Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels"

Transkript

1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd) Lennart Edsparr (m) Magdalena Cerha (m), tjänstgörande ersättare Carin Jävert (kd), tjänstgörande ersättare för (fp) Åke Eriksson (c) Uno Sköld (s) Lena Lantz (s) Lena Lundgren (v) Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Lena Lantz Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer 9-15 Ordförande Lars Rundgren Justerande Lena Lantz BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (1)

2 Innehållsförteckning: Sid Verksamhetsberättelse 2000 med årsbokslut...3 Remiss om bildandet av gemensam gymnasieregion för Stockholms län...4 Detaljplan för område i centrala Lindholmen underrättelse...7 Fördjupat samarbete mellan de kommunala vuxenutbildningarna i Danderyd, Täby och Vallentuna informationsärende...8 Beslut om inrättande av lokala kurser komvux...10 Val av representanter i yrkesråd m m Anmälningar (12)

3 Verksamhetsberättelse 2000 med årsbokslut UAN 9 AU 8 Dnr Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2000 daterad Verksamhetsberättelsen är upprättad enligt kommunledningskontorets anvisningar men i en längre version till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. En förkortad version, som presenteras vid sammanträdet, kommer att överlämnas till kommunstyrelsen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag: godkänner berättelserna och överlämnar den korta versionen till kommunstyrelsen för att behandlas av kommunfullmäktige. Den korta versionen som skall föreläggas kommunfullmäktige var inte klar vid arbetsutskottets sammanträde. Den kommer att presenteras för nämnden. Arbetsutskottets förslag: godkänner verksamhetsberättelsen till nämnden. Till nämndens sammanträde föreligger förslag till verksamhetsberättelse att föreläggas kommunfullmäktige. s beslut: godkänner verksamhetsberättelserna och överlämnar den korta versionen till kommunstyrelsen för behandling i kommunfullmäktige. 3 (12)

4 Remiss om bildandet av gemensam gymnasieregion för Stockholms län UAN 10 AU 9 Dnr Kommunstyrelsen har överlämnat rubr remiss för yttrande senast På uppdrag av Kommunförbundet Stockholms läns styrelse påbörjades i september 1999 en utredning om möjligheterna att inom Stockholms län bilda en gemensam gymnasieregion inom vilken ungdomar fritt kan välja gymnasieskola. I olika arbetsgrupper har tjänstemän från länets samtliga kommuner medverkat i utredningsarbetet med Att ta fram förslag till samverkansavtal. Att ta fram förslag till gemensamma kvalitetskriterier som kan underlätta de studerandes val av skola. Att studera effekterna av gemensam prislista. Att skapa en gemensam intagningsorganisation som i framtiden skulle kunna hantera fritt sökande i Stockholms län. En första remiss i ärendet har besvarats av länets kommuner under våren Kommunförbundet Stockholms läns styrelse beslutade den 11 januari 2001 att sända utredningen på remiss till länets kommuner efter det att skolberedningen slutjusterat ärendet. Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län hemställer om kommunernas yttrande över intresset att ingå i samverkan enligt utredningens förslag: 1. Utvidgad samverkan och intagning på grundskolebetyg. 2. Registrering av ansökan via internet. På sikt gemensamt intagningskansli. 3. Gemensamma kvalitetskriterier skapar underlag för eleven att göra ett rationellt val. 4. Gemensam prislista 2002/2003 för naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program. 5. Fast organisation med gymnasiechefer skapas för att hantera alla frågor runt samverkan. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Yttrande från utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreligger vid arbetsutskottets sammanträde. I yttrandet redovisas vilka effekter ett beslut om samverkan enligt förslaget skulle få för Vallentuna kommun. 4 (12)

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag: anser det viktigt och intressant för Vallentuna kommun att ingå i samverkan enligt utredningens förslag. En gemensam gymnasieregion gör det möjligt att erbjuda ett brett spektrum av utbildningar till våra ungdomar Vid arbetsutskottets sammanträde anmäler Uno Sköld att han avstår från att delta i beslutet. Arbetsutskottets förslag: Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. Yrkanden i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uno Sköld (s): Avslag på punkten 1. Grundskolebetygen skall inte vara enda grund för intagning till gymnasieskolan utan även närhetsprincipen skall beaktas. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Lena Lundgren (v): Avslag på arbetsutskottets förslag. Erik Sköldeberg (kd): Bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på 1 Arbetsutskottets förslag vad avser punkterna Lena Lundgrens avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på vilket av yrkandena som skall vara motförslag till arbetsutskottets förslag vad avser punkt 1 1 Lena Lundgrens avslagsyrkande 2 Uno Skölds ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar att Uno Skölds ändringsyrkande skall stå som motförslag till arbetsutskottets förslag punkten 1. Därefter ställer ordförande proposition på 1 Arbetsutskottets förslag punkt 1 2 Uno Skölds ändringsyrkande 5 (12)

6 och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. s beslut: har sålunda beslutat enligt arbetsutskottets förslag. anser det viktigt och intressant för Vallentuna kommun att ingå i samverkan enligt utredningens förslag. En gemensam gymnasieregion gör det möjligt att erbjuda ett brett spektrum av utbildningar till våra ungdomar. Reservationer Mot beslutet reserverar sig Uno Sköld och Lena Lantz (s) samt Lena Lundgren (v) till förmån för egna yrkanden. Lena Lundgren avser att inkomma med en skriftlig reservation. 6 (12)

7 Detaljplan för område i centrala Lindholmen underrättelse UAN 11 AU 10 Dnr Planen har varit utsänd för samråd sommaren De inkomna yttrandena har inte föranlett några väsentliga förändringar av plankarta eller övriga handlingar. De förändringar som föreslås framgår av samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter kommer att behandlas i ett särskilt utlåtande som bifogas planen. Detaljplanen handläggs med s k enkelt planförfarande. Det innebär att den därefter överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för antagande, om det inte finns skäl för ändring av planen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag: har ingen erinran mot planen. Arbetsutskottets förslag: Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. s beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 7 (12)

8 Fördjupat samarbete mellan de kommunala vuxenutbildningarna i Danderyd, Täby och Vallentuna informationsärende UAN 12 AU 11 Dnr Rektorerna för komvux i de tre kommunerna fick i höstas ett uppdrag att utreda bästa framtida organisation av vuxenundervisningen i sektorn. Vallentuna, Täby och Danderyd har alla relativt små komvuxenheter med små resurser och har under åren försökt uppväga detta med samverkan kring kurser, gemensam prislista och kurskatalog. När ett år återstår av Kunskapslyftet vet vi fortfarande inte hur det framtida Kunskapsbygget kommer att se ut. Vi vet inte i vilken mån samverkan kommer att premieras men de signaler vi får talar om ökat intresse från statsmakterna för att små kommuner samverkar och därigenom förmår erbjuda en bättre service på vägledningssidan samtidigt som kursutbudet blir större och möjliggör för den studerande att kunna planera sina studier. Rektorerna för de tre kommunerna presenterade i förra veckan sin rapport som innehåller två alternativa huvudvägar: Gemensam enhet i Täby för all verksamhet Bibehållna enheter - samordning Även om det första alternativet har många fördelar ur studerandesynpunkt så är det inte realistiskt att verka för en sammanhållen enhet då det skulle kräva en egen skolbyggnad för komvux där alla studerande och personal skulle rymmas. Däremot tror alla inblandade att det kan vara klokt att satsa på ökad samordning av verksamheterna och kanske på sikt också skapa en vägledarcentral i exempelvis Täby. Fördelen med detta är att våra studie- och yrkesvägledare skulle kunna få möjlighet att arbeta i team och ägna tid också åt uppsökande verksamhet. Komvuxrektorerna fortsätter nu arbetet med framtida samverkan genom att ta fram statistik på elevströmmar mellan kommunerna i nordost och återkommer under våren med förslag som har de studerandes bästa som utgångspunkt. Det kan t.ex. komma att handla om kontinuerlig kursstart, distansutbud och terminslöst läsår. 8 (12)

9 Arbetsutskottets förslag: lägger informationen till handlingarna. s beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 9 (12)

10 Beslut om inrättande av lokala kurser komvux UAN 13 AU 12 Dnr Rektor för komvux hemställer om att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om inrättande av följande lokala kurser: Bokföring på dator, 50 gymnasiepoäng Order lager fakturering, 50 gymnasiepoäng. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag: beslutar om inrättande av lokala kurser enligt skrivelse Arbetsutskottets förslag: Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. s beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 10 (12)

11 Val av representanter i yrkesråd m m. UAN 14 1 Lena Lundgren (v) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i yrkesrådet för Handelsprogrammet. 2 Val av ledamot till rådet för Teamwork kvarstår från föregående sammanträde. s beslut: 1 Till ledamot i yrkesrådet för Handelsporgrammet väljer utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Lars Hasselcrona (m). 2 Till ledamot i rådet för Teamwork väljer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Krister Uddén (c). 11 (12)

12 Anmälningar UAN 15 Meddelas och läggs till handlingarna: 1. Inkomna och upprättade skrivelser Enligt bilagda postlista 2. Cirkulär m m Från Svenska Kommunförbundet, cirkulär enligt bilaga 3. Övriga skrivelser 4. Protokoll Från kommunfullmäktige 20/01 om val av Lars Hasselcrona (m) som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Gunilla Andersson (m). 12 (12)

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl 16.00 18.15 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer