Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare"

Transkript

1 Fritidsnämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl Ray Idermark (m), ordf Marie-Louise Löwenbeck (m) Bertil Olsson (m) Tommy Schiött (m) Kjell Björn (m), ers för Johan Torstensson (kd) Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Jan Ählström (s), ers för Ritha Berg (s), 1-7 Lars Steen (c), ers för Ritha Berg (s), 8-14 Anders Hård (mp) Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Utses att justera Tommy Eckelöv Justeringens plats och tid Fritidskontoret, Vallentuna Sekreterare Marie-Louise Bornholm Paragrafer 1-14 Ordförande Ray Idermark Justerande Tommy Eckelöv BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (1)

2 Innehållsförteckning: Sid Verksamhetsberättelse Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun...4 Ansökan om bidrag till Orkesta IP, Markim-Orkesta IF...5 Ansökan om bidrag, DHB Hällsboskolan, Sigtuna...7 Ansökan om bidrag till E-bokningssystem, Vallentuna Tennisklubb...9 Yttrande över motion Vikinga- alternativt runmuseum...10 Detaljplan för Hagaskolan mm Programsamråd...12 Ansökan om bidrag till ny bandysarg, GoIF Kåre...15 Besvär över beslut om ändrade lägerveckor...16 Anmälningar och rapporter...17 Föreningsbidrag 2001 Ändring av bidragsbelopp för lokalt aktivitetsstöd...18 Ersättare för ordföranden vid bokslutsgenomgång...20 Elljusanläggningen vid elljusspåret i Lindholmen...21 Inbjudan till invigning av caféet på Ekebygården (22)

3 Verksamhetsberättelse 2000 FN 1 AU 19 AU 1 Dnr Fritidsintendent Lars Lundkvist går igenom förvaltningens verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut för 2000, vilka skall redovisas för kommunens budgetberedning i februari. Arbetsutskottets överläggning AU 1 Arbetsutskottets förslag: att godkänna verksamhetsberättelsen och det ekonomiskt utfallet för 2000 och att därmed lägga dessa till handlingarna. AU 19 Arbetsutskottets överläggning Fritidschefen redovisar förslag till kommentarer och analys av fritidsnämndens sifferredovisning. Arbetsutskottets förslag: att godkänna fritidschefens förslag. Fritidsnämndens överläggning Fritidschef Jan-Åke Bredberg redovisar fritidskontorets förslag till kommentarer och analys av fritidsnämndens sifferredovisning. Lars Carlsson (c) yrkar att fördelningen mellan flickor och pojkar i kommunens idrottsanläggningar skall redovisas i verksamhetsberättelsen i likhet med tidigare år. Ordf Ray Idermark (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med Lars Carlssons tilläggsyrkande. Fritidsnämndens beslut: Enligt ordförandes förslag. 3 (22)

4 Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun FN 2 AU 2 Dnr Kommunens revisorer har uppdragit åt Komrev AB att granska den interna kontrollen i Vallentuna kommun. Komrevs rapport Dokumentation av revisionsiakttagelser (bilaga) har skickats ut till berörda förvaltningschefer med en begäran om kommentarer till redovisade brister. Enligt revisorernas beslut skall rapporterna med nämndernas svar skickas till kommunfullmäktige. Fritidschefens kommentarer och redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de redovisade bristerna föreligger. Förslag till beslut: att godkänna fritidschefens kommentarer och redovisade åtgärder i tjänsteskrivelsen Kommentar till revisionsiakttagelser och att översända begärda handlingar till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets överläggning AU 2 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidskontorets förslag. _ Fritidsnämndens överläggning Fritidsnämndens beslut: att godkänna fritidschefens kommentarer och redovisade åtgärder i tjänsteskrivelsen Kommentar till revisionsiakttagelser och att översända begärda handlingar till kommunfullmäktige. 4 (22)

5 Ansökan om bidrag till Orkesta IP, Markim-Orkesta IF FN 3 AU 5 Dnr Markim-Orkesta IF har inkommit med en hemställan om ett kompletterande bidrag för entreprenadkostnader för luftning och dressning av Orkesta IP, vilka genomfördes sommaren Fritidskontorets tjänsteutlåtande: Fritidskontoret har gjort bokslut för år 2000 och har som princip att inte bevilja retroaktiva bidrag. Dessutom har fritidskontoret vid tidigare träffar med klubbens företrädare klargjort att dylika entreprenadinsatser får bekostas av den egna föreningen, eftersom fritidsförvaltningen sedan ett antal år tillbaka bistår med liknande arbetsinsatser som dem föreningen nu söker bidrag för. Fritidskontoret ämnar under 2001 bistå med arbetsinsatser i likhet med tidigare år. Då underhållsåtgärder av planerna även kommer att behövas under 2001 föreslås dessutom att MOIF erhåller 100 kg gräsfrö samt 300 kg gödning för underhåll av gräsplanen. Fritidskontoret föreslår vidare, att den retroaktiva bidragsansökan skall avslås. Förslag till beslut: att avslå den nu inkomna bidragsansökan samt att, förutom fritidskontorets arbetsinsatser, bevilja klubben bidrag med 100 kg gräsfrö och 300 kg gödning för underhåll av gräsplanen under 2001 (tas från kontot övriga anläggningar ). Arbetsutskottets överläggning AU 5 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidskontorets förslag. _ Fritidsnämndens överläggning Fritidsnämndens beslut: att avslå den nu inkomna bidragsansökan samt 5 (22)

6 att, förutom fritidskontorets arbetsinsatser, bevilja klubben bidrag med 100 kg gräsfrö och 300 kg gödning för underhåll av gräsplanen under 2001 (tas från kontot övriga anläggningar ). 6 (22)

7 Ansökan om bidrag, DHB Hällsboskolan, Sigtuna FN 4 AU 6 Dnr Föreningen för döva, hörselskadade och språkstörda barn på Hällsboskolan i Sigtuna anhåller i skrivelse om ett bidrag på kr. DHB Hällsboskolan är en ideell, partiopolitisk och religiöst obunden intresseförening, som bevakar de döva, hörselskadade och språkstörda barnens rättigheter. Den är en riksomfattande statlig specialskola, som tar emot ca 70 internatelever och ca 45 externelever. De barn, som skolan tar emot, har förutom sitt gravt språkliga kommunikationshandikapp t ex anpassnings- och inlärningssvårigheter, känslomässiga och motoriska störningar. DHB Hällsboskolan består av föräldrar till barn med anknytning till skolan. Föreningen har ingen anställd och är helt beroende av ideella insatser. Eftersom skolans elever genom sitt handikapp ej kan, alternativt har svårigheter att ta del av sin kommuns aktiviteter inom social- och fritidssektor ansöker föreningen om detta bidrag. Skolan har en inskriven elev, som är mantalsskriven i Vallentuna. Verksamheten för denne elev inkluderar Blackebergsskolan och St Olofs högstadium. Fritidskontorets tjänsteutlåtande: Kommunen betalar ca kr/år i skolpeng för den aktuelle eleven. Denna skolpeng inkluderar också en viss form av skolbarnomsorg. Bidragsansökan är gjord av skolans hem- och skolaförening och det sökta bidraget är tänkt att täcka enstaka utflykter i föreningens regi. Förslag till beslut: Eftersom hem- och skolaföreningar inte betraktas som bidragsberättigade i Vallentuna kommun föreslår fritidskontoret, att ansökan skall avslås. Arbetsutskottets överläggning AU 6 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidskontorets förslag. _ Fritidsnämndens överläggning 7 (22)

8 Fritidsnämndens beslut: att avslå ansökan eftersom hem- och skolaföreningar inte betraktas som bidragsberättigade i Vallentuna kommun. 8 (22)

9 Ansökan om bidrag till E-bokningssystem, Vallentuna Tennisklubb FN 5 AU 7 Dnr Vallentuna Tennisklubb har inkommit med ansökan om bidrag till ett E-bokningssystem. Klubben framhåller att systemet skulle underlätta bokningen och administrationen, vilket i sin tur skulle göra att man fick större beläggning av tennishallen och även kunder från grannkommunerna. Ett E-bokningssystem med den omfattning, som klubben önskar införskaffa, kostar :-. Arbetsutskottets överläggning Ordf Ray Idermark (m) yrkar, att Vallentuna Tennisklubbs ansökan skall avslås eftersom intentionerna med bidrag speciella ändamål främst är att stödja kommunens föreningar med utrustning, som direkt berör verksamheten. AU 7 Arbetsutskottets förslag: att avslå Vallentuna Tennisklubbs ansökan om bidrag. Fritidsnämndens överläggning Fritidsnämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. _ 9 (22)

10 Yttrande över motion Vikinga- alternativt runmuseum FN 6 AU 9 Dnr Centerpartiet föreslår i en motion att... ett vikinga-/ alternativt kombinerat runmuseum etableras i Vallentuna. Museet skall ha status som riksmuseum med statlig medfinansiering. ett kulturhistoriskt program startas på Vallentuna gymnasium med inriktning på runforskning och vikingatiden. Motionärerna anser att Vallentuna kommun måste stärka sin profil och särart i storstockholmsregionen. Ett bra sätt att åstadkomma detta är att tillvarata de attraktioner som är unika för vår kommun, nämligen vikingarna och runstenarna. Ett museum med riksstatus skulle rikta uppmärksamheten mot Vallentuna kommun och också dra olika kringaktiviteter till sig. Gymnasiet skulle kunna profilera sig genom att starta ett program med historisk inriktning. Fritidskontoret tycker det är värdefullt att stärka kommunens identitet genom att tillvarata de värden, som är unika för Vallentuna. Tyvärr är dock inte Vallentuna den enda kommunen i Stockholms län, som profilerar sig på vikingar och runstenar. Dessutom är det andra, som avgör huruvida ett dylikt museum i Vallentuna skall få riksstatus och därmed ekonomiskt stöd eller ej. Förslag till beslut: Fritidskontoret anser, att det finns anledning att utreda förutsättningarna för ett Vikinga- och Runstensmuseum i Vallentuna och föreslår därför att motionen tillstyrks på så sätt att kulturnämnden får ett utredningsuppdrag. Arbetsutskottets överläggning Ordf Ray Idermark (m) yrkar att fritidsnämnden skall avstå från beslut i ärendet eftersom det inte rör nämndens verksamhet. AU 9 Arbetsutskottets förslag: Enligt ordförandes förslag. Fritidsnämndens överläggning 10 (22)

11 Ordf Ray Idermark (m) föreslår att arbetsutskottets beslutsformulering justeras p g a att fritidsnämnden enligt gällande reglemente har ett ansvar för kommunens turistfrågor. Efter avslutade diskussioner yrkar Bertil Olsson (m) bifall till fritidskontorets förslag. Ordförande yrkar att fritidsnämnden beslutar att fritidsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet då kunskap i de aktuella sakfrågorna inte ligger inom nämndens kompetensområde. Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Bertil Olssons och sitt eget yrkande och finner att fritidsnämnden antar ordförandens förslag. Fritidsnämndens beslut: Enligt ordförandens yrkande, d v s att fritidsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet då kunskap i sakfrågorna inte ligger inom nämndens kompetensområde. 11 (22)

12 Detaljplan för Hagaskolan mm Programsamråd FN 7 AU 17 AU 10 Dnr Kommunstyrelsen har uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för Hagaskolan. Det föreslagna området för skoltomten ligger på fastigheten Vallentuna-Åby 1:125, alldeles norr om Vallentuna IP. I avtalet om markbyte mellan Vallentuna kommun och Norrortstomter AB ingår att ett markområde öster om den planerade skoltomten skall planläggas för bostäder. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för skola och bostäder. Planområdet är beläget ca 1,5 km nordost om Vallentuna centrum mellan Lingsbergsvägen och Vallentuna IP. Skoltomten föreslås innehålla en 2-parallellig F-9-skola med en friliggande sporthall. Möjligheten att planera för en simhall i området har aktualiserats. Denna fråga skall tas upp då en detaljplan för Hagaområdet föreligger. Sporthallen är tänkt att förläggas i anslutning till Vallentuna IP och skall både betjäna Hagaskolan och Ormstaskolan vars gymnastiksal är otillräcklig. I planarbetet för Hagaskolan skall möjligheten att kunna samnyttja de befintliga anläggningarna på Vallentuna IP utredas. Bl a föreslås att gamla grusplan skall kunna användas som skolfotbollsplan. Tillfarten till skolan och bostadsområdet avses ske från Lingsbergsvägen. Parkeringsfrågan för sporthallen och skolan skall studeras. Fritidskontorets synpunkter: Skoltomten Den planerade platsen för skoltomten innebär, att en del av motionsspåren vid Vallentuna IP försvinner. Denna förlust har fritidsnämnden accepterat genom att fördelarna med en fullmåtts sporthall i området väl uppväger spårförlusten. Ett absolut krav är dock att den planerade bebyggelsen är väl avskild från elljusspåren öster om idrottsplatsen och inte på något sätt inkräktar på dessa. Sporthallen Fritidskontoret vill understryka behovet av en fullmåtts sporthall i Vallentuna tätort. Det är viktigt, att berört föreningsliv får delta i planeringen av den nya sporthallen. Vad gäller skolans intresse av att kunna samnyttja bl a grusfotbollsplanen på Vallentuna IP så är vi självfallet positiva till detta. 12 (22)

13 Parkering Parkeringsfrågan för skola och sporthall måste lösas. Parkeringsplatsen bör kunna samnyttjas eftersom skolan nyttjar den på dagtid och idrottsföreningarna på kvällar och helger. Vägreservatet Det redovisade vägreservatet för Arningevägens fortsatta sträckning skär rakt igenom hela spårområdet vid Vallentuna IP, vilket är mycket olyckligt. Detta innebär ett mycket allvarligt intrång i Vallentunas mest frekventerade och uppskattade motions- och rekreationsområde. Alternativa vägsträckningar måste studeras. Arbetsutskottets överläggning Ordf Ray Idermark (m) anser att man måste ha en bättre karta över området så att man kan se spårsystemets sträckning mm och yrkar därför att ärendet skall bordläggas till ett extra sammanträde med arbetsutskottet den 6 februari (före fritidsnämndens sammanträde). AU 10 Arbetsutskottets beslut: att uppdra till fritidsintendent Lars Lundkvist att ta fram en detaljerad karta över området där bl a spårsystemens sträckning syns samt att bordlägga ärendet till ett extra sammanträde den 6 februari. AU 17 Arbetsutskottets överläggning Fritidschefen redovisar planläget utifrån en reviderad planskiss där skoltomtens och området för bostadsbebyggelsens omfattning tydligare framgår samt där spårsystemet vid Vallentuna IP också är inritat. Efter avslutad överläggning beslutar ett enigt arbetsutskott föreslå fritidsnämnden att avvisa förslaget till bostadsbebyggelse i Hagaområdet på grund av att detta utgör ett oacceptabelt intrång i en av de viktigaste gröna lungorna runt Vallentuna tätort och därmed också kommunens mest frekventerade och uppskattade motions- och rekreationsområde samt att i övrigt godkänna fritidskontorets skrivelse. Fritidsnämndens överläggning Fritidschef Jan-Åke Bredberg redovisar ärendet. 13 (22)

14 Lars Carlsson (c) yrkar att det i beslutet skall anges att det är viktigt att längden på Vallentuna IPs motionsspår bibehålls. Ordf Ray Idermark (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med Lars Carlssons tilläggsyrkande. Fritidsnämnden beslutar enhälligt att avvisa förslaget till bostadsbebyggelse i Hagaområdet på grund av att detta utgör ett oacceptabelt intrång i en av de viktigaste gröna lungorna runt Vallentuna tätort och därmed också kommunens mest frekventerade och uppskattade motions- och rekreationsområde, att påpeka vikten av att längden på Vallentuna IPs motionsspår bibehålls samt att i övrigt godkänna fritidskontorets skrivelse. 14 (22)

15 Ansökan om bidrag till ny bandysarg, GoIF Kåre FN 8 AU 12 Dnr GoIF Kåre har vid kontakter med fritidsintendent Lars Lundkvist framfört önskemål om inköp av en ny bandysarg eftersom den nuvarande är över 30 år gammal och i mycket dåligt skick. GoIF Kåre har erbjudits en ny sarg till en kostnad av :- exkl moms. Arbetsutskottets överläggning Lars Lundkvist informerar att den nuvarande bandysargen är i stort behov av utbyte och att denna arena är den enda planen för bandyspel. Diskussioner har förts med föreningen vid vilka man enats om att följande upplägg kunde vara möjligt vid inköp av sarg: Klubbens egen insats blir :-, föreningsbidraget (55.000:-/år) skrivs ner med :-/per år under två år (2002 och 2003) och fritidsnämnden beviljar ett bidrag på :- (tas ur bidrag speciella ändamål 2001). Förslag till beslut: att klubben beviljas ett bidrag till inköp av bandysarg med :- (tas ur bidrag speciella ändamål 2001) samt att föreningsbidraget sänks med :- per år under 2002 och AU 12 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidskontorets förslag. Fritidsnämndens överläggning Ordf Ray Idermark (m) yrkar följande beslutsmening: att fritidsnämnden köper in en bandysarg för :- till GoIF Kåre. Klubben erlägger :- och fritidsnämnden bidrar med :- (tas ur bidrag speciella ändamål ). Resterande belopp (20.000:-) erlägger klubben till fritidsnämnden genom avdrag på föreningens anläggningsbidrag med :- år 2002 och Fritidsnämndens beslut: Enligt ordförandes förslag. 15 (22)

16 Besvär över beslut om ändrade lägerveckor FN 9 AU 16 Dnr IF Vallentuna BK Ishockey har inkommit med en besvärsskrivelse angående beslutet om rullande lägerveckor under sommarperioden i Vallentuna ishall och hemställer om att få sammanträffa med fritidsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet har med anledning av skrivelsen inbjudit klubben, tillsammans med Vallentuna Konståkningsklubb och Ormsta Hockey Club, för att ta del av föreningarnas synpunkter i frågan. Se bifogade minnesanteckningar från aktuellt fördelningsmöte. AU 16 Arbetsutskottets beslut: att redogöra för ärendet på fritidsnämndens februarisammanträde. _ Fritidsnämndens överläggning Ordf Ray Idermark (m) redogör för ärendets handläggning och från arbetsutskottets träff med berörda klubbar. Fritidsnämndens beslut: Fritidsnämnden konstaterar, att beslutet har fattats i enlighet med gällande delegationsordning och lämnar därför föreningens besvär utan åtgärd. 16 (22)

17 Anmälningar och rapporter FN 10 Meddelas och läggs till handlingarna. 1. Personal Följande anställningar har gjorts: Se bilaga. 2. Verksamhetsberättelser Inlämnade verksamhetsberättelser för 1998 Pingstkyrkan Vallentuna 1999 Frösunda Sportklubb FUB i Södra Roslagen Vallentuna Karate Club Össeby-Garns Ungdomsskytteförening 1999/00 Vallentuna Gymnastikklubb 2000 Snapptuna IK 3. Protokoll Enligt kommunfullmäktiges protokoll 100/2000 har Maria Edman- Räfsbäck (fp) utsetts till ny ersättare i fritidsnämnden efter Hans Temrin (fp). Övriga ärenden delges i protokoll. 17 (22)

18 Föreningsbidrag 2001 Ändring av bidragsbelopp för lokalt aktivitetsstöd FN 11 AU 18 Dnr Föreningsverksamheten i kommunen har glädjande nog ökat under år Denna positiva utveckling har dock inneburit att budgeterade medel för lokalt aktivitetsstöd har överskridits med 139 tkr. Allt tyder på att föreningsverksamheten kommer att ha samma omfattning även under För att få budgeten för lokalt aktivitetsstöd i balans år 2001 föreslår fritidskontoret att bidragsbeloppet per deltagare sänks från 4 kr till 3,50 kr. Detta ger en beräknad kostnadssänkning på ca 100 tkr. Efter avslutad överläggning yrkas följande: Ordf Ray Idermark (m) yrkar bifall till fritidskontorets förslag. Tommy Eckelöv (s) yrkar att bidragsbeloppen skall vara oförändrade. AU 18 Arbetsutskottets förslag Enligt fritidskontorets förslag, vilket innebär att tidigare fritidsnämndsbeslut från upphävs vad gäller beloppet per deltagare i det lokala aktivitetsstödet. Tommy Eckelöv reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Fritidsnämndens överläggning Fritidschef Jan-Åke Bredberg redovisar bakgrunden till förslaget. Efter avslutade diskussioner yrkas följande: Ordf Ray Idermark (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Tommy Eckelöv (s) yrkar bifall till sitt avslagsyrkande i arbetsutskottet. Lars Carlsson (c) yrkar bifall till Tommy Eckelövs yrkande med hänvisning till att centerpartiets budgetram för fritidsnämnden år 2001 låg 200 tkr högre än majoritetens beslut. Anders Hård (mp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande konstaterar att det finns två förslag, nämligen arbetsutskottets och s- och c-partiernas avslagsyrkande. 18 (22)

19 Fritidsnämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. S- och c-partierna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget avslagsyrkande. _ 19 (22)

20 Ersättare för ordföranden vid bokslutsgenomgång FN 12 På grund av att ordf Ray Idemark ej kan delta vid bokslutsgenomgången med kommunstyrelsens budgetberedning den 26 februari föreslår han att Göran Sevesson (m) skall ingå som ersättare. Fritidsnämndens beslut: Enligt ordförandes förslag. 20 (22)

21 Elljusanläggningen vid elljusspåret i Lindholmen FN 13 Dnr Lars Carlsson (c) överlämnar skrivelsen Rusta skyndsamt elljusanläggningen vid elljusspåret i Lindholmen. Ordf Ray Idermark (m) föreslår, att fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att bereda ärendet. Fritidsnämndens beslut: Enligt ordförandes förslag. 21 (22)

22 Inbjudan till invigning av caféet på Ekebygården FN 14 Ekebygården inbjuder till invigning av caféet fredagen den 9 februari kl Ordf Ray Idermark (m) uppmanar nämndens ledamöter och ersättare att hörsamma inbjudan. 22 (22)

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer