Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl Maj Birgersson (kd) 1-16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16"

Transkript

1 Utbildningsnämnden Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen Hellberg (fp) Anders Idermark (m) Hans Heneby (m) Björn Furugren Beselin (c) Birgitta Karlsson (kd) Märta Rönnås (c) 1-15 Camilla Fernlund (fp) 16 Maj Birgersson (kd) Ersättare Camilla Fernlund (fp) 1-15 Maj Birgersson (kd) 1-16 Jessica Persson (s) Lena Lantz (s) Övriga deltagare Utses att justera Utbildningschef Roland Beijer Controller Per Knutas Nämndsekreterare Lotta Lann Skolutvecklare Britt-Marie Lövquist 1-3 Verksamhetsutvecklare Monica Edgren 1-2 IT-konsult Johannes Helfrich 1-2 Jessica Persson (s) Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Lotta Lann Paragrafer Omedelbart justerade 12, 13, 18 och 19 Ordförande Elisabeth Rydström (c) Justerande Jessica Persson (s BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (24)

2 Innehållsförteckning: Dagordning...3 Vallentuna direkt information...4 GAP-analys av Skolinspektionens material information...5 Verksamhetsberättelse och bokslut Budget Ersättning till fristående gymnasieskolor Fastställande av interkommunala ersättningar för Besluts- och behörighetsattestanter fr.o.m. januari Svar på revisorernas granskning av intern kontroll...11 Intern kontroll uppföljning Fastställande av intern kontrollplan Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen...14 Rekommendation att anta Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående sfx...15 Kommunens uppföljningsansvar för ungdomar år information...16 Medarbetarenkät 2008 information...17 Kontrollrapport avseende skolrestaurangen vid Vallentuna gymnasium information...18 Studiebesök vid gymnasiets skolrestaurang information...19 Remissvar Detaljplan för Upprätta-Lingsberg, del av Kusta, Angarn-Örsta samt upphävande av plan del av Angarn- Örsta...20 Remissvar Detaljplan för nytt bibliotek och kulturhus i kommunalhusparken...21 Anmälningsärenden...22 Postlistan...23 Rapport från programråd...24 Sid 2 (24)

3 Dagordning UN 1 Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg; - angående detaljplan för Okvista 4 utgår (punkt 17 i kallelsen) - Studiebesök vid gymnasiets skolrestaurang information - Rapport från programråd 3 (24)

4 Vallentuna direkt information UN 2 Utbildningsnämnden tackar för informationen. Verksamhetsutvecklare, Monica Edgren, och IT-konsult, Johannes Helfrich, informerar om Vallentuna direkt - kommunens projekt för utvecklande av e-förvaltning, e-tjänster och e-demokrati. 4 (24)

5 GAP-analys av Skolinspektionens material information UN 3 Dnr Utbildningsnämnden tackar för informationen. Skolutvecklare, Britt-Marie Lövquist, presenterar förvaltningens analys av det material som Skolinspektionen begärt in från skolorna. s tidigare behandling Utbildningsnämnden beslutade den 18 december 2008, 115, att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en GAP-analys av det material som Skolinspektionen begärt in från skolorna, med syfte att ligga i framkant och åtgärda brister i förhand. 5 (24)

6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 UN 4 Dnr Utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för Bokslut och verksamhetsberättelse för Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Bokslut och verksamhetsberättelse för (24)

7 Budget 2009 UN 5 Dnr Utbildningsnämnden beslutar om fördelning av den fasta budgetramen på ansvarsbindningsnivå för Förslag till fördelning av den fasta budgetramen för Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar om fördelning av den fasta budgetramen på ansvarsbindningsnivå för Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Förslag till budget (24)

8 Ersättning till fristående gymnasieskolor 2009 UN 6 Dnr Utbildningsnämnden fastställer ersättning till fristående gymnasieskolor enligt förvaltningens förslag. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid nästa nämndssammanträde presentera en beräkning av självkostnadspriset för handelsprogrammet per årsklass samt snittkostnaden per elev. Fastställande av ersättning till fristående gymnasieskolor Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer ersättning till fristående gymnasieskolor enligt förvaltningens förslag. Beslutsgång Yrkande Björn Furugren Beselin (c) yrkar att utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid nästa nämndssammanträde presentera en beräkning av självkostnadspriset för handelsprogrammet per årsklass samt snittkostnaden per elev. Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på förvaltningens förslag och Björn Furugren Beselins (c) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Förvaltningens skrivelse Ersättning till fristående gymnasieskolor (24)

9 Fastställande av interkommunala ersättningar för 2009 UN 7 Dnr Utbildningsnämnden fastställer interkommunala ersättningar för 2009 enligt förvaltningens förslag. Fastställande av interkommunala ersättningar för Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer interkommunala ersättningar för 2009 enligt förvaltningens förslag. Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Förvaltningens skrivelse Fastställande av interkommunala ersättningar för (24)

10 Besluts- och behörighetsattestanter fr.o.m. januari 2009 UN 8 Dnr Utbildningsnämnden fastställer besluts- och behörighetsattestanter fr.o.m. januari Besluts- och behörighetsattestanter fr.o.m. januari Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer besluts- och behörighetsattestanter fr.o.m. januari Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Besluts- och behörighetsattestanter fr.o.m. januari (24)

11 Svar på revisorernas granskning av intern kontroll UN 9 Dnr Utbildningsnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas rapport om intern kontroll. Revisorerna har granskat nämndens övergripande arbete med interna kontrollplaner och uppföljningen av dessa. Vidare granskar revisorerna den interna kontrollen i hanteringen av kommunala fordon samt avtalshantering inklusive leasingavtal. Granskningen omfattar samtliga nämnder. Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas rapport om intern kontroll. Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Förvaltningens skrivelse Svar på revisorernas granskning av intern kontroll 2. Revisorernas granskning av intern kontroll rapport 11 (24)

12 Intern kontroll uppföljning 2008 UN 10 Dnr Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsförvaltningen gjorde en väsentlighets- och riskanalys 2007, vilken även används under Utifrån analysen beslutade nämnden att särskilt följa upp följande rutiner under 2008: - Personalkostnader - Behandling av personuppgifter - Rehabiliteringsärenden Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Förvaltningens skrivelse Uppföljning av intern kontroll (24)

13 Fastställande av intern kontrollplan 2009 UN 11 Dnr Utbildningsnämnden fastställer kontrollplan för 2009 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2009 även särskilt granska området Handkassor/medelshantering. Nämnderna har, enligt kommunens reglemente för intern kontroll, ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna har vidare ansvar för att följa upp det interna kontrollsystemet inom sina verksamhetsområden. Barn- och ungdomsförvaltningen gjorde en väsentlighets- och riskanalys 2007, vilken även används under 2008 och Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer kontrollplan för 2009 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer kontrollplan för 2009 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2009 även särskilt granska området Handkassor/medelshantering. Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Förvaltningens skrivelse Intern kontroll-plan Rutinförteckning 13 (24)

14 Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen UN 12 Dnr Utbildningsnämnden föreslår att Vallentuna kommun antar den av KSLs styrelse föreslagna Avsiktsförklaringen för skolrelevant forskning inom kommunen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärende Styrelsen för kommunförbundet Stockholms län har vid sammanträde den 12 december 2008 fattat beslut att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen. Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår att Vallentuna kommun antar den av KSLs styrelse föreslagna Avsiktsförklaringen för skolrelevant forskning inom kommunen. Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Förvaltningens skrivelse 2. KSLs skrivelse Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen 14 (24)

15 Rekommendation att anta Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående sfx UN 13 Dnr Utbildningsnämnden föreslår att Vallentuna kommun antar den av KSLs styrelse föreslagna Avsiktsförklaringen gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående sfx. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Rekommendation att anta Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående sfx. Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår att Vallentuna kommun antar den av KSLs styrelse föreslagna Avsiktsförklaringen gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående sfx. Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Förvaltningens skrivelse 2. KSLs skrivelse Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående sfx 15 (24)

16 Kommunens uppföljningsansvar för ungdomar år information UN 14 Utbildningsnämnden tackar för informationen. Controller, Per Knutas, informerar om kommunens uppföljningsansvar för ungdomar år. 1. Förvaltningens skrivelse Redovisning av kommunens uppföljningsansvar 16 (24)

17 Medarbetarenkät 2008 information UN 15 Utbildningsnämnden tackar för informationen. Utbildningschef, Roland Beijer, presenterar barn- och ungdomsförvaltningens resultat av medarbetarenkäten från hösten (24)

18 Kontrollrapport avseende skolrestaurangen vid Vallentuna gymnasium information UN 16 Dnr Utbildningsnämnden tackar för informationen. Utbildningschef, Roland Beijer, informerar om de åtgärder som vidtagits vid Vallentuna gymnasiums skolrestaurang med anledning av kontrollrapporten från myndighetsnämnden för teknik och miljö. s tidigare behandling Utbildningsnämnden beslutade den 18 december 2008, 119, att ge förvaltningen i uppdrag att stämma av åtgärdsplanen med myndighetsnämnden för teknik och miljö och att förvaltningen informerar nämnden om datum för de planerade åtgärderna vid nämndssammanträdet i januari. 18 (24)

19 Studiebesök vid gymnasiets skolrestaurang information UN 17 Dnr Utbildningsnämnden tackar för informationen. Hans Heneby (m) och Jessica Persson (s) informerar från studiebesök vid gymnasiets skolrestaurang. s tidigare behandling Utbildningsnämnden beslutade den 20 november 2008, 101, att utse Hans Heneby (m) och Jessica Persson (s) att göra ett studiebesök vid gymnasiets kök med återrapport vid nästa sammanträde. 19 (24)

20 Remissvar Detaljplan för Upprätta-Lingsberg, del av Kusta, Angarn-Örsta samt upphävande av plan del av Angarn- Örsta UN 18 Dnr Utbildningsnämnden har inget att erinra mot utbyggnaden av Upprätta-Lingsbergsområdet men påpekar att trafiksäkerheten på Lingsbergsvägen behöver ses över för att skydda ungdomar som ej nyttjar skolskjutsen för transport till gymnasieskolan och centrumområdet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärende Detaljplan för Upprätta-Lingsberg omfattande fastigheterna Lingsberg 1:9, 1:14, 1:20-23, 1: 25-50, 1: : 57-61, 1:92, 1:114, del av Kusta 1:1 och del av Angarn-Örsta 3:13 m.fl. fastigheter samt upphävande av byggnadsplan för del av Angarn-Örsta 2:2 i Vallentuna är utsänd för utställning från den 19 december till den 30 januari Synpunkter ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 30 januari. Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden har inget att erinra mot utbyggnaden av Upprätta-Lingsbergsområdet men påpekar att trafiksäkerheten på Lingsbergsvägen behöver ses över för att skydda ungdomar som ej nyttjar skolskjutsen för transport till gymnasieskolan och centrumområdet. Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar ärendet 1. Förvaltningens skrivelse Länk till ärendet på SBF:s hemsida: 20 (24)

21 Remissvar Detaljplan för nytt bibliotek och kulturhus i kommunalhusparken UN 19 Dnr Utbildningsnämnden lämnar förslaget utan erinran. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärende Detaljplanen för nytt bibliotek och kulturhus är utställd för granskning. Synpunkter ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 16 januari Planområdet omfattar Kommunalhusparken i Vallentuna centrum samt delar av Skördevägen, Allévägen och Gärdesvägen. Detaljplanen tillåter byggnation i tre våningar samt källargarage. Den nya parken mellan Kommunalhuset och det nya biblioteket föreslås innehålla träd, planteringar, lekplats samt en gång- och cykelväg. Utbildningsnämnden lämnade tidigare förslag utan erinran. Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden lämnar förslaget utan erinran. Beslutsgång Beslut Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Länk till ärendet på SBF:s hemsida: 21 (24)

22 Anmälningsärenden UN 20 Utbildningsnämnden noterar informationen. Anmälningsärenden. Utbildningsnämnden - Delegationsbeslut - Utbildningschef - Minnesanteckningar från programrådet för Fordonsprogrammet den 29 oktober 2008 Kommunfullmäktige - Protokollsutdrag Svar på motion Bussförbindelser i Vallentuna - Protokollsutdrag Svar på motion Träna arbetsminnet i skolorna - Protokollsutdrag Kommunplan Fritidsnämnden - Protokollsutdrag Skolornas nyttjandegrad av simhallen 22 (24)

23 Postlistan UN 21 Utbildningsnämnden noterar informationen ur postlistan. Postlistan. 1. Postlistan (24)

24 Rapport från programråd UN 22 Utbildningsnämnden tackar för informationen. Björn Furugren Beselin (c) rapporterar från handelsprogrammets programråd den 26 november (24)

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-09 1 (17) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 Protokoll 1 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Timrå kommun 13.30 Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20februari 2007 kl 14.00-15.30.

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer