Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget"

Transkript

1 Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

2 FC Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet 9 5. Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Årsbudget Förslag till beslut 18 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2010 Bilaga 2 Investeringsplan Bilaga 3 Personal- och kompetensbehov Bilaga 4 Lokalresursplan Bilaga 5 Planerat underhåll Bilaga 6 Resultaträkning fastigheter 2010 Bilaga 7 Nyckeltal fastigheter 2(18)

3 FC VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Försörjningscentrum (FC) är landstingets Facility Managementfunktion d v s ska erbjuda värdehöjande samordning av servicefunktioner åt kärnverksamheten, samt förvalta landstingets egendom och fastigheter så att de hålls i ett gott skick. För oss innebär Facility Management (FM) att utveckla konsten att få fastigheter, lokaler, IT-infrastruktur, dess miljö och utrustning att maximalt stödja landstingets verksamhet. FC ska erbjuda kunderna effektiva lösningar och kontinuerligt pröva och välja vem som producerar tjänsterna till bästa kvalitet och pris. FC kan producera tjänsterna internt men också tillämpa segmenterad outsourcing. FC ska ta ansvar för samordning och utveckling av servicetjänsterna och hantera tjänsteutbudet på ett sammanhållet och effektivt sätt. FCs produkter/tjänster och priser ska vara transparenta. Prisbilden ska vara konkurrenskraftig och inkludera täckning för utveckling och avveckling och varje tjänst ska bära sina egna kostnader. FC ska skapa få och tydliga kontaktvägar. Vision & Målbild FC KUNDFOKUS Genom en trevlig och hjälpsam attityd samt med ett positivt bemötande erbjuder vi personlig och professionell service samt mervärden för vården LiÖs och FCs verksamhet prioriteras så att ekonomi och kund alltid, och tillsammans, styr och påverkar våra val. Vi ifrågasätter våra val och där vi befinner oss. Det finns en lust till utmaningar och förändringar är alltid en möjlighet. Förebild Mervärde Ansvar Utveckling EKONOMI 3(18)

4 Uppdrag FC Syftet med uppdraget är att reglera förhållanden mellan uppdragsgivaren och FC avseende åtagandet att lösa tilldelade uppgifter med erforderlig kvalitet samt vara en god arbetsgivare och att ansvara för en god ekonomisk hushållning. Landstingets 3-årsbudget, finansplan och landstingsledningens verksamhetsplan utgör grunden för uppdraget. FC ska utifrån intentionerna i dessa planer och med en ekonomi i balans fullgöra sina åtaganden gentemot landstingsinterna och externa avtalsparter. FC ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster för landstingets verksamheter i Östergötlands län. FC ska ansvara för att landstingets investeringar i fastigheter behåller värde och funktion över tiden. Måluppfyllelse ska återrapporteras i enlighet med landstingsledningens uppföljning Förändringar i omvärlden eller i FCs situation som påverkar möjligheten att fullgöra uppdraget enligt ovan ska omedelbart rapporteras till Landstingsledningen. FCs verksamhet består av: Ledning och stab Bygg och fastighet (Fastighetsförvaltning och byggprojekt) IT (IT-infrastruktur och IT-drift) Avtal och service (Verksamhetsservice i extern och egen regi i enlighet med FCs uppdrag och verksamhetsidé) Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har FC ansvar för avtal och uppföljning. 4(18)

5 FC MEDBORGAR - KUNDPERSPEKTIVET Under 2009 har arbetet fortsatt med att renodla och koncentrera vår verksamhet mot Facilities Management (FM). Det övergripande syftet är att utnyttja landstingets samlade resurser inom Facilities Management så effektivt som möjligt. Effekten av förändringen är att förbättra arbetssätt, processflöden och organisationsstruktur för FM-verksamheten så att vi bättre kan möta uppdragsgivarens, kundernas och medarbetarnas behov samt ge bättre förutsättningar för utveckling och effektivisering. För tredje gången har landstinget i Östergötland genomfört en undersökning om kunders upplevda intryck av stödfunktionen Försörjningscentrum. Helhetsintrycket för FC uppgår i 2009 års undersökning till 3,4 på en femgradig skala. Snittet ligger i närheten av 2007 och 2006 års undersökningar som båda redovisade betyget 3,6. På frågor kring FCs personal har ett antal påstående kategoriserats i faktorerna Professionalism, Kvalitet, Kompetens och Utveckling. För samtliga affärsområden inom FC ges Utveckling det lägsta snittet och högst snitt ges för 3 av 4 affärsområden till faktorn Professionalism. Under hösten/vintern 2009 slutförs projektet Kommunikationsplan FC för att sedan implementeras i verksamheten fr o m Syftet med planen är att säkerställa en pågående och relevant kommunikationsprocess med samtliga kunder och intressenter samt att detta sker på ett likartat och strukturerat sätt. Kommunikationsplanen ska vidare bidra till en organisatorisk beteendeförändring mot ett mer marknadsorienterat synsätt och ett tydligare FC-gemensamt förhållningssätt gentemot kunder och uppdragsgivare. Under 2010 skall en systematisk och strukturerad kommunikation etableras med uppdragsgivaren (landstingsledningen). Detta i syfte att kontinuerligt utvärdera och förbättra FCs måluppfyllelse beträffande verksamhetsidé och uppdrag. Ett av FCs prioriterade projekt under de kommande åren är etableringen av en Kundtjänst. Målet är att kunden ska ha en väg in med personligt bemötande som upplevs pålitligt genom ett kvalitetssäkrat ärendehanteringssystem. Syftet med kundtjänsten är att underlätta, avlasta, förenkla och hjälpa våra kunder samtidigt som vi ser till att de får en enhetlig information. FCs mål med kundtjänsten är bl a att få en minskad kostnadsbild, snabb återkoppling av kundnöjdhet, enklare uppföljning av leverantörsavtal mm. Under 2010 kommer vår kundtjänst att kunna hantera felanmälan i interna och externa fastigheter, bygg- och fastighetsfrågor, rullande material och inbrottslarm kommer även övriga delar av FCs verksamhet att hanteras via kundtjänsten. 5(18)

6 FC Strategi 1: Leverera hög service och upplevt mervärde för landstingets verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Professionalism NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) Utveckling NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) Strategi 2: Upprätthålla god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Tillgänglighet NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) Enkla och tydliga kontaktvägar NöjdKundIndex - NKI 3,4 (2009) 3,6 (2010) 6(18)

7 FC FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Sedan hösten 2008 har FC jobbat med renodling och koncentration av sin verksamhet mot Facilities Management. Inför 2009 genomfördes en samorganisering av hela EA- och HR-processerna genom överlåtelse av FC/Adm till Resurscentrum. Dessutom samorganiserades affärsområde Bygg och affärsområde Fastighetsförvaltning inför Under året har även en rad mindre strukturförändringar genomförts t ex så har controllergruppens tandvårdsenhet flyttats över till ledningsstabens tandvårdsgrupp och controllergruppens säkerhets- och brandskyddsfunktioner har flyttats till affärsområde Bygg och fastighet. Under hösten planeras för ytterligare strukturförändringar för Miljöenheten, Landstingsarkivet, VårdNära Service (VNS), Sekreterarservice mm. I samband med årsskiftet 2009/2010 skapas ett nytt affärsområde inom FC, Avtal och Service. Affärsområdet kommer att bestå av nuvarande Servicecenter samt en utökad avtalsfunktion. Uppgiften för avtalsfunktionen är att ansvara för uppföljning och utvärdering av externa serviceavtal samt ansvara för att ta fram underlag för kommande upphandlingar för de områden som FC ansvarar för. Vi har även träffat en överenskommelse med NSC om att informationsdiskarna på US (södra och norra entrén) organisatoriskt flyttas över till Försörjningscentrum vid årsskiftet. Dessutom pågår arbetet med en fastighetsutvecklingsplan för US, en utökad samverkan med andra landsting kring vissa IT-frågor och en förbättrad och förenklad hyresmodell för landstinget bland mycket annat. I syfte att frigöra tid för vården har en översyn gjorts av nuvarande ombudsorganisationer. FC har, tillsammans med representanter från vården, ansvar för ett pilotprojekt på NSV. Projektet hanterar områdena, städ, kost, miljö, säkerhet/brand, textil samt telefoni. Under perioden skall alternativa lösningar till ombuden testas för att sedan utvärderas. Under 2010 har vi ambitionen att införa en strukturerad och systematisk benchmarking och omvärldsbevakning. Benchmarkingmodellen är baserad på SIQs modell och omvärldsbevakningen är baserad på Kairos Futures TAIDAmodell. Trots att vi inom FC anser oss jobba proaktivt och framåtriktat visar kundundersökningen att kunden har låg kännedom om FCs utvecklingsarbete. En tydlig tendens när det gäller svarsfördelningen är att en mycket stor andel, i vissa fall runt 60 procent, har valt alternativet Vet ej. En viktig förklaring finns sannolikt i att man har en knapphändig inblick i hur FC arbetar internt 7(18)

8 FC Om kundernas insyn och förståelse för FCs interna arbete kan förbättras ökar också möjligheten för dem att kunna ge betydelsefulla förslag på vilka lösningar och förbättringar som skulle effektivisera och utveckla deras verksamhet. En ökad kunskap om affärsområdenas arbete och utbud av tjänster skulle med stor sannolikhet även leda till ett ökat användande av FC som stödfunktion. Strategi 1: Erbjuda lösningar och förbättringar som gör att kundens verksamhet utvecklas och effektiviseras. Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Kommunikation NöjdKundIndex - NKI (faktor 3,0 (2009) 3,2 (2010) Utveckling) Strategi 2: FM-verksamhet med god framtidsberedskap och förbättringskunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Förmåga till framtidsberedskap Andel affärsområden som genomför och presenterar omvärldsbevakning och framtidsanalys 0 % (2009) 100 % 8(18)

9 FC PROCESSPERSPEKTIVET Våra arbetsflöden och processer ska vara kända i organisationen. Vi behöver ständigt gå igenom och effektivisera vårt arbetssätt för att sträva efter att arbeta på ett länsövergripande sätt. FC har som mål att år 2012 vara och uppfattas såsom värdeskapande m a o en verksamhet som arbetar Lean-inspirerat och som låter behov styra verksamhet och organisation. En del i att arbeta på detta sätt innebär att skapa kontinuerliga processflöden vilket är ett arbete som kommer att kräva omfattande insatser under det kommande året. Exempel på detta är samarbetet med vissa prioriterade leverantörer som skall utvecklas mot en partneringrelation där fokus ska vara på att skapa en exceptionellt bra leverans med mycket låga kostnader. Inom IT sker arbete med att fortsätta att anpassa IT organisationen för att på bästa möjliga sätt stödja verksamhetskritiska system och dygnet runt-service samt förbättra de reaktiva processerna (felavhjälpning) och proaktiva processerna (övervakning). Vissa prioriterade processer är identifierade och under 2009 har såväl processkartläggningar som utveckling av dessa processer påbörjats. Exempel på dessa processer är förvaltnings- och projektprocessen inom fastighetsområdet, hyresprocessen, investeringsprocessen och avtalsprocessen. Målsättningen inom Bygg och Fastighet är att investeringsprocessen tillsammans med hyresprocessen ska vara redo för kvalitetscertifiering enligt ISO 9000 under Inom det nya affärsområdet, Avtal och service, kommer bl a en förstärkt avtalsfunktion att finnas. I avtalsenheten/-funktionen ska inledningsvis ett antal avtal att lyftas in, med målsättning att såväl avtal som tilläggsavtal blir enhetens ansvar. I ett längre perspektiv bör så många avtal som möjligt vara avtalsenhetens ansvar. Detta ger bättre förutsättningar för en enhetlig och effektiv styrmodell där rådighet och incitament är knutna till samma organisation. Hanteringen av våra servicetjänstleveranser kommer på detta sätt att effektiviseras. Uppföljningen av avtalen ska ske på en operationell, taktisk och en strategisk nivå. Eskalering mellan de olika nivåerna ska ske vid behov. Enheten ska definiera en enhetlig process enligt vilken man ska arbeta med uppföljning av avtalen dessutom ska prioriterade avtal utses genom att mäta de arbetsinsatser respektive avtal kräver. Vidare ska mätetal tas fram för respektive avtal t ex uppföljning, frekvenser och NöjdKundIndex. 9(18)

10 FC Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar mervärde Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Väldefinierade och kända Identifiera prioriterade processer Inget 100 % processer ingångsvärde (2010) Kartlägga prioriterade processer Benchmarking (2009) Inget ingångsvärde (2009) Inget ingångsvärde (2009) 100 % (2010) 1 benchmarking per prioriterad process Strategi 2: Bibehålla hög tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Stabil IT-infrastruktur Max antal totalstopp 0 (200908) 0/år Etablera kundtjänst Svarstid 0 5 signaler/ 30 sek Återkopplingstid 0 3 dagar 10(18)

11 FC MEDARBETARPERSPEKTIVET I en kunskapsorganisation som FC är medarbetarnas kompetens den enskilt vikigaste faktorn för att möta framtida behov av Facilities Management. Det är viktigt att medarbetarna ges möjlighet till vidareutveckling utifrån verksamhetens behov. Det är viktigt att FC är en attraktiv arbetsgivare och att detta är upplevelsen hos såväl nuvarande som potentiella medarbetare. En attraktiv arbetsplats skapas bl a genom ett tydligt ledarskap och möjlighet till medinflytande i arbetsplatsens utveckling. Ansvar och befogenheter ska vara så decentraliserade som möjligt. Alla ledningsnivåer i FC ska känna att de har ett lokalt mandat. Detta innebär att ansvara för att ingångna avtal, uppdrag och ekonomiska ramar efterföljs utifrån det ansvar som respektive verksamhetsområde har. FC strävar efter chefer som är goda ledare. En chef företräder inte bara sin egen verksamhet utan har även ansvar för helheten i FC. Chefen förväntas beskriva uppdraget tydligt i dialog med medarbetarna och omsätta det till förståeliga mål och uppgifter. En viktig uppgift för ledaren är utvecklings-, kvalitets- och förbättringsarbete. Det är vikigt att medarbetarna ges förutsättningar och tillräckliga kunskaper för att kunna driva ett sådant arbete. Under september 2009 genomfördes FCs medarbetarenkät. Analysen pågår och under oktober presenteras resultatet för samtliga anställda inom FC. En preliminär bedömning är att den pågående förändringen, som organisationen befinner sig i sedan en tid tillbaka, präglar resultatet av undersökningen. Tydliga förbättringsområden är information och kommunikation som är områden som inte fungerat tillfredsställande under den pågående förändringsprocessen. Resultaten ligger generellt på en nivå som övriga delar av landstinget (på jämförbara frågor) men vårt mål är ett resultat som överträffar landstingets resultat i alla delar. Arbetet med FCs Målbild 2012, och konkretiseringen av denna inom respektive affärsområde/enhet, kommer med stor säkerhet medföra att samtliga anställda inom FC agerar såsom en förebild, levererar mervärde till landstingets olika verksamheter, tar ansvar och blir mer utvecklingsinriktade. Detta tillsammans med bra ledar- och medarbetarskap kommer att ge resultat i organisationen och i kommande medarbetarundersökning. Inom affärsområdet Bygg och Fastighet har en ny omgång av utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör genomförts. Programmet är en kombination av ett individuellt utvecklingsprogram och en organisationsutveckling. I september startade även ett sedan länge planerat ledarutvecklingsprogram för ickechefer. Deltagarna har antagits genom ett ansökningsförfarande för att skapa högsta möjliga motivation och engagemang. En utvärdering kommer att ske efter programmets slut för att eventuellt utökas till andra medarbetare. 11(18)

12 FC Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Ledningens engagemang NMI (Ledarskap) 61 % (2009) 65 % (2010) Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Nöjda och stolta medarbetare NMI (Nöjd) 55 % (2009) 60 % (2010) NMI (Stolt) 76 % (2009) 78 % (2010) Strategi 3: FC en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarna Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde En hälsofrämjande arbetsplats Total genomsnittlig sjukfrånvaro som är lägre än 5 % 3,35 % (dec 2008) 3,35 % (2010) Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete 100 % (2009) 100 % (2010) 12(18)

13 FC EKONOMIPERSPEKTIVET 2009 års resultat beräknas bli tkr enligt DÅ 08. Det negativa prognostiserade resultatet beror på att Landstingsarkivet inte är finansierat till sin helhet samt att affärsområde Bygg och Fastighet har ett negativt resultat. Landstingsarkivets finansiering diskuteras med Ledningsstaben och goda förhoppningar finns om en lösning till Bygg och Fastighets negativa resultat beror på extrainsatser i samband med förbättring och förenkling av hyressystemet. Arbetet med processkartläggning och processförbättring kommer att fortgå inom samtliga affärsområden. Genom säkerställda processer och, standardiserade samt effektiviserade arbetssätt, verkar FC för att effektiviseringsvinster kan göras. Detta möjliggör sänkta kostnader inom FC och medför därmed lägre kostnader för kunderna. Varje affärsområde fortsätter att kontinuerligt arbeta med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. FC ska erbjuda konkurrenskraftiga priser. Detta säkerställs genom jämförelser mellan FCs tjänsteutbud och prisbilden på jämförbara tjänster på externa marknaden. Detta resulterar i att tjänsterna prövas för att lämplig driftsform skall användas, in house eller segmenterad outsourcing. Exempel på ovan är: Grindhantering i alla pågående projekt med kvartalsvis projektrapportering med slutkostnadsprognoser Automatisering ersätter enklare IT-konsulttjänster En stor utmaning för en intern stödfunktion likt FC är att många åtgärder som görs i syfte att förbättra för kunden/vården är åtgärder som påverkar FCs kostnadsmassa negativt. Exempel på detta är satsningar på drifts- och energioptimering som görs för att minska landstingets totala kostnader men delar av kostnaderna tas av FC med en resultatförsämring som följd. Denna pedagogiska utmaning måste hanteras i dialog med kund och uppdragsgivare och är en väsentlig del av vår ekonomiska kommunikation. Resultatet för 2010 beräknas bli tkr. Det negativa resultatet beror på att affärsområde Bygg och fastighet gör ett underskott på tkr på grund av att modellen för beräkning av förvaltningsersättning har ändrats. Dessutom finns det en risk att enheten Foto tappar intäkter för ID-kort om 600 tkr som en följd av pågående test av ny tillämpning av id-kortsfotografering. Inga beslut är fattade avseende ny tillämpning. Underskottet täcks av balanserat resultat. Sedan tidigare beslutare besparingsåtgärder för 2010 ligger fast. 13(18)

14 FC Den höga lönekostnadsutvecklingen beror till största delen på att det för främst IT men även för Bygg och Fastighet är en förskjutning från konsultkostnader till lönekostnader i form av vakanta tjänster vilket utgör 97 % av lönekostnadsökningen. De utökningar som sker består av affärsområdeschef till Avtal och Service samt två avtalscontroller, bemanning av infodiskarna på US och en fastighetsförvaltare. Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Balans mellan intäkter och kostnader FCs resultat tkr (DÅ ) tkr (2010) Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling 17,3 % (2010) FCs totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år -26,9 % 1 (DÅ ) 1 Ingångsvärdet är negativt då affärsområdet Administration (92 personer) övergått till REC fr o m 1 januari (18)

15 FC ÅRSBUDGET Resultatet för 2010 beräknas bli tkr, med en total omsättning om tkr. Det negativa resultatet beror på att Bygg och fastighet gör ett underskott på tkr på grund av att modellen för beräkning av förvaltningsersättning har ändrats samt att fotoverksamheten budgeterats för en eventuell intäktsminskning för ID-kort om 600 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, tkr. AVTAL OCH SERVICE Inom affärsområdet Avtal och Service finansieras området Avtal via hyran. Inom området Service finansieras Säkerhetssamordnarna genom landstingsbidrag, övriga delar finansieras genom ersättning för sålda tjänster. Resultatet för affärsområde Avtal och Service beräknas bli -600 tkr. För närvarande pågår ett projekt för test av ny typ av ID-kort. Hantering av IDkort kan bli mer av it-teknisk karaktär vilket eventuellt innebär att Foto tappar intäkter för ID-kort. Andra intäkter som ska ersätta detta eventuella bortfall har det inte budgeterats för. Övriga enheter inom affärsområden beräknas ha full kostnadstäckning. IT Verksamheten inom affärsområde IT finansieras i 2010 års budget enligt följande - IT-infrastrukturmedel tkr - ersättning sålda IT-tjänster tkr - ersättning klienthyror tkr - ersättning telefonitjänster tkr Resultatet för 2010 beräknas till noll kronor. Årsbudgeten för IT-infrastrukturenheter har upprättats inom den ekonomiska ramen som erhållits för Den riktade reduceringen om 6 mkr (IT hyresprodukter) för 2009 har genomförts från 1 januari Detta har kunnat ske genom standardisering och automatisering vilket inneburit reducering av licenskostnader och neddragningar av arbetsinsatser. Priset på hyresprodukter sänktes gentemot kund med motsvarande belopp för Ytterligare riktad reducering om 10 mkr (IT infrastruktur) är hanterad i budgeten. Samtliga enheters möjligheter att reducera kostnaderna har gåtts igenom. Det som framförallt är beaktat är resultaten av de prisförhandlingar som sker med leverantörer vilket kommer att medföra lägre kostnader. När det gäller kostnader för programvaror och licenser kommer arbete att läggas ner för att hitta kostnadseffektiva lösningar för landstinget totalt. Den utbyggnad som sker av det trådlösa nätverket beräknas kunna reducera framtida kostnaderna för underhåll och utbyggnad av det fasta nätverket. 15(18)

16 När det gäller personalkostnader så har inga förändringar skett vad avser antalet tjänster 2010 jämfört med I personalbudgeten redovisas det totala behoven av resurser som finns inom affärsområde IT. Av dessa är i dagsläget ca 13 tjänster vakanta. Dessa ersätts till viss del av inhyrda konsulter. FC Kostnaderna för avskrivningar har för år 2010 beräknats till 39,1 mkr. Under 2009 har investeringsramen utökats med 18 mkr vilket ger ökade avskrivningskostnader för 2010 och framöver. Denna utökning finansieras genom omdisponeringar inom IT-infrastrukturbudgeten Investeringsplanen för 2010 uppgår till sammanlagt 29,8 mkr. Några förändringar i denna räknar vi inte med i dagsläget. BYGG OCH FASTIGHET Affärsområdet Bygg och Fastighet beräknas göra ett underskott på tkr. Modellen för beräkning av förvaltningsersättning gav felaktiga incitament sett ur ett landstingsövergripande perspektiv och har därför ändrats inför Förändringen innebär övergång från annan finansieringsform till hyresfinansiering. Justering av detta har inte kunnat göras fullt ut i beräkning av hyran för 2010 på grund av landstingets ekonomiska läge vilket ger ett underskott om tkr. Det beror således inte på en utökning av kostnaderna. Målsättningen är att tillsammans med landstingsledningen ta fram en handlingsplan under kvartal ett 2010 för hur detta ska kunna hanteras i budget för Övriga poster, såsom lokalbokning, inom Bygg och fastighet beräknas ge ett överskott om 330 tkr. Under 2010 kommer beräknas investeringarna i fastigheterna till 640 Mkr varav reinvesteringarna beräknas till 317 Mkr. Det innebär en nettoökning av kostnaden för avskrivningar och ränta 2010 med 55 Mkr. En del av kostnadsökningen täcks av nyttjandet av bashyresfond, 9 Mkr. Hyresintäkterna ökar med 52 Mkr varav den största ökningen beror på ökning av kapitalkostnaderna. Resterande ökning beror bla på att avsättningen till bashyresfond ökar med 4 Mkr och en godkänd utökning på Avtal och Service. Kostnaden för tomma lokaler beräknas till tkr vilket är en ökning med tkr jämfört med prognos Ökningen beror på LOA4 förändring men till största del på att reinvesteringar har gjorts i fastigheterna. Resultatet för fastigheterna beräknas till tkr. Underskottet uppstår i de fastigheter där LiÖ har externa hyresgäster och där stora reinvesteringar sker. Omförhandling av hyreskontrakt kommer att ske där avtalstiden löper ut under 2010 men nya hyresnivåer ger ingen effekt förrän Underskottet täcks i sin helhet av finansförvaltningen. 16(18)

17 FC Poster som påverkar Finansförvaltningen är: Kapitalkostnader tkr varav tkr är exklusive räntekostnad finansierad av bashyresfond Nettoavsättning bashyresfond 2010 är tkr och utgående balans på bashyreskapital 2010 beräknas till tkr Konstlånen beräknas öka med tkr 2010 och utgående balans har beräknats till tkr. Investeringar fastigheter I investeringsplanen tas behov av åtgärder upp. Dessa är identifierade tillsammans med verksamheten när det gäller byggnadsinventarier, efter statusbesiktningar på fastigheterna när det gäller reinvesteringar samt efter strategiska övergripande beslut när det gäller fastighetsinvesteringar. Fakta rörande åtgärden registreras och i de fall omfattningen är känd registreras även den. Det finns dock åtgärder som bara är kända som behov utan registrerad kostnad och denna registreras först när ytterligare information kring behov och omfattning finns. Att åtgärderna finns upptagna i planen innebär inte att beslut om investering finns utan det tas separat av LS eller LD för varje enskild investering. Investeringsplanen är därför indelad efter beslutade projekt, utredningar planerade projekt och övrigt. I de beslutade projekten i investeringsplanen för 2010 till 2012 är de stora investeringarna 59 Mkr på LiM, Huvudblocket 420 Mkr och Järngården 111 Mkr. Ej beslutade investeringar med i investeringsplan kan nämnas T-huset 213 Mkr. I lokalresursplanen anges planeringen mer i detalj. Nytillkomna projekt sedan investeringsplanen inlämnad 31 mars är: NIVA BRIVA RIVA tkr enligt LS-beslut Torkelbergsgatan tkr. 17(18)

18 FC FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kr år 2010, kr år 2011 samt kr år 2012, - att godkänna att planerat underhåll får utföras inom en ram av kronor. Försörjningscentrum Micael Antamo Produktionsenhetschef 18(18)

19 Blankett Försörjningscentr i Österg Resultaträkning (tkr) Budget 2010 Helårsbedömn 2009 Bokslut 2008 Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: Intäktsökningen beror på att hyrorna ökar. Kapitalkostnadens andel av hyran ökar då stora reinvesteringar sker. Landstingsbidragen minskar då verksamhet övergår till andra delar av LiÖ. Den höga lönekostnadsutvecklingen beror på en förskjutning från konsultkostnader till lönekostnader. Av verksamhet 2009 övergår i lön tkr till annan verksamhet och 700 tkr övertas från annan verksamhet. Avskrivningar och kapitalkostnaderna ökar beroende på att stora investeringar sker, främst reinvesteringar.

20 Blankett Försörjningscentr i Österg Kassaflödesanalys Budget 2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -656 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen: Av nya lån avser tkr lån till konst.

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Resurscentrum verksamhetsplan 2010

Resurscentrum verksamhetsplan 2010 Resurscentrum verksamhetsplan 2010 1 Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetsidé 3 LANDSTINGETS VISION... 3 RESURSCENTRUMS VERKSAMHETSIDÉ... 3 RESURSCENTRUMS UPPDRAG... 3 2. Kundperspektivet 4 3.

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-09-26

Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-09-26 ngar//535/delårsrapp 1(5) Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per 2002-08 Verksamhet LFU projekt Drift och underhåll på fastigheterna har under årets första åtta månader bedrivits enligt fastlagda planer

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-11-18

Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut 2002-08 Dokument Delårsbokslut 2002-08. Granskad av Fastställd av Datum 2002-11-18 ngar//535/delårsrapp 1(5) Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per 2002-10 Verksamhet LFU projekt Drift och underhåll på fastigheterna har under årets tio månader bedrivits enligt fastlagda planer på alla

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Strategisk personalförsörjning gällande läkarsekreterare samt vårdadministratörer

Strategisk personalförsörjning gällande läkarsekreterare samt vårdadministratörer Strategisk personalförsörjning gällande läkarsekreterare samt vårdadministratörer Presentation januari 2010 Mats Uddin, HR-direktör Preliminär dagordning 08.30 09.30 Bakgrundsinformation Mats U 09.30-10.00

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Processperspektivet 7 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer