC Östersund) Syfte: Att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga jämfört med elever i samma ålder. 14

15 År 7 Läsförståelse Test: LS, Maj-Gun Johansson (Hogrefe Psykologiförlaget) Syfte: Testet mäter olika aspekter av läsförmåga, såsom översiktsläsning och djupläsning. Ordförståelse Test: LS, Maj-Gun Johansson (Hogrefe Psykologiförlaget) Syfte: Att få en uppfattning om elevens allmänna förmåga att förstå ord och uttryck hämtade ur texter som är vanliga i år 7-9. Rättstavning Test: LS, Maj-Gun Johansson (Hogrefe Psykologiförlaget) Syfte: Att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga jämfört med elever i samma ålder. År 8 Läsförståelse Test: LS, Maj-Gun Johansson (Hogrefe Psykologiförlaget) Syfte: Testet mäter olika aspekter av läsförmåga, såsom översiktsläsning och djupläsning. Ordförståelse Test: LS, Maj-Gun Johansson (Hogrefe Psykologiförlaget) Syfte: Att få en uppfattning om elevens allmänna förmåga att förstå ord och uttryck hämtade ur texter som är vanliga i år

16 25 ord att skriva i februari i åk 1 tagna ur ordavkodning 6, God läsutveckling el is os ål är av ur ön ny sol mor val pöl bil rop hot kal gul fel där bok söt jul tam gås 16

17 Förslag på tester för elever med annat modersmål än svenska Att från början följa nyanlända elevers läs- och skrivutveckling är alltid nödvändigt för att säkerställa elevens framsteg. När eleven varit i Sverige i minst 2 år görs screeningtester enligt handlingsplanen. Om läs- och skrivutvecklingen inte går som förväntat kan ett urval av följande tester/diagnoser användas för att adekvata åtgärder ska kunna sättas in. Dessa kan göras även om eleven varit i Sverige i mindre än 2 år. Samarbete med modersmålslärare krävs alltid för att få en bedömning på bägge språken. Muntlig språkförmåga Den muntliga uttrycksförmågan kan testas informellt genom att eleven berättar utifrån en bildserie. Detta görs också på modersmålet. Bokup Testar elevens ordförråd, förmåga att kunna förstå och själv prata i samtal och diskussioner samt själv klara arbetsuppgifter i klass. ( Fonologisk medvetenhet Testar elevens förmåga till syntes och segmentering. Kan eleven laborera med olika språkljud? (t.ex. Umesol, God Läsutveckling, Fonolek) Ordmobilisering Till exempel Rapid Naming. Indikerar hur snabbt eleven kommer åt sitt inre lexikon. Görs både på svenska och på elevens modersmål, jämför resultaten. (Fawcett, Nicolson) Avskrift Kan eleven skriva av en enkel text och återge innehållet? Använder eleven läsning som en strategi vid avskrift? (t.ex. Umesol/Franzén) Läskedjor Ger en uppfattning av elevens ordavkodningsförmåga, men också visuo-motorisk förmåga samt hur eleven tar hjälp av syntaktiska ledtrådar. Jämför resultaten på de olika deltesten. (Hogrefe Psykologiförlaget) LäSt Testar avkodningsförmågan både gällande nonord och ord samt rättstavning för åk 1-5. Kan även användas för äldre elever. (Hogrefe Psykologiförlaget) ITPA ITPA är ett delvis språkoberoende testmaterial som prövar elevens olika inlärningskanaler. Delar av ITPA som inte förutsätter svenska som modersmål är: deltest 2, 4, 5, 6, 9, 13. (Hogrefe Psykologiförlaget) Räkna, läsa, skriva test enligt Bangormodellen Testar bland annat sekvensering, arbetsminne, ordrepetition. (Miles, Berggren, Lindroth) Jämför elevens läsförståelse med elevens hörförståelse. Använd t.ex. God Läsutveckling, DLS, Umesol, Franzén. 17

18 Åtgärdsförslag som grundar sig på relevant forskning Åtgärder för att träna ordavkodningsförmåga Avgörande för en säker ordavkodning är att eleven knäcker den alfabetiska koden och blir säker på kopplingen mellan språkljud och bokstav. Daglig högläsning av eleven för vuxen, parläsning två och två, körläsning etc. Grundläggande läs- och skrivinlärning/ominlärning, för elever som behöver en långsam progression (t.ex. Läsinlärning i 7 steg, Maj Örtendal) Witting-metoden. (Witting) TIL, Tidig Intensiv Lästräning (Dahlin). Metodiskt lästräningsprogram för enskild undervisning i ca 12 veckor. Rydaholmsmetoden. För automatiserad avkodning. MG-programmet. Datorbaserad träning av avkodning och läsflyt. Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter (Glentow). Metodisk handbok. Språklekar i skolan (Frylmark). Rotfrukt, morfologisk arbetsbok för lärare på mellannivå (Herrström), Ordfabriken. Läslistor med konsonantkluster, sammansatta ord, suffix, prefix, reversaler och ord med. lättförväxlade ljud mm. Läslistor finns tex i pärmen Träna avkodning (Bjurman), Gleerups. Språklekar och övningar för att träna upp fonologisk uppfattning och medvetenhet. Förslag på övningar finns tex i boken God läsutveckling (Lundberg & Herrlin). Datorprogrammet Lexia (gäller vissa övningar). Åtgärder för att träna läsflyt Upprepad läsning. Metoden beskrivs i boken God läsutveckling (Lundberg & Herrlin, s 61). Läslyssna (Bok och DAISY-skiva). Åtgärder för att träna läsförståelse Arbeta med läsförståelsestrategier: Läsförståelse genom strukturerade textsamtal för elever som behöver särskilt stöd (Reichenberg & Lundberg). Vägar till läsförståelse (Reichenberg). Texten, läsaren och samtalet. Att undervisa i läsförståelse Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren (Westlund). 18

19 Läsförståelse. Att göra inferenser. Teori och träningsprogram (Franzén). Teoridel samt två träningsprogram för att öka elevers förmåga att göra inferenser. Strategier för läsförståelse (Franzén): berättelsestruktur, en texts uppbyggnad, läsa och resonera, ordkunskap, scheman och inferenser samt ordkunskap och inferenser. Vad står det mellan raderna? (Karlsson & Ståhl). Innehåller texter med tillhörande frågor som kopieringsunderlag i första hand avsett för årskurserna 3-6. Konsten att läsa faktatexter (Lundberg). Stärk språket stärk lärandet (Gibbons). Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Vingböckerna (Adastra). För självständigt läsning och vid undervisning av lässtrategier, så kallad guidad läsning. Berätta tillsammans (OrdAF). Kan användas som underlag för såväl skriftligt som muntligt berättande. Passar barn med språkstörning, för undervisning i svenska som andraspråk, men också i det vanliga klassrummet. På, mellan och bortom raderna (Natur&Kultur). Kan användas vid tystläsning, vid högläsning i grupp eller som läs- och skrivläxa. Läs med flyt ett målmedvetet arbetssätt att utveckla läsförståelsen (Natur&Kultur) Lässtrategier som utvecklar såväl läsflyt som läsförståelse. Öka elevens ordförråd genom läsning, högläsning och medvetet arbete med ordkunskap. Åtgärder för att träna stavning Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter (Glentow). Metodisk handbok. Språkbiten, stavelsen som språklig byggsten (Weiner Ahlström). Lärarhandledning och kopieringspärm. Språklekar i skolan (Frylmark). Rotfrukt, morfologisk arbetsbok för lärare på mellannivå (Herrström). Datorprogrammet Lexia. Läromedlet Pilen (Alfamax AB). God skrivutveckling (Lundberg) Övrigt Nya Språket lyfter! (Skolverket) 19

20 Pedagogisk kartläggning av läs- och skrivförmåga Följande bör ingå i en pedagogisk läs- och skrivkartläggning/utredning: Beskrivning av elevens styrkor och svårigheter och hur man kan se dessa i skolan. Beskrivning av elevens uppfattning om skolrelaterade uppgifter och hur han/hon upplever sin läsning och skrivning. Beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för eleven och vilka resultat detta gett. Bedömning av elevens läs- och skrivförmåga avseende: - Muntlig uttrycksförmåga (elevens förmåga att göra sig förstådd) - Ordmobilisering - Fonologisk förmåga - Avkodning - Läshastighet - Läsförståelse - Hörförståelse - Ordförståelse - Rättstavning - Förmåga att formulera sig skriftligt - Minnesförmåga (auditivt sekvensminne, alfabetet, månader, osv.) Analys av elevens resultat och en slutsats. Ge förslag på åtgärder. Eleven kan skickas in som ett ärende till Elevhälsan, där vägledning kan ges gällande läs- och skrivkartläggning, analys/slutsats och åtgärdsförslag. 20

21 Uppdrag Lust att Läsa Läslyftet i Katrineholm I april 2012 togs i Kultur och Turismnämnden samt i Bildningsnämnden beslut om förändringar i organisationen för de kommunala skolbiblioteken. I samband härmed, föreslog ordförande i respektive nämnd, att ett tillägg skulle göras till organisationsförändringen, för att betona vikten av god läsförmåga som grund för vidare studieframgång. Av yttrandet, som antogs, framgick att: läsförståelsen är av stor vikt för att tillägna sig kunskaper i alla ämnen i skolan., Forskning visar att de barn, som har lärt sig läsa under det första året i skolan får det lättare under fortsatt skolgång. Skillnaderna i kunskapsinhämtande mellan de, som kan läsa och de, som inte kan läsa ökar snabbt. Risken är att de som inte har lärt sig läsa tappar motivation och självkänsla. Av yttrandet framgår vidare att målet bör vara att alla elever i år 1 i grundskolan ska kunna läsa. De mål som satts upp för varje elevs läsförmåga i slutet av årskurs 1 är hämtade från God läsutveckling (Lundberg och Herrlin, 2014). Där finns också scheman för dokumentationen. De önskvärda lägstanivåerna för respektive dimension är: Fonologisk medvetenhet (nivå 5) Kan rimma, identifiera första ljud i enkla talade ord, identifiera samma ljud i olika ord och ljuda samman tre språkljud. Ordavkodning (nivå 6) Läser enkla nya småord (t.ex. en, is, sol, fin, räv ) Läsflyt (nivå 1) Läser vanliga ord med automatik (t.ex. av, ur, är, kal, hos ) Läsförståelse (nivå 2) Läser en enkel mening och förstår innehållet (t.ex. Sara har en katt.) Läsintresse (nivå 2) Vill gärna lyssna på sagor. Blir glad när vi läser tillsammans. För att nå målen, samt en fortsatt gynnsam utveckling och hög måluppfyllelse, sker ett medvetet arbete i samtliga verksamheter från förskola till och med gymnasieskolan. I förskola och förskoleklass finns en stimulerande skriftspråklig miljö, som tar vara på möjligheter till språkutveckling i alla vardagliga situationer. Dessutom genomförs regelbundet strukturerade språklekar t.ex. enligt modellerna Före Bornholm/Bornholm. På fritidshemmen skapas en skriftspråksstimulerande miljö, med bland annat läsande och skrivande i meningsfulla sammanhang, biblioteksbesök, högläsning och samtal om både form och innehåll. Språkutveckling sker i alla situationer, där lärarna t.ex. samtalar om olika fenomen, företeelser och begrepp som ingår i verksamheten (på fritids och i skolan). Även grundskola och gymnasium genomsyras av en stimulerande miljö där det förekommer många samtal under lärarens ledning, så att eleverna hela tiden utökar sin repertoar vad gäller att både uttrycka sig och förstå språkliga uttryck i olika former och ämnen. Såväl strukturerat arbete med avkodning, förståelse och motivation, läs- och skrivundervisning samt ordförrådsoch begreppsutveckling ingår i alla ämnen. Målet är både kunskaps- och identitetsutveckling. Ett kontinuerligt samarbete sker med hem, skol- och folkbibliotek för att uppmuntra till ökad läsning på både skoltid och fritid. Läsningen kan vara av olika texttyper och i olika medier. Samarbetet ger möjlighet till förförståelse och fördjupning samt ökad läslust. 21

Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan.

Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan. UMEÅ KOMMUN Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan. Jessica Kristoffersson, Paula Waara, Kerstin Bergenholm, Elisabet Larsson, Anne-Marie

Läs mer

Språkutvecklingsplan. Reviderad 2013-06-17

Språkutvecklingsplan. Reviderad 2013-06-17 Språkutvecklingsplan Reviderad 2013-06-17 1 Vi ska klara alla barn och elever! Som rubrik för Nässjö kommuns skolplan finns devisen Lärande ger glädje och möjligheter. Detta bör genomsyra allt vårt arbete

Läs mer

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Ett försök till helhetsgrepp för ökad måluppfyllelse i alla ämnen Annika Mindedal, språkutvecklare Läroplaner + Få syn på språket FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS

Läs mer

Specialpedagogiska seminarier

Specialpedagogiska seminarier Specialpedagogiska seminarier Att lyckas lära läsa Seminarium C 27/9 Malmö 28/9 Växjö katarina.herrlin@lnu.se Eleven ska Tala och samtala kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll

Läs mer

Barn och familj 2012-03-21

Barn och familj 2012-03-21 I Eslövs kommun genomförs ett test av alla barn i förskoleklass av barnens fonologiska medvetenhet. Materialet som används är Bornholmsmaterialet vilket är utformat av professor Ingvar Lundberg, som är

Läs mer

TAL-SPRÅK- OCH LÄSUTVECKLING I NORSJÖ KOMMUN

TAL-SPRÅK- OCH LÄSUTVECKLING I NORSJÖ KOMMUN 2007-10-29 TAL-SPRÅK- OCH LÄSUTVECKLING I NORSJÖ KOMMUN VISION: Eleverna i Norsjö kommun ska bli bäst i Sverige på att läsa ÖVERGRIPANDE MÅL Att skapa, bibehålla och utveckla barns/elevers bok- och läsintresse

Läs mer

Förebyggande handlingsplan

Förebyggande handlingsplan Förebyggande handlingsplan För elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, matematiksvårigheter och dyskalkyli 2014/2015 Utvärderas och revideras mars 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se

Läs mer

Plan för specialundervisningen vid Brändö grundskola

Plan för specialundervisningen vid Brändö grundskola Plan för specialundervisningen vid Brändö grundskola För varje elev som intagits eller överförts till specialundervisning uppgörs en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP) inom ramen

Läs mer

Screeningplan Förhållningssätt och verktyg för att skapa förutsättningar för en god läs och skrivutveckling 2015

Screeningplan Förhållningssätt och verktyg för att skapa förutsättningar för en god läs och skrivutveckling 2015 Screeningplan Förhållningssätt och verktyg för att skapa förutsättningar för en god läs och skrivutveckling 2015 Träning Kompensation Självförtroende LÄSK-pärmen, www.fdb.nu Västerås 2009 (Reviderad 2010,

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Handlingsplan för speciallärargruppen

Handlingsplan för speciallärargruppen Handlingsplan för speciallärargruppen Läsåret 2015-2016 Speciallärargruppens uppdrag Speciallärargruppen ska, med olika insatser, skapa goda lärandesituationer för att elever i behov av särskilt stöd,

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Screeningplan 2016 Förhållningssätt och verktyg för att skapa förutsättningar för en god läs och skrivutveckling

Screeningplan 2016 Förhållningssätt och verktyg för att skapa förutsättningar för en god läs och skrivutveckling Screeningplan 2016 Förhållningssätt och verktyg för att skapa förutsättningar för en god läs och skrivutveckling Träning Kompensation Självförtroende LÄSK-pärmen, www.fdb.nu Västerås 2009 (Reviderad 2010,

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Pedagogisk Basutredning

Pedagogisk Basutredning Pedagogisk Basutredning Servicematerial Grundskola Januari 2009 2 Information för Pedagogisk Basutredning Syftet med den pedagogiska basutredningen är att ge en fördjupad bild av barnets/ elevens styrkor/resurser

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering

Lokal Pedagogisk Planering Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Avsnitt / arbetsområde: Tema: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

Kartläggningsplan för förskoleklass och grundskola, Hudiksvalls kommun läsåret 2015/2016

Kartläggningsplan för förskoleklass och grundskola, Hudiksvalls kommun läsåret 2015/2016 Kartläggningsplan 1 (9) 2015-08-17 Kartläggningsplan för förskoleklass och grundskola, Hudiksvalls kommun läsåret 2015/2016 Förskoleklass till årskurs 9 Kartläggningsplanen ska ingå i skolans årshjul:

Läs mer

Språket. Handlingsplan: Förebygga upptäcka - möta språk- läs- och skrivsvårigheter. Strömstad kommun Resurscentrum

Språket. Handlingsplan: Förebygga upptäcka - möta språk- läs- och skrivsvårigheter. Strömstad kommun Resurscentrum Språket Handlingsplan: Förebygga upptäcka - möta språk- läs- och skrivsvårigheter Strömstad kommun Resurscentrum Syfte med handlingsplanen är i korthet att: Skapa gemensamma rutiner i Strömstad Kommun

Läs mer

VALLENTUNA DOKUMENTET

VALLENTUNA DOKUMENTET VALLENTUNA DOKUMENTET En förslagsbank för kommunens skolor i arbetet kring elever med läs- och skrivsvårigheter Läsförståelse Stavning Avkodning Fri skrivning Artikulation Läs- och skrivförmåga Intresse/

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Skolinspektionen Bilaga 1 Verksam hetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6 vid Smygeskolan i

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Tomaslundsskolans Läroplansplanering

Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vetlanda kommun Tomaslundsskolan 130822 Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vision: På vår skola får jag vara den jag är och växa som människa i ett gemensamt lärande 2013-14 Tomaslundsskolans vision

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

INFÖR ANSÖKAN OM MUNTLIGT PROV ELLER FÖRLÄNGD PROVTID VID KUNSKAPSPROV HUR UNDERLÄTTAR VI PÅ TRAFIKVERKET FÖR DIG MED LÄSSVÅRIGHETER?

INFÖR ANSÖKAN OM MUNTLIGT PROV ELLER FÖRLÄNGD PROVTID VID KUNSKAPSPROV HUR UNDERLÄTTAR VI PÅ TRAFIKVERKET FÖR DIG MED LÄSSVÅRIGHETER? INFÖR ANSÖKAN OM MUNTLIGT PROV ELLER FÖRLÄNGD PROVTID VID KUNSKAPSPROV RIKTLINJER TILL DIG SOM ÄR INTYGSGIVARE Syftet med intyget är att det ska ge underlag för beslut om en person ska ha rätt till ett

Läs mer

Handlingsplan. För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp

Handlingsplan. För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp MELLANVÅNGSSKOLAN Handlingsplan För tidig upptäckt av läs-, skriv- och matematiksvårigheter Åk F-6, Mellanvångsskolan Staffanstorp Omarbetad i aug 2014 av Ulrika Odin Persson specialpedagog Alexandra Lundquist

Läs mer

Lärares arbete med elevnära texter i förskola och skola. Margaretha Bengtsson Fredrik Lund Kommunala språkutvecklare i Varberg

Lärares arbete med elevnära texter i förskola och skola. Margaretha Bengtsson Fredrik Lund Kommunala språkutvecklare i Varberg Lärares arbete med elevnära texter i förskola och skola Margaretha Bengtsson Fredrik Lund Kommunala språkutvecklare i Varberg UT- VÄRDERING GENOM- FÖRANDE SYFTE OCH MÅL BAKGRUND Kartläggning bland lärprocessledare

Läs mer

Blästad förskolor. Arbetsplan för. Blästad förskolor

Blästad förskolor. Arbetsplan för. Blästad förskolor Arbetsplan för Blästad förskolor 2015-2016 Värdegrund och uppdrag Jämställdhet, trygghet och lek - grunden i all pedagogisk verksamhet Vi arbetar med jämställdhet och för att alla barn i vår förskola skall

Läs mer

Handlingsplan för språkarbetet på Nygårdsskolan

Handlingsplan för språkarbetet på Nygårdsskolan Linköpings kommunala friskolor Handlingsplan för språkarbetet på Nygårdsskolan Läsåret 2009-2010 1 DIKT... 4 HANDLINGSPLAN FÖR SPRÅKARBETE... 5 1. TILLÄMPNING OCH REVIDERING... 5 2. VÅRA STYRDOKUMENT...

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Språk i alla ämnen för alla elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2013-2014

Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2013-2014 Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2013-2014 Planen antagen av skolledningen 2013-10-01 UTVÄRDERING AV PLANEN 2012-2013 Utifrån utvärderingar har planen för läsåret reviderats.

Läs mer

Ledning. Arbetslag Personal & elever. Pedagog Centralen Skolpsykologer. Iris

Ledning. Arbetslag Personal & elever. Pedagog Centralen Skolpsykologer. Iris Förvaltningen för BARN & UNGDOM Vislandaskolan Januari 2010 Ledning Resurstea m Kristeam Skolhälsovård Skolläkare Gruppen mot kränkande särbehandling Arbetslag Personal & elever Elevvårdsteam BUP SOC mm

Läs mer

Läs- och skrivutredningar. 31 augusti 2015, Stöd- och hälsoenheten

Läs- och skrivutredningar. 31 augusti 2015, Stöd- och hälsoenheten Läs- och skrivutredningar 31 augusti 2015, Stöd- och hälsoenheten Läs- och skrivutredningar Region Skåne och Skånes kommuner/ Tips! SKED ger läs- och skrivutredningskurs Pedagogisk kartläggning Tar reda

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Språkutvecklingsplan. För förskola, grundskola och gymnasium i Vetlanda kommun 2012-02-06. Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Språkutvecklingsplan. För förskola, grundskola och gymnasium i Vetlanda kommun 2012-02-06. Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Språkutvecklingsplan För förskola, grundskola och gymnasium i Vetlanda kommun 2012-02-06 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen I nnehållsförteckning Varför en språkutvecklingsplan?... 2 Språket

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Skattkärrsskolan. Att förutspå och ställa hypoteser Att ställa frågor Att reda ut oklarheter Att sammanfatta Att skapa inre bilder

Skattkärrsskolan. Att förutspå och ställa hypoteser Att ställa frågor Att reda ut oklarheter Att sammanfatta Att skapa inre bilder Skattkärrsskolan På Skattkärrsskolan har vi bl.a. utifrån alla internationella mätningar bestämt att prioritera och utveckla vår läs- och skrivundervisning, för att på så sätt utveckla läs- och skrivförmågorna

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Innehållet i svenskämnet

Innehållet i svenskämnet LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 10 poäng Den individuella utvecklingsplanen Innehållet i svenskämnet Ansvarig institution: Humaniora Handledare: Per Stille GOX-kod:149 År och termin: 2007 Maria Borgebrand

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Utvecklingsarbete på Slättgårdsskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket

Utvecklingsarbete på Slättgårdsskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket Utvecklingsarbete på Slättgårdsskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket Av Christina Forslin och Mary Syberg Hall SID 1 (8) UTVECKLINGSARBETE PÅ SLÄTTGÅRDSSKOLAN 21/01 10 Bakgrund Slättgårdsskolan

Läs mer

Analytiska och syntetiska metoder vid läsinlärning

Analytiska och syntetiska metoder vid läsinlärning Analytiska och syntetiska metoder vid läsinlärning Arbetssättet vid läsinlärningen på Manhattan New School Josefine Bergenland Sanna Lindholm LAU 370 HT 2009 Handledare: Biörn Hasselgren Examinator: Lars-Erik

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling 1. KUSK, Kungsbacka Utvecklar Språk och Kommunikation. 2. Elevers fonologiska medvetenhet i början av årskurs 1. 3. KUL,

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda. Utbildningsförvaltningen

Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda. Utbildningsförvaltningen Bornholmsmodellen ett metodiskt sätt att göra elever läsberedda Bornholmsprojektet 1985-1989 Kan man: Specifikt stimulera språklig medvetenhet? Bekräfta ett positivt samband mellan fonologisk medvetenhet

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Läsförståelse och hörförståelse

Läsförståelse och hörförståelse Läsförståelse och hörförståelse Läs- och skrivutredningskursen 2015-04-21 Läs- och hörförståelse Läsförståelsetest; DLS, LS (M-G Johansson) Inläsningstjänst och Legimus Talat och skrivet språk (Wengelin

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Blästad enskilda kommunala förskolor. Arbetsplan för. Blästad förskolor

Utbildningsförvaltningen Blästad enskilda kommunala förskolor. Arbetsplan för. Blästad förskolor Arbetsplan för Blästad förskolor 2014-2015 Värdegrund och uppdrag Jämställdhet, trygghet och lek - grunden i all pedagogisk verksamhet Vi arbetar med jämställdhet och för att alla barn i vår förskola skall

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Läsning och skrivning hos finlandssvenska elever

Läsning och skrivning hos finlandssvenska elever Läsning och skrivning hos finlandssvenska elever Kartläggning av läs- och skrivfärdighet och läs- och skrivvanor inom grundläggande utbildningen i Nyland Vasa Specialpedagogiska Center Åbo Akademi i Vasa

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Handlingsplan för ökat elevinflytande i

Handlingsplan för ökat elevinflytande i Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för ökat elevinflytande i skolår f-9 Vi har en skola för alla 1 där barn och vuxna har inflytande där de känner att de behövs och duger i en kreativ miljö där

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan Läsåret 2016-2017 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande språk, -läs- och skrivutveckling i skolår

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder Kvalitetsredovisning Antilopenskolan läsåret 2012/2013 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Skola antal lärare/100 barn 10,38 Fritidshem antal barn/pedagog 13,5 Förskola antal

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02 1(10)...... [Förskolechef] Eva Jäger : -02 --------------------------------------------------.. (Arbetsmiljöansvarig) Linn Alex -02 1 INLEDNING Detta dokument riktar sig till alla anställda på förskolan.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Slutrapport för Ökad måluppfyllelse i svenska och SO särskild satsning

Slutrapport för Ökad måluppfyllelse i svenska och SO särskild satsning Uppdragsgivare: Sollentuna kommun Sida 1 av 16 Projektledare: Marie Olsson, Carina Wieslander Projektbeteckning Version Slutrapport för Ökad måluppfyllelse i svenska och SO särskild satsning Besök Postadress

Läs mer

MANUAL. för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen

MANUAL. för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen MANUAL för arbetet med Åtgärdsprogram inom Barn- och utbildningsförvaltningen Innehåll: Inledning Samarbete skola-hem... 3 Åtgärdsprogram och IUP... 3 Att utreda och kartlägga... 3 Att utreda/kartlägga

Läs mer

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger.

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger. Elevhälsaplan Karlbergsskolan Vallentuna kommun Reviderad av ledningsgruppen Höstterminen 2014 Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Släpp inte

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Rönnängs Förskola Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Rönnängs förskola Enhetens organisation Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Remissyttrande rörande Allmänna råd med kommentarer utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus lämnat av Sveriges Sjukhuslärarförening.

Läs mer