Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget"

Transkript

1 Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

2 FC Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet 9 5. Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Årsbudget Förslag till beslut 18 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2010 Bilaga 2 Investeringsplan Bilaga 3 Personal- och kompetensbehov Bilaga 4 Lokalresursplan Bilaga 5 Planerat underhåll Bilaga 6 Resultaträkning fastigheter 2010 Bilaga 7 Nyckeltal fastigheter 2(18)

3 FC VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Försörjningscentrum (FC) är landstingets Facility Managementfunktion d v s ska erbjuda värdehöjande samordning av servicefunktioner åt kärnverksamheten, samt förvalta landstingets egendom och fastigheter så att de hålls i ett gott skick. För oss innebär Facility Management (FM) att utveckla konsten att få fastigheter, lokaler, IT-infrastruktur, dess miljö och utrustning att maximalt stödja landstingets verksamhet. FC ska erbjuda kunderna effektiva lösningar och kontinuerligt pröva och välja vem som producerar tjänsterna till bästa kvalitet och pris. FC kan producera tjänsterna internt men också tillämpa segmenterad outsourcing. FC ska ta ansvar för samordning och utveckling av servicetjänsterna och hantera tjänsteutbudet på ett sammanhållet och effektivt sätt. FCs produkter/tjänster och priser ska vara transparenta. Prisbilden ska vara konkurrenskraftig och inkludera täckning för utveckling och avveckling och varje tjänst ska bära sina egna kostnader. FC ska skapa få och tydliga kontaktvägar. Vision & Målbild FC KUNDFOKUS Genom en trevlig och hjälpsam attityd samt med ett positivt bemötande erbjuder vi personlig och professionell service samt mervärden för vården LiÖs och FCs verksamhet prioriteras så att ekonomi och kund alltid, och tillsammans, styr och påverkar våra val. Vi ifrågasätter våra val och där vi befinner oss. Det finns en lust till utmaningar och förändringar är alltid en möjlighet. Förebild Mervärde Ansvar Utveckling EKONOMI 3(18)

4 Uppdrag FC Syftet med uppdraget är att reglera förhållanden mellan uppdragsgivaren och FC avseende åtagandet att lösa tilldelade uppgifter med erforderlig kvalitet samt vara en god arbetsgivare och att ansvara för en god ekonomisk hushållning. Landstingets 3-årsbudget, finansplan och landstingsledningens verksamhetsplan utgör grunden för uppdraget. FC ska utifrån intentionerna i dessa planer och med en ekonomi i balans fullgöra sina åtaganden gentemot landstingsinterna och externa avtalsparter. FC ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster för landstingets verksamheter i Östergötlands län. FC ska ansvara för att landstingets investeringar i fastigheter behåller värde och funktion över tiden. Måluppfyllelse ska återrapporteras i enlighet med landstingsledningens uppföljning Förändringar i omvärlden eller i FCs situation som påverkar möjligheten att fullgöra uppdraget enligt ovan ska omedelbart rapporteras till Landstingsledningen. FCs verksamhet består av: Ledning och stab Bygg och fastighet (Fastighetsförvaltning och byggprojekt) IT (IT-infrastruktur och IT-drift) Avtal och service (Verksamhetsservice i extern och egen regi i enlighet med FCs uppdrag och verksamhetsidé) Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har FC ansvar för avtal och uppföljning. 4(18)

5 FC MEDBORGAR - KUNDPERSPEKTIVET Under 2009 har arbetet fortsatt med att renodla och koncentrera vår verksamhet mot Facilities Management (FM). Det övergripande syftet är att utnyttja landstingets samlade resurser inom Facilities Management så effektivt som möjligt. Effekten av förändringen är att förbättra arbetssätt, processflöden och organisationsstruktur för FM-verksamheten så att vi bättre kan möta uppdragsgivarens, kundernas och medarbetarnas behov samt ge bättre förutsättningar för utveckling och effektivisering. För tredje gången har landstinget i Östergötland genomfört en undersökning om kunders upplevda intryck av stödfunktionen Försörjningscentrum. Helhetsintrycket för FC uppgår i 2009 års undersökning till 3,4 på en femgradig skala. Snittet ligger i närheten av 2007 och 2006 års undersökningar som båda redovisade betyget 3,6. På frågor kring FCs personal har ett antal påstående kategoriserats i faktorerna Professionalism, Kvalitet, Kompetens och Utveckling. För samtliga affärsområden inom FC ges Utveckling det lägsta snittet och högst snitt ges för 3 av 4 affärsområden till faktorn Professionalism. Under hösten/vintern 2009 slutförs projektet Kommunikationsplan FC för att sedan implementeras i verksamheten fr o m Syftet med planen är att säkerställa en pågående och relevant kommunikationsprocess med samtliga kunder och intressenter samt att detta sker på ett likartat och strukturerat sätt. Kommunikationsplanen ska vidare bidra till en organisatorisk beteendeförändring mot ett mer marknadsorienterat synsätt och ett tydligare FC-gemensamt förhållningssätt gentemot kunder och uppdragsgivare. Under 2010 skall en systematisk och strukturerad kommunikation etableras med uppdragsgivaren (landstingsledningen). Detta i syfte att kontinuerligt utvärdera och förbättra FCs måluppfyllelse beträffande verksamhetsidé och uppdrag. Ett av FCs prioriterade projekt under de kommande åren är etableringen av en Kundtjänst. Målet är att kunden ska ha en väg in med personligt bemötande som upplevs pålitligt genom ett kvalitetssäkrat ärendehanteringssystem. Syftet med kundtjänsten är att underlätta, avlasta, förenkla och hjälpa våra kunder samtidigt som vi ser till att de får en enhetlig information. FCs mål med kundtjänsten är bl a att få en minskad kostnadsbild, snabb återkoppling av kundnöjdhet, enklare uppföljning av leverantörsavtal mm. Under 2010 kommer vår kundtjänst att kunna hantera felanmälan i interna och externa fastigheter, bygg- och fastighetsfrågor, rullande material och inbrottslarm kommer även övriga delar av FCs verksamhet att hanteras via kundtjänsten. 5(18)

6 FC Strategi 1: Leverera hög service och upplevt mervärde för landstingets verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Professionalism NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) Utveckling NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) Strategi 2: Upprätthålla god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Tillgänglighet NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) Enkla och tydliga kontaktvägar NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) 6(18)

7 FC FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Sedan hösten 2008 har FC jobbat med renodling och koncentration av sin verksamhet mot Facilities Management. Inför 2009 genomfördes en samorganisering av hela EA- och HR-processerna genom överlåtelse av FC/Adm till Resurscentrum. Dessutom samorganiserades affärsområde Bygg och affärsområde Fastighetsförvaltning inför Under året har även en rad mindre strukturförändringar genomförts t ex så har controllergruppens tandvårdsenhet flyttats över till ledningsstabens tandvårdsgrupp och controllergruppens säkerhets- och brandskyddsfunktioner har flyttats till affärsområde Bygg och fastighet. Under hösten planeras för ytterligare strukturförändringar för Miljöenheten, Landstingsarkivet, VårdNära Service (VNS), Sekreterarservice mm. I samband med årsskiftet 2009/2010 skapas ett nytt affärsområde inom FC, Avtal och Service. Affärsområdet kommer att bestå av nuvarande Servicecenter samt en utökad avtalsfunktion. Uppgiften för avtalsfunktionen är att ansvara för uppföljning och utvärdering av externa serviceavtal samt ansvara för att ta fram underlag för kommande upphandlingar för de områden som FC ansvarar för. Vi har även träffat en överenskommelse med NSC om att informationsdiskarna på US (södra och norra entrén) organisatoriskt flyttas över till Försörjningscentrum vid årsskiftet. Dessutom pågår arbetet med en fastighetsutvecklingsplan för US, en utökad samverkan med andra landsting kring vissa IT-frågor och en förbättrad och förenklad hyresmodell för landstinget bland mycket annat. I syfte att frigöra tid för vården har en översyn gjorts av nuvarande ombudsorganisationer. FC har, tillsammans med representanter från vården, ansvar för ett pilotprojekt på NSV. Projektet hanterar områdena, städ, kost, miljö, säkerhet/brand, textil samt telefoni. Under perioden skall alternativa lösningar till ombuden testas för att sedan utvärderas. Under 2010 har vi ambitionen att införa en strukturerad och systematisk benchmarking och omvärldsbevakning. Benchmarkingmodellen är baserad på SIQs modell och omvärldsbevakningen är baserad på Kairos Futures TAIDAmodell. Trots att vi inom FC anser oss jobba proaktivt och framåtriktat visar kundundersökningen att kunden har låg kännedom om FCs utvecklingsarbete. En tydlig tendens när det gäller svarsfördelningen är att en mycket stor andel, i vissa fall runt 60 procent, har valt alternativet Vet ej. En viktig förklaring finns sannolikt i att man har en knapphändig inblick i hur FC arbetar internt 7(18)

8 FC Om kundernas insyn och förståelse för FCs interna arbete kan förbättras ökar också möjligheten för dem att kunna ge betydelsefulla förslag på vilka lösningar och förbättringar som skulle effektivisera och utveckla deras verksamhet. En ökad kunskap om affärsområdenas arbete och utbud av tjänster skulle med stor sannolikhet även leda till ett ökat användande av FC som stödfunktion. Strategi 1: Erbjuda lösningar och förbättringar som gör att kundens verksamhet utvecklas och effektiviseras. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Kommunikation NöjdKundIndex - NKI (faktor 3,0 (2009) 3,2 (2010) Utveckling) Strategi 2: FM-verksamhet med god framtidsberedskap och förbättringskunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Förmåga till framtidsberedskap Andel affärsområden som genomför och presenterar omvärldsbevakning och framtidsanalys 0 % (2009) 100 % 8(18)

9 FC PROCESSPERSPEKTIVET Våra arbetsflöden och processer ska vara kända i organisationen. Vi behöver ständigt gå igenom och effektivisera vårt arbetssätt för att sträva efter att arbeta på ett länsövergripande sätt. FC har som mål att år 2012 vara och uppfattas såsom värdeskapande m a o en verksamhet som arbetar Lean-inspirerat och som låter behov styra verksamhet och organisation. En del i att arbeta på detta sätt innebär att skapa kontinuerliga processflöden vilket är ett arbete som kommer att kräva omfattande insatser under det kommande året. Exempel på detta är samarbetet med vissa prioriterade leverantörer som skall utvecklas mot en partneringrelation där fokus ska vara på att skapa en exceptionellt bra leverans med mycket låga kostnader. Inom IT sker arbete med att fortsätta att anpassa IT organisationen för att på bästa möjliga sätt stödja verksamhetskritiska system och dygnet runt-service samt förbättra de reaktiva processerna (felavhjälpning) och proaktiva processerna (övervakning). Vissa prioriterade processer är identifierade och under 2009 har såväl processkartläggningar som utveckling av dessa processer påbörjats. Exempel på dessa processer är förvaltnings- och projektprocessen inom fastighetsområdet, hyresprocessen, investeringsprocessen och avtalsprocessen. Målsättningen inom Bygg och Fastighet är att investeringsprocessen tillsammans med hyresprocessen ska vara redo för kvalitetscertifiering enligt ISO 9000 under Inom det nya affärsområdet, Avtal och service, kommer bl a en förstärkt avtalsfunktion att finnas. I avtalsenheten/-funktionen ska inledningsvis ett antal avtal att lyftas in, med målsättning att såväl avtal som tilläggsavtal blir enhetens ansvar. I ett längre perspektiv bör så många avtal som möjligt vara avtalsenhetens ansvar. Detta ger bättre förutsättningar för en enhetlig och effektiv styrmodell där rådighet och incitament är knutna till samma organisation. Hanteringen av våra servicetjänstleveranser kommer på detta sätt att effektiviseras. Uppföljningen av avtalen ska ske på en operationell, taktisk och en strategisk nivå. Eskalering mellan de olika nivåerna ska ske vid behov. Enheten ska definiera en enhetlig process enligt vilken man ska arbeta med uppföljning av avtalen dessutom ska prioriterade avtal utses genom att mäta de arbetsinsatser respektive avtal kräver. Vidare ska mätetal tas fram för respektive avtal t ex uppföljning, frekvenser och NöjdKundIndex. 9(18)

10 FC Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar mervärde Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Väldefinierade och kända Identifiera prioriterade processer Inget 100 % processer ingångsvärde (2010) Kartlägga prioriterade processer Benchmarking (2009) Inget ingångsvärde (2009) Inget ingångsvärde (2009) 100 % (2010) 1 benchmarking per prioriterad process Strategi 2: Bibehålla hög tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Stabil IT-infrastruktur Max antal totalstopp 0 (200908) 0/år Etablera kundtjänst Svarstid 0 5 signaler/ 30 sek Återkopplingstid 0 3 dagar 10(18)

11 FC MEDARBETARPERSPEKTIVET I en kunskapsorganisation som FC är medarbetarnas kompetens den enskilt vikigaste faktorn för att möta framtida behov av Facilities Management. Det är viktigt att medarbetarna ges möjlighet till vidareutveckling utifrån verksamhetens behov. Det är viktigt att FC är en attraktiv arbetsgivare och att detta är upplevelsen hos såväl nuvarande som potentiella medarbetare. En attraktiv arbetsplats skapas bl a genom ett tydligt ledarskap och möjlighet till medinflytande i arbetsplatsens utveckling. Ansvar och befogenheter ska vara så decentraliserade som möjligt. Alla ledningsnivåer i FC ska känna att de har ett lokalt mandat. Detta innebär att ansvara för att ingångna avtal, uppdrag och ekonomiska ramar efterföljs utifrån det ansvar som respektive verksamhetsområde har. FC strävar efter chefer som är goda ledare. En chef företräder inte bara sin egen verksamhet utan har även ansvar för helheten i FC. Chefen förväntas beskriva uppdraget tydligt i dialog med medarbetarna och omsätta det till förståeliga mål och uppgifter. En viktig uppgift för ledaren är utvecklings-, kvalitets- och förbättringsarbete. Det är vikigt att medarbetarna ges förutsättningar och tillräckliga kunskaper för att kunna driva ett sådant arbete. Under september 2009 genomfördes FCs medarbetarenkät. Analysen pågår och under oktober presenteras resultatet för samtliga anställda inom FC. En preliminär bedömning är att den pågående förändringen, som organisationen befinner sig i sedan en tid tillbaka, präglar resultatet av undersökningen. Tydliga förbättringsområden är information och kommunikation som är områden som inte fungerat tillfredsställande under den pågående förändringsprocessen. Resultaten ligger generellt på en nivå som övriga delar av landstinget (på jämförbara frågor) men vårt mål är ett resultat som överträffar landstingets resultat i alla delar. Arbetet med FCs Målbild 2012, och konkretiseringen av denna inom respektive affärsområde/enhet, kommer med stor säkerhet medföra att samtliga anställda inom FC agerar såsom en förebild, levererar mervärde till landstingets olika verksamheter, tar ansvar och blir mer utvecklingsinriktade. Detta tillsammans med bra ledar- och medarbetarskap kommer att ge resultat i organisationen och i kommande medarbetarundersökning. Inom affärsområdet Bygg och Fastighet har en ny omgång av utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör genomförts. Programmet är en kombination av ett individuellt utvecklingsprogram och en organisationsutveckling. I september startade även ett sedan länge planerat ledarutvecklingsprogram för ickechefer. Deltagarna har antagits genom ett ansökningsförfarande för att skapa högsta möjliga motivation och engagemang. En utvärdering kommer att ske efter programmets slut för att eventuellt utökas till andra medarbetare. 11(18)

12 FC Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Ledningens engagemang NMI (Ledarskap) 61 % (2009) 65 % (2010) Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Nöjda och stolta medarbetare NMI (Nöjd) 55 % (2009) 60 % (2010) NMI (Stolt) 76 % (2009) 78 % (2010) Strategi 3: FC en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarna Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde En hälsofrämjande arbetsplats Total genomsnittlig sjukfrånvaro som är lägre än 5 % 3,35 % (dec 2008) 3,35 % (2010) Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete 100 % (2009) 100 % (2010) 12(18)

13 FC EKONOMIPERSPEKTIVET 2009 års resultat beräknas bli tkr enligt DÅ 08. Det negativa prognostiserade resultatet beror på att Landstingsarkivet inte är finansierat till sin helhet samt att affärsområde Bygg och Fastighet har ett negativt resultat. Landstingsarkivets finansiering diskuteras med Ledningsstaben och goda förhoppningar finns om en lösning till Bygg och Fastighets negativa resultat beror på extrainsatser i samband med förbättring och förenkling av hyressystemet. Arbetet med processkartläggning och processförbättring kommer att fortgå inom samtliga affärsområden. Genom säkerställda processer och, standardiserade samt effektiviserade arbetssätt, verkar FC för att effektiviseringsvinster kan göras. Detta möjliggör sänkta kostnader inom FC och medför därmed lägre kostnader för kunderna. Varje affärsområde fortsätter att kontinuerligt arbeta med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. FC ska erbjuda konkurrenskraftiga priser. Detta säkerställs genom jämförelser mellan FCs tjänsteutbud och prisbilden på jämförbara tjänster på externa marknaden. Detta resulterar i att tjänsterna prövas för att lämplig driftsform skall användas, in house eller segmenterad outsourcing. Exempel på ovan är: Grindhantering i alla pågående projekt med kvartalsvis projektrapportering med slutkostnadsprognoser Automatisering ersätter enklare IT-konsulttjänster En stor utmaning för en intern stödfunktion likt FC är att många åtgärder som görs i syfte att förbättra för kunden/vården är åtgärder som påverkar FCs kostnadsmassa negativt. Exempel på detta är satsningar på drifts- och energioptimering som görs för att minska landstingets totala kostnader men delar av kostnaderna tas av FC med en resultatförsämring som följd. Denna pedagogiska utmaning måste hanteras i dialog med kund och uppdragsgivare och är en väsentlig del av vår ekonomiska kommunikation. Resultatet för 2010 beräknas bli tkr. Det negativa resultatet beror på att affärsområde Bygg och fastighet gör ett underskott på tkr på grund av att modellen för beräkning av förvaltningsersättning har ändrats. Dessutom finns det en risk att enheten Foto tappar intäkter för ID-kort om 600 tkr som en följd av pågående test av ny tillämpning av id-kortsfotografering. Inga beslut är fattade avseende ny tillämpning. Underskottet täcks av balanserat resultat. Sedan tidigare beslutare besparingsåtgärder för 2010 ligger fast. 13(18)

14 FC Den höga lönekostnadsutvecklingen beror till största delen på att det för främst IT men även för Bygg och Fastighet är en förskjutning från konsultkostnader till lönekostnader i form av vakanta tjänster vilket utgör 97 % av lönekostnadsökningen. De utökningar som sker består av affärsområdeschef till Avtal och Service samt två avtalscontroller, bemanning av infodiskarna på US och en fastighetsförvaltare. Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Balans mellan intäkter och kostnader FCs resultat tkr (DÅ ) tkr (2010) Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling 17,3 % (2010) FCs totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år -26,9 % 1 (DÅ ) 1 Ingångsvärdet är negativt då affärsområdet Administration (92 personer) övergått till REC fr o m 1 januari (18)

15 FC ÅRSBUDGET Resultatet för 2010 beräknas bli tkr, med en total omsättning om tkr. Det negativa resultatet beror på att Bygg och fastighet gör ett underskott på tkr på grund av att modellen för beräkning av förvaltningsersättning har ändrats samt att fotoverksamheten budgeterats för en eventuell intäktsminskning för ID-kort om 600 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, tkr. AVTAL OCH SERVICE Inom affärsområdet Avtal och Service finansieras området Avtal via hyran. Inom området Service finansieras Säkerhetssamordnarna genom landstingsbidrag, övriga delar finansieras genom ersättning för sålda tjänster. Resultatet för affärsområde Avtal och Service beräknas bli -600 tkr. För närvarande pågår ett projekt för test av ny typ av ID-kort. Hantering av IDkort kan bli mer av it-teknisk karaktär vilket eventuellt innebär att Foto tappar intäkter för ID-kort. Andra intäkter som ska ersätta detta eventuella bortfall har det inte budgeterats för. Övriga enheter inom affärsområden beräknas ha full kostnadstäckning. IT Verksamheten inom affärsområde IT finansieras i 2010 års budget enligt följande - IT-infrastrukturmedel tkr - ersättning sålda IT-tjänster tkr - ersättning klienthyror tkr - ersättning telefonitjänster tkr Resultatet för 2010 beräknas till noll kronor. Årsbudgeten för IT-infrastrukturenheter har upprättats inom den ekonomiska ramen som erhållits för Den riktade reduceringen om 6 mkr (IT hyresprodukter) för 2009 har genomförts från 1 januari Detta har kunnat ske genom standardisering och automatisering vilket inneburit reducering av licenskostnader och neddragningar av arbetsinsatser. Priset på hyresprodukter sänktes gentemot kund med motsvarande belopp för Ytterligare riktad reducering om 10 mkr (IT infrastruktur) är hanterad i budgeten. Samtliga enheters möjligheter att reducera kostnaderna har gåtts igenom. Det som framförallt är beaktat är resultaten av de prisförhandlingar som sker med leverantörer vilket kommer att medföra lägre kostnader. När det gäller kostnader för programvaror och licenser kommer arbete att läggas ner för att hitta kostnadseffektiva lösningar för landstinget totalt. Den utbyggnad som sker av det trådlösa nätverket beräknas kunna reducera framtida kostnaderna för underhåll och utbyggnad av det fasta nätverket. 15(18)

16 När det gäller personalkostnader så har inga förändringar skett vad avser antalet tjänster 2010 jämfört med I personalbudgeten redovisas det totala behoven av resurser som finns inom affärsområde IT. Av dessa är i dagsläget ca 13 tjänster vakanta. Dessa ersätts till viss del av inhyrda konsulter. FC Kostnaderna för avskrivningar har för år 2010 beräknats till 39,1 mkr. Under 2009 har investeringsramen utökats med 18 mkr vilket ger ökade avskrivningskostnader för 2010 och framöver. Denna utökning finansieras genom omdisponeringar inom IT-infrastrukturbudgeten Investeringsplanen för 2010 uppgår till sammanlagt 29,8 mkr. Några förändringar i denna räknar vi inte med i dagsläget. BYGG OCH FASTIGHET Affärsområdet Bygg och Fastighet beräknas göra ett underskott på tkr. Modellen för beräkning av förvaltningsersättning gav felaktiga incitament sett ur ett landstingsövergripande perspektiv och har därför ändrats inför Förändringen innebär övergång från annan finansieringsform till hyresfinansiering. Justering av detta har inte kunnat göras fullt ut i beräkning av hyran för 2010 på grund av landstingets ekonomiska läge vilket ger ett underskott om tkr. Det beror således inte på en utökning av kostnaderna. Målsättningen är att tillsammans med landstingsledningen ta fram en handlingsplan under kvartal ett 2010 för hur detta ska kunna hanteras i budget för Övriga poster, såsom lokalbokning, inom Bygg och fastighet beräknas ge ett överskott om 330 tkr. Under 2010 kommer beräknas investeringarna i fastigheterna till 640 Mkr varav reinvesteringarna beräknas till 317 Mkr. Det innebär en nettoökning av kostnaden för avskrivningar och ränta 2010 med 55 Mkr. En del av kostnadsökningen täcks av nyttjandet av bashyresfond, 9 Mkr. Hyresintäkterna ökar med 52 Mkr varav den största ökningen beror på ökning av kapitalkostnaderna. Resterande ökning beror bla på att avsättningen till bashyresfond ökar med 4 Mkr och en godkänd utökning på Avtal och Service. Kostnaden för tomma lokaler beräknas till tkr vilket är en ökning med tkr jämfört med prognos Ökningen beror på LOA4 förändring men till största del på att reinvesteringar har gjorts i fastigheterna. Resultatet för fastigheterna beräknas till tkr. Underskottet uppstår i de fastigheter där LiÖ har externa hyresgäster och där stora reinvesteringar sker. Omförhandling av hyreskontrakt kommer att ske där avtalstiden löper ut under 2010 men nya hyresnivåer ger ingen effekt förrän Underskottet täcks i sin helhet av finansförvaltningen. 16(18)

17 FC Poster som påverkar Finansförvaltningen är: Kapitalkostnader tkr varav tkr är exklusive räntekostnad finansierad av bashyresfond Nettoavsättning bashyresfond 2010 är tkr och utgående balans på bashyreskapital 2010 beräknas till tkr Konstlånen beräknas öka med tkr 2010 och utgående balans har beräknats till tkr. Investeringar fastigheter I investeringsplanen tas behov av åtgärder upp. Dessa är identifierade tillsammans med verksamheten när det gäller byggnadsinventarier, efter statusbesiktningar på fastigheterna när det gäller reinvesteringar samt efter strategiska övergripande beslut när det gäller fastighetsinvesteringar. Fakta rörande åtgärden registreras och i de fall omfattningen är känd registreras även den. Det finns dock åtgärder som bara är kända som behov utan registrerad kostnad och denna registreras först när ytterligare information kring behov och omfattning finns. Att åtgärderna finns upptagna i planen innebär inte att beslut om investering finns utan det tas separat av LS eller LD för varje enskild investering. Investeringsplanen är därför indelad efter beslutade projekt, utredningar planerade projekt och övrigt. I de beslutade projekten i investeringsplanen för 2010 till 2012 är de stora investeringarna 59 Mkr på LiM, Huvudblocket 420 Mkr och Järngården 111 Mkr. Ej beslutade investeringar med i investeringsplan kan nämnas T-huset 213 Mkr. I lokalresursplanen anges planeringen mer i detalj. Nytillkomna projekt sedan investeringsplanen inlämnad 31 mars är: NIVA BRIVA RIVA tkr enligt LS-beslut Torkelbergsgatan tkr. 17(18)

18 FC FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kr år 2010, kr år 2011 samt kr år 2012, - att godkänna att planerat underhåll får utföras inom en ram av kronor. Försörjningscentrum Micael Antamo Produktionsenhetschef 18(18)

19 Blankett Försörjningscentr i Österg Resultaträkning (tkr) Budget 2010 Helårsbedömn 2009 Bokslut 2008 Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: Intäktsökningen beror på att hyrorna ökar. Kapitalkostnadens andel av hyran ökar då stora reinvesteringar sker. Landstingsbidragen minskar då verksamhet övergår till andra delar av LiÖ. Den höga lönekostnadsutvecklingen beror på en förskjutning från konsultkostnader till lönekostnader. Av verksamhet 2009 övergår i lön tkr till annan verksamhet och 700 tkr övertas från annan verksamhet. Avskrivningar och kapitalkostnaderna ökar beroende på att stora investeringar sker, främst reinvesteringar.

20 Blankett Försörjningscentr i Österg Kassaflödesanalys Budget 2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -656 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen: Av nya lån avser tkr lån till konst.

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-02-13 Dnr Dnr 1100648 99190000-0030-1998-0151/360 1 (43) Regionservice årsredovisning för år 2011 Ordförandens förslag 1. godkänner årsredovisning

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

2012-09-13 Dnr. Resurscentrum Affärsområde HR. Verksamhetsplan 2013. - strategiska mål - - framgångsfaktorer - - nyckelindikatorer

2012-09-13 Dnr. Resurscentrum Affärsområde HR. Verksamhetsplan 2013. - strategiska mål - - framgångsfaktorer - - nyckelindikatorer 2012-09-13 Dnr Resurscentrum Affärsområde HR Verksamhetsplan 2013 - strategiska mål - - framgångsfaktorer - - nyckelindikatorer 2012-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 AFFÄRSOMRÅDESCHEFENS

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer