Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan."

Transkript

1 UMEÅ KOMMUN Vägledning för läs- och skrivutveckling åk F till 6 Stöd för nyanställd personal på Östra Ersbodaskolan. Jessica Kristoffersson, Paula Waara, Kerstin Bergenholm, Elisabet Larsson, Anne-Marie Ingman & Tomas Forslund Syftet med denna Vägledning är att skapa ett stöd till nyanställda lärare på Östra Ersbodaskolan så att de kan skapa förutsättningar för och bedriva en sådan undervisning att alla elever blir framgångsrika i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Obligatoriska delar anges med fet stil och ska följas.

2 Om läsning handlar om att gå på inre upptäcksfärd, så handlar läsundervisning om att utrusta resenärerna, visa hur man kan använda en karta, ge dem nycklar till äventyret och sagan, stödja dem när de far vilse och tar omvägar tills barnet klarar sig på egen hand med kartan. (Zimmerman & Keene Tankens mosaik: om mötet mellan text och läsare.) Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Planen syftar till att: Bakgrund Planen i korthet: Förskoleklass Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs

3 1 Inledning En av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla elever läsa, förstå och använda texter. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), beskrivs vikten av att tänka, kommunicera och lära genom språket. Eleverna ska angripa texter utifrån olika perspektiv och kunna läsa och analysera skönlitteratur. I målen för årskurs 3 står det att eleven bör ha utformat lässtrategier som anpassas efter olika sorters texter. God läsförmåga och läsförståelse är avgörande för den fortsatta skolgången för genom läsning skaffar eleverna sig kunskaper och färdigheter inom andra ämnen och rustas för framtiden som samhällsmedborgare. Läsundervisning är en process som bör ske över lång tid, hela skoltiden. Allt mer läsforskning fokuserar på lärarens roll i läsundervisningen och att lärarens arbete för att vägleda eleverna till läsförståelse är av avgörande betydelse. Tidigare har läsforskningen främst fokuserat på den första läsinlärningen och inte på hur undervisningen ser ut efter eleverna knäckt den skriftspråkliga koden. Samhällets krav på ökad förståelse innebär att den kompetente läraren måste veta vad som utvecklar läsförståelse och utformar sin undervisning efter den kunskapen. 1.1 Syfte Med en plan för läs- och skrivutveckling för förskoleklass och grundskola är förhoppningarna att det ska skapas bättre förutsättningar för måluppfyllelse och utveckling inom läs- och skrivområdet. De obligatoriska screeningtester som ingår i Åtgärdstrappan och handlingsplanen har en hög mätsäkerhet och är normerade vilket borgar för likvärdighet i bedömningen. (Se bilaga 1 och 2 i forskningsbakgrunden till handlingsplanen) Målet är att alla elever ska bli så framgångsrika läsare att de står redo att möta den textvärld som väntar, och att alla elever under sin grundskoletid ska få möjlighet att utveckla sin läsoch skrivförmåga så långt som möjligt. Detta gäller både de elever som har svårigheter men även de elever som snabbt behöver nya utmaningar för att kontinuerligt utvecklas vidare Planen syftar till att: alla elever får möjlighet att utveckla en god läs- och skrivförmåga väcka barns och elevers intresse och nyfikenhet för skriftspråket och läsning tidigt identifiera och sätta in insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter arbeta förebyggande så att så få elever som möjligt utvecklar läs- och skrivsvårigheter stärka förutsättningarna för att nå kunskapskraven alla elever ska ha ett gott självförtroende gällande sin läs- och skrivförmåga ge barn och elever kunskaper som behövs för kommande studier och arbetsliv 2 Bakgrund De senaste årens PISA- och PIRLS-mätningarna har visat att svenska elever har en sjunkande läsförståelse. Detta har naturligtvis fått stor uppmärksamhet eftersom en sjunkande förmåga i läsförståelse påverkar möjligheter till lärande i alla skolans ämnen. Det har uppmärksammats av forskare, media, skolpersonal och skolans huvudmän. 2

4 Lärarens kompetens och medvetna arbete med läs- och skrivundervisning är avgörande för elevernas framgångar som läsare och därför får detta en stor del av handlingsplanens utrymme. Ett systematiskt, strukturerat och välplanerat arbetssätt, med kartläggning som ett verktyg, är grundläggande för att lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och förhindra att läs- och skrivproblem uppkommer. Denna vägledning är ett stöd i arbetet och bilden nedan visualiserar rutingången och de olika delprocesserna i läs- och skrivundervisningen. Delprocesserna är inte skarpt avgränsade utan överlappar och kompletterar varandra samt pågår i flera fall kontinuerligt. Verksamheterna behöver återkommande ställs sig frågorna: Vad gör vi? Varför gör vi det? Hur gör vi? Vad blev resultatet? Hur går vi vidare? 3 Vägledningen i korthet: I alla årskurser erbjuds eleverna en språkstimulerande miljö. I de lägre åldrarna ges eleverna möjlighet att utveckla sitt språk för att tänka, kommunicera och lära, och i de högre åldrarna får eleverna muntlig träning genom att de uppmuntras att samtala, berätta, redogöra för, värdera, jämföra och diskutera utifrån sin nivå. Gemensamt för alla årskurser: god tillgång till böcker på rätt nivå för alla elever. Gärna SALT-projekt, se bilaga i forskningsbakgrunden till vägledningen. Textsamtal: Strukturerade textsamtal i alla årskurser vilket leder till att eleverna lär sig; summera, göra förutsägelser, visualisera, värdera och ta ställning, ställa frågor på olika nivåer, jämföra med andra texter och göra inferenser. Noggrann överlämning mellan stadierna. Det är viktigt att den överföring som förskoleklasslärarna får från förskolan följer med i överföringen till årskurs 1. Kontinuerligt arbete med att utöka ord- och begreppsförråd samt ämnesadekvat språk i alla skolans ämnen. Ett systematiskt, strukturerat och välplanerat arbetssätt, med kartläggning som ett verktyg, är grundläggande för att lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och förhindra att läsoch skrivproblem uppkommer. 3

5 Elever som får stanine 1-3 på screeningarna/diagnoserna har rätt till adekvata insatser, av adekvat utbildad personal för att utveckla läs- och skrivförmågan. Pedagogisk läs- och skrivutredning görs av speciallärare/specialpedagog när eleven inte gör förväntade framsteg. Upplevelseläsningen får inte glömmas bort! Viktigt för att väcka läslust och motivation hos eleverna. Observera att nedan föreslagna aktiviteter är förslag och endast aktiviter med fet stil är obligatoriska i Umeå kommun. 4

6 4 Förskoleklass I förskoleklassen bygger man vidare på förskolans medvetna arbete med språkutvecklande lekar. Lekbetonade övningar som stimulerar eleven att stegvis upptäcka hur språket är uppbyggt och språkets formsida. Som bas har man exempelvis Bornholmsmodellen, som är ett systematiskt uppbyggt och vetenskapligt utprovat program som stimulerar och stärker elevens språkliga medvetenhet, utvecklar elevens språkliga och meningsskapande förmåga. Läs- och skrivundervisning Kartläggning Insatser och åtgärder Barnens språkliga medvetenhet, fonologiska medvetenhet och bokstavskännedom. Språkutvecklande arbete enligt Bornholmsmodellen. Årsskiftet: Bokstavskännedom/ Bokstavsläsning med UmeSol Språklig medvetenhet hos förskolebarn, Alla barns språkliga utveckling dokumenteras utifrån screening (bokstavskännedom) och observationer (utifrån Bornholmsmodellen) samt överlämnas till åk 1. Stimulera kommunikation och samspel genom lek, samtal, lyssnande, musik, rörelse, bild och andra medier. Skapa utrymme för språk i alla rutinsituationer och aktiviteter. Läsförståelsestrategier introduceras. Ex läsfixarna (Reciprok undervisning) Dagliga läsupplevelser med textsamtal, ord och begrepp. Uppmuntra lekskrivning/skrivning, för hand och via dator. Uppmuntra pseudoläsning/läsning God tillgång på läsmaterial i alla former Bornholmsmodellens test, höst och vår. Svapp, april/maj. Föräldramöte: T ex Vikten av språklekar och högläsning 5

7 5 Årskurs 1-6 En god läs- och skrivförmåga är en grund för språkutveckling och en förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig alla ämnen i skolan. Bristande förmåga inom läs- och skriv området är en vanlig orsak till misslyckanden i skolan. Därför är det viktigt att läs- och skrivutvecklingsfrågor uppmärksammas. Läsa och skriva är förmågor som hör ihop och förutsätter varandra. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver omfattande övning för att kunna utvecklas. Forskning är överens om att det är viktigt med strukturerad undervisning för god läs- och skrivutveckling. Undervisningen ska vara tydlig och systematisk uppbyggd. I läsningen finns två moment, avkodning och förståelse och för att uppnå en god läsförmåga krävs att båda momenten fungerar väl. En annan faktor som påverkar läsförmågan är motivationen. Det är viktigt att fortlöpande följa elevernas utveckling och dokumentera deras framsteg. Detta ger också en god grund att stå på när någon elev av någon anledning stannar i sin utveckling. Vid minsta oro för elevens läs- och skrivutveckling eller misstanke om läs- och skrivsvårigheter genomförs en kartläggning av personal i elevens närhet. Exempel på kartläggningsmaterial: God läsutveckling, God skrivutveckling, Nya språket lyfter. Kartläggning och screeningar nedan är, förutom de i fet stil, valbara. Ersboda skolområde har även följande kartläggningar/screeningar/observationsmaterial, för användning vid behov: LäSt, H4, OAL läsprov, Orddiktamen, Svenskmätaren, LUS, Läskedjor, OS64, Komplex stavning, lässchema, Provia och Lexia. Observera att nedan föreslagna aktiviteter är förslag och endast aktiviter med fet stil är obligatoriska i Umeå kommun. 6

8 5.1 Årskurs 1 Läs- och skrivundervisning Kartläggning Insatser och åtgärder *Höstterminen kan inledas med en repetition av Fonolek tidig höst. Undervisande lärare Intensivperioder och extra anpassningar. Bornholm (8 veckor). Efter ansvarar för att bedöma Bornholm. vilka elever som är i behov Elever i behov av extra *Att väcka läslust, motivera av extra anpassningar. anpassningar = ansvarig; eleverna att vilja bli läsare undervisande lärare och skrivare. Bokstavskännedom, tidig *Avkodning. *Läsutvecklingen stimuleras höst. Uppföljning januari, Elever i behov av särskilt av läsundervisningen som, vid behov. stöd=intensivperioder/ oavsett metod (analytisk eller intensivundervisning syntetisk), genomförs Nya språket lyfter. systematiskt och noggrant. (Skolverket) Kartläggning Elever som inte knäckt läskoden *Samtal i samband med i december bör få stöd. läsande för att skapa God läsutveckling förståelse, läraren modellerar (Lundberg). Kartläggning Elever med under 12 poäng på användning av och eleverna Fonolek kartläggs individuellt får aktivt arbeta med God skrivutveckling av läraren eller läsförståelsestrategier (Lundberg)Kartläggning specialläraren/specialpedagogen. *Daglig gemensam lässtund, *Bearbeta texter på olika sätt, Vid behov mer träning med ex; skriva, rita, dramatisera, LUS hjälp av språklekar. berätta. *VENNdiagram och Läs-ettan, maj. Avkodning Provia/Lexia VÖLtabell introduceras som ett steg i att utveckla elevernas analytiska förmåga. *God tillgång till böcker på rätt nivå för alla elever. *Samtal i samband med skrivande för att utveckla skrivandet. *Utveckla ord- och begreppsförrådet. *Träna automatisering grafem-fonem *Träna på att forma bokstäverna *Daglig egen läsning och daglig egen skrivning (för hand eller dator). *Fortsatt arbete med språklig medvetenhet (fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk, pragmatisk) *Ljudenlig stavning ord och nonsensord, bokstavskännedom. (Screening) Bokup (jan-feb) Läsbedömning Föräldramöte: Läsutveckling, vikten av högläsning. 7

9 5.2 Årskurs 2 Läs- och skrivundervisning Kartläggning Insatser och åtgärder *Hösten börjar med några intensivveckor med läs- och skrivträning för att få igång alla elever efter sommarlovet. *God tillgång till böcker på rätt nivå, för alla elever. *Avkodning. *Samtal i samband med läsande för att skapa förståelse, läraren modellerar användning av och aktivt arbete för eleverna med läsförståelse-strategierna. *Daglig gemensam lässtund, boksamtal (par eller alla) *Eleverna får utveckla en förtrogenhet i användningen av VENNdiagram och VÖLtabell. *Läsförståelse, frågor på tre nivåer; på raden, mellan raderna och bortom raderna via högläsningen. *Daglig egen läsning för läsflyt och läsglädje *Kontinuerligt arbete för att Februari: DLS läsförståelse och rättstavning. DLS Ordförståelse och Samma ljud. Februari. Vid behov Bravkod (H4) LPC- rättstavning (okt) Bok-up (jan-feb) Nya språket lyfter (Skolverket) God läsutveckling (Lundberg) LUS God skrivutveckling (Lundberg) Intensivperioder och extra anpassningar Elever i behov av extra anpassningar = ansvarig; undervisande lärare Elever i behov av särskilt stöd = intensivperioder/ Intensivundervisning Undervisande lärare anmäler behov av utredning till rektor. Ev åtgärdsprogram utarbetas med elev och vårdnadshavare. Elever som får stanine 1-3 på diagnoserna har rätt till adekvata insatser, av adekvat utbildad personal för att utveckla läs- och skrivförmågan. Resultaten analyseras av kompetent personal. utöka ord- och begreppsförråd *Fortsatt arbete med språklig medvetenhet (morfologisk, syntaktisk, semantisk, pragmatisk) *Daglig egen skrivning (för hand eller dator) *Samtal i samband med skrivande för att utveckla skrivandet. *Fortsatt arbete med formande av versaler och gemener. *Fortsatt träning av ljudenlig stavning och påbörjan ljudstridig stavning Föräldramöte: Läsförståelse, strukturerade textsamtal 8

10 5.3 Årskurs 3 Läs- och skrivundervisning Kartläggning Insatser och åtgärder *Hösten börjar med några intensivveckor med läs- och skrivträning. *Läsförståelse eleverna ska få använda läsförståelsestrategierna på olika texttyper. *Läsning av texter från olika genrer; instruktion, berättande, återberättande, fakta *Eleverna ska med hjälp av VENNdiagram och VÖLtabell självständigt kunna analysera och jämföra. *Läsförståelse, frågor på tre nivåer; på raden, mellan raderna och bortom raderna även i den egna läsningen. *Boksamtal, textsamtal *God tillgång till böcker på rätt nivå för alla elever *Daglig gemensam lässtund. Systematiska boksamtal Nationella prov vårtermin DLS för skolår 3 omfattar fem delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse, Bokstäver och meningar samt självbildstestet Min läsning och skrivning. Proven ska genomföras i oktober, utvalda görs vid behov eller i helklass. Bravkod (H4) Vilken bild är rätt? Bok-up (jan-feb) Nya språket lyfter (Skolverket) God läsutveckling (Lundberg) Förnyad/ Fördjupad utredning av de elever som inte förväntas nå målen tidig höst. (Se bilaga 1) Åtgärdsprogram upprättas Särskilt stöd utanför timplanebunden tid av lärare med adekvat kompetens för uppgiften. Intensivperioder Vid behov beställs en dyslexiutredning. Elever som får stanine 1-3 på diagnoserna har rätt till adekvata insatser, av adekvat utbildad personal för att utveckla läs- och skrivförmågan. *Daglig egen läsning för läslust och läsflyt *Daglig egen skrivstund för hand eller via dator *Kontinuerligt arbete med att utöka ord- och begreppsförråd. *Fortsatt arbete med språklig medvetenhet (Syntaktisk, pragmatisk, morfologisk, semantisk) *Producera och bearbeta olika typer av texter. Fokus på berättarglädje, röd tråd, innehåll och texttypsmedvetenhet. *Ljudstridig stavning, dubbelteckning God skrivutveckling (Lundberg) LUS Noggrann överlämning av alla elever till år 4. Föräldramöte: Nationella prov 9

11 5.4 Årskurs 4 Läs- och skrivundervisning Kartläggning Insatser och åtgärder *Hösten börjar med några intensivveckor med läs- och skrivträning. *Regelbunden, gärna daglig, lärarledd läsning av och textsamtal om olika texttyper. *Undervisning av och i läsförståelsestrategier. *Eleverna ska med hjälp av VENNdiagram och VÖLtabell självständigt kunna analysera och jämföra. *Läsförståelse, frågor på tre nivåer; på raden, mellan raderna och bortom raderna i den egna läsningen. *Producera och bearbeta olika typer av texter. Fokus på berättarglädje, röd tråd, innehåll och texttypsmedvetenhet. Höst: DLS ordförståelse, läshastighet, rättstavning 1 och 2, läsförståelse (okt) Bravkod (H4) Bok-up (jan-feb) Nya språket lyfter (Skolverket) LUS Vid terminsstart, ht, noggrann genomgång av elever som ej fått godkänt på NP. Intensivperioder: Vid behov, individuellt stöd och träning. Insatser på individ-, gruppoch organisationsnivå Kompensatoriska hjälpmedel.** Elever som får stanine 1-3 på diagnoserna har rätt till adekvata insatser, av adekvat utbildad personal för att utveckla läs- och skrivförmågan. Pedagogisk läs- och skrivutredning görs av speciallärare/specialpedagog när eleven inte gör förväntade framsteg. *God tillgång till böcker på rätt nivå för alla elever *Daglig egen läsning för läslust och läsflyt *Kontinuerligt arbete för att utöka ord- och begreppsförråd *Fortsatt träning med ljudenlig, ljudstridig, dubbeltecknad stavning * Tj-, Ch- stavning Föräldramöte: Läsförståelse 10

12 5.5 Årskurs 5 Läs- och skrivundervisning Kartläggning Insatser och åtgärder *Hösten börjar med några intensivveckor med läs- och skrivträning. Höst: DLS läsförståelse, stavning 1 och 2 (okt) *Regelbunden, gärna daglig, lärarledd läsning av och textsamtal om olika texttyper. LPC- rättstavning (höst) Bok-up (jan-feb) Nya språket lyfter Intensivperioder vid behov, individuellt stöd och träning. Kompensatoriska hjälpmedel Insatser på individ-, gruppoch organisationsnivå *Undervisning av och genom läsförståelsestrategier. *Producera och bearbeta olika typer av texter. Fokus på berättarglädje, röd tråd, innehåll och texttypsmedvetenhet. *Att eleverna får synliggöra sin kunskap och förståelse inom olika ämnesområden genom skrivandet. Elever som får stanine 1-3 på diagnoserna har rätt till adekvata insatser, av adekvat utbildad personal för att utveckla läs- och skrivförmågan. Pedagogisk läs- och skrivutredning görs av speciallärare/specialpedagog när eleven inte gör förväntade framsteg. *God tillgång till böcker på rätt nivå för alla elever *Daglig egen läsning för läslust och läsflyt *Kontinuerligt arbete för att utöka ord- och begreppsförråd *Fortsatt träning med ljudenlig, ljudstridig, dubbeltecknad stavning * Tj-, Ch- stavning Föräldramöte: Studieteknik, läsa faktatexter 11

13 5.6 Årskurs 6 Läs- och skrivundervisning Kartläggning Insatser och åtgärder *Hösten börjar med några intensivveckor med läs- och skrivträning. Nationella prov, vt Intensivperioder *Regelbunden, gärna daglig, lärarledd läsning av och textsamtal om olika texttyper. *Regelbunden skrivning för hand eller dator DLS läsförståelse och stavning, läshastighet (okt) Bok-up (jan-feb) Ängelholm läsförståelse/ läshastighet (okt) Nya språket lyfter Kompensatoriska hjälpmedel Elever som får stanine 1-3 på diagnoserna har rätt till adekvata insatser, av adekvat utbildad personal för att utveckla läs- och skrivförmågan. *Skriva med berättande texter med tydlig handling, samt skrivande av faktatexter och instruktioner *Arbete i alla ämnen med att utöka ord- och begreppsförråd *Daglig egen läsning för att utveckla läsflyt och läslust. *Undervisning av och genom läsförståelsestrategier. * *Producera och bearbeta olika typer av texter. Fokus på berättarglädje, röd tråd, innehåll och texttypsmedvetenhet. *Att eleverna får synliggöra sin kunskap och förståelse inom olika ämnesområden genom skrivandet. Föräldramöte: Läslust! Noggrann överlämning av alla elever till årskurs 7. Insatser på individ-, gruppoch organisationsnivå 12

14 Bilaga 1 Anvisningar om fördjupad utredning i svenska och svenska som andra språk i åk 3 Om en elev, trots de åtgärder som skolan vidtagit, inte förväntas nå målen i svenska/svenska som andraspråk i åk 3, har eleven rätt till en fördjupad och mer omfattande utredning av läsoch skrivsvårigheterna under tidig höst i åk 3. Detta dokument beskriver vad en sådan fördjupad utredning av läs- och skrivsvårigheter ska innehålla. Anvisningarna har beslutats av Skoldirektörens ledningsgrupp och ska tillämpas lika i kommunens skolor. Den på skolan/skolområdet som genomför den fördjupade utredningen ansvarar även för analys och för att ge förslag på åtgärder och uppföljningen av dessa. De nedan föreslagna materialen ger stöd vid analys och förslag på åtgärder. Förutsättningar för läsning Läsning är en sammansatt färdighet vilken bygger på olika avkodnings- och förståelseprocesser. Avkodning innebär att läsaren känner igen, kan uttala och får tillgång till ordets mening. Denna färdighet byggs upp över tid. Varje gång läsaren möter ett specifikt ord stärks minnesbilden av ordet och så småningom kan ordet snabbt och säkert kännas igen. Läsförståelsen möjliggör att läsaren kan hitta en betydelse i texten, reflektera över den och dra slutsatser. Avkodningen och läsförståelsen har ett nära samband med varandra. Samtidigt spelar motivationen en avgörande roll vid läsningen. God läsutveckling kräver därmed avkodning, förståelse och motivation. Om någon av de här faktorerna är noll blir också produkten noll. Formeln blir alltså: Läsning = avkodning X förståelse X motivation (Simple view of reading) Innehåll i en fördjupad utredning En fördjupad utredning ska kartlägga - fonologisk medvetenhet - bokstavskännedom - hörförståelse - avkodning av ord och nonsensord - läsförståelse - ordförråd - stavning - förmåga att tala, lyssna, samtala Rekommenderat material 13

15 Fonologisk medvetenhet God läsutveckling, Kap 1 och God läsutveckling i praktiken, kopieringsunderlag Provia, Fonologisk medvetenhet 6-15 år Bokstavskännedom God läsutveckling Kap 2 och God läsutveckling i praktiken, kopieringsunderlag Hörförståelse UMESOL, Luftballongen Egen text Avkodning God läsutveckling Kap 2 och God läsutveckling i praktiken, kopieringsunderlag Provia Läsförståelse DLS åk 3, läsförståelse. Genomförs i oktober God läsutveckling Kap 3 och God läsutveckling i praktiken, kopieringsunderlag Provia Ordförråd DLS åk 3. Genomförs i oktober Stavning DLS åk3. Genomförs i oktober Provia, Skrivning 7-15 år Förmåga att tala, lyssna, samtala Nya språket lyfter åk 1-6, Skolverket, sid 17 kap 4. Vid redovisning använder man observationsschemat För min språkutveckling 14

16 Här finns materialet Provia: Det finns för närvarande en kommunlicens från 2007 som inte uppdateras. Programmet innehåller verktyg för fyra av de åtta områden som ska kartläggas. Samma licens finns för Lexia som är kopplat till Provia och hjälper till med analys och åtgärder. En ny web-version innehåller även hörförståelse. Kommunlicens för ny web-version som uppdateras fortlöpande skulle kosta per år, ca 7000 kr per skolområde. I den ingår både Provia och Lexia som innehåller övningar kopplade direkt till resultaten i Provia. För barn i behov av särskilt stöd i årskurserna 1-3, 4-6, 7-9 i svenska, svenska som andraspråk, matte och engelska. God läsutveckling 2014: Natur och kultur, 350 kr God läsutveckling i praktiken 2014: Natur och Kultur kopieringsunderlag, 357 kr DLS åk 3: Hogrefe/Psykologiförlaget Handledning 2013, 430 kr + kostnad för svarshäften Nya språket lyfter åk 1-6, och Observationsschema: Skolverket, kostnadsfritt UMESOL: Hogrefe/Psykologiförlaget Handledning för läsning och skrivning 255kr, Läsning och skrivning protokoll 280 kr 15

Handlingsplan. gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun

Handlingsplan. gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan gällande kartläggning/screening av läs- och skrivförmåga för grundskolan i Katrineholms kommun Handlingsplanen gäller från ht-09. Utarbetad av speciallärare/specialpedagoger

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Skolinspektionen Bilaga 1 Verksam hetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6 vid Smygeskolan i

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering

Lokal Pedagogisk Planering Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Avsnitt / arbetsområde: Tema: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

Förebyggande handlingsplan

Förebyggande handlingsplan Förebyggande handlingsplan För elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, matematiksvårigheter och dyskalkyli 2014/2015 Utvärderas och revideras mars 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se

Läs mer

Språket. Handlingsplan: Förebygga upptäcka - möta språk- läs- och skrivsvårigheter. Strömstad kommun Resurscentrum

Språket. Handlingsplan: Förebygga upptäcka - möta språk- läs- och skrivsvårigheter. Strömstad kommun Resurscentrum Språket Handlingsplan: Förebygga upptäcka - möta språk- läs- och skrivsvårigheter Strömstad kommun Resurscentrum Syfte med handlingsplanen är i korthet att: Skapa gemensamma rutiner i Strömstad Kommun

Läs mer

Språkutvecklingsplan. Reviderad 2013-06-17

Språkutvecklingsplan. Reviderad 2013-06-17 Språkutvecklingsplan Reviderad 2013-06-17 1 Vi ska klara alla barn och elever! Som rubrik för Nässjö kommuns skolplan finns devisen Lärande ger glädje och möjligheter. Detta bör genomsyra allt vårt arbete

Läs mer

Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2013-2014

Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2013-2014 Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2013-2014 Planen antagen av skolledningen 2013-10-01 UTVÄRDERING AV PLANEN 2012-2013 Utifrån utvärderingar har planen för läsåret reviderats.

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Utvecklingsarbete på Slättgårdsskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket

Utvecklingsarbete på Slättgårdsskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket Utvecklingsarbete på Slättgårdsskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket Av Christina Forslin och Mary Syberg Hall SID 1 (8) UTVECKLINGSARBETE PÅ SLÄTTGÅRDSSKOLAN 21/01 10 Bakgrund Slättgårdsskolan

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Pedagogisk Basutredning

Pedagogisk Basutredning Pedagogisk Basutredning Servicematerial Grundskola Januari 2009 2 Information för Pedagogisk Basutredning Syftet med den pedagogiska basutredningen är att ge en fördjupad bild av barnets/ elevens styrkor/resurser

Läs mer

Skattkärrsskolan. Att förutspå och ställa hypoteser Att ställa frågor Att reda ut oklarheter Att sammanfatta Att skapa inre bilder

Skattkärrsskolan. Att förutspå och ställa hypoteser Att ställa frågor Att reda ut oklarheter Att sammanfatta Att skapa inre bilder Skattkärrsskolan På Skattkärrsskolan har vi bl.a. utifrån alla internationella mätningar bestämt att prioritera och utveckla vår läs- och skrivundervisning, för att på så sätt utveckla läs- och skrivförmågorna

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Specialpedagogiska seminarier

Specialpedagogiska seminarier Specialpedagogiska seminarier Att lyckas lära läsa Seminarium C 27/9 Malmö 28/9 Växjö katarina.herrlin@lnu.se Eleven ska Tala och samtala kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll

Läs mer

Kartläggningsplan för förskoleklass och grundskola, Hudiksvalls kommun läsåret 2015/2016

Kartläggningsplan för förskoleklass och grundskola, Hudiksvalls kommun läsåret 2015/2016 Kartläggningsplan 1 (9) 2015-08-17 Kartläggningsplan för förskoleklass och grundskola, Hudiksvalls kommun läsåret 2015/2016 Förskoleklass till årskurs 9 Kartläggningsplanen ska ingå i skolans årshjul:

Läs mer

Barn och familj 2012-03-21

Barn och familj 2012-03-21 I Eslövs kommun genomförs ett test av alla barn i förskoleklass av barnens fonologiska medvetenhet. Materialet som används är Bornholmsmaterialet vilket är utformat av professor Ingvar Lundberg, som är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

TAL-SPRÅK- OCH LÄSUTVECKLING I NORSJÖ KOMMUN

TAL-SPRÅK- OCH LÄSUTVECKLING I NORSJÖ KOMMUN 2007-10-29 TAL-SPRÅK- OCH LÄSUTVECKLING I NORSJÖ KOMMUN VISION: Eleverna i Norsjö kommun ska bli bäst i Sverige på att läsa ÖVERGRIPANDE MÅL Att skapa, bibehålla och utveckla barns/elevers bok- och läsintresse

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Handlingsplan för speciallärargruppen

Handlingsplan för speciallärargruppen Handlingsplan för speciallärargruppen Läsåret 2015-2016 Speciallärargruppens uppdrag Speciallärargruppen ska, med olika insatser, skapa goda lärandesituationer för att elever i behov av särskilt stöd,

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-18 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Plan för specialundervisningen vid Brändö grundskola

Plan för specialundervisningen vid Brändö grundskola Plan för specialundervisningen vid Brändö grundskola För varje elev som intagits eller överförts till specialundervisning uppgörs en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP) inom ramen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun. Munkedalskolans redovisning

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun. Munkedalskolans redovisning Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Munkedalskolans redovisning Charlotta Liljedahl Rektor Munkedalskolan Ann-Catrin Göthlin Sektorchef

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Blästad förskolor. Arbetsplan för. Blästad förskolor

Blästad förskolor. Arbetsplan för. Blästad förskolor Arbetsplan för Blästad förskolor 2015-2016 Värdegrund och uppdrag Jämställdhet, trygghet och lek - grunden i all pedagogisk verksamhet Vi arbetar med jämställdhet och för att alla barn i vår förskola skall

Läs mer

Innehållet i svenskämnet

Innehållet i svenskämnet LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 10 poäng Den individuella utvecklingsplanen Innehållet i svenskämnet Ansvarig institution: Humaniora Handledare: Per Stille GOX-kod:149 År och termin: 2007 Maria Borgebrand

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder Kvalitetsredovisning Antilopenskolan läsåret 2012/2013 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Skola antal lärare/100 barn 10,38 Fritidshem antal barn/pedagog 13,5 Förskola antal

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Svenska och svenska som andraspråk

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk Nationella mål år 3 Eleven ska beträffande läsning -kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt Lokal tolkning av mål att nå Kunna läsa sitt namn, frågar ex. vad

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Tomaslundsskolans Läroplansplanering

Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vetlanda kommun Tomaslundsskolan 130822 Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vision: På vår skola får jag vara den jag är och växa som människa i ett gemensamt lärande 2013-14 Tomaslundsskolans vision

Läs mer

Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun

Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun 1(5) BUN 2010/0138 Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun Dnr 41-2010:5141 Skolinspektionen har begärt in yttrande avseende en anmälan

Läs mer

Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden

Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN07/80 Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2009-11-10 Reviderad 2010-10-05, att gälla från 2011-01-01 Dnr BUN07/80 2/8 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Språkutvecklingsplan. För förskola, grundskola och gymnasium i Vetlanda kommun 2012-02-06. Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Språkutvecklingsplan. För förskola, grundskola och gymnasium i Vetlanda kommun 2012-02-06. Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Språkutvecklingsplan För förskola, grundskola och gymnasium i Vetlanda kommun 2012-02-06 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen I nnehållsförteckning Varför en språkutvecklingsplan?... 2 Språket

Läs mer

Utvecklingen av FonoMix Munmetoden

Utvecklingen av FonoMix Munmetoden Utvecklingen av FonoMix Munmetoden av Gullan Löwenbrand Jansson Efter att ha arbetat som lågstadielärare och därefter speciallärare i många år, påbörjade jag 1992 pedagogiska studier vid Linköpings universitet

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

Bockarna Bruse på badhuset Hedekas Förskola Solrosen

Bockarna Bruse på badhuset Hedekas Förskola Solrosen Dokumentation av Kvalitetsarbete Bockarna Bruse på badhuset Hedekas Förskola Solrosen 2014 Förskolor Norr Munkedals kommun Sarah Gehandler Camilla Cederstråle Bella Johansson Gunilla Lågum Innehåll Grundfakta

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov. Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson

Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov. Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson Betyg och nationella prov Strukturerad undervisning Bedömning och betyg Undantagsbestämmelsen Nationella

Läs mer

Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår. Maria Levlin, lektor i språkvetenskap/leg logoped Institutionen för språkstudier

Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår. Maria Levlin, lektor i språkvetenskap/leg logoped Institutionen för språkstudier Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår Maria Levlin, lektor i språkvetenskap/leg logoped Institutionen för språkstudier Bakgrund Språkutvecklingen i förskolan påverkar tidig

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter som

Läs mer

Åtgärdsplan Hur vi förebygger läs och skrivsvårigheter

Åtgärdsplan Hur vi förebygger läs och skrivsvårigheter Dingtuna skolor 2008 06 10 Åtgärdsplan Hur vi förebygger läs och skrivsvårigheter Mål Elever i Västerås ska i år 3 kunna läsa, skriva och räkna. I de fall som tillräckliga kunskaper inte erhållits ska

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax wwworsase Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Skolform Orsa 34 Grundskola Skolenhetskod 3400401 Skolid 03947 Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Läsåret 2014-2015 LÄSÅRET 2014-2015... 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Inför prövning i Moderna språk steg 4

Inför prövning i Moderna språk steg 4 Inför prövning i Moderna språk steg 4 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska:

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Utvecklingsplan Svenska Skolan Lissabon

Utvecklingsplan Svenska Skolan Lissabon Utvecklingsplan Svenska Skolan Lissabon Inledning Utvecklingsplanen för den Svenska skolan i Lissabon presenterar de grundläggande dragen i hur verksamheten vid skolan skall bedrivas och anger den långsiktiga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Dnr: 124-13:1. Språkutvecklingsplan. För Brickebackens skola och fritidshem F-6 2013/2014

Dnr: 124-13:1. Språkutvecklingsplan. För Brickebackens skola och fritidshem F-6 2013/2014 Dnr: 124-13:1 Språkutvecklingsplan För Brickebackens skola och fritidshem F-6 2013/2014 Innehållsförteckning: Inledning 3 Syfte 3 Mål 4 Riktlinjer 4 Arbete med språkutveckling 5 Interkulturellt förhållningssätt

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Utomhusmatematik i förskolan Martina Borg Eva Petersson

Utomhusmatematik i förskolan Martina Borg Eva Petersson Institutionen för pedagogik och didaktik Utomhusmatematik i förskolan Eva Petersson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 Innehållsförteckning 1. Förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2011 2012

Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2011 2012 Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling 2011 2012 Planen antagen av skolledningen 2011-06-15 Processbeskrivning och handlingsplan för läs- och skrivutveckling. Utvärdering av

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Anna Olsson. Anna Maria Åkerberg

Anna Olsson. Anna Maria Åkerberg Anna Olsson UE i Mölndal Anna Maria Åkerberg Glasbergsskolan Mölndal Ett förändrat arbetssätt kräver kompetens och adekvata mätmetoder Forskning Utbildning Drakrosetter PIRLS-rapporten 2006 (Progress in

Läs mer

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida- Skola & Förskola-Mål och kvalitete- Styrdokument.

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida- Skola & Förskola-Mål och kvalitete- Styrdokument. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 1-3 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte.

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte. Skolblad avseende Kinnareds skola Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Hylte Kommunkod 1315 Skolform Grundskola Skolenhetskod 32214820 http://www.hylte.se/kinnared Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Prövning i Moderna språk 2

Prövning i Moderna språk 2 Prövning i Moderna språk 2 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska: Jeanette

Läs mer

Läsglädje med lek och musik

Läsglädje med lek och musik Katarina Södra Skola Katarina Bangata 41 116 39 STOCKHOLM Kontaktperson Kerstin Wärngård 08-508 42 412 kerstin.warngard@utbildning.stockholm.se Läsglädje med lek och musik Har du ibland elever som trots

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Kursplan för Svenska. Ämnets syfte och roll i utbildningen. Mål att sträva mot. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135

Kursplan för Svenska. Ämnets syfte och roll i utbildningen. Mål att sträva mot. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Kursplan för Svenska Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 prövning grnengz Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 Innan du anmäler dig till en prövning i Grundläggande engelska, bör du göra ett språktest på Vägledningscentrum,

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola 2014-2015 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014-2015 Algutsrums förskola 5 avdelningar 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Att skapa

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 4-5

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 4-5 Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 4-5 Enligt de kursplaner som styr undervisningen i olika ämnen, finns nationella mål uppställda vad eleven ska ha uppnått kunskaper i skolår fem. I

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Läsförståelse och hörförståelse

Läsförståelse och hörförståelse Läsförståelse och hörförståelse Läs- och skrivutredningskursen 2015-04-21 Läs- och hörförståelse Läsförståelsetest; DLS, LS (M-G Johansson) Inläsningstjänst och Legimus Talat och skrivet språk (Wengelin

Läs mer

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 12/13

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 12/13 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan/Hällesåkersskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valås/Hällesåkersskolan Läsår

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer