Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget"

Transkript

1 Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

2 FC Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet 9 5. Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Årsbudget Förslag till beslut 18 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2010 Bilaga 2 Investeringsplan Bilaga 3 Personal- och kompetensbehov Bilaga 4 Lokalresursplan Bilaga 5 Planerat underhåll Bilaga 6 Resultaträkning fastigheter 2010 Bilaga 7 Nyckeltal fastigheter 2(18)

3 FC VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Försörjningscentrum (FC) är landstingets Facility Managementfunktion d v s ska erbjuda värdehöjande samordning av servicefunktioner åt kärnverksamheten, samt förvalta landstingets egendom och fastigheter så att de hålls i ett gott skick. För oss innebär Facility Management (FM) att utveckla konsten att få fastigheter, lokaler, IT-infrastruktur, dess miljö och utrustning att maximalt stödja landstingets verksamhet. FC ska erbjuda kunderna effektiva lösningar och kontinuerligt pröva och välja vem som producerar tjänsterna till bästa kvalitet och pris. FC kan producera tjänsterna internt men också tillämpa segmenterad outsourcing. FC ska ta ansvar för samordning och utveckling av servicetjänsterna och hantera tjänsteutbudet på ett sammanhållet och effektivt sätt. FCs produkter/tjänster och priser ska vara transparenta. Prisbilden ska vara konkurrenskraftig och inkludera täckning för utveckling och avveckling och varje tjänst ska bära sina egna kostnader. FC ska skapa få och tydliga kontaktvägar. Vision & Målbild FC KUNDFOKUS Genom en trevlig och hjälpsam attityd samt med ett positivt bemötande erbjuder vi personlig och professionell service samt mervärden för vården LiÖs och FCs verksamhet prioriteras så att ekonomi och kund alltid, och tillsammans, styr och påverkar våra val. Vi ifrågasätter våra val och där vi befinner oss. Det finns en lust till utmaningar och förändringar är alltid en möjlighet. Förebild Mervärde Ansvar Utveckling EKONOMI 3(18)

4 Uppdrag FC Syftet med uppdraget är att reglera förhållanden mellan uppdragsgivaren och FC avseende åtagandet att lösa tilldelade uppgifter med erforderlig kvalitet samt vara en god arbetsgivare och att ansvara för en god ekonomisk hushållning. Landstingets 3-årsbudget, finansplan och landstingsledningens verksamhetsplan utgör grunden för uppdraget. FC ska utifrån intentionerna i dessa planer och med en ekonomi i balans fullgöra sina åtaganden gentemot landstingsinterna och externa avtalsparter. FC ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster för landstingets verksamheter i Östergötlands län. FC ska ansvara för att landstingets investeringar i fastigheter behåller värde och funktion över tiden. Måluppfyllelse ska återrapporteras i enlighet med landstingsledningens uppföljning Förändringar i omvärlden eller i FCs situation som påverkar möjligheten att fullgöra uppdraget enligt ovan ska omedelbart rapporteras till Landstingsledningen. FCs verksamhet består av: Ledning och stab Bygg och fastighet (Fastighetsförvaltning och byggprojekt) IT (IT-infrastruktur och IT-drift) Avtal och service (Verksamhetsservice i extern och egen regi i enlighet med FCs uppdrag och verksamhetsidé) Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har FC ansvar för avtal och uppföljning. 4(18)

5 FC MEDBORGAR - KUNDPERSPEKTIVET Under 2009 har arbetet fortsatt med att renodla och koncentrera vår verksamhet mot Facilities Management (FM). Det övergripande syftet är att utnyttja landstingets samlade resurser inom Facilities Management så effektivt som möjligt. Effekten av förändringen är att förbättra arbetssätt, processflöden och organisationsstruktur för FM-verksamheten så att vi bättre kan möta uppdragsgivarens, kundernas och medarbetarnas behov samt ge bättre förutsättningar för utveckling och effektivisering. För tredje gången har landstinget i Östergötland genomfört en undersökning om kunders upplevda intryck av stödfunktionen Försörjningscentrum. Helhetsintrycket för FC uppgår i 2009 års undersökning till 3,4 på en femgradig skala. Snittet ligger i närheten av 2007 och 2006 års undersökningar som båda redovisade betyget 3,6. På frågor kring FCs personal har ett antal påstående kategoriserats i faktorerna Professionalism, Kvalitet, Kompetens och Utveckling. För samtliga affärsområden inom FC ges Utveckling det lägsta snittet och högst snitt ges för 3 av 4 affärsområden till faktorn Professionalism. Under hösten/vintern 2009 slutförs projektet Kommunikationsplan FC för att sedan implementeras i verksamheten fr o m Syftet med planen är att säkerställa en pågående och relevant kommunikationsprocess med samtliga kunder och intressenter samt att detta sker på ett likartat och strukturerat sätt. Kommunikationsplanen ska vidare bidra till en organisatorisk beteendeförändring mot ett mer marknadsorienterat synsätt och ett tydligare FC-gemensamt förhållningssätt gentemot kunder och uppdragsgivare. Under 2010 skall en systematisk och strukturerad kommunikation etableras med uppdragsgivaren (landstingsledningen). Detta i syfte att kontinuerligt utvärdera och förbättra FCs måluppfyllelse beträffande verksamhetsidé och uppdrag. Ett av FCs prioriterade projekt under de kommande åren är etableringen av en Kundtjänst. Målet är att kunden ska ha en väg in med personligt bemötande som upplevs pålitligt genom ett kvalitetssäkrat ärendehanteringssystem. Syftet med kundtjänsten är att underlätta, avlasta, förenkla och hjälpa våra kunder samtidigt som vi ser till att de får en enhetlig information. FCs mål med kundtjänsten är bl a att få en minskad kostnadsbild, snabb återkoppling av kundnöjdhet, enklare uppföljning av leverantörsavtal mm. Under 2010 kommer vår kundtjänst att kunna hantera felanmälan i interna och externa fastigheter, bygg- och fastighetsfrågor, rullande material och inbrottslarm kommer även övriga delar av FCs verksamhet att hanteras via kundtjänsten. 5(18)

6 FC Strategi 1: Leverera hög service och upplevt mervärde för landstingets verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Professionalism NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) Utveckling NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) Strategi 2: Upprätthålla god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Tillgänglighet NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) Enkla och tydliga kontaktvägar NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) 6(18)

7 FC FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Sedan hösten 2008 har FC jobbat med renodling och koncentration av sin verksamhet mot Facilities Management. Inför 2009 genomfördes en samorganisering av hela EA- och HR-processerna genom överlåtelse av FC/Adm till Resurscentrum. Dessutom samorganiserades affärsområde Bygg och affärsområde Fastighetsförvaltning inför Under året har även en rad mindre strukturförändringar genomförts t ex så har controllergruppens tandvårdsenhet flyttats över till ledningsstabens tandvårdsgrupp och controllergruppens säkerhets- och brandskyddsfunktioner har flyttats till affärsområde Bygg och fastighet. Under hösten planeras för ytterligare strukturförändringar för Miljöenheten, Landstingsarkivet, VårdNära Service (VNS), Sekreterarservice mm. I samband med årsskiftet 2009/2010 skapas ett nytt affärsområde inom FC, Avtal och Service. Affärsområdet kommer att bestå av nuvarande Servicecenter samt en utökad avtalsfunktion. Uppgiften för avtalsfunktionen är att ansvara för uppföljning och utvärdering av externa serviceavtal samt ansvara för att ta fram underlag för kommande upphandlingar för de områden som FC ansvarar för. Vi har även träffat en överenskommelse med NSC om att informationsdiskarna på US (södra och norra entrén) organisatoriskt flyttas över till Försörjningscentrum vid årsskiftet. Dessutom pågår arbetet med en fastighetsutvecklingsplan för US, en utökad samverkan med andra landsting kring vissa IT-frågor och en förbättrad och förenklad hyresmodell för landstinget bland mycket annat. I syfte att frigöra tid för vården har en översyn gjorts av nuvarande ombudsorganisationer. FC har, tillsammans med representanter från vården, ansvar för ett pilotprojekt på NSV. Projektet hanterar områdena, städ, kost, miljö, säkerhet/brand, textil samt telefoni. Under perioden skall alternativa lösningar till ombuden testas för att sedan utvärderas. Under 2010 har vi ambitionen att införa en strukturerad och systematisk benchmarking och omvärldsbevakning. Benchmarkingmodellen är baserad på SIQs modell och omvärldsbevakningen är baserad på Kairos Futures TAIDAmodell. Trots att vi inom FC anser oss jobba proaktivt och framåtriktat visar kundundersökningen att kunden har låg kännedom om FCs utvecklingsarbete. En tydlig tendens när det gäller svarsfördelningen är att en mycket stor andel, i vissa fall runt 60 procent, har valt alternativet Vet ej. En viktig förklaring finns sannolikt i att man har en knapphändig inblick i hur FC arbetar internt 7(18)

8 FC Om kundernas insyn och förståelse för FCs interna arbete kan förbättras ökar också möjligheten för dem att kunna ge betydelsefulla förslag på vilka lösningar och förbättringar som skulle effektivisera och utveckla deras verksamhet. En ökad kunskap om affärsområdenas arbete och utbud av tjänster skulle med stor sannolikhet även leda till ett ökat användande av FC som stödfunktion. Strategi 1: Erbjuda lösningar och förbättringar som gör att kundens verksamhet utvecklas och effektiviseras. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Kommunikation NöjdKundIndex - NKI (faktor 3,0 (2009) 3,2 (2010) Utveckling) Strategi 2: FM-verksamhet med god framtidsberedskap och förbättringskunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Förmåga till framtidsberedskap Andel affärsområden som genomför och presenterar omvärldsbevakning och framtidsanalys 0 % (2009) 100 % 8(18)

9 FC PROCESSPERSPEKTIVET Våra arbetsflöden och processer ska vara kända i organisationen. Vi behöver ständigt gå igenom och effektivisera vårt arbetssätt för att sträva efter att arbeta på ett länsövergripande sätt. FC har som mål att år 2012 vara och uppfattas såsom värdeskapande m a o en verksamhet som arbetar Lean-inspirerat och som låter behov styra verksamhet och organisation. En del i att arbeta på detta sätt innebär att skapa kontinuerliga processflöden vilket är ett arbete som kommer att kräva omfattande insatser under det kommande året. Exempel på detta är samarbetet med vissa prioriterade leverantörer som skall utvecklas mot en partneringrelation där fokus ska vara på att skapa en exceptionellt bra leverans med mycket låga kostnader. Inom IT sker arbete med att fortsätta att anpassa IT organisationen för att på bästa möjliga sätt stödja verksamhetskritiska system och dygnet runt-service samt förbättra de reaktiva processerna (felavhjälpning) och proaktiva processerna (övervakning). Vissa prioriterade processer är identifierade och under 2009 har såväl processkartläggningar som utveckling av dessa processer påbörjats. Exempel på dessa processer är förvaltnings- och projektprocessen inom fastighetsområdet, hyresprocessen, investeringsprocessen och avtalsprocessen. Målsättningen inom Bygg och Fastighet är att investeringsprocessen tillsammans med hyresprocessen ska vara redo för kvalitetscertifiering enligt ISO 9000 under Inom det nya affärsområdet, Avtal och service, kommer bl a en förstärkt avtalsfunktion att finnas. I avtalsenheten/-funktionen ska inledningsvis ett antal avtal att lyftas in, med målsättning att såväl avtal som tilläggsavtal blir enhetens ansvar. I ett längre perspektiv bör så många avtal som möjligt vara avtalsenhetens ansvar. Detta ger bättre förutsättningar för en enhetlig och effektiv styrmodell där rådighet och incitament är knutna till samma organisation. Hanteringen av våra servicetjänstleveranser kommer på detta sätt att effektiviseras. Uppföljningen av avtalen ska ske på en operationell, taktisk och en strategisk nivå. Eskalering mellan de olika nivåerna ska ske vid behov. Enheten ska definiera en enhetlig process enligt vilken man ska arbeta med uppföljning av avtalen dessutom ska prioriterade avtal utses genom att mäta de arbetsinsatser respektive avtal kräver. Vidare ska mätetal tas fram för respektive avtal t ex uppföljning, frekvenser och NöjdKundIndex. 9(18)

10 FC Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar mervärde Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Väldefinierade och kända Identifiera prioriterade processer Inget 100 % processer ingångsvärde (2010) Kartlägga prioriterade processer Benchmarking (2009) Inget ingångsvärde (2009) Inget ingångsvärde (2009) 100 % (2010) 1 benchmarking per prioriterad process Strategi 2: Bibehålla hög tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Stabil IT-infrastruktur Max antal totalstopp 0 (200908) 0/år Etablera kundtjänst Svarstid 0 5 signaler/ 30 sek Återkopplingstid 0 3 dagar 10(18)

11 FC MEDARBETARPERSPEKTIVET I en kunskapsorganisation som FC är medarbetarnas kompetens den enskilt vikigaste faktorn för att möta framtida behov av Facilities Management. Det är viktigt att medarbetarna ges möjlighet till vidareutveckling utifrån verksamhetens behov. Det är viktigt att FC är en attraktiv arbetsgivare och att detta är upplevelsen hos såväl nuvarande som potentiella medarbetare. En attraktiv arbetsplats skapas bl a genom ett tydligt ledarskap och möjlighet till medinflytande i arbetsplatsens utveckling. Ansvar och befogenheter ska vara så decentraliserade som möjligt. Alla ledningsnivåer i FC ska känna att de har ett lokalt mandat. Detta innebär att ansvara för att ingångna avtal, uppdrag och ekonomiska ramar efterföljs utifrån det ansvar som respektive verksamhetsområde har. FC strävar efter chefer som är goda ledare. En chef företräder inte bara sin egen verksamhet utan har även ansvar för helheten i FC. Chefen förväntas beskriva uppdraget tydligt i dialog med medarbetarna och omsätta det till förståeliga mål och uppgifter. En viktig uppgift för ledaren är utvecklings-, kvalitets- och förbättringsarbete. Det är vikigt att medarbetarna ges förutsättningar och tillräckliga kunskaper för att kunna driva ett sådant arbete. Under september 2009 genomfördes FCs medarbetarenkät. Analysen pågår och under oktober presenteras resultatet för samtliga anställda inom FC. En preliminär bedömning är att den pågående förändringen, som organisationen befinner sig i sedan en tid tillbaka, präglar resultatet av undersökningen. Tydliga förbättringsområden är information och kommunikation som är områden som inte fungerat tillfredsställande under den pågående förändringsprocessen. Resultaten ligger generellt på en nivå som övriga delar av landstinget (på jämförbara frågor) men vårt mål är ett resultat som överträffar landstingets resultat i alla delar. Arbetet med FCs Målbild 2012, och konkretiseringen av denna inom respektive affärsområde/enhet, kommer med stor säkerhet medföra att samtliga anställda inom FC agerar såsom en förebild, levererar mervärde till landstingets olika verksamheter, tar ansvar och blir mer utvecklingsinriktade. Detta tillsammans med bra ledar- och medarbetarskap kommer att ge resultat i organisationen och i kommande medarbetarundersökning. Inom affärsområdet Bygg och Fastighet har en ny omgång av utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör genomförts. Programmet är en kombination av ett individuellt utvecklingsprogram och en organisationsutveckling. I september startade även ett sedan länge planerat ledarutvecklingsprogram för ickechefer. Deltagarna har antagits genom ett ansökningsförfarande för att skapa högsta möjliga motivation och engagemang. En utvärdering kommer att ske efter programmets slut för att eventuellt utökas till andra medarbetare. 11(18)

12 FC Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Ledningens engagemang NMI (Ledarskap) 61 % (2009) 65 % (2010) Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Nöjda och stolta medarbetare NMI (Nöjd) 55 % (2009) 60 % (2010) NMI (Stolt) 76 % (2009) 78 % (2010) Strategi 3: FC en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarna Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde En hälsofrämjande arbetsplats Total genomsnittlig sjukfrånvaro som är lägre än 5 % 3,35 % (dec 2008) 3,35 % (2010) Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete 100 % (2009) 100 % (2010) 12(18)

13 FC EKONOMIPERSPEKTIVET 2009 års resultat beräknas bli tkr enligt DÅ 08. Det negativa prognostiserade resultatet beror på att Landstingsarkivet inte är finansierat till sin helhet samt att affärsområde Bygg och Fastighet har ett negativt resultat. Landstingsarkivets finansiering diskuteras med Ledningsstaben och goda förhoppningar finns om en lösning till Bygg och Fastighets negativa resultat beror på extrainsatser i samband med förbättring och förenkling av hyressystemet. Arbetet med processkartläggning och processförbättring kommer att fortgå inom samtliga affärsområden. Genom säkerställda processer och, standardiserade samt effektiviserade arbetssätt, verkar FC för att effektiviseringsvinster kan göras. Detta möjliggör sänkta kostnader inom FC och medför därmed lägre kostnader för kunderna. Varje affärsområde fortsätter att kontinuerligt arbeta med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. FC ska erbjuda konkurrenskraftiga priser. Detta säkerställs genom jämförelser mellan FCs tjänsteutbud och prisbilden på jämförbara tjänster på externa marknaden. Detta resulterar i att tjänsterna prövas för att lämplig driftsform skall användas, in house eller segmenterad outsourcing. Exempel på ovan är: Grindhantering i alla pågående projekt med kvartalsvis projektrapportering med slutkostnadsprognoser Automatisering ersätter enklare IT-konsulttjänster En stor utmaning för en intern stödfunktion likt FC är att många åtgärder som görs i syfte att förbättra för kunden/vården är åtgärder som påverkar FCs kostnadsmassa negativt. Exempel på detta är satsningar på drifts- och energioptimering som görs för att minska landstingets totala kostnader men delar av kostnaderna tas av FC med en resultatförsämring som följd. Denna pedagogiska utmaning måste hanteras i dialog med kund och uppdragsgivare och är en väsentlig del av vår ekonomiska kommunikation. Resultatet för 2010 beräknas bli tkr. Det negativa resultatet beror på att affärsområde Bygg och fastighet gör ett underskott på tkr på grund av att modellen för beräkning av förvaltningsersättning har ändrats. Dessutom finns det en risk att enheten Foto tappar intäkter för ID-kort om 600 tkr som en följd av pågående test av ny tillämpning av id-kortsfotografering. Inga beslut är fattade avseende ny tillämpning. Underskottet täcks av balanserat resultat. Sedan tidigare beslutare besparingsåtgärder för 2010 ligger fast. 13(18)

14 FC Den höga lönekostnadsutvecklingen beror till största delen på att det för främst IT men även för Bygg och Fastighet är en förskjutning från konsultkostnader till lönekostnader i form av vakanta tjänster vilket utgör 97 % av lönekostnadsökningen. De utökningar som sker består av affärsområdeschef till Avtal och Service samt två avtalscontroller, bemanning av infodiskarna på US och en fastighetsförvaltare. Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Balans mellan intäkter och kostnader FCs resultat tkr (DÅ ) tkr (2010) Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling 17,3 % (2010) FCs totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år -26,9 % 1 (DÅ ) 1 Ingångsvärdet är negativt då affärsområdet Administration (92 personer) övergått till REC fr o m 1 januari (18)

15 FC ÅRSBUDGET Resultatet för 2010 beräknas bli tkr, med en total omsättning om tkr. Det negativa resultatet beror på att Bygg och fastighet gör ett underskott på tkr på grund av att modellen för beräkning av förvaltningsersättning har ändrats samt att fotoverksamheten budgeterats för en eventuell intäktsminskning för ID-kort om 600 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, tkr. AVTAL OCH SERVICE Inom affärsområdet Avtal och Service finansieras området Avtal via hyran. Inom området Service finansieras Säkerhetssamordnarna genom landstingsbidrag, övriga delar finansieras genom ersättning för sålda tjänster. Resultatet för affärsområde Avtal och Service beräknas bli -600 tkr. För närvarande pågår ett projekt för test av ny typ av ID-kort. Hantering av IDkort kan bli mer av it-teknisk karaktär vilket eventuellt innebär att Foto tappar intäkter för ID-kort. Andra intäkter som ska ersätta detta eventuella bortfall har det inte budgeterats för. Övriga enheter inom affärsområden beräknas ha full kostnadstäckning. IT Verksamheten inom affärsområde IT finansieras i 2010 års budget enligt följande - IT-infrastrukturmedel tkr - ersättning sålda IT-tjänster tkr - ersättning klienthyror tkr - ersättning telefonitjänster tkr Resultatet för 2010 beräknas till noll kronor. Årsbudgeten för IT-infrastrukturenheter har upprättats inom den ekonomiska ramen som erhållits för Den riktade reduceringen om 6 mkr (IT hyresprodukter) för 2009 har genomförts från 1 januari Detta har kunnat ske genom standardisering och automatisering vilket inneburit reducering av licenskostnader och neddragningar av arbetsinsatser. Priset på hyresprodukter sänktes gentemot kund med motsvarande belopp för Ytterligare riktad reducering om 10 mkr (IT infrastruktur) är hanterad i budgeten. Samtliga enheters möjligheter att reducera kostnaderna har gåtts igenom. Det som framförallt är beaktat är resultaten av de prisförhandlingar som sker med leverantörer vilket kommer att medföra lägre kostnader. När det gäller kostnader för programvaror och licenser kommer arbete att läggas ner för att hitta kostnadseffektiva lösningar för landstinget totalt. Den utbyggnad som sker av det trådlösa nätverket beräknas kunna reducera framtida kostnaderna för underhåll och utbyggnad av det fasta nätverket. 15(18)

16 När det gäller personalkostnader så har inga förändringar skett vad avser antalet tjänster 2010 jämfört med I personalbudgeten redovisas det totala behoven av resurser som finns inom affärsområde IT. Av dessa är i dagsläget ca 13 tjänster vakanta. Dessa ersätts till viss del av inhyrda konsulter. FC Kostnaderna för avskrivningar har för år 2010 beräknats till 39,1 mkr. Under 2009 har investeringsramen utökats med 18 mkr vilket ger ökade avskrivningskostnader för 2010 och framöver. Denna utökning finansieras genom omdisponeringar inom IT-infrastrukturbudgeten Investeringsplanen för 2010 uppgår till sammanlagt 29,8 mkr. Några förändringar i denna räknar vi inte med i dagsläget. BYGG OCH FASTIGHET Affärsområdet Bygg och Fastighet beräknas göra ett underskott på tkr. Modellen för beräkning av förvaltningsersättning gav felaktiga incitament sett ur ett landstingsövergripande perspektiv och har därför ändrats inför Förändringen innebär övergång från annan finansieringsform till hyresfinansiering. Justering av detta har inte kunnat göras fullt ut i beräkning av hyran för 2010 på grund av landstingets ekonomiska läge vilket ger ett underskott om tkr. Det beror således inte på en utökning av kostnaderna. Målsättningen är att tillsammans med landstingsledningen ta fram en handlingsplan under kvartal ett 2010 för hur detta ska kunna hanteras i budget för Övriga poster, såsom lokalbokning, inom Bygg och fastighet beräknas ge ett överskott om 330 tkr. Under 2010 kommer beräknas investeringarna i fastigheterna till 640 Mkr varav reinvesteringarna beräknas till 317 Mkr. Det innebär en nettoökning av kostnaden för avskrivningar och ränta 2010 med 55 Mkr. En del av kostnadsökningen täcks av nyttjandet av bashyresfond, 9 Mkr. Hyresintäkterna ökar med 52 Mkr varav den största ökningen beror på ökning av kapitalkostnaderna. Resterande ökning beror bla på att avsättningen till bashyresfond ökar med 4 Mkr och en godkänd utökning på Avtal och Service. Kostnaden för tomma lokaler beräknas till tkr vilket är en ökning med tkr jämfört med prognos Ökningen beror på LOA4 förändring men till största del på att reinvesteringar har gjorts i fastigheterna. Resultatet för fastigheterna beräknas till tkr. Underskottet uppstår i de fastigheter där LiÖ har externa hyresgäster och där stora reinvesteringar sker. Omförhandling av hyreskontrakt kommer att ske där avtalstiden löper ut under 2010 men nya hyresnivåer ger ingen effekt förrän Underskottet täcks i sin helhet av finansförvaltningen. 16(18)

17 FC Poster som påverkar Finansförvaltningen är: Kapitalkostnader tkr varav tkr är exklusive räntekostnad finansierad av bashyresfond Nettoavsättning bashyresfond 2010 är tkr och utgående balans på bashyreskapital 2010 beräknas till tkr Konstlånen beräknas öka med tkr 2010 och utgående balans har beräknats till tkr. Investeringar fastigheter I investeringsplanen tas behov av åtgärder upp. Dessa är identifierade tillsammans med verksamheten när det gäller byggnadsinventarier, efter statusbesiktningar på fastigheterna när det gäller reinvesteringar samt efter strategiska övergripande beslut när det gäller fastighetsinvesteringar. Fakta rörande åtgärden registreras och i de fall omfattningen är känd registreras även den. Det finns dock åtgärder som bara är kända som behov utan registrerad kostnad och denna registreras först när ytterligare information kring behov och omfattning finns. Att åtgärderna finns upptagna i planen innebär inte att beslut om investering finns utan det tas separat av LS eller LD för varje enskild investering. Investeringsplanen är därför indelad efter beslutade projekt, utredningar planerade projekt och övrigt. I de beslutade projekten i investeringsplanen för 2010 till 2012 är de stora investeringarna 59 Mkr på LiM, Huvudblocket 420 Mkr och Järngården 111 Mkr. Ej beslutade investeringar med i investeringsplan kan nämnas T-huset 213 Mkr. I lokalresursplanen anges planeringen mer i detalj. Nytillkomna projekt sedan investeringsplanen inlämnad 31 mars är: NIVA BRIVA RIVA tkr enligt LS-beslut Torkelbergsgatan tkr. 17(18)

18 FC FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kr år 2010, kr år 2011 samt kr år 2012, - att godkänna att planerat underhåll får utföras inom en ram av kronor. Försörjningscentrum Micael Antamo Produktionsenhetschef 18(18)

19 Blankett Försörjningscentr i Österg Resultaträkning (tkr) Budget 2010 Helårsbedömn 2009 Bokslut 2008 Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: Intäktsökningen beror på att hyrorna ökar. Kapitalkostnadens andel av hyran ökar då stora reinvesteringar sker. Landstingsbidragen minskar då verksamhet övergår till andra delar av LiÖ. Den höga lönekostnadsutvecklingen beror på en förskjutning från konsultkostnader till lönekostnader. Av verksamhet 2009 övergår i lön tkr till annan verksamhet och 700 tkr övertas från annan verksamhet. Avskrivningar och kapitalkostnaderna ökar beroende på att stora investeringar sker, främst reinvesteringar.

20 Blankett Försörjningscentr i Österg Kassaflödesanalys Budget 2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -656 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen: Av nya lån avser tkr lån till konst.

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2010 FM centrum

Delårsrapport Jan-mars 2010 FM centrum Delårsrapport Jan-mars 2010 FM centrum 2010-04-21 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

FM centrums verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget. Enhetens eventuella omslagsbild

FM centrums verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget. Enhetens eventuella omslagsbild FM centrums verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Enhetens eventuella omslagsbild FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Kundperspektivet 6 3.

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

FC Verksamhetsplan, 2012

FC Verksamhetsplan, 2012 FC Verksamhetsplan, -11-29 -11-29.doc 1/9 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom september. 1. Investeringsplan 371 808 645 000 611 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 För perioden är investeringsprognoserna

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Fastighetsinvestering ombyggnad av ny lokal för Folktandvården Hageby

Fastighetsinvestering ombyggnad av ny lokal för Folktandvården Hageby BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Cecilia Malmberg 2013-11-19 LiÖ 2013-1115 Landstingsstyrelsen Fastighetsinvestering ombyggnad av ny lokal för Folktandvården Hageby Bakgrund Tandvårdskliniken (FTV)

Läs mer

Investeringsplan 2015-2017 FM centrum

Investeringsplan 2015-2017 FM centrum FC 2014-094 Landstingsstyrelsen Investeringsplan 2015-2017 FM centrum FM centrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 1 136 620 tkr år 2015, 1 354 620 tkr år

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Investeringsplan FM centrum

Investeringsplan FM centrum FC-2011-73 Landstingsstyrelsen Investeringsplan 2012-2014 FM centrum FM centrum föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 1 008 350 tkr år 2012, 1 253 700 tkr år

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

FC Helårsbedömning 03, 2011

FC Helårsbedömning 03, 2011 _03.doc FC Helårsbedömning 03, -03-25 1/7 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom februari. 1. Investeringsplan 55 820 790 000 611 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 er för investeringsnivåer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Resurscentrum verksamhetsplan 2010

Resurscentrum verksamhetsplan 2010 Resurscentrum verksamhetsplan 2010 1 Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetsidé 3 LANDSTINGETS VISION... 3 RESURSCENTRUMS VERKSAMHETSIDÉ... 3 RESURSCENTRUMS UPPDRAG... 3 2. Kundperspektivet 4 3.

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

PrioriteringsCentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

PrioriteringsCentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget PrioriteringsCentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-09-26

Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-09-26 ngar//535/delårsrapp 1(5) Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per 2002-08 Verksamhet LFU projekt Drift och underhåll på fastigheterna har under årets första åtta månader bedrivits enligt fastlagda planer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2010 FM centrum

Delårsrapport Jan-okt 2010 FM centrum Delårsrapport Jan-okt 2010 FM centrum FC 2010-000128 2010-11-23 sidan 2 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 EKONOMIPERSPEKTIVET... 4 EKONOMISK REDOVISNING

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

V å r d p r o c e s s c e n t r u m verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

V å r d p r o c e s s c e n t r u m verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget V å r d p r o c e s s c e n t r u m verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. Medborgar kundperspektivet 4 3. Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Försörjningscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 FC 2008-1413 Försörjningscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2011 FM centrum

Delårsrapport Jan-okt 2011 FM centrum Delårsrapport Jan-okt 2011 FM centrum FC 2011-00056 2011-11-24 sidan 2 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 EKONOMIPERSPEKTIVET...

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

UNIVERSITETSSJUKHUSET

UNIVERSITETSSJUKHUSET *) Planeringsläge VO I UNIVERSITETSSJUKHUSET 1 Interna kunder 1.1 Huvudblocket Akutvårdavdelningar omb/upprustning AC 2 000 0206 5 000 6 Anpassningar för BB-samvård BKC 300 1 Förlossningen omb./upprustning

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer