Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00"

Transkript

1 Fritidsnämnd /8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg (M) i st f Nils Vaernholt (M) Åsa Essendrup (C) i st f Ulrika Ornbrant (C) Christer Toresäter (S) Ulla Mellqvist (MP) i st f Viola Pihl (S) Övriga deltagare Stefan Brandberg, fritidschef under 39 Joakim Lundin, enhetschef Ungdom Annett Carlsson Haddad, ekonom Eva Emanuelsson, nämndsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Carina Sjöberg Underskrifter Sekreterare... Eva Emanuelsson Paragrafer Ordförande... Monica Hallgren Justerare... Carina Sjöberg Organ Fritidsnämnd ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Fritidsförvaltningen Protokollets förvaringsplats Underskrift... Eva Emanuelsson

2 Fritidsnämnd /8 FN 39 FRI 2010/1 FNAU 35 Ekonomi Fritidschefen informerar om att arbetet med tertialbokslut pågår. Detaljerad information kommer att lämnas vid fritidsnämndens sammanträde. att ta upp ärendet vid fritidsnämndens sammanträde. Ekonomen Annett Carlsson Haddad redogör för arbetet med tertialbokslut och för prognos Prognosen visar på ett underskott på 400 tkr. Underskottet beror på åtgärder som vidtagits utöver normal verksamhet, bland annat utifrån politiska beslut: LUPP 100 tkr Eftermiddagsverksamhet, V-boden 70 tkr Snöröjning, tak 150 tkr Gardiner Fjärdhundra sporthall 25 tkr Sönderkörd grind Enavallen (inbrott) 38 tkr Två extra elskåp i Skolparken 34 tkr Kvalspel ishockey 50 tkr Sönderkörd grind Enavallen (brand) 50 tkr Granhäck vid När IP Romberga 50 tkr Legionellahantering 45 tkr Höjning av botten i Rehabbassängen 80 tkr Totalt 652 tkr att godkänna rapporten att uppdra till förvaltningen att tillskriva kommunfullmäktige med begäran om att det befarade underskottet inte ska överföras till nästa års budget.

3 Fritidsnämnd /8 FN 40 FRI 2010/2 FNAU 37 Detaljplan för Gånsta 2:3 m fl, Åkersberg Från Miljö- och byggnadsnämnden har för yttrande överlämnats program för Gånsta 2:3 m fl, Åkersberg. Synpunkter ska lämnas senast Se detaljplan på > Bygga och bo> Stadsplanering > Pågående planering > Åkersberg. Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta att avge följande yttrande: Fritidsnämnden ställer sig bakom programhandlingens text avseende Idrott och rekreation. Det är nämndens uppfattning att Fanna IP absolut behöver utvecklas med konstgräs och naturgräsytor. Behovet är stort idag, och blir ännu större när Åkersberg exploateras. Det är också nämndens uppfattning att Fanna IP bör erhålla konstgräsytor (en 11-manna och en 7-manna) i samband med avvecklingen av Romberga IP:s grusplan. Fritidschef Stefan Brandberg föredrar ärendet. att avge följande yttrande: Fritidsnämnden ställer sig bakom programhandlingens text avseende Idrott och rekreation. Det är nämndens uppfattning att Fanna IP absolut behöver utvecklas med konstgräs och naturgräsytor. Behovet är stort idag, och blir ännu större när Åkersberg exploateras. Det är också nämndens uppfattning att fanna IP bör erhålla konstgräsytor (en 11-manna och en 7-manna) i samband med avvecklingen av Romberga IP:s grusplan.

4 Fritidsnämnd /8 FN 41 FNAU 38 Reglementet för fritidsnämnden Reglementet för fritidsnämnden behöver uppdateras. att föreslå fritidsnämnden att fastställa förslag till uppdaterat reglemente enligt bilaga. Ordförande informerar om att reglementet inte behöver uppdateras under innevarande år och föreslår att det ärendet bordlägges till nästa mandatperiods första sammanträde. att bordlägga ärendet till det första sammanträdet med fritidsnämnden under nästa mandatperiod.

5 Fritidsnämnd /8 FN 42 FRI 2010/14 FNAU 39 Drogpolicy för föreningar Fritidsnämnden har tidigare beslutat att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet från och med 2010 ska ha en godkänd drogpolicy för att få bidrag från fritidsnämnden. Riktlinjer för drogpolicies behöver fastställas. Upplands Idrottsförbund och SISU har utarbetat riktlinjer för hur en drogpolicy kan se ut. att uppdra till förvaltningen att efter givna direktiv utarbeta förslag till riktlinjer för en godkänd drogpolicy och föreslå konsekvenser för föreningar som inte tar fram en drogpolicy. Fritidschef Stefan Brandberg föredrar ärendet. att upphäva fritidsnämndens tidigare beslut om att en drogpolicy ska tas fram i föreningar som en förutsättning för att de ska få bidrag från fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen att till nämndsammanträdet ta fram förslag till riktlinjer för drogpolicy gällande från och med bidragsutbetalningen Riktlinjerna ska innebära att drogpolicies ska arbetas fram genom en process i föreningarna, beslutas vid årsmöte, innehålla strategi för konsekvenser om någon medlem bryter mot policyn samt uppgift om vem i föreningen som har ansvar för att agera i sådana fall. att uppdra till förvaltningen att i förslaget till riktlinjer ta med konsekvenser för föreningar som lämnat en drogpolicy i samband med bidragsansökan den 1 september varje år och då utgå från att bidraget reduceras med 25 %, och att den summan fördelas på övriga föreningar som lämnat drogpolicy.

6 Fritidsnämnd /8 FN 43 FRI 2010/11 FNAU 40 Ungdomsrådet Ungdomsrådet Ung 0171 efterlyser fullmäktigebeslut om nya riktlinjer för ungdomsrådets verksamhet. Förslag till riktlinjer finns framtagna av ungdomsrådet. att ta upp ärendet i fritidsnämnden. att föreslå kommunfullmäktige besluta om nya riktlinjer för Ungdomsrådet för 2010 enligt förslaget att föreslå kommunfullmäktige besluta att fritidsnämnden får delegation att besluta om eventuellt kommande ändringar i Ungdomsrådets riktlinjer.

7 Fritidsnämnd /8 FN 44 FRI 2010/15 FNAU 41 Delegationsbeslut Yttranden över detaljplaner för Uppmyrby 6:1, m fl Gåsbacken, Romberga 23:14 m fl, Kyrkoherdens fiskevatten, och Bryggholmen 1:1 har besvarats av förvaltningen. Förvaltningen har inget att erinra mot detaljplanerna. Se detaljplanerna på > Bygga och bo> Stadsplanering > Pågående planering > och respektive ärende. att tacka för informationen. att tacka för informationen att uppdra till förvaltningen att påtala för Miljö & Stadsbyggnad att detaljplaner som kommer för remiss under sommarperioden och de som har korta remisstider har svårt att behandlas i fritidsnämnden inom fastställd remisstid.

8 Fritidsnämnd /8 FN 45 FRI 2010/16 FNAU 42 Information Information om a) Verksamhet inom förvaltningen b) Konferensen i Upplands-Väsby c) Information om Härjarö. d) Information om Måndagskväll. e) KSAU-protokoll KSAU 122 Simhallen - projektstatus att tacka för informationen. f) Remiss om IP Skogen. g) Information om fukt i materialrum i idrottsanläggningar. att föreslå kommande nämnd att planera in en konferens i början av 2011 och därefter en årlig konferens under kommande mandatperiod att delegera till arbetsutskottet att besluta att fatta beslut om IP Skogen att i övrigt tacka för informationen.

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer